کتاب استخدامی اداری ها
اندیشه‌های حقوقی

حق بیمه کارگر و کارفرما بر مبنای دستمزد سال 99

میزان حق بیمه کارگر و کارفرما بر مبنای دستمزد سال 1399نحوه محاسبه حق بیمه کارفرما و کارگر در سال 99

مستندات قانونی:

براساس ماده 28 قانون تأمین اجتماعی، حق‌بیمه 30 درصد مزد یا حقوق است که 7 درصد آن به عهده بیمه‌شده و 23 درصد به عهده کارفرما می‌باشد.

میزان حق‌بیمه بر مبنای مزد یا حقوق بیمه‌شده با رعایت بند 5 ماده 2 و ماده 39 قانون تأمین‌اجتماعی و آیین‌نامه اجرایی آن محاسبه می‌شود، بدین صورت که درخصوص کارگاه‌هایی که فاقد دستمزد مقطوع موضوع ماده 35 قانون تأمین‌اجتماعی هستند، براساس مزد یا حقوق و مزایای دریافتی مشمول کسر حق‌بیمه و درخصوص کارگاه‌های مشمول دستمزد مقطوع طبق دستمزد مقطوع تعیین شده انجام می‌پذیرد و کارفرمایان کارگاه‌های یادشده که کارگر در اختیار یا استخدام دارند، مکلفند صرفنظر از نوع قرارداد کار و ترتیب استخدام و نحوه پرداخت مزد یا حقوق صورت مزد و حقوق فوق‌العاده شغل و مزایای کارکنان خود را در مهلت مقرر قانونی تعیین شده به سازمان ارسال و پرداخت کنند.

ببینید: آئین نامه اجرایی ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی موضوع طرز تنظیم صورت مزد و حقوق و مواقع ارسال آنها به سازمان (مصوب 19/12/1354)

چند نکته:

– حق‌بیمه عبارت از وجوهی است که به حکم قانون تأمین‌اجتماعی و برای استفاده از مزایای آن به این سازمان پرداخت می‌شود و تمامی وجوه و مزایای نقدی یا غیرنقدی مستمر که درمقابل کار به بیمه‌شده پرداخت می‌شود، مبنای کسر حق‌بیمه قرار می‌گیرد.

– وجوه مبنای کسر حق‌بیمه نباید از حداقل حقوق کارگر که همه ساله از طرف شورای‌عالی کار اعلام می‌شود کمتر و از حداکثر حقوق مبنای کسر حق‌بیمه که توسط شورای‌عالی تأمین‌اجتماعی اعلام می‌شود، بیشتر باشد.

– براساس قانون بیمه بیکاری مصوب 69/6/26، 3 درصد به حق‌بیمه مشمولین قانون کار اضافه شده که این مبلغ برعهده کارفرما است، ضمناً در مشاغل سخت و زیان‌آور نیز کارفرما مکلف به پرداخت ٤درصد مستمری کارهای سخت و زیان‌آور علاوه بر حق‌بیمه و حسب مورد، بیمه‌بیکاری است.

نحوه محاسبه حق بیمه کارفرما و کارگر در سال 99

چگونه حق بیمه سال 99 را حساب کنیم و سهم کارگر و کارفرما چقدر است؟

با توجه به بخشنامه دستمزد 99 و همچنین، جداول حقوق و دستمزد 99 در تعیین و اعلام حداقل دستمزد کارگران در سال 1399، موارد زیر اعلام شده است:

  • حداقل دستمزد روزانه کارگر عادی: 611809 ریال
  • حق مسکن:  1000000 ریال (هنوز به تصویب هیات وزیران نرسیده در صورت تغییر نرخ اعداد بروز می‌شود)
  • خوار و بار: 4.000.000ریال

بر این اساس مبلغ حق بیمه‌های سهم کارگر و کارفرما به شرح زیر خواهد بود:

حق بیمه کارگر و کارفرما در ماه‌های 31 روزه:

جمع حقوق و مزایای مشمول حق بیمه ماهانه در ماه های  31 روزه، مبلغ 23.966.079 ریال است؛ بنابراین:

حق بیمه سهم کارگر به میزان 7% : 1.677.625 ریال

حق بیمه سهم کارفرما به میزان 23% : 5.512.198 ریال

جمع کل حق بیمه : 7.189.823 ریال

حق بیمه کارگر و کارفرما در ماه‌های 30 روزه:

جمع حقوق و مزایای مشمول حق بیمه ماهانه در ماه های  30 روزه، مبلغ 23.354.270 ریال است؛ بنابراین:

حق بیمه سهم کارگر به میزان 7% : 1.634.798 ریال

حق بیمه سهم کارفرما به میزان 23% : 5.371.482 ریال

جمع کل حق بیمه : 7.006.280ریال

حق بیمه‌های مشاغل آزاد، اختیاری و رانندگان درون شهری و برون شهری در سال 99

 حداقل دستمزدروزانه  611809 ریال

 حق بیمه مشاغل آزاد درماه‌های 31 روز براساس سه نرخ:

نرخ 18%    بدون درمان 3.413.894ریال

نرخ 14%    بدون درمان 2.655.521 ریال

نرخ 12%    بدون درمان 2.275.929 ریال

حق بیمه مشاغل آزاد درماه های 30 روزبراساس سه نرخ:

نرخ 18%   بدون درمان 3.303.769 ریال

نرخ 14%   بدون درمان  2.569.599 ریال

نرخ 12%   بدون درمان. 2.202.512 ریال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام