کتاب استخدامی اداری ها
آموزش کارکنان دولت

آیین نامه اجرایی قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران کشور در ساعات اداری (تصویبنامه شماره 16884/ت131هـ مورخ 18/4/1373 هیأت وزیران)

آیین نامه اجرایی قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران کشور در ساعات اداری (تصویبنامه شماره 16884/ت131هـ مورخ 18/4/1373 هیأت وزیران)

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1373.4.12 بنا به پیشنهاد شماره 7595‌/د مورخ 1372.12.18 سازمان امور اداری و استخدامی کشور، به استناد تبصره 6 قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران کشور در ساعات اداری – مصوب 1372 – آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده 1- در این آیین‌نامه واژه‌های اختصاری زیر به جای عبارتهای مشروح مربوط به کار می‌روند:

‌الف- قانون: قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران کشور در ساعات اداری -مصوب 1372-

ب- ادامه تحصیل: طی آن دسته از دوره‌های آموزشی است که منجر به اخذ مدرک تحصیلی رسمی یا با ارزش استخدامی می‌شود.

ج- دستگاه: به کلیه واحدهای سازمانی تابع قوه‌های مقننه، مجریه و قضایی و نهادهای انقلاب اسلامی، شرکتهای تابع دولت و کلیه مؤسسات که به نحوی از‌بودجه عمومی استفاده می‌کنند اطلاق می‌شود.

‌د- کارکنان و کارگزاران: افرادی هستند که در دستگاه‌های به صورت تمام وقت به خدمت اشتغال دارند و از این پس به اختصار “‌کارگزاران” نامیده  می‌شوند.

هـ- ساعات اداری، ساعتهایی است که کارگزاران و کارکنان مطابق ضوابط مقرر ملزم به حضور در محل خدمت و انجام وظیفه هستند.

‌ماده 2- ‌ادامه تحصیل تمام وقت کارگزاران در خارج از ساعات اداری یا با استفاده از مأموریت آموزشی آموزشی‌تمام وقت  یا مرخصی با رعایت قوانین‌و مقررات مربوط مجاز است.

تبصره 1- اعطای مرخصی یا مأموریت موضوع این ماده منوط به سپردن مسئولیت یا وظایف فرد ذینفع به شخص واجد شرایط دیگری است.

‌تبصره 2- اعطای مأموریت آموزشی برای ادامه تحصیل در دوره‌های آموزشی تصویب شده مرجع‌های ذیربط مجاز است.

تبصره 3- همسران شهدا در استفاده از مأموریت آموزشی اولویت دارند.

ماده 3- دستگاه‌ها مکلفند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این آیین‌نامه ادامه تحصیل تمام وقت آن دسته از کارگزارانی را که قبل از تاریخ تصویب قانون با‌اجازه دستگاه ذیربط به تحصیل اشتغال داشته یا شرایط لازم برای ادامه تحصیل آزاد فراهم شده است، با ضوابط قانون و این آیین‌نامه تطبیق دهند و پس از تعیین‌جانشین با حفظ پست سازمانی حسب مورد به آنان مأموریت آموزشی یا مرخصی اعطا کنند.

‌تبصره- امتیازات مربوط به قبولی ن دسته از کارگزاران که قبل از تصویب قانون مجوز ادامه تحصیل موضوع بند (ب) ماده (1) این آیین‌نامه را کسب کرده‌اند‌محفوظ است.

‌ماده 4- پرداخت هر گونه وجه به عنوان فوق‌العاده مأموریت، هزینه ایاب و ذهاب، و هزینه سفر به کارگزاران، همچنین استفاده از راننده و وسیله نقلیه دولتی و‌اختصاصی برای ادامه تحصیل ممنوع است.

‌ماده 5- مرجع رسیدگی به تخلفات موضوع این آیین‌نامه هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری هستند و هیأتهای یاد شده پس از رسیدگی حسب مورد نسبت به‌صدور رأی و تعیین مجازات پیش‌بینی شده در این قانون و قانون رسیدگی به تخلفات اداری اقدام می‌کنند.

‌تبصره 1- هر گاه تخلف کارگزاران عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است مراتب را برای‌رسیدگی به مراجع قضایی صالح ارسال کند.

‌تبصره 2- دستگاه‌هایی که از نظر رسیدگی به تخلفات اداری تابع قانون رسیدگی به تخلفات اداری و آیین‌نامه اجرایی آن نیستند تابع مقررات مربوط به خود‌هستند و به جرایم کارگزاران آنها در مرجع مربوط رسیدگی می‌شود و حسب مورد مجازات مقرر در قانون و مجازاتهای دیگر مندرج در مقررات مربوط اعمال‌می‌شود.

‌ماده 6- دستگاه‌ها مکلفند هر سه ماه یک بار گزارش کار مربوط به ادامه تحصیل کارگزاران شاغل به تحصیل خود را طبق دستورالعمل‌هایی که توسط سازمان‌امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به کلیه دستگاه‌ها ابلاغ می‌شود به سازمان مزبور ارسال کنند.

معاون اول رییس جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام