کتاب استخدامی اداری ها
مشاغل عمومی و اختصاصی دستگاه های اجرایی

مشاغل اختصاصی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها

مشاغل اختصاصی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها (نامه شماره ۳۰۹۶۷۳ مورخ ۹/۶/۱۳۹۸ سازمان اداری و استخدامی کشور)

شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ ۱۴/۵/۱۳۹۸ بنا به پیشنهاد شماره ۱۷۷۷۸/۲۷/۹۷/۳۷۱ مورخ ۷/۱۲/۱۳۹۷ آن سازمان و به استناد ماده (۷۰) و ردیف های ۱ و ۲ بند «ب» ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری شغل کارشناس امور یارانه ها را با توجه به تعریف، نمونه وظایف و مسئولیت‌ها و شرایط احراز پیوست (ممهور به مهر شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی) بعنوان شغل اختصاصی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها تلقی نمود.

شایان ذکر است رعایت مفاد بخشنامه شماره ۹۶۲۲۰۱ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۵ این سازمان از تاریخ ابلاغ شغل اختصاصی یاد شده الزامی است.

کارشناس امور یارانه ها

تعریف: این شغل دربرگیرنده فعالیت هایی  است که متصدیان آن ها عهده دار مطالعه، برنامه ریزی، اقدام و نظارت در زمینه شناسایی گروه‌های هدف برای تخصیص انواع یارانه ها، تعیین سهم پیشنهادی یارانه های نقدی و غیرنقدی و میزان و نوع تسهیلات و حمایت های یارانه ای مورد نیاز بخش های گوناگون کشور (اعم از تولیدی، زیربنایی، خدمات و نظایر آن) می‌باشند. این شغل می‌تواند حسب پست مورد تصدی متضمن سطوح مدیریتی نیز باشد.

اهم وظایف و مسئولیت‌ها:

۱. مطالعه و بررسی اهداف مورد نظر در پرداخت انواع یارانه‌ها در زمینه ارتقاء عدالت اجتماعی، حمایت از گروه‌های هدف، اصلاح الگوی مصرف، افزایش بهره وری در مصرف آب و انرژی و مواردی از این قبیل و تدوین شاخص‌های مناسب برای ارزیابی میزان تحقق آ«ها

۲. مطالعه و بررسی انواع سیاست های حمایتی و یارانه های عمومی، روش های گوناگون پرداخت یارانه، روش های شناسایی گروه های هدف و طراحی مدل ها و روش های بومی و کارآمد برای تخصیص انواع یارانه ها و شناسایی مشمولین دریافت آنها

۳. برنامه ریزی و اقدام برای ایجاد، به روز رسانی و بهبود سامانه ها و پایگاه های اطلاعاتی لازم برای ثبت و ارزیابی داده های مورد نیاز جهت شناسایی گروه های هدف، تعیین و تخصیص انواع یارانه ها

۴. تدوین پیش نویس آیین نامه ها، دستورالعمل ها و ضوابط مرتبط با تخصیص انواع یارانه های عمومی در کشور

۵. برنامه ریزی و اقدام برای شناسایی انواع گروه های درآمدی و جوامع هدف مورد نظر و تعیین سهم پیشنهادی پرداخت نقدی و غیرنقدی یارانه برای هر یک از آنها

۶. بررسی و شناسایی نیازهای حمایتی بخش های گوناگون و ارائه پیشنهادات لازم برای تخصیص اعتبارات و تسهیلات یارانه ای مناسب (در قالب کمک های بلاعوض، یارانه سود تسهیلات، وجوده اداره شده و مواردی از این قبیل) به آنها

۷. برنامه ریزی و اقدام برای تخصیص مناسب انواع یارانه های مستقیم و غیرمستقیم به مشمولین ذیربط

۸. انجام اقدامات لازم برای گسترش پوشش انواع بیمه های اجتماعی در گروه های هدف از طریق پرداخت بخشی از حق بیمه آنها و نیز پوشش بیمه، دارو و درمان برای بخشی از گروه های هدف (نظیر بیماران خاص و صعب العلاج)

۹. بررسی و ارزیابی قیمت تمام شده انواع فرآورده ها و خدمات مشمول یارانه و ارائه راهکارهای مناسب برای منطقی نمودن قیمت آنها

۱۰- برقراری ارتباط با بانک های عامل به منظور تأمین اعبارات و تسهیلات یارانه ای مورد نیاز و ارزیابی عملکرد آنها در زمینه حساب ها و اعتبارات مربوط به یارانه ها و اعلام نمودن تخلفات احتمالی به مراجع ذیربط

۱۱. بررسی، تحلیل و ارزیابی هزینه ها و منافع ناشی از تخصیص انواع یارانه ها و میزان دستیابی به اهداف و نتایج مورد انتظار و ارائه راهکارهای اصلاحی برای افزایش اثربخشی و کارآیی آنها

۱۲. بررسی و ارزیابی فعالیت‌ها، سیستم‌ها و روش‌های موجود در زمیه پرداخت انواع یارانه ها و ارائه پیشنهادات اصلاحی

۱۳. نظارت بر عملکرد دستگاه های اجرایی در خصوص نحوه بکارگیری یارانه ها و تسهیلات اعطایی به آنها

۱۴. نظارت بر نحوه تعیین و تخصیص انواع یارانه ها و حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط

۱۵. تنظیم و ارائه گزارش های لازم به مراجع ذیربط

شرایط احراز:

۱- تحصیلات و معلومات

دارا بودن گواهینامه دکترا در یکی از رشته های تحصیلی

علوم اقتصادی (اقتصاد بخش عمومی/ اقتصادسنجی/ توسعه اقتصادی/ اقتصاد مالی/ اقتصاد بیمه/ اقتصاد ایران/ اقتصاد ریاضی/ اقتصاد شهری و منطقه ای/ اقتصاد کشاورزی/ اقتصاد منابع/ اقتصاد نظری)، اقتصاد (اقتصاد ریاضی)، اقتصاد (اقتصاد سلامت)، اقتصاد کشاورزی (سیاست و توسعه کشاورزی/ اقتصاد منابع طبیعی/ اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست)، مهندسی اقتصاد کشاورزی (سیاست و توسعه کشاورزی/ اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست)، آموزش عالی (اقتصاد و مدیریت مالی آموزش عالی)، رفاه اجتماعی، سلامت و رفاه اجتماعی، مددکاری اجتماعی، جمعیت شناسی، مردم شناسی، جامعه شناسی (توسعه اجتماعی- روستایی/ جامعه شناسی اقتصادی و توسعه)، مدیریت (مدیریت مالی)، مالی (مهندسی مالی/ بیمه/ بانکداری)، مهندسی صنایع (سیستم های مالی)، ریاضیات مالی، آینده پژوهی.

و یا گواهینامه کارشناسی ارشد در یکی از رشته های تحصیلی:

علوم اقتصادی، علوم اقتصادی (برنامه ریزی سیستم های اقتصادی/ توسعه اقتصادی و برنامه ریزی/ اقتصاد آموزش/ اقتصاد محیط زیست/ اقتصاد مالی اسلامی/ اقتصاد انرژی/ اقتصاد شهری/ اقتصاد فرهنگ و هنر/ بانکداری اسلامی/ اقتصاد نظری)، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، برنامه ریزی سیستم های اقتصادی، اقتصاد انرژی، اقتصاد مسکن، اقتصاد بهداشت، اقتصاد هر، اقتصاد نفت و گاز، اقتصاد نفت و گاز (مدیریت مالی نفت و گاز)، معارف اسلامی و اقتصاد، بانکداری اسلامی، مالیه و بانکداری اسلامی، اقتصاد کشاورزی (اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست/ سیاست و توسعه کشاورزی)، مهندسی اقتصاد کشاورزی (سیاست و توسعه کشاورزی/ اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست)، مهندسی کشاورزی- اقتصاد کشاورزی (سیاست و توسعه کشاورزی)، رفاه اجتماعی، برنامه ریزی رفاه اجتماعی، مدیریت خدمات اجتماعی، مددکاری اجتماعی، جمعیت شناسی، مردم شناسی، علوم اجتماعی (مردم شناسی)، مدیریت مالی، مالی (مهندسی مالی و مدیریت ریسک/ بیمه/ بانکداری)، ریاضی کاربردی (ریاضی مالی)، ریاضی (ریاضی مالی)، آمار بیمه ، آمار ریاضی، آمار اجتماعی و اقتصادی، آمار اقتصادی، حسابداری بخش عمومی، حسابداری مدیریت حسابداریحسابرسی، مهندسی مالی، مهندسی سیستم های اقتصادی- اجتماعی، مهندسی آینده پژوهی، مهندسی صنایع (سیستم های مالی/ آینده پژوهی/ سیستم های اقتصادی و اجتماعی)، مهندسی صنایع- سیستم های مالی، مهندسی صنایع- آینده پژوهی

۲- مهارت ها

توانایی ارزیابی و تحلیل اطلاعات و مسائل اقتصادی

توانایی محاسبه قیمت تمام شده محصولات و خدمات

توانایی بکارگیری نرم افزارهای تخصصی مالی و اقتصادی

۳- دوره های آموزشی

قانون هدفمند کردن یارانه ها و آیین نامه های اجرایی آن

روش های شناسایی گروه های هدف

آشنایی با اثرات اجتماعی و اقتصادی انواع یارانه ها

فنون اجرا و ارزیابی سیاست های حمایتی

۴- ویژگی های شخصیتی و رفتاری

تفکر تحلیلی و استنباطی، دقت نظر،ریزبینی، صبر و حوصله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام