کتاب استخدامی اداری ها
بخشنامه‌ها و مصوبات دولت الکترونیکی

تکلیف سازمان اداری و استخدامی به اتخاذ راهکارهای قانونی ‌لازم برای جذب و نگهداشت نیروی انسانی متخصص واحدهای فناوری اطلاعات

مصوبات اقدامات اجرایی جهت توسعه دولت هوشمند/ تکلیف سازمان اداری و استخدامی به اتخاذ راهکارهای قانونی ‌لازم برای جذب و نگهداشت نیروی انسانی متخصص واحدهای فناوری اطلاعات (بخشنامه شماره ۱۶۰۲۹۰/۱ مورخ ۲۳/۰۹/۱۴۰۱ وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات)

دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و نهاد‌های عمومی

با استناد به ماده (۴) قانون وظایف و اختیارات این وزارت، ماده (۵) اساسنامة شورای اجرایی فناوری اطلاعات و بند «۶» ماده (۳) آیین‌نامه داخلی شورا و‌ به‌منظور تحقق اهداف تعیین شده در جزء «ت» ماده (۶۸) قانون برنامه ششم توسعه و بند «و» تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و سند تحول دولت مردمی، ابلاغی به شماره ۱۵۸۴۸۳ مورخ ۰۸/۱۲/۱۴۰۰ و اقدامات اجرایی جهت توسعه دولت هوشمند، مصوبه جلسه بیست و پنجم شورای اجرایی فناوری اطلاعات که طی نامه شماره ۱۷۵۰۱۹ مورخ ۲۱/۰۹/۱۴۰۱ به تأیید ریاست محترم جمهور رسیده است، شامل یک مقدمه، پنج ماده و یک تبصره جهت اجرا به شرح پیوست ابلاغ می‌شود.

شایان ذکر است مستندات مصوبه در دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات نگهداری می‌شود.

عیسی زارع پور- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

مصوبه جلسه بیست و پنجم شورای اجرایی فناوری اطلاعات

مقدمه

شورای اجرایی فناوری اطلاعات در جلسه مورخ ۱۲/۰۸/۱۴۰۱ به‌منظور تحقق اهداف تعیین‌شده جز «ت» ماده ۶۸ قانون برنامه ششم توسعه و بند «و» تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۱ و سند تحول دولت مردمی ‌ابلاغی به شماره ۱۵۸۴۸۳ مورخ ۰۸/۱۲/۱۴۰۰ اقدامات اجرایی جهت توسعه دولت هوشمند را به شرح زیر مصوب نمود.

ماده ۱- به‌منظور ایجاد زمینه مشارکت الکترونیکی مردم در بهبود خدمات دولت هوشمند، ارتقاء کیفیت خدمات و رشد زیر شاخص‌های توسعه دولت الکترونیکی موضوع بند «ت» ماده ۶۸ قانون برنامه ششم توسعه در ارزیابی شاخص بین‌المللی توسعه دولت الکترونیکی (EGDI) اقدامات زیر به اجرا می‌رسد:

۱. دستگاه‌های اجرایی موظفاند نسبت به انجام یا تکمیل تکالیف مقرر در مصوبه شماره یک جلسه بیست و یکم و مصوبه جلسه بیست و سوم شورا (جدول پیوست مصوبه)، حداکثر ظرف مدت سه ماه اقدام نمایند.

۲. دستورالعمل اجرایی درخواست الکترونیکی جمعی (E-petition) توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری معاونت حقوقی رئیس‌جمهور ظرف مدت یک ماه تدوین تا توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای تصویب به هیئت وزیران پیشنهاد شود.

۳. به‌منظور ارتقا زیر شاخص‌های خدمات بر خط (OSI (Online Service index)) و زیرساخت ارتباطی (TII (Telecommunication Infrastructure Index)) در ارزیابی توسعه دولت الکترونیکی (ارزیابی سال ۲۰۲۳ و انتشار نتایج آن در سال ۲۰۲۴ میلادی) دستورالعمل اقدامات و تکالیف دستگاه‌های اجرایی مبتنی بر شاخص‌های روزآمدسازی شده توسط دبیرخانه شورا با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تدوین و در جلسه بعدی شورا تصویب شود.

۴. سازمان فناوری اطلاعات ایران موظف است نسبت به تکمیل سامانه DATA.GOV.IR به‌نحوی‌که مردم بتوانند تقاضای دسترسی به مجموعه داده‌های آزاد دولت (قابل انتشار عمومی‌) را داشته باشند، ظرف مدت سه ماه اقدام نماید. دستگاه‌های اجرایی مکلف به ارائه مجموعه داده‌های آزاد (قابل انتشار عمومی‌) خود در این درگاه هستند.

ماده ۲- به‌منظور تکمیل استقرار مرحله اول و شروع مرحله دوم پنجره ملی خدمات دولت هوشمند کلیه دستگاه‌های مشمول بند «و» تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ از جمله دستگاه‌های اجرایی، استانداری‌ها، شهرداری‌ها و سازمان‌ها و نهاد‌های عمومی موظف‌اند:

۱. تکالیف باقیمانده در دستورالعمل اجرایی بند «و» تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ (ابلاغیه شماره ۶۵۹۱۰/۱) شامل ایجاد پنجره واحد دستگاه، ارائه حداقل ۳۰ درصد خدمات اختصاصی و اتصال به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند را تا دی‌ماه ۱۴۰۱ عملیاتی نمایند.

۲. خدمات باقیمانده تا حداقل ۵۰% خدمات خود را که در پنجره واحد دستگاه ارائه نشده‌اند، حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۱ در پنجره واحد دستگاه و پنجره ملی خدمات، پیاده‌سازی و در دسترس ذینفعان قرار گیرد.

۳. نسبت به حذف اخذ مدارک یا اطلاعات برای آن دسته از داده‌ها و اطلاعات که امکان دریافت الکترونیکی آن از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات وجود دارد حداکثر تا پایان آذرماه اقدام نموده و ممنوعیت دریافت فیزیکی یا بارگذاری تصویر مدارک را به کلیه واحد‌های زیرمجموعه خود ‌ابلاغ نمایند.

۴. حداقل یک خدمت یا ۵% از کل خدمات دستگاه به تشخیص کمیته نظارتی (موضوع ماده ۳۷ مصوبه جلسه ۲۴ شورای اجرایی‌) را تا اسفندماه ۱۴۰۱ به‌صورت هوشمند ارائه نمایند به‌گونه‌ای که در هیچ مرحله‌ای از تقاضای خدمت تا دریافت کامل آن خدمت، نیاز به مراجعه حضوری، دریافت مدرک، یا تصمیم‌گیری عامل انسانی نباشد و نتیجه خدمت در همان لحظه به کاربر ارائه شود.

۵. کمیته نظارتی (موضوع ماده ۳۷ مصوبه جلسه ۲۴ شورای اجرایی‌) موظف است فهرست دستگاه‌های اجرایی برتر و همچنین دستگاه‌های دارای تأخیر در اجرای تکالیف مقرر بدون عذر موجه را حسب مورد برای تشویق، اخطار یا توبیخ ظرف یک ماه ‌اعلام نماید.

۶. سازمان فناوری اطلاعات ایران موظف است نسبت به فراهم‌سازی زیرساخت‌های ‌لازم برای شخصی‌سازی پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متناسب با سن، خدمات مورد انتظار و تجربه کاربری مراجعین به پنجره ملی را فراهم نماید.

ماده ۳- کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفاند دسترسی به خدمات خود را از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند در سکوهای خدمات رسان مورد تائید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فراهم نمایند.

تبصره- ضوابط و نحوه انتخاب سکوهای خدمات رسان و شیوه ارائه خدمات از طریق آنها توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و ‌ابلاغ می‌شود.

ماده ۴- وزارت کشور و کلیه استانداری‌های کشور مکلف هستند نسبت به هماهنگ کردن کلیه دستگاه‌های اجرایی استانی ذیربط برای تسهیل آغاز و توسعه پروژه اتصال منازل و کسب‌وکارها به شبکه فیبر نوری در شهرهای کشور با محوریت کارورهای خدمات ارتباطی دارای مجوز فعالیت معرفی‌شده توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اقدام نمایند.

ماده ۵- نظر‌ به‌ضرورت حفظ نیروی انسانی ماهر در بخش فناوری اطلاعات و برقراری فوق‌العاده‌های ویژه یا خاص (با رعایت ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری‌) سازمان اداری و استخدامی کشور با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه اقدامات و راهکارهای قانونی ‌لازم برای جذب و نگهداشت نیروی انسانی متخصص واحدهای فناوری اطلاعات را با اخذ مصوبات ‌لازم از شورای حقوق و دستمزد و شورای عالی اداری حداکثر تا بهمن‌ماه ۱۴۰۱ به عمل آورد. به‌نحوی‌که این مصوبات از ابتدای سال ۱۴۰۲ در چارچوب قوانین و مقررات مربوط قابلیت اجرا داشته باشد.

عیسی زارع پور- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

رضا باقری اصل- دبیر شورای اجرایی

سید ابراهیم رئیسی- رئیس جمهوری اسلامی ایران

6 دیدگاه

  1. وقتی شماهای نادون شغل‌های مربوط به کامپیوتر جز مشاغل عمومی میزنی و کلا در سیستم ایران رشته ای تی بی ارزش هست و این فرهنگ اول از شما مسولین شروع میشه متخصصهای درجه یک اکثرا از کشور رفتن به خاطر وجود شما نالایق مگه کامپیوتر ای تی شبکه و…. فنی نیستن که شما میزنی مشاغل عمومی آقا تایید کن مشکل ما از یه جا نیست یه ادمین باید اول پیام خوشش بیاد بعد تایید کن

  2. سلام قانونی اتخاذ بفرمایید که هر کارمند یامعلم یکی از فرزندان با تحصیلات کارشناسی را بدون ازمون استخدامی هنگام بازنشستگی در اداره خودش استخدام کنند واقعا نیازه که چنین قانونی تصویب بشه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام