کتاب استخدامی اداری ها
آموزش کارکنان دولت

دوره های آموزشی توجیهی

دوره های آموزشی توجیهی (بخشنامه شماره ۹۴۱۳۳/۱۸۰۳ مورخ ۲۵/۵/۱۳۸۳ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)

در اجراي نظام آموزش كاركنان دولت و به منظور آشنا ساختن كاركنان جديد با سازمان كار و مديريت دولت، قوانين و مقررات عمومي ، اخلاق كار و ارزش هاي سازماني و فراهم نمودن شناخت كلي از دستگاه متبوع ، محتواي دوره توجيهي بدو خدمت در دو بخش مباحث نظري و قانوني و شناخت كاركنان از دستگاه متبوع خود، تدوين و جهت اجراء ابلاغ مي گردد.

لازم است دستگاه هاي اجرايي با توجه به ملاحظات ذيل لازم است دستگاه هاي اجرايي با توجه به ملاحظات ذيل تمهيداتي را فراهم نمايند تا كليه كاركنان جديدالاستخدام حداكثر تا شش ماه پس از تاريخ صدور حكم استخدامي ، آموزش هاي موضوع اين بخشنامه را طي نمايند. ضمنا منابع آموزشي مربوط در دست تهيه مي باشد كه متعاقبا در اختيار قرار خواهد گرفت.

۱- برنامه آموزشي مباحث نظري و قانوني به صورت حضوري اجراء و در پايان دوره از آموخته هاي شركت كنندگان ارزيابي بعمل مي آيد. به شركت كنندگان ارزيابي بعمل مي آيد . به شركت كنندگان در دوره كه در آزمون ۶۰ درصد از كل نمره را كسب نمايند و گزارش شناخت دستگاه خود را ارائه نمايند گواهينامه طي دوره توجيهي اعطاء خواهد شد. بديهي است تمديد قرارداد استخدامي كاركنان و همچنين شرط لازم جهت استفاده از مزاياي استخدامي منوط به اخذ گواهينامه قبولي در دوره هاي آموزشي مذكور مي باشد.

۲- برنامه آموزش شناخت كاركنان از دستگاه متبوع خود در زمينه هاي آشنايي كاركنان با دستگاه اجرايي مربوط ، آشنايي كاركنان با واحد محل خدمت و آشنايي كاركنان با شغل مورد تصدي خود است. اين بخش از برنامه تحت نظارت و هدايت مسوول آموزش دستگاه اجراء مي گردد.

تذكر: ارائه گزارش شناخت از دستگاه متبوع امتيازي ندارد ولي به عنوان شرط لازم براي صدور گواهينامه مربوط ضروري است.

۳- اين بخشنامه به منزله صدور مجوز اجراي دوره آموزش توجيهي تلقي مي گردد . دوره هاي موضوع بخشنامه از طريق مديريت آموزش و پژوهش سازمان هاي مديريت و برنامه ريزي استان و كليه واحدها ، مراكز و موسسات آموزشي كه صلاحيت آنها به تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور رسيده است، اجراء خواهد شد. دستگاه هاي اجرايي موظفند قبل از شروع دوره اطلاعات لازم را به دفاتر بخشي و يا واحدهاي استاني اين سازمان ارسال نمايند تا امكان نظارت بر حسن اجراي آن فراهم شود.

۴- از آنجاييكه طي دوره توجيهي شرط لازم براي ورود به خدمات دولتي مي باشد. امتيازات و سازو كارهاي انگيزشي نظام آموزشي كاركنان دولت در خصوص ساعات آموزشي دوره هاي مزبور جاري نخواهد بود.

محمود عسگري آزاد – معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني

 

عنوان درس

ميزان ساعت

بخش اول مباحث نظري و قانوني

آشنايي با سازمان كار و مديريت دولت جمهوري اسلامي ايران

14

آشنايي با قوانين و مقررات عمومي

18

اخلاق كار و ارزش هاي سازماني

8

بخش دوم

شناخت كاركنان از دستگاه متبوع خود

20

جمـــــع

60

بخش اول مباحث نظري و قانوني

۱- آشنايي با سازمان كار و مديريت دولت جمهوري اسلامي ايران    ۱۴ساعت

۱/۱- ساختار دولت در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

معرفي اصول قانون اساسي مرتبط با ساختار دولت (به مفهوم كل حاكميت) در زمينه هاي رهبري ، قواي سه گانه ، شوراي نگهبان ، مجمع تشخيص مصلت نظام ، صدا وسيما ، نيروهاي مسلح و شورايعالي امنيت ملي و بازنگري درقانون اساسي

۱/۲- ساختار اجرايي دولت در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

معرفي اصول قانون اساسي در خصوص قوه مجريه ، رييس جمهور، هيات وزيران ، وزراء، اداره امور اداري و استخدامي و برنامه و بودجه ، استانداران ، سفرا، شوراي كشوري و …

۱/۳- سازمان كار دولت (وزارتخانه ها ، موسسات مستقل ، موسسات و شركت هاي دولتي وابسته ، نهادهاي عمومي دولتي) معرفي اشكال سازماني و قالب هاي حقوقي دستگاه هاي دولتي، نهاد رياست جمهوري ، دفتر رييس جمهور ، وزارتخانه ها، سازمان هاي مستقل زير نظر رييس جمهور، موسسات وابسته، شركت هاي دولتي و خصوصيات هر يك از آنها ، نهادهاي انقلاب اسلامي ، نهادهاي عمومي غير دولتي و رابطه آنها با دولت و نظام اداري كشور

۱/۴- آشنايي با نظام هاي مديريتي دولت جمهوري اسلامي ايران

۱/۴/۱- نظام هاي تصميم سازي و تصميم گيري

معرفي شوراها ، شوراهاي عالي ، مجامع عمومي شركت ها، كميسيونهاي هيا ت وزيران و سازمان هاي ستادي دولت كه در ساخت تصميمات دولت موثرند

۱/۴/۲- نظام هماهنگي و يكپارچه سازي

معني و مفهوم هماهنگي ، راهكارهاي هماهنگي در نظام اداري كشور، مقامات و دستگاه هاي هماهنگ كننده در نظام اداري ايران

۱/۴/۳- نظام برنامه ريزي و بودجه

آشنايي با نظام كلان برنامه ريزي ، فرايند تهيه برنامه هاي توسعه و ملي ، نقش سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در برنامه ريزي و نقش دستگاه هاي عالي اجرايي در تهيه برنامه ها، دستگاه هاي پشتيباني كننده نظام برنامه ريزي

۱/۴/۴- نظام هاي نظارت و بازرسي

معني و مفهوم نظارت و بازرسي ، دستگاه هاي نظارتي و بازرسي (سازمان بازرسي، بازرسي ويژه دفتر رييس جمهور ، نظارت قانوني (قوه قضاييه)، نظارت مديريتي (وزراء)، نظارت سياسي (مجلس شوراي اسلامي))

۱/۴/۵- چالش ها ، مشكلات و چشم اندازهاي مديريت دولتي در جمهوري اسلامي ايران

رويكردهاي نوين مديريت دولتي ، آسيب شناسي مديريت دولتي در ايران ، برنامه هاي تحول و نوسازي اداري و مديريت دولتي، چشم انداز نظام اداري و مديريت دولتي در برنامه هاي توسعه كشور

۲- آشنايي با قوانين و مقررات عمومي ۱۸ ساعت

۲/۱- قوانين و مقررات اداري و استخدامي

قانون و مقررات استخدام كشوري در رابطه با حقوق و تكاليف كاركنان ، استخدام ، آموزش ، پرداخت ، ارتقاء كاركنان، بازنشستگي ، خروج از خدمت و …

۲/۲- قوانين و مقررات مالي و محاسباتي

مقررات مالي و چگونگي كنترل عملياتي مالي(هزينه ها) در دولت ، ديوان محاسبات، ذيحساب ها، سازمان حسابرسي ، انجمن حسابرسان رسمي و… تخلفات مالي و چگونگي برخورد با آنها و …

۲/۳- قوانين و مقررات انضباطي

مقررات حاكم بر رفتارهاي شغلي و عمومي كاركنان ، مقررات رسيدگي به تخلفات اداري، هيات هاي رسيدگي به تخلفات، ديوان عدالت ادري و نقش آن در احقاق حقوق استخدامي كاركنان و مقررات مربوط به پيشگيري و مبارزه با فساد در نظام اداري و اجرايي

۳- اخلاق كار و ارزشهاي سازماني      ۸ ساعت

۳/۱- مديريت اخلاقي در خدمات عمومي

– اخلاق كارگزاران در آزمون هاي ديني و كلام امام علي ابن ابي طالب (ع)

– اخلاق كارگزاران در آزمون هاي ديني امام خميني (ره) و حضرت آيت ا… خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي

– اصول اخلاق حرفه اي در خدمات عموي و آموزه هاي مديريت دولتي نوين در خدمات عمومي شايسته،

۳/۲- شهروند مداري و دولت مشتري مدار

– شهروند مداري در نظام هاي نوين مديريت دولتي

– خصوصيات دولت ها و سازمان هاي شهروند مدار

– چالش ها، فرصت ها ، مشكلات و برنامه هاي شهروند مداري و مشتري گرائي در نظام اداري كشور

۳/۳- طرح تكريم مردم و جلب رضايت ارباب رجوع

– آشنايي با مباني نظري و محتواي طرح تكريم و سازو كارهاي پيش بيني شده در آن براي جلب رضايت مردم

– دستاوردهاي طرح تكريم و چالش ها و مشكلات توسعه و تعميق آن

– منشور اخلاقي سازمان ها و چگونگي تهيه و تنظيم آن

بخش دوم : شناخت كاركنان از دستگاه متبوع خود 20 ساعت

۱- آشنايي كاركنان با دستگاه اجرائي مربوط

۱/۱- آشنايي كلي با تاريخچه و گذشته سازماني و اداري دستگاه

۱/۲- ماموريت ، اهداف و وظايف اساسي و محوري دستگاه

۱/۳- آشنايي با ساختار تشكيلاتي (مركزي – خارج از مركز) و گستره آن در سطوح كشور

۱/۴– آشنايي با نظام ارتباطات سازماني و اداري داخلي و بيروني دستگاه

۱/۵- آشنايي با سازمانهاي اقماري و وابسته به دستگاه و نظام ارتباطي آنها با دستگاه اصلي

۱/۶- آشنايي با ارزشهاي محوري و هنجارهاي و بايد و نبايدهاي سازماني در دستگاه مربوط

۲- آشنايي كاركنان با واحد محل خدمت :

۲/۱- آشنايي با موفقيت واحد در مجموعه دستگاه

۲/۲- آشنايي با وظايف اساسي واحد محل خدمت

۲/۳- آشنايي با فرآيندهاي اساسي و قسمت هاي تشكيل دهنده واحد و ساختار سازماني آن

۲/۴- آشنايي با همكاران ، مديران و ملاحظات عمومي و فراگير حاكم بر واحد محل خدمت

۳- آشنايي كاركنان با شغل مورد تصدي خود:

۳/۱- آشنايي با شغل مورد تصدي از نظر مهمترين وظايف و مسووليت ها ، اختيارات و منابع مربوط

۳/۲- آشنايي با مراتب پاسخگويي ، همكاري و هماهنگي در رابطه با شغل مورد تصدي

۳/۳- آشنايي با شرايط احراز ، پيشرفت و ترقي شغلي در شغل مورد تصدي

۳/۴- آشنايي با چگونگي ارزيابي عملكرد فرد در شغل مورد تصدي و آثار و پيامدهاي نتايج آن

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام