آزمون تعیین صلاحیت
آموزش کارکنان دولت

ضوابط و دستورالعمل اعتبارسنجی مراکز و مؤسسات آموزشی غيردولتی

ضوابط و دستورالعمل اعتبارسنجی مراکز و مؤسسات آموزشی غيردولتی (بخشنامه شماره ۵۱۸۷۵/۲۰۰ تاريخ ۹/۱۰/۱۳۸۹ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور)

مقدمه

یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر کیفیت و اثربخشی آموزش در هر نظام آموزشی از جمله نظام آموزش کارمندان دولت، مراکز و مؤسسه های آموزشی هستند که برنامه‌های آموزشی را اجرا میکنند. اجرای صحیح و با کیفیت آموزش ها با استفاده از امکانات آموزشی کافی، روشهای آموزشی نوین، مدرسان با تجربه و محیط آموزشی مناسب، زمینه لازم را برای انتقال یادگیری فراگیران فراهم می آورد.

از آنجا که بر اساس ابلاغیه شماره ۷۳۴۰/۲۰۰ مورخ ۲۶/۲/۱۳۸۹ تكاليف بيست‌گانه مركز آموزش مديريت دولتي، وظیفه اعتبارسنجی مؤسسات آموزشی غیردولتی به عهده مرکز مزبور گذاشته شده است، به منظور ارتقاء سطح شاخص‌ها و استانداردها، ضوابط اعتبارسنجی مراکز و مؤسسه های آموزشی بخشنامه شماره ۱۰۱۵۸/۱۸۰۳ مورخ ۱/۲/۱۳۸۶ مورد بازنگري قرار گرفته و با اصلاح نقاط ضعف ضوابط قبلی و افزایش نقاط قوت آن زمینه لازم برای ورود مراکز و مؤسسه های آموزشی با کیفیت و توانمند به این عرصه فراهم گردد.

ضوابط اعتبارسنجی، دربرگیرنده شاخصها، استانداردها، امتیازها، فرآیند و کاربرگ های موردنیاز برای تأیید، تمدید و لغو صلاحیت مؤسسات آموزشی مرتبط با نظام آموزش کارمندان و مدیران دولت است که مبنای عمل دست اندرکاران امر در مرکز آموزش مدیریت دولتی و دفاتر آموزش و پژوهش استانداری ها در استان ها قرار می گیرد.

تعاریف و اختصارات :

مؤسسه متقاضی: به مرکز، مؤسسه، شرکت و انجمن علمی – آموزشی دولتی و غیردولتی اطلاق می گردد که متقاضی اجرای بخشی از آموز شهای کارمندان دولت در حیطه آموزشی تعیین شده درسطح یک استان می باشد.

اعتبارسنجی: فرآیند بررسی کیفیت و توانمندی مؤسسه متقاضی برای اجرای آموزش های کارمندان دولت در حیطه ی آموزشی مشخص می باشد.

شاخص اعتبارسنجی: به ملاک هایی گفته میشود که برای سنجش شرایط و ویژگی های مؤسسه متقاضی مورد استفاده قرار می گیرد.

رتبه: بیان کمی از وضعیتی است که میزان توان مؤسسه آموزشی متقاضی را برای اجرای آموز شهای کارمندان دولت در حیطه ی آموزشی خاص با توجه به شاخصها نشان میدهد.

گواهینامه صلاحیت: مدرکی است که براساس ضوابط این مجموعه، به منظور اعلام صلاحیت مؤسسه متقاضی برای اجرای آموزش در یک تا سه حیطه آموزشی خاص درسطح یک استان توسط مرکز آموزش مدیریت دولتی (نمونه پیوست) صادر می شود.

حیطه آموزشی: به مجموعه آموز شهای تخصصی و کاربردی هم سنخ اطلاق می گردد که از لحاظ موضوعی به هم مربوط هبتند.

معاونت توسعه مدیریت: معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور دفتر آموزش و پژوهش استان: دفاتر آموزش و پژوهش استانداری استان های سراسر کشور

مرکز آموزش: مرکز آموزش مدیریت دولتی

کمیته اعتبارسنجی: منظور کمیته ای است که برای بررسی نهایی پرونده مؤسسه های متقاضی آموزش کارمندان دولت، در مرکز آموزش مدیریت دولتی تشکیل می گردد.

مراحل اعتبارسنجی

۱- درخواست اعتبارسنجی

مؤسسات متقاضی که دارای حداقل شرایط مندرج در بند «ب» این دستورالعمل می باشند، می توانند درخواست خود را (کاربرگ شماره ۱) با تعیین گروه و حیطه آموزشی موردنظر بر اساس فهرست گروه ها و حیطه های پیوست با ارائه مدارک به تفکیک هر حیطه ی آموزشی، و ترتیب اعلام شده در کاربرگ بررسی مدارک استانی (کاربرگ شماره ۲) همراه با کاربرگ تکمیل شده اطلاعات مؤسسه (کاربرگ شماره ۳) به دفتر آموزش و پژوهش استان مربوطه ارسال نمایند.

الف: نحوه انتخاب حیطه آموزشی

مؤسسات متقاضی براساس مجوز فعالیت خود، تجربه آموزشی و برخورداری از شاخص های اعتبارسنجی می توانند تا سه حیطه آموزشی به ترتیب اولویت بین گروه های تعیین شده انتخاب نمایند.

ب: شرایط عمومی

مؤسسات متقاضی لازم است از حداقل شرایط ذیل برخوردار باشند:

۱- قید کلمه « اجرا یا برگزاری دور ه های آموزشی» در اساسنامه یا اسناد قانونی مؤسسه متقاضی مرتبط با حیطه آموزشی مورد درخواست؛

۲- داشتن مجوز قانونی جهت اجرای دوره آموزشی در حیطه مورد تقاضا از مراجع قانونی مربوطه (در صورت عدم وجود مرجع صدور مجوز اجرای دوره آموزشی، به تشخیص مرکز آموزش اقدام خواهد شد)؛

۳- داشتن سابقه آموزشی متناسب با رتبه مورد تقاضا و سقف حیطه های قابل تخصیص براساس جدول زیر:

رتبه

حداقل تعداد قراردادهای آموزشی اجرا شده

حداقل امتیاز مکتسبه

حداکثر حیطه

شاخصهای عمومی شاخص های اختصاصی

۳-۱- اخذ رتبه بالاتر برای دارندگان رتبه های ۲ و ۳ منوط به انقضای مدت اعتبار مجوز قبلی است.

۳-۲- امتیازات کسب شده در هریک از حیطه ها بر اساس کاربرگ شماره (۶) ملاک عمل خواهد بود.

۴- دارای حداقل ۶۰ متر فضای آموزشی (حداقل دوکلاس مجهز به امکانات آموزشی مناسب) و ۳۰ متر فضای اداری.

۵- مستند بودن مقررات و رویه های آموزشی .

۶- دارابودن حداقل مدرک تحصیلی لیسانس برای مدیر مؤسسه

۷- آشنایی هیأت موسس یا هیأت مدیره، مدیرعامل و مدیر مؤسسه با نظام آموزش کارمندان دولت. (داشتن گواهینامه دوره نظام آموزش کارمندان دولت به مدت حداقل هشت ساعت)

۸- رعایت مفاد اصل ۱۴۱ قانون اساسی و قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی مصوب دی ماه ۱۳۳۷ برای مدیر و اعضای هیأت مدیره مؤسسه متقاضی

۹- تأییدیه حراست کل استان از حیث موارد ذیل برای مدیر عامل، اعضای هیأت مدیره و یا هیأت مؤسس:

۹-۱- داشتن تابعیت ایرانی.

۹-۲ التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

۹-۳ اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی ایران.

۹-۴ نداشتن سابقه محکومیت جزایی مؤثر .

۹-۵ عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر.

۹-۶- اعتقاد به مبانی اسلام و التزام عملی به آن از طریق تحقیقات میدانی و مصاحبه.

ج: شرایط اختصاصی

۱- داشتن حداقل ۵ سال سابقه مدیریتی و یا آموزشی مرتبط با حیطه مورد درخواست برای مدیر مؤسسه.

۲- داشتن مدرک تحصیلی در رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزشی و یا رشته تحصیلی مرتبط با حیطه آموزشی مورد درخواست برای مدیر مؤسسه.

۲- فرآیند بررسی

الف- دفتر آموزش و پژوهش استان پس از دریافت درخواست، نسبت به بررسی مدارک و مستندات ارسالی براساس کاربرگ های شماره یک، دو، سه و حیطه های مورد تقاضا اقدام می کند. در صورت وجود نقص و یا فقدان هریک از شرایط مراتب را به اطلاع مؤسسه متقاضی می رساند.

ب- پس از بررسی پرونده، دفتر آموزش و پژوهش استان از مؤسسه متقاضی بازدید نموده و کاربرگ گزارش بازدید را ( کاربرگ شماره ۴) تکمیل می کند.

ج- نظر حراست کل استان در خصوص بند ۹ شرایط عمومی مؤسسه متقاضی بر اساس ( کاربرگ شماره ۵) اخذ می شود.

د- پس از اعلام نظر مثبت اداره کل حراست، گزارش بازدید و مستندات پرونده، دفتر آموزش و پژوهش استان طبق کاربرگ شاخص ها و امتیازات، فرم امتیاز متقاضی (کاربرگ شماره ۶) را تکمیل و امتیاز مؤسسه متقاضی را برای هریک از حیطه های آموزشی مورد قبول با توجه به گروه مشخص شده پیشنهاد و در صو رت کسب حداقل رتبه پرونده مؤسسه متقاضی را به همراه کاربرگ مذکور به مرکز آموزش ارسال می کند.

ه- مرکز آموزش پس از بررسی پرونده مؤسسه متقاضی، پیشنهاد امتیاز، رتبه نهایی و حیطه آموزشی آن مؤسسه را برای تأیید نهایی به کمیته اعتبارسنجی ارسال و در صورت تأیید، براساس آن گواهینامه اعتبارسنجی برای رتبه یک حداکثر به مدت سه سال، برای رتبه دو حداکثر به مدت دو سال و برای رتبه سه حداکثر به مدت هیجده ماه صادر و به دفتر آموزش و پژوهش استان ارسال می کند. در صورت وجود نقص در مدارک ارسالی، پرونده جهت بازنگری و تکمیل به دفتر مذکور اعاده می گردد.

دفتر آموزش و پژوهش استان پس از اخذ تعهدنامه ( کاربرگ شماره ۷) نسبت به ارائه گواهینامه مذکور به مؤسسه متقاضی اقدام می کند. بدیهی است گواهینامه موصوف در سطح استان معتبر بوده و مؤسسه تایید صلاحیت شده می تواند در کلیه شهرستان های استان مربوطه فعالیت نماید.

۳- اطلاع رسانی و نظارت

الف- مرکز آموزش و دفتر آموزش و پژوهش استان ها فهرست مؤسسات آموزشی تأیید و یا لغو صلاحیت شده را حداکثر هر ۳۰ روز یک بار به نحو مقتضی به اطلاع دستگاه های اجرایی می رسانند.

ب- مرکز آموزش و دفتر آموزش و پژوهش استان موظفند براساس دستورالعمل نظارت و ارزیابی مؤسسات آموزشی متقاضی، برعملکرد آموزشی مؤسسات تأیید صلاحیت شده نظارت کنند.

۴- نحوه تمدید، انصراف و یا لغو صلاحیت مؤسسات تأیید صلاحیت شده

الف: تمدید

مؤسسات متقاضی حداقل سه ماه قبل از انقضاء تاریخ اعتبار گواهینامه، در صورت تمایل به تمدید اعتبار و در صورت تأیید و کسب امتیازات لازم از دستورالعمل ارزشیابی، میتوانند درخواست تمدید اعتبار (« ب» حراست (با رعایت بند ۹ قسمت را بر اساس ( کاربرگ شماره ۸) به دفتر آموزش و پژوهش استان ارائه نمایند.

۱- عدم مراجعه در مهلت تعیین شده برای تمدید اعتبار گواهینامه از سوی مؤسسه آموزشی به منزله انصراف میباشد.

۲- تمدید اعتبار مجوز مؤسسه آموزشی تأیید شده منوط به عقد قرارداد آموزشی و اجرای حداقل ۶ دوره آموزشی و رعایت حداقل های پیش بینی شده در جدول بند ۳ شرایط عمومی خواهد بود. بدیهی است مؤسسات آموزشی صرفاً می توانند در مدت زمان اعتبار گواهینامه اخذ شده نسبت به عقد قراداد و اجرای دوره های اقدام کنند.

ب : شرایط مدرسان مؤسسات آموزشی متقاضی جهت تمدید مجوز صلاحیت آموزش کارمندان دولت.

۳-۱ داشتن حداقل پنج سال تجربه تدریس در زمینه موضوع مورد تقاضا؛

۳-۲ ارتباط رشته تحصیلی مدرسان با موضوع تدریس آنها؛

۳-۳ دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی لیسانس؛

۳-۴ دارا بودن گواهی صلاحیت تدریس از مرکز آموزش؛

تبصره: تأیید صلاحیت تخصصی مدرسان در حیطه های اداری و مالی، مدیریت، فرهنگی، آموزشی و پژوهشی و روابط عمومی و بین الملل مستقیماً برعهده مرکز آموزش مدیریت دولتی و در سایر حیطه ها پس از تأیید کمیته راهبری آموزش دستگاه خواهد بود.

ب: انصراف

در صورتی که مؤسسات آموزشی تأیید صلاحیت شده قبل از انقضاء تاریخ اعتبار گواهینامه، تمایل به انصراف از ارائه خدمات آموزشی به کارمندان دولت را دارند، لازم است درخواست خود را ( کاربرگ شماره ۹) به دفتر آموزش و پژوهش ارائه نمایند.

ج: لغو مجوز صلاحیت

مرکز آموزش راساً یا حسب گزارش دفتر آموزش و پژوهش استانداری در موارد ذیل اقدام به لغو صلاحیت مؤسسات آموزشی تأیید صلاحیت شده می کند.

۱- انصراف مؤسسه آموزشی تأیید صلاحیت شده براساس بند «ب» ماده چهار

۲- عدم کسب امتیاز لازم در فرآیند ارزشیابی

۳- مشاهده هرگونه تخلف از ضوابط و مقررات آموزشی و اعتبارسنجی

۴- عدم عقد قرارداد آموزشی و اجرای دوره های آموزشی به تعداد پیش بینی شده در بند ۲ قسمت «الف»

۵- رد صلاحیت مؤسسه آموزشی توسط اداره کل حراست استانداری استان

فهرست گروه ها و حیطه های آموزشی

الف: گروه فنی و مهندسی

حیطه های آموزشی: ۱- هواشناسی ۲- خدمات هواپیمایی ۳- عمران، راه و ساختمان و معماری ۴- برق و تأسیسات ۵- امور آب و نیرو ۶- مکانیک ۷- ارتباطات و مخابرات ۸- زمین شناسی و معادن ۹- نقشه برداری و نقشه کشی ۱۰- صنایع ۱۱- فنون هسته ای ۱۲- مرمت بناها و آثار تاریخی ۱۳- فن آوری اطلاعات (به استثناء مهارتهای هفت گانه) ۱۴- امور شهری و شهرسازی ۱۵- صنایع کوچک و صنایع دستی ۱۶- امور استاندارد

ب: گروه کشاورزی و محیط زیست

حیطه های آموزشی: ۱- کشاورزی ۲- دامپروری ۳- محیط زیست

پ: گروه امور اجتماعی

حیطه های آموزشی: ۱- امور اجتماعی ۲- رفاه و خدمات اجتماعی ۳- حقوق و ثبتی ۴- امور دینی و اوقاف ۵- گردشگری و جهانگردی ۶- اقتصادی و بازرگانی ۷- کشوری و مدنی و سیاسی ۸- تعاون ۹- کار و اشتغال ۱۰- روابط عمومی و بین الملل ۱۱- آمار ۱۲- امور انتظامی، تأمینی و تربیتی و بازرسی

ت: گروه بهداشتی و درمانی

حیطه های آموزشی: ۱- پزشکی و دندانپزشکی ۲- دامپزشکی ۳- پرستاری و مامایی ۴- توانبخشی و بهزیستی ۵- دارویی ۶- آزمایشگاهی و رادیولوژی ۷- علوم رفتاری و روانشناسی ۸- خدمات تغذیه ای ۹- مددکاری بهداشتی و درمانی ۱۰-بهداشت خانواده

ث: گروه آموزشی و فرهنگی

حیطه های فرعی: ۱- تربیت بدنی و ورزش ۲- آموزشی و پژوهشی ۳- فرهنگی و هنری ۴- امور تربیتی ۵-امور خدمات آموزشی

ج: گروه اداری و مالی

حیطه های فرعی: ۱- امور اداری و مالی ۲- امور گمرکی ۳- امور مالیاتی

چ: گروه زبان خارجی

ح- مدیریت تخصصی

در یکی از حیطه های آموزشی گروههای فوق الذکر (برگزاری دوره های آموزشی بهبود مدیریت پیش بینی شده در نظام آموزشی کارمندان و مدیران دولت، به عهده دفاتر آموزش و پژوهش استانداری ها خواهد بود)

٭ چنانچه فعالیت مورد درخواست مؤسسه متقاضی در هیچ یک از حیطه های مذکور قابل تعریف نباشد، دفتر آموزش و پژوهش استانداری استان می تواند مراتب را به مرکز آموزش جهت بررسی اعلام نماید.

 

کاربرگ (۱)

درخواست اعتبارسنجی استانی

بسمه تعالی

به: دفتر آموزش و پژوهش استانداری استان

از:

با سلام؛

در راستای بخشنامه شماره …………….. مورخ ……………… معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ، این ………………. به شماره ثبت ………………. و تاریخ ثبت …………….. برای آموزش کارمندان دولت در سطح استان …………………….. در گروه آموزشی …………….. حیطه ………………. با توجه به سوابق، امکانات و تجهیزات آموزشی، تقاضای اخذ مجوز صلاحیت آموزش کارمندان دستگاه های اجرایی را دارد.

خواهشمند است براساس مدارک پیوست که براساس بند «د» راهنمای متقاضیان اعتبارسنجی مؤسسه های آموزشی تنظیم شده است، اقدام لازم معمول فرمایید.

مدیرعامل

توجه : این کاربرگ برای هر حیطه به صورت جداگانه تکمیل گردد.

 

کاربرگ (۲)

فهرست مدارک و مستندات

دفتر آموزش و پژوهش استانداری استان …………………………….

نام مؤسسه متقاضی: شناسه مرکز:

تصویر عناوین مدارک و مستندات

۱- تصویر اساسنامه یا روزنامه رسمی مرکز آموزشی متقاضی

۲- تصویر مجوزهای آموزشی در حیطه مورد تقاضا

۳- تصویر آخرین مدرک تحصیلی مدیر مرکز

۴- مدارک و تأییدیه سوابق مدیر (آموزشی و مدیریتی)

۵- تصویر مدارک تحصیلی مدرسان (جهت تمدید مجوز)

۶- تصویر قرارداد مدرسان با مرکز آموزشی متقاضی (جهت تمدید مجوز)

۷- تصویر سوابق بند « چ» کاربرگ شماره ۴ تدریس در مرکز (لیست حضور و غیاب، نمره یا …)

۸- تصویر مدارک تحصیلی و قرارداد کادر غیرآموزشی (لیست پرداخت بیمه)

۹- تصویر قراردادهای آموزشی مرکز در حیطه مورد تقاضا

۱۰- فضای آموزشی و اداری (تصویر اجاره نامه حداقل ۳ ساله یا سند مالکیت)

۱۱- تصویر نمودار سازمانی مرکز آموزشی متقاضی

۱۲- تصویر طرح طبق هبندی مشاغل (در صورت وجود)

۱۳- تصویر مستندات مربوط به سیستم بایگانی دستی یا مکانیزه

۱۴- تصویر مستندات مربوط به رویه ها و مقررات آموزشی و غیرآموزشی

۱۵- عکسی از امکانات رفاهی و جنبی (نمازخانه، بوفه و …)

۱۶- فهرست عناوین کتاب، مجله و CDهای آموزشی

۱۷- تصویر گواهینامه های آموزشی صادر شده منابع انسانی مرکز

اینجانب ……………….. کارشناس ارزیاب اعتبارسنجی دفتر آموزش و پژوهش استانداری ………………. اصل کلیه مدارک مندرج در فهرست بالا را رؤیت کرده و با تصویر آن انطباق داده ام.

امضاء

 

کاربرگ (۳)

اطلاعات مؤسسه متقاضی

الف- مشخصات

نام مؤسسه متقاضی:

نشانی:

تلفن:               نمابر:                               صندوق پستی:

پست الکترونیک:                              کدپستی:

نوع مجوز تأسیس:                     شماره مجوز:                              تاریخ:

نوع مالکیت: خصوصی    دولتی      تعاونی      سایر

ب- مشخصات مدیر عامل

نام و نام خانوادگی:                    شماره شناسنامه:                محل صدور:

نام پدر: مدرک تحصیلی: رشته تحصیلی:

پ- سوابق آموزشی و مدیریتی مدیر مرکز

ت- مشخصات اعضاء هیأت مدیره

ث- مدرسان (کادر آموزشی) مؤسسه متقاضی به ترتیب حیطه آموزشی مورد تقاضا

ج- سوابق آموزشی مدرس مؤسسه متقاضی

چ- کادر غیرآموزشی

ح : فهرست دوره های آموزشی طی شده توسط مدیر و کارکنان مؤسسه متقاضی در ارتباط با وظایف مربوطه

خ- سوابق فعالیت آموزشی مؤسسه متقاضی به تفکیک هر یک از حیطه های آموزشی مورد تقاضا

د- فضا و امکانات آموزشی و غیرآموزشی

متراژ کل:                                متراژ فضای آموزشی:

متراژ فضای اداری:                             متراژ فضای رفاهی:

تعداد کلاس:             لابراتوار              سالن کنفرانس                 کتابخانه

تعداد عناوین کتابها ……………………. امکان همزمان دسترسی فراگیران به اینترنت تعداد ……………

تعداد عناوین اشتراک مجله مرتبط با حیطه مورد تقاضا: ……………….

تعداد لوح فشرده آموزشی(از هرسری فقط یک نسخه): …………….

فهرست وسایل و تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی:

ذ- سیستم های اداری و مدیریتی

نمودار سازمانی               طبقه بندی مشاغل               سیستم بایگانی

مستند بودن قوانین و مقررات آموزشی و غیرآموزشی

ر- امکانات رفاهی و جنبی

نمازخانه بوفه اقامتگاه سرویس بهداشتی سایر

تأیید دفتر آموزش و پژوهش استانداری

نام و نام خانوادگی بازدیدکننده: ……………………………

تاریخ بازدید: ……………………………

امضاء:

توضیحات :

کاربرگ (۴)

گزارش بازدید دفتر آموزش و پژوهش استانداری استان از مؤسسه متقاضی

 

کاربرگ (۵)

تعیین صلاحیت مؤسسه متقاضی

از: دفتر آموزش و پژوهش استانداری استان ………………………………

به : اداره کل حراست ……………………………………

موضوع: استعلام در خصوص صلاحیت (نام مؤسسه متقاضی) …………………….
باسلام؛ با عنایت به اینکه مؤسسه مذکور طی نامه شماره ……………………. مورخ ……………….. براساس بخشنامه شماره ……………………….. مورخ …………………… متقاضی اجرای دوره های آموزشی برای کارمندان دستگاه های اجرایی در سطح استان می باشد لذا خواهشمند است نظر آن اداره را درخصوص صلاحیت مؤسسه مذکور اعلام نمایند.

مدیرکل دفتر

کاربرگ (۶)

امتیاز مؤسسه متقاضی

 

 

کاربرگ (۷)

تعهدنامه مؤسسه متقاضی اجرای آموزش کارمندان دولت

اینجانب …………………………. فرزند ……………………… کد ملی …………………………… مدیر مؤسسه …………………………. ضمن دریافت اصل گواهینامه شماره …………………………… مورخ ………………………… صلاحیت اجرای آموزشی کارمندان دولت متعهد می شود:

۱- هیچیک از اعضا هیأت مدیره و مدیریت این مؤسسه مشمول ممنوعیت مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب دی ماه ۱۳۳۷ نمی باشند و به محض شمول این قانون در این مؤسسه مراتب به آن دفتر اعلام گردد.

۲- هرگونه تغییر در اساسنامه یا اسناد قانونی شرکت/ مؤسسه ……………….. به محض وقوع به دفتر آموزش و پژوهش استانداری اعلام گردد.

۳- تغییر محل فعالیت و یا شماره تماس شرکت/ مؤسسه ……………….. به محض وقوع به دفتر آموزش و پژوهش استانداری اعلام گردد

۴- از مجوز صادر شده توسط مرکز آموزش مدیریت دولتی، صرفاً برای برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت مختص کارمندان دولت در حیطه/ حیطه های تأیید صلاحیت شده و در سطح استان ……………… استفاده خواهد شد.

ضمناً این مجوز مشمول صدور گواهینامه برای همایش ها و سمینارهای آموزشی نمی شود.

۵- در انعکاس فعالیت ها و توانمندی های شرکت/ مؤسسه (تبلیغات) ضمن رعایت قوانین و مقررات مربوط به اصل صداقت و راستگویی پایبند باشد.

۶- چون مجوز دریافتی تنها برای این مؤسسه صادر شده است، قابل واگذاری به هیچ مؤسسه/ شرکت دیگری نیست.

۷- دوره های آموزشی بلندمدت رسمی و یا معادل به استناد گواهینامه دریافتی برگزار نگردد.

* چنانچه خلاف هریک از موارد فوق الذکر و کاربرگ های تکمیلی به دفتر آموزش و پژوهش و مدارک ضمیمه آن به اثبات برسد، علاوه بر شمول مجازات های مرتبط بر ارائه مدارک غیرواقعی به مراجع دولت، مؤسسه حق هیچگونه اعتراضینسبت به لغو مجوز مذکور و اعمال محرومی تهای بعدی و نیز نسبت به تصمیم گیری های دستگاه های اجرایی استان در مورد صحت مندرجات این برگه که در تاریخ    /   /   به تأیید و امضا اینجانب …………………………… رسیده است، ندارد.

بالاترین مقام مؤسسه آموزشی متقاضی

نام و نام خانوادگی               سمت                     تاریخ                               مهر و امضاء

تذکر:

* عالی ترین مقام مؤسسه آموزشی متقاضی ملزم به تکمیل این تعهدنامه به صورت دستنویس می باشد.

** مؤسسه متقاضی موظف است هرگونه تغییر یا اصلاح ذکر شده در موارد بالا را به محض وقوع، به دفتر آموزش و پژوهش استانداری اعلام نماید.

 

کاربرگ (۸)

تمدید اعتبار مؤسسات آموزشی

بسمه تعالی

به : دفتر آموزش و پژوهش استانداری …………………………

از: …………………………………………………………..

باسلام؛

با عنایت به انقضای مدت اعتبار گواهینامه صلاحیت اجرای آموزش کارمندان دولت به شماره
…………………… مورخ …………………. این مؤسسه، به پیوست مدارک و مستندات لازم به شرح زیر برای بررسی و تمدید اعتبار حضورتان ایفاد می گردد.

۱- تصویر گواهینامه صلاحیت قبلی

۲- گزارش آخرین تغییرات در شاخ صهای اعتبارسنجی (براساس کاربرگ شماره 6

۳- گزارش فعالیت های آموزشی در حیطه تأیید صلاحیت شده (فهرست فعالیت ها و تصویر قراردادهای
آموزشی) براساس بند «خ» کاربرگ شماره (۴)

۴- درخواست پیشنهادی مؤسسه متقاضی برای حیطه های جدید براساس (کاربرگ شماره ۱)

مدیرعامل

 

کاربرگ (۹)

انصراف از ادامه فعالیت مؤسسه متقاضی

به: دفتر آموزش و پژوهش استانداری ……………………………………………………..

از : ………………………………………………………………………

با سلام؛
با عنایت به دلایل اعلام شده در برگ پیوست این مؤسسه انصراف خود را از ادامه فعالیت در زمینه آموزشی کارمندان دولت اعلام نموده و درخواست لغو گواهینامه شماره ………………. مورخ …………… را دارد.

مدیرعامل

 

راهنمای متقاضیان اعتبارسنجی

کلیه متقاضیان اعتبارسنجی جهت ارائه خدمات آموزشی به دستگاه های اجرایی در صورت داشتن شرایط و شاخص های مندرج در دستورالعمل اعتبارسنجی مؤسسات متقاضی می توانند طبق فرآیند ذیل تقاضای تعیین صلاحیت نمایند:

الف: متقاضیان می توانند با توجه به توانمندی، سوابق آموزشی و شاخص های اعتبارسنجی یکی از رتبه های سه، دو و یک را انتخاب نمایند. در انتخاب رتبه لازم است شرایط واقعی و موجود از طرف متقاضی رعایت شود.

ب :حیطه آموزشی مورد درخواست بایستی با توجه به رتبه درخواستی، شاخ صهای اعتبارسنجی، سوابق آموزشی و امکانات و تجهیزات آموزشی انتخاب گردد.

ج: درخواست تعیین صلاحیت ب هصورت نامه کتبی با امضاء بالاترین مقام مؤسسه متقاضی (فرمت نامه درخواست استانی و ملی) تهیه گردد.

د: تمامی اطلاعات مورد نیازکاربرگ شماره سه (اطلاعات مراکز آموزشی متقاضی) در فضاهای مربوط تایپ شده، توسط مقام مسئول متقاضی مهر و امضاء شود. متقاضیان بیش از یک حیطه آموزشی باید کاربرگ شماره یک را برای هرحیطه آموزشی به صورت مجزا تکمیل نمایند.

ه: کلیه مدارک و مستندهای مورد نیاز طبق کاربرگ شماره سه (کاربرگ مدارک و مستندات) جمع آوری و در زونکن آبی رنگ به ترتیب فهرست مدارک در کاربرگ مذکور با استفاده از برچسب و یا جداکننده طبقه بندی شود.

متقاضیان بیش از یک حیطه آموزشی لازم است مدارک مورد نیاز را برای هر حیطه آموزشی ب هصورت مجزا ارائه نمایند.

و: نامه درخواست به همراه زونکن تکمیل شده به دفتر آموزش و پژوهش استانداری و یا مرکز آموزش مدیریت دولتی ارسال شود.

ی: مؤسسات آموزشی متقاضی تأیید صلاحیت شده جهت تمدید صلاحیت و یا انصراف از فعالیت بایستی درخواست خود را طبق کاربرگ تمدید اعتبار با درخواست کتبی به دفتر آموزش و پژوهش استانداری و یا مرکز آموزش مدیریت دولتی ارائه نمایند.

مرکز آموزش مدیریت دولتی

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام