آزمون تعیین صلاحیت
سامانه جمع‌نویسی

پیش نویس آیین نامه فوق العاده سختی کار و کار در محیط‌های غیرمتعارف

پیش نویس آیین نامه فوق العاده سختی کار و کار در محیط‌های غیرمتعارف

شناسنامه قانون- سازمان اداری و استخدامی کشور پیش نویس آیین نامه فوق العاده سختی کار و کار در محیط‌های غیرمتعارف را برای جلب نظر کارشناسان منتشر کرده است.

مقدمه توجیهی:

آثار منفی کار بر افراد را نباید منحصر بر تأثیرات صرف بدنی دانست؛ از این رو تأثیر شرایط کار بر متصدی با معیارهای متفاوتی سنجیده می‌شود که سه معیار اصلی شناخته شده عبارتند از معیارهای فیزیولوژیک، معیارهای روانی و معیارهای تولیدی. بنابراین در کنار مولفه‌های فیزیکی، فشار روانی به مفهوم ایجاد احساس‌های منفی، تنش، اضطراب، عصبی بودن و ناراحتی نیز قابل ملاحظه است.

مسائل مربوط به محیط کار با افزایش خطرات شغلی و حرفه‌ای اهمیت بیشتری پیدا کرده است. سبب این امر، استفاده از فرآورده‌های جدید سمی و خطرناک و به کار بردن ماشین‌ها و وسایل پیچیده‌ای است که با پیشرفت علوم و فنون به وجود آمده و شتاب کار آنها خود از عوامل خطرناک برای سلامتی متصدیان است. این نکته نیز روشن است که محیط کار که متصدیان قسمت عمده‌ای از زندگی خود را در آن می‌گذرانند؛ تأثیر عمیقی بر سلامت، وضع جسمی، روحی و اجتماعی ایشان دارد. فشارهای جسمی روحی و عصبی که در محیط کار وجود دارد؛ متعدد و داری انواع مختلف است.

سازمان بین المللی کار (ILO)در موارد متعدد به موضوعات مربوط به محیط، شرایط و سختی کار پرداخته است. در بیشتر کشورها نیز از جمله کشورهای اروپایی، شاغلینی که در مشاغل سخت یا خطرناک مشغول هستند، از قوانین بازنشستگی مطلوبی، از قبیل تخصیص مزایای حقوق بازنشستگی و یا دسترسی به بازنشستگی پیش از موعد (قبل از سن قانونی بازنشستگی) بهره‌مند می‌شوند.

در خصوص مزایای سختی کار در کشورمان در بخش دولتی، به استناد مفاد بند (۳) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری، فوق‌العاده سختی کار به کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مذکور که در محیط‌های غیرمتعارف نظیر کار با اشعه و مواد شیمیایی، کار با بیماران روانی، عفونی و در اورژانس و در بخش‌های سوختگی و مراقبت‌های ویژه بیمارستانی، تا ۱۵۰۰ امتیاز قابل پرداخت می‌باشد و در مورد کار با مواد سمی، آتش‌زا و منفجره و کار در اعماق دریا، امتیاز یاد شده با تصویب هیأت وزیران تا سه برابر قابل افزایش خواهد بود.

در اجرای حکم قانونی مزبور، دستورالعمل پرداخت فوق‌العاده سختی کار و کار در محیط‌های غیرمتعارف موضوع بند یاد شده طی بخشنامه شماره ۵۰۷۹۵/۲۰۰ مورخ ۵/۱۰/۱۳۸۹ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور (وقت) به دستگاه های اجرایی ابلاغ و در بند (۳) آن مقرر شده است که فرآیند تعیین سختی کار کارمندان دولت از جمله نحوه تعیین امتیاز درجه سختی کار و تکمیل فرم مربوط، براساس مفاد تصویب‌نامه مورخ ۹/۸/۱۳۶۶ و دستورالعمل آن، موضوع بندهای (خ) و (د) ماده (۳۹) قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی باشد.

شایان ذکر است که طی سال‌های اخیر به دنبال شکایت دیوان محاسبات کشور در خصوص برقراری فوق‌العاده سختی کار و کار در محیط‌های غیرمتعارف برای تعدادی از کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به ابطال آنها رأی صادر نموده است.

از جمله ایرادات وارده در رأی مورخ ۷/۸/۱۳۹۹ دیوان عدالت اداری این است که در اجرای ماده (۸۰) قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی فصل دهم از جمله ضوابط اجرایی بند (۳) ماده (۶۸) قانون مذکور، مصوبه‌ای در خصوص تعیین مصادیق «سختی کار» از سوی هیأت وزیران تصویب و ابلاغ نشده است. ضمن آنکه رجوع به مقررات مربوط به قبل از قانون مدیریت خدمات کشوری به علت منسوخ شدن آن از زمان اجرایی شدن قانون اخیرالذکر، قابلیت استناد ندارد. همچنین در محیط‌های غیرمتعارف می‌بایست مصادیق با مثال‌های مذکور در بند (۳) ماده (۶۸) قانون یاد شده از سنخیت و انطباق لازم برخوردار باشد. باتوجه به اینکه رأی مذکور عملاً امکان بررسی پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی جهت برقراری فوق‌العاده سختی کار و کار در محیط‌های غیرمتعارف موضوع بند (۳) ماده (۶۸) قانون مذکور را متوقف ننموده است، لذا تنظیم ضوابطی مناسب و روزآمد در این خصوص حائز اهمیت و ضروری است.

براین اساس پیشنویس حاضر تدوین گردیده است.

پیش نویس آیین نامه فوق العاده سختی کار و کار در محیط‌های غیرمتعارف

هیئت وزیران در جلسه … به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور، به استناد ماده (۸۰) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۸/۷/۱۳۸۶، آیین‌نامه اجرایی بند (۳) ماده (۶۸) قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده ۱. تعاریف

قانون: قانون مدیریت خدمات کشوری

فوق‌العاده: فوق‌العاده سختی کار و کار در محیط‌های غیرمتعارف موضوع بند (۳) ماده (۶۸) قانون

دستگاه‌ اجرائی: هر یک از دستگاه‌های اجرائی مذکور در ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری

سازمان: سازمان اداری و استخدامی کشور

سختی کار: وضعیتی است که با وجود رعایت شرایط بهداشتی لازم و ایمنی کافی در محیط کار و همچنین ارتقاء تکنولوژی در انجام وظائف شغل، شاغل در معرض ابتلاء به ‌بیماری¬ یا عوارض نامطلوب قرار می‌گیرد.

محیط غیر متعارف: محیطی که به لحاظ فقدان شرایط مطلوب زیستی، زمینه ابتلاء به ‌بیماری یا عوارض نامطلوب را برای شاغلین در آن محیط به همراه دارد.

ماده ۲- فوق‌العاده سختی کار و کار در محیط‌های غیر متعارف به متصدیان پست‌های سازمانی تعلق می‌گیرد که براساس وظایف شغلی مصوب دستگاه‌ اجرایی ذیربط، در یکی از وضعیت‌های زیر قرار می‌گیرند:

الف – وضعیت سختی کار و کار در محیط‌های غیر متعارف:

شامل متصدیان مشاغل و پست‌های سازمانی است که بر اساس وظایف شغلی مصوب، به لحاظ طبیعت و ماهیت کار، تحت تاثیر عواملی قرار دارند که در انجام وظائف خود بطور مستمر و یا متناوب با دشواری، فشار و صعوبت به مراتب بالاتر از ظرفیت‌های طبیعی و جسمی مواجه می‌باشند یا وظایف شغلی خود را در محیط کاری غیر متعارف نظیر کار با اشعه و مواد شیمیایی، کار با بیماران روانی، عفونی و در اورژانس و در بخشهای سوختگی و مراقبتهای ویژه بیمارستانی و یا هم‌سنخ از لحاظ موضوع و ماهیت با موارد ذکر شده، انجام می‌دهند. عوامل و درجات مربوط به این بند به شرح جدول شماره (۱) پیوست می‌باشد.

ب- وضعیت کار با مواد سمی، آتش‌زا و منفجره و کار در اعماق دریا:

این وضعیت منحصر به متصدیان مشاغل و پست‌های سازمانی است که بر اساس وظایف پست سازمانی مصوب بطور مستمر و یا متناوب با مواد سمی، آتش‌زا و منفجره سر و کار دارند و یا در اعماق دریا فعالیت می‌نمایند. عوامل و درجات مربوط به این بند به شرح جدول شماره (۲) پیوست می‌باشد.

تبصره ۱- میزان افزایش امتیاز در وضعیت (ب) می‌بایست به تصویب هیأت وزیران برسد.

تبصره ۲- دستگاه اجرایی می‌بایست مشاغل یا پست‌هایی سازمانی مصوب و مورد عمل خود را که دارای مصادیق وضعیت‌های یاد شده می‌باشند، جهت بررسی به سازمان ارسال نماید.

ماده ۳- دستگاه‌های اجرایی مکلفند شرایط بهداشتی، ایمنی لازم و سلامت محیط کار را برای متصدیان مشاغل و پست‌های موضوع این آیین‌نامه مهیا و قبل از شروع کار، آموزش‌های ایمنی و بهداشتی ضروری را برای آنها جهت کاهش اثرات زیان‌بار انجام وظایف محوله، ارائه نمایند.

تبصره- دستگاه‌های اجرایی موظفند نسبت به انجام معاینات پزشکی و آزمایش‌های دوره‌ای برای متصدیان مشمول این آیین‌نامه اقدام نمایند.

ماده ۴– امتیاز هر یک از مولفه‌های عوامل مندرج در جداول پیوست (۱) و (۲) برای هر یک از حالت‌های پنجگانه آن‌ها به ترتیب ۴،۳،۲،۱و۵ می‌باشد و درجات سختی مربوطه به شرح زیر می‌باشد:

درجه سختی ۱: بین ۱ تا ۱۱ امتیاز
درجه سختی ۲: بین ۱۱ تا ۷۱ امتیاز
درجه سختی ۳: بین ۷۱ تا ۱۴۱ امتیاز
درجه سختی ۴: بین ۱۴۱ تا ۲۱۱ امتیاز
درجه سختی ۵: بین ۲۱۱ تا ۲۸۵ امتیاز

امتیازات مربوط به هریک از وضعیت‌های دوگانه فوق و درجات مربوطه، بر اساس مقادیر مندرج در زیر می‌باشد:

سختی‌کار و کار در محیط‌های غیرمتعارف (حداکثر تا ۱۵۰۰ امتیاز):

درجه سختی ۱: تا ۳۰۰ امتیاز
درجه سختی ۲: از ۳۰۰ تا ۶۰۰ امتیاز
درجه سختی ۳: از ۶۰۰ تا ۹۰۰ امتیاز
درجه سختی ۴: از ۹۰۰ تا ۱۲۰۰ امتیاز
درجه سختی ۵: از ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ امتیاز

وضعیت کار با مواد سمی، آتش‌زا و منفجره و کار در اعماق دریا( حداکثر امتیاز تا ۴۵۰۰):

درجه سختی ۱: تا ۱۲۰۰ امتیاز
درجه سختی ۲: ااز ۱۲۰۰ تا ۱۴۰۰ امتیاز
درجه سختی ۳: از ۱۴۰۰ تا ۱۶۰۰ امتیاز
درجه سختی ۴: از ۱۶۰۰ تا ۱۸۰۰ امتیاز
درجه سختی ۵: از ۱۸۰۰ تا ۴۵۰۰ امتیاز

تبصره ۱- حداکثر امتیاز فوق‌العاده برای شرایط مندرج در بند‌های (الف) و (ب) ماده (۲) این آیین¬نامه از عوامل مختلف معادل (۱۵۰۰) امتیاز می‌باشد.

تبصره ۲- برای متصدیان مشاغل و یا پست‌های سازمانی که در شرایط کار با مواد سمی، آتش‌زا و منفجره و کار در اعماق دریا قرار دارند، حداکثر امتیاز فوق‌العاده پس از تصویب در هیات وزیران تا سه برابر قابل افزایش می‌باشد (۴۵۰۰ امتیاز). بدین منظور ضروری است دستگاه‌ اجرایی ذیربط پیشنهادات لازم را به همراه دلایل توجیهی برای بررسی و تایید به سازمان ارسال نماید تا موضوع پس از اخذ تایید شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی جهت سیر مراحل تصویب به هیات وزیران ارسال شود.

تبصره ۳- متصدیان مشاغل و پست‌های سازمانی مشمول این آیین‌نامه که در دوره انفصال از خدمت یا مرخصی بدون حقوق بیش از یک ماه به سر می‌برند، در طول دوره‌های مذکور مشمول بهره‌مندی از فوق‌العاده موضوع این آیین‌نامه نخواهند شد.

تبصره ۴- در صورت تغییر شغل و یا محل خدمت شاغل، شرایط و عوامل مرتبط با وضعیت‌های سه‌گانه مجدداً مورد بازنگری قرار خواهد گرفت. همچنین هرگاه هرکدام از عوامل به گونه¬ای برطرف و به وضعیت متعارف تبدیل شود، پرداخت فوق‌العاده منوط به بازنگری مجدد عوامل مزبور از سوی سازمان خواهد بود.

ماده ۵- برخورداری از فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار از بابت عامل کار با مواد رادیو اکتیو و پرتوهای مضره (اشعه) منوط به عدم پرداخت فوق‌العاده موضوع بند (۴) ماده (۲۰) قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۲۰/۱/۱۳۶۸مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه مربوط می‌باشد.

ماده ۶- شاغلین پستهایی مشمول یکی از وضعیت‌های دو گانه ماده (۲) این آیین‌نامه که در اجرای ماده (۱۲۴) قانون بکارگیری شده‌اند، در خصوص فوق‌العاده مورد نظر، تابع این آیین‌نامه می‌باشند.

ماده ۷- مفاد این آیین‌نامه از تاریخ تصویب لازم‌الاجراست و کلیه مقررات و مصوبات مغایر با این آیین‌نامه از تاریخ اجرا لغو می‌شود.

تبصره- عوامل و معیارهای درجه بندی مندرج در جداول پیوست (۱) و (۲) سالانه در صورت نیاز بازنگری و از سوی سازمان ابلاغ خواهد شد.

ماده ۸- دستورالعمل اجرایی این آیین‌نامه توسط شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی تهیه و ابلاغ خواهد شد.

ماده ۹- نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه با رعایت مفاد ماده (۷۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی، بر عهده بالاترین مقام اجرایی دستگاه‌های اجرایی ذیربط است.

پیوست‌ها:

جدول شماره (۱)- عوامل سختی کار (بند (الف) ماده (۲) )

آیین نامه فوق العاده سختی کار و کار در محیط‌های غیرمتعارف
آیین نامه فوق العاده سختی کار و کار در محیط‌های غیرمتعارف

جدول شماره (۲)- عوامل سختی کار با مواد سمی، آتش‌زا و منفجره و کار در اعماق دریا  (بند (ب) ماده (۲) )

آیین نامه فوق العاده سختی کار و کار در محیط‌های غیرمتعارف
آیین نامه فوق العاده سختی کار و کار در محیط‌های غیرمتعارف

مطلب مرتبط:

شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

?روبیکا
https://rubika.ir/shenasname
?ایتا
eitaa.com/Shenasname
?بله
https://ble.ir/Shenasname
?سروش
splus.ir/Shenasname

11 دیدگاه

 1. خیلی مهم. از طرف یکی از کارکنان قسمت فنی شرکت هواپیمایی . برسد به دست رییس محترم شعبه ۱۷.در مورد سختی کار مهمانداران لطفا بازرسی مجدد انجام شود. به دلیل اینکه شرایط کاری مهمانداران نسبت به سالهای قبل خیلی بهتر شده هم کاور روی پنجره های هواپیما برای جلوگیری از اشعه نصبشده وهم دیگر مهمانداران صندوقهای پذیرایی مسافر را از طریق دستی بالا نمی اورند واز طریق بالابر این کار انجام میشودوهم برای جلوگیری از صدا در کابین هواپیما اطراف دربهای هواپیما عایق بندی جدید انجام شده وسرو صدا به میزان استاندارد کم شده و هم برای کاهش استرس انها ترانسپورت در نظر گرفته شده و مهمانداران هیچ هزینه ای را بابت حمل ونقل نمیپردازند وهم حقوق بالا به انها داده میشود و ساعت پرواز انها در هفته هم به صورت استاندارد درامده چند ایتم دیگر که از دلایل قرار گرفتن در مشاغل سخت به حساب می امد کاسته شده و لذا به دلیل هزینه بر بودن این قضیه برای شرکت مسوولین شرکت هم راضی میباشند تا کارشناس وبازرسان شعبه شما برای لغو سخت وز یان اور به دلیل بهبود شرایط محیط کار مهمانداران مورد بازبینی قرار دهند وان را لغو و باطل کنند …..جدیدا دو تا از شرکتهای هواپیمایی سختی کار گرفتند که اگر جلوی سختی کار انها گرفته نشود شرکتهای هواپیمایی دیگر هم به تبعیت از انها سختی کار میگیرند واقعا شغل مهمانداری هواپیما کجاش به سختی کار میخوره .واین قضیه میتونه بار مالی صندوق بارنشستگی تامین اجتماعی را زیاد کنه……. در پیرو سخنان شما که بعضی به ناحق سختی کار گرفته اند باید عرض شود یک نمونه ی ان شغل مهماندار هواپیما است که جدیدا دو شرکت هواپیمایی موفق شده اند سختی کار بگیرند که اگر جلوی این امر گرفته نشود تمام شرکتهای هواپیمایی دیگر به تبعیت از این دو شرکت معدود سختی کار را برای مهماندارانشان میگیرند وفشار قابل ملاحظه ای روی صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی خاهند اورد به چند دلیل این شغل نه تنها سخت نیست بلکه جزو مشاغل لوکس میباشد……. ۲ شرکت هواپیمایی برای مهماندارانشان سختی کار گرفته اند در صورتی‌که مهمانداری جزو مشاغل لوکس میباشد دلیل واضح وقدرتمند اینکه دست وپا زدن دخترها وپسرهای جوان برای این شغل است چون اگر این شغل سخت بود ایا دخترها وپسرهای سوسول و نازنازی و در پر قو بزرگ شده ی این دوره زمونه اینجوری سرودست نمیشکستند در صورتیکه شغلهای دیگری میباشند که واقعا سخت میباشند ولی جزو مشاغل سخت قرار نمیگیرند وایا این عدالت است . واکثر مهماندارهای خانم فقط برای پز دادن وفخرفروشی در اینستا وشبکه های مجازی به سمت این شغل میروند همچنین مهماندارهای پسر هم برای جذابیت این شغل در ارتباط با جنس مخالف وهمچنین راحتی این شغل و پز دادن به اطرافیان که مثلا من در فلان شرکت هواپیمایی کار میکنم ومجانی با هزینه شرکت به شهرهای مختلف در هتلهای ۴ستاره و۵ستاره میروم همچنین ماشین شرکت مرا از در خانه تا دم در ترمینال میبرد ومی اورد وهیچ دغدغه ایاب وذهاب ندارم و حتی یک مدیر هم همچنین مزایایی ندارد وهزارتا مزایای دیگر. در نتیجه باید جلو ی سختی کار این دو شرکت گرفته شود که اگر گرفته نشود تمام شرکتهای هواپیمایی به تبعیت از این دو شرکت سختی کار برای مهماندارانشان میگیرند واین بیعدالتی نسبت به مشاغل دیگر است که حق سختی کار دارند ولی به جای انها این مهمانداران مغرور و پر دک وپز وفخر فروش باید سختی کار بگیرند وهم فشار مالی روی صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی بیاید…..ودلیل دیگر که این شغل جزو مشاغل سخت نیست وحتی جزو مشاغل لوکس وخیلی راحته این است که خلبانان تا ۶۵ سالگی میتوانند پرواز کنند یعنی اگر شخصی دو سال خدمت برود و در سن ۲۰ سالگی خدمتش تمام شود ودر سن ۲۱ سالگی وارد دانشکده خلبانی بشود ودو سال بعد فارغ التحصیل بشود چون دوره میانگین اموزش خلبانی ۲ سال است میشود ۲۳ ساله و این شخص ۴۲ سال دیگرمیتواند تا ۶۵ سالگی خلبان باشد طبق قوانین سازمان هواپیمایی کشوری و بین المللی. در صورتیکه همان شرایط محیطی و کاری که برای مهمانداران هست برای خلبانان حتی بیشتر هست مثل استرس و اشعه خورشید که در کابین خلبانان شرکت سازنده هواپیما به خاطر مسایل ایمنی اصلا کاور پنجره تعبیه نمیکنه ولی در کابین مسافر که محل کار مهمانداران است تمام پنجره ها کاور پنجره دارند همچنین مهمانداران هواپیما اصلا بار سنگین جابجا نمیکنند چون برای بالا بردن وپایین اوردن هر چیزی از بالابر ونفرات خدمات پای پرواز استفاده میشود منظور این است که چطور خلبان با همان شرایط محیطی مهمانداران حتی پر استرس تر و با مسوولیت بسیار بیشتر باید تا ۶۵ سالگی کار کند با سابقه ۴۲ سال ولی مهمانداران باید سختی کار بگیرند و با سابقه ۲۰ سال بازنشسته شوند که این بیعدالتی میباشد در حق مشاغل دیگر که واقعا سخت هستند وجزو مشاغل سخت هستند ولی نمیتوانند سختی کار بگیرند….

 2. مشکل اینجاس که به ان شغلی که نباید واقعا در ردیف مشاغل سخت قرار بگیرد سختی کار میدهند مثل مهماندار هواپیما وچون تعداد انها زیاد بشود و فشار مالی روی دولت و تامین اجتماعی بیاید انوقت به فکر اصلاح قوانین میروند ولی اگر به ناحق به شرکتها سختی کار ندهند در نتیجه بی حساب تعداد انها بالا نمیرود تا فشار به منابع مالی دولت و تامین اجتماعی بیاید و مجبور شوند قوانین را عوض کنند ایا شغل مهماندار هواپیما سخت تره یا مثلا شغل کارگر معدن یا کارگرغسالخانه یا کارگر بارانداز یا …….به دلایل زیر شغل مهماندار هواپیما نه تنها سخت نیست بلکه بسیار اسان و لاکچری و هیجان انگیز و مفرح میباشد: برسد به رییس محترم سازمان تامین اجتماعی. در شعبه ۱۷ تامین اجتماعی.در مدیریت قبلی ۲ شرکت هواپیمایی برای مهماندارانشان سختی کار گرفته اند در صورتی‌که مهمانداری جزو مشاغل لوکس میباشد دلیل واضح وقدرتمند اینکه دست وپا زدن دخترها وپسرهای جوان برای این شغل است چون اگر این شغل سخت بود ایا دخترها وپسرهای سوسول و نازنازی و در پر قو بزرگ شده ی این دوره زمونه اینجوری سرودست نمیشکستند در صورتیکه شغلهای دیگری میباشند که واقعا سخت میباشند ولی جزو مشاغل سخت قرار نمیگیرند وایا این عدالت است . واکثر مهماندارهای خانم فقط برای پز دادن وفخرفروشی در اینستا وشبکه های مجازی به سمت این شغل میروند همچنین مهماندارهای پسر هم برای جذابیت این شغل در ارتباط با جنس مخالف وهمچنین راحتی این شغل و پز دادن به اطرافیان که مثلا من در فلان شرکت هواپیمایی کار میکنم ومجانی با هزینه شرکت به شهرهای مختلف در هتلهای ۴ستاره و۵ستاره میروم همچنین ماشین شرکت مرا از در خانه تا دم در ترمینال میبرد ومی اورد وهیچ دغدغه ایاب وذهاب ندارم و حتی یک مدیر هم همچنین مزایایی ندارد وهزارتا مزایای دیگر. در نتیجه باید جلو ی سختی کار این دو شرکت گرفته شود که اگر گرفته نشود تمام شرکتهای هواپیمایی به تبعیت از این دو شرکت سختی کار برای مهماندارانشان میگیرند واین بیعدالتی نسبت به مشاغل دیگر است که حق سختی کار دارند ولی به جای انها این مهمانداران مغرور و پر دک وپز وفخر فروش باید سختی کار بگیرند وهم فشار مالی روی صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی بیاید.ودلیل دیگر که این شغل جزو مشاغل سخت نیست وحتی جزو مشاغل لوکس وخیلی راحته این است که خلبانان تا ۶۵ سالگی میتوانند پرواز کنند طبق قوانین بین المللی و سازمان هواپیمایی کشوری ایران. یعنی اگر شخصی دو سال خدمت برود و در سن ۲۰ سالگی خدمتش تمام شود ودر سن ۲۱ سالگی وارد دانشکده خلبانی بشود ودو سال بعد فارغ التحصیل بشود چون دوره میانگین اموزش خلبانی ۲ سال است میشود ۲۳ ساله و این شخص ۴۲ سال دیگرمیتواند تا ۶۵ سالگی خلبان باشد طبق قوانین سازمان هواپیمایی کشوری و بین المللی. در صورتیکه همان شرایط محیطی و کاری که برای مهمانداران هست برای خلبانان حتی بیشتر هست مثل استرس و اشعه خورشید که در کابین خلبانان، شرکت سازنده هواپیما به خاطر مسایل ایمنی اصلا کاور پنجره تعبیه نمیکنه ولی در کابین مسافر که محل کار مهمانداران است تمام پنجره ها کاور پنجره دارند همچنین مهمانداران هواپیما اصلا بار سنگین جابجا نمیکنند چون برای بالا بردن وپایین اوردن هر چیزی از بالابر ونفرات خدمات پای پرواز استفاده میشود منظور این است که چطور خلبان با همان شرایط محیطی مهمانداران حتی پر استرس تر و با مسوولیت بسیار بیشتر باید تا ۶۵ سالگی کار کند با سابقه ۴۲ سال ولی مهمانداران باید سختی کار بگیرند و با سابقه ۲۰ سال بازنشسته شوند که این بیعدالتی میباشد در حق مشاغل دیگر که واقعا سخت هستند وجزو مشاغل سخت باید باشند ولی نمیتوانند سختی کار بگیرندهمچنین یکی از دلایلی که این شغل نباید جزو مشاغل سخت قرار بگیرد به خاطر بودن بیش از نیمی از شاغلان زن در این شغل میباشد چون طبق قانون خانومها نمیتوانند در مشاغل سخت و زیان اور استخدام شوند در صورتیکه بیش از نیم وحتی بیشتر، از شاغلان این شغل خانومها هستند. ولی برای رانندگان ماشینهای سنگین زحمت کش که به تعداد انگشتان دست راننده خانم در انها وجود دارد سازمان تامین اجتماعی استناد میکند به دلیل اینکه خانوم در این شغل مشغول به کار میباشد پس جزو مشاغل سخت قرار نمیگیرد.

 3. با سلام
  در مورد این پیش‌نویس یک سری نواقص هست ،
  براساس دستورالعمل سختی شرایط کار به فرد با پست سازمانی دارای شرایط سختی کار تعلق میگیره ، حال مشکل اینجاست که شغل ممکنه براساس نیاز واحد محل خدمت در یک سمت جدید غیر مرتبط شاغل شود ، در این صورت مزایای سختی کار رو کماکان دریافت می کند ؟؟
  یا شخصی دیگر پست سازمانی که برایش تعریف شده براساس دستورالعمل سختی شرایط کار ندارد ، ولی براساس نیاز واحد محل خدمت ، ابلاغ خدمت در محلی رو دریافت میکند که سختی شرایط کار دارد و براساس پست سازمانی این مزایای سختی شرایط کار بهش تعلق نمی‌گیرد ، حال تکلیف چیست؟؟
  لطفاً برای اعمال سختی شرایط کار فقط پست سازمانی در نظر گرفته نشود ، واحد محل خدمت و سمت فعلی شخص هم در نظر گرفته شود.
  بنده به شخصه خیلی از همکاران رو دیدم که پست سازمانی آنها سختی شرایط کار دارد ولی به دلیل خدمت در محیط اداری کماکان مزایایی این عنوان رو می گیرند
  و این در حالیه که همکاران دیگر که پست آنان مزایای سختی شرایط کار رو ندارن ولی واحد محل خدمت و سمت فعلی اونها دارای سختی کار می باشد که در حق این گروه اجهاف و چه بسا ظلم واقع می شود

 4. درخصوص دستورالعمل مذکور نکات مختصر ذیل تقدیم حضور می شود، گرچه نیازمند تفصیل و حتی بررسی بیشتر می باشد:
  1. همانطور در ماده 2 آمده فوق‌العاده سختی کار و کار در محیط‌های غیر متعارف به متصدیان پست‌های سازمانی تعلق می‌گیرد» در حالی که بسیاری از همکاران قرارداد کارمعین فاقد پست سازمانی می باشند. بنابراین ابلاغیه کاملی درخصوص تصدی پست سازمانی همکاران قرارداد کارمعین نیست، گرچه ماده 32 ق م خ ک و دستورالعمل دولت دلالت بر تصدی پست سازمانی می نماید،
  2. بیش از 95 درصد از مواردی که مشمول عنوان سخت و زیان آور می شوند، به ذات جز مشاغل کارگری هستند و ذاتا کارگر محسوب می شوند، چنانچه از عناوین نیز مشخص است، اکثر موارد جزو مشاغل سخت و زیان آور و با بازنشستگی زودتر از موعد می باشند، یعنی در اصل این آیتم محلی از اعراب در قانون مدیریت ندارد و در قانون کار می بایست تشریح گردد. در اصل تبصره ماده 3 مبنی بر « دستگاه‌های اجرایی موظفند نسبت به انجام معاینات پزشکی و آزمایش‌های دوره‌ای برای متصدیان مشمول این آیین‌نامه اقدام نمایند» در اصل همان ماده 92 قانون کار است.
  3. آیتم مذکور جزو آیتم های حقوق و مزایای کارمندان مذکور در ماده 68 می باشد، اما آنقدر استثنایی و خاص می باشد، که به هیچ وجه نمی توان به عنوان ایتم حقوقی محاسبه کرد و کارمندان دولت که اکثریت با تعریف قانون مدیریت دارای پست حاکمیتی وبا آن تعریف خاص خود می شود مشمول این آیتم نمی باشند.
  4. برابر تبصره ۲ ماده 2 «دستگاه اجرایی می‌بایست مشاغل یا پست‌هایی سازمانی مصوب و مورد عمل خود را که دارای مصادیق وضعیت‌های یاد شده می‌باشند، جهت بررسی به سازمان ارسال نماید.»، این به معنای کامل بوروکراسی و طولانی بودن سیر فرآیند برای تمامی پست های ادعایی در کشور است. چون بسیاری از مدیران با توجه به فشار کارکنان و … درخواست اعمال این آیتم را خواهند داشت؛ اما آیا سازمان دارای نیروی ماهر مانند متخصص موارد منفجره و … در تمامی زمینه ها برای تشخیص هست؟ آیا موارد در جدول نیاز به مشاهده و بازرسی در محل برای تأیید مصداق نیست؟ و …..
  به طور کلی تفسیر و تحلیل دستورالعمل مذکور نیازمند وقت بیشتری هست، که متاسفانه حاصل نشد…

 5. شاید مسخره به نظر بیاد، ولی کارکنان مستقر در اتاق های سرور سازمان ها، هم باید شامل این فوق العاده بشن. چون هم از نظر عوامل محیطی و تنفسی به دلیل وجود سرورها، همیشه درگیر هستن، هم از لحاظ روانی دائما تحت فشار هستن که مبادا وقفه ای رخ نده.

 6. سلام
  اورژانس اجتماعی کارش سختتره یا ۱۱۵؟
  لطفا
  تعداد ماموریتهای ۱۱۵ رو با اورژانس اجتماعی مقایسه کنید
  اکثر ماموریتهای اورژانس اجتماعی رو ۱۱۵ انجام میدن

 7. واقعا تاسف آور این حجم از تنگ نظری در نگارش آیین نامه ها کلا میخوان هرچیز را الان هم میدهند کم کنند. شما که اینقدر بفکر شاغلین مشاغل سخت و زیان آور هستید ۱- چرا در مورد بازنشستگی پیش از موعد صحبتی نکردید ۲- اومدیم هیات وزیران نهایت سخاوت را هم بخرج داد و شغلی پیدا شد که همه موارد را داشت و ۴۵۰۰ امتیاز هم گرفت آخه ۱.۵ میلیون پولیه که برای بدترین شرایط شغلی به کسی بدهید که هم قرار سرطان بگیره هم انواع اشعه و خطر را متناوب تحمل کنه۳- اگر دستگاه اجرایی شرایط ایمن و بهداشتی مورد نیاز را نتوانست بوجود آورد چه؟
  همین معاینات سالانه را هم بدلیل بودجه انجام نمیدن. درکل قرار جانمون را فدای دوزار کنیم

 8. چرا شغل پلیس جز مشاغل سخت و زیان آور نیست کدام یک از شما حاضرید محل خدمت تان را از هر اداره آی به نیروی انتظامی تغئیر دهید؟

 9. سلام هنوز بعد از سالها سازمان رویه خودش را عوض نکرده ومی گوید دستگاه‌ها موارد را به سازمان ارسال کنند تا …. پرستار در اطاق عمل با انواع دستگاه‌ها پرتو واشعه سر کار دارد آنوقت یکی رابه او بدهند . در تبصره ماده ۳ معاينات پزشکی ودوره ای با هزینه دستگاه‌ها آورده شود در غیر صورت نه شخص انجام می دهد نه دستگاه وعملا این ماده کارایی ندارد .در مورد کادر های اداری دربیمارستان وسایر ارگانها پیش بینی نشده مثل دوران شرایط سخت کرونا که همه درگیر شدند .

  1. باسلام
   چرابه بازرسان وکارشناسان حوزه معاونت بازرسی ونظارت ادارات کل صمت استانها با توجه به وظیفه خطیربازرسی دربازارفوق العاده سختی کاری نمی دهند درحالیکه درزمان اداره کل بازرسی ونظارت برکات وخدمات سابق قبل ازادغام می دادند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام