کتاب استخدامی اداری ها
اندیشه‌های حقوقی

مرخصی استعلاجی و غرامت دستمزد قانون کار و تأمین اجتماعی

همه چیز درباره مرخصی استعلاجی و غرامت دستمزد 

مستندات قانونی مرخصی استعلاجی:

مطابق ماده ۵۹ قانون تأمین اجتماعی :

بیمه شدگانی که تحت معالجه و یا درمان های توانبخشی‌ قرار می‌گیرند و بنا به تشخیص سازمان تامین خدمات درمانی موقتاً قادر به کار نیستند به شرط عدم اشتغال به کار و عدم‌ دریافت مزد یا حقوق استحقاق دریافت غرامت دستمزد را با رعایت‌شرایط زیر خواهند داشت:

– بیمه شده بر اثر حوادث ناشی از کار و غیر ناشی از کاریا بیماری های حرفه‌ای تحت درمان قرار گرفته باشد.

– در صورتی که بیمه شده به سبب بیماری و طبق گواهی پزشک احتیاج به استراحت مطلق یا بستری شدن داشته باشد و در تاریخ‌ اعلام بیماری مشغول به کار بوده و یا در مرخصی استحقاقی‌ باشد.

و  طبق بند یک ماده ۶۲ قانون تأمین اجتماعی :

غرامت دستمزد، از اولین روزی که بیمه شده بر اثر حادثه یا بیماری حرفه ای و به موجب تشخیص سازمان تأمین خدمات درمانی قادر به کارنباشد پرداخت خواهد شد. در مواردی که عدم اشتغال به کار و معالجه به سبب بیماری باشد، در صورتی که بیمار در بیمارستان بستری نشود، غرامت دستمزد از روز چهارم پرداخت خواهد شد.

ماده ۷۴  قانون کار :

مدت مرخصی استعلاجی ، با تایید سازمان تامین اجتماعی ، جزو سوابق کار و بازنشستگی کارگران محسوب خواهد شد.

بر این اساس، در صورتی که بیماری شما غیرحرفه ای و به عبارت دیگر، معمولی باشد و شما به دلیل ابتلای به آن در بیمارستان بستری شده باشید، غرامت دستمزد ایام بیماری، از روز چهارم به بعد، توسط سازمان تأمین اجتماعی ، محاسبه و پرداخت می شود.

پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری، خدمتی است که در مقابل دریافت حق بیمه، از طرف سازمان تأمین اجتماعی به شما ارائه می شود. اعطای این حقق منوط به رسمی یا موقتی بودن وضعیت اشتغال کارگر نیست.

شرایط پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری

داشتن این شرایط برای دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری ضروری است:

۱. تجویز مرخصی استعلاجی، در گواهی های استراحت باید به روشنی نوع بیماری مشخص شود.

۲. داشتن ارتباط بیمه ای با سازمان و ارائه گواهی کارفرما مبنی بر اشتغال بیمه شده در زمان بیماری یا در حال مرخصی استحقاقی/به موجب دادنامه شماره ۵۳۶-۵۳۵ مورخ ۸۵/۷/۳۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، ادامه پرداخت غرامت دستمزد منوط به دایر بودن کارگاه نیست، بنابراین در مواردی که مرخصی استعلاجی بیمه شده تا پس از تعطیلی کارگاه تداوم می یابد، پرداخت غرامت دستمزد با رعایت سایر شرایط مقرر ادامه خواهد یافت.

در این موارد کمک هزینه بیماری پرداخت نمی شود:

 • بیمه شده ازکارافتاده کلی باشد.
 • در ایام بیماری حقوق یا مزد خود را از کارفرما دریافت کرده باشد.
 • برای استراحتهایی که به دلیل انجام جراحیهای زیبایی تجویز می شود.

مراجع تعیین کننده مرخصی استعلاجی

مرجع تعیین و تایید مدت زمان مرخصی استعلاجی با توجه به مدت استراحت متفاوت است :

۱. برای استراحت هایی که در هر نوبت کمتر از هفت روز است و درمجموع در طول سال از ۱۵ روز بیشتر نمیشود، گواهی پزشک معالج کافی است و نیاز به تایید پزشک معتمد و یا کمیسیون پزشکی ندارد.

۲. استراحتهای بیشتر از ۱۵ روز تا ۶۰ روز در سال و استراحت بیش از ۷ روز در هر نوبت باید به تایید پزشک معتمد سازمان برسد.

۳. استراحتهای بیش از ۶۰ روز در سال باید به تایید کمیسیون پزشکی برسد.

– براساس ماده ۶۲ قانون تامین اجتماعی، غرامت دستمزد از اولین روزی که بیمه شده بر اثر حادثه یا بیماری حرفه ای و به موجب تشخیص سازمان تامین اجتماعی قادر به کار نباشد پرداخت خواهد شد. در مواردی که عدم اشتغال به کار و معالجه به سبب بیماری باشد در صورتی که بیمار در بیمارستان بستری نشود، غرامت دستمزد از روز چهارم پرداخت خواهد شد.

غرامت دستمزد ایام بیماری از روز چهارم پرداخت میشود مگر در موارد زیر

۱. در صورتی که بیمه شده در دوران استراحت در بیمارستان بستری شده باشد.

– در این مورد مدت بستری شدن در بیمارستان مدنظر نیست چنانچه بیمه شده به مدت چند ساعت نیز در بیمارستان بستری شده باشد و یا در واحد درمانی تحت عمل جراحی سرپایی قرار گرفته و ترخیص شده باشد، کسر سه روز اول لزومی نخواهد داشت.

۲. استراحت هایی که به دلیل بیماری حرفه ای و حادثه ناشی از کار و یا عواقب بعدی آن تجویز میشود.

۳. استراحت ناشی از بیماریهای حرفه ای (بیماری مرتبط با کار) باشد.

۴. در صورتی که بیماری شخص در ادامه بیماری قبلی باشد و در موارد مشابه قبلی ۳ روز اول بیماری کسر شده باشد.

۵. مرخصی استعلاجی جانبازان انقلاب اسلامی.

– غرامت دستمزد پرداختی به جانبازان بیمه شده معادل صد درصد متوسط حقوق و مزایای وی خواهد بود، مشروط بر اینکه از حداقل دستمزد زمان بیماری کمتر نباشد.

۶. غرامت دستمزد بیمه شدگانی که به علت همکاری با نیروهای مسلح مجروح میشوند معادل ۱۰۰ درصد آخرین مزد است.

۷. در صورتی که بستری شدن بیمه شده ضروری تشخیص داده شود، ولی به علت نبودن تخت خالی معالجه سرپایی انجام پذیرد.

۸. مراجعات اورژانسی به مرکز درمانی مشمول کسر ۳ روز اول نیست.

– در مواردی که معالجه صرفا به سبب بیماری عادی باشد یا معالجه به صورت سرپایی انجام شودغرامت دستمزد از روز چهارم پرداخت می شود.

نحوه محاسبه مرخصی استعلاجی و غرامت دستمزد ایام بیماری

غرامت دستمزد ایام بیماری برای بیمه شدگان متاهل و متکفل سه چهارم میانگین دستمزد بیمه شده است

غرامت دستمزد ایام بیماری برای بیمه شدگان مجرد و غیرمتکفل که از درمان سازمان استفاده نکرده و به صورت سرپایی معالجه شده اند، دوسوم میانگین دستمزد بیمه شده است و در صورت استفاده از خدمات درمانی و یا بستری یک دوم است.

تعداد دفعات استفاده از مرخصی استعلاجی

برای مدت پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری ، محدودیت زمانی و تعداد دفعات وجود ندارد و تا زمانی که بیمه شده بر حسب تشخیص سازمان تامین اجتماعی قادر به کار نباشد و به موجب قوانین این سازمان، از کارافتاده هم شناخته نشده باشد، پرداخت غرامت دستمزد ادامه می یابد و مدت آن جزء سابقه , و مبلغ آن نیز جزء پرداخت حق بیمه محسوب می شود ( در این مدت ,خودِ فرد و خانواده‌اش کماکان تحت پوشش تامین اجتماعی هستند ).

مراحل دریافت مرخصی استعلاجی :

بیمه شدگانی که شرایط فوق را داشته باشند برای دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری باید :

۱. گواهی پزشکی خود را به شعبه تامین اجتماعی ارائه کنند.

۲. گواهی پزشکی بر حسب مدت استراحت بیمه شده توسط مراجع مربوطه تایید می شوند.

۳. چنانچه مدت استراحت بیمه شده در هر نوبت از ۸ روز بیشتر نباشد یا در طول سال ۲۵ روز یا کمتر باشد تایید آن توسط پزشک معالج کافی خواهد بود و در صورتی که مدت استراحت بیش از ۲۵ روز در سال و کمتر از ۶۱روز باشد، باید به تایید پزشک معتمد سازمان برسد.

۴. در صورتی که مدت استراحت بیمه شده از ۶۱روز و بیشتر درسال باشد، باید به تایید شورای پزشکی تامین اجتماعی برسد.

۵. میزان غرامت دستمزد ایام بیماری بیمه شدگان بر اساس آخرین مزد یا حقوق روزانه آنان پیش از وقوع بیماری محاسبه می شود.

۶. برای دریافت این نوع غرامت بیمه شده باید اصل دفترچه درمانی و گواهی پزشکی معتبر را به شعبه سازمان تامین اجتماعی ارائه کند.

4 دیدگاه

 1. با سلام
  بنده بر اثر تصادف الان مرخصی استعلاجی دارم ابتدا سه ماه برای شکستگی لگن دوباره سه ماه تمدید شد بخاطر اسیب عصب پا سیاتیک یا نمیدونم نئارتل یا …که الان افتادگی مچ پا دارم و با یک پروتز قادر به راه رفتن هستم کمیسیون پزشکی رفتم و شش ماه با نگاه کردن تو دفترچه راهنما تامین اجتماعی و ارائه خلاصه پرونده و نوار عصب عضله و غیره …تایید کردن .میخام بدونم اگر نیاز به تمدید استعلاجی داشته باشم باید چکار کنم لطفا راهنمایی بفرمایید .

 2. سلام. درباره سه چهارم میانگین دستمزد دقیق تر توضیح میدید.
  سه چهارم کل حقوق دریافتی ماه؟
  میانگین چند ماه؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام