کتاب استخدامی اداری ها
بخشنامه‌ها و مصوبات دولت الکترونیکی

ممیزی استقرار میز خدمت و ارزیابی اجرای دستورالعمل آن

ممیزی استقرار میز خدمت و ارزیابی اجرای دستورالعمل آن (بخشنامه شماره 1717668 مورخ 6/12/1396 سازمان اداری و استخدامی کشور)

 بخشنامه به همراه کلیه پیوست ها

دریافت فرم ارزیابی استقرار میز خدمت (در فرمت word)

به کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری

به منظور اجرای بند 6 دستورالعمل میز خدمت به شماره 1538588 مورخ 7/9/1396 این سازمان، راهنمای شماره 1 به شرح اسناد پیوست، ابلاغ می گردد.

راهنمای شماره 1

ممیزی استقرار میز خدمت و ارزیابی اجرای دستورالعمل آن

دستگاه های اجرایی به منظور اجرای بند (6) دستورالعمل میز خدمت به شماره 1538588 مورخ 7/9/1396 این سازمان و یکسان سازی اجرای آن در دستگاه های اجرایی و واحدهای استانی مربوط، مکلف به رعایت موارد زیر هستند:

1- مراحل بازرسی و ارزیابی وضعیت اجرای دستورالعمل میز خدمت در دستگاه های اجرایی ملی و استانی به شرح زیر و مطابق نمودار پیوست (1) می باشد:

مرحله 1- تکمیل فرم پیوست (2) توسط دستگاه اجرایی در مقاطع زمانی دو ماهه و ارسال آن به سازمان اداری و استخدامی کشور و به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان توسط واحدهای استانی.

مرحله 2- حضور ارزیاب سازمان اداری و استخدامی کشور یا سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان (حسب مورد) در دستگاه اجرایی یا واحدهای استانی دستگاه به منظور راستی آزمایی نتایج خوداظهاری دستگاه اجرایی و تکمیل “بخش نتایج ارزیابی” فرم پیوست (2)

مرحله 3- ارائه گزارش نتایج ارزیابی اجرای میز خدمت در قالب جدول 2 پیوست (3) توسط دستگاه های اجرایی به سازمان اداری و استخدامی کشور در مقاطع زمانی دو ماهه.

همچنین، نتایج ارزیابی واحدهای استانی دستگاه های اجرایی توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها مورد جمع بندی و تحلیل قرار گرفته و در قالب جدول 1 پیوست (3) به سازمان اداری و استخدامی کشور و به شورای راهبری توسعه مدیریت استان جهت رفع مشکلات و پیشبرد استقرار میز خدمت در مقاطع زمانی دو ماهه ارائه می گردد. بر اساس گزارشات دریافت شده از دستگاه های اجرایی و سازمان های مدیریت استانی، نتایج ارزیابی دستگاه اجرایی توسط سازمان اداری و استخدامی کشور جمع بندی و تحلیل شده و در مقاطع زمانی 6 ماهه به شورای عالی اداری ارائه می شود.

2- واحدهای استانی دستگاه ها موظفند نمایندگان تام الاختیار موضوع تبصره ذیل بند 5 دستورالعمل فوق الذکر را به سازمان های مدیریت و برنامه ریزی استان و ستاد دستگاه متبوع خود معرفی نمایند. لذا نیازی به معرفی این نمایندگان به سازمان اداری و استخدامی کشور نیست.

3- وظایف نمایندگان دستگاه های اجرایی موضوع تبصره 5 دستورالعمل فوق الذکر که می بایست در سطح مدیر کل یا معاون مدیر کل معرفی شوند، عبارتند از:

– هماهنگی های درون دستگاهی و بین دستگاهی

– هماهنگی با سازمان اداری و استخدامی کشور

– ارتباط با نمایندگان تام الاختیار معرفی شده توسط واحدهای استانی و اطلاع رسانی به آنها

– پی گیری اجرای مواد دستورالعمل فوق الاشاره در دستگاه

– تهیه گزارش های مورد نیاز سازمان اداری و استخدامی کشور از روند اجرای دستورالعمل فوق الاشاره در واحدهای در واحدهای استانی و سازمان های تابعه

4- وظایف نمایندگان واحدهای استانی که می بایست در سطح کارشناس معرفی شوند عبارتند از:

– هماهنگی با نمایندگان ستاد مرکزی دستگاه متبوع و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

– پیگیری اجرای بندهای دستورالعمل فوق الاشاره در واحد استانی دستگاه

– ارائه گزارش اجرای دستورالعمل میز خدمت در واحد استانی دستگاه طبق مرحله 1 بند 1 این راهنما و همچنین تهیه گزارش های موردی حسب درخواست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

علی صفدری- معاون نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی کشور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام