کتاب استخدامی اداری ها
مشاغل عمومی و اختصاصی دستگاه های اجرایی

ابلاغ مشاغل اختصاصی ستاد وزارت نیرو و شرکت های تابعه

ابلاغ مشاغل اختصاصی ستاد وزارت نیرو و شرکت های تابعه (نامه شماره 1350531 مورخ 29/5/1396 سازمان اداری و استخدامی کشور)

جناب آقای مهندس مهاجری

معاون محترم امور تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو

شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ 26/4/1396 بنا به پیشنهاد شماره 530/46376/95 مورخ 9/11/1395 آن وزارت و به استناد ماده (70) و ردیف‌های «1» و «2» بند «ب» ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری مشاغل ردیف های 1 الی 4 را در ستاد وزارتخانه، ردیف های 5 الی 15 را در شرکت مادرتخصصی توانیر، ردیف‌های 16 الی 23 را در شرکت مادر تخصصی آب و فاضلاب کشور، ریدف های 24 الی 34 را در شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران و ردیف های 35 الی 40 را در شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی با عنایت به تعریف، نمونه وظایف و مسئولیت‌ها و شرایط احراز پیوست (ممهور به مهر شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی) به عنوان مشاغل اختصاصی ستاد و شرکت های تابعه آن وزارت تلقی نمود.

شایان ذکر است از تاریخ ابلاغ مشاغل اختصاصی یاد شده رعایت مفاد بخشنامه شماره 962201 مورخ 26/10/1395 این سازمان الزامی می باشد.

نام دستگاه عناوین مشاغل
ستاد وزارتخانه 1- کارشناس برنامه‌ریزی و نظارت صنعت آب و برق
2- کارشناس تحقیقات کاربردی صنعت آب و برق
3- کارشناس بازار صنعت آب و برق
4- کارشناس ایمنی و بهداشت حرفه‌ای صنعت آب و برق
شرکت مادرتخصصی توانیر 5- کارشناس راهبری و بهره‌برداری از تأسیسات و شبکه‌های برق
6- کارشناس مطالعات بار و شبکه برق
7- کارشناس دیسپاچینگ و حفاظت برق
8- کارشناس انرژی‌‌های نو
9- کارشناس استاندارد، کنترل کیفیت و آزمایشگاه برق
10- کارشناس بازطراحی شبکه و ارتقاء بهره‌وری انرژی
11- کارشناس بهینه‌سازی شبکه و ارتقاء بهره‌وری انرژی
12- کارشناس خوردگی و حفاظت تأسیسات برق
13- کارشناس مولدهای تولید پراکنده
14- کارشناس خدمات مشترکین برق
15- کاردان برق و مخابرات دیسپاچینگ
شرکت مادر تخصصی آب و فاضلاب کشور 16- کارشناس برنامه‌ریزی طرح‌های آب و فاضلاب
17- کارشناس طراحی و نظارت بر اجرای تأسیسات آب و فاضلاب
18- کارشناس بهره‌برداری از تأسیسات آب و فاضلاب
19- کارشناس آزمایشگاه و کنترل کیفی آب و فاضلاب
20- کارشناس تعمیرات و نگهداری تأسیسات آب و فاضلاب
21- کارشناس خدمات مشترکین آب و فاضلاب
22- کاردادن امور اجرایی و بهره‌برداری آب و فاضلاب
23- کاردان آزمایشگاه و کنترل کیفی آب و فاضلاب
شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران 24- کارشناس منابع آب
25- کارشناس حفاظت و بهره‌برداری از آب‌های سطحی
26- کارشناس حفاظت و بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی
27- کارشناس طراحی و نظارت بر اجرای تأسیسات و سازه‌های آبی
28- کارشناس بهره‌برداری و نگهداری سازه‌های آبی
29- کارشناس برنامه‌ریزی و تخصیص آب
30- کارشناس مطالعات پایه و پایش داده‌های آب
31- کارشناس بهره‌برداری و نگهداری از نیروگاه برق ابی
32- کارشناس آزمایشگاه و کنترل کیفی اب
33- کارشناس خدمات مشترکین آب
34- کاردان منابع آب و تأسیسات آب
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی 35- کارشناس برنامه‌ریزی و نظارت بر بهره‌برداری و تعمیرات نیروگاه حرارتی
36- کارشناس خوردگی و حفاظت تجهیزات نیروگاه حرارتی
37- کارشناس بازتوانی و بهسازی راندمان نیروگاه‌های حرارتی
38- کارشناس برآورد عرضه برق و توسعه ظرفیت نیروگاهی
39- کارشناس نظارت بر طراحی و ساخت نیروگاه و قطعات
40- کارشناس فنی و مخابراتی نیروگاه‌های حرارتی

همت‌علی شاهنظری- رییس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت

عنوان شغل: کارشناس برنامه‌ریزی و نظارت صنعت آب و برق

تعریف: این شغل دربرگیرنده فعالیت‌هایی است که متصدیان آن انجام امور مربوط به سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت بر حسن اجرای سیاست ها، راهبردها و برنامه های کلان در صنع تآب و برق را بر عهده دارند. این شغل می تواند حسب پست مورد تصدی متضمن مدیریت و سرپرستی نیز باشد.

اهم وظایف و مسئولیت ها

1- تدوین سیاست ها و راهبردها و راهبری برنامه‌های توسعه ای میان مدت و بلند مدت در صنعت آب و برق

2- تجزیه، تحلیل و به روزرسانی آمار و اطلاعات صنعت آب و برق (ترازنامه)

3- تدوین برنامه های کلان حفاظت و بهره برداری صنعت آب و برق

4- همکاری و مشارکت فعال در مجامع و نشست های بین المللی و منطقه ای به منظور تعیین رژیم حقوقی آب های مرزی و فرامرزی

5- مطالعه، بررسی و ارزیابی ارتباط و تأثیر مدیریت منابع آبی بر روی طرح‌های توسعه پایدار و آمایش سرزمین

6- برنامه ریزی انجام اقدامات سیاسیت و حقوقی به منظور تأمین، حفاظت و صیانت کمی و کیفی آب های مرزی و حقوق بین المللی آب های شور

7- بررسی جایگاه و نقش آب مجازی و تجارت آب مجازی درمدیریت تراز منابع آبی کشور

8- سیاستگذاری و برنامه ریزی بهبود بهره وری صنعت آب و برق

9- تبیین و تعیین شاخص های عملکردی حوزه برق اعم از تولید، انتقال، توزیع و فوق توزیع و بهره برداری ایمن از شبکه سراسری

10- برنامه ریزی در راستای بهینه سازی عرضه و تقاضای برق و انرژی و توسعه انرژی های نو

11- آینده نگاری، سیاست گذاری و برنامه ریزی در زمینه های مطالعات پایه و طرح های جامع آب و فاضلاب و مدیریت و کیفیت منابع آب.

12- برنامه ریزی و نظارت بر حسن اجرای تأمین و توزیع اعتبارات و طرح‌های عمومی بخش آب و آبفا

13- برنامه ریزی و نظارت بر اجرای مهندسی ارزش و مهندسی مدد در طرح های بخش آب و آبفا

14- تدوین استانداردها، ضوابط و معیارهای فنی در بخش صنعت آب و برق

15- نظارت بر توسعه صادرات و پشتیبانی صنایع آب و برق

16- بهینه سازی میزان مصرف آب و برق و تخصیص یارانه بر اساس استانداردهای جهانی

17- برنامه ریزی و نظارت بر اجرای سیاست های اصل (44) قانون اساسی در صنعت آب و برق

18- نظارت بر تحلیل هزینه ها و درآمدهای صنعت آب و برق

19- تحیلیل مسائل کلان اقتصادی و شناسایی چالش های اقتصادی صنعت آب و برق و ارائه راهکارهای عملیاتی

20- بررسی و تدوین شاخص‌های مؤثر در ارزیابی مالی و اقتصادی شرکت های مادر تخصصی صنعت آب و برق

21- ارزیابی اثرارت به‌کارگیری فناوری های نوین بر صنعت آب و برق

22- تجزیه، تحلیل و ارزیابی و پایش تراز منابع و مصارف و عملکرد اقتصادی صنعت آب و برق

شرایط احراز

1- تحصیلات و معلومات

دارا بودن گواهینامه دکرا در یکی از رشته های تحصیلی:

مهندسی عمران، مهندسی عمران (مهندسی و مدیریت ساخت/ مدیریت ساخت/ مهندسی و مدیریت منابع آب/ مهندسی آب/ منابع آب/ آب/ مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی/ سازه های هیدرولیکی/ سازه/ مهندسی سازه/ محیط زیست/ مهندسی محیط زیست)، محیط زیست (محیط زیست/ برنامه ریزی/ آلودگی های محیط زیست/ آمایش محیط زیست)، محیط زیست، علوم و مهندسی محیط زیست، مهندسی محیط زیست، مهندسی محیط زیست (منابع آب/ آب و فاضلاب)، مهندسی منابع آب، علوم و مهندسی آب (سازه های آبی/ آبیاری وز ه‌کشی/ منابع آب/ مهندسی منابع آب/ هیدرو انفورماتیک/ رودخانه و اکوسیستم آبی/ مدیریت و برنامه ریزی منابع آب)، سازه های آبی، مهندسی صنایع، مهندسی صنایع (مدیریت سیستم و بهره وری/ مهندسی سیستم های اقتصادی اجتماعی/ تحقیق در عملیات و مهندسی سیستم)، مهندسی مکانیک، مهندسی مکانیک (تبدیل وانرژی/ طراحی کاربردی/ طراحی جامدات)، مهندسی برق، مهندسی برق (قدرت/ الکترونیک/ کنترل/ نترل و سیستم)، مهندسی برق- الکترونیک (سیستم/ طراحی مدارهای مجتم آنالوگ و دیجیتال/ طراحی مدارهای مجتمع نوری/ مدار و سیستم های الکترونیکی / مدار و سیستم/ سیستم های دیجیتال/ دیجیتال/ میکروالکترونیک)، مهندسی برق- قدرت (الکترونیک قدرت/ سیستم/ سیستم و الکترونیک قدرت/ سیستم های قدرت/ کنترل سیستم های قدرت/ ماشین/ ماشین های الکتریکی/ سیستم و ماشین های الکتریکی/ سیستم و ماشین های الکتریکی و الکترونیک قدرت/ الکترونیک قدرت، ماشین و درایو)، علوم اقتصادی، علوم اقتصادی (اقتصاد نظری/ اقتصاد مالی/ مالی/ اقتصاد منابع)، مدیریت (مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی / تصمیم گیری و سیاست گذاری/ مدیریت مالی)، مدیریت راهبردی، مدیریت استراتژیک، حرفه ای مدیریت (تصمیم گیری و سیاست گذاری)، مالی (مهندسی مالی/ مدیریت تکنولوژی (همه گرایش ها)، مدیریت دولتی (تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی)، مدیریت صنعتی، مدیریت صنعتی (مدیریت سیستم ها/ مالی) ، مهندسی سیستم های انرژی، مهندسی سیستم های انرژی (همه گرایش ها)، مهندسی شیمی، مهندسی شیمی  (بیوتکنولوژی/ طراحی فرآیندها/ ترموسینتیک و کاتالیست/ ترمودینامیک و سینتیک شیمیایی/ عمومی مهندسی شیمی/ پیشرفته/ فرآیندهای جداسازی/ محیط زیست/ مهندسی محیط زیست/ طراح، شبیه سازی و کنترل فرآیندها/ شبیه سازی و کنترل فرایندها/ پدیده های انتقال و فرآیندهای جداسازی/ پدیده های انتقال/ ترمودینامیک، سینتیک و طراحی رآکتورهای شیمیایی)، شیمی (شیمی آلی/ شیمی معدنی / شیمی تجزیه/ شیمی کاربردی)

و یا گواهینامه کارشناسی ارشد در یکی از رشته های تحصیلی:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام