کتاب استخدامی اداری ها
اندیشه‌های حقوقی

سنوات ارفاقی بازنشستگی (سابقه ارفاقی) چیست؟

سنوات ارفاقی بازنشستگی (سابقه ارفاقی)

سنواتی که با مجوز مراجع ذی‌صالح به مدت خدمت موثر کارمندان مشترک صندوق بازنشستگی کشوری اضافه می‌شود و حسب مورد پس ازپرداخت کسور یا حتی بدون پرداخت کسور درتعیین حقوق بازنشستگی و وظیفه آنان محاسبه می‌شود را سنوات ارفاقی می‌نامند.

1- سنوات ارفاقی جانبازان

مستند قانونی: قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان و معلولین و مشاغل سخت و زیان‌آور مصوب 21/02/1383 (داشتن حداقل 20 سال سابقه خدمت با پرداخت کسور توسط دستگاه/ حداقل 3 و حداکثر 10 سال ارفاق)

درصد نقص عضو/ کاهش توانایی 20% تا 40% 40% تا آستانه ازکارافتادگی
جانبازان حداقل 3 و حداکثر 6 سال حداقل 6 و حداکثر 10 سال به تناسب درجه معلولیت
معلولین ناشی از حوادث/ بیماری ناشی از کار حداقل 2 و حداکثر 5 سال حداقل 5 و حداکثر 8 سال به تناسب درجه معلولیت
معلولین عادی حداقل 2 و حداکثر 3 سال حداقل 3 و حداکثر 6 سال به تناسب درجه معلولیت


بدهی کسور ارفاقی جانباز مشمول تبصره 6 الحاقی
قانون اصلاح نحوه بازنشستگی جانبازان… مصوب 21/3/1383 (30سال سابقه قابل قبول) ◄

1- بدهی کسور بازنشستگی ارفاقی = ماه‌های مدت ارفاقی × 22/5% × آخرین حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور

2- بدهی حقوق بازنشستگی ارفاقی = اولین حقوق بازنشستگی × ماه‌های مدت ارفاق که کلاً برعهده دستگاه اجرائی می‌باشد.

بدهی کسور ارفاقی جانباز مشمول قانون نحوه بازنشستگی جانبازان… مصوب 1/9/1367 (جانبازان کمتر از30 سال با حداقل 50 سال سن) ◄

ماه‌های مدت ارفاقی × 22/5% × آخرین حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور که کل برعهده دستگاه اجرائی می‌باشد.

توضیح: به ازای هریک درصد جانبازی؛ از 8/1 ماه ارفاق در سنوات خدمتی برخوردار می‌شوند.

– تبصره 1 ماده 37 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران– کلیه دستگاه‌های اجرائی موظفند از محل اعتبارات مصوب و در قالب تخصیص اعتبار ابلاغی نسبت به تأمین و پرداخت کسورات بازنشستگی سهم اسراء، آزادگان و جانبازان در دستگاه مربوط اقدام نمایند.

توجه: دستگاه‌های اجرایی می‌بایست بمنظور جلوگیری از تضییع حقوق قانونی افراد؛ درخواست‌های مشمولین واجد شرایط را به انضمام مدارک حداقل 4 ماه قبل از رسیدن سابقه آن به 30 سال تمام به کمیته مصوبات حقوق وظیفه و ارفاقی جانبازان (مستقر در صندوق بازنشستگی کشوری) ارسال نمایند تا مورد بررسی و اتخاذ تصمیم قرار گیرد.

2- سنوات ارفاقی معلولان

قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی …. مصوب21/02/1383 (حداقل 3 و حداکثر 10 سال ارفاق)

درصد نقص عضو/ کاهش توانایی 30% تا 40% 40% تا آستانه ازکارافتادگی
معلولین ناشی از حوادث/ بیماری ناشی از کار حداقل 2 و حداکثر 5 سال حداقل 5 و حداکثر 8 سال به تناسب درجه معلولیت
معلولین عادی حداقل 2 و حداکثر 3 سال حداقل 3 و حداکثر 6 سال به تناسب درجه معلولیت

*بدهی کسور ارفاقی معلولین مشمول قانون نحوه بازنشستگی جانبازان، معلولین و … مصوب 1/9/1367◄

9% حقوق و مزایای مشمول کسور طبق آخرین حکم کارگزینی × ماه‌های مدت موردنظر برعهده کارمند و نیز 1/5 برابر کسور سهم مستخدم بابت سهم کارفرمائی برعهده دستگاه

3- سنوات ارفاقی اسارت آزادگان

مستند قانونی: ماده 13 قانون حمایت ازآزادگان مصوب 13/9/1369 احتساب مدت اسارت آزادگان (از هر لحاظ)

نحوه محاسبه بدهی کسور◄5/22 %حقوق ومزایای (اولین حکم رسمی) × 2برابر مدت (به ماه) اسارت

مدارک: گواهی مدت اسارت- اولین حکم کارگزینی رسمی/ اشتراک صندوق کشوری- لیست محاسبه کسور2 برابر ایام اسارت آزادگان- فیش

درصورتی که کارمند قبل ازاستخدام رسمی مدت اسارت را سپری کرده باشد 2 برابر کسور سهم مستخدم وکارفرما مدت اسارت، براساس حقوق و مزایای اولین حکم استخدام رسمی توسط دستگاه) طبق تبصره 1ماده 37 قانون جامع ایثارگران (تأمین شده و به حساب صندوق واریز می‌شود و اگر کارمند در حین اشتغال به خدمت رسمی مدت اسارت خود را سپری کرده باشد فقط یک برابر کسور سهم مستخدم وکارفرمائی مدت اسارت محاسبه و توسط دستگاه به حساب 0107777777006 واریز می‌شود.

4- سنوات ارفاقی متصدیان مشاغل سخت وزیان‌آور

تعریف مشاغل سخت وزیان آور (برای مشمولین قانون کار): کارهایی که درآنها عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیک محیط کار غیر استاندارد بوده که دراثر اشتغال کارگر تنشی بمراتب بالاتر از ظرفیت‌های طبیعی (جسمی و روانی) در وی ایجاد می‌گردد که نتیجه آن بیماری شغلی وعوارض ناشی از آن خواهد بود.

نحوه تعیین سخت وزیان آوربودن شغل: به درخواست کارگر …برعهده کمیته بدوی وتجدید نظر استانی آئین نامه مصوب 26/12/95

*مصوبات این کمیته صرفا برای مشمولین قانون کار لازم‌الاجرا می‌باشد. مشمولین صندوق بازنشستگی کشوری ازطریق کمیته مربوطه درصندوق..

شرایط بازنشستگی: 20سال متوالی یا 25 سال غیرمتوالی سابقه کار و پرداخت حق بیمه درکارهای سخت (تا 5 سال به ازاء هرسال 5/1سال)

پس از احراز بازنشستگی، کارفرما مکلف است 4% میزان مستمری کارگر را یکجا به حساب تامین اجتماعی واریز نماید

تبصره 3ماده 3 قانون بازنشستگی…مشاغل سخت مصوب 1/9/1367 (حداقل  20سال خدمت در مشاغل سخت و حداکثر 5 سال ارفاق)

مشاغل سخت درجه 1به ازاءهریکسال خدمت یکماه ارفاق

مشاغل سخت درجه 2به ازاءهرسال خدمت 2ماه ارفاق

مشاغل سخت درجه 3 به ازاءهریکسال خدمت 3ماه ارفاق

*نحوه محاسبه بدهی کسورارفاقی ◄9 %حقوق ومزایای مشمول کسورطبق آخرین حکم کارگزینی × ماههای مدت ارفاق برعهده کارمند

ونیز 5/1برابرکسورسهم مستخدم بابت سهم کارفرمائی برعهده دستگاه

-پرستار و بهیار (به استناد مصوبه ش 46000 مورخ 8/11/1375 شورای امور اداری و استخدامی کشور) از مشاغل سخت وزیان آور دانشگاه علوم پزشکی بوده و تعیین مدت ارفاق آنها برعهده کمیته .. دانشگاه علوم پزشکی می‌باشد.

– تصویبنامه شماره 101414/ت51231 مورخ 17/8/1395 هیات دولت

بند1- مشاغل سخت وزیان آور و درجه آنها در بیمارستانها و مراکز بهداشتی و درمانی مشمول قانون نحوه بازنشستگی جانبازان …و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت وزیان آور مصوی 1367 بشرح ذیل می‌باشد:

جدول

بند 2- بهره مندی از مزایای این تصویب‌نامه منوط به اشتغال عملی کارکنان در پست های سازمانی مربوط است.

بند 3- اشتغال به کار مجدد کارکنان مشمول این تصویبنامه پس از بازنشستگی ممنوع است

5 -سنوات ارفاقی کار با اشعه

(صرفاً ازلحاظ بازنشستگی)

براساس بند 3 ماده 20 قانون حفاظت دربرابر اشعه مصوب20/1/68 (مستند بازنشستگی همچنان ماده 103ق م خ ک خواهد بود)

دستگاه اجرائی می‌بایست نسبت به تهیه وارسال مدارک ومستندات به سازمان انرژی اتمی جهت اخذ گواهی/ تاییدیه لازم اقدام نماید.

مدت ارفاق براساس کار با پرتو گروه الف) پرتوهای یونساز مثل اشعه ایکس (به ازای هرسال سابقه یکسال ارفاق و بابت پرتوهای گروه ب) پرتوهای غیریونساز مثل اشعه ماوراء بنفش (به ازاء هرسال سابقه مدت 6ماه ارفاق پس از تایید سازمان انرژی اتمی اعمال می‌‌شود.

هزینه های انجام خدمت:

نحوه محاسبه بدهی کسور◄9 %حقوق ومزایای مشمول کسورطبق آخرین حکم کارگزینی × ماه‌های مدت ارفاق برعهده کارمند و همچنین 5/1برابرکسورسهم مستخدم (بابت سهم کارفرمائی) برعهده دستگاه با پرداخت کسورمدت ارفاق به صندوق حداکثر تا 10سال ارفاق منحصرا جهت بازنشستگی؛ ازکارافتادگی؛ بازخریدی قابل احتساب خواهد بود.

6- سنوات ارفاقی ازکارافتادگی کلی

(بمدت 3 سال موضوع ماده 79 ق .ا .ک بدون پرداخت کسور)

به استناد تبصره 2 ماده 3 قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب … و شاغلین مشاغل سخت وزیان‌آور مصوب 1/9/1367

7- سنوات ارفاقی بازنشستگی آموزش وپرورش استثنائی

طبق تبصره 5 ماده واحده قانون تشکیل سازمان آموزش وپرورش استثنایی مصوب21/9/1369؛ هر 5 سال خدمت درآموزش وپرورش استثنائی ازتاریخ 21/9/69 بشرط پرداخت کسورسهم مستخدم وکارفرما تواما توسط دستگاه اجرائی از هرلحاظ طبق مصوبه اولیه 6 سال محاسبه می‌شود.

نحوه محاسبه بدهی کسور ارفاقی ◄ 5/22 درصد حقوق ومزایای حکم کارگزینی صادره در پایان هر دوره × مدت (به ماه) ارفاق

نکته: در صورت عدم واریز به موقع کسور سنوات ارفاقی ، مدت مورد بحث بر مبنای حقوق و فوق العاده‌های مستمر حکم کارگزینی روز محاسبه و تعیین بدهی خواهد شد (نامه شماره 69153/1مورخ 2/11/82 رئیس سازمان بازنشستگی به معاون آموزش استثنایی وهمچنین نامه شماره 12337مورخ 29/7/97 اداره کل درآمد و هزینه به مدیر استان مرکزی و تاکیدات بعدی…)

*در اجرای بخشنامه 69237/220مورخ 28/11/82 در صورت تعویق زمان واریز کسور ،محاسبه و اخذ جریمه دیر کرد الزامی بود.

یادآوری:

-در اجرای ماده 105 قانون مدیریت خدمات کشوری محاسبه سنوات ارفاقی استثنایی با ابهاماتی روبرو شد لیکن حسب تصویب‌نامه 200634/ت48619 مورخ 12/10/91 هیات وزیران و دادنامه شماره 330 مورخ 2/7/98 هیئت عمومی سنوات ارفاقی موضوع تبصره 5 ماده واحده از لحاظ بازنشستگی از 1/1/88 الی 12/10/91 (9ماه ارفاق) نیز قابل محاسبه می‌باشد. پرداخت کسور ارفاقی مربوطه بر مبنای 5/22 درصد حقوق و مزایای مشمول کسور آخرین حکم کارگزینی (تاریخ ثبت دردبیرخانه صندوق) بر عهده دستگاه است.

نظر بازنشستگی مجاز نمی باشدمادام که کسور متعلقه سنوات ارفاقی کارکنان مدارس آموزش و پرورش استثنایی به این صندوق پرداخت نشده باشد احتساب سنوات موصوف از

-حسب دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت به شماره 2001/1998ماورخ 25/2/93 ، اعماال ضاریب 2/1 به حقوق ومزایای مستمر کارکنان آ.پ استثنائی مندرج در حکم کارگزینی 1/1/1387 تا 1/1/1388 پس از واریز کسور و مقرری ماه اول بلامانع است.

تشکیلات سازمان آموزش و پرورش استثنایی

آموزش و پرورش استثنایی به موجب ماده واحده قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی مصوب 21/9/1369 مجلس شورای اسلامی

تأسیس شد. اساسنامه سازمان در تاریخ 29/5/1370 به تصویب کمیسیون آموزش و پرورش مجلس شورای اسلامی رسیده و در ماده (6) اساسنامه

به شورای سازمان اختیار تصویب مقررات خاص استخدامی برای کارکنان سازمان با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی کشور داده شده است

در همین راستا در ماده 52 آیین نامه استخدامی سازمان (مصوب 29/10/1375) مقرر شده که کارکنان رسمی سازمان آموزش و پرورش استثنایی مشمول قانون تامین اجتماعی می باشند.

متعاقباً شورای سازمان آموزش و پرورش استثنایی در جلسه مورخ 17/12/1379 و بدون اخذ موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور مبادرت به اصلاح ماده (52) کرده و مقرر داشت کارکنان رسمی سازمان به لحاظ بازنشستگی ووظیفه تابع مقررات بازنشستگی ووظیفه قانون استخدام کشوری هستند وتاکید شده که خدمات نقل وانتقال حق بیمه هم فراهم گردد… و پس از تاریخ 1/1/1380 کسور بازنشستگی کارکنان را به حساب صندوق بازنشستگی کشوری واریز نموده‌اند. لیکن دفتر حقوقی سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی به موجب نظریه شماره 1706/53/2 مورخ 15/2/80، اصلاحیه ماده 52 آئین نامه موصوف را فاقد اعتبار حقوقی اعلام نموده است.

* افرادی که از تاریخ 1/1/1376 تا تاریخ 1/1/1380 به استخدام رسمی سازمان آموزش و پرورش استثنایی درآمده اند از لحاظ بازنشستگی مشمول سازمان تامین اجتماعی بوده و حق بیمه آنان به صندوق تامین اجتماعی واریز شده است بنابراین کارکنان یادشده مشترک صندوق بازنشستگی کشوری نبوده و حسب توافق 18/10/1395 سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور موظف بوده درخواست تغییر صندوق بیمه‌ای مبنی بر اشتراک در صندوق بازنشستگی کشوری را از کارکنان اخذ و پس از صدور حکم اصلاحی تغییر صندوق بازنشستگی (1395) مراتب را به صندوق ابلاغ دارد تا نسبت به اعلام آن به سازمان تامین اجتماعی برای انتقال حق بیمه اقدام نماید.

لذا کسور واریزی آنها از مصادیق اشتباه واریزی تلقی نمی‌شود، بلکه اشتراک آنان در این صندوق با تقاضای شخصی متقاضیان و فقط در چارچوب ضوابط اجرایی ماده 42 قانون برنامه سوم توسعه و بند (ب) ماده 28 قانون برنامه پنجم توسعه (مجرا تا پایان سال 1395) و انتقال حق بیمه و پرداخت مابه‌التفاوت متعلقه توسط مستخدم امکان‌پذیر خواهد بود. پس از اینکه حق بیمه پرداختی در حدفاصل سال‌های 1376 تا تاریخ اولین واریز به حساب این صندوق منتقل گردید، مابه التفاوت آن براساس 5.22 % حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور در حکم سال 1395 محاسبه می‌گردد. (موضوع نامه ش 14344 مورخ 02/09/1398 اداره کل فنی –رونوشت به همه استان‌ها)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام