کتاب استخدامی اداری ها
بخشنامه‌ها و مصوبات دولت الکترونیکی

ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیکی

ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیکی (مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۲۰)

شورای عالی فناوری اطلاعات در ششمین جلسه مورخ ۲۰ /۱۲ /۱۳۹۲ در راستای سیاست‌های کلی نظام اداری و اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری و برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و با هدف چابک سازی، کاهش زمان و هزینه خدمات اداری، شفاف سازی و مبارزه با فساد اداری، “ضوابط فنی و اجرایی توسعه دولت الکترونیکی” مشتمل بر هفت فصل به شرح سند پیوست (ممهور به مهر دبیر خانه شورای عالی فناوری اطلاعات ) را تصویب نمود.

ماده ۱‌- عناوین فصل‌های ضوابط فنی و اجرایی توسعه دولت الکترونیکی

۱-اهداف و مدیریت کلان دولت الکترونیکی

۲-باز مهندسی دولت: الزامات فنی و زیرساختی کارآمدسازی و چابک سازی دولت

۳-پایگاه اطلاعات و خدمات پایه دولت: استناد پذیری اطلاعات و مقابله با جعل

۴‌- مراکز تبادل اطلاعات

۵‌- تکالیف فنی دستگاه اجرایی

۶‌- تکالیف سازمان فناوری اطلاعات ایران

۷-سایر ضوابط

ماده ۲‌- مصوبات

۱‌- لازم است فعالیت‌های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کلیه دستگاه‌های اجرایی با عنایت به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص «اقتصاد مقاومتی» تدوین و اجرا شود.

۲‌- دستگاه‌های اجرایی مجازند در صورت نیاز و با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی در چارچوب بودجه سنواتی و با رعایت بند ۳ این مصوبه، تا میزان یک درصد از سر جمع اعتبارات سرمایه ای و هزینه ای خود را علاوه بر منابع اعتباری سالانه در سرفصل فناوری اطلاعات و ارتباطات پیش بینی و منظور نمایند‌. اجرای این بند توسط شرکت‌های دولتی دستگاه‌های که شمول این مصوبه بر آنها مستلزم ذکر نام می‌باشد از طریق مجامع شرکت‌های مربوط طرح و تصمیم گیری خواهد شد.

۳‌- از تاریخ تصویب این مصوبه، تخصیص اعتبار و مبادله موافقتنامه برای برنامه اجرایی توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی و کلیه طرح‌های مرتبط با فناوری اطلاعات آنها در حد معاملات بزرگ، منوط به تصویب حداقل یک بار برنامه و طرح‌های مذکور در شورای عالی فناوری اطلاعات است‌. معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است پس از تاییید شورا نسبت به موارد فوق اقدام کند.

تبصره‌- دبیرخانه شورا موظف به انجام هماهنگی لازم جهت اجرای این بند است.

۴‌- به منظور ایجاد هماهنگی اجرایی و فنی بین دستگاه‌های اجرایی، کلیه پروژه، طرح و الزامات مرتبط با توسعه خدمات الکترونیکی دولت باید در کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی شورای عالی فناوری اطلاعات بررسی و ارزیابی شود.

۵‌- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور مکلف است با همکاری دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات و حسب مورد دستگاه اجرایی موضوعه، مسایل مربوط به اعتبارات و بودجه توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور را بررسی و تصمیم نهایی را اتخاذ کنند.

تبصره تصمیمات معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و شورای عالی اداری در راستای اصلاح ساختار و فرآیندهای کاری دستگاه‌های اجرایی لازم است با عنایت به مصوبات شورای عالی فناوری اطلاعات تدوین و اجرایی شود.

۶‌- دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات مسئول توسعه دولت الکترونیکی در کل کشور و یکپارچگی نظام اطلاعات دولت الکترونیکی، اعمال هماهنگی فنی و اجرایی در تبادل اطلاعات، پایگاه‌های اطلاعاتی کشور و خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی تعیین می‌شود.

۷‌- کمیسیون راهبردی شورای عالی فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری دستگاه‌های ذی ربط، برنامه و ضوابط اجرایی توسعه و گسترش کاربردهای فناوری اطلاعات را بررسی و تصویب نموده و برنامه ها و ضوابطی را که نیازمند مقررات گذاری هستند به هیات وزیران ارائه کند.

نصر ا… جهانگرد- دبیر شورا

محمود واعظی- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

حسن روحانی- رییس جمهور و رییس شورا

ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیکی

فصل اول : اهداف و مدیریت کلان دولت الکترونیکی

ماده ۱– تعاریف: در این مصوبه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوطه به کار می‌روند،

۱‌. شورا: شورای عالی فناوری اطلاعات.

۲‌. معاونت: معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور.

۳‌. وزارت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات.

۴‌. کمیسیون: کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی.

۵‌. سازمان: سازمان فناوری اطلاعات ایران.

۶‌. دستگاه‌های اجرایی: دستگاه‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری .

۷‌. خوشه‌های خدمت: دسته بندی خدمات مرتبط و هم سنخ دولت در ۱۴ دسته برای ایجاد هماهنگی بیشتر بین دستگاه‌های متولی خدمات.

۸‌. پنجره واحد خدمات : موضوع ماده ۷۰ قانون برنامه پنجم توسعه و شامل یکپارچه سازی و حذف فرآیند‌های زائد آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی که نیازمند اخذ مجوز از دستگاه‌های اجرایی متعدد است.

۹‌. خدمات فاوا: هر نوع خدمات مدیریتی، کارشناسی، مشاوره ای یا خدمات مهندسی مشاور در حوزه فناوری اطلاعات و امنیت از جمله:

الف‌- طراحی مفهومی، پایه، تفصیلی و اجرایی

ب‌- مطالعات پیدایش، مطالعات توجیهی و تهیه طرح

پ‌- مطالعات پژوهشی، تحقیقاتی، بنیادی، کاربردی، راهبردی و توسعه ای

ت‌- مطالعات موضوعی، بخشی، جامع و میان بخشی

ث‌- تهیه و تنظیم استانداردها، ضوابط و معیارهای فنی و اجرایی

ج‌- برنامه ریزی و کنترل پروژه

چ‌- مهندسی ارزش

ح‌- پایش و ارزشیابی طرح ها

خ‌- خدمات مدیریتی

د‌- مدیریت طرح

ذ‌- مطالعات اقتصادی

ر‌- امکان سنجی، طراحی و مدیریت سیستم ها

ز‌- نظارت بر اجرا، نصب و بهره برداری

ژ‌- مطالعات آماری

س‌- ایجاد سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی ( GIS ) و سیستم‌های مختصات جغرافیایی ( GPS ) وسایر سیستم‌های مبتنی بر اطلاعات جغرافیایی و مکان محور نظیر GNAF و SDI

ش‌- ویژه سازی، نصب، راه اندازی، نگهداری و پشتیبانی بسته‌های نرم افزاری

ص‌- برنامه ریزی، امکان سنجی، مدیریت طرح، استاندارد سازی، مطالعه، طراحی، ساخت، پیاده سازی، ارزیابی و ممیزی نظام‌های فناوری اطلاعات

ض‌- معماری اطلاعات، برنامه نویسی، پیاده سازی، انتقال، پشتیبانی و نگهداری نرم افزارهای سفارشی

ط‌- طراحی شبکه‌های رایانه ای

ظ‌- خدمات برنامه ریزی فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت شامل تهیه طرح‌های جامع، برنامه ریزی راهبردی و تدوین معماری سازمانی

ع‌- طراحی، معماری و پیاده سازی سامانه‌های مبتنی بر رایانش ابری

ماده ۲‌- هدف از این مصوبه توسعه دولت الکترونیکی با ویژگی‌های ذیل است:

سریع و چابک، مسؤولیت پذیر و پاسخگو، فراگیر،کارآمد واثر بخش، منعطف وتطبیق پذیر، قابل اعتماد، در دسترس، با هماهنگی کامل بین اجزای دولت و در راستای ایجاد شفافیت و مقابله با جعل و فساد اداری.

ماده ۳‌- به منظور راهبری و توسعه دولت الکترونیکی در دستگاه‌های اجرایی و مدیریت بر اجرای این مصوبه « کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی » با ترکیب اعضاء ذیل زیر نظر دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات تشکیل می‌شود:

۱‌. معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور( به عنوان رئیس)

۲ .رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران ( نایب رئیس)

۳‌. معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

۴‌. معاونت هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس جمهور

۵‌. وزارت اطلاعات

۶ .وزارت امور اقتصادی و دارایی

۷‌. وزارت کشور

۸‌. وزارت دادگستری

۹‌. معاونت مرتبط با موضوع معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

۱۰‌. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

۱۱ سازمان ثبت احوال کشور

۱۲‌. شرکت پست جمهوری اسلامی ایران

۱۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۱۴‌. دبیر شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیک کشور

۱۵‌. رؤسای کارگروه‌های ۱۴ گانه خوشه‌های خدمات به تناسب موضوع

۱۶‌. رییس کانون دفاتر خدمات پیشخوان دولت و بخش عمومی غیر دولتی کشور

.۱۷ دو نفر متخصص فناوری اطلاعات و یک نفر نماینده صنف مربوطه به انتخاب دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات.

۱۸‌. معاون مربوطه در سازمان فناوری اطلاعات ایران (دبیر کمیسیون).

تبصره ۱‌- اعضای مربوط دستگاه‌های اجرایی از وزارتخانه ها معاون مربوطه وزیر و در دستگاه‌های اجرایی مستقل، رئیس دستگاه یا معاون مربوطه است که حکم ایشان برای دو سال توسط رئیس کمیسیون صادر می‌شود.

تبصره ۲‌- شرح وظائف، اختیارات و آیین نامه داخلی کمیسیون حداکثر یک ماه پس از تشکیل توسط کمیسیون تدوین و به تصویب شورا می‌رسد.

تبصره ۳‌- کمیسیون مجاز به تدوین برنامه ها، اقدامات و دستورالعمل‌های اجرایی کارگروه‌های هر یک از خوشه‌های خدمت، پنجره‌های واحد خدمات و کارگروه‌های استانی است‌. مصوبات کمیسیون با هماهنگی دبیرخانه شورا و متناسب با موضوع و قلمرو اثر به تصویب شورا یا شورای عالی اداری خواهد رسید.

ماده ۴‌- دبیرخانه شورا موظف است کارگروه‌های ۱۴ گانه خوشه‌های خدمات الکترونیکی را به صورت مأموریت محور و در راستای ایجاد هماهنگی فنی و اجرایی بین دستگاه‌های عضو مطابق با « پیوست الف » این مصوبه، تشکیل دهد.

تبصره ۱‌- رییس کارگروه به پیشنهاد دستگاه‌های عضو هر کارگروه و در سطح حداقل معاون مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات دستگاه توسط دبیر شورا منصوب خواهد شد‌. یکی از اعضای کارگروه توسط رییس کارگروه، به عنوان دبیر کارگروه منصوب می‌شود.

تبصره ۲‌- کارگروه می‌تواند در حوزه،« دولت الکترونیکی» از همکاری کارشناسان و متخصصین ذی ربط استفاده کند.

تبصره ۳‌- کلیه مصوبات کارگروه‌های ۱۴ گانه برای تصویب به کمیسیون ارجاع می‌شود.

تبصره ۴‌- کمیسیون می‌تواند بنا به ضرورت و متناسب با فعالیت ها، دستگاه‌های ذیل کارگروه ها را تغییر دهد.

ماده ۵‌- کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند، کارگروه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه را به منظور ایجاد هماهنگی در برنامه ریزی، اجرا و نظارت بر توسعه خدمات الکترونیکی و اجرای کلیه مصوبات مربوط به توسعه دولت الکترونیکی و کمیسیون ایجاد کنند.

الف) اعضای کارگروه:

۱. رییس دستگاه (رئیس )

۲‌. بالاترین مقام فناوری اطلاعات و ارتباطات دستگاه یا عناوین مشابه (دبیر)

۳‌. معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی دستگاه یا عناوین مشابه

۴‌. یکی از معاونان تخصصی دستگاه به پیشنهاد رییس دستگاه

۵‌. دو نفر صاحب نظر در حوزه فناوری اطلاعات و بهبود فرآیندها به تشخیص رئیس دستگاه

۶‌. مسؤول روابط عمومی و اطلاع رسانی دستگاه یا عناوین مشابه

تبصره ۱‌- دستگاه‌های اجرایی مکلفند، ظرف پانزده روز پس از ابلاغ این مصوبه، دبیر کمیته موضوع این ماده را به عنوان نماینده تام الاختیار و صاحب نظر خود با امضای بالاترین مقام دستگاه به دبیرخانه کمیسیون معرفی نماید.

تبصره ۲‌- مدیرکل فناوری اطلاعات دستگاه یا عناوین مشابه، مسؤولیت پیگیری و اجرای تکالیف مندرج در این مصوبه را در سطح دستگاه بر عهده دارد و موظف است گزارشات دوره ای اقدامات انجام شده را به دبیرخانه شورا ارسال نماید.

تبصره ۳‌- دستگاه‌های اجرایی مجازند در راستای توسعه فناوری اطلاعات و ارایه خدمات الکترونیکی با کیفیت وکمیت بیشتر به مردم، نسبت به پیشنهاد ارتقای جایگاه و ساختار جدید واحدهای فناوری اطلاعات اقدام کنند‌. معاونت پس از بررسی و تایید، ساختار جدید را ابلاغ می‌نماید.

ماده ۶‌- استانداری‌های کشور مکلفند، کارگروه « توسعه دولت الکترونیکی استان» را به منظور توسعه یکپارچه خدمات الکترونیکی، ایجاد استان الکترونیکی و هوشمند تشکیل دهند مصوبات کارگروه در چارچوب مصوبات شورا و کمیسیون برای کلیه دستگاه‌های اجرایی استان الزامی است.

اعضای کارگروه:

۱‌. استاندار (رییس)

۲‌. معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری یا عناوین مشابه (نایب رییس)

۳‌. مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات استان (نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان دبیر )

۴‌. مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان

۵ .شهردار مرکز استان

۶ ‌. رییس شورای هماهنگی بانک‌های استان

۷‌. ۲ نفر از مدیران فناوری اطلاعات دستگاه‌های استانی به پیشنهاد استاندار

۸ ‌. مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات استانداری یا عناوین مشابه

۹ مدیرعامل شرکت مخابرات استان

۱۰ ‌. یک نفر صاحب نظر از دانشگاه یا دستگاه‌های اجرایی به پیشنهاد دبیر و تایید رییس کارگروه

۱۱‌. یک نفر نماینده صنف مربوطه به پیشنهاد دبیر و تایید رییس کارگروه

تبصره‌- استانداران می‌توانند بنا به درخواست فرمانداران کارگروه‌های توسعه دولت الکترونیکی شهرستان را در سطح فرمانداری با اعضای نماینده دستگاه‌های ذیربط و مشابه کارگروه‌های استانی تشکیل دهند.

نحوه تشکیل، وظائف و اختیارات این کارگروه به تصویب کمیسیون می‌رسد.

فصل دوم‌- باز مهندسی دولت: الزامات فنی و زیر ساختی کارآمدسازی و چابک سازی دولت

ماده ۷‌- معاونت براساس الزامات نقشه جامع دولت الکترونیکی مصوب کمیسیون و مصوبات مرتبط با دولت الکترونیکی شورای عالی اداری، موظف است اصلاحات ساختاری لازم رابه منظور ایجاد یکپارچگی در مدیریت و توسعه دولت الکترونیکی و چابک سازی دستگاه ها، به عمل آورد.

تبصره‌- اصلاحات ساختاری باید به گونه ای باشد که منجر به یکپارچگی کلیه امور فناوری اطلاعات و ارتباطات دستگاه ها و واحدهای تابعه در یک ساختار منسجم تحت نظر بالاترین مقام اجرایی دستگاه و با هدف چابک سازی ارائه خدمات الکترونیکی دستگاه شود‌. کلیه مسؤولیت‌های اجرایی توسعه دولت الکترونیکی بر عهده رئیس این واحد است.

ماده ۸‌- کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند برنامه اجرایی توسعه خدمات الکترونیک خود را ظرف مدت دوماه پس از ابلاغ مصوبه تهیه و به کمیسیون ارسال کنند‌. هرگونه تخصیص اعتبار و مبادله موافقت نامه منوط به تصویب برنامه درکمیسیون است و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری موظف است پس از تأیید کمیسیون نسبت به موارد فوق اقدام نماید.

ماده ۹‌- کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند شناسنامه خدمات خود را تا پایان سال ۱۳۹۳ و در چارچوب پیوست (ب) تهیه و به معاونت ارسال کنند‌. هرگونه ارائه خدمت الکترونیکی و تخصیص منابع اعم از تجهیزات، اعتبار و نیروی انسانی بدون داشتن شناسنامه خدمت مورد تایید معاونت و بدون در نظر گرفتن الزامات و چارچوب مرجع معماری خدمات دولت الکترونیکی ابلاغی کمیسیون، ممنوع است‌. معاونت پس از تأیید خدمت کد منحصر به فردی را به خدمت مذکور تخصیص می‌دهد‌. معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی موظف است با رعایت مفاد ماده ۸ کلیه منابع مورد نیاز ارائه خدمت را پس از تایید شناسنامه خدمت توسط معاونت در بودجه سنواتی لحاظ نماید.

تبصره ۱‌- شناسنامه خدمات باید با رویکرد یکسان سازی فرایند ارایه خدمات در واحدهای مختلف دستگاه تدوین شود و در درگاه دستگاه انتشار و در دسترس عموم قرار گیرد.

تبصره ۲‌- شناسنامه خدمات شامل اقلام اطلاعاتی زیر است:

۱.کد خدمت

۲‌. منشا قانونی و مقرراتی ارائه خدمت

۳‌. نوع خدمت (حاکمیتی‌- حمایتی‌- تصدی) براساس چارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری

۴‌. ذینفعان خدمت

۵‌. نیازمندی‌های اطلاعاتی و اسنادی خدمت از ذینفع (در قالب کاربرگ‌های الکترونیکی)

۶‌. نیازمندی‌های اطلاعاتی (نظیر مجوز، استعلام و…) خدمت از سایر دستگاه ها

۷‌. نیازمندی‌های احراز هویت حقیقی و حقوقی

۸‌. مجوز و تعرفه دریافت هزینه و شماره حساب آن

۹‌. ذکر ضرورت‌های مراجعه حضوری

۱۰‌. فرآیند زمانی بررسی و ارائه خدمت.

۱۱‌. فهرست واحد‌های سازمانی درگیر در ارائه خدمت.

ماده ۱۰‌- معاونت موظف است با بهره گیری از مصوبات کارگروه موضوع ماده ۶۲ و ۷۰ قانون برنامه پنجم توسعه و بر اساس مصوبات کمیسیون، به منظور چابک سازی و شفاف سازی دولت، کارآمدسازی و اثر بخشی فرایندها، نسبت به باز مهندسی فرآیندهای ارائه خدمات دولت با رویکرد معماری سرویس گرا و به روش‌های مدیریت و راهبری خدمات فناوری اطلاعات اقدام کرده و پیشنهادهای خود را برای بررسی و طرح در کمیسیون ارائه کند.

ماده ۱۱‌- معاونت موظف است کلیه فرآیندها، شناسنامه‌های خدمات تایید شده و بازمهندسی شده را ضمن ارسال به دبیرخانه شورا حداکثر یک هفته پس از تصویب در درگاه خود منتشر کرده و براساس مقررات مصوب نسبت به اصلاح فرآیندها و ساختارهای متناظر آن اقدام کند.

ماده ۱۲‌- دستگاه‌های اجرایی موظفند حداکثر ظرف یک سال پس از ابلاغ این مصوبه، چار چوب (مستند) معماری سازمانی را به نحوی که شامل باز مهندسی کلیه خدمات و فرایندهای خود باشد، به دبیرخانه شورا ارائه کنند‌. به روز رسانی معماری سازمانی دستگاه ها هر دوسال یکبار بر اساس مصوبات شورا و کمیسیون الزامی است.

ماده ۱۳‌- دستگاه‌های اجرایی موظفند :

۱‌. با رعایت مفاد ماده ( ۴۶ ) قانون برنامه پنجم توسعه تمهیدات لازم را جهت ایجاد و تخصیص شناسه پیگیری برای کلیه خدمات الکترونیکی مربوطه فراهم کنند‌. به نحوی که به ازای مراجعه اشخاص برای دریافت خدمت از طریق درگاه دستگاه یا دفاتر خدماتی یک شناسه پیگیری تولید شود‌. این شناسه رویداد ها و فعالیت‌های انجام شده توسط دستگاه را با ذکر زمان و مسؤول انجام خدمت از طریق درگاه یا سامانه‌های پیام رسان یا سامانه‌های مرکز تلفن فراهم کند.

۲‌. شناسه پیگیری کلیه خدمات الکترونیکی خود را از سامانه ای که معاونت به منظور تولید شناسه یکتا ایجاد می‌نماید، دریافت کنند، به گونه ای که کسب استعلام ها و دریافت مجوز ها به صورت الکترونیکی و در صورت لزوم با استفاده از امضای الکترونیکی و بستر ارتباطی امن و اختصاصی زیرمجموعه شبکه ملی اطلاعات انجام شود‌. ارائه خدمات باید از طریق درگاه دستگاه اصلی فراهم شده و امکان بررسی آخرین وضعیت خدمت در درگاه دستگاه فرعی نیز میسر باشد.

تبصره‌- در صورتی که بخشی از ارائه خدمت بر اساس قوانین و مقررات نیازمند پرداخت هزینه باشد، لازم است درگاه دستگاه اصلی امکان پرداخت الکترونیکی را فراهم کرده یا به طریقی امکان تأیید پرداخت انجام گرفته از سایر درگاه‌های پرداخت الکترونیکی را فراهم کند.

ماده ۱۴‌- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است در بخشنامه و لایحه بودجه سنواتی ردیف برنامه ای مشخصی را در هریک از امور چهارگانه برای توسعه و استقرار دولت الکترونیکی در نظر گرفته و کلیه اعتبارات مربوطه را در این ردیف ها تجمیع کرده و اقدامات لازم در راستای تأمین و تخصیص اعتبارات لازم برای طرح ها وپروژه‌های توسعه دولت الکترونیکی را بعمل آورد‌. تخصیص بودجه به پروژه هایی صورت می‌گیرد که الزامات و مصوبات مربوطه شامل این مصوبه را رعایت کرده باشند ‌. بدین منظور مبادله کلیه موافقتنامه ها و تخصیص اعتبارات موضوع بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در دستگاه باید پس از بررسی فنی سازمان و تأیید دبیرخانه شورا انجام شود.

ماده ۱۵‌- سازمان موظف است به منظور صیانت از حقوق کاربران و ایجاد رقابت در باازار نسابت باه بررسای شرح خدمات پروژه‌های خدمات دولت الکترونیکی برای مشارکت و سرمایه گاذاری بخاش خصوصای در اجرای آنها به روش‌های مختلف تأمین منابع مالی و اجرا، نظیر ساخت، بهرهبرداری و انتقال ۲یا سااخ ت، بهرهبرداری و مالکیت ۳، اجاره به شرط تملیک و نظایر آن اقدام کارده و هزیناه هاای عرضاه خادمات را بررسی نموده و جهت تصویب به شورا ارایه کند‌. است‌. دستگاه‌های اجرایی در چارچوب مقررات با تأیید مراتب توسط شورا و شرح خدمات توسط سازمان مجاز به استفاده از توان گروهای شارکت هاای بخاش خصوصی هستند.

تبصره‌- احراز صلاحیت فنی و اجرایی برای ارایه خدمات دولت الکترونیکی توسط بخش خصوصی و اعطای مجوزهای مربوطه برعهده سازمان است

ماده ۱۶– سازمان موظف است نسبت به تهیه چارچوب تعامل پذیری دولت وکلیه ضوابطی که متضمن یکپارچگی فنی واجرایی پیاده سازی برنامه‌های دولت الکترونیکی است، با استفاده از ظرفیت فنی و مشاوره ای شرکت ها و موسسات داخلی اقدام کند.

ماده ۱۷‌- سازمان موظف است با همکاری معاونت ضوابط و معیارهای ارزیابی کیفی خدمات الکترونیکی ارائه شده توسط دستگاه‌های اجرایی را به نحوی تدوین کند که متضمن دریافت میزان رضایتمندی ذی نفعان، سرعت و دقت ارائه خدمت، کارایی و اثربخشی خدمت، میزان پاسخگویی و شفافیت اطلاعاات و خدمات باشد.

ماده ۱۸‌- دبیرخانه شورا موظف است با همکاری معاونت تا پایان سال اول ابلاغ مصوبه، ضوابط تولید اطلاعات در دستگاه‌های اجرایی را با رویکرد «اطلاعات به منزله ی دارایی » و تعیین شاخصهای مفید بودن و وزن دهی به اطلاعات را تدوین و ضمن ابلاغ به دستگاه‌های اجرایی، برنامه‌های فرهنگ سازی مربوطه را به اجرا گذارد.

تبصره‌- بدین منظور وزارت با همکاری معاونت، حمایت‌های لازم (شامل: آموزش، تسهیلات مالی و سایر ملزومات( را به منظور ایجاد شرکت‌های تخصصی به عمل خواهد آورد.

ماده ۱۹‌- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری سایر دستگاه‌های ذیربط و مشارکت دبیرخانه، ضوابط و الزامات اجرایی پذیرش اسناد مالی‌- حسابداری الکترونیکی نظیراسناد کاغذی را مطابق بند «ب» ماده (۴۸) قانون برنامه پنجم، تدوین و طی حداکثر شش ماه برای اجرا ابلاغ کند.

ماده ۲۰‌- دبیرخانه شورا موظف است با همکاری معاونت و دستگاه‌های ذیربط ضمن تشکیل کارگروه حقوقی فاوا نسبت به تنقیح کلیه قوانین و مقررات حوزه فاوا و تدوین پیش نویس مقررات مورد نیاز اقدام نماید‌. دبیرخانه شورا می‌تواند در صورت نیاز به اصلاح قوانین و مقررات نظیر بخش فرآیند تهیه و بررسی اسناد مالی قانون محاسبات عمومی یا لزوم تصویب قوانین جدید نظیر تراکنش‌های الکترونیکی(تراکنش مالی، استنادپذیری وجمع آوری ادله الکترونیکی )، حریم خصوصی و حمایات از داده ها و پایگاه‌های اطلاعات، دولت الکترونیکی (با رویکرد یکپارچگی در تعاملات الکترونیکی سه قوه)، قانون جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات و حفاظت از مشتریان (مصرف کنندگان) پیش نویس لوایح مورد نظر را با همکاری دستگاه‌های ذیربط ظرف مدت شش ماه از ابلاغ این مصوبه تدوین و به مراجع ذی صلاح ارایه کند.

فصل سوم‌- پایگاه اطلاعات وخدمات پایه دولت: استنادپذیری اطلاعات و مقابله با جعل

ماده ۲۱‌- داده و اطلاعات پایه شامل موارد زیر است:

۱‌. پایگاه ملی هویت اشخاص حقیقی: سازمان ثبت احوال کشور

۲‌. پایگاه ملی اسناد و املاک و کاداستر کشور: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

۳‌. پایگاه هویت وسائط نقلیه: نیروی انتظامی

۴‌. پایگاه ملی هویت اشخاص حقوقی: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

۵‌. پایگاه کالا و خدمات(ایران کد): وزارت صنعت، معدن و تجارت

۶‌. پایگاه شناسنامه خدمات و فرآیند‌های دولتی: معاونت

۷.پایگاه نظام ملی آدرس گزاری مکان محور کشورGNAF ) ): شرکت پست جمهوری اسلامی ایران

۸‌. پایگاه نظام پولی و مالی کشور: وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ج.ا.ا

۹‌. پایگاه ملی اطلاعات و آمار کشور: مرکز آمار ایران

۱۰‌. پایگاه ملی سلامت: وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی

۱۱‌. پایگاه ملی بیمه کشور: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

۱۲‌. پایگاه اطلاعات مکان محور کشور ( SDI ): معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

تبصره ۱‌- کمیسیون می‌تواند بنا به ضرورت و ویژگی‌های نظیر پایگاه‌های داده و اطلاعات فوق، سایر پایگاه‌های داده در سطح کشوری را به فهرست فوق اضافه کند.

تبصره ۲‌- تکمیل، به روز رسانی و مرجع استنادپذیری اطلاعات پایه، دستگاه متولی پایگاه داده آن است‌. این دستگاه ها موظفند خدمات استعلام الکترونیکی این اطلاعات را حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این مصوبه فراهم کرده و از طریق مراکز تبادل اطلاعات و شبکه ملی اطلاعات در اختیار ذینفعان قرار دهند.

ماده ۲۲‌- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با هماهنگی دبیرخانه شورا تا سال دوم ابلاغ این مصوبه به منظور تحقق کامل الکترونیکی کردن کلیه دریافت ها و پرداخت‌های دولت، تدوین واجرای ساز و کار پذیرش اسناد الکترونیکی دریافت درآمدها وسررده‌های دولتی و پرداخت وجوه در محیط‌های اینترنتی را انجام دهد‌. همچنین موظف است به منظور تحقق کامل دریافت وپرداخت الکترونیکی درفعالیت‌های اقتصادی کشور توسط سایر ابزارهای الکترونیکی در نظام اداری مالی کشور اقدامات لازم را به انجام رساند

تبصره‌- کلیه بانک ها و مؤسسات مالی کشور موظفند خدمات بانکی الکترونیکی یاد شده را برای حساب‌های دولتی از طریق سوئیچ خزانه، زیرنظر و با هماهنگی خزانه داری کل کشور در اختیارمشتریان قرار دهند.

ماده ۲۳‌- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به عنوان متولی مدیریت بهره برداری و تدوین رویه دسترسی به اطلاعات مربوط برای نظام برنامه ریزی کشور و دیگر متقاضیان، موظف است در اجرای بند « ه»ماده (۴۶) قانون برنامه پنجم توسعه، به منظور پشتیبانی علمی و آگاهانه از کلیه تصمیم گیریها، برنامه ریزی و مدیریت در سطح ملی منظومه ملی اطلاعات مکان محور را ایجاد کند.

تبصره ۱‌- کمیته راهبری SDI کشور با عضویت نمایندگان نهاد‌های ذیل مسئولیت توسعه و گسترش SDI در سطح ملی، استانی و دستگاهی را بر عهده دارد.

اعضای کمیته:

۱۳‌. معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی(رئیس)

۱۴.دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات(نائب رئیس)

۱۵‌. سازمان نقشه برداری

۱۶‌. سازمان ثبت اسناد کشور

۱۷‌. وزارت راه و شهرسازی

۱۸‌. وزارت نیرو

۱۹ ‌. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

۲۰‌. وزارت کشور

۲۱‌. شرکت پست جمهوری اسلامی ایران

۲۲‌. وزرات علوم، تحقیقات و فناوری

۲۳‌. وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی

۲۱‌. شهرداری شهر ها حسب نیاز

کمیته‌های استانی با مسئولیت استاندار مشابه کمیته ملی با حضور شهرداری مرکز استان تشکیل می‌شود.

تبصره ۲‌- دستگاه‌های اجرایی موظفند در قلمرو وظایف محوله تا پایان سال دوم ابلاغ مصوبه اطلاعات مکان محور خود را در قالب سامانه جامع اطلاعات مکان محور تهیه و به معاونت ارایه کرده و به صورت برخط یا در دوره‌های زمانی مشخص اطلاعات مذکور را به روز کنند.

ماده ۲۴‌- سازمان نقشه برداری کشور مسؤول تأمین نقشه‌های مبتنی بر سامانه اطلاعات جغرافیایی برای کلیه متقاضیان بوده و موظف است با استفاده از امکانات خود و سایر مراجع قانونی و همچنین از طریق برون سپاری فعالیت ها و خرید خدمت از بخش خصوصی، نقشه‌های یک پانصدم و یک دوهزارم شهرها را تا پایان سال دوم ابلاغ مصوبه و برای باقی کشور را تا پایان سال سوم اجرای آن فراهم کند.

ماده ۲۵‌- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مسؤول تهیه لایه اطلاعات کاداستر کل کشور و تهیه مختصات جغرافیایی املاک بوده و موظف است با همکاری کلیه دستگاه‌های ذیربط اطلاعات و نقشه‌های کاداستر شهری را تا پایان سال دوم ابلاغ مصوبه، کاداستر روستایی را تا پایان سال سوم ابلاغ مصوبه، کاداستر مراتع و جنگلها و کاداستر دریایی را تا پایان سال چهارم ابلاغ مصوبه تهیه و برای بهره برداری عرضه کند‌. همچنین مکلف است هماهنگی‌های لازم ملی و بین المللی برای تعامل و تبادل بین کاداستر و منظومه اطلاعات مکان محور (SDI) را به عمل آورد.

تبصره‌- کلیه دستگاه‌های مرتبط موظف به همکاری کامل با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در تهیه طرح کاداستر قلمروی مربوط خود هستند.

ماده ۲۶‌- وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور) و کلیه شهرداری‌های سراسر کشور ضمن تهیه لایه‌های اطلاعات مکان محور قلمرو وظایف شهری و ایجاد SDI شهری مربوط، موظف به مشارکت در تهیه، تامین، بروز رسانی و تبادل اطلاعات SDI ملی با دستگاه‌های ذیربط هستند.

ماده ۲۷‌- شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران موظف است تا پایان سال دوم ابلاغ این مصوبه، نشانی پستی کلیه اماکن کشور را بر اساس ضوابط نظام کد پستی و مشخصات فنی روش نشانی دهی مبتنی بر اطلاعات مکان محور GNAF تهیه و به عموم ارائه کند‌. کلیه دستگاه ها، شهرداری ها و آحاد جامعه و بخش خصوصی موظف به بکارگیری این نشانی در اسناد و مدارک و تبادل خدمات خود هستند.

تبصره‌- بدین منظور کارگروهی شامل سازمان، شرکت ملی پست، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دبیرخانه شهرداری‌های کلان شهرها و سازمان شهرداری ها و دهیاری‌های کشور و شهرداری‌های کلان شهرها (حسب مورد) تشکیل و برنامه، ضوابط، نحوه مشارکت و سرمایه گذاری اجرای این پروژه را تعیین و برای تصویب به کمیسیون ارائه می‌کنند.

ماده ۲۸‌- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است در راستای اجرایی شدن کامل نظام طبقه بندی کالا و خدمات نسبت به اعطای شناسه استاندارد و یکتا به کلیه کالاها و خدمات اقدام کند‌. استفاده از شناسه خدمات وکالاها در کلیه سامانه‌های دستگاه‌های اجرایی از سال دوم پس از ابلاغ این مصوبه ضروری است.

تبصره -شناسه مربوط به خدمات دولتی باید با هماهنگی معاونت تخصیص داده شود.

ماده ۲۹‌- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است اقدامات زیر را به عمل آورد:

۱.برنامه ریزی و اجرای روش دریافت و پرداخت الکترونیکی در کلیه پیشخوان‌های ارایه خدمات در کشور و همچنین محیط‌های اینترنتی برای تعاملات مالی دولتی و ارتقای توان مدیریت مالی دولت با استفاده از سوئیچ خزانه زیر نظر خزانه داری کل کشور، برای نظارت برخط روی حساب‌های دولتی و گردش مالی مربوط، از ابتدای سال اول ابلاغ مصوبه.

۲‌. تأمین خدمات اطلاع رسانی الکترونیکی از طریق پنجره واحد تجاری ایران (شامل اطلاعات و خدمات تجارت و بازرگانی داخلی و بین المللی) برای تسهیل تجارت الکترونیکی در کشور در هماهنگی با پنجره واحد گمرکی به عنوان زیرمجموعه و پنجره واحد ملی به عنوان فوق مجموعه از ابتدای سال دوم ابلاغ مصوبه.

۳‌. استقرار گمرک نوین را بر مبنای رویه‌های اساتاندارد بین المللی و مدیریت خطرپذیری هوشمند از ابتدای ابلاغ مصوبه آغاز کند به نحوی که خدمات گمرگی از طریق درگاه‌های الکترونیکی در دسترس ذینفعان به صورت تعاملی قرار گیرد و گزارش پیشرفت آن را در بازه‌های ۶ ماهه به اطلاع عموم برساند.

تبصره‌- شیوه نامه مربوط به اجرای این بند تا پایان شش ماهه اول ابلاغ مصوبه تهیه و برای آگاهی و اجرا به کلیه دستگاه‌های مربوط ابلاغ می‌شود.

فصل چهارم‌- مراکز تبادل اطلاعات

ماده ۳۰‌- وزارت، موظف است با هدف ایجاد یکپارچگی در تبادل اطلاعات و خدمات و ممانعت از ایجاد شبکه‌های ارتباطی و اطلاعاتی موازی و زائد بین دستگاه‌های اجرایی و تضمین حفظ امنیت شبکه و عدم دسترسی اشخاص غیر مجاز اقدامات زیر را انجام دهد:

۱.هماهنگی برای ایجاد زیرساخت ارتباطی شبکه‌های اختصاصی کلیه دستگاه‌های اجرایی و واحدهای تابعه در سطح کل کشور.

۲‌. ایجاد مرکز ملی تبادلات الکترونیکی اطلاعات پایه و بین دستگاهی.

۳‌. کمک و هماهنگی برای ایجاد مراکز تبادلات الکترونیکی خوشه‌های ۱۴ گانه و سایر مراکز مورد نیاز با همکاری و سرمایه گذاری دستگاه‌های ذیربط.

ماده ۳۱‌- وزارت موظف است به منظور تسهیل اجرای بند «ب» ماده (۴۶) قانون برنامه پنجم توسعه برای به اشتراک گذاری بانک‌های اطلاعاتی پایه برای جلوگیری از موازی کاری دستگاه ها به منظور ارائه خدمات بین دستگاهی، مرکز ملی تبادلات الکترونیکی اطلاعات پایه و بین دستگاهی را با ویژگی‌های زیر ایجاد کند:

۱‌. مرکز IX محل تبادل اطلاعات پایه مورد نیاز خدمات الکترونیکی دستگاه ها است.

۲‌. بانک‌های اطلاعاتی پایه موضوع ماده(۲۱) به صورت مستقیم به مرکز تبادل اطلاعات ملی متصل شوند.

۳‌. تبادل اطلاعات به شیوه خدمات الکترونیکی یا تبادل پیام‌های الکترونیکی است.

۴‌. هیچ محتوی اطلاعاتی در این مراکز به جز داده ترافیک تبادلات الکترونیکی نگهداری و ذخیره نمی شود.

۵‌. این مرکز امکان پایش و نظارت برای تبادلات الکترونیکی داشته و نیز امکان گزارش گیری برای کلیه ذینفعان وجود دارد.

۶‌. کلیه دستگاه‌های اجرایی متولی اطلاعات پایه موظفند خدمات اطلاعات پایه خود را به سایر دستگاه‌های اجرایی و سایر اشخاص حقوقی تنها از طریق مراکز تبادل اطلاعات مبادله کنند‌. هر گونه ایجاد ارتباط جدید اختصاصی بین دستگاهی برای تبادل اطلاعات پایه خارج از مرکز تبادل اطلاعات ممنوع بوده و در صورت وجود می‌بایستی پس از راه اندازی و استقرار کامل این ارتباط برچیده شود.

ماده ۳۲‌- کارگروه هریک از خوشه‌های ۱۴ گانه می‌تواند حسب نیاز نسبت به ایجاد مرکاز تبادل اطلاعات تخصصی خدمات دستگاه‌های زیرمجموعه آن خوشه اقدام کند‌. این IX شامل ویژگی‌های زیر است:

۱‌. مرکز IX محل تبادل اطلاعات مورد نیاز خدمات الکترونیکی دستگاه‌های ذیل خوشه است.

۲‌. تبادل اطلاعات به شیوه خدمات الکترونیکی یا تبادل پیام‌های الکترونیکی است.

۳‌. هیچ محتوی اطلاعاتی در این مراکز به جز داده ترافیک تبادلات الکترونیکی نگهداری و ذخیره نمی شود.

۴‌. این مرکز امکان پایش و نظارت برای تبادلات الکترونیکی داشته و نیز امکان گزارش گیری برای کلیه ذینفعان وجود دارد.

ماده ۳۳‌- کلیه دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه هر خوشه موظفند اطلاعات خدمات خود را از طریق مراکز تبادل اطلاعات مرتبط به سایر دستگاه‌های اجرایی زیر همان خوشه ارائه کنند‌. پس از استقرار این مراکز تبادل اطلاعات ایجاد ارتباطات خاص بین دستگاهی برای تبادل اطلاعات پایه خارج از مرکز تبادل اطلاعات تنها با مجوز شورا امکان پذیر است.

ماده ۳۴‌- کلیه خدمات باید متناسب با نیاز و به صورت رایگان، در اختیار دستگاه‌های اجرایی ثالث و نیز مراکز تبادل اطلاعات تخصصی (نظیر IX ملی کشور) قرار گیرد.

تبصره‌- هر دو دستگاه مبدأ و مقصد زیرساخت‌های لازم برای ارائه و دریافت اطلاعات و خدمت را فراهم کرده، دستگاه اجرایی مقصد حق واگذاری خدمات پایه به غیر را ندارد.

فصل پنجم‌- تکالیف دستگاه‌های اجرایی

ماده ۳۵‌- دستگاه‌های اجرایی مجاز به پاسخگویی الکترونیکی به هرگونه درخواست اطلاعات اشخاص حقیقی یا دستگاه اجرایی دیگر که به صورت الکترونیکی برای آنها ارسال شده، هستند.

ماده ۳۶ –سازمان موظف است نسبت به ایجاد سامانه متمرکز ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه ها به گونه ای که شامل ویژگی‌های زیر باشد، اقدام کند:

۱‌. مبتنی بر فناوری وب سرویس،

۲‌. امکان ثبت شمارش مراجعین به درگاه و کاربران برخط،

۳‌. قابلیت نظر سنجی از مراجعین و ارزیابی کیفیت خدمات الکترونیکی؛

تبصره ۱‌- دستگاه‌های اجرایی موظف به درج این وب سرویس در درگاه خود و در فرآیند الکترونیکی هر خدمت هستند و باید شناسه خدمت به این سرویس ارسال شود‌. ارزیابی میزان رضایت مندی مراجعین به درگاه دستگاه‌های اجرایی تنها از این طریق صورت خواهد گرفت.

تبصره ۲‌- شرایط دسترسی به گزارشات ارزیابی خدمات تولید شده توسط این سامانه به تصویب کمیسون خواهد رسید.

ماده ۳۷‌- دستگاه‌های اجرایی باید کلیه درخواست ها، اظهارنامه ها و یا اسنادی که به صورت الکترونیکی توسط یک کاربر برای آنها ارسال می‌شود و یا تمام پرداخت‌های الکترونیکی مربوط به فرایندهای اداری را در صورتیکه مغایر با ضوابط امنیتی نباشد، پذیرفته، پردازش کرده و پاسخ دهند.

ماده ۳۸‌- رسیدگی به درخواستی که به صورت الکترونیکی برای یک دستگاه اجرایی ارسال شده است باید بدون نیاز به تائید مجدد ارسال کننده و یا نیاز به ارسال یک کاربرگ دیگر، ثبت و پردازش شود‌. هرگونه رویه الزام آور یا کاربرگ‌های تکمیلی در این خصوص باید به تائید شورای عالی اداری برسد و یا آنکه بطور ویژه در این مصوبه مستتثنی شده و تعریف شود.

ماده ۳۹‌- دستگاه‌های اجرایی باید ضوابط بهره برداری از خدماتی را که به صورت الکترونیکی راه اندازی می‌کنند، در چارچوب مصوبات و ضوابط تعیین شده از سوی شورا، جهت اطلاع عموم بطور شفاف اعلام نمایند بنحوی که استفاده از آن برای بهره برداران و شهروندان با ابهام روبه رو نباشد.

ماده ۴۰‌- دستگاه‌های اجرایی موظفند حداکثر دو سال پس از ابلاغ مصوبه «نظام جامع مدیریت»، در بخش مربوطه را با رعایت «اصول مدیریت دانش و یکپارچگی اطلاعات» و «نظام حکمرانی فناوری اطلاعات و نظام مدیریت خدمات فناوری اطلاعات»، منطبق با استانداردهای مربوطه، تدوین و پیاده سازی کنند‌. گزارش اقدامات انجام شده دستگاه می‌بایستی هر شش ماه یکبار به کمیسیون ارائه شود.

تبصره‌- کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند ذخایر اطلاعاتی موجود در دستگاه اجرایی را از سال اول ابلاغ مصوبه به تدریج طی سه سال به صورت رقومی تبدیل و با رعایت قوانین و مقررات مربوط در دسترس کاربران در سطوح مختلف قرار دهند.

ماده ۴۱‌- کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند از طریق درگاه خود یک کانال ارتباطی امن و قانونی برای انجام رویه‌های اداری برقرار کنند تا کاربران بتوانند با استفاده از کلیه ابزارهای دسترسی و ارتباطی نظیر تلفن، رایانه یا تلفن همراه خود با دولت ارتباط برقرار کنند‌. بدست آوردن اطلاعات و یا ارائه اسناد و مدارک کاغذی، دریافت یا پرکردن کاربرگ‌های اداری آن نباید منوط به مراجعه حضوری شهروندان و صاحبان مشاغل به ادارات باشد.

تبصره‌- در صورت تأمین زیرساخت کلید عمومی امضای این اسناد نیازمند مراجعه حضوری نیست.

ماده ۴۲‌- کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند برای انجام درخواست‌های اداری و ارائه خدمات دولتی خود به شهروندان از سامانه‌های رایانه ای در دسترس عموم موسوم به درگاه که بر اساس ضوابط و استانداردهای مصوب هیأت وزیران به شماره ۱۹۲۶۳۰ /ت ۴۲۶۳۵ /ک مورخ ۳ /۱۰ /۱۳۹۱ طراحی شده است، استفاده کنند و امکان دسترسی به اطلاعات و خدمات مربوطه را از طرق مختلف شامل تلفن، پیامک، رایانامه، شبکه‌های ارتباطی و سایر شیوه‌های ممکن فراهم سازند.

فصل ششم‌- تکالیف سازمان

ماده ۴۳‌- در راستای توسعه دولت الکترونیکی، سازمان موظف است اقدامات ذیل را انجام دهد:

۱.همکاری با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در نظارت و اعمال رتبه بندی پیمانکاران حوزه فناوری اطلاعات به منظور انعقاد قرارداد با دستگاه‌های اجرایی.

۲‌. ارائه کمک‌های کارشناسی به دستگاه‌های اجرایی و بررسی و تأیید شرکت‌های مشاور و توانمند داخلی وخارجی در طراحی و اجرای پروژه‌های فناوری اطلاعات و توسعه دولت الکترونکی دستگاه‌های اجرایی.

۳‌. ایجاد هماهنگی فنی بین دستگاه‌های اجرایی مرتبط با خوشه‌های خدمات و پنجره‌های واحد خدمات الکترونیکی.

۴‌. طراحی، اجرا و ارائه خدمات مراکز تبادل اطلاعات ملی و ارائه کمک‌های فنی و کارشناسی برای مراکز تبادل اطلاعات خوشه‌های خدمات.

۵‌. ارزیابی فنی و رتبه بندی کیفی خدمات الکترونیکی و درگاه‌های دستگاهی و استانی.

۶‌. طرح ریزی و اجرای سامانه‌های ملی و فرا دستگاهی توسعه خدمات الکترونیکی با همکاری و مشارکت سایر دستگاه‌های مسؤول.

۷‌. بررسی و تطبیق طرح‌های توسعه فناوری اطلاعات و خدمات الکترونیک دستگاه ها با ملاحظات امنیتی ابلاغی توسط مراجع ذیصلاح قانونی و ارائه کمک‌های فنی در جهت امن سازی سامانه ها.

۸‌. طرح ریزی و ایجاد شبکه‌های ارتباطی و تبادل اطلاعات بین دستگاه ها، مراکز تبادل اطلاعات ملی و خدمات اطلاعات پایه ذیل شبکه ملی اطلاعات و شبکه دولت.

۹‌. تهیه و اجرای ساز وکار ارزیابی و رتبه بندی مستمر و صدور نشان « قابلیت اطمینان» و «کیفیت خدمات» برای کلیه وبگاه ها و درگاه‌های دستگاه‌های اجرایی از ابتدای سال دوم ابلاغ مصوبه.

ماده ۴۴‌- سازمان موظف است با همکاری معاونت‌، ضوابط و معیارهای ارزیابی بلوغ نظام مدیریت خدمات فناوری اطلاعات دستگاه‌های اجرایی را به نحوی تدوین نماید که متضمن انطباق فرایندهای ارائه و پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات با بهروش ها و استانداردهای مرجع این حوزه باشد.

فصل هفتم‌- سایر ضوابط

ماده ۴۵‌- به منظور تأمین منابع مورد نیاز توسعه دولت الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی مجازند در صورت نیاز و با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و در چارچوب بودجه سنواتی، تا میزان یک درصد از سر جمع اعتبارات سرمایه ای و هزینه ای خود را علاوه بر منابع اعتباری سالانه در سرفصل فناوری اطلاعات و ارتباطات پیش بینی و منظور نمایند‌. اجرای این بند توسط شرکت‌های دولتی دستگاه هایی که شمول این آیین نامه بر آنها مستلزم ذکر نام می‌باشد از طریق مجامع شرکت‌های مربوط طرح و تصمیم گیری خواهد شد.

ماده ۴۶‌-  دستگاه‌های اجرایی می‌توانند از طریق شرکت‌های دانش بنیان،شرکت‌های مشاور و یا شرکت‌های توانمند نرم افزاری با استفاده از روش تک گزینه ای موضوع بند ث ماده ۱۶ آیین نامه خرید خدمات مشاوره، نسبت به اخذ خدمات فاوا تا سقف سه برابر نصاب معاملات متوسط اقدام نمایند‌. تعیین صلاحیت و رتبه بندی شرکت‌های دانش بنیان در حوزه خدمات فاوا موضوع این ماده توسط سازمان انجام می‌شود.

ماده ۴۷‌- دستگاه‌های اجرایی موظف هستند در جهت ایجاد محیط عادلانه و رقابتی، اسناد مناقصات را به گونه ای تدوین نمایند که حجم ریالی پروژه با رتبه بندی خواسته شده و سقف پذیرش شرکت‌های دارای رتبه تناسب داشته باشد و حتی المقدور در شرایط داشتن ضرایب کیفی برابر به شرکت‌های با رتبه بالاتر واگذار نشود.

ماده ۴۸‌- کلیه دستگاه‌های اجرایی در ارائه خدمات الکترونیکی و سامانه‌های اطلاعاتی خود ملزم به رعایت ضوابط امن سازی و امنیت ابلاغی توسط مراجع ذیصلاح و حفظ تمامیت و صحت اطلاعات و خدمات هستند‌. حفظ امنیت به هیچ وجه نباید مانع ارائه کیفی خدمات باشد‌. سازمان موظف است با همکاری مهادهای ذیربط گزارش سالانه رعایت ضوابط امنیتی پایگاه‌های الکتورنیکی دستگاه‌های اجرایی کشور تهیه و مراجع ذیربط و شورا اعلام کند.

ماده ۴۹‌- سازمان موظف است با همکاری معاونت و کارگروه‌های ذیربط خدمات الکترونیکی ارایه شده توسط دستگاه‌های اجرایی و بلوغ نظام مدیریت خدمات فناوری اطلاعات این دستگاه ها را به طور مستمر پایش کند‌. همچنین لازم است در این خصوص گزارش‌های ارزیابی و نظارتی لازم را تهیه و به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، دستگاه ها ودبیرخانه شورا اعلام کند.

ماده ۵۰‌- سازمان موظف است با همکاری دبیرخانه شورا جهت به روز رسانی هر ساله این مصوبه اقدام کند‌. کلیه دستگاه‌های اجرایی در جهت ارتقای این مصوبه می‌توانند پیشنهادهای خود را به شورا اعلام کنند.

ماده ۵۱‌- برنامه اجرایی پروژه‌های مهم مشمول این آیین نامه شامل عنوان اقدام، دستگاه مسؤول، دستگاه همکار و زمانبندی اجرا در پیوست (ج) ارائه شده است‌. کمیسیون می‌تواند در صورت لزوم برنامه اجرایی موضوع این مصوبه را با همکاری دستگاه‌های ذی ربط اصلاح و ابلاغ نماید.

ماده ۵۲‌- کلیه احکام این مصوبه در چارچوب قوانین و مقررات کشور لازم الاجرا است و مقررات مغایر با این مصوبه از تاریخ تصویب این مصوبه ملغی است.

الف‌- کارگروه‌های توسعه دولت الکترونیکی

۱۴ کارگروه بر طبق خوشه‌های خدمات دولتی مطابق جدول زیر تشکیل می‌شود:

ردیف نام خوشه خدمت دستگاه متولی کارگروه
۱ صنعت و تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت
۲ سلامت و بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۳ امور بین الملل وزارت امور خارجه
۴ امور داخلی کشور وزارت کشور
۵ فرهنگی و اجتماعی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
۶ انرژی وزارت نفت
۷ محیط زیست، منابع طبیعی و کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی
۸ رفاه و تأمین اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفته اجتماعی
۹ امور حقوقی قضایی قوه قضاییه
۱۰ اقتصادی و مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی
۱۱ امنیت و مدیریت بحران وزارت اطلاعات
۱۲ ارتباطات و اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
۱۳ حمل و نقل و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی
۱۴ آموزش و پژوهش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وظایف کارگروه‌ها عبارتند از:

  • هماهنگی فعالیت‌های توسعه خدمات الکترونیکی در سطح خوشه و جلوگیری از فعالیت‌های موازی و تکراری
  • فراهم‌سازی نیازمندی‌ها و زمینه‌های مشارکت و همکاری بین‌دستگاهی در ارایه خدمات تمام الکترونیکی و یکپارچه
  • اطمینان از یکپارچگی برنامه‌ها و تصویب برنامه‌های توسعه دولت الکترونیکی در هر دستگاه
  • اظهارنظر درباره بودجه هر دستگاه عضو خوشه
  • اولویت‌بندی پروژه‌های توسعه دولت الکترونیکی در هر خوشه
  • تعیین نیازمندی‌های مشترک هر خوشه و تأمین آن از طریق سازمان
  • تبادل اطلاعات، دانش و تجارب بین دستگاه‌های عضو کارگروه
  • زمینه‌سازی و فراهم‌سازی امکان مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در توسعه خدمات الکترونیکی
  • متولی اصلاح خوشه‌بندی 14 گانه خدمات و خدمات مندرج در هر خوشه، معاونت توسعه است.
  • اعضای کارگروه‌ها را نمایندگان دستگاه‌های همکار در هر خوشه خدمت تشکیل می‌دهند.

 

فهرست دستگاه‌های همکار در هر یک از خوشه‌های خدمات در جدول زیر آمده است:

-ردیف
نام خوشه خدمت

دستگاه متولی خوشه

دستگاه های همکار

۱

صنعت و تجارت

 

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
معاونت علمی و فناوری رییس جمهور
وزارت کشور
مرکز آمار ایران
سازمان نقشه برداری کشور
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
وزارت امور اقتصادی و دارایی
سازمان خصوصی سازی
سازمان امور مالیاتی
گمرک جمهوری اسلامی ایران
شرکت صنایع کوچک و شهرک های صنعتی
سازمان ملی استاندارد ایران
شرکت سهامی دخانیات ایران
سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی
شورای اصناف کشور
سازمان بورس و اوراق بهادار
سازمان توسعه تجارت ایران
شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران
شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه
صندوق ضمانت صادرات ایران
شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ا
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای
سازمان بنادر و دریانوردی
راه آهن جمهوری اسلامی ایران
سازمان هواپیمایی کشوری
 

۲

سلامت و بهداشت

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
معاونت علمی و فناوری رییس جمهور
سازمان تأمین اجتماعی
سازمان بیمه خدمات درمانی
سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح
سازمان بهزیستی کل کشور
وزارت ورزش و امور جوانان
سازمان انتقال خون ایران
سازمان هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
وزارت آموزش و پرورش

۳

امور بین الملل

وزارت امور خارجه

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
معاونت علمی و فناوری رییس جمهور
وزارت کشور
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
سازمان تبلیغات اسلامی
وزارت صنعت، معدن و تجارت

۴

امور داخلی کشور

وزارت کشور

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
معاونت علمی و فناوری رییس جمهور
وزارت اطلاعات
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
سازمان ثبت احوال کشور
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

۵

فرهنگی و اجتماعی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
معاونت علمی و فناوری رییس جمهور
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
سازمان اوقاف و امور خیریه
سازمان حج و زیارت
سازمان تبلیغات اسلامی
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
وزارت کشور
شهرداری ها

۶

انرژی

وزارت نفت

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
معاونت علمی و فناوری رییس جمهور
شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران
سازمان انرژی اتمی
وزارت نیرو
شرکت های برق منطقه ای
شرکت های آب و فاضلاب
شهرداری ها

۷

محیط زیست، منابع طبیعی و کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
معاونت علمی و فناوری رییس جمهور
سازمان حفاظت محیط زیست
سازمان دامپزشکی کشور
اداره کل منابع طبیعی
سازمان شیلات ایران
وزارت نیرو (شرکت های آب و فاضلاب)
شهرداری

۸

رفاه و تأمین اجتماعی

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
معاونت علمی و فناوری رییس جمهور
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
بنیاد شهید و امور ایثارگران
کارگروه امداد امام خمینی
سازمان بهزیستی کشور
صندوق بازنشستگی کشوری
سازمان بیمه خدمات درمانی
سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح
صندوق تأمین اجتماعی
سازمان امور عشایر
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
شهرداری ها

۹

حقوق قضایی

قوه قضائیه

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
معاونت علمی و فناوری رییس جمهور
سازمان تعزیرات حکومتی
سازمان پزشکی قانونی کشور
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
سازمان بازرسی کل کشور
سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
وزارت امور اقتصادی و دارایی
دادگستری های کل کشور

۱۰

اقتصادی و مالی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
معاونت علمی و فناوری رییس جمهور
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
بانک مرکزی جمهوری اسلامی
سازمان بورس و اوراق بهادار
سازمان امور مالیاتی
وزارت صنعت، معدن و تجارت
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی

۱۱

امنیت و مدیریت بحران

وزارت اطلاعات

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
وزارت کشور
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
سازمان پدافند غیرعامل
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
وزارت نیرو
وزارت مسکن و شهرسازی
شهرداری ها

۱۲

ارتباطات و اطلاعات

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
معاونت علمی و فناوری رییس جمهور
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
اپراتورهای ارتباطی
سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

۱۳

حمل و نقل و شهرسازی

وزارت راه و شهرسازی

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
معاونت علمی و فناوری رییس جمهور
شرکت راه آهن جمهوری اسلامی
شرکت مادر تخصصی فرودگاه های کشور
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای
شرکت مادر تخصصی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک
سازمان بنادر و دریانوردی
سازمان هواپیمایی کشوری
شهرداری ها

۱۴

آموزش و پرورش

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
معاونت علمی و فناوری رییس جمهور
وزارت آموزش و پرورش
سازمان نهضت سواد آموزی
سازمان سنجش آموزش کشور
سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها
سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور
کانون پرورش فکر کودکان و نوجوانان
سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

پیوست ب (شناسنامه خدمت)

پیوست ب (شناسنامه خدمت)
 
نام دستگاه:  
عنوان خدمت/وظیفه:                   شماره شناسه خدمت:
ماهیت خدمت/وظیفه: oحاکمیتی oتصدی‌گری o حمایتی
شرح خدمت/وظیفه:
معرفی خدمت‌گیرند(گان):
انواع زیرگروه‌های خدمت:
کانال‌های کنونی ارایه خدمت oحضور در دفاتر دستگاه و مراکز وابسته
(تعداد …….. مرکز)
oدفاتر پیشخوان و دفاترخدمات روستایی ICT  (تعداد …….. دفتر) oجایگاه وب oسایر کانال‌ها:
روش ارائه خدمت الکترونیکی o ارایه خدمت به‌صورت غیرالکترونیکی o اطلاع‌رسانی الکترونیکی از چگونگی ارایه خدمت و امکان دریافت کاربرگ از طریق وب o تعاملی o تراکنشی
ذکر ضرورت‌های مراجعه حضوری:
آمار تعداد خدمت‌گیرندگان:
سطح ارائه خدمت الکترونیکی o ملی o منطقه‌ای o استانی o شهری    oروستائی
نوع خدمت o G2G G2Co G2Bo B2Bo
B2Co
تعداد دوره‌ها/تعداد دفعات ارایه خدمت به ذینفع در یک بازه یک ساله:
مدت زمان ارائه خدمت:
هزینهٔ مستقیم ارایه خدمت(ریال): بهای تمام شده ارایه خدمت (درصورت وجود) (ریال):
آیا ارایه خدمت نیازمند همکاری بین سازمانی(مانند اطلاعات، استعلام و …) است، یا اینکه رأسا توسط دستگاه قابل ارایه است؟
نیازمندی‌های احراز هویت حقیقی و حقوقی:
نیازمندی ها به  دیگر پایگاه های اطلاعات پایه کشور:
مزایا و منافع الکترونیکی کردن خدمت؟
                           
 

 

 

پیوست (ج): برنامه ها و اقدامات اجرایی توسعه دولت الکترونیکی

ردیف اقدامات و پروژه ها کد دستگاه مسئول دستگاه(های) همکار نیمه اول ۹۳ نیمه دوم ۹۳ خروجی مورد انتظار
۱ ارایه الگوها و استانداردهای توسعه و استقرار دولت الکترونیکی   سازمان   30% 30% سند
2 ایجاد اصلاحات ساختاری در سطح کلیه دستگاه‌های اجرایی مطابق الزامات نقشه و آیین نامه   معاونت توسعه دستگاه های اجرایی      اصلاح روشها وکاهش بوروکراسی
۳ تهیه شناسنامه خدمات دولت   دستگاه های اجرایی کمیسیون – معاونت توسعه ۵۰٪% ۵۰٪  شناسنامه خدمات بیش از 1400 خدمت
4 تصویب شناسنامه خدمت و تخصیص کد خدمت   معاونت توسعه دستگاه های اجرایی ۵۰% ۵۰٪  شناسنامه خدمات تأیید شده
۵ باز مهندسی فرآیندهای ارائه خدمات دولت با رویکرد معماری سرویس‌گرا (SOA)   معاونت توسعه سازمان-دستگاه های اجرایی   40%  
6 چارچوب (مستند) معماری سازمانی دستگاه ها   دستگاه های اجرایی معاونت-سازمان 30% 30% سند
۷ تهیه چارچوب تعامل پذیری دولت (EGIF)   سازمان دستگاه های عضو کمیسیون ۴۰٪ ۶۰٪  سند
8 تدوین ضوابط و معیارهای ارزیابی کیفیت خدمات الکترونیکی   سازمان معاونت توسعه   100% سند
۹ تدوین ضوابط و الزامات اجرایی پذیرش اسناد الکترونیکی   وزارت امور اقتصادی و دارایی-دبیرخانه شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیک-سازمان دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات   100% سند
10 توسعه پایگاه ملی هویت اشخاص حقیقی همراه با ارتباطات سببی ونسبی و خدمات استعلام الکترونیکی   سازمان ثبت احوال کشور سازمان- معاونت  30% 30% سامانه و سرویس استعلام
۱۱ توسعه پایگاه ملی اسناد و املاک و کاداستر کشور(شهری-روستایی-دریایی-جنگلها ومراتع)و خدمات استعلام الکترونیکی   سازمان ثبت اسناد و املاک کشور  سازمان- معاونت  30% 30% سامانه و سرویس استعلام
12 توسعه وارتقاءپایگاه  هویتی وسائط نقلیه و خدمات استعلام الکترونیکی   نیرویانتظامی سازمان- معاونت   ۵۰% ۵۰% سامانه و سرویس استعلام
۱۳ توسعه پایگاه ملی اشخاص حقوقی و  گسترش خدمات استعلام الکترونیکی برای کلیه متقاضیان   سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سازمان- معاونت   ۵۰% ۵۰% سامانه و سرویس استعلام
14 ایجاد پایگاه کالا و خدمات(ایران کد) و خدمات استعلام الکترونیکی   وزارت صنعت، معدن و تجارت  سازمان- معاونت  30% 30% سامانه و سرویس استعلام
۱۵ ایجاد پایگاه فرآیند ها و خدمات دولتی   معاونت توسعه  سازمان 30% ۷۰% سامانه و سرویس استعلام
16 ایجاد پایگاه GNAF و کدپستی   شرکت پست  سازمان- معاونت  30% 30% سامانه و سرویس استعلام
۱۷ توسعه پایگاه نظام پولی و مالی کشور و خدمات استعلام الکترونیکیوگسترش نظام ‍پرداخت الکترونیک وجوه دولتی در کل دستگاه ها   وزارت امور اقتصادی و دارایی  سازمان- معاونت-بانک مرکزی-دیوان محاسبات-دستگاه های اجرایی  30% 30% سامانه و سرویس استعلام
18 ایجاد پایگاه ملی اطلاعات و آمار کشور   مرکز آمار ایران  معاونت-سازمان 30% 30% سامانه
۱۹ ایجاد پایگاه ملی سلامت   وزارت بهداشت،درمانوآموزش پزشکی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی-ثبت احوال-ثبت اسناد واملاک کشور 30% 30% سامانه
20 ایجاد سامانه بیمه الکترونیک  کشور   وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت بهداشت،درمانوآموزش پزشکی-معاونت-سازمان 30% 30% سامانه
۲۱ معماری و ایجاد پایگاه اطلاعات مکان محور کشور   معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی سازمان- سازمان ثبت اسناد واملاک کشور-شهرداری هاا  30% 30% سامانه
22 تدوین و اجرای سازوکار پذیرش اسناد الکترونیکی دریافت درآمدها و سپرده‌های دولتی   وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان   100% سند و اصلاح سامانه های بانک مرکزی و خزانه داری کل کشور
۲۳ ایجاد منظومه ملی اطلاعات مکان‌محور (NSDI)   معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور-سازمان دستگاه های اجرایی 30% 40% سامانه
24 سامانه محیط تبادل اطلاعات مرتبط با کلیه تأمین‌کنندگان اطلاعات   سازمان- معاونت -مرکز آمار ایران کل دستگاه های اجرایی  20% 30% سامانه
۲۵ تهیه نقشه‌های مبتنی بر GISیک‌پانصدم و یک‌دوهزارم شهرها   سازمان نقشه‌برداری کشور   30% 30% نقشه
26 نقشه‌ها و لایه اطلاعات کاداستر کل کشور   سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کلیه دستگاه‌های ذی‌ربط 30% 30% نقشه وپایگاه اطلاعات
۲۷ تهیه لایه‌های اطلاعات مکان محور قلمرو وظایف شهری و ایجاد SDI شهری   وزارت کشور شهرداری ها و دستگاه‌های ذیربط 30% 30% سامانه
28 نشانی پستی کلیه اماکن کشور مبتنی بر اطلاعات مکان محور (GNAF)   شرکت پست شهرداری کلان شهر ها، سازمان ثبت و املاک کشور و سازمان 20% 20% سامانه
۲۹ اعطایشناسه به کلیهکالاها و خدمات   وزارت صنعت، معدن و تجارت دستگاه‌هایاجرایی با هماهنگی معاونت توسعه 30% 30% سامانه
30 ایجاد و توسعه مرکزملی تبادلات الکترونیکی اطلاعات پایه و بین دستگاهی   وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات   20% 30% سامانه IX ملی
۳۱ ایجادمرکز تبادل اطلاعات تخصصی خدمات دستگاه‌های زیرمجموعه خوشه ای   خوشه های 14 گانه سازمان فناوری اطلاعات   30% سامانه Ixخوشه ها
32 ایجاد سامانه متمرکزارزیابی خدمات الکترونیکی و پورتال دستگاه‌ها   سازمان فناوری اطلاعات دستگاه‌های اجرایی   60% سامانه
۳۳ استقرار گمرک نوین  و پنجره واحد خدمات گمرکی   وزارت امور اقتصادی و دارایی  معاونت- سازمان 20% 30% سامانه و پنجره واحد خدمات
۳۴ تدوین و پیاده‌سازی نظام جامع مدیریت دانش و حکمرانی فناوری اطلاعات و ITIL   کلیه دستگاه‌های اجرایی و استانداری‌ها سازمان 20% 30% ارتقای بهره وری سازمان ها 
35 تبدیل رقومی ذخایر اطلاعاتی موجود در دستگاه اجرایی (نظام ذخایر دیجیتال کشور)   دستگاه‌های اجرایی سازمان – معاونت  15% 20% پایگاه اطلاعات رقومی
۳۶ ارایه خدمات احراز هویت و امضای الکترونیکی   دبیرخانه شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیک کشور مرکز توسعه تجارت الکترونیک،بانک مرکزی ،سازمان ثبت احوال کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 20 30% سامانه و خدمت
۳۷  ثبت شناسه شیء (OID)   وزارت دستگاه‌های اجرایی 20% 30%  سامانه
38 تهیه و اجرای سازوکار ارزیابی و رتبه‌بندی مستمر و صدور نشان «اعتماد الکترونیکی» و «کیفیت خدمات»   وزارت صنعت معدن و تجارت وزارت امور اقتصادی و دارایی 30% 40%  
۳۹ ایجادزیرساخت دسترسی پرسرعت به اینترنت با حداقل سرعت 2 مگابیت بر ثانیه برای خانوارها و 4 مگابیت برای کسب وکار ها   وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات  اپراتورهای خدمات ارتباطی 30% 30% زیرساخت وشبکه دسترسی
۴۰ ایجاد سامانه دریافت پرسش، انتقاد، پیشنهاد و شکایت   دستگاه‌های اجرایی سازمان 50% 50% سامانه
41 سامانه رسیدگی به شکایات الکترونیکی   سازمان-سازمان بازرسی کل کشور دستگاه‌های اجرایی 30% 40% سامانه
۴۲ اتصال کلیه دستگاه‌های اجرایی و واحدهای تابعه و کسب‌وکارهای وابسته به شبکه ملی اطلاعات   دستگاه‌های اجرایی سازمان 30% 30% زیر ساخت شبکه
۴۳ تدوین و اجرای نظام پایش شاخص‌های توسعه‌ای فاوا را در ابعاد ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی   وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات   30% 30% سند و پایگاه اطلاعات
44 تعرفه گذاری خدمات الکترونیکی دستگاه ها و ایجادسازوکاراپراتوری خدمات الکترونیک   سازمان-معاونت کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی 20% 30% سند و تعرفه
۴۵ اصلاح نظام برنامه ریزی توسعه و استقرار دولت الکترونیکی و  ایجاد ردیف برنامه ای خاص در امور چهارگانه     معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری   100%    
 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام