کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و مقررات ایثارگران

نحوه احتساب مدت خدمت كاركنان دولت در مناطق عملياتی جنگی

نحوه احتساب مدت خدمت کارکنان دولت در مناطق عملیاتی جنگی (دستورالعمل اجرایی بند چهارم مصوبه شماره ۵۱۷۰۰/ت۱۵۷۴۴مورخ ۲۷/۱/۷۶ هیات وزیران)

ماده ۱- این دستورالعمل در اجرای بند چهارم مصوبه هیأت وزیران در خصوص مدت خدمت کارکنان رسمی دولت که ازتاریخ ۳۱/۶/۵۹ تا ۲۹/۵/۶۷ و از طریق ارگانهای غیر از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و جهاد سازندگی به مناطق عملیاتی وجنگی اعزام شده و در زمینه‌های فرهنگی تبلیغی پشتیبانی امدادی و فنی مهندسی فعالیت داشته‌اند تنظیم گردیده است‌.

ماده ۲- کلیه دستگاهها موظفند پس از ارائه درخواست فرد مراتب را از مراجع اعزام کننده استعلام در صورتیکه مرجع اعزام‌کننده غیر از دستگاه متبوعه مستخدم باشدو سپس با امضای بالاترین مقام اجرایی وزارت سازمان طبق فرم پیوست به نیروی‌مقاومت بسیج سپاه جهت طرح در کمیسیون ماده ۳ این دستورالعمل ارسال نمایند.

تبصره ۱- قسمت الف فرم پیوست که متضمن تعداد دفعات حضور افراد در مناطق عملیاتی و جنگی می‌باشد در دو نسخه‌اصل و کپی توسط دستگاه تکمیل می‌شود و چنانچه تعداد دفعات حضور در مناطق مذکور بیش از ردیفهای مندرج در فرم‌باشد از فرمهای مجدد استفاده خواهد شد.

تبصره ۲- به منظور اطلاع و سهولت و تسریع در انعکاس تقاضای افراد مشمول مصوبه کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت اعم از ستادی و استانی موظفند به طرق مقتضی موضوع برخورداری افراد از این‌تسهیلات و تشکیل کمیسیون را اعلام نمایند.

ماده ۳- تشخیص مدت حضور در مناطق عملیاتی و جنگی و نوع خدمت داوطلبانه یا موظف و صدور گواهی به عهده‌کمیسیونی است که در نیروی مقاومت بسیج سپاه مرکب از اعضاء زیر تشکیل می‌گردد:

۱- جانشین معاونت نیروی انسانی

۲- جانشین مدیریت کارگزینی و خدمات

۳- مسؤول مرکز عملیات نیروی انسانی بسیج نمسا به عنوان دبیر

۴- نماینده اداره سازمان مربوطه

تبصره ۱- حسب مورد از نماینده دستگاه اعزام کننده جهت شرکت در کمیسیون دعوت بعمل می‌آید.

تبصره ۲- جلسات کمیسیون حداقل هر ۱۵ روز یکبار تشکیل می‌گردد و کمیسیون موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه‌از تاریخ وصول درخواست نتیجه را به دستگاه محل خدمت مستخدم و ذینفع اعلام نماید.

ماده ۴- کمیسیون مدت حضور در مناطق عملیاتی و جنگی فرد را بررسی و پس از محاسبه ۱۲ خدمت در جبهه را بدون ذکرتاریخ به عنوان گواهی قطعی تائید و اعلام می‌نماید تبصره ـ در صورتی که حضور فرد در مناطق جنگی متوالی بوده باشد کمیسیون عنوان متوالی بودن را در گواهی صادره ذکر می‌نماید در غیر این صورت متناوب محسوب خواهد شد.

ماده ۵- نیروی مقاومت بسیج سپاه پس از رسیدگی موضوع در کمسیون مربوطه نتیجه را طبق گواهی رسمی با توجه به تبصره‌۲ ماده ۳ به دستگاه ذیربط ارسال می‌نماید.

ماده ۶- مدت حضور در جبهه موضوع این دستورالعمل صرفاً ملاک عمل در اعطاء امتیازات جبهه و جنگ موضوع تبصره ۴ماده ۳ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ می‌باشد. (بخشنامه شماره ۲۷۲۷/د مورخ ۲۰/۵/۷۱ سازمان امور اداری و استخدامی کشور)

تبصره- تسهیلات موضوع مصوبه در این دستورالعمل شامل افرادیکه محل جغرافیایی خدمت و پست سازمانی موردتصدی آنها در مناطق عملیاتی و جنگی موضوع مصوبه فوق الاشاره قرار دارند و مقررات دیگری در مورد آنها اعمال می‌شودنخواهد بود.

ماده ۷- در صورت اعتراض به تصمیمات مذکور فرد می‌بایست ظرف مدت یکماه از تاریخ ابلاغ گواهی به روش مذکور درماده ۲ این دستورالعمل اعتراض کتبی خود را به دبیرخانه کمیسیون تحویل نماید.

تبصره ۱- رسیدگی به اعتراضات به عهده کمیسیون تجدید نظر مرکب از اعضاء زیر بوده و تصمیمات این کمیسیون قطعی و لازم‌الاجراء است‌.

۱- معاون نیروی انسانی نیروی مقاومت بسیج سپاه

۲- مدیر کارگزینی و خدمات نیروی مقاومت بسیج سپاه

۳- مسؤول مرکز عملیات نیروی انسانی بسیج

۴- نماینده اداره ـ سازمان

تبصره ۲- کمیسیون تجدید نظر موظف است ظرف مدت یکماه پس از وصول تقاضا نتیجه را از طریق نیروی مقاومت بسیج‌ سپاه موضوع ماده ۵ به دستگاه محل خدمت و ذی‌نفع اعلام نماید.

تبصره ۳- نیروی مقاومت بسیج موضوع ماده ۵ رونوشت اقدامات انجام شده را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ارسال ‌نماید.

تبصره ۴- مدت فعالیت کمیسیونهای‌… و تبصره ۱۷ از تاریخ ۱۵/۱/۸۰ تا ۱۵/۱۱/۸۰ حداکثر به مدت ۱۰ ماه خواهد بود.

ماده ۸- این دستورالعمل مشتمل بر ۸ ماده و ۱۰ تبصره توسط ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تهیه و در تاریخ ‌۱۶/۱۱/۷۹ پس از هماهنگی با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب رسید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام