کتاب استخدامی اداری ها
بخشنامه‌ها و مصوبات دولت الکترونیکی

استانداردها و الزامات فنی درگاه‌ها (پرتال‌ها، وب‌سایت‌ها، وبگاه‌ها و رسانه‌های برخط)

اقدام نسبت به تدوین و ابلاغ استانداردها و الزامات فنی درگاه‌ها (پرتال‌ها، وب‌سایت‌ها، وبگاه‌ها و رسانه‌های برخط) دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوبه شماره 192630/ت42635ك مورخ 03/10/1391 كارگروه مديريت فنآوري و ارتباطات و امنيت آن)

وزارت اطلاعات

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

وزیران عـضو کارگروه مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات و امنیت آن (فاوا) به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصـویب‌نامه شماره ۱۸۹۳۷۸/ت۴۳۵۰۵هـ مـورخ ۲۵/۹/۱۳۸۸ تصویب نمودند:

اقدام نسبت به تدوین و ابلاغ استانداردها و الزامات فنی درگاه‌ها (پرتالها، وب‌سایتها، وبگاهها و رسانه‌های برخط) دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری

۱- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه استانداردها و الزامات فنی درگاه‌ها (پرتالها، وب سایتها، وبگاهها و رسانه‌های برخط) دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری را تدوین و ابلاغ و سالانه نـسبت به پایـش و اعـلام آن به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط اقدام نماید.

تبصره- دستگاههای اجرایی موظفند نسبت به اجرا و رعایت الزامات و استانداردهای موضوع این بند در طراحی، توسعه و پیاده‌سازی درگاههای خود اقدام نمایند.

۲- معاونت توسـعه مدیریت و سرمـایه انسانی رییـس جمهور موظـف است استانـداردها و الزامات موضـوع بند (۱) را به عنوان بخشی از شاخص‌های ارزیابی عملکرد دستگاههای مربوط (موضوع مواد (۸۱) و (۸۲) قانون مـدیریت خدمات کشوری) منظور نماید.

۳- دستگاههای اجرایی موظفند:

الف- دامنه و خدمات میزبانی درگاههای خود را مستقیماً به نام خود اخذ و ظرف دو روز به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت اعلام نماید.

تبصره ۱- مسئولیت امنیت، حفظ، تجمیع و نگهداری محتوای منتشر شده تحت دامنه موضوع این بند بر عهده دستگاه مربوط می‌باشد.

تبصره ۲- ضوابط امنیتی مربوط به محتوای درگاهها توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت‌اطلاعات ظرف سه‌ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه تهیه و ابلاغ می‌شود.

ب- از سرجمع بودجه هزینه‌ای و تملک دارایی خود اعتبار مناسبی را به منظور توسعه، نگهداری و به روزرسانی درگاههای مذکور منظور نمایند.

پ- نام و نشـان خود و نقـش پرچم جمهـوری اسلامی ایـران را در سرآیند ( Header) درگـاه خود و تعلـق آن به جـمهوری اسـلامی ایران و در پاییـن تمام صفحـات عبـاراتی نظیر حـقوق این سایت متعلق به (نام دسـتگاه مربوط) است را مشخص نمایند.

این تـصویب‌نامه در تاریخ 27/9/1391 به تأیید مقام محترم ریاسـت‌ جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام