کتاب استخدامی اداری ها
آموزش کارکنان دولت

نظام‌ آموزش‌ كاركنان‌ دولت‌ (سال ۱۳۸۰)

نظام‌ آموزش‌ کارکنان‌ دولت‌ (بخشنامه شماره ۱۰۵/۲۲۵۵۴ مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۲۸ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور)

در اجرای مواد ۴۴ و ۴۵ قانون استخدام کشوری و ماده ۱۵۰ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی آن، نظام جدید آموزش کارکنان با اصول و ویژگی‌های زیر تدوین شده است:

الف) اصول حاکم بر نظام

· حاکمیت نگرش سیستمی :

این نگرش علاوه بر توجه به ارتباط درونی اجزاء نظام به ارتباط بیرونی با سایر نظام های پرسنلی نیز توجه نموده است.

· توجه به شمول و فراگیری :

کلیه کارکنان رسمی و پیمانی (در کلیه سطوح) مشمول نظام آموزشی کارکنان دولت می باشند.

· اصل جامعیت :

کلیه نیازهای آموزش کارکنان و مدیران در جنبه های فنی انسانی و ادراکی، در ساختار دوره ها مد نظر قرار گرفته است.

· نگرش مستمر بر تحولات و پیشرفت های علمی و فن آوری :

با پیش بینی دوره های نو آموزی استمرار آموزش مبتنی بر پیشرفت های علمی و فن آموزی امکان پذیر شده است.

ب ) ویژگی ها :

• برقراری ارتباط بین نظام آموزش کارکنان با سایر نظام های پرسنلی نظیر طبقه بندی مشاغل، حقوق و دستمزد و ارزشیابی کارکنان

• ایجاد ساز و کار انگیزش برای ترغیب کارکنان به آموزش

• محدود نمودن دوره های بلند مدت و پیش بینی ساز و کارهایی برای استفاده از امتیازات مترتب بر دوره های بلند مدت برای افرادی که در بستر خدمت، تحت شرایطی دوره های کوتاه مدت مصوب را طی می کنند.

• توجه به جوانب مختلف نیازهای آموزش کارکنان اعم از شغلی، فرهنگی، توانایی های عمومی و مدیریتی

با عنایت به اصول و ویژگی های فوق، ضمن توجه دادن دستگاه های اجرایی به موارد زیر نظام آموزش کارکنان دولت جهت اجرا ابلاغ می گردد:

• دوره های آموزشی کوتاه و بلند مدت کلیه کارکنان وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول قانون نظام هماهنگ کارکنان در چارچوب این نظام خواهد بود و در این راستا ضروری است که دستگاه های مزبور نظام جامع آموزش کارکنان خود را، مشتمل بر پیش بینی آموزش های مورد نیاز در مسیر شغلی به تفکیک هر یک از مشاغل موجود در دستگاه و براساس توضیحات مندرج در نظام تهیه نمایند.

معاونت امور مدیریت و منابع انسانی این سازمان، آمادگی دارد که در این زمینه با دستگاهها همکاری و همفکری و مساعدت نماید.

• دوره های بلند مدت، موضوع بخشنامه شماره ۴۹۶۰/ د مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۶۴ این سازمان محدود می گردد و اجرایی آن در موارد استثنایی فقط با تصویب شورای امور اداری و استخدامی کشور امکان پذیر خواهد بود بنابراین کلیه مجوزهای دائمی صادره لغو می گردد.

• دستور العمل های اجرایی در مورد چگونگی معادل سازی ابتکارات، پیشنهادات جدید، تألیفات و … با ساعات آموزشی، شرایط و چگونگی صدور گواهینامه های «مهارتی» و «تخصصی» و «تخصصی ـ پژوهشی» و شناسنامه آموزشی کارکنان دولت تهیه و متعاقباً ارسال خواهد شد.

نظام آموزش کارکنان دولت

الف‌- اهداف‌

۱- افزایش‌ کارایی‌ و اثربخشی‌ در ارایه‌ خدمات‌ دولتی‌ و بهبود میزان‌ پاسخگویی‌ به‌ مردم‌

۲- ارتقاء سطح‌ کیفی‌ سرمایه‌ انسانی‌ بخش‌ دولتی‌ از طریق‌ افزایش‌ سطح‌ دانش‌ و مهارت‌ کارکنان‌ دولت‌

۳- توسعه‌ آگاهی‌های‌ عمومی‌ کارکنان‌ دولت‌ و به‌ منظور افزایش‌ کیفیت‌ ارایه‌ خدمات‌

۴- توانمندسازی‌ مدیران‌ در زمینه‌های‌ بهبود وظایف‌ مدیریتی‌

۵- آماده‌سازی‌ کارکنان‌ دولت‌ برای‌ ارتقاء به‌ رده‌های‌ شغلی‌ بالاتر

۶- رشد فضائل‌ اخلاقی‌، فرهنگ‌ سازمانی‌ و بهبود روابط‌ انسانی‌ کارکنان‌ دولت‌

۷- ایجاد ارتباط‌ شفاف‌ و مشخص‌ بین‌ نظام‌ آموزش‌ کارکنان‌ با سایر نظام‌های‌ استخدامی‌

ب‌- ساختار

انواع‌ دوره‌های‌ آموزشی‌ ویژگی‌های‌ آنها و چگونگی‌ برقراری‌ ارتباط‌ بین‌ آنها، ساختار آموزش‌های‌ نظام‌ آموزش‌ کارکنان‌ دولت‌ را تشکیل‌ می‌دهد. در این‌ بخش‌ از نظام‌، مؤلفه‌های‌ تشکیل‌ دهندة‌ ساختار آموزشی‌ نظام‌ بیان‌ می‌شود.

ساختارهای‌ دوره‌های‌ آموزشی‌ کارکنان‌ دولت‌ با در نظر گرفتن‌ مقطع‌ و ماهیت‌ دوره‌های‌ به‌ سه‌ دسته‌ دوره‌ تحت‌ عناوین‌ زیر تقسیم‌ می‌گردد:

ـ دوره‌های‌ نوآموزی‌

ـ دوره‌های‌ بازآموزی‌

ـ دوره‌های‌ آماده‌سازی‌

۱/ب‌ ـ دوره‌های‌ نوآموزی‌: این‌ دوره‌ها با هدف‌ ارایه‌ نقش‌، مهارت‌ و ایجاد بینش‌ جدید در کارکنان‌ اجراء می‌گردد. در حقیقت‌ کارکنان‌ برای‌ اولین‌ بار در معرض‌ محتوای‌ اینگونه‌ دوره‌ها قرار می‌گیرند. این‌ دوره‌ها ممکن‌ است‌ در ابتدا یا حین‌ خدمت‌ ارایه‌ گردد.

۲/ب‌ ـ دوره‌های‌ بازآموزی‌: این‌ گونه‌ دوره‌ها برای‌ رفع‌ کاستی‌های‌ دانشی‌، مهارتی‌ و نگرشی‌ کارکنان‌، ارایه‌ می‌گردد. این‌ آموزش‌ها معمولاً در امتداد آموزش‌های‌ قبلی‌ کارکنان‌ بوده‌ و کارکرد یادآوری‌ آموخته‌های‌ قبلی‌ را دارد و همچنین‌ سعی‌ دارد در رفع‌ کاستی‌های‌ آموزش‌ کارکنان‌ در زمینه‌هایی‌ که‌ نتایج‌ ارزشیابی‌ به‌ آن‌ اشاره‌ نموده‌ است‌ عمل‌ نماید. این‌ دوره‌ها در حین‌ خدمت‌ ارایه‌ می‌گردد.

۳/ب‌ ـ دوره‌های‌ آماده‌سازی‌: به‌ آن‌ دسته‌ از دوره‌های‌ آموزشی‌ اطلاق‌ می‌گردد که‌ فرد را برای‌ پذیرش‌ مسؤولیت‌های‌ جدید با پست‌های‌ بالاتر در آینده‌ آماده‌ می‌کند. این‌ دوره‌ها معطوف‌ به‌ مشاغل‌ یا مسؤولیت‌ هایی‌ است‌ که‌ در آینده‌ ممکن‌ است‌ به‌ فرد محول‌ گردد.

اینگونه‌ دوره‌ها برای‌ آماده‌ کردن‌ فرد برای‌ پستهای‌ سرپرستی‌ و مدیریت‌ و یا مشاغلی‌ که‌ نتایج‌ ارزشیابی‌ آن‌ را توصیه‌ نموده‌ است‌، می‌باشد. این‌ دوره‌ها در حین‌ خدمت‌ ارایه‌ می‌گردد و ممکن‌ است‌ قبل‌ از احراز پست‌ بالاتر و یا بر اساس‌ نتایج‌ حاصل‌ از ارزشیابی‌ کارکنان‌ ارایه‌ گردد.

ج‌- دوره‌های‌ آموزشی‌

هر دسته‌ از دوره‌های‌ مذکور با عنایت‌ به‌ محتوای‌ آن‌ در زیر گروه‌های‌ زیرطبقه‌بندی‌ می‌گردد:

ـ دوره‌ آموزش‌ توجیهی‌

ـ دوره‌های‌ شغلی‌

ـ دوره‌های‌ عمومی‌

ـ دوره‌های‌ آموزشی‌ بهبود مدیریت‌

۱/ج‌ ـ دوره‌ آموزش‌ توجیهی‌

به‌ آموزش‌ هایی‌ اطلاق‌ می‌گردد که‌ در بدو خدمت‌ به‌ افراد جدید الاستخدام‌ ارایه‌ می‌گردد. هدف‌ این‌ دوره‌ آشنا ساختن‌ کارکنان‌ جدید یا اهداف‌ و وظایف‌ سازمان‌ محل‌ خدمت‌ آنها، قوانین‌ و مقررات‌ استخدامی‌، حقوق‌ فردی‌ و شغلی‌، محیط‌ کار، قانون‌ اساسی‌ نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و نظام‌ اداری‌ است‌.

این‌ دوره‌ در زمره‌ دوره‌های‌ نوآموزی‌ قرار دارد، مشخصات‌ این‌ دوره‌ عبارتند از:

۱/ ۱/ ج‌ ـ هدف‌: پایه‌گذاری‌ ارتباط‌ سالم‌ کارمند با نظام‌ اداری‌ و دستگاهی‌ که‌ کار خود را در آن‌ آغاز می‌کند.

۲/ ۱/ ج‌ ـ محتوای‌ دوره‌: آگاهی‌های‌ عمومی‌ در زمینه‌ نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، تشکیلات‌ دولت‌، نظام‌ اداری‌ و اصول‌، راهبردها و اهداف‌ حاکم‌ بر آن‌، قوانین‌ و مقررات‌ استخدامی‌، آشنایی‌ با برنامه‌های‌ توسعه‌ و اصول‌ و سیاست‌های‌ حاکم‌ بر آن‌، آشنایی‌ با وظایف‌، مسؤولیت‌ها، حقوق‌ و محیطی‌ که‌ کارمند قرار است‌ در آن‌ مشغول‌ به‌ کار شود. اخلاق‌ کارگزاری‌ و روابط‌ انسانی‌ در محیط‌ کار.

۳/ ۱/ ج‌ ـ مسؤول‌ تدوین‌ و طراحی‌ دوره‌: سازمان‌ مدیریت‌ برنامه‌ریزی‌ کشور

۴/ ۱/ ج‌ ـ زمان‌ برگزاری‌ دوره‌: قبل‌ یا بدو خدمت‌ مستخدم‌

۵/ ۱/ ج‌ ـ نوع‌ دوره‌: الزامی‌

۶/ ۱/ ج‌ ـ مجری‌ دوره‌: مرکز آموزش‌ مدیریت‌ دولتی‌ و کلیه‌ مراکز آموزشی‌ که‌ صلاحیت‌ آنها به‌ تأیید سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ کشور رسیده‌ باشد.

۷/ ۱/ ج‌ ـ شیوه‌ ارایه‌ محتوی‌: نظری‌ (مسؤولیت‌ آشنایی‌ مستخدم‌ با محیط‌ سازمانی‌ برعهده‌ دستگاه‌ مربوط‌ می‌باشد.)

۸/ ۱/ ج‌ ـ نحوه‌ برگزاری‌ دوره‌: حضوری‌ و غیرحضوری‌

۹/ ۱/ ج‌ ـ مدت‌ دوره‌: ۶۰ ساعت‌

۱۰/ ۱/ ج‌ ـ ملاک‌ موفقیت‌ در دوره‌: کسب‌ حد نصاب‌ نمره‌ از آزمونی‌ که‌ در پایان‌ دوره‌ به‌ عمل‌ می‌آید.

۱۱/ ۱/ ج‌ ـ نظارت‌ و ارزشیابی‌ دوره‌: نظارت‌ و ارزشیابی‌ دوره‌ به‌ منظور اطمینان‌ از حسن‌ اجرا و دریافت‌ بازخورد برای‌ انجام‌ اصلاحات‌ لازم‌ به‌ عهده‌ سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ کشور است‌.

۲/ ج‌ ـ دوره‌های‌ شغلی‌

دوره‌های‌ شغلی‌ به‌ دو دسته‌ زیر تقسیم‌ می‌گردد:

ـ دوره‌های‌ مشترک‌ اداری‌

ـ دوره‌های‌ شغلی‌ اختصاصی‌

۱ / ۲ / ج‌ ـ دوره‌های‌ مشترک‌ اداری‌:

به‌ آموزش‌ هایی‌ اطلاق‌ می‌گردد که‌ توانمندی‌های‌ مورد نیاز مشاغل‌ مشترک‌ بین‌ کلیه‌ دستگاه‌های‌ اجرایی‌ را به‌ شاغلین‌ انتقال‌ می‌دهد. و در زیر گروه‌ دوره‌های‌ نوآموزی‌ و بازآموزی‌ قابل‌ تعریف‌ است‌. مشخصات‌ این‌ دوره‌ها عبارتند از:

۱ / ۱ / ۲ / ج‌ ـ هدف‌: ایجاد و توسعه‌ دانش‌ و توانمندی‌ در شاغلان‌ مشاغل‌ مشترک‌ ادای‌ و روزآمد کردن‌ اطلاعات‌ و توانمندی‌های‌ آنان‌ با توجه‌ به‌ تغییرات‌ علمی‌ و فن‌آوری‌ در زمینه‌ شغل‌ مورد تصدی‌

۲ / ۱ / ۲ / ج‌ ـ محتوای‌ دوره‌: تخصصی‌

۳ / ۱ / ۲ / ج‌ ـ مسؤول‌ تدوین‌ و طراحی‌ دوره‌: سازمان‌ مدیریتی‌ و برنامه‌ریزی‌ کشور

۴ / ۱ / ۲ / ج‌ ـ زمان‌ برگزاری‌ دوره‌: بدو یا در طول‌ خدمت‌ مستخدم‌ با رعایت‌ تقدم‌ شرایط‌ احراز شغل‌

۵ / ۱ / ۲ / ج‌ ـ نوع‌ دوره‌: دوره‌هایی‌ که‌ در شرایط‌ احراز مشاغل‌ مشترک‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌ و یا نتایج‌ ارزشیابی‌ کارکنان‌ به‌ طی‌ آن‌ اشاره‌ کرده‌ باشد الزامی‌ بوده‌ و در سایر موارد به‌ صورت‌ اختیاری‌ خواهد بود.

۶ / ۱ / ۲ / ج‌ ـ مجری‌ دوره‌: مرکز آموزش‌ مدیریت‌ دولتی‌ و سایر دستگاه‌های‌ اجرا و مراکز و مؤسسات‌ آموزشی‌ که‌ صلاحیت‌ آنها به‌ تأیید سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ کشور رسیده‌ باشد.

۷ / ۱ / ۲ / ج‌ ـ شیوه‌ ارایه‌ محتوی‌: حسب‌ نوع‌ درس‌ به‌ صورت‌ نظری‌ یا عملی‌ یا نظری‌ ـ عملی‌ اجرا می‌شود.

۸ / ۱ / ۲ / ج‌ ـ نحوه‌ برگزاری‌ دوره‌: حضوری‌ و غیرحضوری‌

۹ / ۱ / ۲ / ج‌ ـ مدت‌ دوره‌: مدت‌ دوره‌ را محتوای‌ آن‌ تعیین‌ خواهد کرد

۱۰/ ۱ / ۲ / ج‌ ـ ملاک‌ موفقیت‌ در دوره‌: دروس‌ نظری‌ کسب‌ حد نصاب‌ نمره‌ از آزمونی‌ که‌ در پایان‌ دوره‌ توسط‌ مجری‌ دوره‌ به‌ عمل‌ می‌آید و سایر دروس‌ حسب‌ نظر مجری‌ و مدرس‌ مربوطه‌

۱۱/ ۱ / ۲ / ج‌ ـ نظارت‌ و ارزشیابی‌ دوره‌: سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ کشور نظارت‌ و ارزشیابی‌ از دوره‌ها را بعهده‌ خواهد داشت‌.

۲ / ۲ ج‌ ـ دوره‌های‌ شغلی‌ اختصاصی‌: به‌ آموزش‌ هایی‌ اطلاق‌ می‌گردد که‌ توانمندی‌های‌ مورد نیاز مشاغل‌ ویژه‌ یک‌ یا چند دستگاه‌ اجرایی‌ را به‌ شاغلین‌ انتقال‌ می‌دهد. این‌ دوره‌ها در زیر گروه‌ دوره‌های‌ نوآموزی‌ بازآموزی‌ و آماده‌ سازی‌ قابل‌ تعریف‌ است‌ مشخصات‌ آن‌ عبارتند از:

۱ / ۲ / ۲ ج‌ ـ هدف‌:

الف‌ ـ ارتقاء سطح‌ معلومات‌ و مهارت‌های‌ شغلی‌ کارکنان‌ و متناسب‌ ساختن‌ اطلاعات‌ و تواناییهای‌ آنان‌ با وظایف‌ پست‌ مورد تصدی‌ منطبق‌ با پیشرفت‌های‌ دانش‌ و فن‌آوری‌ در زمینه‌ مربوطه‌

ب‌ ـ آماده‌ ساختن‌ کارکنان‌ برای‌ پذیرش‌ مسؤولیت‌های‌ جدید در آینده‌

۲ / ۲ / ۲ / ج‌ ـ محتوای‌ دوره‌: تخصصی‌

۳ / ۲ / ۲ / ج‌ ـ مسؤول‌ تدوین‌ و طراحی‌ دوره‌ها: برنامه‌ دوره‌ متوسطه‌ دستگاه‌های‌ تخصصی‌ که‌ شغل‌ مورد نظر در زمره‌ وظایف‌ اصلی‌ آن‌ دستگاه‌ تلقی‌ می‌شود تهیه‌ می‌گردد که‌ پس‌ از تأیید سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ قابلیت‌ اجرا خواهد داشت‌.

۴ / ۲ / ۲ / ج‌ ـ زمان‌ برگزاری‌ دوره‌: بدو یا در طول‌ خدمت‌ مستخدم‌ با رعایت‌ تقدم‌ شرایط‌ احراز شغل‌

۵ / ۲ / ۲ / ج‌ ـ نوع‌ دوره‌: دوره‌هایی‌ که‌ در شرایط‌ احراز مشاغل‌ اختصاصی‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌ یا نتایج‌ ارزشیابی‌ کارکنان‌ به‌ طی‌ آن‌ اشاره‌ کرده‌ است‌ الزامی‌ بوده‌ و در سایر موارد اختیاری‌ است‌.

۶ / ۲ / ۲ / ج‌ ـ مجری‌ دوره‌: دستگاه‌ اجرایی‌ مربوط‌ و یا مراکز و مؤسسات‌ آموزشی‌ که‌ صلاحیت‌ آنان‌ به‌ تأیید سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ رسیده‌ باشد.

۷ / ۲ / ۲ / ج‌ ـ شیوة‌ ارایه‌ محتوی‌: حسب‌ نوع‌ درس‌ به‌ صورت‌ نظری‌ یا عملی‌ یا نظری‌ ـ عملی‌ اجرا می‌شود.

۸ / ۲ / ۲ / ج‌ ـ نحوه‌ برگزاری‌ دوره‌: حضوری‌ و غیر حضوری‌

۹ / ۲ / ۲ / ج‌ ـ مدت‌ دوره‌: بر اساس‌ نوع‌ و میزان‌ محتوای‌ آموزشی‌ مشخص‌ می‌گردد.

۱۰ / ۲ / ۲ / ج‌ ـ ملاک‌ موفقیت‌ در دوره‌: در دروس‌ نظری‌ کسب‌ حد نصاب‌ نمره‌ از آزمونی‌ که‌ در پایان‌ دوره‌ توسط‌ مجری‌ به‌ عمل‌ می‌آید و در سایر دروس‌ حسب‌ نظر مجری‌ و مدرس‌ دوره‌ خواهد بود.

۱۱ / ۲ / ۲ / ج‌ ـ نظارت‌ و ارزشیابی‌ دوره‌: سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ کشور با همکاری‌ مؤسسات‌ آموزشی‌ مجری‌ و دستگاه‌های‌ ذیربط‌، بر دوره‌ نظارت‌ داشته‌ و به‌ منظور دریافت‌ بازخورد و انجام‌ اصلاحات‌ لازم‌ از دوره‌ها ارزشیابی‌ بعمل‌ می‌آورد.

۳ / ج‌ ـ دوره‌های‌ عمومی‌

دوره‌های‌ عمومی‌ به‌ دو دسته‌ زیر تقسیم‌ می‌گردد:

ـ دوره‌های‌ فرهنگی‌ و اجتماع‌

ـ دوره‌های‌ توانمندی‌های‌ عمومی‌

۱ / ۳ / ج‌ ـ دوره‌های‌ فرهنگی‌ و اجتماعی‌

به‌ آموزش‌هایی‌ اطلاق‌ می‌گردد که‌ به‌ مستخدمین‌ دولت‌ در طول‌ خدمت‌ خود به‌ منظور رشد فضائل‌ اخلاقی‌، فرهنگ‌پذیری‌ سازمانی‌ و بهینه‌سازی‌ روابط‌ انسانی‌ کارکنان‌ در نظام‌ اداری‌ ارایه‌ می‌گردد.
این‌ گونه‌ دوره‌ها می‌تواند در زمره‌ دوره‌های‌ نوآموزی‌ و بازآموزی‌ قرار گیرد. مشخصات‌ این‌ دوره‌ها عبارتند از:

۱ / ۱ / ۳ / ج‌ ـ هدف‌ آگاهی‌ دادن‌ به‌ کارکنان‌ در زمینه‌های‌ فرهنگ‌ اسلامی‌ به‌ منظور رشد فضایل‌

۲ / ۱ / ۳ / ج‌ ـ محتوی‌ دوره‌: حسب‌ نیاز به‌ دانش‌ عمومی‌ مورد نظر تهیه‌ می‌گردد.

۳ / ۱ / ۳ / ج‌ ـ مسؤول‌ تدوین‌ و طراحی‌ دوره‌: دستگاه‌های‌ اجرایی‌ با نظارت‌ و تأیید سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ کشور و مواردی‌ که‌ سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ کشور اعلام‌ می‌نماید.

۴ / ۱ / ۳ / ج‌ ـ زمان‌ برگزاری‌ دوره‌: بدو و یا در طول‌ خدمت‌ مستخدم‌

۵ / ۱ / ۳ / ج‌ ـ نوع‌ دوره‌: اختیاری‌

۶ / ۱ / ۳ / ج‌ ـ مجری‌ دوره‌: کلیه‌ مراکز و مؤسسات‌ آموزشی‌ که‌ صلاحیت‌ آنها به‌ تأیید سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ کشور رسیده‌ باشد و مرکز آموزش‌ مدیریت‌ دولتی‌

۷ / ۱ / ۳ / ج‌ ـ شیوه‌ ارایه‌ محتوی‌: نظری‌

۸ / ۱ / ۳ / ج‌ ـ نحوه‌ برگزاری‌ دوره‌: حضوری‌ و غیر حضوری‌

۹/ ۱ / ۳ / ج‌ ـ مدت‌ دوره‌: مدت‌ دوره‌ را محتوای‌ آن‌ تعیین‌ خواهد کرد

۱۰ / ۱ / ۳ / ج‌ ـ ملاک‌ موفقیت‌ در دوره‌: کسب‌ حد نصاب‌ نمره‌ از آزمودنی‌ که‌ در پایان‌ دوره‌ توسط‌ مجری‌ برگزار می‌گردد.

۱۱ / ۱ / ۳ / ج‌ ـ نظارت‌ و ارزشیابی‌ دوره‌: نظارت‌ و ارزشیابی‌ دوره‌ به‌ منظور اطمینان‌ از حسن‌ اجرا و دریافت‌ بازخورد برای‌ انجام‌ اصلاحات‌ لازم‌ به‌ عهده‌ سازمان‌ مدیریتی‌ و برنامه‌ریزی‌ کشور است‌.

۲ / ۳ / ج‌ ـ دوره‌های‌ توانمندی‌های‌ عمومی‌

به‌ آموزش‌هایی‌ اطلاق‌ می‌گردد که‌ به‌ مستخدمین‌ دولت‌ در طول‌ خدمت‌ خود به‌ منظور افزایش‌ توان‌ تخصصی‌ و سازگاری‌ با محیط‌ جدید ارایه‌ می‌گردد. این‌ گونه‌ دوره‌ها می‌تواند در زمره‌ دوره‌های‌ نوآموزی‌ و بازآموزی‌ قرار گیرد.

مشخصات‌ این‌ دوره‌ها عبارتند از:

۱ / ۲ / ۳ / ج‌ ـ هدف‌: افزایش‌ توان‌ عمومی‌ کارکنان‌ دولت‌ جهت‌ سازگاری‌ با محیط‌ و شرایط‌ جدید

۲ / ۲ / ۳ / ج‌ ـ محتوی‌ دوره‌: حسب‌ نیاز به‌ دانش‌ عمومی‌ مورد نظر، تهیه‌ می‌گردد.

۳ / ۲ / ۳ / ج‌ ـ مسؤول‌ تدوین‌ و طراحی‌ دوره‌: دستگاه‌های‌ اجرایی‌ با نظارت‌ و تأیید سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ کشور و مواردی‌ که‌ سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ اعلام‌ می‌دارد.

۴/ ۲ / ۳ / ج‌ ـ زمان‌ برگزاری‌ دوره‌: بدو یا در طول‌ خدمت‌ مستخدم‌

۵ / ۲ / ۳ / ج‌ ـ نوع‌ دوره‌: اختیاری‌

۶ / ۲ / ۳ / ج‌ ـ مجری‌ دوره‌: کلیه‌ مراکز و مؤسسات‌ آموزشی‌ که‌ صلاحیت‌ آنان‌ به‌ تأیید سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ کشور رسیده‌ باشد و مرکز آموزش‌ مدیریت‌ دولتی‌

۷ / ۲ / ۳ / ج‌ ـ شیوة‌ ارایه‌ محتوی‌: حسب‌ نوع‌ درس‌ می‌تواند به‌ صورت‌ نظری‌ یا عملی‌ اجرا شود.

۸ / ۲ / ۳ / ج‌ ـ نحوه‌ برگزاری‌ دوره‌: حضوری‌ و غیر حضوری‌

۹ / ۲ / ۳ / ج‌ ـ مدت‌ دوره‌: مدت‌ دوره‌ را محتوای‌ آن‌ تعیین‌ خواهد کرد.

۱۰ / ۲ / ۳ / ج‌ ـ ملاک‌ موفقیت‌ در دوره‌: در مباحث‌ نظری‌ کسب‌ حد نصاب‌ نمره‌ از آزمونی‌ که‌ در پایان‌ دوره‌ توسط‌ مجری‌ برگزار می‌گردد و در مباحث‌ عملی‌ به‌ تشخیص‌ مرکز مجری‌ و مدرس‌ مربوطه‌

۱۱ / ۲ / ۳ / ج‌ ـ نظارت‌ و ارزشیابی‌ دوره‌: به‌ عهده‌ سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ کشور خواهد بود.

۴ / ج‌ ـ دوره‌های‌ آموزشی‌ بهبود مدیریت‌

به‌ آموزش‌هایی‌ اطلاق‌ می‌گردد که‌ در راستای‌ توانمندسازی‌ کارکنان‌ و مدیران‌ در زمینه‌های‌ بهبود وظایف‌ مدیریتی‌ و توسعه‌ توانایی‌های‌ انسانی‌، ادراکی‌ و فنی‌ ارایه‌ می‌گردد. این‌ دوره‌ها نیز همچون‌ دورهای‌ شغلی‌ اختصاصی‌ در زیر گروه‌ دوره‌های‌ نوآموزی‌ و بازآموزی‌ و آماده‌ سازی‌ قرار می‌گیرد. که‌ برای‌ سطوح‌ مختلف‌ مدیریت‌ و سرپرستی‌ طراحی‌ می‌گردد.

مشخصات‌ این‌ دوره‌ها عبارتند از:

۱ / ۴ / ج‌ – هدف‌:

الف‌ ـ ارتقاء مهارتهای‌ فنی‌، انسانی‌ و ادراکی‌ مدیران‌ و متناسب‌ ساختن‌ اطلاعات‌ و توانایی‌های‌ آنان‌ با پیشرفت‌های‌ دانش‌ و فن‌آوری‌ در زمینه‌های‌ برنامه‌ریزی‌ و سازماندهی‌، هدایت‌ و ارزشیابی‌

ب‌ ـ آماده‌ ساختن‌ مدیران‌ برای‌ پذیرش‌ مسؤولیت‌های‌ جدید و یا کارکنان‌ برای‌ پذیرش‌ مسؤولیت‌ در آینده‌

۲ / ۴ / ج‌ ـ محتوای‌ دوره‌: تخصصی‌

۳/ ۴ / ج‌ ـ مسؤول‌ تدوین‌ و طراحی‌ دوره‌ها: مرکز آموزش‌ مدیریت‌ دولتی‌

۴ / ۴ / ج‌ ـ زمان‌ برگزاری‌ دوره‌ قبل‌ از انتصاب‌ کارکنان‌ به‌ پست‌های‌ مدیریت‌ و سرپرستی‌ و در طول‌ دوره‌ مدیریت‌ و سرپرستی‌

۵ / ۴ / ج‌ ـ نوع‌ دوره‌: الزامی‌ ـ اختیاری‌

۶ / ۴ / ج‌ ـ مجری‌ دوره‌: مجری‌ دوره‌های‌ آموزشی‌ بهبود مدیریت‌، مرکز آموزش‌ مدیریت‌ دولتی‌ است‌.

۷ / ۴ / ج‌ ـ شیوه‌ ارایه‌ محتوی‌: حسب‌ محتوای‌ دوره‌ به‌ صورت‌ نظری‌ یا عملی‌ ارایه‌ خواهد شد.

۸ / ۴ / ج‌ ـ نحوه‌ برگزاری‌ دوره‌: حضوری‌ و غیر حضوری‌

۹ / ۴ / ج‌ ـ مدت‌ دوره‌: مدت‌ دوره‌ را محتوای‌ دوره‌ مشخص‌ نماید.

۱۰ / ۴ / ج‌ ـ ملاک‌ موفقیت‌ در دوره‌: در دروس‌ نظری‌ کسب‌ حد نصاب‌ نمره‌ از آزمونی‌ که‌ در پایان‌ دوره‌ توسط‌ مرکز مجری‌ به‌ عمل‌ می‌آید و در سایر دروس‌ حسب‌ نظر مجری‌ و مدرس‌ دوره‌ خواهد بود.

۱۱ / ۴ / ج‌ ـ نظارت‌ و ارزشیابی‌: سازمان‌ مدیریتی‌ و برنامه‌ریزی‌ کشور بر دوره‌ نظارت‌ داشته‌ و به‌ منظور دریافت‌ بازخورد و انجام‌ اصلاحات‌ لازم‌، از دوره‌ها ارزشیابی‌ به‌ عمل‌ خواهد آورد.

تبصره‌: آن‌ دسته‌ از دوره‌های‌ آموزشی‌ بهبود مدیریت‌ که‌ طی‌ آن‌ برای‌ مدیران‌ و کارکنان‌ الزامی‌ می‌باشد پس‌ از تأیید سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ کشور قابل‌ اجرا می‌باشند.

د- گواهینامه‌های‌ آموزشی‌

دو نوع‌ گواهینامة‌ آموزشی‌ در نظام‌ آموزشی‌ کارکنان‌ دولت‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌:

۱ / د: گواهینامه‌هایی‌ که‌ در پایان‌ هر یک‌ از دوره‌ها یا پودمانهای‌ آموزشی‌ کوتاه‌ مدت‌ به‌ شرکت‌کنندگان‌ در آموزش‌ اعطا می‌گردد.

۲ / د ـ گواهینامه‌هایی‌ که‌ از نظر استخدامی‌ با یکی‌ از مقاطع‌ تحصیلی‌ همتراز است‌.

گواهینامه‌ نوع‌ اول‌: (۱ / د): به‌ گواهینامه‌هایی‌ اطلاق‌ می‌گردد که‌ پس‌ از اتمام‌ هر دوره‌ یا پودمان‌ آموزشی‌ به‌ شرکت‌ کنندگانی‌ که‌ در آزمون‌ آن‌ دوره‌ یا پودمان‌ موفق‌ شده‌اند اعطا می‌گردد. این‌ گواهینامه‌ توسط‌ مراکز آموزشی‌ که‌ در دوره‌ یا پودمان‌ آموزشی‌ را برگزار می‌کند به‌ فراگیران‌ اعطا می‌گردد.

گواهینامه‌ نوع‌ دوم‌ (۲ د): به‌ گواهینامه‌هایی‌ اطلاق‌ می‌گردد که‌ فرد پس‌ از طی‌ مجموعه‌ای‌ از دوره‌ها یا پودمان‌های‌ آموزشی‌ مرتبط‌ با در نظر گرفتن‌ حد نصاب‌ ساعت‌ آموزشی‌ مورد نیاز و پس‌ از تأیید سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ به‌ فراگیران‌ اعطا می‌گردد.

۱ / ۲ / د ـ گواهینامه‌ مهارتی‌

این‌ گواهینامه‌ به‌ آن‌ دسته‌ از آموزش‌ هایی‌ تعلق‌ می‌گیرد که‌ عمدتاً معطوف‌ به‌ فعالیت‌های‌ علمی‌ ـ علمی‌ بوده‌ و به‌ منظور ارتقاء سطح‌ توانمندی‌های‌ حرفه‌ای‌ کارکنان‌ برگزار می‌شود.

۲ / ۲ د ـ گواهینامه‌ تخصصی‌

این‌ گواهینامه‌ به‌ آن‌ دسته‌ از آموزش‌ هایی‌ تعلق‌ می‌گیرد که‌ عمدتاً معطوف‌ به‌ اصول‌ و مبانی‌ نظری‌ و تخصصی‌ شغل‌ بوده‌ و نیازهای‌ تخصصی‌ و نظری‌ مشاغل‌ را برآورده‌ می‌سازد.

۳ / ۲ / د ـ گواهینامة‌ تخصصی‌ ـ پژوهشی‌

این‌ گواهینامه‌ به‌ آن‌ دسته‌ از آموزش‌ هایی‌ تعلق‌ می‌گیرد که‌ علاوه‌ بر توجه‌ به‌ اصول‌ و مبانی‌ نظری‌ و عملی‌ مشاغل‌، اصول‌ و مبانی‌ پژوهش‌ در مشاغل‌ را نیز به‌ فراگیران‌ آموزش‌ می‌دهد.

هـ- ساز و کار اخذ گواهینامه‌

ـ گواهینامه‌ مهارتی‌

ـ گواهینامه‌ تخصصی‌

ـ گواهینامه‌ تخصصی‌ ـ پژوهشی‌

۱ / ه ـ گواهینامه‌ مهارتی‌

شرایط‌ لازم‌ برای‌ اخذ گواهینامه‌ مهارتی‌:

الف‌ ـ دارا بودن‌ مدرک‌ تحصیلی‌ دیپلم‌ متوسطه‌

ب‌ ـ طی‌ ۱۲۰۰ ساعت‌ آموزش‌ با شرایط‌ زیر:

ـ حداقل‌ ۲۳ آموزش‌ها در زمینة‌ آموزش‌های‌ شغلی‌ باشد.

ـ ۱۲۰۰ ساعت‌ آموزش‌ حداقل‌ در ۱۰ سال‌ طی‌ شود.

ـ هر فرد مجاز به‌ طی‌ حداکثر ۱۲۰ ساعت‌ آموزش‌ در طول‌ یک‌ سال‌ است‌.

تذکر: ارایه‌ پیشنهادات‌ جدید، ابتکارات‌ و تألیف‌ و ترجمه‌ کتب‌ و مقالاتی‌ که‌ موجب‌ افزایش‌ بهره‌وری‌ کار و بهبود عملکرد فردی‌ و سازمانی‌ می‌گردد. حداکثر می‌تواند تا معادل‌ ۲۰۰ ساعت‌ آموزش‌ برای‌ ف‌ رد در نظر گرفته‌ شود.

۲ / ه گواهینامه‌ تخصصی‌

شرایط‌ لازم‌ برای‌ اخذ گواهینامه‌ تخصصی‌:

الف‌ ـ دارا بودن‌ مدرک‌ تحصیلی‌ فوق‌ دیپلم‌

ب‌ ـ طی‌ ۱۰۰۰ ساعت‌ آموزش‌ با شرایط‌ زیر

ـ حداقل‌ ۳۴ آموزش‌ها در زمینه‌ آموزش‌های‌ شغلی‌ یا بهبود مدیریت‌ باشد.

ـ ۱۰۰۰ ساعت‌ آموزش‌ حداقل‌ در ۸ سال‌ طی‌ شود.

ـ هر فرد مجاز به‌ طی‌ حداکثر ۱۲۵ ساعت‌ آموزش‌ در طول‌ یک‌ سال‌ است‌.

تذکر: ارایه‌ پیشنهادات‌ جدید، ابتکارات‌ و تألیف‌ و ترجمه‌ کتب‌ و مقالاتی‌ که‌ موجب‌ افزایش‌ بهره‌وری‌ کار و بهبود عملکرد فردی‌ و سازمانی‌ گردد. حداکثر می‌تواند تا معادل‌ ۲۰۰ ساعت‌ آموزش‌ برای‌ فرد در نظر گرفته‌ شود.

۳/ هـ گواهینامه‌ تخصصی‌ پژوهشی‌

شرایط‌ لازم‌ برای‌ اخذ گواهینامه‌ تخصصی‌ ـ پژوهشی‌

الف‌ ـ دارا بودن‌ مدرک‌ تحصیلی‌ لیسانس‌

ب‌ ـ طی‌ ۸۰۰ ساعت‌ آموزش‌ با شرایط‌ زیر:

ـ حداقل‌ ۳۴ آموزش‌ها در زمینة‌ آموزش‌های‌ شغلی‌ اختصاصی‌ یا بهبود مدیریت‌ باشد

ـ ۸۰۰ ساعت‌ آموزش‌ حداقل‌ در ۷ سال‌ طی‌ شود

ج‌ ـ اجرای‌ یک‌ طرح‌ تحقیقی‌ در زمینه‌ شغل‌ مورد تصدی‌ معادل‌ ۱۰۰ ساعت‌

تذکر: ارایه‌ پیشنهادات‌ جدید، ابتکارات‌ و تألیف‌ و ترجمة‌ کتب‌ و مقالاتی‌ که‌ موجب‌ افزایش‌ بهره‌وری‌ کار و بهبود عملکرد فردی‌ و سازمانی‌ می‌گردد. حداکثر می‌تواند تا معادل‌ ۲۰۰ ساعت‌ آموزش‌ برای‌ فرد در نظر گرفته‌ شود.

و- ساز و کار انگیزشی‌

۱/ و ـ برخورداری‌ از یک‌ ماه‌ حقوق‌ و فوق‌ العاده‌ شغل‌ به‌ ازای‌ طی‌ هر ۱۷۶ ساعت‌آموز (به‌ استناد) تصویب‌نامه‌ شماره‌ ۳۱۳۳۷ / ت‌ ۲۳۵۱۱ ه مورخ‌ ۹/۷/۱۳۷۹ هیأت‌ وزیران‌)

۲ / و ـ با دارندگان‌ گواهینامه‌های‌ مهارتی‌، تخصصی‌ و تخصصی‌ ـ پژوهشی‌ که‌ کلیه‌ الزامات‌ این‌ نظام‌ را رعایت‌ نموده‌ و گواهی‌ آنان‌ به‌ تأیید سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ رسیده‌ باشد از نظر ارتقاء گروه‌ و سایر مزایای‌ استخدامی‌ مترتب‌، مشابه‌ دارندگان‌ مدرک‌ تحصیلی‌ فوق‌ دیپلم‌، لیسانس‌، فوق‌لیسانس‌ رفتار می‌گردد. در این‌ حالت‌ موضوع‌ تعجیل‌ منتفی‌ می‌گردد.

تذکر: هر کدام‌ از کارکنان‌ دولت‌ در طول‌ خدمت‌ می‌توانند صرفاً یکی‌ از گواهینامه‌های‌ فوق‌الذکر را دریافت‌ و در یک‌ سطح‌ تحصیلی‌ بالاتر همتراز شوند.

ر- شناسنامه‌ آموزشی‌

شناسنامه‌ آموزشی‌ کارکنان‌ دولت‌ که‌ شام‌ اطلاعات‌ پرسنلی‌ کارکنان‌، عناوین‌ دوره‌های‌ آموزشی‌ الزامی‌ رشته‌های‌ شغلی‌، عناوین‌ دوره‌های‌ آموزشی‌ اختیاری‌ و عناوین‌ پیشنهادات‌ جدید، ابتکارات‌، تألیفات‌ و ترجمه‌ها و… می‌باشد. متعاقباً توسط‌ سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ اعلام‌ می‌گردد.
اطلاعات‌ این‌ شناسنامه‌ مبنای‌ صدور گواهینامه‌های‌ مندرج‌ در این‌ نظام‌ خواهد بود.

ی‌- ساختار اجرایی‌

ـ وزراء و رؤسای‌ سازمان‌های‌ دولتی‌ مسؤولیت‌ هدایت‌ و پیگیری‌ اجرای‌ این‌ نظام‌ را به‌ عهده‌ دارند.

ـ دفاتر و واحدها ستادی‌ وظیفه‌ برنامه‌ریزی‌ و تدوین‌ و طراحی‌ دوره‌های‌ آموزشی‌ حسب‌ وظایف‌ محوله‌ در این‌ نظام‌ را بعهده‌ دارند.

ـ واحدهای‌ آموزشی‌ و مراکز آموزشی‌ دستگاه‌های‌ اجرایی‌ و سایر مراکز دولتی‌ و غیردولتی‌ که‌ صلاحیت‌ آنها جهت‌ اجرای‌ دوره‌های‌ آموزشی‌ به‌ تأیید سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ کشور می‌رسد مجری‌ دوره‌های‌ آموزشی‌ این‌ نظام‌ در دستگاه‌های‌ اجرایی‌ می‌باشند.

ـ سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ از طریق‌ معاونت‌ امور مدیریت‌ و منابع‌ انسانی‌، معاونین‌ بخشی‌ و سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ استان‌ها وظایف‌ محوله‌ در این‌ نظام‌ را بر اساس‌ تقسیم‌ کاری‌ که‌ متعاقباً به‌ اطلاع‌ دستگاه‌های‌ اجرایی‌ می‌رسد انجام‌ خواهد داد.

ـ مرکز آموزش‌ مدیریت‌ دولتی‌ در راستای‌ وظایف‌ قانونی‌ خود و وظایف‌ پیش‌بینی‌ شده‌ در این‌ نظام‌ کلیه‌ امکانات‌ خود را جهت‌ توسعه‌ آموزش‌های‌ مدیریت‌ و فنون‌ اداری‌ بکار خواهد گرفت‌.

* گزارش‌ تفصیلی‌ نظام‌ کارکنان‌ دولت‌ شامل‌: روش‌شناسی‌ طرح‌، تعاریف‌، مطالعات‌ تطبیقی‌، آسیب‌شناسی‌ نظام‌ فعلی‌ و چهارچوب‌ مفهومی‌ نظام‌ جدید آموزش‌ کارکنان‌ دولت‌ و… متعاقباً ارسال‌ می‌گردد.

محمد ستاری فر- معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام