کتاب استخدامی اداری ها
مشاغل عمومی و اختصاصی دستگاه های اجرایی

شرح و شرایط احراز رشته‌های شغلی رسته خدمات

شرح و شرایط احراز رشته‌های شغلی رسته خدمات (بخشنامه شماره ۳۰۳۰/۴۲ مورخ ۱۰/۵/۱۳۷۱ سازمان اموراداری و استخدامی كشور)

یکی از عمده ویژگی‌های طرح‌ طبقه‌بندی مشاغل پویایی آن است. طرح‌هایی در اجراء موفق و مفید خواهند بود که دائماً همگام با تغییرات و اصلاحات نظام اداری و شرایط جامعه مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرند.

بر اساس یکی از طرح‌های برنامه اصلاح نظام‌های استخدامی در راستای ایجاد تحول در نظام اداری، پروژه اصلاح و بازنگری رسته خدمات که یکی از پروژه‌های طرح بررسی و اصلاح طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل در جهت تطبیق رشته‌های شغلی با نیازهای دستگاه‌های اجرایی می‌باشد لیکن در اجرای مصوبات شورای عالی اداری در خصوص واگذاری امور پشتیبانی دستگاه‌های اجرایی به بخش غیردولتی، اقدامات لازم از سوی دستگاه‌های ذیربط در زمینه واگذای امور عمومی و خدماتی به بخش غیردولتی صورت پذیرفته و بیشترین مشاغل واگذار شده از مشاغل تخصیص یافته در رشته‌های شغلی این رسته می‌باشد که تا خروج طبیعی مستخدمین رسمی شاغلین امور مذکور از خدمت دولت، امر واگذاری به صورت استمرار محقق خواهد گردید.

لذا به منظور بازنگری و اصلاح رسته خدمات همگام با سایر اصلاحات بعمل آمده در طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل و نیز جاری نگهداشتن طرح مذکور در خصوص شاغلین مشاغل مورد نظر، حفظ رسته شغلی یاد شده با آخرین اصلاحات بعمل آمده در طرح مذکور اجتناب ناپذیر می‌باشد.

در خاتمه لازم است از حمایت‌های همه‌جانبه و نقطه نظرات معاون محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و اعضای محترم شورای امور اداری و استخدامی کشور که با راهنمایی‌ها و حمایت‌های همه جانبه موجب رفع نقص و نارسایی‌های این طرح گردیده‌اند، تشکر و قدردانی می‌گردد.

همچنین از زحمات و مساعی کارشناسان محترم و کلیه افرادی که به نحوی در گردآوری و اصلاح این رسته مشارکت داشته‌اند، تشکر و قدردانی می‌گردد.

دفتر نظام‌های استخدامی و دبیرخانه شورا

۵۰۱ رسته فرعی:‌ خدمات اداری و عمومی
  رشته شغلی: پیشخدمت
  رشته شغلی: سرایدار
  رشته شغلی: نامه‌رسان
  رشته شغلی: مأمور پست
  رشته شغلی: نگهبان
  رشته شغلی: تلفنچی
  رشته شغلی: موزن
  رشته شغلی: مأمور گارد و انتظامات
۵۰۲ رسته فرعی: امور چاپ
  رشته شغلی: متصدی چاپ و تکثیر
  رشته شغلی: صحاف
  رشته شغلی: غلط گیر
۵۰۳ رسته فرعی: امور نگهداری  وتعمیرات ماشین آلات و تجیزان
  رشته شغلی: مکانیسین هواپیما
۵۰۴ رسته فرعی: حمل و نقل امور وابسته
  رشته شغلی: راننده وسایط نقلیه تندرو سبک
  رشته شغلی: راننده وسایط نقلیه تندرو سنگین
  رشته شغلی: راننده ماشین‌های راهسازی و ساختمانی و کشاورزی
  رشته شغلی: راننده موتور آبی
  رشته شغلی: رانند مقامات
۵۰۵ رسته فرعی: مشاغل ایمنی
  رشته شغلی: آتش نشان
۵۰۶ رسته فرعی: حرفه و فن
  رشته شغلی: کارآموز حرفه و فن

ضوابط اجرایی رسته خدمات

۱- مجموعه شرح رشته‌های شغلی رسته خدمات که در اجرای ماده ۴ ‌آِیین‌نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل موضوع پیوست بخشنامه شماره ۶۹۱۲/د مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۷۰ این سازمان تهیه و تدوین گردیده است، جهت اجرا از تاریخ ۱/۱/۱۳۷۰ ابلاغ می‌گردد.

۲- رشته شغلی “متصدی خدمات عمومی” از مجموعه رشته‌های شغلی رسته خدمات حذف و رشته‌های شغلی با شرح رشته‌های مربوط تحت عناوین پیشخدمت، سرایدار، نگهبان، نامه رسان، راننده وسایط نقلیه تندرو سبک، متصدی چاپ و تکثیر و تلفنچی در این رسته ایجاد گردید؛ لیکن در صورت محدود بودن حجم وظایف مرتبط با وظایف این مشاغل در مؤسسه با واحد ذیربط، دستگاه می‌تواند برای بهره گیری از اوقات بیکاری آنان، حسب مورد از وجود این افراد در انجام اموری که در شرح وظایف شغلی متصدی خدمات عمومی سابق تعیین شده است، استفاده نماید.

کلیه دستگاه‌های موضوع ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مکلفند عناوین پست‌های سازمانی یا مشاغل مستمر تحت عنوان متصدی خدمات عمومی را حسب وظایف اصلی شاغلین ذیربط به یکی از عناوین پیشخدمت، سرایدار، نگهبان، نامه رسان، راننده وسایط نقلیه تندرو سبک، متصدی چاپ و تکثیر و تلفنچی اصلاح و مراتب را یکجا جهت تأیید به این سازمان اعلام نمایند.

۳- مشاغل نظافتچی، بسته بند و پلمپ کوب، مکانیسین، الکتریسین، مکانیسین وسایل الکترونیکی، مأمور راه ساختمان، تعمیرکار صنایع فلزی، متصدی جرثقیل سقفی و دروازه ای به عنوان مشاغل کارگری تشخیص و عناوین مشاغل مذکور به فهرست مشاغل کارگری موضوع بخشنامه شماره ۱۳۰۱/۹ مورخ ۶/۶/۱۳۶۴ این سازمان اضافه می‌گردد که به این ترتیب، عناوین مشاغل مزبور بشرح زیر کلاً مشاغل کارگری را تشکیل می‌دهند.

رختشوی و اطوکش، دوزنده، ارایشگر، نانوا، رنگ کار ساختمان، شیشه بر، آبکار و پلیشکار، حفار، تراشکار، درودگر، صافکار، عایق بند، حلبی ساز و چلنگر، لاستیک کار، سراج، فرم بند، سرویسکار و کمک راننده، رنگ کار ماشین آلات، تعمیرکار ساعت، ماشین چی، اشترو تیپ کار و حکاک، کلیشه ساز و کپیست، حروفچین، آشپز، تعمیرکار کفش، بسته بند و پلمپ کوب، نظافتچی، مأمور راه ساختمان، متصدی جرثقیل سقفی و دروازه‌ای، مکانیسین، مکانیسین وسایل الکترونیکی، الکتریسین، تعمیرکار صنایع فلزی.

۴- از تاریخ ۱/۱/۱۳۷۱ هر گونه استخدام و انتصاب به مشاغل کارگری موضوع بند ۳ ممنوع می‌باشد. لیکن ادامه کار و ارتقاء گروه مستخدمینی که تا تاریخ مذکور، در یکی از رشته‌های شغلی مزبور اشتغال داشته اند، تا زمان تصدی پست ها و مشاغل مربوط بلامانع می‌باشد.

۵- متصدیان شاغل در یکی از رشته‌های شغلی تفکیک شده از رشته شغلی متصدی خدمات عمومی در صورت دارا بودن مدرک پایان دوره راهنمایی تحصیلی از روند تجربی برای دارندگان این مدرک تحصیلی در جدول شماره یک ماده ۹ ‌آِیین‌نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل استفاده نموده و می‌توانند حداکثر به گروه شش تخصیص یا ارتقا یابند.

۶- روند ارتقاء مستخدمین مشمول این رسته از لحاظ تجربی در کلیه رشته‌های شغلی بجز ان تعداد از رشته‌های شغلی که سال‌های تجربی مورد نیاز در ذیل شرح رشته‌های شغلی آنها معین شده است با رعایت کلیه مقررات مربوط طبق جدول شماره یک موضوع ماده ‌آِیین‌نامه اجرایی طرح صورت می‌گیرد.

۷- از تاریخ اجرای این ضوابط، منحصراً شرایط احراز مندرج در شرح رشته‌های شغلی در امر انتصابات و ارتقاء گروه مستخدمین ملاک عمل می‌باشد لیکن نحوه رفتار استخدامی با دارندگان مدارک تحصیلی کمتر از پایان دوره ابتدایی که بر اساس قوانین و مقررات مربوط در مشاغل این رسته تخصیص یافته‌اند، همانند دارندگان مدرک تحصیلی پایان دوره ابتدایی می‌باشد.

۸- رانندگی وسایط نقلیه‌ی تندرو سنگین مستلزم وجود پست ثابت سازمانی یا شغل مستمر با همین عنوان در مجموعه تشکیلاتی دستگاه مربوط می‌باشد.

۹- رشته شغلی مأمور گارد و انتظامات به لحاظ شمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی به شاغلین پست‌های تخصیص یافته به این رشته، از رسته خدمات حذف گردید.

۱۰- تاریخ اجرای بندهای ۲ و ۳ این ضوابط ۱/۱/۱۳۷۱ تعیین می‌گردد.

– با توجه به مصوبه شورای امور اداری و استخدامی کشور (موضوع بخشنامه شماره 168923/1802 مورخ 9/9/82) و نیز با عنایت به مفاد بند «ز» تبصره 4 قانون بودجه سال 1382، در دستگاه‌هایی که با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از اعتبار لازم برخوردار می‌باشند متصدیان مشاغل تخصیص‌یافته در رشته‌های شغلی رسته خدمات با دارا بودن مدرک تحصیلی پایان دوره ابتدایی با روند تجربی 0، 5، 10، 15، 20 و 25 به ترتیب به گروه‌های 3 الی 8 جدول حقوق تخصیص می‌یابند.

11- رشته شغلی راننده مقامات در رسته فرعی حمل و نقل و امور وابسته ایجاد و رشته‌های شغلی نگهبان و سرایدار مورد اصلاح و آن تعداد از مستخدمین که تا تاریخ ابلاغ و اصلاح این طرح در مشاغل ذی‌ربط اشتغال داشته و با انجام اصلاحات بعمل امده، غیرواجد شرایط شده‌اند، ادامه خدمت و روند ارتقای گروه ایشان در رشته‌های شغلی ذیربط بلامانع می‌باشد.

12- طی دوره‌های آموزشی برشمرده شده در ذیل شرایط احراز هر یک از رشته‌های شغلی مشروح، قبل از تصدی شغل مربوطه الزامی است و سایر دوره‌های آموزشی مورد لزوم حسب مورد با پیشنهاد دستگاه اجرایی ذیربط و تصویب شورای امور اداری و استخدامی کشور ابلاغ خواهد گردید.

سازمان امور اداری و استخدامی کشور

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام