کتاب استخدامی اداری ها
آموزش کارکنان دولت

مزایای یک مقطع تحصیلی و بالاتر برای کارمندان لیسانسه‌ای که دوره آموزشی ضمن خدمت را پیش از سال 90 گذرانده‌اند

مزایای یک مقطع تحصیلی و بالاتر برای کارمندان لیسانسه ای که دوره آموزشی ضمن خدمت را پیش از سال 90 گذرانده اند (دادنامه شماره 1236-1235 مورخ 8/12/1396 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه: 1236-1235

تاريخ دادنامه: 8/12/1396

کلاسه پرونده: 96/1783، 96/1782

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: آقای محمدتقی نخستین حلم

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: به موجب بخشنامه شماره 22554/105-28/12/1380 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مقرر شده که کارمندان دولت در صورت برخورداری از مدرک لیسانس و گذراندن 800 ساعت دوره آموزشی و اجرای طرح تحقیقی معادل 100 ساعت، از مزایای یک مقطع تحصیلی بالاتر برخوردار شوند. این سازمان در سالهای بعد و در قالب سه بخشنامه به شماره های 1834/200-30/1/1390، 31149/90/200-4/12/1390 و 18819/92/200-14/11/1392 علاوه بر سه شرط فوق، دو شرط دیگر یعنی شرکت در آزمون جامع و کسب نصاب 60 درصد و همچنین طرح موضوع و تایید آن در کمیته های راهبری آموزش و توانمند سازی کارکنان را برای برخورداری کارمندان از مزایای یک مقطع تحصیلی بالاتر تعیین کرده است.

بخش اول:

تعدادی از شکات در دوره حاکمیت بخشنامه شماره 22554/105-25/12/1380 دوره های آموزشی خود را آغاز کرده و به پایان رسانده اند، اما به دلیل عدم احتساب مزایای یک مقطع تحصیلی بالاتر در حکم کارگزینی خود، شکایاتی را در شعب دیوان عدالت اداری به طرفیت استانداری تهران مطرح می کنند. در رابطه با شکایت این گروه از شکات، سه رأی از سوی شعب مختلف دیوان عدالت اداری صادر شده است که به قرار زیر است:

الف: شعبه 21 دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9009970902101297-18/8/1390 در رسیدگی به پرونده شماره 9009980900008717 با موضوع دادخواست آقای داود ستوده به طرفیت استانداری تهران و به خواسته الزام طرف شکایت به احتساب مزایای یک مقطع تحصیلی بالاتر در احکام کارگزینی، به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

مشارالیه به شرح  دادخواست اشعار داشته است که به مدت 870 ساعت دوره آموزشی را گذرانده ام لکن تاکنون در حکم کارگزینی منظور نگردیده است تقاضا و اقدام قانونی دارم اداره مشتکی عنه نیز به شرح لایحه دفاعیه پاسخ داده است که 47 برگ گواهینامه های آموزشی آقای داود ستوده به میزان 870 ساعت بر اساس مجوز از مبادی واجد صلاحیت بوده و از طرف این دفتر مورد تایید است. دیوان با بررسی اوراق پرونده و با عنایت به تایید مدت 870 ساعت آموزش از طرف اداره مشتکی عنه مستنداً به دستورالعمل شماره 22554/105-28/12/1380 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که در اجرای مواد 43 و 45 قانون استخدام کشور و ماده 150 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده 8 آیین نامه اجرایی نظام جدید آموزش کارکنان دولت صادر گردیده است حکم به الزام اداره مشتکی عنه به محاسبه مدت آموزش مذکور در حکم کارگزینی شاکی و احتساب حقوق و مزایای مقرر قانون با رعایت سایر شرایط لازم صادر و اعلام می گردد این رأی قطعی است.

ب: شعبه 24 دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9009970902400700-3/5/1390 در رسیدگی به پرونده شماره 9009980900017938 با موضوع دادخواست آقای سیدحسین سیدموسوی به طرفیت استانداری تهران و به خواسته الزام طرف شکایت به احتساب مزایای یک مقطع تحصیلی بالاتر در احکام کارگزینی، به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به اینکه استاندار طرف شکایت حسب نامه جوابیه شماره 25669/63/90-12/4/1390 طی دوره آموزشی شاکی به مدت 926 ساعت به انضمام گواهیهای آموزشی صادره را مورد تایید قرار داده است لذا شعبه خواسته شاکی آقای سیدحسین سیدموسوی را به منظور احتساب یک مقطع تحصیلی بالاتر در احکام کارگزینی وی را مورد تایید قرار داده و بر این اساس حکم به الزام خوانده به اقدام حسب خواسته صادر می نماید. این تصمیم قطعی می باشد.

ج: شعبه 22 دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9109970902201739-2/8/1391 در رسیدگی به پرونده شماره 9009980900065570 موضوع دادخواست آقای احمد متقی نژاد به طرفیت استانداری تهران و به خواسته الزام به احتساب مدرک تحصیلی به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت آقای احمد متقی نژاد به طرفیت استانداری تهران و اداره کل امور اداری و مالی و به خواسته منظور نکردن یک مقطـع تحصیلی بالاتـر بـه ازای هشتصد سـاعت دوران آمـوزشی بـرای کـارمندان لیسانس نـظر به محتویات پرونده و مدارک پیوستی عنایتاً برگهای 1 تا 42 پرونده که حکایت از گذراندن دوران آموزشی وسیله

شاکی را دارد و طرف شکایت نیز به موجب لایحه شماره 86629/63/90-24/11/1390 اظهارات شاکی در خصوص سپری نمودن مدت آموزش به نظر شکایت شاکی وارد است و مستنداً به مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به پذیرش خواسته با طرح موضوع در کمیته توانمندسازی مربوطه صادر و اعلام می گردد. رأی صادره با رعایت ماده 7 قانون یاد شده قطعی است.

بخش دوم:

گروه دیگری از شکات، دوره های آموزشی خود را در زمان حاکمیت بخشنامه شماره 22554/105-28/12/1380 آغاز کرده و بخشی از این دوره ها را در زمان حاکمیت بخشنامه فوق و بخش دیگری از آن را پس از صدور بخشنامه های شماره 1834/200-30/1/1390 و شماره 31149/90/200-4/12/1390 و شماره 18819/92/200-14/11/1392 سپری کرده اند. این گروه از شکات نیز به دلیل عدم احتساب مزایای یک مقطع تحصیلی بالاتر در حکم کارگزینی خود، شکایاتی را به طرفیت استانداری تهران در شعب مختلف دیوان عدالت اداری مطرح می کنند. در رابطه با شکایت این گروه از شکات هم شعب دیوان عدالت اداری آرایی صادر کرده اند که به قرار زیر است:

الف: شعبه 27 دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره 9209970902700234-16/2/1392، 9109970902701255-7/5/1391 در رسیدگی به پرونده های شماره 9109980900061210، 9009980900096524 و با موضوع دادخواست آقایان رحمان علیزاده و یحیی بناساز به طرفیت استانداری تهران و به خواسته الزام به احتساب مدرک تحصیلی بالاتر با توجه به دوره های آموزشی طی شده به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه لایحه جوابیه طرف شکایت نظر به اینکه شاکی دوره های آموزشی مربوط به نظام جدید آموزشی کارکنان دولت مقرر در مصوبه 22554/105-28/12/1380 سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت کشور که در اجرای ماده 150 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تدوین یافته است را با موفقیت گذرانده و به میزان 1056 ساعت مورد تایید مشتکی عنه نیز قرار گرفته است با این وصف شاکی استحقاق برخورداری از مزایای مندرج در همان مصوبه را خواهد داشت بدین جهت حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می گردد این رأی قطعی است.

ب: شعبه 22 دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‌های شماره 9109970902201489-11/7/1391 و 9109970902201581-24/7/1391 در رسیدگی به پرونده‌های شماره 9009980900065583، 9009980900075926 با موضوع دادخواست آقایان ابوالفضل نجفی و ناصر آذریفر به طرفیت استانداری تهران و به خواسته الزام به احتساب مدرک تحصیلی بالاتر و با توجه به دوره های آموزشی طی شده به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

موضوع می‌بایست در کمیته اجرایی آموزش و توانمندسازی استانداری تهران مورد طرح قرار گیرد بنابراین بر مبنای ضرورت بررسی موضوع در کمیته مذکور شکایت وارد تشخیص به استناد مادتین 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 و ضمن صدور حکم به ورود شکایت، مشتکی عنه را مکلف به اجابت خواسته فوق الذکر و الزام مشتکی عنه به طرح موضوع در کمیته فوق الذکر می نماید. این رأی مطابق ماده  قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 قطعی بوده و بر اساس مادتین 34 و 37 همان قانون بلافاصله پس از ابلاغ لازم الاجرا و دارای ضمانت اجرای قانونی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 8/12/136 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هيأت عمومي

الف- در خصوص آراء مندرج در بخش اول گردش کار پرونده، ضمن احراز تعارض در آراء، نظر به اینکه شاکیان در حاکمیت بخشنامه شماره 22554/105-28/12/1380 دوره آموزشی خود را گذرانده اند، بنابراین در خصوص دادخواهی آنان به خواسته الزام به برقراری مزایای ناشی از این بخشنامه، استناد به بخشنامه‌هایی که در سال 1390 الی 1392 ابلاغ شده و در آنها شرایط جدیدی وضع گردیده موجه نیست و حق مکتسب این قبیل اشخاص را تضییع می‌کند. با توجه به مراتب و صرف نظر از اینکه شاکیان شرایط لازم در بخشنامه پیش گفته را دارند یا خیر آراء شعب 21 و 24 دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های 1297-18/8/1390 و 700-3/5/1390 که بر وارد دانستن شکایت صادر شده صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

ب- در خصوص آراء مندرج در بخش دوم گردش کار، اولاً: با توجه به اینکه در رأی شعبه 10 تجدیدنظر به شماره دادنامه 529-16/2/1394، کارمند موضوع این رأی ساعات آموزشی مربوط را سپری نکرده است، بنابراین این رأی از موضوع تعارض خارج است و در سایر آراء تعارض محرز است. ثانیاً: با توجه به اینکه شاکیان موضوع این بخش از گردش کار پرونده در حاکمیت بخشنامه شماره 22554/105- 28/12/1380 دوره آموزشی را شروع کرده ولی در حاکمیت بخشنامه های شماره 1834/200- 30/1/1390، 31149/90/200-4/12/1390 و 18819/92/200-14/11/1392 دوره مربوط را به اتمام رسانده اند و در بخشنامه اخیرالذکر علاوه بر شرایط مصرح در بخشنامه 22554/105-28/12/1380 رعایت ضوابط دیگری نیز پیش‌بینی شده و از جمله آنها طرح موضوع در کمیته‌های راهبری آموزش و توانمندسازی کارکنان می‌باشد، بنابراین آراء صادر شده به وارد دانستن شکایت به شماره دادنامه‌های 9109970902201489-11/7/1391 و 9109970902201581-24/7/1391 شعبه 22 دیوان عدالت اداری در حدی که مقید به طرح در کمیته راهبری آموزش و توانمندسازی است، صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مقررات مربوط:

نظام‌ آموزش‌ كاركنان‌ دولت‌ سال 1380

نظام آموزش كارمندان دستگاه‌های اجرایی سال 1390

اصلاحی نظام آموزش کارمندان و مدیران دستگاه‌های اجرایی سال 1392

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام