کتاب استخدامی اداری ها
آموزش کارکنان دولت

آیین نامه نحوه استفاده از بورس های آموزشی خارج از کشور

آیین نامه نحوه استفاده از بورس های آموزشی خارج از کشور (مصوبه مورخ ۲۲/۶/۱۳۶۳ شورای امور اداری و استخدامی کشور)

شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور (سازمان مدیریت و برنامه ریزی) باتوجه به مدلول ماده ۴۴ در اجرای ماده ۴۶ لایحه قانون استخدام کشوری درششصد و شصت و پنجمین جلسه خود مورخ بیست و دوم شهریور ماه یکهزار و سیصد و شصت و سه تصویب نمود. آئین نامه استفاده از بورسهای آموزشی خارج از کشور که توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه شده است و مشتمل بر سه فصل و بیست و پنج ماده و یازده تبصره می باشد به مورد اجرا گذارده شود.

فصل اول- کلیات

ماده ۱- منظور از بورس در این آئین نامه فرصت و امکانی است که مستخدمین دولت و نهادهای انقلاب اسلامی می توانند با استفاده از آن در یک یا چند دوره آموزشی خارج از کشور که با شغل و وظایف جاری یا آینده آنها ارتباط دارد، شرکت نمایند.

ماده ۲- بورس ها از نظر منابع مالی به پنج دسته تقسیم می شوند:

الف) بورس واگذار شده توسط دولتها و سازمانهای بین المللی که مخارج آن کلاً بر عهده منابع بورس دهنده است.

ب) بورس های واگذار شده توسط دولت و سازمانهای بین المللی که تـامین کننده قسمتی از مخارج آن به عهده منابع بورس دهنده است. در این حالت دستگاه متبوع داوطلب در صورت تشخیص نیاز مبرم به استفاده از دوره می تواند مابه التفاوت هزینه های مربوطه را طبق مقررات و آئین نامه های مربوط محاسبه نموده و از محل بودجه مصوب خود پرداخت نماید.

ج) بورس های اعطائی دولت جمهوری اسلامی ایران به کارکنان دولت که مخارج آن کلاً بر عهده دستگاه اعزام کننده است.

د) بورس های اعطائی دولت جمهوری اسلامی ایران که تامین قسمتی از مخارج آن به عهده دستگاه اعزام کننده بوده و تامین ما به التفاوت هزینه های مربوط به عهده داوطلب می باشد.

هـ) دوره های آموزشی با استفاده از حقوق و مزایا که تامین کلیه مخارج آن به عهده داوطلب می باشد.

ماده ۳- بورسهایی که بوسیله دولت ها و موسسات خارجی و سازمانهای بین المللی در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران گذاشته می شود. توسط سازمان اموراداری و استخدامی کشور که در این آئین نامه «سازمان» نامیده می شود با توجه به خط مشی ها و سیاستهای دولت جمهوری اسلامی ایران و نیازهای آموزشی که از طریق دوره های خارج از کشور قابل تامین است بین وزارتخانه ها و موسسات دولتی و نهاد های انقلاب اسلامی ذیربط توزیع می شود.

تبصره ۱- بورس هایی که مستقیماً در اختیار وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری گذارده می شود بلافاصله باید به سازمان ارجاع گردد تا پس از تائید، بر اساس نیازهای آموزشی دستگاههای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی قرار گیرد. در این گونه موارد در شرایط مساوی حق تقدم با داوطلبان معرفی شده از سوی دستگاه دریافت کننده بورس می باشد.

تبصره ۲- بورس هایی که وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری با استفاده از مجوز قانونی و اعتبار مصوب بر اساس نیازهای آموزشی جهت استفاده کارکنان خود قرار گیرد و داوطلبان استفاده از بورس جهت انتخاب نهایی به سازمان معرفی گردند.

ماده ۴- مستخدمین دولت مشمول قانون استخدام کشوری مجاز نیستند به منظور استفاده از ماموریت آموزشی مستقیماً و خارج از مقررات آئین نامه از دولت ها و موسسات خارجی و سازمانهای بین المللی قبول بورس نمایند. و وزارتخانه ها و موسسات دولتی ذیربط نباید با درخواست این قبیل مستخدمین موافقت نمایند.

فصل دوم- آزمایش و انتخاب

ماده ۵- سازمان پس از وصول دعوتنامه بورس از دولتها و موسسات خارجی و سازمانهای بین المللی کلیه مشخصات و شرایط آن را با توجه به هدف، وظایف و نیازهای آموزشی وزارتخانه ها و موسسات دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی به اطلاع آنها می رساند.

ماده ۶- سازمان هنگام اعلام بورسها به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی علاوه بر شرایط مقام بورس دهنده سایر شرایط لازم را در آگهی و اطلاعیه مربوط ذکر خواهد نمود.

تبصره ۱- وزارتخانه ها و موسسات دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی موظفند به طریق مقتضی موضوع و شرایط بورس را به اطلاع کلیه افرادی که دارای شرایط بورس هستند، برسانند.

تبصره ۲- در شرایط مساوی، برای استفاده از بورس حق تقدم با داوطلبانی است که در خارج از مرکز خدمت می نمایند.

ماده ۷- وزارتخانه ها و موسسات دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی با توجه به شرایط تعیین شده از طرف مقام بورس دهنده می بایست داوطلبانی را که از لحاظ اخلاقی و اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و معلومات مورد نیاز برای شرکت در دوره های آموزشی مورد تائید بوده کتباً برای انتخاب نهایی به این سازمان معرفی نمایند.

ماده ۸- وزارتخانه و سازمانهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی موظفند قبل از مبادرت به معرفی داوطلبان، امکان اعزام آنان را به خارج ازکشور مورد بررسی کامل قرار دهند تا موجبات تضییع موقعیت آموزشی فراهم نگردد.

تبصره ۱- پس از معرفی داوطلب به سازمان در صورتی که انصراف از اعزام داوطلب از سوی وزارتخانه یا موسسه دولتی باشد دستگاه ذیربط باید گزارشی کتبی با ذکر دلایل مربوط به انصراف به سازمان ارائه دهد.

تبصره ۲- اگر انصراف از طرف داوطلب باشد (در صورت غیر موجه بودن به تشخیص سازمان) شخص مزبور تا سه سال از شرکت در دوره های آموزشی خارج از کشور محروم خواهد شد.

ماده ۹-  داوطلبان موظفند با در دست داشتن معرفی نامه قبل از پایان مهلت مقرر در اطلاعیه مربوط برای نام نویسی و شرکت در امتحان به سازمان مراجعه نمایند.

ماده ۱۰- سازمان پس از برگزاری آزمون، افراد واجد شرایط را برای هر بورس از بین معرفی شدگان انتخاب می نماید که از طریق وزارت امورخارجه به مقامات بورس دهنده معرفی گردند.

ماده ۱۱- در آزمون، ارتباط شغلی افراد با موضوع بورس، معلومات، زبان خارجی، معارف اسلامی و اطلاعات عمومی داوطلب سنجیده خواهد شد.

فصل سوم- مسائل اداری

ماده ۱۲- حالت استخدامی مستخدمینی که از بورس استفاده می کنند حالت ماموریت است و به کارکنان دولت که برای استفاده از هر نوع موقعیت آموزشی به خارج از کشور اعزام می شوند. در طی مدت ماموریت آموزشی به جز حقوق و مزایای پست ثابت سازمانی که قبل ازاعزام به آن اشتغال داشته اند هیچ گونه فوق العاده ای تعلق نمی گیرد.

تبصره-  در مواردی که کمک نقدی که از طرف مقام بورس دهنده به داوطلب پرداخت می شود کفاف هزینه های مربوط را ندهد و در صورت تشخیص نیاز به استفاده از بورس، دستگاه ذیربط می تواند مابه التفاوت آن را بر اساس آئین نامه فوق العاده روزانه حداکثر تا مدت شش ماه به مستخدم پرداخت نماید.

ماده ۱۳- تقاضای صدور گذرنامه و اجرای مراحل مربوط به اعزام استفاده کنندگان از دوره های آموزشی خارج از کشور پس از اعلام موافقت سازمان، توسط دستگاه های متبوع داوطلبان انجام خواهد شد.

تبصره-  وزارت امورخارجه پس از تائید سازمان می تواند نسبت به انجام سایر امور مربوط به اعزام اینگونه مستخدمین جهت طی دوره آموزشی خارج از کشور مبادرت نماید.

ماده ۱۴- وزارتحانه ها و موسسات دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی پس از وصول پذیرش در صورت اعزام داوطلب یک نسخه رونوشت حکم ماموریت آموزشی داوطلب را برای سازمان ارسال و در صورت عدم اعزام وی مراتب را کتباً به سازمان اعلام می دارد.

ماده ۱۵- سازمان در فواصل معین در مورد پیشرفت تحصیل یا کارآموزی و همچنین رفتار استفاده کنندگان از بورس توسط وزارت امور خارجه از مقام بورس دهنده وموسسات آموزشی و یا مامورین ایرانی مقیم محل اطلاعات لازم را کسب خواهد نمود.

تبصره- در صورتی که بر مبنای گزارشات واصله معلوم شود که استفاده کننده از دوره آموزشی قادربه پیشرفت در تحصیل و یا کارآموزی نیست دستگاه مربوطه با نظر سازمان حکم ماموریت وی را لغو نموده و در صورتی که به تشخیص دستگاه ذیربط، مستخدم مقصر شناخته شود. ضمن محرومیت از استفاده از دوره های بعدی مکلف به پرداخت کلیه هزینه های پرداخت شده خواهدبود.

ماده ۱۶- استفاده کنندگان از بورس مکلفند در پایان دوره آموزشی گزارش جامعی از برنامه های آموزشی و نحوه پیشرفت دوره مورد مطالعه خود را برابر فرم مربوطه سازمان به دستگاه متبوع تسلیم نموده و دستگاه های ذیربط نیز مکلفند گزارش آنان را به سازمان ارسال نمایند.

تبصره- درصورت بلند مدت بودن دوره آموزشی ( بیش از سه ماه ) استفاده کنندگان از بورس موظفند در پایان هر سه ماه فرم مربوطه را به سازمان و دستگاه ذیربط ارسال نمایند.

ماده ۱۷- دستگاه دولتی ونهادهای انقلاب اسلامی موظفند فرم ارزشیابی ( فرم مربوطه سازمان) را  پس از گذشت حداکثر شش ماه پس از پایان دوره به سازمان ارسال دارند.

ماده ۱۸- استفاده کنندگان از بورس باید تعهد بسپارند لااقل سه برابر مدت استفاده از بورس در دستگاه های مربوطه خدمت نمایند. دستگاه مربوطه نیز مکلف خواهد بود آنان را به پست هایی بگمارد که متناسب با تجربیات ومعلومات مکتسبه آنان باشد.

ماده ۱۹- مستخدمین پیمانی دستگاه های دولتی و مستخدمین نهادهای انقلاب اسلامی در صورتی می توانند از بورس استفاده نمایند که ادامه مدت قراردادشان پس از انقضای بورس حداقل سه برابر مدت دوره آموزشی باشد و در غیر اینصورت لازمست تعهدنامه ای با تائید دستگاه مربوطه مبنی بر اینکه سه برابر مدت بورس در دستگاه متبوع خدمت نمایند را به سازمان ارائه نمایند.

ماده ۲۰- استفاده مجدد از بورس در صورتی امکانپذیرمی باشد که تعهد خدمت در ماده ۱۸ و ۱۹ پایان یافته و بورس جدید مکمل بورس قبلی و درسطح بالاتر یامرتبط با بورس قبلی باشد.

ماده ۲۱- مستخدمین دستگاههای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی که برای استفاده از بورس انتخاب می شوند باید به دستگاه مربوطه تعهد بسپارند که در صورت انصراف از ادامه بورس یا انصراف خدمت در دستگاه های مربوطه ملزم به پرداخت کل هزینه های صرف شده (اعم از حقوق  و مزایا و دیگر هزینه ها) باشند.

تبصره- در موارد اضطراری و غیر قابل پیش بینی (بیماری، تصادف و …) اعلام انصراف از ادامه بورس از طرف مستخدم و یا دستگاه متبوع وی با اطلاع سازمان امکانپذیر است.

ماده ۲۲-  تمدید بورس طبق مقررات این آئین نامه در موارد خاص و استثنایی بر اساس تقاضا مقام بورس دهنده با موافقت دستگاه مربوطه و با تصویب سازمان امکانپذیر خواهد بود.

ماده ۲۳- مدت استفاده از بورسهای خارج از کشور حداکثر یکسال بوده که در موارد خاص با تائید سازمان تا ۲۱ ماه قابل تمدید می باشد.

ماده ۲۴- وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری موظفند همه ساله نیازهای آموزشی خود را که ازطریق دوره های آموزشی خارج از کشور قابل تامین است را پیش بینی و به اطلاع سازمان برسانند.

ماده ۲۵- آئین نامه نحوه استفاده از بورس های خارج از کشور مصوب بهمن ۱۳۴۵ از تاریخ تصویب این آئین نامه ملغی است.

 این آئین نامه در ۲۵ ماده و ۱۱ تبصره در ششصد و شصت و پنجمین جلسه شورای امور اداری و استخدامی کشور مورخ ۲۲/۶/۱۳۶۳ به تصویب رسید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام