کتاب استخدامی اداری ها
بخشنامه‌ها و مصوبات دولت الکترونیکی

مبلغ حق امتیاز صدور و تجدید پروانه و جریمه‌های قانونی دارندگان پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی

تعیین مبلغ حق امتیاز صدور و تجدید پروانه و جریمه‌های قانونی جبران عدم انجام تعهدات دارندگان پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی (تصویبنامه شماره 46516/ت56663هـ مورخ 19/4/1398 هیئت وزیران)

وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت اطلاعات- سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت وزیران در جلسه 16/4/1398 به پیشنهاد مشترک شماره 36182/1 مورخ 20/3/1398 وزارتخانه‌های ارتباطات و فنآوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده واحده قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات -مصوب 1392- تصویب کرد:

1- صدور پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی و دفاتر ارتباطات و فنآوری اطلاعات (ICT) روستایی با دریافت حق امتیاز به شرح زیر و بر اساس درخواست متقاضی و با رعایت اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر یادشده موضوع مصوبه شماره (3) جلسه 289 مورخ 19/12/1397 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و اصلاحات بعدی آن مجاز است:

الف- کلان‌شهرها: مبلغ پانصد میلیون (500.000.000) ریال

ب- مراکز استان‌ها به استثنای کلان‌شهرها: مبلغ سیصد میلیون (3.00.000.000) ریال.

پ- شهرهای با جمعیت بیش از پنجاه هزار نفر به استثنای مراکز استان‌ها و کلان‌شهرها: مبلغ یکصد و پنجاه میلیون (150.000.000) ریال.

ت- سایر شهرها به استثنای شهرهای موضوع جزءهای (الف)، (ب) و (پ): مبلغ پنجاه میلیون (50.000.000) ریال.

ث- روستاها: مبلغ پنج میلیون (5.000.000) ریال.

تبصره 1- مبالغ حق امتیاز صدور پروانه موضوع این بند برای سال 1398 می‌باشد و برای سال‌های بعد، به صورت سالیانه و مطابق نرخ رسمی تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با رعایت سایر قوانین و قررات مربوط افزایش خواهد یافت.

تبصره 2- تغییر عنوان دفاتر دستگاه‌ةای اجرایی که بیش از لازم‌الاجرا شدن تصویب‌نامه شماره 105816/ت54607هـ مورخ 25/8/1396 ایجاد و راه‌اندازی شده‌اند به دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی و دفاتر ارتباطات و فنآوری اطلاعات (ICT) روستایی، از شمول پرداخت حق امتیاز صدور پروانه مستثی است.

2- حق امتیاز تجدید صدور پروانه به میزان یک دهم مبلغ حق امتیاز موضوع جزءهای (الف) تا (ث)‌بند (1) این تصویب‌«امه با لحاظ تبصره (1) بند مذکور می‌باشد.

3- سقف جریمه تخطی از هر یک از تعهدات دارنده پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی و دفاتر ارتباطات و فنآوری اطلاعات (ICT) روستایی، برای هر سال مبلغ یک میلیارد (1.000.000.000) ریال است.

تبصره- سقف مبلغ جریمه این بند برای سال 1398 می‌باشد و برای سال‌های بعد، به صورت سالیانه و مطابق نرخ رسمی تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط افزایش خواهد یافت.

4- در صورت تکرار هر یک از تخلفات موضوع بند (3) این تصویبنامه، میزان حداقل جریمه متعلقه، دو برابر جریمه وقوع تخلف در مرحله قبل می‌باشد.

5- در صورت وقوع چند تخلف، مبلغ جریمه به میزان حاصل جمع جریمه‌های متعلقه به هر تخلف خواهد بود.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام