کتاب استخدامی اداری ها
انتقال و مأموریت کارکنان

دستورالعمل نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان انتقالی در سال 1398

دستورالعمل نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان انتقالی در سال 1398 و پیش بینی اعتبار مربوطه در لایحه بودجه 1399 (بخشنامه شماره 186825 مورخ 15/04/1397 سازمان برنامه و بودجه کشور)

 دانلود پی دی اف+ پیوستهای مربوط

در اجرای قانون بودجه سال 1398 و با استناد به توضیحات مندرج ذیل جدول شماره (7) قانون مذکور، دستورالعمل نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان انتقالی (رسمی، پیمانی و قراردادی) در سال 1398 و جابه جایی اعتبار مربوطه در لایحه بودجه سال 1399 به شرح ذیل ابلاغ می گردد:

1- در سال 1398، هیچگونه ابلاغی برای جابه جایی حقوق و مزایای کارکنان انتقالی، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور/ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان انجام نمی گیرد.

2- دستگاه اجرایی مقصد، پس از تأیید انتقال کارکنان توسط شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دستگاه های اجرایی مبدأ و مقصد، مکلف به صدور حکم کارگزینی برای کارکنان انتقالی می باشد.

3- در صورت انتقال کارکنان رسمی و پیمانی، دستگاه اجرایی مبدأ (ملی/ استانی) مکلف است حقوق و مزایای مستمر آنان را بر اساس احکام کارگزینی صادره دستگاه اجرایی مقصد، تا پایان سال 1398 پرداخت نماید.

پرداخت مزایای غیرمستمر (از جمله اضافه کار، رفاهی و سایر پرداخت های پرسنلی) از تاریخ انتقال، بر عهده دستگاه اجرایی مقصد (ملی/ استانی) می باشد.

تبصره: دستگاه اجرایی مقصد موظف است هر گونه تغییر در وضعیت استخدامی و یا تغییر در احکام کارگزینی کارکنان انتقالی را به اطلاع دستگاه اجرایی مبدأ برساند.

4- در صورت جابه جایی کارکنان قراردادی، در چارچوب بخشنامه شماره 533555 مورخ 2/10/1397 سازمان اداری و استخدامی کشور، دستگاه اجرایی مقصد (ملی/ استانی) مکلف است حقوق و مزایای مستمر، عیدی و سایر مزایای غیرمستمر (از جمله اضافه کار، رفاهی و سایر پرداخت های پرسنلی) آنان را بر اساس قرارداد منعقده از تاریخ انتقال تا پایان سال 1398 پرداخت نماید.

5- مابه التفاوت حکم کارگزینی صادره/ قرارداد منعقده در دستگاه اجرایی مقصد با آخرین حکم کارگزینی/ آخرین قرارداد منعقده وی در دستگاه اجرایی مبدأ (اعم از کاهش / افزایش) و همچنین مابه التفاوت سایر پرداخت های پرسنلی) در دستگاه اجرایی مبدأ و مقصد (اعم از کاهش/ افزایش)، در تخصیص اعتبار دستگاه های اجرایی ذیربط، بر اساس مستندات مندرج در بند (6)، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور/ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، پیش بینی می گردد.

6- ارسال مدارک زیر برای بررسی درخواست جابه جایی اعتبار حقوق و مزایای کارکنان انتقالی در لایحه بودجه سال 1399 الزامی است:

– تأییدیه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دستگاه اجرایی مبدأ و مقصد

– آخرین حکم کارگزینی فرد در دستگاه اجرایی مبدأ و حکم کارگزینی صادره در دستگاه اجرایی مقصد برای کارکنان رسمی و پیمانی

– آخرین قرارداد منعقده در دستگاه اجرایی مبدأ و قرارداد منعقده در دستگاه اجرایی مقصد برای کارکنان قراردادی

– فرم های تکمیل شده و تأیید شده شماره (1) و (2) پیوست این دستورالعمل

– آخرین فیش حقوقی دریافتی از دستگاه اجرایی مبدأ و اولین فیش حقوقی صادره در دستگاه اجرایی مقصد

7- سازمان برنامه و بودجه کشور/ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، مکلف است بر اساس مستندات مندرج در بند (6)، اعتبار حقوق و مزایای کارکنان انتقال یافته (رسمی، پیمانی و قراردادی) را در لایحه بودجه سال 1399 (کاهش از مبدأ و افزایش به مقصد) پیش بینی نماید.

8- حقوق و کسورات کارکنان رسمی و پیمانی بر اساس آخرین حکم کارگزینی دستگاه اجرایی مبدأ و سایر پرداختی های پرسنلی آنان به میزان مبلغ پیش بینی شده در اعتبار مصوب سال 1398 دستگاه اجرایی مبدأ، در قالب فرم شماره (2) تکمیل و مطابق فرایند اجرایی بند (11) این دستورالعمل ملاک بررسی جابه جایی اعتبار درخواستی خواهد بود.

همچنین رشد ضریب حقوق پس از کاهش اعتبار سال 1398 از دستگاه اجرایی مبدأ، در پیش بینی اعتبار دستگاه اجرایی مقصد در لایحه بودجه سال 1399، لحاظ خواهد شد.

9- مبلغ عیدی کارکنان در فرم شماره (2) به طور کامل و بر مبنای ضریب حقوق مندرج در مصوبه شماره 8724/ت56485هـ مورخ 31/1/1398 هیئت محترم وزیران و اصلاحات بعدی آن، منظور گردد.

10- دستگاه های اجرایی ملی مقصد/ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مقصد موظفند، فرم های تکمیل و تأیید شده پیوست را تا زمان تدوین لایحه بودجه سال 1399 جهت بررسی و پیش بینی جابه جایی اعتبار مربوطه، مطابق با مفاد بند (11) این دستورالعمل، به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند. سازمان برنامه و بودجه صرفاً موارد تأیید شده قبل از زمان اعلامی در این بند را مورد اقدام قرار خواهد داد. بدیهی است مسؤولیت این امر بر عهده دستگاه اجرایی ملی مقصد/ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مقصد خواهد بود.

تبصره: در صورت ناخوانا بودن فرم ها، ناقص بودن اطلاعات مندرج در آن و یا عدم تأیید هر یک از مسئولین ذیربط، هیچگونه اقدامی توسط این سازمان انجام نخواهد شد.

11- به منظور بررسی درخواست های ارسالی برای جابه جایی اعتبار حقوق و مزایای کارکنان انتقال یافته در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه در لایحه بودجه 1399، مراحل زیر مورد اقدام قرار گیرد:

الف- جابه جایی بین دستگاه های اجرایی استانی

الف-1) تکمیل و تأیید فرم شماره (1) و (2) توسط دستگاه اجرایی مبدأ

الف-2) ارسال فرم های تکمیل شده به دستگاه اجرایی مقصد برای تأیید

الف-3) ارسال فرم های تکمیل شده به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مبدأ و مقصد برای تأیید

الف-4) ارسال فرم ها توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مقصد و امور استانها و مناطق در سازمان برننامه و بودجه کشور

تبصره: در صورت انتقال کارکنان بین دستگاه های اجرایی مشمول نظام بودجه استانی در یک استان، نیاز به ارسال فرم ها نبوده و موضوع با تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان انجام می گیرد.

ب- جابه جایی از دستگاه اجرایی استان به دستگاه اجرایی ملی

ب-1) تکمیل و تأیید فرم شماره (1) و (2) توسط واحد استانی دستگاه اجرایی مبدأ

ب-2) ارسال فرم های تکمیل شده به دستگاه اجرایی ملی مقصد برای تأیید

ب-3) ارسال فرم های تکمیل شده به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مبدأ برای تأیید

ب-4) ارسال فرم ها توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مبدأ به امور استانها و مناطق در سازمان برنامه و بودجه کشور

ج- جابجایی از دستگاه اجرایی ملی به دستگاه اجرایی استانی

ج-1) تکمیل و تأیید فرم شماره (1) و (2) توسط دستگاه اجرایی ملی مبدأ

ج-2) ارسال فرم های تکمیل شده به واحد استانی دستگاه اجرایی مقصد برای تأیید

ج-3) ارسال فرم های تکمیل شده به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مقصد برای تأیید

ج-4) ارسال فرم ها توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مقصد به امور بخشی مربوطه در سازمان برنامه و بودجه کشور

د- جابه جایی بین دستگاه های اجرایی ملی

د-1) تکمیل و تأیید فرم شماره (1) و (2) توسط دستگاه اجرایی ملی مبدأ

د-2) ارسال فرم های تکمیل شده به دستگاه اجرایی ملی مقصد برای تأیید

د-3) ارسال فرم ها توسط دستگاه اجرایی ملی مقصد به امور بخشی مروبط به دستگاه اجرایی ملی مبدأ در سازمان برنامه و بودجه کشور

12- در خصوص دستگاه های اجرایی ملی که واحد استانی دارند، تأیید دستگاه اجرایی ملی اصلی الزامی است.

13- مجموع حقوق و مزایای کارکنان قراردادی (شامل مبلغ قرارداد، عیدی و سایر پرداخت های رفاهی) صرفاً در ستون مربوطه فرم شماره (2) تکمیل گردد.

14- بدیهی است درخواست های واصله به امور بخشی/ امور استانها و مناطق پس از اتمام مهلت مندرج در بند (10) این دستورالعمل قابل اقدام و پیش بینی اعتبار در لایحه بودجه 1399 نخواهد بود.

15- جابه جایی اعتبار کارکنان انتقالی از شرکت ها، مؤسسات دولتی و دستگاه های اجرایی فاقد ردیف اعتبار هزینه ای در جداول شماره (7) و (10) قوانین بودجه سنواتی به دستگاه های اجرایی مندرج در جداول مذکور و بالعکس، امکان پذیر نمی باشد.

تبصره: شرکت ها، مؤسسات دولتی و دستگاه های اجرایی فاقد ردیف در جداول شماره (7) و (10) قانون بودجه سال 1398 کل کشور مکلفند، در صورت قبول انتقال و جذب کارکنان مذکور، از تاریخ انتقال به بعد، حقوق و مزایای مستمر، عیدی و مزایای غیرمستمر (از جمله اضافه کار، رفاهی و سایر پرداخت های پرسنلی) آنان را پرداخت نمایند. 

محمدباقر نوبخت- معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور

مقررات مرتبط:

– دستورالعمل مربوط به سال 1397

– دستور العمل مربوط به سال 1396

– دستور العمل مربوط به سال 1395

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام