کتاب استخدامی اداری ها
مشاغل عمومی و اختصاصی دستگاه های اجرایی

مشاغل اختصاصی سازمان بنادر و دریانوردی

مشاغل اختصاصی سازمان بنادر و دریانوردی (نامه شماره ۹۶۴۱۶۱ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۵ سازمان اداری و استخدامی کشور)

شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۵ بنا به پیشنهاد شماره ۳۸۰۵۸/ص/۹۴ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۹۴ آن سازمان و به استناد ماده (۷۰) و ردیف های «۱» و «۳» بند «ب» ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری مشاغل زیر را با عنایت به تعریف، نمونه وظایف و مسئولیت‌ها و شرایط احراز پیوست (ممهور به مهر شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی) به عنوان مشاغل اختصاصی سازمان بنادر و دریانوردی تلقی نمود.

شایان ذکر است از تاریخ ابلاغ مشاغل اختصاصی (موضوع ماده ۷۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) رعایت شرایط احراز مشاغل یاد شده الزامی می باشد و آن سازمان موظف است ظرف مدت ۳ ماه کلیه پست‌های سازمانی متصدیان شاغل مورد عمل قبلی را در مشاغل ابلاغی ذیربط تخصیص دهد و مشاغل قبلی از درجه اعتبار ساقط می‌گردند. بدیهی است آن دسته از کارمندانی که تا تاریخ ابلاغ این مصوبه در مشاغل مربوط اشتغال داشته اند و به موجب این ابلاغیه غیرواجد شرایط محسوب می شوند حسب مورد در یکی از مشاغل مربوط (اختصاصی- عمومی) تخصیص خواهند یافت و ادامه خدمت، ارتقاء رتبه و طبقه و انتصاب آنان در مشاغل مورد تصدی پیش بینی شده بلامانع خواهد بود.

عنوان شغل: کارشناس امور دریایی

تعریف: این شغل دربرگیرنده فعالیت هایی است که متصدیان آن عهده دار پژوهش، برنامه ریزی، اقدام و نظارت در زمینه امور مربوط به عملیات‌های دریایی، هیدروگرافی و تهیه نقشه‌های دریایی، ارزیابی و ارتقاء دانش فنی دریانوردان و صدور گواهینامه‌های تخصصی مربوطه می‌باشند. این شغل می‌تواند حسب پست مورد تصدی متضمن مدیریت و سرپرستی نیز باشد.

اهم وظایف و مسئولیت‌ها:

مشاغل سازمان بنادر 1

۲- مهارت‌ها

 • تسلط به زبان انگلیسی
 • توانایی استفاده از نرم افزارهای تخصصی
 • توانایی انجام کار تیمی و گروهی

۳- دوره‌های آموزشی

 • آشنایی با فن‌آوری‌های نوین دریایی و بندری
 • آشنایی با قوانین و مقررات و استانداردهای دریایی و بندری
 • آشنایی با زبان تخصصی دریایی
 • ۴- ویژگی‌های شخصیتی و رفتاری:

تفکر تحلیلی و استنباطی، دقت نظر، هوشمندی، تعهد کاری، خلاقیت و ابتکار، مشارکت‌جویی، خطرپذیری

عنوان شغل: کارشناسی ایمنی، امنیت و حفاظت دریایی

تعریف: این شغل دربرگیرنده فعالیت هایی است که متصدیان آن عهده دار پژوهش، برنامه ریزی، اقدام و نظارت در زمینه امور مربوط به ایمنی و امنیت دریایی، ایمنی و حفاظت ناوگان و دریانوردان و نیز محیط زیست دریایی میب باشند. این شغل می تواند حسب پست مورد تصدی متضمن مدیریت و سرپرستی نیز باشد.

اهم وظایف و مسئولیت‌ها:

مشاغل بنادر 2

۲- مهارت‌ها

 • تسلط به زبان انگلیسی
 • توانایی استفاده از نرم‌افزارهای تخصصی مرتبط
 • توانایی تصمیم‌گیری مناسب در شرایط بحرانی

۳- دوره‌های آموزشی

 • آشنایی با کنوانسیون‌های دریایی و بندری
 • آشنایی با قوانین و مقررات و استانداردهای دریایی و بندری
 • آشنایی با زبان تخصصی دریایی و بندری
 • اصول و روش‌های تأمین ایمنی و حفاظت

۴- ویژگی‌های شخصیتی و رفتاری:

تفکر تحلیلی و استنباطی، هوشمندی، مشارکت‌جویی، خوش‌رویی و حسن خلق، خطرپذیری، چابکی، سرعت عمل، آرامش و خونسردی

۵- سایر ویژگی‌ها

دارا بودن سلامت و شرایط جسمانی مناسب برای انجام وظایف مربوطه

عنوان شغل: کارشناس کنوانسیون‌ها و معاهدات دریایی و بندری

تعریف: این شغل دربرگیرنده فعالیت‌هایی است که متصدیان آن عهده‌دار انجام امور مرتبط با کنوانسیون‌ها و معاهدات دریایی و بندری و طرح موضوعات تخصصی در مجامع بین المللی می باشند. این شغل می تواند حسب پست مورد تصدی متضمن مدیریت و سرپرستی نیز باشد.

اهم وظایف و مسئولیت‌ها:

مشاغل بنادر 3

۲- مهارت‌ها

 • تسلط به زبان انگلیسی
 • تسلط به قوانین و مقررات و استانداردهای دریایی و بندری
 • توانایی گزارش نویسی و نگارش متون حقوقی

۳- دوره‌های آموزشی

 • آشنایی با زبان تخصصی دریایی و بندری
 • آشنایی با مجامع و کنوانسیون‌های دریایی و بندری
 • آشنایی با مفاهیم نوین دیپلماسی دریایی

۴- ویژگی‌های شخصیی و رفتاری

تفکر تحلیلی و استنباطی، هوشمندی، دقت نظر، ریزبینی، سخنوری، خلاقیت و ابتکار، خوش‌رویی و حسن خلق، مشارکت‌جویی

۵- سایر ویژگی‌ها

دارا بودن سلامت و شرایط جسمانی مناسب برای انجام وظایف مربوطه

عنوان شغل: کارشناس امور بندری

تعریف: این شغل در برگیرنده فعالیت هایی است که متصدیان آن عهده دار پژوهش، برنامه ریزی، اقدام و نظارت در زمینه امور مربوط به عملیات و خدمات بندری، توسعه اقتصادی و سرمایه گاری در مناطق بندری، بازاریابی برای خدمات بندری و توسعه بازار بنادر می باشند. این شغل می‌تواند حسب پست مورد تصدی متضمن مدیریت و سرپرسی نیز باشد.

اهم وظایف و مسئولیت‌ها:

مشاغل بنادر 4

۲- مهارت‌ها

 • توانایی برنامه‌ریزی بر اساس اهداف و سیاست‌ها
 • تسلط به زبان انگلیسی
 • توانایی استفاده از نرم‌افزار‌های تخصصی مربوطه

۳- دوره‌های آموزشی

 • آشنایی با قوانین و مقررات و استانداردهای جهانی در زمینه امور بندری
 • آشنایی با کنوانسیون‌های بندری
 • آشنایی با قوانین و مقررات داخلی دریایی و بندری

۴- ویژگی‌های شخصیتی و رفتاری

تفکر سیستمی، تفکر تحلیلی و استنباطی، کل نگری، هوشمندی، دقت نظر، ریزبینی، درستکاری، مشارکت‌جویی، خلاقیت و ابتکار

۵- سایر ویژگی‌ها

دارا بودن سلامت و شرایط جسمانی مناسب برای انجام وظایف مربوطه

عنوان شغل: کارشناس توسعه سواحل و بنادر و سازه های دریایی

تعریف: این شغل دربرگیرنده فعالیت هایی است که متصدیان آن عهده دار پژوهش، برنامه ریزی، اقدام و نظارت در زمینه امور مربوط به ایجاد، توسعه، نگهداری و تعمیر سواحل و بنادر، تأسیسات و سازه های دریایی می‌باشند. این شغل می‌تواند حسب پست مورد تصدی متضمن مدیریت و سرپرستی نیز باشد.

اهم وظایف و مسئولیت‌ها:

مشاغل بنادر 5

۲- مهارت‌ها

 • توانایی برنامه‌ریزی بر اساس اهداف و سیاست‌ها
 • تسلط به زبان انگلیسی
 • توانایی برقراری ارتباط مؤثر

۳- دوره‌های آموزشی

 • آشنایی با قوانین و مقررات و استانداردهای دریایی و بندری
 • آشنایی با زبان تخصصی دریایی و بندری
 • آشنایی با کنوانسیون‌های دریایی و بندری

۴- ویژگی‌های شخصیتی و رفتاری

تفکر تحلیلی و استنباطی، تفکر سیستمی، کل نگری، دقت نظر، خلاقیت و ابتکار

۵- سایر ویژگی‌ها

دارا بودن سلامت و شرایط جسمانی مناسب جهت انجام وظایف مربوطه

عنوان شغل: کارشناس تجهیزات بندری و دریایی

تعریف: این شغل دربرگیرنده فعالیت هایی است که متصدیان آن عهده دار پژوهش، برنامه ریزی، اقدام و نظارت در زمینه امور مرتبط با تأمین، راه اندازی، نگهداری و تعمیر تجهیزات دریایی و بندری (اعم از تجهیزات الکترونیکی و مخابراتی شناورها و تجهیزات ارتباطات دریایی) می‌باشند. این شغل می‌تواند حسب پست مورد تصدی متضمن مدیریت و سرپرستی نیز باشد.

اهم وظایف و مسئولیت‌ها:

مشاغل بنادر 6

۲- مهارت‌ها

 • تسلط به زبان انگلیسی
 • توانایی استفاده از نرم‌افزارهای تخصصی مربوطه
 • توانایی شناسایی و استفاده کلیه تجهیزات دریایی و بندری

۳- دوره‌های آموزشی

 • آشنایی با زبان تخصصی دریایی و بندری
 • آشنایی قوانین و مقررات و استانداردهای دریایی و بندری
 • آشنایی با انواع سیستم‌ها، علائم و ارتباطات الکترونیکی و مخابراتی

۴- ویژگی‌های شخصیتی و رفتاری

دقت نظر، ریزبینی، تعهد کاری، جزءنگری، مشارکت جویی، مسئولیت‌پذیری، درستکاری

۵- سایر ویژگی‌ها

دارا بودن سلامت و شرایط جسمانی مناسب برای انجام وظایف مربوطه

عنوان شغل: کارشناس ایمنی و حفاظت سواحل و بنادر

تعریف: این شغل دربرگیرنده فعالیت‌هایی است که متصدیان آن عهده دار تأمین ایمنی و امنیت فیزیکی، فنی و انسانی در سواحل و بنادر کشور و مقابله با بحران ها و تهدیدات احتمالی می‌باشند. این شغل می‌تواند حسب پست مورد تصدی متضمن مدیریت و سرپرستی نیز باشد.

اهم وظایف و مسئولیت‌ها:

مشاغل بنادر 7

۲- مهارت‌ها

 • تسلط به زبان انگلیسی
 • توانایی استفاده از نرم‌افزارهای مرتبط
 • توانایی درک و تحلیل موضوعات امنیتی
 • توانایی حل مسئله و تصمیم‌گیری اقتضائی

۳- دوره‌های آموزشی

 • آشنایی با اصول و مبانی حفاظت و امنیت
 • آشنایی با قوانین و مقررات دریایی و بندری
 • آشنایی با زبان تخصصی دریایی و بندری
 • آشنایی با تجهیزات ایمنی و حفاظتی

۴- ویژگی‌های شخصیتی و رفتاری

تفکر تحلیلی و استنباطی، ریزبینی، دقت نظر، تعهد کاری، خوش‌رویی و حسن خلق، سعه صدر، مسئولیت‌پذیری، درستکاری، قاطعیت، سرعت عمل

۵- سایر ویژگی‌ها

دارا بودن سلامت و شرایط جسمانی مناسب برای انجام وظایف مربوطه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام