کتاب استخدامی اداری ها
مشاغل عمومی و اختصاصی دستگاه های اجرایی

مشاغل اختصاصی معاونت علمی و فناوری رییس جمهور

مشاغل اختصاصی معاونت علمی و فناوری رییس جمهور (نامه شماره ۵۳۸۹۲۵ مورخ ۳/۱۰/۱۳۹۷ سازمان اداری و استخدامی کشور)

شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ ۲۱/۸/۱۳۹۷ بنا به پیشنهاد شماره ۱۴۳۰۶/۱۱ مورخ ۲۹/۵/۱۳۹۷ آن معاونت و به استناد ماده (۷۰) و ردیف های ۱ و ۲ بند «ب» ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری، مشاغل کارشناس راهبری توسعه علم و فناوری و کارشناس امور نوآوری و تجاری سازی را با توجه به تعریف، نمونه وظایف و مسئولیتها و شرایط احراز پیوست (ممهور به مهر شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی) به عنوان مشاغل اختصاصی معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور تلقی نمود.

شایان ذکر است از تاریخ ابلاغ مشاغل اختصاصی یاد شده، رعایت مفاد بخشنامه شماره ۹۶۲۲۰۱ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۵ این سازمان الزامی است.

همت علی شاهنظری- رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت

کارشناس راهبری توسعه علم و فناوری

تعریف: این شغل دربرگیرنده فعالیت هایی است که متصدیان آن‌ها عهده دار مطالعه، سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت در زمینه توسعه علم و فنآوری نوآورانه و نیز تدوین ضوابط و مقررات مرتبط با حوزه علم، فنآوری و نوآوری، تدوین و طراحی شاخص های مورد نیاز برای ارزیابی اهداف و سیاست های موضوعه و هماهنگ‌سازی بخش‌های اقتصادی کشور در جهت توسعه اقتصاد دانش بنیان می‌باشند. این شغل می‌تواند حسب پست مورد تصدی متضمن سطوح مدیریتی نیز باشد.

اهم وظایف و مسئولیت ها:

۱. مطالعه و سیاستگذاری در زمینه توسعه و پیشرفت مستمر علم و فناوری در کشور متناسب با اهداف و برنامه های بالادستی به منظور استقرار چرخه تکنولوژی

۲. تدوین پیش نویس قوانین، مقررات، لوایح، آیین نامه ها و سایر ضوابط مرتبط با حوزه علم، فناوری و نوآوری

۳. تدوین نقشه راه فنآوری بر اساس اولویت های علم و فن آوری نقشه جامع علمی کشور

۴. برنامه ریزی، اقدام و نظارت در زمینه اولویت های تعیین شده علم و فناوری در نقشه جامع علمی کشور

۵. برنامه ریزی و اقدام برای افزایش هماهنگی و هم افزایی بین دستگاه های اقتصادی کشور با رویکرد توسعه اقتصاد دانش بنیان

۶. برنامه ریزی، اقدام و نظارت در خصوص تأمین زیرساخت ها و الزامات مورد نیاز برای توسعه علم، فناوری و نوآوری در کشور

۷. برنامه ریزی و اقدام برای هدایت، تقویت و رشد پژوهش های کاربردی و تقاضامحور در جهت حل مسائل واقعی کشور و بهره گیری مناسب از نتایج آنها در بخش های ذیربط

۸. سیاستگذاری و برنامه ریزی برای گسترش فرهنگ کارآفرینی فناورانه در کشور

۹. برنامه ریزی و اقدام برای تقویت متخصصین حوزه سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری

۱۰. بررسی و شناسایی مسائل و مشکلات موجود در زمینه توسعه علم و فنآوری و ارائه راهکارهای اصلاحی

۱۱. طراحی و بکارگیری شاخص ها و ابزارهای مناسب برای پایش وضعیت توسعه علم، فنآوری و نوآوری و ارزیابی سیاست ها، برنامه ها و عملکرد نوآورانه و فناورانه در کشور

۱۲. طراحی، پایش و ارزیابی راهبردهای نظام های نوآوری بخشی، منطقه ای و ملی و ارائه راهکارهای اصلاحی

۱۳. برقراری تعامل اثربخش با دستگاه ها و نهادهای مرتبط و مجری برنامه های مرتبط با علم، فناوری و نوآوری به منظور تسریع در فرایند اجرایی شدن اهداف و برنامه ها و انتقال و انتشار علم و فناوری در کشور

۱۴. بررسی و شناسایی وضعیت آینده، اقتصاد، علم، فناوری و مدل های کسب و کار نوین در کشور و پیش بینی سناریوهای مناسب برای تحقق آینده مطلوب

۱۵. تدوین و راهبری برنامه های ملی آینده نگاری علم، فناوری و نوآوری و به روزرسانی دوره ای آنها

۱۶. تنظیم و ارائه گزارش های لازم به مراجع ذیربط

شرایط احراز:

۱- تحصیلات و معلومات

دارا بودن گواهینامه دکترا در یکی از رشته های تحصیلی:

سیاست گذاری علم و فناوری، فلسفه علم و فناوری (همه گرایش ها)، فلسفه علم، مدیریت تکنولوژی (همه گرایش ها)، مدیریت دولتی (تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی)، مدیریت سازمان های دولتی (سیاستگذاری دولتی (خط مشی گذاری عمومی))، مدیریت (مدیریت سیاستگاری بخش عمومی/ مدیریت سیستم ها)، مدیریت راهبردی، مدیریت بازرگانی (مدیریت سیاستگذاری بازرگانی)، علوم اقتصادی (توسعه اقتصادی/ اقتصاد بین الملل/ اقتصاد مالی/ نظام های اقتصادی/ اقتصاد نهادرا/ اقتصاد ایران)، مدیریت صنعتی (همه گرایش ها)، کارآفرینی، کارآفرینی (همه گرایش ها)، مهندسی صنایع (سیستم های کلان/ بهینه سازی سیستم ها)، آینده پژوهی

و یا گواهینامه کارشناسی ارشد در یکی از رشته های تحصیلی:

سیاستگذاری علم و فناوری، فلسفه علم، مدیریت تکنولوژی (همه گرایش ها)، برنامه ریزی سیستم های اقتصادی، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، اقتصاد و تجارت الکترونیک، مدیریت دولتی (خط مشی گذاری عمومی/ مدیریت تحول)، مدیریت دولتی و سیاستگاری عمومی، معارف اسلامی و مدیریت (مدیریت دولتی و سیاستگذاری عمومی/ صنعتی)، مدیریت سازمان های دولتی (برنامه ریزی و نظارت)، مدیریت بازرگانی (مدیریت استراتژیک/ تجارت الکترونیکی/ مدیریت تحول)، مدیریت صنعتی (همه گراش ها)، کارآفرینی (همه گرایش ها)، مدیریت کسب و کار (فناوری/ استراتژی/ عملیات زنجیره تأمین)، مدیریت کسب و کار (MBA) (مدیریت تکنولوژی/ اقتصاد مدیریت/ استراتژی/ مدیریت دینامیک سیستم ها)، علوم اقتصادی (برنامه ریزی سیستم های اقتصادی/ اقتصاد نظری/ اقتصاد و تجارت الکترونیک)، مهندسی صنایع (مدیریت نوآوری و فناوری/ سیستم های لان/ سیستمهای اقتصادی و اجتماعی/ بهینه سازی سیستم ها/ مهندسی مدیریت/ مدیریت مهندسی/ لجستیک و زنجیره تأمین/ آینده پژوهی)، مهندسی آینده پژوهی، مهندسی سیستم های اقتصادی- اجتماعی، مدیریت سیستم و بهره وری

۲- مهارت ها

توانایی استفاده از نرم افزارهای پردازش و تحلیل داده

توانایی طراحی شاخص های ارزیابی

توانایی درک و تحلیل مسائل اقتصادی

۳. دوره های آموزشی

آینده نگاری علم و فنآوری و آینده اندیشی

اصول برنامه ریزی و نظارت راهبردی

مبانی طراحی و پیاده سازی سیاست های علم و فناوری

۴- ویژگی های شخصیتی و رفتاری

تفکر سیستمی، تفکر تحلیلی و استنباطی، نظم فکری، کل نگری، خلاقیت و ابتکار، حمل ابهام، یادگیری فعال

کارشناس امور نوآوری و تجاری سازی

تعریف: این شغل دربرگیرنده فعالیت هایی است که متصدیان آنها عهده دار سیاستگاری، برنامه ریزی، اقدام و نظارت در زمینه حمایت از نوآوری ها و ترویج آنها، تجاری سازی فنآوری های راهبردی و مورد نیاز کشور، حمایت از فعالیت های دانش بنیان، شناسایی و حمایت از صنایع پیشرو دارای مزیت تجاری سازی و نوآوری در کشور می باشند. این شغل می تواند حسب پست مورد تصدی متضمن سطوح مدیریتی نیز باشد.

اهم وظایف و مسئولیت‌ها:

۱. سیاستگذاری و برنامه ریزی برای تجاری سازی فناوری ها و حمایت مؤثر از نوآوری ها و ترویج آنها

۲. برنامه ریزی و اقدام برای شناسایی و بهره گیری از مزیت ها و فرصت های ویژه موجود جهت تجاری سازی فناوری و تقویت نوآوری در کشور

۳. برنامه ریزی، هدایت، نظارت و پیگیری در زمینه ایجاد شبکه های ارتباطی مناسب میان دانش، صنعت و بازار و بهبود تبادلات میان آنها

۴. برنامه ریزی و اقدام برای حمایت از صنایع و بنگاه های تولیدی و خدماتی مبتنی بر مزیت های رقابتی فنآورانه و نوآورانه

۵. برنامه ریزی و اقدام برای ارائه حمایت های مادی و معنوی مورد نیاز جهت اجرای طرح های فناورانه و نوآورانه در کشور

۶. برنامه ریزی، اقدام و نظارت در زمینه حمایت از تولید، بازاریابی و صادرات کالاها و خدمات دانش بنیان و فناور

۷. بررسی عوامل تأثیرگذار درچرخه تجاری سازی و ارائه راهکارهای مناسب برای بهبود فضای کسب و کار و تسهیل فرایند عرض و ارائه فناوری و نوآوری در کشور

۸. انجام اقدامات قانونی و حقوقی لازم برای تقویت سرمایه گذاری بنگاه های اقتصادی در تولید و تجاری سازی فنآوری ها و نوآوری ها

۹. بررسی و شناسایی مسائل و مشکلات موجود در زمینه رشد نوآوری و تجاری سازی فناوری در کشور و ارائه راهکارهای اصلاحی

۱۰. تدوین و سنجش شاخص های لازم برای ارزیابی میزان رسوخ فناوری های راهبردی در صنایع پیشرو و شناسایی روش های بهبود آن

۱۱. بررسی، ارزیابی و اعلام نظر در خصوص طرح های فناورانه و نوآورانه و نظارت بر نحوه پیشرفت آنها

۱۲. تنظیم و ارائه گزارش های لازم به مراجع ذیربط

شرایط احراز:

۱- تحصیلات و معلومات

دارا بودن گواهینامه دکترا در یکی از رشته های تحصیلی:

مدیریت تکنولوژی (همه گرایش ها)، سیاست گذاری علم و فناوری، مدیریت بازرگانی (مدیریت سیاستگذاری بازرگانی/ مدیریت بازاریابی)، مدیریت راهبردی، مدیریت (مدیریت بازاریابی بین الملل/ مدیریت سیستم ها/ مدیریت تولید و عملیات/ تحقیق در عملیات)، مدیریت صنعتی (همه گرایش ها)، مدیریت فناوری اطلاعات (مدیریت خدمات و توسعه فناوری اطلاعات)، کارآفرینی، کارآفرینی (همه گرایش ها)، مهندسی صنایع (همه گرایش ها)، مهندسی برق (همه گرایش ها)، مهندسی پژشکی (همه گرایش ها)، مهندسی پلیمر، مهندسی شیمی (همه گرایش ها)، مهندسی هوافضا (همه گرایش ها)، فنآوری نانو (همه گرایش ها)، مهندسی کامپیوتر (همه گرایش ها)، مهندسی فناوری اطلاعات (همه گرایش ها)، مهندسی نساجی (همه گرایش ها)، علوم و مهندسی صنایع غذایی (همه گرایش ها)، علوم و مهندسی محیط زیست، مهندسی محیط زیست، زیست شناسی (همه گرایش ها)، زیست شناسی جانوری- سلولی و تکوینی، زیست شناسی- ژنتیک مولکولی، ژنتیک مولکولی، بیوانفورماتیک، زیست فناوری میکروبی، ریززیست فناوری (نانوبیوتکنولوژی)، علوم و مهندسی آب (همه گرایش ها)، مهندسی عمران (همه گرایش ها)، مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی (همه گرایش ها)، مهندسی مکانیک (همه گرایش ها)، مهندسی مکاترونیک، مهندسی مکانیک بیوسیستم (همه گرایش ها)، مهندسی خودرو (همه گرایش ها)، مهندسی سیستم های انرژی (همه گرایش ها)، مهندسی سیستم های میکرو نانوالکترومکانیک.

و یا گواهینامه کارشناسی ارشد در یکی از رشته های تحصیلی:

مدیریت تکنولوژی (همه گرایش ها)، سیاستگذاری علم و فناوری، مدیریت بازرگانی (همه گرایش ها)، مدیریت کسب و کار (همه گرایش ها)، مدیریت کسب و کار، مدیریت کسب و کار (MBA) (همه گرایش ها)، مدیریت (MBA) (همه گرایش ها)، MBA مدیریت بازرگانی و بازریابی بین المللی (همه گرایش ها)، مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی (همه گرایش ها)، مدیریت فناوری اطلاعات (کسب و کار الکترونیک)، کارآفرینی (همه گرایش ها)، مهندسی صنایع (همه گرایش ها)، مهندسی برق (همه گرایش ها)، مهندسی پزشکی (همه گرایش ها)، مهندسی پلیمر (همه گرایش ها)، مهندسی شیمی (همه گرایش ها)، مهندسی هوافضا (همه گرایش ها)، مهندسی نانوفناوری (همه گرایش ها)، مهندسی کامپیوتر (همه گرایش ها)، مهندسی فناوری اطلاعات (همه گرایش ها)، مهندسی نساجی (همه گرایش ها)، علوم و مهندسی صنایع غذایی (همه گرایش ها)، علوم و مهندسی محیط زیست (همه گرایش ها)، مهندسی محیط زیست (همه گرایش ها)، علوم و مهندسی صنایع غذایی (همه گرایش ها)، علوم و مهندسی محیط زیست (همه گرایش ها)، مهندسی محیط زیست (همه گرایش ها)، زیست شناسی جانوری (همه گرایش ها)، زیست شناسی سلولی و مولکولی، زیست شناسی سلولی و مولکولی (علوم سلولی و مولکولی/ ژنتیک)، علوم سلولی و مولکولی، زیست شناسی گیاهی (همه گرایش ها)، ژنتیک، ژنتیک انسانی، بیوانفورماتیک، زیست فناوری (همه گرایش ها)، ریززیست فناوری، نانوبیوممتیک (نانو زیست الهام)، نانو زیست الهام (نانوبیومیمتیک)، علوم و مهندسی آب (همه گرایش ها)، مهندسی عمران (همه گرایش ها)، مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی (همه گرایش ها)، مهندسی مکانیک (همه گرایش ها)، مهندسی مکاترونیک، مهندسی مکانیک بیوسیستم (همه گرایش ها)، مهندسی خودرو (همه گرایش ها)، مهندسی سیستم های انرژی (همه گرایش ها)، مهندسی انرژی های تجدید پذیر، مهندسی سیستم های میکرو و نانو الکترومانیک

۲- مهارت ها

توانایی ارزیابی مالی و اقتصادی طرح ها

توانایی استفاده از نرم افزارهای پردازش و تحلیل داده

توانایی کنترل پروژه

۳- دوره های آموزشی

حقوق تجارت و شرکت های تجاری

راهبردها و مدل های تجاری سازی

آشنایی با استراتژی های بازاریابی و فروش فناوری

۴- ویژگی های شخصیتی و رفتاری

تفکر سیستمی، خلاقیت و ابتکار، تحمل ابهام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام