کتاب استخدامی اداری ها
مشاغل عمومی و اختصاصی دستگاه های اجرایی

مشاغل اختصاصی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران

مشاغل اختصاصی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران

عنوان شغل: کارشناس سیر و حرکت

تعریف: این شغل در برگیرنده پستهای سازمانی است که متصدیان آنها تحت نظارت کلی ‌‌عهده‌دار انجام کارهای فنی، مطالعاتی و برنامه ریزی در زمینه سیرو حرکت می‌باشند. انجام این ‌‌فعالیت‌ها ممکن است بر حسب پست سازمانی مورد تصدی متضمن نظارت و سرپرستی نیز باشد. 

نمونه وظایف و مسؤولیت‌‌ها:

– پیش‌بینی، برنامه‌ریزی، تدوین و ابلاغ برنامه حمل و نقل شبکه ریلی به صورت سالیانه به مراجع ذیصلاح و مقایسه آن با برنامه‌های عملیاتی شده‌.

– برنامه ریزی و ابلاغ (زمان حرکت، سازمان قطار و نحوه راهبری) قطارهای مسافری و باری به صورت فصلی و برنامه‌ای‌.

– برنامه ریزی جهت تخصیص و استفاده بهینه از نیروی کشش درجهت افزایش میزان حمل و نقل بار و مسافر ادارات کل راه آهن مناطق.

– تدوین و ابلاغ اساسنامه‌های مرتبط با منابع انسانی ( بکارگیری، ارتقا، آموزش )، حمل و نقل سریع و ایمن، واگذاری امور به بخش خصوصی و قراردادهای مربوطه و‌…. 

– نظارت برحسن اجرای برنامه‌های پیش بینی شده و برآورد و منابع مورد نیاز در تحقق حمل و نقل بار و مسافر نیروی انسانی و سایر امکانات شبکه با همکاری ادارات کل مربوطه ) براساس ’انواع واگن’ (نیروی کشش سیاست گذاری حمل و نقل کلان کشور.

– شرکت در کمیسیونهای سوانح به عنوان عضو اصلی برای رسیدگی و تصمیم گیری در امور مربوط به سیر و حرکت‌.

– بررسی و تجزیه و تحلیل عملکرد گرافهای روزانه مناطق و طرح رسیدگی به آن در کمیسیون گراف.

– بررسی ملزومات اداری و تجهیزات فنی ( کفش خط، چراغ انتهای قطار و‌… ) مورد نیاز در ایستگاهها و دپوها و پیگیری رفع احتیاجات‌.

– گزارش سوانح و اتفاقات در طول خط وهماهنگی اعزام قطارهای نجات به محل سانحه.

– شرکت در کمیسیون‌های مربوط به سیر قطارها و جلوگیری از سوانح.

شرایط احراز:

1- تحصیلات و معلومات:

دارا بودن گواهینامه کارشناسی، کارشناس ارشد، دکترا و یا مدارک همتراز در یکی از رشته‌های: مهندسی حمل و نقل، مهندسی راه آهن، مهندسی بهره برداری راه آهن، مهندسی صنایع(کلیه گرایشها)، مهندسی کامپیوتر(سخت افزار- نرم افزار)، ریاضی، فیزیک، آمار، بهداشت حرفه ای، ایمنی صنعتی، الکترونیک، الکتروتکنیک، مهندسی برق، مهندسی عمران، کنترل صنعتی، مهندسی مکانیک(کلیه گرایشها)، مهندسی تولید، متالوژی، ماشین افزار، مهندسی مواد، مهندسی در امور جریه، مدیریت (صنعتی، بازرگانی، دولتی، اجرایی وگمرکی)، اقتصاد حمل و نقل و فناوری اطلاعات.

2- مهارت:

– تسلط برمقررات عمومی حرکت و حرکت در سیستم‌های علائم الکتریکی و سایرمقررات و دستور العملهای سیروحرکت‌.

– شناخت روسازی خطوط ریلی

– توانایی طراحی خطوط ایستگاه

– تسلط بر سیستم مکانیزه سیر و حرکت

– آشنایی به زبان انگلیسی

– شناخت مقررات حمل کالاهای خطرناک

3- دوره‌های آموزشی:

– دوره آموزش عمومی بهره برداری و سیر وحرکت ( ویژه کارشناسان)

– دوره آموزش سیستم‌های علایم و ارتباطات الکتریکی

– دوره آموزش تعرفه‌‌ها و کنوانسیونهای حمل و نقل(داخلی و بین‌المللی)

 

عنوان شغل: کاردان سیر و حرکت

تعریف: این شغل در برگیرنده پست‌های سازمانی است که متصدیان آنها ‌‌عهده‌دار انجام نظارت فنی و اجرایی در زمینه سیر و حرکت می‌باشند و امور ترافیک ایستگاه‌های راه آهن را برعهده می‌گیرد ( قبول و اعزام قطار، موجودی بار، تلاقی، کنترل ترافیک و…)

نمونه وظایف و مسؤولیت‌ها:

– تنظیم ورقه سیر و مشخصات قطار جهت تسلیم به رئیس قطار.

– نظارت و بررسی وسایل و علائم فنی قطارها.

– بازدید از خطوط و تجهیزات ایستگاه بمنظور رفع نواقص و گزارش امر جهت مقام مافوق.

– توزیع و واگذاری واگنهای رسیده براساس برنامه تنظیمی.

– ثبت ساعات ورود و خروج قطارها در دفاتر مربوط.

– ثبت مشخصات واگنهای متصله و منفصله از قطارها در ایستگاههای بین راه در گراف مربوط.

– بررسی وسایل و علائم فنی قطارها و همکاری به منظور نظارت بر تهیه و تامین به موقع تجهیزات و لوازم مورد نیاز ایستگاههای طول خط.

– بررسی و کنترل قطار از لحاظ فنی از قبیل وزن و طول مجاز و نحوه اتصال واگنها و طرز قرار گرفتن پرده‌های محافظ.

– بررسی و پیشنهاد در مورد نصب علائم ضروری در ایستگاهها، خطوط و یا حذف علائم غیرضروری. 

– بررسی علل توقف واگنهای باردار در ایستگاههای بین راه.

– بهره برداری کامل واگنها از نظر اندازه و ظرفیت.

شرایط احراز: 

١ -تحصیلات و معلومات:

گواهینامه کارشناسی و یا همتراز در یکی از رشته‌های: مهندسی حمل و نقل، مهندسی راه آهن، مهندسی بهره برداری راه آهن، مهندسی صنایع(کلیه گرایشها)، مهندسی کامپیوتر(فنی- نرم افزار)، فیزیک، آمار، بهداشت حرفه ای، ایمنی صنعتی، الکترونیک، الکتروتکنیک، مهندسی برق، مهندسی عمران، کنترل صنعتی، مهندسی مکانیک(کلیه گرایشها)، مهندسی تولید، متالوژی، ماشین افزار، مهندسی مواد، مهندسی در امور ناوگان (جریه)، مدیریت (صنعتی- بازرگانی- دولتی- اجرایی _گمرکی).

گواهینامه کاردانی و یا همتراز در یکی از رشته‌های: حمل و نقل، کامپیوتر(نرم افزار)، ریاضی، برق، الکترونیک، الکترو تکنیک، نقشه کشی صنعتی، امور فنی راه آهن، بهداشت حرفه ای، ایمنی صنعتی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، آمار، ماشین افزار، مکانیک خودرو، کنترل صنعتی، مکانیک، متالوژی، ساخت و تولید (گرایش ماشین ابزار)، مدیریت (بازرگانی، گمرکی، صنعتی کاربردی، دولتی، بیمه)

2- مهارت:

– تسلط بر مقررات عمومی بهره برداری و سیر و حرکت

– شناخت نیروی کشش، واگن و سیستم‌های ترمز

– شناخت کامل سیستم‌های علایم و ارتباط (C.T.C&RC) 

– تسلط بر سیستم مکانیزه سیر و حرکت 

3- دوره‌های آموزشی:

– دوره تکنیسین ترافیک

– دوره آموزش سیستم‌های علایم و ارتباطات الکتریکی

– دوره آموزش تعرفه‌‌ها و کنوانسیونهای حمل و نقل (داخلی و بین‌المللی)

4- سایر شرایط:

1- حدت بینایی بدون عینک حداقل 10/7 با عینک 10/10 باشد. 2- شنوایی سنجی PTA,SRT,SDS (BC-AC) (میانگین هدایت عصبی 20 باشد) 3- تست کوررنگی ایشی هارا (در صورت اشتباه خواندن 4 پلیت از 28 پلیت مردود میباشد) 4- کسب استانداردهای لازم در معاینات عمومی طب کار‌.

 

عنوان شغل: بهره بردار ایستگاه

تعریف: این شغل در برگیرنده پستهای سازمانی است که متصدیان آنها وظایف اجرایی امور ترافیک ایستگاههای راه آهن ( قبول، اعزام، سبقت و تلاقی قطارها، تنظیم برنامه آرایش قطارها، تهیه و ارائه موجودی بار و واگن ها، کنترل ترافیک و‌…) را برعهده می‌گیرند.

نمونه وظایف و مسؤولیت‌ها:

– برنامه ریزی چگونگی حرکت قطارها در محدوده تحت نظارت با هماهنگی مسئولین مافوق.

– قبول و اعزام قطارها با توجه به مقررات عمومی حرکت و اقدام لازم جهت حرکت بموقع و ایمن قطارها باهماهنگی مسئولین ذیربط‌.

– تنظیم ورقه سیر و مشخصات قطار جهت تسلیم به رئیس قطار.

– بازدید خطوط، علائم و تجهیزات ایستگاهها و قطارها بمنظورنظارت، تامین احتیاجات و رفع نواقص و گزارش موضوع جهت مقام مافوق.

– تنظیم و ارائه برنامه مانور جهت توزیع و واگذاری واگنهای رسیده براساس برنامه تنظیمی.

– ثبت مشخصات قطارهای وارده و صادره با ذکر ساعات ورود و خروج قطارها در دفاتر مربوطه.

– ثبت مشخصات کلیه توقفات و تغییرات ایجاد شده در قطار (شامل واگنهای متصله و منفصله از قطارها و‌…) در ایستگاههای بین راه در گراف مربوط.

– کنترل قطار از لحاظ فنی از قبیل وزن و طول مجاز و نحوه اتصال واگنها و کسب مجوزهای لازم در خصوص اعزام قطارهای خاص.

– پیشنهاد نصب علائم ضروری در ایستگاهها، خطوط و یا حذف علائم غیرضروری.

– ثبت و ارائه آمارمربوط به حمل و نقل ایستگاه‌‌ها شامل ( تعداد واگنها، باردار و خالی، تخلیه شده، تحت تخلیه، بارگیری شده و‌…)

– تعامل با پست بازدید آلات ناقله جهت نطارت بر قطارهای وارده و نظارت بر انجام آزمایش ترمز و مندرجات جواز ترمز صادره‌.

شرایط احراز:

1- تحصیلات و معلومات:

گواهینامه کارشناسی و یا همتراز در یکی از رشته‌های: مهندسی حمل و نقل، مهندسی راه آهن، مهندسی بهره برداری راه آهن، مهندسی صنایع(کلیه گرایشها)، مهندسی کامپیوتر(فنی- نرم افزار)، ریاضی، فیزیک، آمار، بهداشت حرفه ای، ایمنی صنعتی، الکترونیک، الکتروتکنیک، مهندسی برق، مهندسی عمران، کنترل صنعتی، مهندسی مکانیک(کلیه گرایشها)، مهندسی تولید، متالوژی، ماشین افزار، مهندسی مواد، مهندسی در امور ناوگان (جریه)، مدیریت (صنعتی، بازرگانی، دولتی، اجرایی وگمرکی)، اقتصاد حمل و نقل، فناوری اطلاعات، طراحی صنعتی.

گواهینامه کاردانی و یا همتراز در یکی از رشته‌های: حمل و نقل، کامپیوتر(نرم افزار)، ریاضی، برق، الکترونیک، الکترو تکنیک، نقشه کشی صنعتی، امور فنی راه آهن، بهداشت حرفه ای، ایمنی صنعتی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، آمار، ماشین افزار، مکانیک خودرو، کنترل صنعتی، مکانیک، متالوژی، ساخت و تولید(گرایش ماشین ابزار)، مدیریت (بازرگانی، گمرکی، صنعتی کاربردی، دولتی و بیمه)

2- مهارت:

– تسلط بر مقررات عمومی حرکت و حرکت در سیستم‌های علائم الکتریکی و سایر مقررات ودستور العملهای سیروحرکت‌.

– شناخت خصوصیات نیروی کشش، واگن، سیستم‌های ترمز، روسازی خط و طراحی ایستگاه

– شناخت کامل سیستم‌های علایم الکتریکی (C.T.C&RC ( و ارتباطی ( شبکه بی سیم متداول و ترانک و سیستم‌های کنترل ترافیک قطارها)

– تسلط بر سیستم مکانیزه سیر و حرکت و شناخت مقررات حمل کالاهای خطرناک

3- دوره‌های آموزشی:

– دوره آموزشی تکنیسین ترافیک

– کاربری پانلهای فرماندهی و محلی علائم الکتریکی

– دوره آموزشی سیستم‌های ارتباطی

4- سایر شرایط:

1- حدت بینایی بدون عینک حداقل 10/7 با عینک 10/10 باشد. 2- شنوایی سنجی PTA,SRT,SDS (BC-AC) (میانگین هدایت عصبی 20 باشد) 3- تست کوررنگی ایشی هارا (در صورت اشتباه خواندن 4 پلیت از 28 پلیت مردود میباشد) 4- کسب استانداردهای لازم در معاینات عمومی طب کار‌.

 

عنوان شغل: راهبر قطار

تعریف: این شغل در برگیرنده پستهای سازمانی است که متصدیان آنها مسئولیت تنظیم آرایش قطار، راهبری قطارهای باری و مسافربری، آموزش عملی پرسنل و انجام امور مربوط به تامین تردد قطارها را به ‌‌عهده‌دارند.

نمونه وظایف و مسؤولیت ها:

– مجهز نمودن واگنهای متوقف در خطوط به کفش خط و ترمز دستی به میزان لازم‌.

– تغییر مسیر سوزنها ویا بازو بستن سیمافور جهت انجام عملیات سیروحرکت ( قبول، اعزام، مانور ) طبق دستور مقام مافوق‌.

– اطلاع کامل از وضعیت شیب و فراز ایستگاه و بلاکهای طرفین‌.

– حصول اطمینان از آزاد بودن خطوط قبول قطار و دگاژ بودن سایر خطوط جهت انجام عملیات سیروحرکت و ارائه علامتهای لازم به راهبران قطار.

– نظارت و حصول اطمینان از سالم و تمیز بودن دستگاههای سوزن در محوطه ایستگاه و اعلام سریع نواقص به مسئول وقت ایستگاه‌.

– توجه کامل به وضعیت سوزنها، علائم الکتریکی محوطه ایستگاه و‌… در هنگام مانور قطارها‌. – دریافت برنامه مانور از مسئول وقت ایستگاه و تفکیک و تشکیل قطارها با رعایت کلیه موارد مقرراتی و ایمنی تحت نظرمسئول یادشده‌.

– اطلاع از وضعیت خطوط و قطارهای ایستگاه و ابلاغ برنامه مانور به پرسنل تحت سرپرستی جهت انجام سریع و ایمن کار‌.

– اعلام وضعیت محوطه ایستگاه و واگنها به مسئول وقت ایستگاه پس از انجام عملیات مانور و حصول اطمینان از مهار شدن کامل واگنها ( ترمز دستی به میزان لازم، کفش خط، دگاژ بودن خطوط، عدم پراکندگی واگنها و‌…)

– هدایت و راهبری لکوموتیو و قطارهای راه آهن در محوطه ایستگاه و طول خط طبق آئین نامه‌‌ها و دستورالعملهاو مقررات مربوطه و اعمال نهایت دقت در حفظ و نگهداری لکوموتیوها و سلامت سیر قطار.. تحویل و تحول لکوموتیو و کنترل تجهیزات ( کابل، کپسول آتش نشانی، سوخت، شن و‌… ) و ملزومات مربوطه ( دفترچه، کارنامه و‌… ) و اعلام و پیگیری رفع نواقص از طریق ایستگاه و دپو‌.

– کنترل وضعیت لکوموتیو در حین انجام وظیفه و درج نواقص یا خرابی‌های مشاهده شده در دفترچه تعمیراتی جهت رفع آنها‌.

– شرکت در انجام آزمایش ترمز ( و یاهمکاری تعیین شده در قطارهای خاص ) پس از هر بار تغییر در آرایش قطار‌.

– دقت نظر لازم در مندرجات اسناد سیر و حرکتی صادره ( چراغهای علائم ) و رعایت دقیق و کامل مفاد آنها‌.

– مراقبت و اطمینان از صحت عملکرد سیستم‌های لکوموتیو و واگن ( ترمزها، آرایش قطار و‌… ) و توجه کامل به علائم و تابلوهای طول مسیر‌.

– مشاهده دقیق و رعایت کلیه مقررات سیروحرکت ( سرعت مقرره در طول خط و مانورایستگاه و چراغهای علائم و‌…)

– بررسی فنی و مقرراتی قطار مورد حمل و مطابقت قطار با مشخصات ورقه سیر، بارنامه هاو مشاهده پلمپ واگنهای باردار‌.

– اطلاع از وضعیت قطار مورد تصدی و رعایت کلیه مقررات از ابتدا تا انتهای مسیر مطابق با آئین نامه هاو دستورالعملهای موجود‌.

– نظارت بر کار مأمورین تحت پوشش و انجام وظیفه تحت نظر مسئول وقت ایستگاههای طول مسیرو یا ایستگاههای فرماندهی RC یا مرکز فرماندهی CTC جهت انجام عملیات سیروحرکت‌.

– شرکت در انجام آزمایش ترمز و بررسی فنی قطار پس از هر اتصال و انفصال‌.

– دریافت پروانه راه آزاد، حکم احتیاط، جواز ترمز وکنترل مندرجات آن و تحویل آن به راهبر قطار (لکوموتیورانان) در سیستم راه آزاد ویا علائم الکتریکی‌.

– مشاهده علائم و اعلام وضعیت خطوط و تابلوها در حین حرکت جهت حفظ سلامت سیر‌.

– بازدیداز وضعیت کلی قطار و حصول اطمینان از صحت و سلامت فنی آن و شرکت در امر آزمایش ترمز قبل ازحرکت و پس از

– تنظیم آرایش قطار و اتصال لکوموتیو و کنترل صحت عملکرد ترمز واگنها و لکوموتیو طبق آئین نامه مقررات عمومی حرکت.

– آموزش عملی مکانیسم وطرزکار قطعات مختلف لکوموتیو، آموزش صحیح لکوموتیورانی و سایر دستور العملها وآئین نامه‌های فنی مربوط به مأمورین حرکت و راهبر قطار‌.

– تعلیم و آزمایش عملی راهبران قطار جهت تایید صلاحیت آنان و ارتقا به مشاغل بالاتر‌.

شرایط احراز:

1- تحصیلات و معلومات:

گواهینامه کارشناسی و یا همتراز در یکی از رشته‌های: مهندسی حمل و نقل، مهندسی راه آهن، مهندسی بهره برداری راه آهن، مهندسی صنایع(کلیه گرایشها)، مهندسی کامپیوتر(فنی- نرم افزار)، فیزیک، آمار، بهداشت حرفه ای، ایمنی صنعتی، الکترونیک، الکتروتکنیک، مهندسی برق، مهندسی عمران، کنترل صنعتی، مهندسی مکانیک(کلیه گرایش‌ها)، مهندسی تولید، متالوژی، ماشین افزار، مهندسی مواد، مهندسی در امور جریه، مدیریت (صنعتی، بازرگانی، گمرکی، دولتی)

گواهینامه کاردانی و یا همتراز در یکی از رشته‌های حمل و نقل، کامپیوتر(نرم افزار)، ریاضی، برق، الکترونیک، الکترو تکنیک، نقشه کشی صنعتی، امور فنی راه آهن، بهداشت حرفه ای، ایمنی صنعتی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، آمار، ماشین افزار، مکانیک خودرو، کنترل صنعتی، مکانیک، متالوژی، ساخت و تولید(گرایش ماشین ابزار)، مدیریت (بازرگانی، گمرکی، صنعتی کاربردی، دولتی، بیمه)

2- مهارت:

– تسلط بر مقررات عمومی حرکت، حرکت در سیستم‌های علائم الکتریکی وسایر مقررات و دستور العملهای سیروحرکت‌.

– شناخت کامل خصوصیات بهره برداری انواع سوزن، واگن، لکوموتیو و روسازی خط‌.

– شناخت کامل سیستم‌های کنترل ترافیک قطار (AWP&ATP&ATS&ATC) و علایم الکتریکی

– شناخت مقررات مرتبط با خطوط برقی‌.

– شناخت موضوعات مرتبط با ایمنی سیروحرکت

3- دوره‌های آموزشی:

– دوره‌های آموزش سوزنبان

– دوره آموزش مانور

– دوره آموزش لکوموتیوران

– دوره آموزش رئیس قطار باری

– دوره آموزش آموزگار لکوموتیوران.

– دوره آموزشی حمل کالاهای خطرناک‌.

– دوره‌های آموزشی سیستم‌های علائم الکتریکی (RC&CTC) و ارتباطی ( شبکه بی سیم متداول و ترانک).

4- تجربه: موفقیت در دوره‌های آموزشی مندرج در طرح چند پیشگی جهت ارتقا به مشاغل بالاتر. توضیح: تخصیص متصدیان سایر مشاغل اختصاصی راه آهن در این شغل با رعایت قوانین و مقررات مربوط و طی دوره‌های آموزشی بدو خدمت شغل راهبر قطار در این شغل بلامانع است.

5- سایر شرایط:

1- حدت بینایی بدون عینک حداقل 10/7 با عینک 10/10 باشد. 2- شنوایی سنجی PTA,SRT,SDS (BC-AC) (میانگین هدایت عصبی 20 باشد) 3- تست کوررنگی ایشی هارا (در صورت اشتباه خواندن 4 پلیت از 28 پلیت مردود می‌باشد) 4- کسب استانداردهای لازم در معاینات عمومی طب کار‌.

 

عنوان شغل: کارشناس ایمنی راه آهن

تعریف: این شغل در برگیرنده پستهای سازمانی است که متصدیان آنها تحت نظارت کلی ‌‌عهده‌دار انجام طرح ریزی فنی، مطالعاتی و برنامه ریزی در زمینه سوانح و حفاظت فنی راه آهن می‌باشند. انجام این ‌‌فعالیت‌ها ممکن است بر حسب پست سازمانی مورد تصدی متضمن نظارت و سرپرستی نیز باشد.

نمونه وظایف و مسؤولیت ها:

– برنامه ریزی، نظارت و کنترل بر حسن اجرای صحیح استانداردها، ضوابط، قوانین و مقررات عمومی حرکت و سایر دستورالعملهای فنی و تلاش در جهت بهبود فرآیندها و مکانیزاسیون سیستم‌های سوانح به منظور پیشگیری از وقوع سوانح با همکاری واحدهای مرتبط.

– بررسی و نظارت بر تهیه و تدوین دستورالعملهای فنی مرتبط با ایمنی سیر و حرکت، ناوگان و امور زیر بنائی‌.

– اصلاح ضوابط و مقررات عمومی سیر و حرکت و سایر دستورالعملها منطبق بر فن آوری و شرایط روز‌.

– تهیه طرح‌های حفظ، پیشگیری و ارتقاء ایمنی و ارائه آنها به کمیسیون عالی سوانح جهت تصویب.

– نظارت بر تعیین مشخصات فنی، خرید تجهیزات، ناوگان و ماشین آلات روسازی خط، علائم الکتریکی و کلیه سخت افزارها و نرم افزارها در بدو خرید مرتبط با امور سیر وحرکت از منظر ایمنی.

– نظارت و همکاری راهبردی در سند توسعه آموزش ارتقاء ایمنی در جهت توسعه مهارت‌‌ها و ارتقاء انگیزش نیروی انسانی موثر در ایمنی.

– نظارت و پیگیری در زمینه آماده بکار قطار نجات، جرثقیل ریلی و سایر تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز در امر رسیدگی به سوانح و حوادث‌.

– مطالعه و تحقیق در خصوص علل وقوع حوادث و اظهار نظر کارشناسی در جهت تحلیل حوادث.

– مستندسازی، رسیدگی و تحلیل حوادث به منظور ارائه راهکارهای پیشگیرانه.

– مطالعه و ارائه پیشنهادهای مربوط به حرکت قطارها به منظور جلوگیری از حوادث و سوانح.

– شناسایی و بررسی نقاط بحرانی و مخاطره آمیز و انجام بازدیدهای فنی و ایمنی از طول خط و ایستگاههای شبکه ریلی‌.

شرایط احراز:

١ -تحصیلات و معلومات:

گواهینامه کارشناسی، کارشناس ارشد، دکترا و یا مدارک همتراز در یکی از رشته‌های: مهندسی حمل و نقل، مهندسی راه آهن، مهندسی بهره برداری راه آهن، مهندسی صنایع(کلیه گرایشها)، مهندسی کامپیوتر(فنی- نرم افزار)، فیزیک، آمار، بهداشت حرفه ای، ایمنی صنعتی، الکترونیک، الکتروتکنیک، مهندسی برق، مهندسی عمران، کنترل صنعتی، مهندسی مکانیک(کلیه گرایشها)، مهندسی تولید، متالوژی، ماشین افزار، مهندسی مواد، مهندسی در امور جریه. مدیریت (صنعتی، بازرگانی، گمرکی و دولتی)

2- مهارت:

– تسلط برمقررات عمومی حرکت.

– شناخت روسازی خطوط ریلی

– شناخت کامل نیروی کشش_ واگن و سیستم‌های ترمز

– شناخت کامل سیستم‌های علایم و ارتباط الکتریکی (C.T.C  RC)

– آشنایی به زبان انگلیسی

3- دوره‌های آموزشی:

– دوره آموزش عمومی بهره برداری و سیر وحرکت ( ویژه کارشناسان)

– دوره آموزش سیستم‌های علایم و ارتباطات الکتریکی

– دوره آموزش تعرفه‌‌ها و کنوانسیونهای حمل و نقل(داخلی و بین‌المللی)

– دوره آموزش حمل کالاهای خطرناک

 

عنوان شغل: کارشناس وسایط نقلیه ریلی

تعریف: این شغل دربرگیرنده پستهای سازمانی است که متصدیان آنها ‌‌عهده‌دار انجام وظایف مطالعاتی و برنامه ریزی و نظارت بر تعمیرات و نوسازی ناوگان ریلی (لکوموتیو- واگن و جرثقیل ها) می‌باشند‌. انجام این ‌‌فعالیت‌ها ممکن است بر حسب پست سازمانی مورد تصدی متضمن نظارت و سرپرستی نیز باشد.

نمونه وظایف و مسؤولیت ها:

– مطالعه سیاست ها، اهداف و برنامه‌های کلان شرکت در جهت متناسب سازی برنامه‌های اجرایی واحد مربوطه.

– همکاری در تعیین خط مشی و برنامه راه آهن در امور مربوط به ناوگان.

– برنامه ریزی بهره برداری از لکوموتیو، جرثقیل، واگن و سایر ماشین آلات مورد نیاز.

– برنامه ریزی و نظارت بر تامین مواد اولیه و قطعات یدکی لکوموتیو، جرثقیل، واگن و سایر ماشین آلات مورد نیاز از طریق بخش غیر دولتی. 

– مطالعه درخصوص ارائه پروژه‌های اجرایی در کل شبکه و برآورد بودجه مورد نیاز متناسب با برنامه‌های حمل و نقل.

– نظارت و بازرسی در زمینه تامین و برنامه ریزی سازمان قطار نجات ( جرثقیل‌های ریلی) و شرکت در جلسات کمیسیون سوانح در جهت انتقال نیازهای ایمنی و برنامه ریزی در تامین و انجام مطالعات پیشگیری.

– برنامه ریزی و نظارت بر تعمیرات ویژه لکوموتیوها، واگنهای مولد بخار و لکوموتیو‌های مانوری، جرثقیلها و ماشین آلات مکانیزه.

– نظارت بر قطعات بازسازی شده و ارزیابی کیفی آنان با همکاری کارشناسان کنترل کیفیت‌.

– نظارت بر بخش غیر دولتی حوزه فعالیت کاری و تنظیم و تایید صورت وضعیت پیمانکاران‌.

– تهیه آمار و گزارشات تحلیلی و تخصصی در زمینه مشخصات لکوموتیو، جرثقیل، واگن و سایر ماشین آلات در جهت تعمیر و نگهداری آنها. 

شرایط احراز:

١ -تحصیلات و معلومات:

گواهینامه کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و یا مدارک همتراز در یکی از رشته‌های: مهندسی مکانیک، مهندسی صنایع (کلیه گرایشها)، مهندسی راه آهن، مهندسی برق، الکترونیک، مهندسی مواد (جوشکاری)، مهندسی شیمی، مهندسی متالوژی، مهندسی تولید، مهندسی ماشین افزار، مهندسی ایمنی و بازرسی فنی(ایمنی و حفاظت)، مهندسی تکنولوژی جوشکاری، مدیریت صنعتی، ایمنی صنعتی و ریاضی. 

2- مهارت:

– تسلط بر تکنولوژی وسایط نقلیه ریلی.

– تسلط بر مقررات بهره برداری و سیر و حرکت

– تسلط بر زبان انگلیسی

– توانایی بهره برداری از نرم افزارهای تخصصی موجود در حوزه فعالیت.

3- دوره‌های آموزشی:

– دوره آموزش بازرسی فنی قطار 

– دوره آموزش سیستم ترمز قطار

– دوره آموزش شناسایی لکوموتیو

– دوره آموزش شناسایی واگن

عنوان شغل: کاردان وسایط نقلیه ریلی

تعریف: این شغل در برگیرنده پستهای سازمانی است که متصدیان آنها تحت نظارت کلی ‌‌عهده‌دار انجام وظایف فنی و نظارت بر تعمیر و نوسازی ناوگان ریلی (لکوموتیو، واگن و جرثقیل ها) می‌باشند و با کارشناسان این رشته در زمینه تهیه طرحها همکاری می‌نمایند.

نمونه وظایف و مسؤولیت‌‌ها:

– کمک در امر بازرسی و کنترل تمام قسمتهای ماشین آلات و دیزل و تحویل و تحول قطعات یدکی دیزلها، برف روبها، جرثقیل‌‌ها و ماشین آلات روسازی خط.

– کمک در امر مراقبت بر پیاده کردن و سوار کردن قطعات موتوری ماشین آلات و رفع عیب و نقص آنها.

– همکاری با کارشناسان در زمینه تهیه طرحهای نوسازی قطعات مختلف موتوری و واگن بازدید قطعات تعمیر و نوسازی شده و تطبیق آن با نقشه‌‌ها یا نمونه‌های اصلی.

– انجام تعمیرات جاری برروی یاطاقانها، پیستونها، رینگها، جعبه دنده‌‌ها، پمپ‌های تزریق سوخت و آب و شبکه‌های توزیع بخار.

– انجام تعمیرات اساسی مخازن آب و سوخت و آزمایش روزانه ترمز واگنها و تنظیم و آزمایش دورانژکتور.

– آموزش و راهنمایی تکنیسینها در زمینه بازدید قطعات تعمیر و نوسازی شده و تطبیق آنها با نقشه‌‌ها و نمونه‌های اصلی. – همکاری با کارشناسان مربوط در زمینه مطالعه و برآورد فنی نقشه جات مختلف، تغییر و تبدیل قطعات مختلف واگنها و دستگاههای اعزامی به طول خط و نظارت و سرپرستی به کار واحدهای اجرایی.

– همکاری در شناسایی منابع و تهیه آمار و اطلاعات مورد نیاز در ارتباط با تست کیفی قطعات بازسازی یا ساخته شده قطعات یدکی لکوموتیو، جرثقیل، واگن و سایر ماشین آلات‌.

– همکاری به منظور کنترل و نظارت قسمت‌های مختلف لکوموتیوها، واگنهای مولد بخار، لکوموتیو‌های دیزلهای مانوری و جرثقیلها و ماشین آلات مکانیزه و غیر مکانیزه) و متعلقات آن برای تایید اندازه آنها با مقادیر استاندارد ها.

شرایط احراز:

1- رشته‌های تحصیلی و معلومات: گواهینامه کارشناسی ویا همتراز در یکی از رشته‌های: مهندسی مکانیک، مهندسی صنایع (کلیه گرایشها)، مهندسی راه آهن، مهندسی برق، الکترونیک، مهندسی مواد (جوشکاری)، مهندسی شیمی، مهندسی متالوژی، مهندسی تولید، مهندسی ماشین افزار، مهندسی ایمنی و بازرسی فنی(ایمنی و حفاظت)، مهندسی تکنولوژی جوشکاری، کارشناسی مدیریت صنعتی، ایمنی صنعتی وریاضی‌.

گواهینامه کاردانی ویا همتراز در یکی از رشته‌های: فنی برق، فنی صنایع، فنی مکانیک، فنی مواد (ریخته گری)، الکترونیک، الکتروتکنیک، کامپیوتر(نرم افزار) مدیریت صنعتی، امور فنی راه آهن، ریاضی، برق و تاسیسات راه آهن‌.

2- مهارت:

– تسلط بر تکنولوژی وسایط نقلیه ریلی.

– تسلط بر مقررات بهره برداری و سیر و حرکت

– آشنایی با زبان انگلیسی 

3- دوره‌های آموزشی:

– دوره آموزش بازرسی فنی قطار

– دوره آموزش شناسایی لکوموتیو و واگن

– دوره آموزش تعمیرات و بازدیدهای مقرره واگن

– دوره آموزش روش‌های باربندی و بارگیری

 

عنوان شغل: راهبر جرثقیل ریلی

تعریف: این شغل در برگیرنده پستهای سازمانی است که متصدیان آنها انجام ‌‌فعالیت‌های مربوط به رانندگی جرثقیل ریلی و زنجیری جهت حمل و نقل و جابجاکردن انواع محصولات و تخلیه و بارگیری واگنها را به عهده داشته و با حضور به موقع در محل بروز سوانح در جمع آوری سانحه و رفع مسدودی خط اقدام می‌نمایند‌.

نمونه وظایف و مسؤولیت‌‌ها:

– اقدام و پیگیری انجام سرویس‌های لازم و رفع عیوب جرثقیل ریلی به منظور آماده نگاه داشتن آن به صورت شبانه روزی.

– بهره برداری صحیح از جرثقیل ریلی مطابق قوانین و مقررات موجود.

– رعایت کامل دستورات مقررات عمومی حرکت در سیر و کلیه مراحل عملیات.

– حضور بموقع در محل سانحه و اقدام جهت رفع مسدودی خط.

– کمک در کنترل کلیه قسمتها و تجهیزات جرثقیل نظیر موتور، ترمز، چرخ، قلاب کابل و کنترل جعبه یاطاقان در مواقع حرکت بین دو ایستگاه.

– کنترل دقیق کلیه قسمتها و تجهیزات جرثقیل قبل از شروع عملیات.

– توجه کامل به اصول ایمنی هنگام بلند کردن، حمل و نقل و جابجا کردن قطعات، تجهیزات و محمولات لکوموتیوها، واگنها وماشینها انجام سایر عملیات مورد نیاز و پیش بینی و جلوگیری از بروز حوادث و خسارات.

– نگهداری کلیه قطعات و وسایل و متعلقات جرثقیل و رفع معایب جاری مطابق دستورالعملهای کارخانه سازنده‌.

– راهبری و انجام عملیات با جرثقیل‌های ریلی مطابق مقررات و دستورالعملهای موجود در داخل ایستگاه و بلاک و آموزش رانندگان مادون.

– گزارش چگونگی انجام مأموریت. 

– گزارش میزان کارکرد و وضعیت فنی جرثقیل و اعلام نواقص و تعمیرات مورد نیاز و احتمالاً انجام تعمیرات جزیی. 

شرایط احراز: 

١ -تحصیلات و معلومات: گواهینامه کاردانی و یا همتراز در یکی از رشته‌های: فنی برق، فنی صنایع، فنی مکانیک، فنی مواد (ریخته گری)، الکترونیک، الکتروتکنیک، کامپیوتر(نرم افزار)، مدیریت صنعتی، امور فنی راه آهن، ریاضی، برق و تاسیسات راه آهن‌.

گواهینامه پایان دوره متوسطه و یا همتراز در یکی از رشته‌های: ریاضی فیزیک، علوم تجربی، سیر و حرکت راه آهن، حمل و نقل زمینی، کامپیوتر، اتومکانیک، اتو مکانیک صنعتی، برق، الکترونیک، الکتروتکنیک، عمران و نقشه کشی صنعتی‌.

2- مهارت:

– شناخت انواع لکوموتیو، جرثقیل و واگن.

– آشنایی با قوانین سیر و حرکت.

– شناخت علایم الکتریکی و سوزنها.

– داشتن مهارت‌های امداد و نجات

3- دوره‌های آموزشی:

– بهره برداری و نگهداری جرتقیل ریلی.

– آتش نشانی و اطفا حریق

– کاربرد جرثقیل در جمع آوری سوانح

– مکانیزم و تجهیزات انتقال قدرت 

4- سایر شرایط:

1- حدت بینایی بدون عینک حداقل 10/7 با عینک 10/10 باشد. 2- شنوایی سنجی PTA,SRT,SDS (BC-AC) (میانگین هدایت عصبی 20 باشد) 3- تست کوررنگی ایشی هارا (در صورت اشتباه خواندن 4 پلیت از 28 پلیت مردود میباشد) 4- کسب استانداردهای لازم در معاینات عمومی طب کار‌.

 

عنوان شغل: کارشناس خط و سازه‌های فنی

تعریف: این شغل در برگیرنده پستهای سازمانی است که متصدیان آنها ‌‌عهده‌دار انجام کلیه امور مطالعاتی، برنامه ریزی در زمینه نگهداری و بهسازی و تعمیر خطوط ریلی و سازه‌های فنی می‌باشند‌. انجام این ‌‌فعالیت‌ها ممکن است بر حسب پست سازمانی مورد تصدی متضمن نظارت و سرپرستی نیز باشد.

نمونه وظایف و مسؤولیت‌‌ها:

– برنامه ریزی در امور مربوط به نگهداری خطوط ریلی. – برنامه ریزی در امور مربوط به نگهداری سازه‌های حفاظتی(تونل، گالری، ترانشه و…)

– برنامه ریزی اختصاص ماشین آلات مکانیزه خط (سرند، بالاست، استابلیزر و‌…) به محورهای شبکه ریلی.

– نظارت بر نحوه اجرایی برنامه‌های بهسازی و نگهداری خطوط ریلی.

– نظارت بر نحوه اجرایی برنامه‌های بهسازی و نگهداری سازه‌های حفاظتی.

– برنامه ریزی تعمیر و نگهداری ماشین آلات مکانیزه خط و به روز آوری دستورالعملهای بازرسی فنی.

– بررسی و اظهار نظر در خصوص کلیه اسناد و مدارک فنی مربوط به قراردادهای منعقده. – شرکت در جلسات مناقصات و همکاری در انتخاب پیمانکار اصلح.

– کنترل مصالح و مواد مصرفی از نظر کمیت و کیفیت توسط پیمانکاران در بهسازی_ بازسازی و تعمیرات خطوط- سازه‌‌ها و پل ها‌.

شرایط احراز: 

١ -تحصیلات و معلومات:

گواهینامه کارشناسی، کارشناس ارشد، دکترا و یا همتراز در یکی از رشته‌های: مهندسی خطوط راه آهن، مهندسی راه آهن برقی، مهندسی راه آهن ( ماشینهای ریلی، خط و ابنیه، خطوط راه آهن، خط و سازه‌های ریلی، مهندسی بهره برداری)، مهندسی عمران(کلیه گرایشها)، مهندسی مکانیک، مهندسی برق (کلیه گرایشهادر مکانیزه خط برقی)، علمی کاربردی(ساختمان سازی)، مهندسی صنایع(کلیه گرایشها)، تکنولوژی راه و ساختمان، زمین شناسی، مهندسی کامپیوتر(در امور کنترل پروژه)، ریاضی، نقشه برداری، جوشکاری و مهندسی تکنولوژی جوشکاری.

2- مهارت:

– تسلط بر قوانین بهره برداری و سیر و حرکت

– شناخت زیرسازی و روسازی و مصالح شناسی خطوط

– تسلط بر چگونگی عملیات ماشین آلات مکانیزه خط

– تسلط بر زبان انگلیسی

3- دوره‌های آموزشی:

– نظارت در امور نگهداری خط و سازه‌های فنی

– ماشین آلات مکانیزه روسازی خط

– نقشه کشی و نقشه برداری.

 

عنوان شغل: کاردان خط و سازه‌های فنی

تعریف: این شغل در برگیرنده پستهای سازمانی است که متصدیان آنها ‌‌عهده‌دار انجام وظائف فنی و اجرائی در زمینه‌های تعمیر و نوسازی خطوط ریلی و نصب علائم فنی در طول خط می‌باشند و با کارشناسان این رشته در زمینه طرحها همکاری می‌نمایند.

نمونه وظایف و مسؤولیت‌‌ها:

– کمک در تهیه طرحهای مربوط به امور مربوط به نگهداری خطوط ریلی.

– کنترل برامر نگهداری از خطوط ریلی.

– کنترل در تهیه طرحهای مربوط به امور مربوط به نگهداری سازه‌های فنی (تونل، گالری، ترانشه…)

– کنترل برامر نگهداری از سازه‌های فنی

– همکاری در برنامه ریزی تعمیر و نگهداری ماشین آلات مکانیزه خط و برنامه ریزی اعزام ماشین آلات مکانیزه خط(سرند، بالاست، استابلیزر و‌…) به محورهای ریلی.

– همکاری برنامه ریزی تعمیر و نگهداری ماشین آلات مکانیزه خط و به روز آوری دستورالعملهای بازرسی فنی و شرح خدمات قطعات، مصالح و تجهیزات.

– همکاری بررسی و اظهار نظر در خصوص کلیه اسناد و مدارک فنی مربطه به مناقصات برگزار شده‌.

– همکاری در ایجاد بانک اطلاعاتی و فرمت‌های مخصوص کنترل و کیفی و کمی ماشین آلات با توجه به سیستم “نت”.

– همکاری در نظارت بر مصالح و مواد مصرفی از نظر کمیت و کیفیت توسط پیمانکاران در بهسازی، بازسازی و تعمیرات خطوط، سازه‌‌ها و پل ها‌.

شرایط احراز:

١ -تحصیلات و معلومات:

گواهینامه کارشناسی و یا همتراز در یکی از رشته‌های: مهندسی خطوط راه آهن، مهندسی راه آهن برقی، مهندسی راه آهن( ماشینهای ریلی، خط و ابنیه، خطوط راه آهن، خط و سازه‌های ریلی، مهندسی بهره برداری)، مهندسی عمران(کلیه گرایشها)، مهندسی مکانیک، مهندسی برق(کلیه گرایشهادر مکانیزه خط برقی)، علمی کاربردی(ساختمان سازی)، مهندسی صنایع(کلیه گرایشها)، تکنولوژی راه و ساختمان، زمین شناسی، مهندسی کامپیوتر(در امور کنترل پروژه)، ریاضی، نقشه برداری، جوشکاری، مهندسی تکنولوژی جوشکاری‌.

گواهینامه کاردانی و یا همتراز در یکی از رشته‌های: نقشه کشی، کامپیوتر(نرم افزار)، فنی عمران (کلیه گرایشها)، فنی مکانیک(جوشکار)، فنی برق، نقشه برداری وریاضی.

2- مهارت:

– تسلط بر قوانین بهره برداری و سیر و حرکت

– شناخت زیرسازی و روسازی و مصالح شناسی خطوط

– آشنایی با سیستم ترمز واگن و قطار

– آشنایی با زبان انگلیسی

3- دوره‌های آموزشی:

– نظارت در امور نگهداری خط و سازه‌های فنی

– ماشین آلات مکانیزه روسازی خط

– روسازی و مصالح شناسی

 

عنوان شغل: کارشناس ارتباطات و علائم الکتریکی

تعریف: این شغل در برگیرنده پستهای سازمانی است که متصدیان آنها ‌‌عهده‌دار انجام کارهای فنی و مطالعاتی و برنامه ریزی در زمینه‌های ارتباطات و علائم می‌باشند و امور طرح ریزی و هماهنگی ‌‌فعالیت‌های مذکور را بر ‌‌عهده‌دارند. انجام این ‌‌فعالیت‌ها ممکن است بر حسب پست سازمانی مورد تصدی متضمن نظارت و سرپرستی نیز باشد.

نمونه وظایف و مسؤولیت‌‌ها:

– برنامه ریزی در جهت گسترش شبکه ارتباطی و علائمی خطوط ریلی.

– برآورد میزان سرمایه گذاری و هزینه تمام شده جهت گسترش شبکه ارتباطی خطوط ریلی.

– برنامه ریزی در زمینه ارتقاء ظرفیت شبکه و ایمن سازی حمل و نقل ریلی و اخذ مجوز پروژه‌های اجرایی نگهداری و توسعه شبکه.

– برنامه ریزی جهت نظارت برحسن انجام کار پیمانکار در قرار دادهای ساخت، نصب، راه اندازی، تعمیرات و نگهداری شبکه ارتباطی.

– تهیه و تنظیم مصارف و بودجه مورد نیاز در زمینه پروژه‌های عمرانی و سرمایه ای و ارایه گزارشهای فنی و اقتصادی مورد نیاز‌. ضوابط و مقررات و مشخصات فنی با هدف ارتقاء بهره ’ استانداردها ’

– نظارت بر اجرای دستورالعمل‌‌ها برداری مناسب و رعایت اصول فنی در امور ایمنی و تعمیرات و نگهداری.

– بازدید از عملیات تعمیر و نگهداری و نصب علائم الکتریکی و ارتباطات در طول خطوط و ساختمان‌‌ها و ارائه راهنمایی‌های لازم جهت پیشرفت و بهبود انجام کار.

– طراحی نحوه استقرار سیستم‌های مخابراتی و علائم الکتریکی و نظارت بر تهیه و تنظیم نقشه‌های مربوط به نصب علائم الکتریکی و سوزنهای برقی.

– نظارت بر امر تعمیر و ساخت وسائل ارتباطی و علائم مورد نیاز واحدهای مرکزی و نواحی‌.

– نظارت بر تهیه مشخصات فنی طرح جهت اجرای شبکه خطوط ارتباطی راه آهن وتهیه طرحهای لازم جهت نصب و آزمایش دستگاههای مخابراتی و علائم الکتریکی

شرایط احراز: 

١ -تحصیلات و معلومات:

گواهینامه کارشناسی، کارشناس ارشد، دکترا و یا همتراز در یکی از رشته‌های: مهندسی علائم و ارتباطات، مهندسی برق (الکترونیک)، مهندسی کامپیوتر، فیزیک، کاربردی مهندسی مخابرات (سوئیچ و انتقال)، مهندسی مخابرات (کلیه گرایشها)، مهندسی تکنولوژی الکترونیک، الکتروتکنیک و ریاضی.

2- مهارت: 

– تسلط بر سیستم‌های علایم الکتریکی

– تسلط بر سیستم‌های ارتباطات الکتریکی

– تسلط بر قوانین و سیر و حرکت

– تسلط به زبان انگلیسی

3- دوره‌های آموزشی:

– ارتباطات و علایم الکتریکی

– سیستم‌های انتقال راه دور

– سیستم‌های اینترلاکینگ

 

عنوان شغل: کاردان ارتباطات و علائم الکتریکی

تعریف: این شغل دربرگیرنده پستهای سازمانی است که متصدیان آنها ‌‌عهده‌دار انجام نظارت فنی و اجرایی در زمینه بهره برداری، نگهداری و گسترش امور مربوط به ارتباطات و علائم الکتریکی می‌باشد.

نمونه وظایف و مسؤولیت‌‌ها:

– همکاری در امر بهره برداری از دستگاههای مخابراتی. 

– کنترل بر امر تعویض، تعمیر و نوسازی ایستگاههای تقویت کننده صوتی و دستگاههای پانل و چراغهای علائم.

– کنترل بر امر تعمیر و ساخت وسائل ارتباطی و علائم مورد نیاز واحدهای مرکزی و نواحی.

– همکاری با کارشناسان در زمینه تهیه طرحهای مربوط به گسترش تاسیسات و دستگاههای ارتباطی.

– انجام تعمیرات و نوسازی دستگاههای تقویت کننده صوتی و قطعات سوزنهای برقی.

– بررسی و تشخیص عیوب و خرابیهای کابلهای زمینی و هوایی و تعویض و رفع عیب.

– انجام بازرسی‌های مستمر و مداوم از تاسیسات و دستگاههای ارتباطی و تهیه گزارشات فنی در زمینه چگونگی کاردستگاهها

– همکاری در بازدید از عملیات تعمیر و نگهداری و نصب دستگاههای علائم الکتریکی و ارتباطات در طول خطوط و ساختمان‌‌ها و راهنمایی‌های لازم جهت پیشرفت کار.

شرایط احراز:

١ -تحصیلات و معلومات: گواهینامه کارشناسی و یا همتراز در یکی از رشته‌های: مهندسی علائم و ارتباطات، مهندسی برق(الکترونیک)، مهندسی کامپیوتر، فیزیک، کاربردی مهندسی مخابرات (سوئیچ و انتقال)، مهندسی مخابرات (کلیه گرایشها)، مهندسی تکنولوژی الکترونیک، الکتروتکنیک، ریاضی، کارشناسی مهندسی علمی کاربردی(کلیه گرایشهای مربوط)، مهندسی برق(الکترونیک)، مهندسی کامپیوتر، فیزیک، کاربردی مهندسی مخابرات(سوئیچ و انتقال)،

گواهینامه کاردانی ویا همتراز در یکی از رشته‌های: فنی برق، فنی مکانیک(جوشکار)، مخابرات، کامپیوتر(نرم افزار)، الکترونیک، الکتروتکنیک، ریاضی و علائم الکتریکی.

2- مهارت:

– آشنایی با سیستم‌های علایم الکتریکی

– آشنایی با سیستم‌های ارتباطات الکتریکی

– آشنایی با قوانین و سیر و حرکت

– آشنایی به زبان انگلیسی

3- دوره‌های آموزشی:

– ارتباطات و علایم الکتریکی

– سیستم‌های انتقال راه دور

– سیستم‌های اینترلاکینگ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام