کتاب استخدامی اداری ها
مشاغل عمومی و اختصاصی دستگاه های اجرایی

مشاغل اختصاصی سازمان حفاظت محیط زیست

مشاغل اختصاصی سازمان حفاظت محیط زیست

عنوان شغل: کارشناس برنامه ریزی محیط زیست

شماره تشخیص: ۵۷-۶

تعریف: این شغل در برگیرنده فعالیت‌هایی است که متصدیان آنها تحت نظارت کلی عهده دار مطالعه و بررسی امور مربوط به تهیه و ارائه برنامه در زمینه‌های مختلف محیط زیست و نیز امور مربوط به تهیه آمار و نظام اطلاعاتی محیط زیست و ‌فعالیت‌های مربوط به توسعه پایدار و آمایش می‌باشند. انجام این فعالیت‌ها ممکن است برحسب پست مورد تصدی متضمن نظارت‌، مدیریت و سرپرستی تمام یا بخشی از ‌فعالیت‌های فوق نیز باشد‌.

نمونه وظایف و مسئولیت‌ها:

– جمع آوری اطلاعات مورد نیاز جهت برنامه ریزی در زمینه‌های مختلف محیط زیست.

– تعیین اولویت‌های طرح‌ها و ‌فعالیت‌های مربوط به محیط زیست.

– بررسی‌، کنترل و ثبت مستمر وضعیت محیط زیست کشور با استفاده از گزارش‌های دریافتی از واحدهای مختلف به منظور تعیین اولویت در برنامه‌ها.

– گرد آوری و تدوین شاخص‌های عملکردی‌، برنامه‌های واحدهای مختلف سازمان و همکاری در زمینه تدوین شاخص‌های پایداری.

– تجزیه و تحلیل و بررسی اطلاعات جمع آوری شده مربوط به عناصر اصلی محیط زیست و توسعه پایدار جهت برنامه ریزی در زمینه‌های مختلف محیط زیست.

– ارائه پیشنهادهای لازم بمنظور محوریت بخشیدن به حفظ محیط زیست در طرح‌ها و برنامه‌های دستگاه‌های اجرائی با توجه به الگوهای توسعه پایدار و برنامه عزم ملی.

– تهیه و تنظیم و پیشنهاد برنامه‌های کلی در زمینه‌های محیط زیست و توسعه پایدار و نیز ارائه ‌طرح‌های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت با استفاده از نتایج مطالعات و بررسی‌های انجام شده.

– انجام بررسی‌های لازم و ارائه پیشنهادهای لازم برای ایجاد هماهنگی بین برنامه‌ها در واحدهای تخصصی ستادی و استانی در سطح دستگاه متبوع.

– همکاری در پیش بینی و پیشنهاد برنامه‌ها و طرح‌ها و پروژه‌ها در زمینه‌های مختلف محیط زیست با واحدهای سازمان متبوع.

– تهیه فرمها، فرمتها و پرسشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها به منظور جمع آوری آمار و اطلاعات در زمینه‌های ‌طرح‌های توسعه شهری، صنعتی، کشاورزی، خدماتی و تولیدی جهت تهیه و تدارک نظام اطلاعاتی محیط زیست.

– جمع آوری و جاری نگهداشتن اطلاعات و آمار در زمینه عناصر محیط زیست، منابع طبیعی، حیات وحش و آبزیان، تعداد و تنوع عوامل آلاینده ازقبیل ‌فعالیت‌های صنعتی و کشاورزی‌، تراکم و شهرنشینیی.

– بهره گیری از مطالعات و بررسی‌های آمایشی محیط زیست در مورد وضعیت جغرافیائی مناطق مختلف کشور.

– مطالعه و بررسی و تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده مربوط به عناصر اصلی محیط زیست و توسعه پایدار.

– بررسی و تهیه و طبقه بندی آمار و اطلاعات محیط زیستی.

– بررسی و مطالعه و شناسائی آخرین دستاوردها و دانش در خصوص برنامه ریزی در زمینه‌های مختلف محیط زیست.

– بررسی و تهیه معیارها، جداول و نمودارهای مورد نیاز.

– انجام محاسبات لازم در خصوص ‌طرح‌های آماری محیط زیست.

– تهیه و ارائه گزارش به مقام مافوق‌.

شرایط احراز (تصدی ) شغل: کارشناس برنامه ریزی محیط زیست

۱- تحصیلات و معلومات: گواهی نامه کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته‌های تحصیلی مهندسی صنایع (مدیریت سیستم و بهره وری- مهندسی سیستم‌های اقتصادی‌، اجتماعی )- برنامه ریزی سیستم‌های اقتصادی- مدیریت محیط زیست

۲-  مهارت: – توانائی در بهره گیری از نرم افزارهای متداول آماری (excel / spss.(‌- توانائی انجام برنامه‌های راهبردی

۳- دوره‌های آموزشی: ۱‌- برنامه ریزی استراتژیک ۲-آشنایی با مفاهیم و فرایند برنامه ریزی محیط زیست ۳-آشنائی با روش‌ها و تکنیک‌های برنامه ریزی محیط زیست

 

عنوان شغل: کارشناس اقتصاد و حسابرسی محیط زیست

شماره تشخیص: ۵۸-۶

تعریف: این شغل در برگیرنده فعالیت‌هایی است که متصدیان آنها تحت نظارت کلی عهده دار بررسی و مطالعه امور مربوط به تعیین اثرات اقتصادی برنامه‌های توسعه بر محیط و محاسبه دارائیهای محیط زیستی و جایگاه آنها در سرفصل‌های حسابهای ملی و تهیه و ارائه گزارش‌های اقتصادی و مالی محیط زیستی می‌باشند. انجام این فعالیت‌ها ممکن است برحسب پست مورد تصدی متضمن نظارت، مدیریت و سرپرستی تمام یا بخشی از ‌فعالیت‌های فوق نیز باشد.

نمونه وظایف و مسئولیت‌ها:

– جمع آوری اطلاعات مورد نیاز به منظور انجام مطالعات حسابرسی و اقتصاد محیط زیست.

– مطالعه و بررسی و تعیین روش یا روش‌های قیمت گذاری عناصر اصلی محیط زیست.

– انجام بررسی‌های لازم در زمینه یافتن قیمت پایه در عناصر اصلی محیط زیست مانند آب، هوا‌، خاک، پوشش گیاهی، حیات وحش.- تعیین جرائم در مورد آلوده کنندگان یا تخریب کنندگان محیط زیست و تدوین ضوابط مربوط.

– بررسی‌، تهیه و تدارک نظام اطلاعاتی محیط زیست متناسب با برنامه‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی. – بررسی و تهیه گزارش‌های اقتصادی در زمینه رابطه فقر و تخریب محیط زیست. – همکاری با کارشناسان ارزیاب توان اکولوژیک سرزمین به منظور تعیین اثرات اقتصادی برنامه‌های توسعه بر محیط زیست. – محاسبه دارائی‌های محیط زیست و تعیین نسبت آنها با تولید ناخالص ملی و تولید ناخالص منطقه ای (GDP و GNP. (

– بررسی تاثیر اقتصادی سوانح طبیعی نظیر سیل‌، زلزله. … و محاسبه اقتصادی و برآورد هزینه‌های برنامه‌های جبرانی محیط زیست.

– تهیه جداول داده و ستاده و مقایسه ای بین اثرات برنامه توسعه و تخریب محیط زیست و تدارک ترازنامه دوجانبه بین عوامل داده و نتایج ستاده و تهیه گزارش فنی- اقتصادی محیط زیستی برای مراجع تصمیم گیرنده.

– تهیه نظام دارائی‌های عناصر محیط زیستی و پیشنهاد جایگاه آن در سرفصل‌های حسابهای ملی.

– بررسی و مطالعه و شناسائی آخرین دستاوردها و دانش برروی یافتن قیمت پایه و روش‌های قیمت گذاری.

– بررسی آثار اقتصادی و تبعات سوء عوامل فرامرزی محیط زیستی در اقتصاد ملی و تعیین میزان خسارات وارده به عناصر محیط زیست، منابع طبیعی و کشاورزی.

شرایط احراز (تصدی ) شغل: کارشناس اقتصاد و حسابرسی محیط زیست

۱- تحصیلات و معلومات: گواهی نامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته‌های تحصیلی مدیریت محیط زیست گرایش اقتصاد محیط زیست- اقتصاد منابع طبیعی- علوم اقتصادی (توسعه اقتصادی و برنامه ریزی،برنامه ریزی سیستم‌های اقتصادی )‌.

۲-  مهارت: ۱-توانائی تهیه و تدوین گزارش‌های اقتصادی ۲-توانائی بررسی و شناسائی اثرات اقتصادی برنامه‌های توسعه بر محیط زیست ۳-توانائی درانجام امور مربوط به حسابداری محیط زیست ۳- دوره‌های آموزشی: ۱‌- آشنایی با مبانی اقتصاد محیط زیست و روش‌های مختلف ارزشگذاری اقتصادی کالاها‌،کارکردها و خدمات محیط زیست ۲-حسابداری محیط زیستی

 

عنوان شغل: کارشناس ارزیاب توان اکولوژیک سرزمین

شماره تشخیص: ۵۹-۶

تعریف: این شغل در برگیرنده فعالیت‌هایی است که متصدیان آنها تحت نظارت کلی عهده دار انجام امور مربوط به بررسی و ارزیابی مسائل توسعه شهری و روستایی و نیز ارزیابی و تعیین قابلیت‌های بالقوه سرزمین و اراضی برای اختصاص به کاربری‌های مختلف از جمله کشاورزی، جنگلداری، صنعتی، شهرسازی، توریسم، آبزی پروری و حفاظت می‌باشند‌.انجام این فعالیت‌ها ممکن است برحسب پست مورد تصدی متضمن نظارت، مدیریت و سرپرستی تمام یا بخشی از ‌فعالیت‌های فوق نیز باشد.

نمونه وظایف و مسئولیت ها:

– بررسی و شناسایی منابع اکولوژیکی موجود در سرزمین با استفاده از روش‌های مختلف شناسایی منابع از جمله: آمار برداری‌، نمونه برداری‌، استفاده از عکسهای هوایی و ماهواره ای و سیستم اطلاعات جغرافیایی.

– تجزیه و تحلیل و جمع بندی منابع شناسایی شده سرزمین و تهیه شناسنامه سرزمین از طریق نقشه سازی منابع شامل نقشه‌های: اقلیم‌، هیدرولوژی‌، شکل زمین، زمین شناسی‌، خاک‌، پوشش گیاهی، زیستگاهها و جانوران. – ارزیابی، طبقه بندی و تعیین توان و درجه مرغوبیت بخش‌های مختلف سرزمین برای کاربری‌های مورد نظر با استفاده از روش‌ها و تکنیک‌های مختلف ارزیابی و تطبیق با مدل‌های مختلف اکولوژیکی موجود در کشور. – تهیه نقشه نهایی طبقه بندی اراضی یا کاربری‌های سرزمین. – بررسی و مطالعه در مورد روش‌های متناسب و جدید ارزیابی توان اکولوژیکی محیط زیست در ایران. – بررسی پیامدهای رشد و جابجایی جمعیت بر محیط زیست در قالب مطالعات ارزیابی محیط زیستی. – بررسی و اظهارنظر در مورد گزارش‌های ارزیابی ‌طرح‌های صنعتی‌، تولیدی‌، شهرک سازی و توسعه شهری و روستائی به منظور پیشگیری از تخریب محیط زیست و یا کاهش تخریب تا حداقل ممکن. – بررسی و ارزیابی گزینه‌های مناسب برای پیشگیری یا کاهش اثرات سوء جابجایی، مهاجرت، حاشیه نشینی و سایر پدیده‌های شهر نشینی بر محیط زیست. – بررسی و ارائه پیشنهاد در زمینه جانمایی مطلوب شهرکهای مسکونی و توسعه پایدار شهری. – بررسی و تحقیق بمنظور شناخت علل بروز اثرات محیط زیستی ناشی از ‌طرح‌های توسعه شهری و کشاورزی و ارائه گزینه‌های مناسب جهت کاهش و یا جبران اثرات نامطلوب آنها- بررسی و ارزیابی ‌طرح‌های توسعه کشاورزی و عمران روستایی بمنظور شناخت اثرات ‌طرح‌های کشت و صنعت بر محیط زیست. – همکاری در تهیه و تدوین الگوهای ارزیابی در زمینه ‌طرح‌های توسعه شهری و روستایی و کشاورزی. – ارائه پیشنهادهای لازم در مورد تکنولوژی‌های سازگار با محیط(EST (در توسعه روستاها و بخش‌های کشاورزی و جنگل و مرتع‌.بررسی و مطالعه و شناسائی آخرین دستاوردها و دانش برروی منابع اکولوزیکی با استفاده از آمار، نمونه برداری و…- تهیه و تنظیم گزارش‌های لازم به و ارائه آن به مقام مافوق‌.

شرایط احراز (تصدی ) شغل: کارشناس اکولوژیک سرزمین

۱- تحصیلات و معلومات: گواهی نامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همترازدر یکی از رشته‌های تحصیلی محیط زیست- شهرسازی ( گرایش برنامه ریزی شهری و منطقه ای)- آبادانی وتوسعه روستاها- جغرافیای انسانی ( برنامه ریزی شهری و روستایی)- مدیریت شهری– برنامه ریزی، مدیریت آموزشی و محیط زیست- مهندسی طراحی محیط زیست- مدیریت محیط زیست (ارزیابی )- شهرسازی ( ‌گرایش‌های برنامه ریزی شهری و منطقه ای- طراحی شهری )- سنجش از دور وسیستم اطلاعات جغرافیایی ( GIS- ( مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ( منابع آب- خاکشناسی- آبخیزداری- مرتعداری- مهندسی فضای سبز- جنگلداری- چوب شناسی و صنایع چوب‌- احیاء و بهره برداری از مناطق بیابانی- بیابان زدایی- مدیریت مناطق بیابانی- مرتع و آبخیزداری )- مدیریت شهری- جغرافیا ( گرایش هیدرولوژی )- عمران روستائی- عمران با گرایش آب- مرتعداری

۲- مهارت: ۱‌- توانائی استفاده از نرم افزارهای رایانه ای سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS وسنجش از دور RS. ۲‌- توانائی ارزیابی سرزمین با استفاده از روش‌های نوین ارزیابی

۳- دوره‌های آموزشی: ۱‌- مدل سازی اکولوژیکی و تصمیم گیری برای برنامه ریزی استفاده از سرزمین (آمایش سرزمین )‌.۲‌- بررسی تاثیرات پروژه‌های مهم زیر بنائی و توسعه ای بر مناطق تحت مدیریت

 

عنوان شغل: کارشناس زیباشناختی و طراحی محیط زیست

شماره تشخیص: ۶۰-۶

تعریف: این شغل در برگیرنده فغالیتهایی است که متصدیان آنها تحت نظارت کلی عهده دار انجام مطالعه و بررسی امور مربوط به طراحی و زیباسازی محیط می‌باشد. انجام این فعالیت‌ها ممکن است برحسب پست مورد تصدی متضمن نظارت، مدیریت و سرپرستی تمام یا بخشی از ‌فعالیت‌های فوق نیز باشد.

نمونه وظایف و مسئولیت‌ها: – جمع آوری اطلاعات از اکوسیستم‌های کشور و مناظر و چشم اندازهای طبیعی مناطق مختلف کشور.- تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده به منظور تشخیص مناطق واجد شرایط زیباشناختی. – جمع آوری اطلاعات در زمینه روش‌ها و دانش سنتی حفاظت از محیط زیست طبیعی و کوشش در جهت اصلاح و احیاء آنها. – انجام بررسی‌های تطبیقی وضعیت موجود و گذشته مناطق به منظور یافتن علل تخریب زیبائی‌های طبیعی. – تحلیل عوارض طبیعی و عوامل غیرطبیعی موثر در تخریب طبیعت به منظور ارائه راهکارهای پیشگیری از آن. – بررسی ‌طرح‌های توسعه از جمله و ایجاد مستحدثات نظیر جاده وساختمان در شهرها و روستاها و مناطق و محیط‌های حایز شرایط زیباشناختی و ارائه پیشنهاد در مورد کمیت و کیفیت ساخت و سازهای مورد نظر. – تهیه و ارائه ‌طرح‌های لازم برای زیباسازی محیط‌های طبیعی، روستائی و شهری. – مطالعه بیوم‌های مختلف برای مکان یابی کاربری‌های گوناگون از منظر زیبا شناختی. – تهیه ضوابط و استانداردهای فضای سبز شهری و همکاری در زمینه کاربری بافت فضای سبز و کمربند سبز شهرهای بزرگ‌.-بررسی و مطالعه و شناسائی آخرین دستاوردها و دانش برروی اکوسیستم‌های کشور و چشم انداز‌های طبیعی به منظور زیبا سازی محیط. – تهیه و تنظیم گزارشهای لازم و ارائه آن به مقام مافوق

شرایط احراز (تصدی ) شغل: کارشناس زیباشناختی و طراحی محیط زیست

۱- تحصیلات و معلومات: گواهی نامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته‌های تحصیلی مهندسی طراحی محیط زیست- مهندسی معماری- معماری منظر- شهر سازی ( ‌گرایش‌های برنامه ریزی شهری و منطقه ای- طراحی شهری ).۲- مهارت: – توانایی تحلیل عوارض طبیعی و غیر طبیعی مؤثر در محیط زیست‌.۲‌- توانایی جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات ۳- دوره‌های آموزشی: ۱‌- آشنایی با مفاهیم لندسکیپ اکولوژی‌.۲‌- کاربرد طراحی محیط در مدیریت و حفاظت از عرصه‌های شهر و فراشهر (مناطق تحت مدیریت ). ۳‌- آشنایی با تکنیک‌ها و روش‌های طراحی محیط‌.

 

عنوان شغل: کارشناس پایش محیط زیست

شماره تشخیص: ۶۱-۶

تعریف: این شغل در برگیرنده فعالیت‌هایی است که متصدیان آنها تحت نظارت کلی عهده دار انجام وظایف مربوط به امور فنی، اجرایی و عملی بررسی‌های مربوط به شناخت منابع آلودگی‌های کمی و کیفی اعم از فیزیکی و غیر فیزیکی، چگونگی ایجاد، توزیع و گسترش مواد آلاینده محیط زیست انسانی و تهیه طرح‌ها و برنامه‌های مناسب به منظور حفظ محیط زیست انسانی بوده و یا عهده دار نظارت بر اجرای قوانین حفاظت و بهسازی محیط زیست و سایر مقررات مربوط طبق خط مشی تعیین شده و نیز عهده دار انجام وظایف مربوط به امور فنی، اجرایی و علمی بررسی‌های بیولوژیکی مربوط به گیاهان و جانوران و زیستگاه‌های آنها همچنین ارائه طرح‌ها و برنامه‌های مناسب به منظور حفظ محیط زیست طبیعی و پایش آن بوده و یا عهده دار نظارت بر اجرای قوانین شکار و صید و سایر مقررات مربوط به محیط طبیعی‌، طبق خط مشی تعیین شده می‌باشند‌.انجام این فعالیت‌ها ممکن است برحسب پست مورد تصدی متضمن نظارت‌، مدیریت و سرپرستی تمام یا بخشی از ‌فعالیت‌های فوق نیز باشد.

نمونه وظایف و مسئولیت‌ها:

– نمونه برداری از منابع آلاینده محیط زیست انسانی جهت تشخیص نوع آلودگی و تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آزمایشات و بررسی‌ها. – مطالعه‌، شناسایی و ارزیابی بیوم‌ها جهت مکان یابی برای ‌فعالیت‌های تولیدی و صنعتی و کاربری‌های گوناگون زمین با استفاده از شاخص‌های زیست محیطی منطقه ای بمنظور ممانعت از تخریب محیط و کاهش تخریب تا حد ممکن. – تهیه ضوابط مکان یابی براساس خصوصیات و شرایط منطقه ای. – شناسایی منابع آلوده کننده آب‌، هوا و خاک و شناخت منابع آلودگی کیفی (غیر فیزیکی) و نیز تعیین استانداردها و ضوابط مربوط. – مطالعه و بررسی و ارایه راهکار‌ها و روش‌های مختلف برای جلوگیری از آلودگی محیط اعم از کمی و کیفی. – اقدام در زمینه حفاظت از محیط زیست شهری و روستائی. – ارائه آموزش و راهنمائی‌های لازم به ماموران اجرائی محیط زیست در خصوص پایش محیط زیست. – شناسایی منابع آلوده کننده محیط زیست در حوزه مسئولیت و اتخاذ تدابیر لازم در زمینه حفظ و احیای منابع طبیعی. – بررسی و اظهارنظر در مورد استقرار، تاسیس و ادامه فعالیت واحدهای صنعتی‌، کشاورزی و خدماتی. – بررسی و مطالعه بیولوژیکی و اکولوژیکی اجزای محیط طبیعی با تاکید بر مناطق تحت مدیریت سازمان. – بررسی وضعیت کمی و کیفی رستنیها و جانوران در محیطهای طبیعی با تاکید بر مناطق تحت مدیریت. – بررسی و مطالعه در مورد چگونگی توزیع و گسترش جانوران در مناطق تحت مدیریت. – بررسی و مطالعه عادات و رفتار حیات وحش‌، با استفاده از روش‌های مختلف مانند تله گذاری‌، زنده گیری‌، علامت گذاری‌، حلقه گذاری و ردیابی. – نظارت بر اجرای قوانین و مقررات شکار و صید‌، حفاظت و بهسازی محیط زیست. – مطالعه و بررسی عوامل تهدید کننده اجزای تنوع زیستی و ارائه راهکارهای حفاظتی. – مطالعه و بررسی اکوسیستم‌های دارای پتانسیل حفاظت. – بررسی و تهیه آمار و اطلاعات مرتبط با وضعیت محیط‌های طبیعی. – ایجاد ارتباط‌، اطلاع رسانی و همکاری با مسئولین و بومیان مناطق‌، جهت ارتقای آگاهی و تنویر افکار عمومی به منظور پایش و حفاظت از محیط زیست در همکاری با کارکنان آموزش. – بررسی و مطالعه و شناسائی آخرین دستاوردها و دانش برروی منابع آلاینده محیط زیست جهت تشخیص نوع آلودگی.- تهیه و تنظیم گزارشهای لازم و ارائه به مقام مافوق‌.

شرایط احراز (تصدی ) شغل: کارشناس پایش محیط زیست

۱- تحصیلات و معلومات: گواهی نامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته‌های تحصیلی محیط زیست (مدیریت محیط زیست- زیستگاهها و تنوع زیستی- ارزیابی و آمایش سرزمین )- علوم محیط زیست- زیست شناسی و زیست شناسی با کلیه ‌گرایش‌ها- مهندسی محیط زیست ( منابع آب- آب و فاضلاب- آلودگی هوا )- مهندسی طراحی محیط زیست- مهندسی عمران ( مهندسی محیط زیست- مهندسی آب- مهندسی آب و فاضلاب- مهندسی رودخانه )- شیمی (شیمی معدنی- شیمی آلی- شیمی تجزیه- شیمی کاربردی- شیمی محض )- بهداشت حرفه ای –آمار زیستی ۲- مهارت: – توانائی استفاده از روش‌های تجزیه و تحلیل آماری ۲-مهارت در اندازه گیری و سنجش کمی و کیفی آلاینده‌ها و پساب‌های تولیدی و استفاده از دستگاه سنجش آلودگی ۳-توانائی استفاده از GPSوبهره گیری از سیستم GIS ۳- دوره‌های آموزشی: ۱‌- آشنایی با آلاینده‌های محیط زیست، تجهیزات ودستگاه‌های آزمایشگاهی، نمونه برداری و سنجش آزمایشگاهی ۲‌- آشنایی با قوانین و مقررات پایش و دستورالعمل‌های سیستم‌های ایمنی در آزمایشگاه ۳-آموزش نحوه جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات

 

عنوان شغل: کارشناس بیوسیستماتیک و ژنتیک تنوع زیستی

شماره تشخیص: ۶۲-۶

تعریف: این شغل در بر گیرنده فعالیت‌هایی است که متصدیان آنها تحت نظارت کلی عهده دار مطالعه و بررسی تنوع زیستی در زمینه‌های ژن و گونه بر مبنای بیوسیستماتیک و ژنتیک‌، با تاکید بر مناطق تحت مدیریت سازمان‌، همچنین گونه‌های در معرض تهدید در کشور و بررسی و پایش اطلاعات تنوع زیستی کشور در حال حاضر و در گذشته ( دیرینه شناسی) بر اساس مطالعات میدانی و آزمایشگاهی و ارائه راهکارهای حفاظتی و مدیریتی میباشند. انجام این فعالیت‌ها ممکن است بر حسب پست مورد تصدی متضمن نظارت، مدیریت و سرپرستی تمام یا بخشی از ‌فعالیت‌های فوق نیز باشد

نمونه وظایف و مسئولیت‌ها:

– جمع آوری و به روز نمودن اطلاعات تنوع زیستی کشور بر مبنای بیوسیستماتیک و ژنتیک اجزای تنوع زیستی.

– انجام مطالعات میدانی در ارتباط با اجزای تنوع زیستی.

– انجام مطالعات بیوسیستماتیک و ژنتیک در ارتباط با اجزای تنوع زیستی.

– انجام مطالعات تبار شناسی با استفاده از مطالعات دیرینه شناختی ( فسیل، چینه و…) و جغرافیای طبیعی.

– بررسی، شناسایی و ارائه راهکارهای مناسب در خصوص حفاظت نمونه‌های گیاهی، جانوری و زمین شناختی در اکوسیستم‌های کشور (با تاکید بر مناطق تحت مدیریت سازمان). 

– بررسی، مطالعه و احیای انواع زیستمندان با اولویت آرایه‌های در معرض تهدید.

– مطالعه و بررسی عوامل تهدید کننده تنوع زیستی و ارائه راهکارهای حفاظتی.

– مطالعه و بررسی اکوسیستم‌های دارای پتانسیل حفاظت.

– ایجاد، تکمیل و ارتقای بانک‌های اطلاعاتی تنوع زیستی.

– بررسی و مطالعه و شناسائی آخرین دستاوردها و دانش برروی اطلاعات تنوع زیستی بر مبنای بیوسیستماتیک.

– تهیه و تنظیم گزارش‌های لازم و ارائه آنها به مقام مافوق‌.

شرایط احراز (تصدی ) شغل: کارشناس بیوسیستماتیک و ژنتیک تنوع زیستی

۱-  تحصیلات و معلومات: گواهی نامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته‌های تحصیلی علوم محیط زیست ( ‌گرایش‌های محیط زیست، شیلات، منابع طبیعی)- زیست شناسی (‌گرایش‌های سیستماتیک جانوری، سیستماتیک گیاهی، تکوین گیاهی‌، تکوین جانوری‌، میکروبیولوژی‌، بافت شناسی- علوم سلولی مولکولی، ژنتیک)- مهندسی ژنتیک- میکروبیولوژی- منابع طبیعی ( ‌گرایش‌های جنگلداری‌، مرتعداری‌، جنگل و مرتع )- کشاورزی ( ‌گرایش‌های زراعت و اصلاح نباتات، بیوتکنولوژی کشاورزی‌، گیاه پزشکی، بیماری شناسی گیاهی)- حشره شناسی- زمین شناسی (‌گرایش‌های چینه شناسی‌، فسیل شناسی‌، رسوب شناسی‌، زمین شناسی محیط زیست)- علوم دامی –زمین شناسی (پترولوژی ۲- مهارت: توانایی در استفاده از نقشه و نقشه خوانی- توانایی جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات- توانایی ایجاد بانکهای اطلاعات زیستی ۳- دوره‌های آموزشی: ۱‌- فنون و روش‌های نمونه برداری و نگهداری از اجزای تنوع زیستی ۲‌- آشنایی با تئوری‌های رده بندی گیاهی و جانوری و کاربرد روش‌های نوین

 

عنوان شغل: کارشناس آموزش و ترویج حفاظت محیط زیست

شماره تشخیص: ۶۳-۶

تعریف: این شغل در برگیرنده فعالیت‌هایی است که متصدیان آنها تحت نظارت کلی عهده دار انجام امور مربوط به ترویج مسائل محیط زیست در سطح جوامع محلی، روستایی و عشایری ونیز مطالعه و بررسی فعالیت‌ها و برنامه‌های مربوط به ارتقاء سطح دانش و اطلاعات جامعه نسبت به اهمیت و معضلات محیط زیست می‌باشد انجام این فعالیت‌ها ممکن است برحسب پست مورد تصدی متضمن نظارت، مدیریت و سرپرستی تمام یا بخشی از ‌فعالیت‌های فوق نیز باشد‌.

نمونه وظایف و مسئولیت‌ها:

– بررسی و گردآوری مشکلات زیست محیطی جوامع شهری و روستایی و اجرای برنامه‌های آموزشی و ترویجی جهت آشنایی مردم با آسیب‌های ناشی از تخریب محیط زیست با هدف رفع معضلات.

– گردآوری و تبادل دانش و اطلاعات افراد بومی درباره محیط زیست و شیوه‌های سنتی حفاظت از آنها.

– تنظیم برنامه‌های مربوط به بازدید مستمرمردم از جمله دانش آموزان، روستائیان و. … از گونه‌های حیات وحش و زیستگاهها و معرفی جاذبه‌های طبیعی حایز اهمیت به منظور آشنا نمودن آنها با مفاهیم محیط زیستی از قبیل پیشگیری و رفع آلودگی‌های محیطی و حفاظت.

– تهیه و اجرای برنامه‌های آموزشی لازم به منظورتشویق و ترغیب طبقات و قشرهای مختلف جامعه مردم و مسئولان در پیروی از اصول محیط زیست و کاربرد الگوهای مصرف ودفع بهداشتی ضایعات و زباله ها، مؤانست با طبیعت ومراقبت از محیط زیست.

– تهیه و تدوین طرح برای مشارکت جوانان و نوجوانان به ویژه دانش آموزان در ‌فعالیت‌های محیط زیستی و اجرای برنامه‌های انس با طبیعت.

– تهیه و تدوین برنامه ” جامع آموزش محیط زیست و توسعه پایدار ” ( برنامه کوتاه مدت‌، میان مدت‌، بلند مدت ) با همکاری وزارتخانه ها، دستگاه‌ها و نهادهای مربوط و نیز ادارات کل استانی و دفاتر ستادی سازمان.

– تهیه و تدوین شاخص‌های ارزیابی عملکرد برنامه ” آموزش محیط زیست و توسعه پایدار ” و ارایه گزارش‌های پایان هر دوره از برنامه‌های پنج ساله توسعه.

– مطالعه و تحقیق در زمینه دست یابی به شیوه‌های نوین آموزش محیط زیست و توسعه پایدار برای گروههای مخاطب اجتماعی.

– انجام مطالعات تطبیقی پیرامون بررسی وضعیت آموزش محیط زیست و مشارکت مردمی در سایر کشورهای جهان جهت دست یابی به الگوهای نوین و اثرگذار آموزشی برای مخاطبین اجتماعی.

– اجرای ‌طرح‌ها و پروژه‌های افکار سنجی جهت تاثیرگذاری آموزشهای ارایه شده به گروههای مخاطب اجتماعی.

– برقراری ارتباط با مراکز پژوهشی و موسسات آموزش عالی به منظور تبادل آخرین یافته‌های مربوط به محیط زیست.

– تهیه و تنظیم متون مناسب محیط زیستی به منظور گنجاندن در کتب درسی از مقاطع تحصیلی ابتدایی تا دانشگاهی.

– تهیه گزارش‌ها و مقالات محیط زیستی با مضامین اطلاع رسانی و هشدار دهنده در مورد مسائل جهانی‌، منطقه ای و ملی جهت نشر در رسانه‌های همگانی و جراید به منظور تنویر افکار عمومی.

– همکاری در تهیه تراکت، پوستر، فیلم، عکس و اسلاید و پیامهای محیط زیستی و نظایر آن به منظور درج و نشر در نشریات‌، تابلوها‌، بروشورها و صدا و سیما.

– همکاری در تهیه دایره المعارف محیط زیست.

– ارایه آموزشهای لازم در جهت پیشگیری از بحرانهای محیط زیستی و انجام اقدامات ضروری به منظور کاهش آسیب‌های ناشی از این گونه بحرانها.

– بررسی شیوه‌های مشارکت مردم و ‌تشکل‌ها در زمینه کاهش آلودگی‌های محیطی و جلوگیری از تخریب محیط زیست و تدوین دستورالعمل‌های همکاریها با هدف ارتقای سطح حفاظت مناطق و رفع آلاینده ها.

– شناسایی ‌تشکل‌های زیست محیطی غیر دولتی و برآورد توانمندیهای بالقوه و بالفعل آنان در جهت اهداف زیست محیطی و ارزشیابی ‌فعالیت‌های تشکل‌ها و تنظیم منشور مشارکت اجتماعی در امور محیط زیست.

– تشویق و ترغیب افراد به تشکیل کانون ها، انجمن‌ها و گروههای رسمی و غیر رسمی دوستداران و حافظان محیط زیست و برقراری ارتباط بین آنها به منظور تبادل تجارب و اطلاعات زیست محیطی.

– تهیه و تنظیم گزارش‌های لازم و ارائه آن به مقام مافوق

شرایط احراز (تصدی ) شغل: کارشناس آموزش و ترویج حفاظت محیط زیست

۱- تحصیلات و معلومات: گواهی نامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همترازدر یکی از رشته‌های تحصیلی محیط زیست- آموزش محیط زیست- برنامه ریزی و مدیریت آموزش محیط زیست‌- علمی کاربردی جلب مشارکتهای مردمی- علوم اجتماعی (جامعه شناسی، مردم شناسی‌،پژوهش علوم اجتماعی‌،برنامه ریزی علوم اجتماعی‌،جمعیت شناسی‌،تعاون و رفاه اجتماعی )-آموزش کشاورزی –ترویج کشاورزی- مدیریت امور فرهنگی- برنامه ریزی امور فرهنگی- مدیریت و برنامه ریزی تحقیقات آموزشی –مدیریت آموزشی –برنامه ریز ی آموزشی ۲- مهارت: ۱‌- توانائی تهیه و تدوین برنامه‌های جامع آموزش محیط زیست ۲ –توانائی کاربرد تکنیک‌ها و روش‌های نوین آموزش ۳‌- توانایی برقراری ارتباط با دیگران و داشتن فن بیان ۳- دوره‌های آموزشی: ۱‌- روش‌های تدریس و آموزش محیط زیست‌.۲‌- شناخت اقوام ایرانی، فرهنگ‌ها وسنت‌ها

 

عنوان شغل: کارشناس بررسی آلودگی آب و خاک

شماره تشخیص: ۶۴-۶

تعریف: این شغل در برگیرنده فعالیت هایی است که متصدیان آنها تحت نظارت کلی عهده دارمطالعه و بررسی ‌فعالیت‌های مربوط به شناخت منابع آلودگی آب، نحوه تولید و گسترش مواد آلوده کننده و تهیه برنامه‌های مطلوب و ارائه راهکارهای مناسب به منظور پیشگیری یا کاهش آلودگی آب ونیز ‌فعالیت‌های مربوط به شناخت منابع آلودگی خاک، نحوه تولید و گسترش مواد آلوده کننده و تهیه برنامه‌های مطلوب و ارائه راهکارهای مناسب به منظور پیشگیری یا کاهش آلودگی خاک می‌باشند‌.انجام این فعالیت‌ها ممکن است برحسب پست مورد تصدی متضمن نظارت، مدیریت و سرپرستی تمام یا بخشی از ‌فعالیت‌های فوق نیز باشد‌.

نمونه وظایف و مسئولیت‌ها:

– بررسی و شناسایی منابع آلوده کننده خاک به منظور پیشگیری و کاهش اثرات آلودگی آنها. – مطالعه و بررسی فناوری‌های بازیافت مواد زائد خانگی و کارگاه‌های تولیدی و صنعتی. – مطالعه و برنامه ریزی به منظور جلوگیری از آثار مخرب عوامل مختلف آلوده کننده خاک. – تعیین ظرفیت قابل تحمل محیط از نظر پذیرش مواد آلوده کننده خاک. – مطالعه و بررسی اثرات سموم و مواد زائد جامد و پسماندها بر خاک. – مطالعه و سنجش باقیمانده سموم و مصرف آفت کشها و کودهای شیمیایی بر عوامل محیطی به منظور تعیین و اعمال ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های کمی، کیفی، زمانی و مکانی. – همکاری در اجرای پروژه‌های مربوط به مدیریت و کنترل منابع آلودگی خاک. – بررسی و تعیین محل تخلیه و دفن مواد زائد جامد و خطرناک نظیر زباله‌های شهری‌، بیمارستانی ( پسماندها ). – انجام مطالعات و بررسی‌های لازم به منظور جلوگیری از آثار زیانبار عوامل مختلف آلوده کننده خاک. – مطالعه و بررسی به منظور تعیین ظرفیت قابل تحمل محیط از لحاظ پذیرش مواد آلوده کننده و تعیین قدرت خود پالایی منابع پذیرنده آب. – بررسی جریان‌های پساب و مطالعه کمی و کیفی پساب تولیدی واحدهای تولیدی و بررسی نتایج آزمایش‌های پارامترهای PH’COD’BOD و جامدات معلق و حجم پساب. – مطالعه و تبیین شیوه‌های علمی کاهش حجم و شدت پساب صنایع گوناگون نظیر بازگردانی به داخل فرایند، روش تفکیک پساب، جلوگیری از اتلاف مواد و انتقال آن به داخل پساب. – انجام مطالعات و بررسی‌های لازم به منظور جلوگیری از آثار زیانبار عوامل مختلف آلوده کننده آب. – مطالعه و بررسی به منظور تعیین میزان تاثیر مصرف سموم و آفت کشها و کودهای شیمیایی بر رودخانه ها‌، نهرها و آبهای زیر زمینی. – اندازه گیری باقیمانده سموم در محیط‌های آبی برای تعیین ضوابط و اعمال ممنوعیت‌های کمی و کیفی، زمانی و مکانی مصرف سموم. – مطالعه و بررسی به منظور تعیین ضوابط و استانداردهای مجاز خروجی پساب‌ها از منابع شهری‌، صنعتی و تولیدی وتدوین دستورالعمل‌های لازم. – انجام مطالعات لازم به منظور تعیین میزان تصفیه پذیری فاضلاب‌های صنعتی. – مطالعه و بررسی به منظور یافتن راهکارهای کاهش آلودگی آب ناشی از منابع شهری و صنعتی نظیر تصفیه فاضلاب‌ها و پساب‌های مختلف و بازیافت و استفاده مجدد از آنها. – اعمال نظارت تخصصی و راهنمایی کارشناسان واحدهای استانی در زمینه مربوط به آلودگی آب. – بررسی و مطالعه و شناسائی آخرین دستاوردها و دانش برروی در زمینه شناخت منابع آلودگی آب.- تهیه و تنظیم گزارشهای لازم و ارائه آن به مقام مافوق‌.

شرایط احراز (تصدی ) شغل: کارشناس بررسی آلودگی آب و خاک

۱- تحصیلات و معلومات: گواهی نامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته‌های تحصیلی محیط زیست (‌گرایش‌های آلودگی آب و آلودگی خاک )- مهندسی عمران ( مهندسی محیط زیست- مهندسی آب و فاضلاب- مهندسی رودخانه- مهندسی آب)- آلودگی محیط زیست- خاک شناسی-آبیاری- بازیافت-زمین شناسی گرایش آب- فیزیک هسته ای ۲- مهارت: ۱-توانائی جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات آماری ۲-توانائی استفاده از نقشه و نقشه خوانی ۳- دوره‌های آموزشی: ۱-آشنایی با آلودگی منابع آب و آلودگی‌های ناشی از فاضلاب‌.۲‌- ارزیابی و پایش آلودگی خاک‌.۳‌- مبانی مدیریت اجرایی پسماندها

 

عنوان شغل: کارشناس بررسی آلودگی هوا و جو

شماره تشخیص: ۶۵-۶

تعریف: این شغل در برگیرنده فعالیت‌هایی است که متصدیان آنها تحت نظارت کلی عهده دارمطالعه و بررسی ‌فعالیت‌های مربوط به شناخت منابع آلودگی هوا و جو‌، نحوه توزیع و گسترش مواد آلوده کننده و تهیه برنامه‌های مطلوب و ارائه راهکارهای مناسب به منظور پیشگیری یا کاهش آلودگی هوا ونیز بررسی منابع تولید صداهای ناهنجار و شدید، امواج مغناطیسی و تشعشعات زیان آور برای محیط زیست انسانها، جانوران و گیاهان می‌باشند‌.انجام این فعالیت‌ها ممکن است برحسب پست مورد تصدی متضمن نظارت، مدیریت و سرپرستی تمام یا بخشی از ‌فعالیت‌های فوق نیز باشد.

نمونه وظایف و مسئولیت‌ها:

– شناسایی منابع آلوده کننده هوا و جمع آوری و پردازش آمار و اطلاعات مربوط.

– نمونه برداری از منابع آلوده کننده هوا به منظور تشخیص نوع آلودگی و تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آزمایش‌ها.

– بررسی اثرات کمی و کیفی آلودگی هوا ناشی از منابع مختلف آلوده کننده.

– مطالعه و بررسی ظرفیت قابل تحمل محیط از نظر پذیرش مواد آلوده کننده هوا و عوامل تشدید کننده پدیده وارونگی هوا.

– مطالعه و بررسی به منظور ارائه شیوه‌های کاهش آلودگی‌های هوا و پیش بینی وضعیت آینده محیط با توجه به ظرفیت قابل تحمل آن.

– تهیه ‌طرح‌های لازم به منظور کاهش اثرات زیان آورآلودگی هوا بر شهروندان درشرایط بحرانی نظیرپیشنهاد برقراری محدودیت‌های لازم. – بررسی راه حل‌های مناسب برای مقابله با بحران‌های محیط زیستی آلودگی هوا ناشی از حوادث غیر مترقبه.

– اعلام هشدارهای لازم در ارتباط با آلودگی هوا و ارائه راه حل رفع یا کاهش آلودگی‌ها از طریق اقدامات قانونی و اجرائی. – مطالعه و بررسی در زمینه شناخت روش‌های مختلف برای جلوگیری از آلودگی‌های کمی و کیفی هوا و ارائه پیشنهادهای مناسب به منظور پیشگیری یا کاهش اثرات آن. – کنترل و ثبت مستمرتغییرات وضعیت محیط زیست‌، ناشی از اثرات آلاینده‌های هوا.

– مطالعه و بررسی در زمینه انواع گازهای موثر در شرایط گلخانه ای‌، نظیرتاثیر کاربری کلر و فلور وکربن (CFC ( برجو ولایه ازون و استفاده از مواد جایگزین. – مطالعه و سنجش پارامترهای مربوط به استفاده از سوخت‌های فسیلی و ارائه راهکارهای مناسب با استفاده از سوختهای جایگزین و روش‌های سازگار با محیط(EST (با استفاده از تکنولوژی کنترل آلودگی هوا. – جمع آوری اطلاعات در زمینه مراکز و منابع تولیدکننده صداهای ناهنجار و مزاحم محیط زیست انسانی و طبقه بندی آنها با هدف رفع آلایندگی. – مطالعه و بررسی منشاء تولید صداهای ناهنجار و شدید تاثیرگذار بر سلامت انسان. – مطالعه و بررسی معضلات محیط زیستی ناشی از فعالیت فرودگاه‌ها و پیامدهای ناشی از آلودگی صوتی آنها بر روی جوامع مسکونی با هدف رفع آلایندگی. – مطالعه و بررسی موقعیت دهلیزهای عبوری و جاده‌ها به منظور تعیین فواصل از مناطق مسکونی و زیستی با هدف اصلاح آن. – بررسی منابع تولید امواج مغناطیسی و الکترومگناتیک و مطالعه اثرات زیانبار آن و ارائه راهکارهای مناسب برای پیشگیری و مقابله و کاهش آلودگی‌های مزبور. – بررسی منابع تولید تشعشعات زیان آور برای محیط زیست انسانها، جانوران و گیاهان نظیر پرتوهای هسته ای و رادیواکتیو به منظور جلوگیری از انتشار و گسترش آن. – تعیین ضوابط و استانداردهای لازم برای فعالیت هائی که موجب آلودگی‌های صوتی یا موجی و تولید و انتشار تشعشعات زیان آور می‌گردند با هدف استقرار و جانمایی مطلوب این مراکز.- اعمال نظارت تخصصی و راهنمایی کارشناسان واحدهای استانی در زمینه مربوط به آلودگی‌های فوق. – بررسی و مطالعه و شناسائی آخرین دستاوردها و دانش در زمینه شناخت منابع آلودگی. – تهیه و تنظیم گزارشهای لازم و ارائه آن به مقام مافوق‌.

شرایط احراز (تصدی ) شغل: کارشناس بررسی آلودگی هوا و جو

۱- تحصیلات و معلومات: گواهی نامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته‌های تحصیلی مهندسی محیط زیست ( گرایش آلودگی هوا )- هوا شناسی- شیمی ( شیمی معدنی- شیمی آلی- شیمی تجزیه- شیمی کاربردی )- شیمی محیط زیست- آلودگی محیط زیست- مهندسی هستـــه ای ( راکتـــور )- فیزیک هسته ای –فیزیک هواشناسی- مهندسی شیمی (مهندسی فرآیند)-مهندسی برق ‌گرایش‌های الکترونیک و مخابرات

۲- مهارت: ۱‌- توانائی جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات آماری ۲-توانائی شناخت اکوسیستم‌ها و منابع آلاینده آن

۳- دوره‌های آموزشی: ۱‌- آشنایی با مباحث آلودگی هوا –ارزیابی سریع وضعیت محیط زیست آموزش‌های میدانی جهت شناخت رفتارهای طبیعت و زیستمندان

 

عنوان شغل: کارشناس زیستگاه‌های آبی

شماره تشخیص: ۶۶-۶

تعریف: این شغل در برگیرنده فعالیت‌هایی است که متصدیان آنها تحت نظارت کلی عهده دار انجام مطالعات زیستگاههای آبی ( اقیانوس، دریا‌، تالاب‌، رودخانه‌، سواحل و. … ) و انجام بررسی‌های اکولوژیک و بیولوژیک در زیستگاهها و نیز منابع آلاینده آنها جهت جلوگیری از آلودگی و تخریب و همچنین نحوه تعامل و ارتباطات بین گیاهان و جانوران و محیط زیست طبیعی آنها و همکاری در تنظیم برنامه‌ها و راهکارهای مناسب به منظور حفظ و احیای این قبیل زیستگاهها می‌باشند‌.انجام این فعالیت‌ها ممکن است برحسب پست مورد تصدی متضمن نظارت‌، مدیریت و سرپرستی تمام یا بخشی از ‌فعالیت‌های فوق نیز باشد‌.

نمونه وظایف و مسئولیت‌ها:

– جمع آوری اطلاعات و آمار مربوط به زیستگاههای آبی و تجزیه و تحلیل آنها.

– انجام مطالعات و بررسی‌های لازم و ارزیابی پیامد محیط زیستی بهره برداری از منابع زیستگاههای آبی.

– مشارکت در تهیه طرح مدیریت تفصیلی و اجرایی برای زیستگاههای آبی.

– همکاری در بررسی ادواری وضعیت تالاب‌ها و معرفی تالاب‌های حائز شرایط به کنوانسیون رامسر و پیگیری اجرای دستورالعمل‌های مرتبط.

– همکاری و هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی و موسسات آموزشی و پژوهشی داخل و خارج از کشور در زمینه مطالعات دریایی و اقیانوس شناسی و تهیه و تدوین برنامه‌های اجرایی.

– بررسی به منظور شناسایی منابع آلوده کننده زیستگاههای آبی و ساحلی و اقدام در جهت کنترل و کاهش آلاینده‌های این گونه زیستگاهها.

– بررسی روش‌ها و دانش سنتی حفاظت از زیستگاههای تالابی و کوشش در جهت اصلاح و احیاء آنها.

– تهیه و تدوین ضوابط مربوط به حفاظت و بهره وری پایدار از منابع زیستگاههای آبی اعم از دریایی و تالابی.

– تهیه دستورالعمل و الگوهای مطالعاتی برای زیستگاههای تالابی به منظور انتخاب‌، تجدید نظر و تکمیل شبکه مناطق تحت مدیریت سازمان متبوع.

– همکاری در مستند سازی محیط‌های آبی- ساحلی به ویژه تالاب‌های کشور.

– مطالعه و بررسی در زمینه تاثیر نوسانات سطح آب بر محیط ساحلی و تعادل اکولوژیک در اکوسیستم‌های آبی.

– بررسی مستمر اکوسیستم‌های آبی به منظور کنترل و آگاهی از تغییرات حاصله در آنها.

– ارزیابی پیامدهای سوء بهره برداری از منابع موجود در بستر دریاها از جمله اکتشاف و استخراج نفت‌، گاز و غیره.

– نظارت تخصصی بر عملکرد واحدهای اجرایی همجوار زیستگاههای آبی.

– نظارت بر واحدهای استانی و تحلیل وضعیت موجود و بررسی موانع و مشکلات به منظور تعیین انحرافات از برنامه‌های پیش بینی شده.

– همکاری در زمینه تهیه تصاویر هوایی‌، ماهواره ای و نقشه‌های رقومی از مراکز معتبر جهت پیشبرد اهداف طرح‌ها و پروژه‌های مربوط و تفسیر‌، گویا کردن‌، موزاییک و پاکنویس تصاویر تهیه شده برای تهیه نقشه در مقیاس‌های مختلف.

– ارزیابی و شناخت میزان کمی و کیفی گیاهان و حشرات آبزی اکوسیستم‌های آبی و بررسی ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی اکوسیستم‌های آبی به منظور تعیین میزان تولید و باروری آنها.

– بررسی‌، مطالعه و شناسائی آخرین دستاوردها و دانش مرتبط با زیستگاههای آبی.

– تهیه و تنظیم گزارش‌های لازم و ارایه آن به مقام مافوق‌.

شرایط احراز (تصدی ) شغل: کارشناس زیستگاه‌های آبی

۱- تحصیلات و معلومات: گواهی نامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته‌های تحصیلی مهندسی محیط زیست ( ‌گرایش‌های منابع آب- آب و فاضلاب )- زیست شناسی ( زیست شناسی عمومی- علوم جانوری- علوم گیاهی )- اکولوژی- شیلات- منابع طبیعی ( آبخیزداری )‌- حفاظت و حمایت منابع طبیعی- محیط زیست ( زیستگاهها و تنوع زیستی )- مهندسی کشاورزی ( مهندسی منابع آب- آبیاری و زهکشی )- زیست شناسی دریا ( بوم شناسی دریا- جانوران دریا- گیاهان دریا- آلودگی دریا )- علوم دریایی و اقیانوسی (هیدروگرافی- بیولوژی ماهیان دریا‌، فیزیک دریا- شیمی دریا )- زمین شناسی ( آب شناسی )- مهندسی عمران (‌گرایش‌های مهندسی محیط زیست- مهندسی آب و فاضلاب- مهندسی رودخانه- مهندسی سازه‌های دریایی )- آلودگی و حفاظت محیط زیست دریا-سنجش از دور و سیستم‌های اطلاعات جغرافیائی- تکثیر و پرورش آبزیان-مهندسی منابع آب- سازه‌های آبی- مهندسی منابع طبیعی گرایش شیلات- بوم شناسی آبزیان شیلاتی- مهندسی منابع طبیعی گرایش تکثیر و پرورش آبزیان –صید و پرورش آبزیان‌.

۲- مهارت: ۱‌- توانایی جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات‌.۲‌- توانایی استفاده از نقشه و نقشه خوا نی‌.۳‌- توانائی شناخت اکوسیستم‌ها و منابع آلاینده آن‌.

۳- دوره‌های آموزشی: ارزیابی سریع وضعیت محیط زیست- ارزش گذاری اقتصادی منابع اکوسیستم- آموزش کاربردی اکولوژی- آموزش‌های میدانی جهت شناخت رفتارهای طبیعت و زیستمندان آن‌.

 

عنوان شغل: کارشناس ایستگاه‌های خشکی

شماره تشخیص: ۶۷-۶

تعریف: این شغل در برگیرنده فعالیت‌هایی است که متصدیان آنها تحت نظارت کلی عهده دار انجام مطالعه و بررسی امور مربوط به شناخت و انجام بررسی‌های اکولوژیک در زیستگاههای خشکی ( جنگلی‌، مرتعی‌، کوهستانی‌، خشک و نیمه خشک‌، کویری ) کشور و همچنین نحوه تعامل و ارتباطات بین جانوران‌، گیاهان و محیط زیست طبیعی آنها در مناطق مزبور و همکاری درتنظیم برنامه‌ها و راهکارهای مناسب به منظور حفظ و احیای این قبیل زیستگاهها می‌باشند. انجام این فعالیت‌ها ممکن است برحسب پست مورد تصدی متضمن نظارت، مدیریت و سرپرستی تمام یا بخشی از ‌فعالیت‌های فوق نیز باشد

نمونه وظایف و مسئولیت‌ها:

– جمع آوری اطلاعات و آمار مربوط به زیستگاههای خشکی و تجزیه وتحلیل آنها.

– بررسی ظرفیت مراتع واقع در مناطق حفاظت شده و پناهگاههای حیات وحش جهت اتخاذ تدابیر لازم برای بهره برداری معقول.- جمع آوری و تکمیل آمار و اطلاعات علمی و تخصصی از مناطق جنگلی‌، مرتعی و کوهستانی‌، خشک و نیمه خشک و کویری به منظور بازنگری در طبقه بندی مناطق. – بررسی و مطالعه وضعیت زیستگاهها به ویژه زیستگاههای شکننده و منحصر بفرد و انجام مطالعات و مقایسه تطبیقی با وضعیت گذشته آنها. – ارزیابی زیستگاههای خشکی و انجام بررسی اکولوژیک کاربردی و محاسبه و تعیین ظرفیت قابل تحمل این اکوسیستمها. – مشارکت در تهیه طرح مدیریت تفضیلی و اجرایی جهت زیستگاههای خشک و بیابانی‌، جنگلی‌، مرتعی و کوهستانی. – نظارت بر طرح ریزی و مدیریت ذخیره گاههای زیست کره کشور و همکاری با سازمانهای تخصصی ملی و ‌بین‌المللی. – بررسی و تعیین گونه‌ها و جوامع گیاهی اندمیک و در خطر تهدید برای استفاده در مطالعات طرح جامع به منظور حفاظت از رویشگاه‌ها و کانون‌های تنوع زیستی. – انجام بررسی‌ها و مطالعات لازم در زمینه گسترش مناطق بیابانی و کویری و بیابان زایی به منظور ارایه پیشنهادها و ‌طرح‌های لازم برای بیابان زدایی‌،در زیستگاههای خشکی. – جمع آوری اطلاعات در زمینه روش‌ها و دانش سنتی حفاظت از زیستگاهها و تلاش به منظور اصلاح‌،احیاء و کاربرد مجدد آنها. – نظارت تخصصی بر عملکرد واحدهای استانی در ارتباط با وضعیت موجود زیستگاههای خشکی تحت مدیریت سازمان متبوع. – انجام بازدیدهای میدانی از مناطق تحت مدیریت سازمان متبوع به منظور تدوین ضوابط و انتخاب محدوده‌های امن و بررسی محدوده‌های پیشنهادی با توجه به معیارهای IUCN و FAO.- مطالعه و شناسائی آخرین دستاوردها و دانش زیستگاههای خشکی کشور.- تهیه و تنظیم گزارش‌های لازم و ارایه آن به مقام مافوق‌.

شرایط احراز (تصدی ) شغل: کارشناس زیستگاه‌های خشکی

۱- تحصیلات و معلومات: گواهی نامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته‌های تحصیلی علوم محیط زیست ( ‌گرایش‌های محیط زیست- منابع طبیعی )- مهندسی طراحی محیط زیست- محیط زیست ( زیستگاهها و تنوع زیستی- ارزیابی و آمایش سرزمین )- منابع طبیعی (جنگلداری- مرتع- آبخیزداری- احیاء و بهره برداری بیابان- مدیریت مناطق بیابانی- بیابان زدایی)- باغبانی‌- حفاظت و حمایت منابع طبیعی– کشاورزی (هوا شناسی کشاورزی )- زیست شناسی ( زیست شناسی عمومی- علوم جانوری- علوم گیاهی )- اکولوژی-مهندسی کشاورزی ( فرسایش خاک- علوم خاک- پیدایش رده بندی و ارزیابی خاک –فیزیک و حفاظت خاک –اقتصاد کشاورزی –بیماری شناسی کشاورزی‌.

۲- مهارت: توانایی ارزیابی زیستگاههای خشکی- توانایی جمعآوری اطلاعات زیستگاهها براساس روش‌ها و تکنیک نوین- توانایی استفاده از نقشه و نقشهخوانی‌.۳- دوره‌های آموزشی: ۱‌- شناسایی معیارها و روش‌های انتخاب عرصههای طبیعی به منظور توسعه مناطق تحت مدیریت و امکان ارزیابی مناطق‌.۲‌- آشنایی با مدیریت مناطق، تدوین و اجرای برنامه‌ها و کارکردهای اصلی (حفاظت، بازسازی، احیا، تفرج و. ..)‌.۳‌- بررسی تاثیرات پروژه‌های مهم زیربنایی و توسعهای بر مناطق تحت مدیریت و روش‌های احیاء و بازسازی‌.

 

عنوان شغل: کارشناس حیات وحش

شماره تشخیص: ۶۸-۶

تعریف: این شغل در برگیرنده فعالیت‌هایی است که متصدیان آنها تحت نظارت کلی عهده دار انجام مطالعه و بررسی امور مربوط به شناخت و انجام بررسی‌های بیولوژیک و اکولوژیک در مورد گونه‌های حیات وحش ( پستانداران گیاهخوار و گوشتخوار- پرندگان بومی مناطق و نیز پرندگان مهاجر- آبزیان- خزندگان‌، بی مهره گان و دوزیستان و. ….. ) و همچنین چگونگی ارتباطات بین جانوران وحشی و محیط زیست طبیعی آنها‌، سرشماری و برآورد جمعیت‌، پراکندگی‌، مطالعه عادات‌، رفتار آنها و همکاری در تنظیم برنامه‌ها و راهکارهای مناسب به منظور حفاظت و نگهداری در مقابل خطرات و بهره برداری بی رویه و جلوگیری از انقراض آنها می‌باشند. انجام این فعالیت‌ها ممکن است برحسب پست مورد تصدی متضمن نظارت‌، مدیریت و سرپرستی تمام یا بخشی از ‌فعالیت‌های فوق نیز باشد.

نمونه وظایف و مسئولیت‌ها:

– جمع آوری و تکمیل اطلاعات علمی و تخصصی مربوط به حیات وحش با همکاری موسسات و مراکز آموزش عالی به منظور تهیه برنامه‌ها و راهکارهای مناسب با هدف حفاظت و جلوگیری از انقراض آنها. – انجام مطالعات و بررسی‌های بیولوژیکی و اکولوژیکی در مورد پستانداران‌، پرندگان‌، ماهیها‌، خزندگان‌، دوزیستان و بی مهره گان به ویژه گونه‌های در معرض تهدید و خطر انقراض. – انجام بررسی‌ها و مطالعات درباره عادات و رفتار‌، تولید مثل و شناسایی گونه‌های مختلف حیات وحش.

– مطالعه و بررسی در مورد جمعیت پرندگان مهاجر و تعیین مسیر مهاجرت آنها با استفاده از روش‌های علمی و علامت گذاری.

– انجام بررسی‌های لیمنولوژیک دریاچه‌های طبیعی و اکوسیستم‌های آبی رودخانه ها‌، دریاچه‌های پشت سد و تالابها به منظور شناسایی کمی و کیفی گونه‌های نادر و با ارزش آبزی‌، حفاظت از آنها و استفاده معقول از منابع آبزی.

– تهیه و تدوین و ارایه برنامه‌های کاربردی به منظور اعمال مدیریت در کنترل جمعیت حیات وحش پستانداران نظیر تعیین سهمیه برداشت و تدوین پروژه هایی به منظور حفظ تعادل اکولوژیکی. – بررسی و شناسایی اکوسیستم‌های آبی مناسب به منظور بارور نمودن آنها ازگونه‌های آبزی با ارزش برای صید ورزشی. – مطالعه و بررسی انگل‌های آبزیان و انجام آزمایش‌های مربوط با همکاری آزمایشگاههای سازمان متبوع یا دامپزشکی به منظور تعیین نوع آلودگی سموم موجود در آبزیان. – انجام مطالعات بیولوژیکی و اکولوژیکی در مورد خزندگان‌، دوزیستان و بی مهره گان کمیاب یا حمایت شده به منظور حفاظت و بهره برداری معقول. – بررسی و شناسایی گونه‌های آبزیان‌، خزندگان‌، دوزیستان‌، بی مهره گان‌، پستانداران و پرندگان. – مطالعه و انجام بررسی‌های لازم درمورد آبزیان‌، خزندگان و. ….. به منظور ارایه روش‌های حفاظت‌، تکثیر‌، احیاء نسل‌، بهبود شرایط زیستی و کنترل جمعیت. – تعیین ضوابط شکار و صید و ورود و خروج گونه‌های مختلف حیات وحش. – ارایه و انجام ‌طرح‌های تحقیقاتی در زمینه تکثیر‌، پرورش‌، نگهداری و حفاظت حیات وحش. – مطالعه و بررسی وضعیت اکولوژیکی تالاب‌ها و زیستگاههای حائز اهمیت پرندگان مهاجر در سطح کشور. – بررسی ونظارت بر سرشماری و تعیین جمعیت و تعیین پراکنش پرندگان مهاجر بویژه در تالاب‌های کشور و تعیین ظرفیت قابل بهره برداری آن. – مطالعه و بررسی در مورد عادات‌، رفتار‌، تغذیه‌، شرایط زیستی و وضعیت و مسیر مهاجرت پرندگان. – بررسی و اظهار نظر درباره نوسانات جمعیت پرندگان آسیب رسان.

– مطالعه وبررسی در مورد رده بندی گونه‌های پرندگان با استفاده از مطالعات ژنتیک و مورفولوژیک و سایر ویژگی‌ها.

– تهیه و تدوین ضوابط مربوط به حفاظت و بهره برداری از پرندگان.

– بررسی و مطالعه زمستان گذرانی و جوجه آوری پرندگان به ویژه پرندگان مهاجر و دریایی.

– بررسی و مطالعه و شناسائی آخرین دستاوردها و دانش برروی نمونه‌های حیات وحش. – تهیه و تنظیم گزارش‌های لازم و ارایه آن به مقام مافوق‌.

شرایط احراز (تصدی ) شغل: کارشناس حیات وحش

۱- تحصیلات و معلومات: گواهی نامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته‌های تحصیلی علوم محیط زیست ( محیط زیست- شیلات- منابع طبیعی )- زیست شناسی ( علوم جانوری- علوم گیاهی )- دامپزشکی- شیلات- حشره شناسی کشاورزی-علوم دامی (اصلاح نژاد دام –تغذیه دام –فیزیولوزی )-مهندسی تولیدات دامی- دامپروری ۲- مهارت: ۱‌- توانائی در تشخیص اکوسیستم‌ها وتنوع زیستی کشور (گیاهان و جانوران )‌.۲‌- توانائی استفاده ازنقشه و نقشه خوانی ۳-توانائی انجام ‌طرح‌های پژوهشی ۳- دوره‌های آموزشی: ۱‌- اصول مدیریت حیات وحش ۲‌- آشنایی با تنوع زیستی ایران، قوانین ومقررات مربوطه ۳-آشنایی با قوانین و مقررات محیط زیست

 

عنوان شغل: کارشناس بیماری‌های حیات وحش

شماره تشخیص: ۶۹-۶

تعریف: این شغل در برگیرنده فعالیت‌هایی است که متصدیان آنها تحت نظارت کلی عهده دار انجام وظایف پیشگیری از بروز بیماری‌های جانوران وحشی‌، پرندگان، آبزیان‌، حشرات و شناخت بیماریها و تعیین علل مرگ و میر و تلفات و نیز انجام امور درمانی و تغذیه آنها می‌باشند. انجام این فعالیت‌ها ممکن است برحسب پست مورد تصدی متضمن نظارت، مدیریت و سرپرستی تمام یا بخشی از ‌فعالیت‌های فوق نیز باشد.

نمونه وظایف و مسئولیت‌ها:

– بررسی و مطالعه بیماریهای حیات وحش و چگونگی شیوع و گسترش آن از طریق مطالعات علمی و میدانی و شناسایی آخرین دستاوردهای علمی در این خصوص. – انجام مطالعات پاتولوژیکی و هماتولوژیکی گونه‌های حیات وحش و شناسائی بیماریهای رایج آنها. – معاینه وتشخیص بیماریهای حیات وحش و آبزیان و اقدام در جهت درمان و تجویز داروهای مورد نیاز.- انجام اقدامات لازم برای پیشگیری از بروز بیماریهای حیات وحش.- همکاری در زمینه مطالعات بیولوژیکی و فیزیولوژیکی گونه‌های حیات وحش. – همکاری در انجام آزمایش‌های بافت شناسی و جنین شناسی حیات وحش. – انجام کالبدشکافی و نمونه برداری از احشاء و خون و قسمتهای مختلف لاشه و ارسال نمونه‌ها به آزمایشگاه. – برآورد نیازهای درمانی اعم از وسائل‌، تجهیزات و دارو. – آموزش و راهنمائی سایر کارشناسان مرتبط با محیط زیست و حیات وحش و ماموران اجرایی واحدهای استانی در زمینه روش‌های نمونه برداری با هدف جلوگیری از گسترش و شیوع بیماری‌ها بویژه بیماری‌های مشترک و آموزش کمک‌های اولیه و درمانی. – مطالعه و بررسی در زمینه بیماریهای مشترک انسان‌، دام و حیات وحش. – تهیه و تنظیم گزارش‌های لازم و ارائه آن به مقام مافوق‌.

شرایط احراز (تصدی ) شغل: کارشناس بیماری‌های حیات وحش

۱- تحصیلات و معلومات: گواهینامه دکترای دامپزشکی ۲- مهارت: ۱‌- توانایی نمونه گیری و تجزیه و تحلیل نتایج آزمایشها‌.۲‌- توانایی کالبدگشایی‌، معاینه‌، بیهوشی ودرمان حیوانات بیمار یا صدمه دیده‌.۳‌- توانایی و مهارت در تشخیص بیماری‌های حیات وحش و بیماری‌های مشترک‌.۳- دوره‌های آموزشی: ۱‌- آشنایی با بیماریهای شایع در حیات وحش‌.۲‌- اصول زنده گیری حیوانات وحشی‌.

 

عنوان شغل: کارشناس آزمایشگاه محیط زیست

شماره تشخیص: ۷۰-۶

تعریف: این شغل در برگیرنده فعالیت‌هایی است که متصدیان آنها تحت نظارت کلی عهده دار انجام وظایف آزمایشگاهی محیط زیست انسانی نظیر آزمایشهای فیزیکی- شیمیائی برای تعیین میزان و نوع آلودگی در نمونه‌های آب، پسابها‌، هوا، خاک و زباله و نیز وظایف آزمایشگاهی محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی نظیر آزمایش‌های نمونه‌های جانوران وحشی و گیاهان به منظور شناخت بیماری‌ها و تعیین علل مرگ و میر و تلفات آنها می‌باشند‌.همچنین انجام آزمایش هایی در زمینه بیوسیستماتیک و ژنتیک گونه‌های گیاهی‌، جانوری و میکروارگانیسم‌ها و شناسایی رده بندی و تبارشناسی موجودات با استفاده از روش‌های پیشرفته علمی- فنی‌، برپایه علوم زیستی‌، بوم شناسی‌، تبارشناسی‌، دیرینه شناسی و جغرافیایی و نیز تجزیه و تحلیل‌های آماری و نرم افزاری می‌باشند. انجام این فعالیت‌ها ممکن است برحسب پست مورد تصدی متضمن نظارت، مدیریت و سرپرستی تمام یا بخشی از ‌فعالیت‌های فوق نیز باشد.

نمونه وظایف و مسئولیت‌ها:

– آزمایش برروی نمونه‌های حیات وحش به منظور تعیین عوامل و شناخت بیماری‌ها در همکاری با دامپزشکان. – آزمایش نمونه‌های گیاهان به منظور تعیین اثرات عوامل مختلف محیط زیست برروی آنها. – نمونه برداری و آزمایش آب رودخانه‌ها و دریاچه‌ها و تالاب‌ها و تجزیه و تحلیل و ثبت مستمر نتایج حاصله با هدف پایش زیست محیطی. – نمونه برداری از مرگ و میر حیات وحش در مناطق و رودخانه‌ها برای تعیین علت مرگ و عوامل موثر در آن. – انجام آزمایش‌های ژنتیکی بر روی گونه‌های مختلف تنوع زیستی. – انجام آزمایش‌های بافت شناسی و جنین شناسی حیات وحش. – جمع آوری و نمونه برداری از اجزای تنوع زیستی کشور با تاکید برگونه‌های در معرض تهدید. – همکاری با کارشناسان موزه تاریخ طبیعی در شناسایی و طبقه بندی موجودات زنده با استفاده از روش‌های آزمایشگاهی. – همکاری با کارشناسان بیوسیستماتیک وژنتیک تنوع زیستی در انجام مطالعات آزمایشگاهی تبارشناسی با استفاده از مطالعات دیرینه شناسی ( فسیل‌، چینه و. ……. ) و جغرافیای طبیعی و مطالعات بیوسیستماتیک و ژنتیک موجودات زنده.- انجام آزمایشات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیک برروی نمونه‌های پسابهای صنعتی، شهری، کشاورزی‌، همچنین آنالیز مواد جامد بمنظور شناخت کمی و کیفی عوامل آلوده کننده در جهت کنترل آلودگیهای زیست محیطی. – انجام آزمایش‌های فیزیکی‌، شیمیایی و بیولوژیکی برروی نمونه‌های آب دریا و محیط‌های آبی وابسته به دریا و آبهای داخلی حسب نیاز. – انجام آزمایشات لازم برروی دریاچه ها‌، دریاها‌، تالاب‌ها و رودخانه‌ها بمنظور شناخت آلودگیها و تعیین قدرت خود پالائی آنها. – سنجش مستمر پارامترهای آلاینده هوا جهت آگاهی از وضعیت آلودگی هوا در نقاط مختلف.- سنجش میزان آلاینده‌های هوا ناشی از فعالیت صنایع بمنظور شناخت و کنترل آلودگی هوا. – سنجش و اندازه گیری کمی و کیفی پساب تولیدی واحدهای تولیدی و انجام آزمایشات پارامترهای PH’COD’BOD و جامدات معلق و حجم پساب. – انجام آزمایشات لازم برروی نمونه‌های آب به منظور تعیین میزان فلزات سنگین، مواد معلق و سایر فاکتورهای شیمیائی و بیولوژیک. – بررسی و مطالعه و شناسائی آخرین دستاوردها و دانش برروی نمونه‌های حیات وحش. – تجزیه و تحلیل داده‌ها و تنظیم گزارش‌ها با استفاده از روش‌های آماری و نرم افزاری. – ایجاد، تکمیل و ارتقای بانک‌های اطلاعاتی مرتبط. – حفظ و نگهداری دستگاه‌ها، وسایل و مواد آزمایشگاهی. – برآورد، پیش بینی و درخواست به موقع وسایل و مواد آزمایشگاهی مورد نیاز. – تهیه و تنظیم گزارش‌های لازم و ارائه آن به مقام مافوق‌.

شرایط احراز (تصدی ) شغل: کارشناس آزمایشگاه محیط زیست

۱- تحصیلات و معلومات: گواهی نامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته‌های تحصیلی شیمی ( شیمی آلی- شیمی معدنی- شیمی تجزیه- شیمی محض )- بیوشیمی- مهندسی شیمی باگرایش مهندسی محیط زیست- مهندسی محیط زیست ( گرایش آب و فاضلاب )- میکروبیولوژی- زیست شناسی ( میکروبیولوژی )- علوم محیط زیست ( محیط زیست- شیلات- منابع طبیعی )- مهندسی ژنتیک- منابع طبیعی (جنگلداری)- کشاورزی ( زراعت و اصلاح نباتات- بیوتکنولوژی کشاورزی- گیاه پزشکی- بیماری شناسی گیاهی )- دامپزشکی- حشره شناسی- زمین شناسی ( چینه شناسی- فسیل شناسی- رسوب شناسی- زمین شناسی محیط زیست ) ۲- مهارت: ۱‌- توانایی استفاده از علوم و فنون پیشرفته در نمونه برداری ۲‌- مهارت در اندازه گیری و سنجش کمی و کیفی آلاینده‌ها و پساب‌های تولیدی و استفاده از دستگاه سنجش آلودگی‌.۳- دوره‌های آموزشی: ۱‌- آشنایی با آلاینده‌های محیط زیست‌، تجهیزات ودستگاه‌های آزمایشگاهی‌، نمونه برداری و سنجش آزمایشگاهی ۲‌- آشنایی با قوانین و مقررات پایش و دستورالعمل‌های سیستم‌های ایمنی در آزمایشگاه‌.۳‌- آموزش نحوه جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات‌.

 

عنوان شغل: کارشناس موزه تاریخ طبیعی

شماره تشخیص: ۷۱-۶

تعریف: این شغل در برگیرنده فعالیت‌هایی است که متصدیان آنها تحت نظارت کلی عهده دار انجام امور مربوط به جمع آوری‌، شناسایی و رده بندی اجزای تنوع زیستی با تاکید بر مناطق تحت مدیریت سازمان‌، با استفاده از روش‌های پیشرفته آزمایشگاهی شامل روش‌های تاکسونومیکی‌، ژنتیکی- مولکولی و سایر فناوریهای نوین و بر پایه علوم زیستی‌، بوم شناسی‌، تبار شناسی‌، دیرینه شناسی و جغرافیایی در موزه‌های تاریخ طبیعی کشور و ارائه دستورالعمل‌های لازم در زمینه جمع آوری‌، حفظ و نگهداری‌، رده بندی و آرایه شناسی نمونه‌های اجزای تنوع زیستی کشور، ایجاد مجموعه‌های مرجع و بانک ژن( گیاهی‌، جانوری و میکروارگانیسم‌ها ) مطابق با استانداردهای ملی و ‌بین‌المللی‌، همچنین تهیه و ارائه نمونه‌های نمایشگاهی می‌باشند. انجام این فعالیت‌ها ممکن است برحسب پست مورد تصدی متضمن نظارت، مدیریت و سرپرستی تمام یا بخشی از ‌فعالیت‌های فوق نیز باشد.

نمونه وظایف و مسئولیت‌ها:

– جمع آوری و به روز نمودن اطلاعات تنوع زیستی بر مبنای مطالعات تاکسونومیکی‌، ژنتیکی-مولکولی و سایر فناوریهای نوین و رده بندی نمونه‌های موزه تاریخ طبیعی. – انجام مطالعات میدانی در ارتباط با جمع آوری نمونه‌های موزه تاریخ طبیعی. – آماده سازی و تهیه مجموعه‌های مرجع و نمایشگاهی در زمینه رستنیها ( نمونه‌های هرباریومی‌، بذر، چوب‌، نمونه‌های سه بعدی و. ..)‌، جانوران ( نمونه‌های اتاله شده‌، تاکسیدرمی شده‌، الکلی و. ..)‌، همچنین نمونه‌های بیولوژیک و بانک ژن. – آماده سازی و تهیه مجموعه‌های مرجع و نمایشگاهی در زمینه نمونه‌های سنگ‌، کانی‌، فسیل‌های گیاهی و جانوری. – انجام مطالعات تبار شناسی با استفاده از مطالعات دیرینه شناختی ( فسیل‌، چینه و… ) و جغرافیای طبیعی.

– بررسی‌، شناسایی و ارائه راهکارهای مناسب در خصوص چگونگی حفاظت از نمونه‌های موزه تاریخ طبیعی. – ایجاد‌، تکمیل و ارتقای بانک‌های اطلاعاتی در موزه‌های تاریخ طبیعی.

– ایجاد‌، تکمیل و ارتقای بانک‌های چند رسانه ای (صوتی‌، تصویری و فیلم ) در موزه‌های تاریخ طبیعی. – فراهم نمودن امکانات و تسهیلات لازم جهت آموزش و تنویر افکار عمومی به هنگام بازدید ازموزه‌ها و نمایشگاههای تنوع زیستی با استفاده از امکانات چند رسانه ای و فناوریهای رباتیک ( هوش مصنوعی ). – برنامه ریزی و اجرای پروژه‌های منطقه ای‌، ملی و ‌بین‌المللی جهت انجام مطالعات مشترک با موزه‌های تاریخ طبیعی. – فراهم نمودن دستورالعمل‌ها و راهکارهای مناسب جهت ارائه به مراجع قانونی به منظور تبادل و خرید نمونه در سطح ملی و ‌بین‌المللی- بررسی و مطالعه و شناسائی آخرین دستاوردها و دانش زنتیکی –ملکولی نمونه‌های موزه تاریخ طبیعی- تهیه و تنظیم گزارشهای لازم و ارائه آنها به مقام مافوق‌.

شرایط احراز (تصدی ) شغل: کارشناس موزه تاریخ طبیعی

۱- تحصیلات و معلومات: گواهی نامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته‌های تحصیلی زیست شناسی ( ‌گرایش‌های سیستماتیک جانوری- سیستماتیک گیاهی- تکوین گیاهی- ژنتیک- علوم سلولی مولکولی- میکروبیولوژی )- بیوتکنولوژی ( ‌گرایش‌های جانوری و گیاهی )- حشره شناسی- زمین شناسی (گرایش چینه و فسیل شناسی- رسوب شناسی- پترولوژی )- دیرینه شناسی- موزه داری ۲- مهارت: ۱‌- توانائی رده بندی گیاهی و جانوری‌.۲‌- توانائی جمع آوری و نگهداری نمونه‌های اجزای تنوع زیستی‌.۳-توانائی برگزاری و مدیریت نمایشگاه‌های موزه ۳- دوره‌های آموزشی: ۱‌- ایجاد و مدیریت موزه‌های تاریخ طبیعی‌.۲‌- آشنایی با روش‌های آماری‌.

 

عنوان شغل: کارشناس پوست آرایی

شماره تشخیص: ۷۲-۶

تعریف: این شغل در برگیرنده فعالیت‌هایی است که متصدیان آنها تحت نظارت کلی عهده دار انجام امور مربوط به برنامه ریزی جهت طراحی و اجرای ‌فعالیت‌های تاکسیدرمی شامل اسکلت سازی‌، مجسمه سازی‌، مدل سازی و قالب گیری‌، پوست آرایی‌، تهیه فرم و پایه جهت شاخ‌، هدمانت و نمونه کامل از انواع جانوران‌، به منظور نگهداری در مجموعه‌های مرجع و نمایشگاهها موزه تاریخ طبیعی می‌باشند.

نمونه وظایف و مسئولیت‌ها:

– ارائه راهکار و دستورالعمل‌های تهیه نمونه‌های جانوری و به روز نگهداشتن آن بر اساس فنون تاکسیدرمی و اسکلت سازی‌، طبق شیوه‌های متداول و نوین.

– بررسی عادات، رفتار، شکل و آناتومی جانوران از طریق ‌فعالیت‌های مطالعاتی و میدانی.

– مطالعه و بررسی زیست سنجی ( بیومتری) جانوران به منظور تهیه نمونه‌های تاکسیدرمی شده.

– ساخت تندیس نمونه‌های جانوری با مصالحی نظیر گچ‌، سیمان‌، فایبرگلاس‌، پشم شیشه و. ..

– جداسازی بهینه اسکلت‌، جمجمه و شاخ جانوران از لاشه آنها و تهیه اسکلت کامل و جمجمه از جانوران جهت نگهداری در نمایشگاه و موزه مرجع.

– تهیه نمونه‌های کامل‌، نیم تنه و هدمانت از جانوران جهت نگهداری در نمایشگاه موزه مرجع.

– اقدام در زمینه طراحی و مجسمه سازی جانوران منقرض شده‌، مطابق با فرم و حالت جانور در طبیعت و آرایش آن به شکل طبیعی.

– تهیه نمونه‌های تاکسیدرمی شده و اسکلت کامل و جمجمه‌، جهت نگهداری در مجموعه‌های مرجع.

– اقدام بر تهیه و اجرای ‌طرح‌های تاکسیدرمی‌، اسکلت سازی‌، پنل سازی و قالب سازی

.- مطالعه و شناسائی آخرین دستاوردها و دانش بر روی آناتومی جانوران

– تهیه و تنظیم گزارشهای لازم و ارائه آن به مقام مافوق‌.

شرایط احراز (تصدی ) شغل: کارشناس پوست آرایی

۱- تحصیلات و معلومات: گواهی نامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته‌های تحصیلی علوم محیط زیست- زیست شناسی (علوم جانوری- فیزیولوژی جانوری)- دامپزشکی- هنرهای تجسمی- مجسمه سازی- قالب سازی- متالوژی ۲- مهارت: ۱‌- توانائی تاکسیدرمی جانوران براساس آناتومی‌، رفتار و شکل‌.۲‌- توانائی شناسایی جانوران‌، جداسازی اسکلت‌،جمجمه و شاخ جانوران‌.۳- دوره‌های آموزشی: ۱‌- اصول و روش‌های تاکسیدرمی‌.۲‌- شناسایی آناتومی و تشریح مهره داران‌.۳‌- شناسایی حیات وحش ایران‌.

 

عنوان شغل: مأمور اجرایی محیط زیست

شماره تشخیص: ۷۳-۶

تعریف: این شغل در برگیرنده فعالیت‌هایی است که متصدیان آنها تحت نظارت کلی عهده دار انجام امور مربوط به حفظ محیط زیست و جلوگیری از شکار و صید بی رویه و غیر مجاز و عنداللزوم جلوگیری از ایجاد آلودگی‌ها و تخریب محیط زیست در حوزه استحفاظی و محل ماموریت خود می‌باشند. انجام این فعالیت‌ها ممکن است برحسب پست مورد تصدی متضمن نظارت و سرپرستی تمام یا بخشی از ‌فعالیت‌های فوق ویا سرپرستی یک واحد اجرائی محیط زیست نیز باشد.

نمونه وظایف و مسئولیت‌ها:

– جلوگیری از شکار و صید غیر مجاز‌، تنظیم صورت مجلس تخلف ودستگیری و تحویل متخلفان به مراجع قضایی.- صدور پروانه‌های شکار و صید در حوزه استحفاظی طبق دستور مسئوول مربوط.

– گشت مستمرو مداوم در حوزه استحفاظی با لباس متحدالشکل و تجهیزات یگان محیط زیست به منظور مراقبت و نظارت بر اجرای صحیح مقررات شکار و صید و حفاظت و بهسازی محیط زیست.

– بازدید و شناسایی مستمر از منطقه استحفاظی تحت نظر در جهت حفظ حیات وحش و زیستگاه‌های آنها.

– آمار برداری حیات وحش و شناخت گذرگاه منطقه و گزارش آن به مسئول مربوط.

– همکاری در زمینه شناسایی و گزارش منابع آلاینده محیط زیست و عنداللزوم نمونه برداری از آنها طبق دستورالعمل‌های صادره و همکاری در زمینه جانمایی واحدهای تولیدی و خدماتی.

– حفظ و نگهداری اماکن وتاسیسات و اموال دولتی تحویلی وتحت اختیار.

– نگهداری و حمل سلاح سازمانی‌، بیسیم و دوربین چشمی و سایر تجهیزات انفرادی و استفاده صحیح از آنها طبق ضوابط و دستورالعمل‌های صادره 

– انجام رانندگی به وسیله خودرو و یا قایق موتوری تحویلی و مراقبت کامل در نگهداری آن و حمل و نقل سایر افراد طبق دستور مافوق.

– ثبت وقایع و تهیه گزارش روزانه از اقدامات انجام شده و ارائه آن به مقام مافوق در موارد لازم.

– انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق‌.

شرایط احراز (تصدی ) شغل: مأمور اجرایی محیط زیست

۱- تحصیلات و معلومات: گواهی نامه دیپلم و همتراز در یکی از رشته‌های (علوم تجربی –ریاضی فیزیک- کشاورزی- علوم انسانی) و یا گواهی نامه فوق دیپلم و همتراز در یکی از رشته‌های تحصیلی محیط زیست- تکنولوزی محیط زیست- منابع طبیعی- کشاورزی- علوم آزمایشگاهی- بهداشت محیط- عمران(گرایش آب و فاضلاب، شبکه‌های آب و فاضلاب، محیط زیست )- هواشناسی- دامپزشکی- شیمی- تکنولوژی مرتع و آبخیزداری- تکنولوزی جنگلداری- تکنولوژی شیلات‌- زیست شناسی ( با گرایش علوم جانوری- علوم گیاهی )- موزه داری- باستان شناسی- زمین شناسی –خاک شناسی-تکنولوژی تولیدات دامی- تکنولوژی تولیدات گیاهی –تکنولوژی آبیاری‌.

۲- مهارت: ۱‌- توانائی رانندگی ( خودرو‌، موتورسیکلت و قایق ). ۲‌- توانائی استفاده از نقشه و نقشه خوانی‌.۳‌- توانائی تهیه و تدوین گزارش

۳- دوره‌های آموزشی: ۱‌- بقا در شرایط سخت وکمک‌های اولیه ۲‌- آموزش کاربری GPS و نقشه خوانی‌.۳‌- آموزش مشارکت مردمی در امر حفاظت. 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام