کتاب استخدامی اداری ها
بخشنامه‌ها و مصوبات دولت الکترونیکی

دستورالعمل طرح استقرار نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات

دستورالعمل طرح استقرار نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات (بخشنامه شماره ۱۹۵۹۴۰/۱۹۰۰ مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۸۱ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)

بخشنامه به کلیه وزارتخانه‎ها، مؤسسات دولتی، استانداریها، نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداریها

در اجرای بندهای (۳ و ۵ و ۸) مصوبه شماره ۴۳۰/۱۳.ط مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۷۹ شورای عالی اداری، موضوع ”طرح استقرار نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات” به پیوست دستورالعمل اجرای نظام مذکور و تشکیل شورای پیش‌‎بینی شده به همراه سازوکارهای مربوط به ضوابط اهدای جوائز و پرداخت پاداش‌های مناسب، جهت اجرا ابلاغ می‎گردد.

مقتضی است بمنظور نهادینه کردن امر مشارکت در دستگاه‌های مشمول و با توجه به اهمیت موضوع، دستور فرمایند نسبت به تشکیل شورا و کمیته پذیرش و بررسی پیشنهادات اقدام و گزارش اهم نتایج فعالیتهای انجام شده را به صورت سالیانه به مرکز توسعه فن‏آوری و نوسازی اداری این سازمان ارسال نمایند.

دستورالعمل طرح استقرار نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات

۱- نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها در دستگاهها در قالب وظایف شورای تحول اداری وزارتخانه‌ها و کمیسیون‌های تحول اداری دستگاههای وابسته یا واحدهای تابعه انجام می‎شود فعالیت می‎نماید و دارای ارکان زیر است:

تبصره: شوراها و کمیسیونهای تحول اداری جهت انجام نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها می‎توانند کمیته تخصصی تشکیل دهند و اهدای جوایز و پرداخت پاداش با پیشنهاد کمیته و تصویب شورا یا کمیسیون مربوط مجاز می‎باشد.

۲- ترکیب کمیته‌‎های تخصصی نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها

۱- اعضاء کمیته‎های تخصصی نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها براساس پیشنهاد شورای تحول اداری و تصویب رئیس شورای مربوطه تعیین می‎گردد.

۳- وظایف نظام پذیرش و پیشنهادها

۲-۱- اجرای برنامه‎های تشویقی و زمینه‎سازی فرهنگی و آموزشی برای برانگیختن کارکنان به ارائه پیشنهاد
۲-۲- ساماندهی چگونگی دریافت، ثبت ، رسیدگی و پذیرش یا رد پیشنهادها و پاسخ دادن به پیشنهاد دهندگان و نظارت بر انجام امور
۲-۳- بررسی پیشنهادهای دریافت شده بمنظور ارجاع آنها به کارشناسان و متخصصان در صورت لزوم
۲-۴- تصویب پیشنهادهای پذیرفته شده و ارسال گزارش لازم برای هر یک از واحدها حسب مورد جهت بررسی قابلیت اجرایی پیشنهاد و جهت اجراء از مقامات ذیصلاح و ابلاغ دستور اجرا به واحدهای مربوطه
۲-۵- پیگیری و نظارت بر اجرای پیشنهادهای پذیرفته شده و نیز پیش‎بینی سازوکار مناسب برای اهداء پاداش و جایزه به پیشنهادهای پذیرفته شده و نظارت برآن

۴- بودجه نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها

بودجه نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها از محل اعتبارات بودجه جاری، مازاد درآمد موضوع تبصره ذیل ماده ۷۶ قانون برنامه سوم، اعتبارات خارج از شمول، محل صرفه‏جویی‎های ناشی از اجرای نظام پذیرش و سایر منابع با استفاده از اختیارات مربوط دستگاه در چارچوب مقررات تآمین خواهد شد.

۵- روش ارائه پیشنهادها

کارکنان می‎توانند در چارچوب دستورالعمل، پیشنهادهای خود را به صورت فردی یا گروهی از طریق صندوق پیشنهادها یا بطور حضوری یا ثبت در دبیرخانه شورا ارسال دارند.
تذکر: کلیه پیشنهادها به غیر از موارد زیرقابل قبول می‎باشد:
۱. پیشنهاد‎های تکراری که همانند آنها قبلاً‌ ارائه شده باشد.
۲. پیشنهادهایی که تنها به ذکر و توضیح مشکل پرداخته و راه‎کاری همراه ندارد.
۳. پیشنهادهایی که در زمان دریافت در دستور کار دستگاه قرار داشته باشد.

۶- زمینه‌های پیشنهاد

ارائه پیشنهاد توسط کارکنان می‎تواند در تمامی زمینه‎های، تخصصی، اختصاصی و عمومی دستگاه و در جهت بهسازی و اصلاح نظامها و فعالیتهای دستگاه باشد و در چارچوب نظام اداری نیز پیشنهادها می‎بایست مرتبط با «برنامه تحول در نظام اداری» مطرح و ارائه گردد.

۷- دامنه امتیازها

کارکنان دستگاه می‌‎توانند در زمینه‎های مذکور و زیرمجموعه‎های مباحث آن که با وظایف و هدفهای نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها سازگار باشند پیشنهادهای خود را طرح و ارائه نمایند. در صورتیکه به تشخیص مراجع ذیربط نتایج در حد مورد انتظار از آنها منتج شود طبق جدول زیر به پیشنهاد آنان حداقل و حداکثر امتیاز تعلق می‎گیرد تعیین حداقل و حداکثر امتیاز این نتایج برعهده شورای تحول اداری و کمیسیونهای تحول اداری در مرکز و کمیسیونهای تحول اداری در استان ذیربط خواهد بود.

ردیف نتایج مورد انتظار از پیشنهادها
۱ افزایش کیفیت و کمیت خدمات سازمان برحسب وظایف قانونی محوله
۲ ایجاد برنامه‎های تازه ابتکاری در زمینه‎های فعالیت‎های سازمان
۳ جاب رضایت مردم از خدمات و فعالیتهای سازمان
۴ صرفه‎جویی و کاهش هزینه‎های دولت
۵ ابداع روشهای تازه جهت تولید محصول یا ارائه خدمت برای افزایش رضایتمندی مراجعان
۶ بهبود مناسبات و پیوندهای سازمان با دیگر نهادها و سازمانها اجرایی عمومی و خصوصی و شفافیت ارتباطات (تأمین کنندگان – مشتریان )
۷ اصلاح و بهبود مقررات، آیین‎نامه‎ها و دستورالعملهای کاری، ساختار سازمانی، گردش کار و نظام تصمیم‎گیری
۸ افزایش رضایت و انگیزه در کارکنان و بهبود امور رفاهی کارکنان بدون هزینه

۸- تعیین امتیاز و پرداخت پاداش و جایزه پیشنهادها

امتیاز هر پیشنهاد پذیرفته شده از سوی کمیته تخصصی براساس دامنه امتیازها و میزان پاداش تعیین و پس از تأیید شورای تحول اداری یا کمیسیونهای تحول اداری در مرکز و کمیسیون تحول اداری در استان با توجه به اعتبارات موجود مشخص می‎گردد:

۹- مراحل اجرایی پیشنهاد:

۹-۱- پیشنهادها پس از وصول و بررسی اولیه توسط دبیرخانه در صورت واجد شرایط عمومی بودن برای بررسی به کمیته تخصصی ارائه می‎گردد.
۹-۲- کمیته تخصصی پیشنهادها را بررسی کرده و نظر خود را درباره درستی و سودمندی پیشنهاد روی برگه‎هایی که به این منظور تهیه شده است منعکس نموده و بر این اساس، پاداش پیشنهاد دهنده را با توجه به جدول امتیازها تعیین می‎نمایند و برای تأیید نهایی به شورا یا کمیسیون تحول اداری ذیربط ارسال می‎نمایند.
۹-۳- گزارش کمیته تخصصی در شورا یا کمیسیون تحول اداری جهت تأیید و نیز تعیین میزان امتیازات مقدماتی به بحث گذاشته می‎شود.
۹-۴- پیشنهادهایی که بعد از اظهار‎نظر کمیته تخصصی مورد تأیید شورا با کمیسیون قرار می‎گیرد بمنظور اظهارنظر کاربردی و قابلیت اجرایی به واحد یا واحدهای ذیربط ارسال می‎گردد.
تذکر: آندسته از پیشنهادهایی که مورد تأیید قرار نمی‎گیرند به طرق مقتضی و صرفاً به دلیل توسعه امر مشارکت تقدیر و مراتب به اطلاع پیشنهاد دهنده رسانده می‎شود.
۹-۵- واحد یا واحدهای ذیربط موظفند در ظرف زمانی تعیین شده اظهارنظر مشورتی نمایند و نتیجه را بطور مستدل به شورا یا کمیسیون ارسال دارند.

۹-۷- به پیشنهادهایی که پس از اظهارنظر واحد تخصصی مربوطه و تأیید در کمیته تخصصی به تصویب شورا یا کمیسیون می‎رسد متناسب با اهمیت آنها طبق جدول یا جداولی که به تصویب شورا یا کمیسیون رسیده است جایزه یا پاداش تعلق می‎گیرد، که در مراسم عمومی و در حضور کارکنان اهداء می‎شود.

۹-۸- پیشنهادهای پذیرفته شده برای اجرا به واحد ذیربط ارسال می‎گردد و شورا یا کمیسیون بطور مستقیم و یا از طریق کمیته تخصصی نظام پذیرش به منظور اطلاع از چگونگی اجراء، و اخذ نتایج، موضوع را پیگیری می‎نماید.

۹-۹- پیشنهادات ارائه شده به شورا یاکمیسیون ، در صورتیکه منجر به تغییرات کمی و کیفی تعیین کننده‎ای در خدمات و فعالیتهای دستگاه گردد از لحاظ امتیازات استخدامی و ارتقاء شغلی (به ویژه مسیر ارتقاء شغلی) و آئین‎نامه مربوط به کارکنان خلاق و نوآور ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

محمود عسگری آزاد- معاون امور مدیریت و منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام