کتاب استخدامی اداری ها
انتقال و مأموریت کارکنان

مأموریت‌ مستخدمین‌ شرکتهای دولتی و مؤسسات‌ دولتی غیر مشمول‌ قانون‌ استخدام‌ کشوری

مأموریت‌ مستخدمین‌ شرکتهای دولتی و مؤسسات‌ دولتی غیر مشمول‌ قانون‌ استخدام‌ کشوری (مصوبه شماره ۲۱۲۴۰ت۱۲۵۶۸هـ مورخ ۶/۲/۷۴ هیأت وزیران)

بنا به‌ پیشنهاد شماره‌ ۱۰۰/۴۸۵م‌ مورخ‌ ۱۳۷۲/۰۴/۱۵ وزارت‌ پست‌ و تلگراف‌ و تلفن‌ و به‌ استناد بند (ب‌) ماده‌ واحده قانون‌ راجع‌ به‌ اعزام‌ مستخدمین‌ شرکتهای دولتی و مؤسسات‌ دولتی غیر مشمول‌ قانون‌ استخدام‌ کشوری به‌ عنوان‌ مأمور به‌ وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌ دولتی مشمول‌ این قانون‌ و سایر شرکتها و مؤسسات‌ دولتی پ -مصوب‌ ۱۳۶۳- تصویب‌ نمود:

مأموریت‌ مستخدمان‌ رسمی موضوع‌ ماده‌ (۱۴۴) قانون‌ استخدام‌ کشوری -مصوب‌ ۱۳۴۵- همچنین‌ مستخدمان‌ ثابت‌ شرکتهای دولتی مشمول‌ مقررات ‌استخدامی شرکت‌های دولتی -مصوب‌ ۱۳۵۲- به‌ شرکتها و مؤسساتی که‌ بر طبق‌ قانون‌ایجاد شده‌ یا میشوند و تمام‌ یا قسمتی از سهام‌ آنها متعلق‌ به‌ دولت‌ یا شرکت‌های وابسته‌ به‌ دستگاه‌های دولتی است‌ و بقیه‌ سهام‌ آنها در اختیار مؤسسات‌ عام‌ المنفعه ‌یا نهادهای انقلابی و سایر اشخاص‌ حقیقی یا حقوقی است‌ یا شرکتها و مؤسساتی که‌دولت‌ یا شرکت‌های تابع‌ دستگاه‌های دولتی مدیریت‌ آنها را برعهده‌ دارند، با موافقت مستخدم‌ و سازمان‌ متبوع‌ وی بدون‌ حفظ شغل‌ مستمر مستخدم‌ مجاز است‌. 

تبصره‌ ۱- مدت‌ خدمت‌ مأموران‌ در شرکتهای یاد شده‌ در صورتی به‌ عنوان‌ سابقه‌خدمت‌ دولتی محسوب‌ میشود که‌ بیش‌ از ۵۱%سهام‌ آنها متعلق‌ به‌ دولت‌ باشد.

تبصره‌ ۲- حقوق‌ و مزایای افراد فوق‌ در مدت‌ مأموریت‌، براساس‌ مقررات‌ مورد عمل‌مؤسسه‌ یا شرکت‌ محل‌ مأموریت‌ و از اعتبار همان‌ مؤسسه‌ یا شرکت‌ پرداخت ‌می‌شود و حسب‌ مورد مشمول‌ مفاد آئین‌نامه‌ اجرایی قانون‌ مورد عمل‌ هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام