کتاب استخدامی اداری ها
اندیشه‌های حقوقی

محاسبه حقوق و دستمزد ۱۴۰۲ + کسورات مالیاتی و حق بیمه

محاسبه حقوق و دستمزد سال 1402

صفر تا صد محاسبه حقوق و دستمزد ۱۴۰۲ + کسورات مالیاتی و حق بیمه

محاسبه حقوق پرسنل در هر شرکت با کارگاه علاوه بر داشتن اطلاعاتی در رابطه با فرمول محاسبه حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۲، نیازمند اطلاعاتی در ارتباط با قوانینی همچون قانون کار، قانون تامین اجتماعی و نیز قانون مالیات‌های مستقیم است. محاسبه مالیات حقوق و دستمزد ۱۴۰۲ ، محاسبه بیمه تامین اجتماعی ۱۴۰۲ و محاسبه ناخالص حقوق کارگران در هر واحد تجاری مستلزم آشنایی با قوانین مذکور است.

نحوه محاسبه حقوق و دستمزد ۱۴۰۲

⬇️ حداقل حقوق و دستمزد ۱۴۰۲

در اجرای ماده (۴۱) قانون کار، شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) پس از بحث و بررسی، حداقل مزد سال ۱۴۰۲ را به شرح زیر اعلام کرد:

۱- از ابتدای سال ۱۴۰۲ حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دائم یا موقت) مبلغ ۱.۷۶۹.۴۲۸ (یک میلیون و هفتصد و شصت و نه هزارو چهارصد و بیست و هشت ریال) تعیین می‌گردد. مزد ماهیانه براساس تعداد روزهای ماه در طول سال (۳۱، ۳۰ و ۲۹) محاسبه و پرداخت می گردد.

۲- همچنین از اول سال ۱۴۰۲ سایر سطوح مزدی نیز به میزان روزانه (۲۱%) مزد ثابت یا مبنا (موضوع ماده ۳۶ قانون کار) نسبت به آخرین مزد در سال ۱۴۰۱ به علاوه ۸۳.۵۹۶ (هشتاد و سه هزار و پانصد و نود و شش ریال) مشروط بر آنکه مزد روزانه هر کارگر از مبلغ مندرج در بند ۱ کمتر نگردد.

۳- نرخ پایه سنوات در سال ۱۴۰۲ درمورد کارگران دارای قرارداد دائم و موقت که دارای یکسال سابقه کار شده و یا یکسال از دریافت آخرین پایه سنوات آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات (مزایای پایان کار) خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، روزانه ۷۰.۰۰۰ (هفتاد هزار ریال) می‌باشد.

بن نقدی کارگری: پرداخت مبلغ ریالی وجه بن کارگری (تحت عنوان کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار) به کارگران در سال ۱۴۰۲ بابت هر کارگر اعم از متأهل یا مجرد ماهیانه مبلغ ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ (یازده میلیون ریال) خواهد بود.

حق اولاد: مستند به مواد ۸۶ و ۸۷ قانون تأمین اجتماعی و با در نظر گرفتن ماده (۷۳) قانون جوانی جمعیت مصوب آبان سال ۱۴۰۰ و بدون محدودیت مربوط به تعداد فرزندان معادل سه برابر حداقل حقوق یعنی مبلغ ۵.۳۰۸.۲۸۴ (پنج میلیون و سیصد و هشت هزار و دویست و هشتاد و چهار ریال) برای هر فرزند و با رعایت شرایط مذکور در قانون کمک عائله مندی (حق اولاد) می‌بایست پرداخت گردد:

۱- بیمه شده حداقل سابقه پرداخت حق بیمه هفتصد و بیست روز کار را داشته باشد.

۲- سن فرزندان او از هجده سال کمتر باشد و یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته باشند تا پایان تحصیل یا در اثر بیماری یا نقص عضو طبق گواهی کمیسیون‌های پزشکی موضوع ماده ۹۱ این قانون قادر به کار نباشند.

کمک هزینه مسکن: کارفرمایان مکلفند بابت کمک هزینه مسکن از ابتدای ۱۴۰۲ مبلغ ۹.۰۰۰.۰۰۰ (نه میلیون ریال) پرداخت نمایند. (مبلغ مذکور پیشنهاد شورای عالی کار می‌باشد و اجرائی شدن آن منوط به تصویب هیأت وزیران می|‌باشد.)

مزایای پایان کار (تبصره ۴ الحاقی به ماده ۷ قانون کار): کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار را به مأخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند.

پیوست  جداول حقوق و دستمزد ۱۴۰۲

⬇️ نحوه محاسبه سایر سطوح مزدی

شاید برای شما هم جالب باشد بدانید سایر سطوح دستمزدی به چه کسانی تعلق می‌گیرد؟ سایر سطوح دستمزدی به گروه‌های شغلی زیر تعلق می‌گیرد:

  • افرادی که سابقه حضور آنها در یک کارگاه، بیش از دو سال است
  • اشخاصی که قرارداد کار خود را با مزدی بیشتر از حداقل حقوق قانون کار، منعقد نموده‌اند
  • کارگاه‌های دارای طرح طبقه بندی مشاغل، برای اشخاصی که مزد گروه شغلی آنان بیش از حداقل حقوق قانون کار است

کلیه سطوح مزدی (اعم از حداقل دستمزد یا سایر سطوح مزدی) در سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۱٪ + روزانه مبلغ ۸۳.۵۹۶ ریال افزایش یافت.

مثال: کارگری که از سال ۹۵ استخدام شده و سال ۱۴۰۱ پایه حقوق آن ۵۱.۳۰۳.۶۹۰ بوده، حقوق آن در سال ۱۴۰۲ چقدر خواهد بود؟

پاسخ: دستمزد روزانه سال ۱۴۰۱ (۱.۳۹۳.۲۵۰) * ۲۱ درصد افزایش + عدد ثابت (۸۳.۵۹۶)+ پایه سنوات روزانه سال ۱۴۰۱ (۷۰.۰۰۰) = ۱.۸۳۹.۴۲۸ ریال

دستمزد ماهیانه (۳۰ روز) = ۵۵.۱۸۲.۸۵۵ ریال

⬇️ محاسبه پایه سنوات ۱۴۰۲

پایه سنوات هر سال در سال‌های بعدی حفظ شده و به اندازه درصد افزایش مزد افزایش یافته و پایه سنوات سال ۱۴۰۲ برروی آن اضافه می‌شود. جدول پایه سنوات ۱۴۰۲ از روی بخشنامه‌های مزد سال‌های گذشته مبلغ پایه سنوات ۳۰ سال گذشته را محاسبه و ارائه کرده است. جدول تصاعدی مزد ۱۴۰۲ نیز شکل دیگری از جدول پایه سنوات است. مبلغ پایه سنوات روزانه در بخشنامه مزد ۱۴۰۲ مبلغ ۷۰.۰۰۰ ریال تعیین شده است.

جدول پایه سنوات تجمیعی با جدول تصاعدی مزد متفاوت است. در جدول پایه سنوات مبلغ پایه سنوات تجمیعی (مزد پایه تجمیعی) محاسبه می‌شود. به بیان دیگر، جدول تصاعدی مزد مبلغ مجموع حداقل مزد سال و پایه سنوات تجمیعی را محاسبه می‌کند. در جدول پایه سنوات تجمیعی مبلغ حداقل مزد سال از حداقل مزد ثابت جدا شده است. ارقام و مبالغ مندرج در جدول پایه سنوات، صرفا مبلغ خالص مربوطه به پایه سنوات تجمیعی هستند.

دانلود جدول تصاعدی مزد ثابت (مجموع مزد شغل و پایه سنوات) بر اساس سابقه کار:

پیوست  جدول تصاعدی مزد روزانه ۱۴۰۲ بر اساس ۳۰ سال سابقه کار (پایه سنوات)

دانلود جدول پایه سنوات تجمیعی ۱۴۰۲ بر اساس سابقه کار:

پیوست  جدول پایه سنوات تجمیعی ۱۴۰۲

⬇️ اضافه کاری در سال ۱۴۰۲

اضافه کاری ازجمله مزایای قانونی کارگران می باشد که ساعات آن به توافق بین کارگر و کارفرما بستگی دارد. اکثر کارگران در طول مدت کار خود اضافه کاری داشته اند و به همین دلیل نحوه محاسبه اضافه کاری و قوانین آن برای حسابداران برای کارگران از اهمیت قابل توجهی برخوردار می باشد. در این مقاله، قصد داریم به نحوه محاسبه اضافه کاری سال ۱۴۰۲ کارگران بپردازیم.

مطابق قانون کار، ساعت کاری برای کارگران در طول روز ۷.۳۳ ساعت و در طی یک هفته ۴۴ ساعت در نظر گرفته شده است. بنابراین هر ساعتی اضافه بر این میزان، اضافه کاری محسوب خواهد شد اضافه کاری از مواردی می باشد که کارگران و کارمندان در حیطه شغلی خود با آن سروکار دارند و گاهی در محاسبه اضافه کاری با کارفرمای خویش به مشکل برمی‌خورند.

البته گفتنی است که بعضی از مشاغل به علت سختی و آسیب پذیری آن ساعت کاری کم تری را دارا می باشند. به این ترتیب ساعات کاری به صورت زیر در قانون کار تعریف می شود:

  • مشاغل معمولی ۷.۳۳ ساعت در روز و ۴۴ ساعت در هفته
  • مشاغل سخت و زیان آور ۶ ساعت در روز و ۳۶ ساعت در هفته

محاسبه اضافه کاری که تمامی افراد شاغل در حیطه شغلی خود با آن سروکار دارند طبق فرمولی ثابت انجام می‎ شود.

الف) روش نخست؛

اساساً محاسبه اضافه کاری بر مبنای مزد یک ساعت به علاوه چهل درصد صورت می گیرد به عبارت دیگر مزد یک ساعت اضافه کاری برابر است با مزد یک ساعت کار عادی به اضافه ۴۰% فوق العاده اضافه کاری که در این زمینه شیوه قانونی محاسبه که در اجراء با عملکرد کارفرمایان و مراجع حل اختلاف هماهنگی دارد به شرح زیر بیان می گردد.

مزد روزانه = ۳۰÷ مزد ماهانه

مزد یک ساعت کار عادی = ۷ ساعت و۲۰دقیقه (۳۳/۷)÷ مزد روزانه

مزد یک ساعت اضافه کاری = ۴۰% مزد یک ساعت کار عادی + مزد یک ساعت کار عادی

ب) روش دوم؛

فرمول محاسبه اضافه کاری به شرح زیر می باشد:

ساعات اضافه کاری * ۱.۴* ۲۲۰ / (حق مسکن + حق بن + حقوق پایه) = فرمول اضافه کاری

مبلغ برای کارگران بدون سابقه

شرح ماه ۳۰ روز ماه ۳۱ روز
فوق‌العاده هر ساعت اضافه کاری ۳۳۷.۹۵۴ ۳۳۷.۹۵۴

مبلغ برای کارگران با یک سال سابقه

شرح

ماه ۳۰ روز ماه ۳۱ روز
فوق‌العاده هر ساعت اضافه کاری ۳۵۱.۳۲۳ ۳۵۱.۳۲۳

⬇️ محاسبه نوبت کاری کارگران در سال ۱۴۰۲

مبلغ برای کارگران بدون سابقه

شرح ماه ۳۰ روز ماه ۳۱ روز
فوق‌العاده نوبت کاری صبح عصر (۱۰%) ۵.۳۰۸.۲۸۴ ۵.۴۸۵.۲۲۷
فوق‌العاده نوبت کاری صبح عصر شب (۱۵%) ۷.۹۶۲.۴۲۶ ۸.۲۲۷.۸۴۰
فوق‌العاده نوبت کاری، صبح و شب یا عصر و شب (۲۲.۵%) ۱۱.۹۴۳.۶۳۹ ۱۲.۳۴۱.۷۶۰

مبلغ برای کارگران با یک سال سابقه

شرح

ماه ۳۰ روز ماه ۳۱ روز
فوق‌العاده نوبت کاری صبح عصر (۱۰%) ۵.۵۱۸.۲۸۴ ۵.۷۰۲.۲۲۷
فوق‌العاده نوبت کاری صبح عصر شب (۱۵%) ۸.۲۷۷.۴۲۶ ۸.۵۵۳.۳۴۰
فوق‌العاده نوبت کاری، صبح و شب یا عصر و شب (۲۲.۵%) ۱۲.۴۱۶.۱۳۹ ۱۲.۸۳۰.۰۱۰

⬇️ حداقل و حداکثر عیدی کارگران در سال ۱۴۰۲

با تصویب حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ میزان حداقل و حداکثر عیدی سال ۱۴۰۲ نیز مشخص شد.

نحوه محاسبه میزان عیدی کارگران فرمول ثابتی دارد که برای افرادی مورد استفاده قرار می‌گیرد که حداقل یک سال سابقه کار داشته باشند. البته که برای افراد دارای کمتر از یک سال سابقه کار نیز فرمولی برای محاسبه عیدی مشخص شده است که در متن زیر ذکر خواهد شد.

پیوست حداقل و حداکثر عیدی کارگران در سال ۱۴۰۲

⬇️ حق ماموریت سال ۱۴۰۲

مطابق ماده ۴۶ قانون کار به کلیه پرسنلی که به ماموریت اعزام میشوند باید فوق العاده ای پرداخت شود که مطابق ‌ماده ۴۶ قانون این فوق العاده و شرایط دریافت حق ماموریت بصورت زیر تعریف میشود: «به کارگرانی که به موجب قرارداد یا موافقت بعدی به مأموریتهای خارج از محل خدمت اعزام می‌شوند فوق‌العاده مأموریت تعلق می‌گیرد.‌این فوق‌العاده نباید کمتر از مزد ثابت یا مزد مبنای روزانه کارگران باشد همچنین کارفرما مکلف است وسیله یا هزینه رفت و برگشت آنها را تأمین نماید.

‌تبصره- مأموریت به موردی اطلاق می‌شود که کارگر برای انجام کار حداقل ۵۰ کیلومتر از محل کارگاه اصلی دور شود و یا ناگزیر باشد حداقل یک‌شب در محل مأموریت توقف نماید.«

با توجه به تعریف بالا فرمول حق ماموریت بصورت زیر نوشته میشود:

تعداد روزهای ماموریت * پایه حقوق روزانه = حق ماموریت

البته در برخی موارد آیین نامه ماموریت در شرکتها تنظیم میشود که محاسبات حق ماموریت تابع آن است، البته موارد مندرج در آیین نامه حق ماموریت نباید کمتر از حداقل های مندرج شده در حق ماموریت قانون کار باشد.

مثال: مطابق فرمول بالا، حق ماموریت براساس مفروضات مثال بالا بصورت زیر محاسبه میشود:

۳.۵۳۸.۸۵۶ ريال = ۲ روز * ۱.۷۶۹.۴۲۸ ريال = حق ماموریت

⬇️ مالیات حقوق در سال ۱۴۰۲ و سقف معافیت مالیاتی

نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از مجموع مندرج در احکام کارگزینی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده مدیریت و  فوق‌العاده مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی‌ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور تعیین شده است.

نکته و سوال بسیار مهم در محاسبه مالیات حقوق اداره کار این است که بدانیم کدام موارد از حقوق و مزایا مشمول کسر مالیات هستند. با توجه به اینکه در سال‌های اخیر تغییرات و مصوبات و آرای متعددی در این خصوص صادر شده و این تغییرات در آینده هم به احتمال زیاد وجود داشته باشد و اینکه ممکن است حوزه‌های مالیاتی نیز سلایق مختلفی اعمال کنند بنابراین توصیه می‌شود حتما از حوزه مالیاتی مربوط به خود موارد مشمول مالیات حقوق کارگران سال ۱۴۰۲ استعلام شود.

در آخرین مصوبات برای حقوق و مزایای ماهانه غیر از حق مسکن، بن و حق اولاد به میزان مصوب وزارت کار از مالیات معاف بود که در تغییراتی این موارد به حق مسکن تقلیل یافت و این موارد دچار نوسان هستند. با فرض بر اینکه از حقوق و مزایای مصوب وزارت کار صرفا حق مسکن به مبلغ ماهانه ۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال از مالیات حقوق معاف است توضیحات بعدی ارائه می‌شود.

نکته بعدی این است که بدانیم سقف معافیت مالیاتی و درصد مالیات پله‌ها چقدر هستند. برای اطلاع از این موضوع جدول مالیات حقوق ۱۴۰۲ را مطالعه نمایید. این ارقام در بودجه سالانه کشور مشخص می‌شوند. در سال ۱۴۰۲ سقف معافیت مالیاتی ماهانه مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال تصویب شده است. سقف معافیت مالیاتی به این مفهوم است که حقوق و مزایای ماهانه تا این رقم از مالیات معاف بوده و مبلغ مازاد بر آن مشمول مالیات خواهد بود. در اولین پله که حداقل حقوق کارگران نیز در این پله قرار می‌گیرد مالیات ۱۰% تعیین شده است.

۱- کارگرانی که سابقه کار کمتر از یک سال داشته و حق اولاد دریافت نکنند حقوق ۱۴۰۲ آنان بدون بیمه تامین اجتماعی و کنار گذاشتن حق مسکن ۶۴ میلیون ریال می‌شود که این مبلغ به دلیل اینکه کمتر از سقف معافیت مالیاتی ماهانه (۱۰ میلیون تومان) است کلا از مالیات معاف است.

۲- فرض کنیم کارگری با شرایط بالا دارای ۲ فرزند بوده و حق اولاد نیز مشمول مالیات باشد. در این حالت حقوق ماهانه کارگر بدون کسر بیمه تامین اجتماعی ماهانه ۱۳۴,۶۹۹,۴۰۸ ریال خواهد بود. ۱۰۰ میلیون ریال معاف از مالیات و مبلغ مازاد بر آن (۳۴.۶۹۹.۴۰۸ ریال) مشمول ۱۰% مالیات معادل ۳.۴۶۹,۹۴۰ ریال می‌شود. این مبلغ باید توسط کارفرما از حقوق ومزایای سال ۱۴۰۲ کارگر کسر و به حساب اداره امور مالیاتی واریز شود.

⬇️ حق بیمه تامین اجتماعی ۱۴۰۲

طبق قوانین و مقررات تامین اجتماعی حق بیمه به صورت نسبتی از حقوق و مزایای ماهانه مشمول بیمه تامین اجتماعی است. حق بیمه به صورت اشتراکی توسط کارفرما و کارگر تامین و توسط کارفرما به صندوق تامین اجتماعی پرداخت می‌شود. بر اساس قانون تأمین اجتماعی، حق بیمه سهم کارگر ۷% و حق بیمه سهم کارفرما ۲۳% حقوق و مزایای اداره کار در سال ۱۴۰۲ خواهد بود.

برای کارگرانی که حداقل حقوق و مزایا را دریافت می‌کنند غیر از حق اولاد (کمک هزینه عائله مندی) سایر موارد حقوق و مزایای ماهانه ۱۴۰۲ مشمول بیمه است.

با توجه به توضیحات بالا و موارد و مبالغ مربوطه به حداقل حقوق وزارت کار در سال ۱۴۰۲ حق بیمه سهم کارفرما و کارگر به صورت زیر خواهد بود:

جمع حقوق و مزایای ماهانه مشمول بیمه (در ماه ۳۰ روزه) :

ریال ۷۳,۰۸۲,۸۴۰ = ۹.۰۰۰.۰۰۰ + ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ + ۵۳.۰۸۲.۸۴۰

حق بیمه سهم کارگر = ۵,۱۱۵,۷۹۸ = ۰.۰۷ * ۷۳.۰۸۲.۸۴۰

حق بیمه سهم کارفرما = ۱۶.۸۰۹.۰۵۳ = ۰.۲۳ * ۷۳.۰۸۲.۸۴۰

بنابراین حقوق اداره کار ۱۴۰۲ با کسر بیمه تامین اجتماعی ماهانه مبلغ ۶۷.۹۶۷.۰۴۱ ریال خواهد بود. حقوق و مزایای ۱۴۰۲ بدون بیمه تامین اجتماعی ۷۳.۰۸۲.۸۴۰ ریال به علاوه حق اولاد به ازای هر فرزند ۵.۳۰۸.۲۸۴ خواهد بود.

سازمان تأمین اجتماعی بر اساس بخشنامه‌ای که در ادامه آورده شده است، اعلام کرده است که حق بیمه افرادی که حداقل دستمزد را در سال جاری دریافت می‌کنند مبلغ ۱،۷۶۹,۴۲۸ ریال است. همچنین مبنای کسر حق بیمه سایر سطوح دستمزدی نیز براساس آخرین دستمزد روزانه سال ۱۴۰۱ ، معادل ۲۱ درصد به علاوه رقم ثابت روزانه ۸۳.۵۹۶ ریال افزایش می‌یابد.

سقف مبلغ حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه تأمین اجتماعی در ششماهه اول، ماهانه ۳۸۳٬۹۶۵٬۸۷۶ ریال و در ششماهه دوم ( بجز اسفندماه ) ۳۷۱٬۵۷۹٬۸۸۰ ریال است.

پیوست  بخشنامه دستمزد مبنای کسر حق‏ بیمه در سال ۱۴۰۲

پیوست  جدول حق بیمه سال ۱۴۰۲ به تفکیک سهم کارگر و کارفرما

سایر فرمول‌های محاسبه حقوق و دستمزد ۱۴۰۰

شب کاری قانون کار : مزد ساعتی × ۰.۳۵ × ساعات شب کاری

حق سنوات ماهانه : ۲.۵ × سابقه کار به ماه × مزد روزانه کارگر

⬇️ مثال محاسبه حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۲

شخص متاهلی با دو فرزند در ابتدای سال ۱۴۰۲، در کارگاهی با حداقل حقوق همان سال مشغول به کار شده است. میخواهیم حقوق فروردین سال ۱۴۰۲ این شخص را محاسبه کنیم. با فرض اینکه این شخص شرایط دریافت حق اولاد را دارد، مبلغ حقوق پایه او در فروردین ۱۴۰۲ به شرح زیر است:

پایه حقوق روزانه برای سال ۱۴۰۲ این شخص ۱،۷۶۹،۴۲۸
حقوق پایه فروردین سال ۱۴۰۲ ۵۴،۸۵۲،۲۶۸=۳۱*۱،۷۶۹،۴۲۸

دقت کنید که این شخص از ابتدای سال ۱۴۰۲ مشمول دریافت پایه سنوات است؛ بنابراین جدول حقوق و مزایای او به صورت زیر خواهد بود:

شرح مبلغ حقوق فروردین ۱۴۰۲
حقوق پایه ماهانه سال ۱۴۰۲ ۵۴،۸۵۲،۲۶۸
پایه سنوات ماهانه ۲،۱۷۰،۰۰۰
بن خوار و بار ماهانه ۱۱,۰۰۰,۰۰۰
حق مسکن ماهانه ۹,۰۰۰,۰۰۰
حق اولاد ماهانه برای دو فرزند ۱۰,۶۱۶,۵۶۸
جمع حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه (ماهانه) ۷۷،۰۲۲،۲۶۸
کسر می‌شود: حق بیمه سهم کارگر ۵،۳۹۱،۵۵۹
حقوق قابل پرداخت فروردین ۱۴۰۲ ۸۲,۲۴۷,۲۷۷

! نکته: از آنجا که مبلغ حقوق دریافتی این شخص کمتر از ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال (مبلغ معافیت مالیاتی ماهیانه حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۲) است، حقوق و دستمزد فروردین ماه او معاف از پرداخت مالیات است.

⬇️ فایل اکسل محاسبه حقوق و دستمزد ماهانه در سال ۱۴۰۲

با توجه به اینکه میزان حقوق سال ۱۴۰۲ کارگران به صورت بخشنامه ابلاغ شده است، در ادامه فایل اکسل محاسبه حقوق و دستمزد برای سال ۱۴۰۲ را برای دانلود در اختیار شما قرار داده‌ایم.

پرسش و پاسخ درباره محاسبه حقوق و دستمزد ۱۴۰۲

آیا پایه سنوات سال ۱۴۰۲ همان مبلغ سال ۱۴۰۱ است؟

پاسخ: کارگرانی که سابقه کار آنها در سال ۱۴۰۲ در همان کارگاه به ۳۶۵ روز رسیده، روزانه مبلغ ۷۰.۰۰۰ ریال دریافت خواهند کرد.

اما کارگرانی که در سال ۱۴۰۱ پایه سنوات دریافت می‌کرده‌اند و هنوز در همان کارگاه مشغول به کار هستند، ابتدا از ۲۱٪ افزایش ( نسبت به ۷۰.۰۰۰ ریال) برخوردار می‌شوند و سپس مبلغ ۷۰.۰۰۰ ریال را بشرح که توضیح داده شد، دریافت خواهند کرد.

گفته می‌شود که درصد ۲۱٪ فقط باید روی سایر سطوح مزدی اعمال شود. یعنی حداقل دستمزد ها ۲۷٪ افزایش داشته اند و بقیه ۲۱٪ ، آیا این درسته؟

پاسخ: برابر مصوبه شورای عالی کار، در سال ۱۴۰۲ کلیه سطوح مزدی (اعم از حداقل دستمزد یا سایر سطوح مزدی) به میزان:

《۲۱٪ + روزانه ۸۳.۵۹۶ ریال نسبت به آخرین مزد روزانه سال ۱۴۰۱》

افزایش خواهند یافت.

در اینخصوص تفاوتی بین حداقل دستمزد و سایر سطوح مزدی وجود ندارد.

آیا مبلغ کمک هزینه مسکن در سال ۱۴۰۲ قطعی است؟

پاسخ: خیر، قانونا مبلغ کمک هزینه مسکن کارگران، از سوی شورای عالی کار تعیین می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. لذا مادامی‌که این مبلغ به تصویب هیات وزیران نرسیده است، قابل پرداخت نمی باشد.

میزان افزایش پایه سنوات در سال ۱۴۰۲ چقدر است؟

پایه سنوات من در سال ۱۴۰۱ روزانه ۷۰.۰۰۰ ریال بوده. یعنی از ابتدای اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ روزی ۷۰.۰۰۰ ریال پایه سنوات گرفتم. آیا از اول فروردین ۱۴۰۲ مبلغ پایه سنوات من میشه ۱۴۰.۰۰۰ ریال؟

پاسخ: اگر هنوز در همان کارگاه مشغول به کار هستید خیر، پایه سنوات شما از ابتدای سال ۱۴۰۲ به مبلغ ۸۴.۷۰۰ ریال افزایش خواهد یافت.

سپس از ابتدای اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ روزانه مبلغ ۱۵۴.۷۰۰ ریال پایه سنوات دریافت خواهید کرد.

افزایش مبلغ روزانه دستمزدها در سال ۱۴۰۲ مبلغ ۸۳.۵۹۶ ریال صحیح است یا روزانه ۸۳.۵۹۶ تومان؟

پاسخ: طبق اعلام منابع معتبر در شورای عالی کار، افزایش 《۲۱٪ + روزانه ۸۳.۵۹۶ ریال نسبت به آخرین مزد روزانه سال ۱۴۰۱》صحیح است.

شرکت ما در پایان هر سال تمامی حق و حقوق رو پرداخت میکند. سنوات، مانده مرخصی و …آیا باز هم باید پایه سنوات سال قبل ۲۱٪ افزایش بخورد و بعد عدد ۲۱۰ هزار تومان پایه سنوات اضافه بشود؟

پاسخ: از ابتدای سال ۱۴۰۲ همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه (سنوات) خواهند بود.

مزد سنوات (پایه سنوات ) که در سال ۱۴۰۱ به کارگران پرداخت می‌شده‌است، در صورت تداوم اشتغال کارگر در همان کارگاه، از ابتدای سال ۱۴۰۲ مشمول افزایش ۲۱ درصد می‌شود.

کسی که در سال ۱۴۰۱ بیمه بیکاری با حقوق پایه دریافت می‌کرده، آیا در سال ۱۴۰۲باحقوق پایه ۱۴۰۲ بیمه بیکاری دریافت میکند یا همان حقوق پایه ۱۴۰۱را خواهد گرفت؟

پاسخ: در هر حال مجموع دریافتی‌مقرری‌بگیران بیمه بیکاری نباید از حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ کمتر باشد.

بنابراین حداقل مقرری بیمه بیکاری در سال ۱۴۰۲ مبلغ ۵۳.۰۸۲.۸۴۰ ریال خواهد بود.

اگر حقوق ثابت فردی در سال ۱۴۰۱ ماهانه مبلغ ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بوده باشد، حقوق وی در سال ۱۴۰۲ به چه صورتی افزایش خواهد یافت؟

پاسخ: چنانچه حقوق ماهانه وی ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بوده، بنابراین مزد وی در سال ۱۴۰۱ روزانه ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال بوده است که با افزودن ۲۱٪ + روزانه ۸۳.۵۹۶ ریال، در سال ۱۴۰۲ مزد روزانه وی مبلغ ۲.۵۰۳.۵۹۶ ریال خواهد بود.

در سال ۱۴۰۲ سقف کسر حق بیمه چه مبلغی خواهد بود؟

پاسخ: سقف مبلغ حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه تأمین اجتماعی در ششماهه اول، ماهانه ۳۸۳٬۹۶۵٬۸۷۶ ریال و در ششماهه دوم ( بجز اسفندماه ) ۳۷۱٬۵۷۹٬۸۸۰ ریال است.

بنده یک بازنشسته تامین اجتماعی هستم. افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۲ به چه صورت خواهد بود؟

پاسخ: افزایش حقوق بازنشستگان جزئیات اختیارات شورای عالی کار نیست و در حوزه اختیارات هیئت وزیران است اما عموماً هیئت وزیران، نرخ افزایشی معادل افزایش حقوق کارگران را برای مستمری بگیران در نظر می‌گیرد.

اگر کارگری امسال با پایه حقوق بالاتر از اداره کار استخدام شود، آیا در همان ابتدای استخدام افزایش ۳۱ درصدی سایر سطوح مزدی شامل این فرد می شود یا حتما باید یک سال بگذرد؟

پاسخ: از آن‌جایی که طبق مصوبه شورای‌عالی‌کار، افزایش مزد نسبت به آخرین مزد دریافتی کارگر در سال ۱۴۰۱ صورت می‌گیرد، و این فرد در سال ۱۴۰۱ از کارفرمای فعلی خود مزد و حقوق دریافت نمی‌کرده‌است، لذا افزایش ۲۱٪ نسبت به حقوق سال ۱۴۰۲ وی اعمال نمی‌شود.

امکان دارد فرمول محاسبه حقوق برای فردی را که امسال سال سوم فعالیتش در یک کارگاه رو شروع می‌کند ( ادامه میدهد) بگویید؟

پاسخ: این فرد، سال گذشته علاوه بر حداقل حقوق، یک پایه سنوات ۳۲۱ هزارتومانی دریافت کرده است.
۲- امسال چه اتفاقی برای پایه حقوقش می‌افتد؟
۳- تکلیف پایه سنواتش چه می‌شود؟
۴- قضیه سنوات تجمیعی دقیقا چگونه اعمال می‌شود؟

پاسخ: اولا پایه حقوق وی در فروردین ماه سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۱٪ + ۲.۵۹۱.۴۷۶ ریال افزایش می‌یابد.

ثانیا پایه سنوات وی (مبلغ ۲.۱۰۰.۰۰۰ ریال) نیز به میزان ۲۱٪ افزایش می‌یابد.

ثالثا به محض رسیدن به سالگرد استخدام، پایه سنوات سال ۱۴۰۲ به مبلغ روزانه ۷۰.۰۰۰ ریال نیز برای وی برقرار می گردد.

منبع پرسش و پاسخ: سرآمد

شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

2 دیدگاه

  1. اقای مخبر ما بازنشستگان جانباز که بعداز امدن موسوی مستمری بگیران سایرسطوح حکم زده شده چرا امسال۱۴۰۲ تمام صندوقها احکام ۱۴۰۲ را زده ولی تامین اختماعی ممانعت از زدن حکم ماتامین اجتماعی امروز وفردا میکند تکلیف مارامشخص کنید بار ماهیانه امسال راچگونه وقف بدهیم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام