کتاب استخدامی اداری ها
مشاغل عمومی و اختصاصی دستگاه های اجرایی

شغل اختصاصی سازمان برنامه و بودجه کشور

شغل اختصاصی سازمان برنامه و بودجه کشور

شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۷ بنا به پیشنهاد شماره ۴۷۲۴۰۲ مورخ ۵/۹/۱۳۹۷ آن سازمان و به استناد ماده (۷۰) و ردیف‌های ۱ و ۲ بند «ب» ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری شغل کارشناس راهبری برنامه و بودجه کشور را با توجه به تعریف، وظایف و مسئولیت‌ها و شرایط احراز پیوست (ممهور به مهر شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی) بعنوان شغل اختصاصی سازمان برنامه و بودجه کشور تلقی نمود.

شایان ذکر است رعایت مفاد بخشنامه شماره ۹۶۲۲۰۱ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۵ این سازمان از تاریخ ابلاغ شغل اختصاصی یاد شده الزامی است.

عنوان شغل: کارشناس راهبری برنامه و بودجه کشور

تعریف: این شغل دربرگیرنده فعالیت‌هایی استکه متصدیان آن‌ها عهده‌دار مطالعه، سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، اقدام و نظارت در زمینه تدوین برنامه‌های توسعه و سایر برنامه‌های کلان کشور، تنظیم بودجه سالانه کشور و دستگاه‌های اجرایی، ارزیابی نحوه اجرای برنامه‌ها و بودجه کشور، بهبود نظام‌های برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی و نیز افزایش بهره‌وری طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای می‌باشد. این شغل می‌تواند حسب پست مورد تصدی متضمن سطوح مدیریتی نیز باشد.

اهم وظایف و مسئولیت‌ها:

۱. مطالعه و برنامه‌ریزی در زمینه پیاده سازی راهبردهای و سیاست های کلان کشور در قالب برنامه های توسعه و بودجه های سالانه

۲. مطالعه، بررسی و ارائه راهکارهای مناسب برای مدیریت بهینه منابع و مصارف عمومی، حفظ و تقویت منابع مالی و سرمایه های کشور، کاهش وابستگی بودجه های سنواتی به درآمدهای حاصل از فروش نفت خام و افزایش اثربخشی هزینه های دولت

۳. مطالعه و سیاستگذاری در زمینه بهبود مستمر طرح ها و پروژه‌های بخش عمومی در کلیه مراحل پیدایش، اجرا و بهره برداری

۴. سیاستگذاری و برنامه ریزی در زمینه آمایش ملی سرزمین و توسعه فضایی کشور در سطح ملی، منطقه ای، استانی، شهری و روستایی

۵. سیاستگذاری، برنامه ریزی و اقدام برای شفاف‌سازی و پایش مستمر منابع مالی و تعهدات و مطالبات دولت

۶. تدوین پیش نویس مقررات، ضوابط، دستورالعمل ها، آیین نامه های اجرایی، استانداردها و فرم های مرتبط با قوانین برنامه های توسعه کشور، بودجه های سنواتی و نظام فنی و اجرائی کشور

۷. تدوین، تلفیق و هماهنگ‌سازی برنامه های ملی/ منطقه ای/ استانی و بلندمدت/ میان مدت و بخشی/ فرابخشی و بودجه های سنواتی و تطبیق آنها با برنامه های توسعه

۸. بررسی بودجه پیشنهادی دستگاه‌های اجرایی، تهیه و تنظیم بودجه های سنواتی آنها و ارائه پیشنهاد برای تخصیص اعتبارات متناسب با پیشرفت برنامه ها

۹. آسیب شناسی نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی کشور و طراحی الگوهای بومی و کارآمد برای بهبود فرایندها و نظام‌های مرتبط با برنامه و بودجه

۱۰. بررسی و اعلام نظر در مورد توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی طرح ها و پروژه‌های ملی و منطقه‌ای

۱۱. شناسایی، تشخیص صلاحیت، تعیین پایه، رتبه بندی، تعیین ظرفیت و ارزشیابی مجزریان، مشاوران، پیمانکاران و سازندگان و رسیدگی به تخلفات آنها

۱۲. نظارت راهبردی بر حسن اجرای قوانین و مقررات مرتبط با برنامه های کلان و بودجه کشور به ویژه قوانین برنامه های توسعه و بودجه های سالانه

۱۳. نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی، مشاوران و پیمانکاران در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمومی از نظر رعایت ضوابط و مقررات فنی، مالی و اجرایی و انطباق آنها با مفاد پیمان‌ها و قراردادهای ذیربط

۱۴. تنظیم و ارائه گزارش‌های لازم به مراجع ذیربط

شرایط احراز:

۱- تحصیلات و معلومات

دارا بودن گواهینامه دکترا در یکی از رشته‌های تحصیلی:

مدیریت توسعه، علوم اقتصادی (همه گرایش‌ها)، فلسفه اقتصاد اسلامی، اقتصاد سلامت، اقتصاد (اقتصاد سلامت)، اقتصاد کشاورزی (سیاست و توسعه کشاورزی/ اقتصاد منابع طبیعی/ اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست)، مهندسی اقتصاد کشاورزی (سیاست و توسعه کشاورزی/ اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست)، مالی (مهندسی مالی)، مدیریت دولتی (همه گرایش‌ها)، مدیریت سازمان‌های دولتی ایران (همه گرایش‌ها)، مدیریت (مدیریت سیاست‌گذاری بخش عمومی/ مدیریت مالی)، مدیریت صنعتی (مالی)، مدیریت راهبردی، مدیریت آموزشی، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی (همه گرایش‌ها)، توسعه کشاورزی، جامعه شناسی (جامعه شناسی اقتصادی و توسعه/ توسعه اجتماعی- روستایی)، محیط زیست (آمایش محیط زیست)، مهندسی صنایع (سیستم‌های مالی/ سیستم‌های کلان/ مدیریت پروژه)، مدیریت پروژه و ساخت، آینده پژوهی (همه گرایش‌ها)، آینده پژوهی

و یا گواهینامه کارشناسی ارشد در یکی از رشته‌های تحصیلی:

علوم اقتصادی، علوم اقتصادی (همه گرایش‌ها)، توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی، برنامه‌ریزی سیستم‌های اقتصادی، معارف اسلامی و اقتصاد، اقتصاد اسلامی، اقتصاد کشاورزی، اقتصاد کشاورزی (سیاست و توسعه کشاورزی/ اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست)، مهندسی اقتصاد کاشورزی (سیاست و توسعه کشاورزی/ اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست)، مهندسی کشاورزی- اقتصاد کشاورزی (سیاست و توسعه کشاورزی)، اقتصاد مسکن، اقتصاد انرژی، اقتصاد بهداشت (همه گرایش‌ها)، اقتصاد و تجارت الکترونیک، اقتصاد نفت و گاز (مدیریت مالی نفت و گاز)، آمار اقتصادی، آمار اجتماعی و اقتصادی، برنامه‌ریزی توسعه منطقه‌ای، برنامه‌ریزی و سیاستگذاری منطقه‌ای، برنامه‌ریزی منطقه‌ای، طراحی و برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای، برنامه‌ریزی آمایش سرزمین، برنامه‌ریزی رفاه اجتماعی، توسعه روستایی، توسعه روستایی (همه گرایش‌ها)، توسعه محلی، توسعه محلی (همه گرایش‌ها)، مالی (مهندسی مالی و مدیریت ریسک)، مدیریت مالی، حسابداری مدیریت، مدیریت دولتی (همه گرایش‌ها)، مدیریت دولتی و سیاستگذاری  عمومی، مدیریت سیاستگذاری عمومی، معارف اسلامی و مدیریت (مدیریت دولتی و سیاستگذاری عمومی/ مالی)، مدیریت سازمان‌های دولتی (همه گرایش‌ها)، دکتری حرفه‌ای مدیریت (تصمیم‌گیری و سیاستگذاری)، مدیریت نظارت و بازرسی، مدیریت بازرگانی (مدیریت استراتژیک/ مدیریت مالی)، مدیریت کسب و کار (مالی)، مدیریت کسب و کار (MBA) (مالی)، مدیریت MBA (اقتصاد مدیریت/ مدیریت مالی)، مدیریت اجرایی، مدیریت آموزشی، مدیریت صنعتی (مالی/ مدیریت پروژه/ مدیریت عملکرد/ مدیریت کیفیت و بهره‌وری)، مدیریت پروژه (تحقیق توسعه و فناوری/ مهندسی ساخت و احداث)، مدیریت پروژه و ساخت، جغرافیا و برنامه ریزی شهری (آمایش شهری)، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی (مدیریت توسعه پایدار روستایی/ توسعه اقتصاد روستایی/ اقتصاد فضا)، برنامه ریزی شهری، جغرافیای طبیعی (اقیلم شناسی در برنامه ریزی محیطی)، ژئومورفولوژی (ژئومورفولوژی و آ»ایش محیط)، محیط زیست (ارزیابی و آمایش سرزمین)، علوم و مهندسی محیط زیست (ارزیابی و آمایش سرزمین)، مهندسی مالی، مهندسی سیستم‌های اقتصادی- اجتماعی، مدیریت سیستم و بهره‌وری، مهندسی صنایع- مدیریت سیستم و بهره‌وری، مهندسی صنایع (سیستم‌های مالی/ سیستم‌های کلان/ سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی/ مهندسی سیستم‌های اقتصادی- اجتماعی/ مدیریت پروژه/ مهندسی مدیریت/ مدیریت مهندسی/ آینده‌پژوهی)، مهندسی آینده‌پژوهی

تبصره: رشته‌های تحصیلی مزبور برای همه پست‌هایی که عهده دار انجام وظایف اختصاصی سازمان برنامه و بودجه کشور هستند، مطلوب می‌باشند؛ لکن رشته‌های تحصیلی ذیل صرفاً برای پست‌هایی که در واحدهای تخصصی مرتبط با عنوان هر گروه قرار دارند، مطلوب می‌باشند، تصمیم‌گیری در خصوص تطابق حوزه‌های عملکردی هر یک واحدهای تخصصی با گروه‌های زیر بر عهده شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه قرار دارد.

الف) گروه فنی مهندسی، صنعت و انرژی

دارا بودن گواهینامه دکترا در یکی از رشته‌های تحصیلی:

در حال تکمیل…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام