کتاب استخدامی اداری ها
بخشنامه‌ها و مصوبات دولت الکترونیکی

نظامنامه پذیرش و بررسی پیشنهادها در وزارت نیرو

نظامنامه پذیرش و بررسی پیشنهادها در وزارت نیرو

«فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئك الذین هدئهم الله و اولئك هم اولوالالباب»
آیات ۱۷ و ۱۸ سوره زمر

نظامنامه پذیرش و بررسی پیشنهادها در وزارت نیرو

مقدمه

نظام پیشنهادها یا طرح بسیج اندیشه ها را می‌توان ابزاری در جهت برانگیختن، تقویت و بهره مندی از سرمایه های فکری وگنجینه عقول جمعی در راستای افزایش بهره وری و بهبود مستمر فعالیت ها و فرآیندهای سازمان دانست و آن را به عنوان اولین مرحله در استقرار مدیریت مشارکتی تلقی نمود.

بر مبنای این نظام،كاركنان وكلیه صاحبان اندیشه، ضمن نگرش نقادانه به وضعیت موجود با به كارگیـری قوه خلاقیت،‌ ابتكار و توان فنی و تخصصی خود،‌ نسبت به ارائه ایده‌ و پیشنهاد در جهت بهبود امور و نیل به وضعیت مطلوب اقدام می‌نمایند و به این ترتیب امكان مشاركت آنان در روند تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و حل مسائل سازمان فراهم می‌گردد.

مشاركت كاركنان در عین حال كه از الزامات توسعه انسانی است به منزله یك شاخص سنجش میزان توسعه یافتگی سازمان نیز مطرح می گردد.

بر این اساس و به منظور ساری و جاری نمودن یکپارچه این بینش و راهکار در پیکـره صنعت آب و برق، نظام نامه پذیرش و بررسی پیشنهادها در صنعت آب و بـرق تدوین گردیده است.

از ویژگیهای مهم در نظر گرفته شده در طراحی این نظام، گستردگی تعریف پیشنهاد و پیشنهاددهنده و قبول انواع پیشنهاد از جانب کلیه افراد علاقه مند به رشد و توسعه صنعت آب و برق کشور، پیش بینی سامانه الکترونیکی و نیز تعیین جایگاههای سیاستگذاری کلان، هماهنگی، اجرا و نظارت می باشد.

آنچه مسلم است از مهمترین شاخصه های موفقیت نظام پیشنهادها در یک سازمان، میزان اقبال و اعتماد کارکنان و صاحبان فكر و اندیشه به آن وحضور و مشاركت فعال و با انگیزه درآن می باشد،که امید است این مهم با فرهنگ سازی مناسب، آموزش مستمر، پشتیبانی قاطع مدیران و عملکرد مثبت مسئولان مربوطه فراهم گردیده و وزارت نیرو در راه خدمت به مردم بزرگوار ایران هر روز بهتر از روز قبل عمل نماید.

۱- اهداف

۱-۱- گسترش فرهنگ مشاركت و همكاری داوطلبانه همراه با تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری و تعلق سازمانی
۲-۱- ارج نهادن به شان و منزلت انسانی کارکنان و بهره گیری و ارتقای توانایی ها و سرمایه های فکری آنان
۳-۱- شکوفایی استعدادها و افزایش روحیه خلاقیت، نوآوری و تشویق هم اندیشی و کار گروهی
۴-۱- همسو نمودن اهداف فردی کارکنان با اهداف سازمانی
۵-۱- بهبود مستمر از طریق افزایش توجه و حساسیت كاركنان به اصلاح امور
۶-۱- افزایش بهره وری و استفاده مناسب وکیفی از منابع و سرمایه های انسانی و مالی
۷-۱- تعمیم و توسعه پیشنهادهای مفید وکاربردی
۸-۱- ایجاد یکپارچگی و هماهنگی در کلیه سطوح نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای صنعت آب و برق با بهره‌گیری از سامانه الکترونیکی

۲- محدوده اجرا

۱-۲- حوزه ستادی وزارت نیرو
۲-۲- شركت‌های مادر تخصصی
۳-۲- شركت‌های زیرمجموعه شرکت های مادر تخصصی
۴-۲- مؤسسات و مراكز آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارت نیرو

۳- مسئولیت‌ها

۱-۳- مسئولیت اجرا در حوزه ستادی بر عهده معاونت پشتیبانی، حقوقی و امور مجلس می‌باشد.
۲-۳- مسئولیت اجرا در شرکت های مادر تخصصی و زیر مجموعه آنها به عهده مدیر عامل شرکت و در مؤسسات و مراکز آموزشی و پژوهشی به عهده رئیس مؤسسه یا مرکز می‌باشد.
۳-۳- مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این نظام نامه در وزارت نیرو بر عهـده معاونت تحقیقات و منابع انسانی می‌باشد.

۴- اصول و ساختار

۱-۴- تعاریف و اصطلاحات

پیشنهاد: هر نوع ایده، ابتكار، نظر و راهکار در راستای بهبود فعالیتها و فرآیندهای انجام كار، ارتقای بهره‌وری وكیفیت، صرفه‌جویی وكاهش هزینه‌ها، افزایش ایمنی و سلامت ، افزایش رضایت‌مندی كاركنان و مشتریان که به طور مستقیم یا غیر مستقیم با وظایف سازمان مرتبط باشد، پیشنهاد تلقی می گردد.
پیشنهاد دهنده: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از کارکنان و خانواده کارکنان، ارباب رجوع، مشترکان، پیمانکاران و دانشگاهیان و صاحبان فکر و اندیشه در صورت ارائه پیشنهادهای مفید و موثر به عنوان پیشنهاد دهنده در نظام پیشنهادهای وزارت نیرو محسوب می گردند.
نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها: یكی از عمده‌ترین سازوکارهای جلب همكاری و مشاركت فردی و گروهی كاركنان و سایر صاحبان فکر و اندیشه در جهت بهبود مستمر و حل مسایل سازمان در تمامی ابعاد است.
نظام نامه پذیرش و بررسی پیشنهادها: سندی است رسمی که اجزاء، جایگاه، وظایف و ارتباطات نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها را تعیین می‌نمایـد. این اصطلاح در این سنـد در برخی مواقع به اختصـار «نظام پیشنهادهـا» نامـیده می‌شود.
آیین نامه نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها: سندی است رسمی که روش اجرای هر یک از سلسله عملیات مرتبط با نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها را تعیین می‌نماید.
دستورالعمل اجرایی نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها: سندی است رسمی که بر اساس مصوبات قانونی و با توجه به سیاست‌ها و برنامه‌ها، چگونگی انجام وظایف مرتبط با نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها را تعیین می‌نماید.
دستگاه: شرکت ها،موسسات ومراکزی که در محدوده اجرای این نظام نامه قرار دارند، در این سند باعنوان دستگاه نیز شناخته شده اند.
تعمیم و توسعه پیشنهاد:انتشار و بهره گیری از پیشنهادهای مفید وکاربردی مصوب یک دستگاه،که بصورت نظام مند مورد بررسی، ارزیابی، تقدیر و اجرا در سطوح وسیع تر (یک بخش یا کل صنعت آب و برق) قرار می گیرند.
سامانه الکترونیکی نظام پیشنهادهـا: بهره‌‌گیری از فضای وب جهت ایجاد شبکه یکپارچـه نظام پیشنهادها درگستره صنعت آب و برق با هدف ثبت و مستند سازی پیشنهادها، اطلاع رسانی، ایجاد رقابت مثبت، انتقال تجارب مفید و نیز ایجاد هماهنگی بین دستگاه های مجری نظام پیشنهادهای وزارت نیرو.

۲-۴- ساختار

کمیته های اجرایی نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای شرکت های مادر تخصصی
کمیته های اجرایی نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای مؤسسات و مراکز آموزشی و پژوهشی
کمیته اجرایی نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای حوزه ستادی وزارت نیرو
کمیته های اجرایی نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای شرکت های زیرمجموعه
شورای تحول و ارتقای سلامت اداری وزارت نیرو
كمیسیون تحول و ارتقای سلامت اداری حوزه ستادی وزارت نیرو
كمیسیون های تحول و ارتقای سلامت اداری
شركت‌های مادر تخصصی
كمیسیون های تحول و ارتقای سلامت اداری
مؤسسات و مراكز آموزشی و پژوهشی
كمیسیون های تحول و ارتقای سلامت اداری شركت‌های زیرمجموعه
کمیته عالی نظام پیشنهادها
دبیرخانه کمیته عالی نظام پیشنهادها (دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری)

۳-۴- اركان

به استناد ماده ۱ بخشنامه شماره ۱۹۵۹۴۰/۱۹۰۰ شورای عالی اداری مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۸۱، نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها در دستگاه ها می بایست در قالب وظایف شورای تحول اداری وزارت خانه ها وکمیسیون های اداری دستگاه های وابسته یا واحدهای تابعه تحقق یابد.

بر این اساس ارکان نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها در وزارت نیرو عبارتند از:
۱- شورای تحول و ارتقای سلامت اداری وزارت نیرو
۲- کمیته عالی نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها
۳- دبیرخانه کمیته عالی نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها
۴- كمیسیون های تحول و ارتقای سلامت اداری
۵- کمیته های اجرایی نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها

۴-۴- وظایف و اختیارات

۱-۴-۴- شورای تحول و ارتقای سلامت اداری وزارت نیرو

این شورا که بر اساس مصوبه شماره ۳۷۹۹۵/ت ۲۸۶۱۷ هـ مورخ ۲۵/۱۲/۸۲ هیأت محترم وزیران و به استناد ابلاغیه شماره ۱۰۰/۵۰/۸۸۹۵۳ مورخ ۲/۱۱/۸۵ مقام عالی وزارت نیرو، به ریاست وزیر نیرو یا قائم مقام وزیر تشكیل شده است در بالاترین سطح نظام پیشنهادهای صنعت آب وبرق قرار داشته و وظایف و اختیارات زیر را در رابطه با نظام پیشنهادها عهده دار می باشد:

۱- سیاست گذاری و ارائه خط مشی‌های لازم در جهت استقرارکامل و بهبود مستمر کارایی و اثر بخشی نظام پیشنهادها در صنعت آب و برق.
۲- برنامه ریزی، هدایت و نظارت بر عملكرد كمیسیونهای تحول و ارتقای سلامت اداری در رابطه با نظام پیشنهادها.

۲-۴-۴-کمیته عالی نظام بررسی و پذیرش پیشنهادها

این کمیته با هدف راهبری نظام پیشنهادهای وزارت نیرو و به عنوان بازوی مشورتی و اجرایی شورای تحول و سلامت اداری در زمینه نظام پیشنهادها، حسب اختیارات ناشی از بند۲/۲/۴ نظام نامه تحول و ارتقای سلامت اداری تشکیل گردیده و اعضای آن عبارتند از:

۱- معاون تحقیقات و منابع انسانی (رئیس کمیته)
۲- مدیركل دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری (دبیرکمیته)
۳- مدیران عامل شرکت های مادر تخصصی یا نمایندگان تام الاختیار آن ها (عضو کمیته)
۴- نماینده از هر یک از معاونت های تخصصی(به انتخاب معاونت های تخصصی مربوطه) (عضو کمیته)
۵- یک نفر صاحب نظر از مؤسسات آموزشی و پژوهشی (به انتخاب رئیس کمیته) (عضو کمیته)
وظایف و اختیارات کمیته عالی نظام پیشنهادها:
۱- تدوین سیاست ها و ارائه خط مشی های لازم در راستای استقرار کامل و اثربخش نظام پیشنهادها، بر اساس نتایج مطالعات و بررسی های تخصصی و بهره گیری از تجارب حاصله دستگاه ها و سازمان ها و ارائه به شورای تحول و ارتقای سلامت اداری جهت تصویب و ابلاغ
۲- تصویب آیین نامه و دستورالعمل های مورد نیاز جهت پذیرش و بررسی پیشنهادهای قابل تعمیم و توسعه
۳- بررسی، تقدیر ، تایید و پیگیری اجرای پیشنهادهای قابل تعمیم و توسعه در سطوح کلان صنعت آب و برق بر اساس آیین نامه و دستورالعمل های مصوب
۱-۲-۴-۴- حکم رئیس کمیته عالی نظام پیشنهادها توسط رئیس شورا ی تحول و ارتقای سلامت اداری وزارت نیرو صادر گردیده و احکام سایر اعضا توسط رئیس کمیته صادر می گردد.

۳-۴-۴- دبیرخانه کمیته عالی نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها

دبیرخانه نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای وزرات نیرو در دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری مستقر می باشد.

وظایف و اختیارات دبیرخانه نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها:

۱. تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل های دریافت، بررسی، تقدیر، تایید، تصویب و ابلاغ پیشنهادهای قابل تعمیم و توسعه در سطوح کلان صنعت آب و برق جهت تصویب در کمیته عالی نظام پیشنهادهای صنعت آب و برق
۲. ایجاد هماهنگی، هم سوئی، تبیین و تسهیل اجرای نظام پیشنهادها در صنعت آب و برق با تدوین و ابلاغ آیین نامه ها و دستورالعمل های لازم.
۳. راهبری سامانه الكترونیكی نظام پیشنهادها
۴. پایش و نظارت بر اجرای نظام پیشنهادها و ارائه گزارشهای دوره ای از وضعیت نظام پیشنهادها و عملکرد دستگاه های مربوطه.

تبصره: ثبت اولیه و بررسی پیشنهادهای قابل تعمیم و توسعه ارسالی به کمیته عالی پیشنهادها، بایستی ابتدا در یکی از کمیته های اجرایی نظام پیشنهادهای حوزه ستادی، شرکت های مادر تخصصی و یا مؤسسات و واحدهای آموزشی و پژوهشی انجام گرفته و در صورت تایید اثربخشی آن پیشنهاد در سطوح کلان صنعت آب و برق(بر اساس دستورالعمل کمیته عالی نظام پیشنهادها)، همراه با مستندات مربوطه به دبیرخانه این کمیته ارسال گردد.

۴-۴-۴-کمسیون های تحول و ارتقای سلامت اداری

کمیسیون های تحول و ارتقای سلامت اداری بر اساس نظام نامه تحول و ارتقای سلامت اداری در حوزه ستادی ، شرکت های مادر تخصصی، مؤسسات و مراکز آموزشی و پژوهشی و شرکت های زیر مجموعه شرکت های مادر تخصصی تشکیل گردیده است.

وظایف و اختیارات کمیسیون های تحول و ارتقای سلامت اداری در رابطه با نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها:

۱- اجرای سیاست‌ها و برنامه های ابلاغ شده از سوی شورای تحول و ارتقای سلامت اداری وزارت نیرو
۲- تدوین و تصویب دستورالعمل‌های اجرایی کمیته نظام پیشنهادهای دستگاه مربوطه در رابطه با روش و ضوابط پذیرش و ثبت، ارزیابی، تقدیر، تایید، تصویب، ابلاغ، اجراو پیگیری اجرای پیشنهادها با تعیین سقف زمانی برای مراحل مختلف
۳- سیاست گذاری، راهبری و نظارت بر عملکرد کمیته اجرایی نظام پیشنهادها در دستگاه مربوطه
۴- نظارت بر حسن اجرای نظام پیشنهادها در شركت‌های زیرمجموعه(مختص شرکت های مادر تخصصی)
۵- ارائه گزارش از اجرای نظام پیشنهادها در دستگاه مربوطه و شركت های زیرمجموعه به دبیرخانه کمیته عالی نظام پیشنهادها، بصورت ادواری و نیز حسب ضرورت.

۵-۴-۴- کمیته‌های اجرایی نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها

این كمیته‌ها بر اساس آیین نامه نظام پیشنهادهای صنعت آب و برق در حوزه ستادی وزارت نیرو، شرکت های مادر تخصصی، مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارت نیرو و شرکت های زیر مجموعه شرکت های مادر تخصصی تشکیل می گردد.

وظایف و اختیارات کمیته‌های اجرایی نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها:

۱- برنامه ریزی جهت اجرای مصوبات كمیسیون تحول و ارتقای سلامت اداری دستگاه مربوطه در رابطه با نظام پیشنهادها
۲- برنامه ریزی و اجرای طرح های مناسب اعم از فرهنگی،آموزشی و تبلیغاتی به منظور تشویق و ترغیب كاركنان، ارباب رجوع، مشترکان و افراد متفکر و خلاق برای ارائه پیشنهاد، ایده و نظرات مفید و سازنده
۳- استقرار و اجرای كامل مراحل پذیرش، بررسی، تقدیر، تایید و پیگیری اجرای پیشنهادها بر اساس دستورالعمل های مصوب کمیسیون
۴- ارتباط فعال و هماهنگ با سامانه الکترونیکی نظام پیشنهادها
۵- پاسخگویی به استعلام های پیشنهاد دهنده و حفظ حقوق آنان در تمام مراحل پذیرش و بررسی پیشنهاد
۶- ارسال پیشنهادهای مصوب قابل تعمیم و توسعه به کمیته سطح بالاتر جهت بررسی، تقدیر و اجرا در سطح وسیع تر
۷- مستند سازی کلیه مراحل انجام یافته در مورد هر پیشنهاد

۱-۵-۴-۴- حداقل از اعضاء کمیته های اجرایی بایستی با انتخاب مستقیم کارکنان دستگاه مربوطه صورت گیرد.

۲-۵-۴-۴- احکام اعضای کمیته اجرایی توسط رئیس کمیسیون، برای مدت ۲ سال صادر می گردد.

۳-۵-۴-۴- وظیفه و مسئولیت پذیرش و بررسی پیشنهادهایی که دامنه شمول آنها حوزه ستادی وزارت نیرو می باشد بر عهده کمیته اجرایی نظام پیشنهادها در حوزه ستادی وزارت نیرو است.پیشنهادهای رسیده به این کمیته که شمول آنها صنعت آب و برق تشخیص داده می شود ، بر اساس آیین نامه و دستورالعمل کمیته عالی نظام پیشنهادها، جهت طی مراحل مربوطه به دبیرخانه کمیته عالی ارسال می گردد.

۵- بازنگری
این نظام نامه، در شرایط ذیل قابل بازنگری می‌باشد:
۱-۵- لزوم انجام هماهنگی با ضوابط و مقررات
۲-۵- تطبیق با سیاست‌ها و خط مشی‌های وزارت نیرو
۳-۵- انجام بازنگری به صورت دوره ای جهت ارتقای کارایی و اثربخشی نظام پیشنهادها بر اساس بازخورد منعکس شده
۱-۳-۵ : اولین دوره بازنگری این نظام نامه ۲ سال پس از ابلاغ آن صورت خواهد گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام