کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و مقررات ایثارگران

بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی در خصوص معافیت هزینه تغییر صندوق بازنشستگی ایثارگران

در خصوص معافیت هزینه تغییر صندوق بازنشستگی ایثارگران موضوع: بند «خ» ماده (۸۸) قانون برنامه ششم توسعه (بخشنامه شماره ۴۸۱۸/۹۹/۱۰۰۰ مورخ ۱/۶/۱۳۹۹ سازمان تأمین اجتماعی)

مدیران کل تأمین اجتماعی استان

با سلام

نظر به اینکه در بند «خ» ماده “۸۸” قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران چنین مقرر گردیده: “ایثارگران و فرزندان شهدا و آزادگان و رزمندگان با حداقل دوازده ماه سابقه حضور در جبهه برای یک بار از پرداخت ما به التفاوت برای پانزده سال سنوات بیمه‌ای ناشی از تغییر صندوق بیمه و بازنشستگی معافند. این مبلغ به عنوان مطالبه صندوق منتقلٌ‌الیه از دولت منظور و در قالب بودجه سنواتی توسط دولت پرداخت و تسویه می‌شود.” لذا ضمن ارسال تصویر دستورالعمل اجرایی ماده قانونی مذکور که طی نامه شماره ۴۲۹۳۰ مورخ ۲۱/۳/۹۹ از سوی وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دستگاه‌های اجرایی ذیربط ابلاغ گردیده، توجه ادارات کل استان‌ها را در خصوص شناخت مشمولین و نحوه اجرای آن به رعایت دقیق موارد ذیل جلب می‌نماید:

معافیت هزینه تغییر صندوق بازنشستگی ایثارگران

نحوه شناسایی و تشخیص مشمولین:

۱- مشمولین این قانون آن دسته از ایثارگران و فرزندان شهدا و آزادگان و جانبازان و رزمندگان دارای حداقل دوازده ماه سابقه حضور در جبهه می‌باشند که در طول برنامه ششم توسعه (از ابتدای فروردین ماه ۱۳۹۶ لغایت پایان اسفند سال ۱۴۰۰) درخواست انتقال کسور بازنشستگی خود را به واحدهای اجرایی ارایه می‌نمایند.

۲- احراز مصادیق ایثارگری فرزندان شهدا، آزادگان و جانبازان بر اساس گواهی صادره از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران و در خصوص رزمندگان با حداقل دوازده ماه سابقه حضور در جبهه (اعم از داوطلبانه یا غیرداوطلبانه در حد فاصل زمانی ۳۱/۶/۵۹ تا ۲۷/۵/۶۷) با ارائه گواهی از سوی مراجع مجاز صادر کننده در سطح نیروهای مسلح (موضوع بند ۶ بخشنامه شماره ۱۵ مشترک فنی و درآمد) خواهد بود.

۳- آن دسته از بیمه شدگانی که در سنوات گذشته نسبت به ارائه درخواست انتقال کسور بازنشستگی اقدام و پس از انجام تشریفات مقرر، موفق به پرداخت تمام یا بخشی از مابه التفاوت متعلقه نشده اند و یا در حال پرداخت اقساط مربوطه می باشند، در صورت احراز شرایط مورد اشاره در بندهای فوق می توانند با ارائه تقاضا در زمره مشمولین این ماده قانونی قرار گیرند.

نحوه اقدام:

۴- واحد اجرایی می بایست در خصوص متقاضیانی که درخواست بهره مندی از ماده قانونی مذکور را در مهلت مقرر ارائه می نمایند، پس از اخذ مدارک مربوطه، حداکر ظرف مدت یک ماه از تاریخ درخواست مطابق “فرم پیوست شماره ۲” مراتب را به منظور اعلام مدت سابقه و همچنین مبلغ کسور بازنشستگی قابل انتقال، به صندوق بیمه و بازنشستگی قابل انتقال، به صندوق بیمه و بازنشستگی قبلی منعکس نماید.

بدیهی است در خصوص آن دسته از بیمه شدگانی که در سنوات گذشته کسور آنان به حساب شعبه ذیربط سازمان واریز لیکن به هر نحو فرآیند مربوط منجر به تولید سابقه نگردیده، تکمیل فرم پیوست شماره ۲ موضوعیت نخواهد داشت.

۵- پس از وصول پاسخ از سوی صندوق بیمه و بازنشستگی مبدأ و مشخص شدن مدت سابقه خدمت و مبلغ کسور یا حق بیمه قابل انتقال، شعبه مربوط موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه، حسب ضوابط مورد عمل (بندهای ۲۸، ۱۲ و ۳۷ بخشنامه تلخیص شده شماره ۱۵ امور فنی بیمه شدگان) نسبت به محاسبه مابه التفاوت متعلقه و اعلام آن به مرجع پرداخت کننده طی “فرم پیوست شماره ۳” (دستگاه اجرایی محل اشتغال/ بنیاد شهید و امور ایثارگران/ ستاد کل نیروهای مسلح- حسب مورد) اقدام نماید.

۶- مرجع پرداخت مابه التفاوت متعلقه برای بیمه شدگان مشمول ماده قانونی مورد بحث به شرح ذیل خواهد بود:

الف- برای شاغلین در دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ و ماده ۲ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب سال ۱۳۹۲، به عهده دستگاه مربوطه می‌باشد.

ب- برای شاغلین در کارگاه‌های غیردولتی و کلیه بیمه شدگانی که به هر نحو حق بیمه خود را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می نمایند (شامل گروه های خاص بیمه ای، دریافت کنندگان مقرری بیمه بیکاری و…)، چنانچه متقاضی در زمره فرزندان شهدا، آزادگان و جانبازان باشد، به عهده بنیاد شهید و امور ایثارگران و برای رزمندگان با حداقل دوازده ماه سابقه حضور در جبهه، ستاد کل نیروهای مسلح خواهد بود.

۷- در صورت پرداخت مابه التفاوت در مهلت قانونی توسط مراجع فوق الذکر (حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ اعلام)، شعبه ذیربط می بایست به منظور دریافت مبلغ کسور منتقله، مطابق “فرم پیوست شماره ۴” مراتب را به صندوق بازنشستگی قبلی اعلام نماید.

۸- پذیرش سابقه منتقله و برخورداری از مزایای قانونی آن نزد سازمان، منوط به پرداخت مابه التفاوت متعلقه و وصول کسور منتقله خواهد بود.

۹- با توجه به اینکه معافیت مشمولین ماده قانونی مذکور حداکثر برای پانزده سال تمام می باشد، بر همین اساس ضرورت دارد تا واحدهای اجرائی برای سوابق مازاد پانزده سال، با رعایت مقررات مرتبط با نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی، نسبت به محاسبه و اخذ مابه التفاوت متعلقه بابت سوابق مازاد بر پانزده سال از متقاضی اقدام نمایند.

سایر موارد:

۱۰- مفاد بند خ بند ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه صرفاً درباره مرجع پرداخت کننده مابه التفاوت متعلقه ناشی ازانتقال کسور بازنشستگی بوده و مجوزی جهت تغییر اختیاری صندوق بازنشستگی نمی باشد، لیکن برای آن دسته از متقاضیان تغییر اختیاری صندوق بازنشستگی که در طول قوانین برنامه های سوم، چهارم و پنجم توسعه مبادرت به ارائه درخواست به شعب سازمان نموده اند و النهایه منجر به تکمیل فرایند انتقال کسور و ایجاد سوابق موصوف نگردیده، امکان اجرای ماده قانونی مورد اشاره فراهم می باشد.

۱۱- در خصوص متقاضیانی که در سنوات گذشته مبادرت به ارائه درخواست انتقال کسور نموده و متعاقب انجام تشریفات مقرر قانونی، النهایه اعلامیه مابه التفاوت به صورت یکجا و یا اقساط صادر گردیده، ضمن تأکید به بیمه شده جهت پرداخت مبالغ تعیین شده تا تعیین تکلیف موضوع، می بایست واحدهای اجرایی نسبت به محاسبه و اعلام مبلغ مابه التفاوت متعلقه بدون لحاظ پرداختی های بیمه شده و بر اساس دستمزد زمان تقاضای جدید ارائه شده به مرجع ذیربط (موضوع بند ۶) اقدام نمایند. بدیهی است استرداد مبالغ پرداختی در وجه متقاضی صرفاً پس از پرداخت کامل مابه التفات متعلقه در مهلت قانونی از سوی مرجع یاد شده امکان پذیر خواهد بود.

۱۲- واحدهای اجرایی می بایست تا فراهم شدن زمینه ارسال نرم افزار مربوطه، ضمن ثبت درخواست متقاضیان مشمول ماده قانونی مورد بحث در دبیرخانه شعبه (فرم پیوست شماره ۱) و خودداری از هر گونه ثبت/ تغییر و یا اصلاح اطلاعات در سیستم مکانیزه انتقال کسور، نسبت به انجام مکاتبات با استفاده از فرم های ضمیمه این بخشنامه و همچنین صدور برگ پرداخت های مربوط به مبلغ مابه التفاوت متعلقه/ کسور منتقله از طریق غیرمکانیزه (با استفاده از منوی پیگیری مطالبات- حساب جاری طرف حساب ایجاد بدهی دستی) اقدام تا در صورت پرداخت یکجای مبلغ مورد نظر توسط مراجع ذیربط در مهلت قانونی، زمینه ثبت سوابق مربوطه از طریق منوی “ساماندهی سوابق – اخذ مجوز ساماندهی اسناد گذشته” و تحت عنوان “انتقال از سایر صندوق‌ها” (کد ۰۷) با رعایت دستورالعمل‌های مربوطه امکان‌پذیر گردد.

۱۳- در صورت دریافت نامه از صندوق مقصد برای بیمه شدگانی که در سنوات گذشته دارای سابقه پرداخت حق بیمه نزد سازمان بوده و به هر نحو از شمول قانون تأمین اجتماعی خارج گردیده‌اند، لازم است واحد اجرایی ظرف یک ماه از تاریخ وصول نامه نسبت به ثبت اطلاعات مربوط به درخواست و احکام استخدامی در سیستم مکانیزه انتقال حق بیمه از تأمین اجتماعی به سایر صندوق های بیمه و بازنشستگی و تهیه فرم های ۱۴ و ۱۵ بخشنامه تلخیص شده شماره ۱۵ امر فنی بیمه شدگان اقدام و قبل از انجام سایر مراحل مربوطه (اعم از تأیید مسئول شعبه، ثبت در بیرخانه واحد اجرائی و اعلام به حسابداری)، صرفاً مبلغ حق بیمه قابل انتقال در اجرای دستورالعمل مورد نظر را طی “فرم پیوست شماره ۵” به صندوق مقصد اعلام تا متعاقباً پس از دریافت پاسخ از صندوق ذیربط، زمینه انتقال حق بیمه و انجام سایر تشریفات مقرر فراهم گردد.

۱۴- شعب مکلفند متعاقب اسکن کلیه مدارک و مستندات مرتبط با اجرای ماده قانونی مذکور در پرونده الکترونیک بیمه شدگان متقاضی، نسبت به ضبوط و نگهداری اسناد مربوط در کلاسورهای جداگانه اقدام تا در صورت لزوم امکان جمع آوری آمارهای مربوطه فراهم گردد.

مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران، معاونین، روسا و کارشناسان ارشد امور بیمه شدگان، وصول حق بیمه، نامنویسی و حساب های انفرادی، امور مستمری ها و مالی ادارات کل استان ها و مسئولین ذیربط در شعب و همچنین شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین خواهند بود.

مصطفی سالاری- مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام