کتاب استخدامی اداری ها
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

اصلاح آیین نامه اجرای قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه

اصلاح آیین نامه اجرای قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه موضوع تصویبنامه شماره 1146/ت12784هـ مورخ 6/2/1374 و اصلاحات بعدی (تصویبنامه شماره 28692/ت52883هـ مورخ 11/3/1396)

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- وزارت جهاد کشاورزی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت وزیران در جلسه 25/12/1395 به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و سازمان اوقاف و امور خیریه و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین نامه اجرای قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه موضوع تصویبنامه شماره 1146/ت12784هـ مورخ 6/2/1374 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می شود:

1- متن زیر به عنوان بند (10) به ماده (1) آیین نامه مذکور اضافه می شود:

10- اراضی احیا شده قبل از تاریخ 16/12/1365: آن دسته از اراضی ملی دارای سابقه وقفیت که در آن آثار تصرف و انجام اقدامات منجر به تغییر وضعیت متناسب با نوع عرصه در بهره برداری قبل از تاریخ 16/12/1365 وجود داشته باشد، اعم از اینکه دارای سند مالکیت یا فاقد آن باشند.

2- متون زیر به عنوان مواد (18) تا (22) به آیین نامه یاد شده الحاق می شود و ماده (18) قبلی به عنوان ماده (23) تلقی می شود:

ماده 18- تشخیص اسناد معتبر وقفی به عهده سازمان اوقاف و امور خیریه و تشخیص اراضی احیا شده قبل از تاریخ 16/12/1365 با سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور است. تشخیص ضرورت حریم موقوفات و میزان اراضی مورد نیاز برای آن، در هر مورد برای یک بار با رعایت عرف محل توسط کارگروه موضوع ماده (21) این آیین نامه تعیین می شود.

ماده 19- بهره برداری از اراضی حریم موقوفه تابع مقررات مربوط است. جنگل های طبیعی که در حریم موقوفات قرار می گیرند، به عنوان جنگل باقی مانده و تغییر کاربری آنها مجاز نیست.

ماده 20- چنانچه مدیریت و بهره برداری از اراضی احیا شده قبل از تاریخ 16/12/1365 و حریم موقوفات در اجرای مقررات مربوط، به سایر دستگاه های اجرایی تحویل و تغییر نمایندگی شده باشد، کارگروه موضوع ماده (21) این آیین نامه با دعوت از نماینده دستگاه مربوط (با حق رأی) نسبت به تطبیق وضعیت این گونه اراضی با قانون و این آیین نامه و تعیین تکلیف آنها با رعایت سایر قوانین و مقررات اقدام و نتیجه را جهت هماهنگی و اجرا به دستگاه اجرایی مربوط اعلام می نماید. دستگاه های اجرایی مربوط مکلف به همکاری جهت استیفای ید موقوفه بر اراضی مذکور هستند. اعیانی احداث شده توسط متصرفین در اراضی موضوع این ماده متعلق به آنان است.

ماده 21- به منظور بررسی و حل و فصل مشکلات مربوط به تعیین حریم موقوفات و همچنین رفع ابهامات در نحوه اجرای تبصره (6) ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه -مصوب 1380-، کارگروهی مرکب از نمایندگان سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور (معاون حفاظت و امور اراضی، مدیر کل دفتر ممیزی اراضی، یک نفر به انتخاب رییس سازمان و مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ذیربط) و نمایندگان سازمان اوقاف و امور خیریه (معاون اوقافی، حقوقی و امور مجلس سازمان، مدیر کل حقوقی سازمان، یک نفر به انتخاب رییس سازمان و مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان ذیربط) تشکیل می شود.

تبصره 1- در مواردی که موضوع مرتبط با اموال دولتی باشد، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل اموال دولتی) با حق رأی به ترکیب اعضای کارگروه اضافه می شود.

تبصره 2- نحوه رسیدگی به موضوعات و اتخاذ تصمیم کارگروه در دستورالعمل اجرایی موضوع ماده (22) این آیین نامه تعیین خواهد شد.

ماده 22- به منظور تسهیل و تسریع در اجرای این آیین نامه به سازمان اوقاف و امور خیریه و سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور اجازه داده می شود با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دستورالعمل های اجرایی مورد نیاز را در چارچوب این آیین نامه به صورت مشترک تهیه و به واحدهای اداری ذیربط ابلاغ نمایند.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام