کتاب استخدامی اداری ها
مشاغل عمومی و اختصاصی دستگاه های اجرایی

مشاغل اختصاصی وزارت جهاد کشاورزی

فهرست عناوین این صفحه

مشاغل اختصاصی وزارت جهاد کشاورزی

عنوان شغل: کارشناس برنامه ریزی کشاورزی

شماره تشخیص: ۱-۶

تعریف: این شغل در برگیرنده وظایفی است که متصدیان آن عهده دار مطالعه‌، طرح ریزی‌، برنامه ریزی و ارائه خط مشی‌ها در زمینه‌های کشاورزی‌، پیشنهاد راهبردها و روش‌های اجرا یی و عملیاتی نمودن تولید انواع محصولات کشاورزی در قالب سیاست‌های کشور در بخش کشاورزی می‌باشند‌. ‌فعالیت‌های موجود در این شغل از نظر پیچیدگی و اهمیت وظایف و مسئولیت‌ها ممکن است بر حسب پست مورد تصدی متضمن نظارت‌، مدیریت و سرپرستی تمام یا بخشی از ‌فعالیت‌های فوق نیز باشد‌.

نمونه وظایف و مسئولیت‌ها:

– تهیه وتنظیم برنامه‌ها و ارائه خط مشی‌های موثر در زمینه‌های توسعه کشاورزی وکشت محصولات اساسی با استفاده از تکنولوژی و فناوریهای نوین

– بررسی وانجام مطالعات لازم و ارائه پیشنهادات مقتضی به منظور ایجاد هماهنگی بین برنامه‌ها درسطح قطب‌های کشاورزی کشور

– پیشنهاد تهیه بودجه و اعتبار مورد نیاز در چارچوب ضوابط و مقررات موافقت نامههای مربوطه و تناسب اعتبارات در نظر گرفته شده نسبت به حجم عملیات مورد نیاز کشاورزی

– ارائه پیشنهادهای لازم به منظور تهیه برنامه‌های کوتاه مدت‌، میان مدت و بلند مدت در بخش‌های مختلف کشاورزی

– برنامه ریزی جامع در زمینه تولید انواع محصولات کشاورزی با توجه به برنامه‌های توسعه بخش کشاورزی و نیازهای غذائی در بازارهای داخلی و خارج از کشور با رویکرد تولید محصولات دارای مزیت نسبی تولید.

– فراهم آوردن موجبات بهبود و افزایش بهره وری تولید انواع محصولات کشاورزی و دستیابی به تولید پایدار متناسب با ظرفیتهای تولید و شرایط اقلیمی مناطق مختلف کشور

– بررسی و تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده در زمینه امور کشاورزی‌، مکانیزاسیون‌، منابع آب وخاک‌، نیروی انسانی و سایر عوامل مربوط به بخش کشاورزی جهت تهیه برنامه‌های توسعه کشاورزی

– انجام مطالعات تطبیقی و تحلیلی در زمینه ضوابط و استاندارد‌های تولید محصولات کشاورزی در کشورهای مختلف جهان اعم از پیشرفته و صنعتی و درحال توسعه و مقایسه آنها با نظام‌های بهره برداری کشور

– برنامه ریزی‌، ارزیابی‌، برآورد و تعیین نیازهای ترویجی، تحقیقاتی و آموزشی بخش کشاورزی

– ایجاد تعامل و همکاری مناسب با سازمان‌ها و مراکز علمی و تحقیقاتی داخلی و خارجی و متخصصین بخش کشاورزی درجهت دستیابی به آخرین یافته‌های علمی و تحقیقاتی جدید مربوط به تولید انواع محصولات کشاورزی

– بررسی و ارزیابی برنامه ها‌، ‌طرح‌ها‌، پروژه‌های توسعه و حمایت از بخش‌های آب و خاک‌، توسعه مکانیزاسیون‌، ماشین آلات و تجهیزات و تولید محصولات کشاورزی 

شرایط احراز (تصدی ) شغل: کارشناس برنامه ریزی کشاورزی

۱- معلومات و معلومات: گواهی نامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکتری و یا همتراز در یکی از رشته‌های تحصیلی ذیل: الف- کارشناسی: علوم باغبانی- زراعت و اصلاح نباتات با ‌گرایش‌های (زراعت- اصلاح نباتات)- مهندسی تولیدات گیاهی- تولید و بهره برداری گیاهان داروئی و معطر- زراعت برنج- تولید وفرآوری چای- مهندسی کشاورزی با ‌گرایش‌های (مکانیک ‌ماشین‌های کشاورزی- مکانیزاسیون کشاورزی)- مهندسی ‌ماشین‌های کشاورزی- مهندسی آبیاری- مهندسی کشاورزی(آب )– انتقال آب گرایش مهندسی بهره برداری و نگهداری- گیاه پزشکی- علوم خاک- ترویج وآموزش کشاورزی- اقتصاد کشاورزی ب- کارشناسی ارشد: علوم باغبانی با کلیه گرایش ها- مهندسی تولیدات گیاهی با ‌گرایش‌های ( اصلاح گیاهان باغبانی- تولید محصولات باغبانی)- زراعت- علوم و تکنولوژی بذر- اصلاح نباتات- مکانیزاسیون کشاورزی- مکانیک ‌ماشین‌های کشاورزی- سازه‌های آبی- مهندسی منابع آب- آبیاری و زهکشی- بیماری شناسی گیاهی- علوم خاک با ‌گرایش‌های (شیمی و حاصلخیزی خاک- فیزیک و حفاظت- پیدایش و رده بندی و ارزیابی خاک- بیولوژی وبیوتکنولوژی خاک)- ترویج کشاورزی- آموزش کشاورزی- توسعه روستایی- ترویج وآموزش کشاورزی- حشره شناسی کشاورزی- هواشناسی کشاورزی- شناسایی ومبارزه باعلفهای هرز- بیوتکنولوژی کشاورزی- مدیریت کشاورزی- اقتصاد کشاورزی ج- دکتری: زراعت- اصلاح نباتات- علوم باغبانی با کلیه گرایش ها- مکانیزاسیون کشاورزی- مکانیک ‌ماشین‌های کشاورزی- آبیاری و زهکشی- سازه‌های آبی- مهندسی منابع آب- بیماری شناسی گیاهی- علوم خاک- ترویج کشاورزی- توسعه کشاورزی- ترویج وآموزش کشاورزی- آموزش کشاورزی- حشره شناسی کشاورزی- هواشناسی کشاورزی- علوم علفهای هرز- بیوتکنولوژی کشاورزی،گیاهی- اقتصاد کشاورزی با ‌گرایش‌های (مدیریت مزرعه- اقتصاد منابع طبیعی- سیاست وتوسعه کشاورزی- بازاریابی محصولات کشاورزی)

۲- مهارت: – توانایی کار با نرم افزارهای کاربردی رایانه در زمینه‌های تخصصی- توانایی تهیه و تدوین ضوابط و استاندارد‌های تولید محصولات کشاورزی- توانایی تجزیه و تحلیل اطلاعات در زمینه امور کشاورزی- توانایی برنامه ریزی در بخش کشاورزی

۳- دوره‌های آموزشی: ۱‌- اصول برنامه ریزی ریاضی و کاربرد آن در کشاورزی ۲‌- مبانی تهیه و تنظیم برنامه‌ها و ‌طرح‌ها ی توسعه در بخش کشاورزی ۳‌- الگو‌ها و روش‌های برنامه ریزی تلفیقی منطقه ای و زیر بخشی ۴‌- مدیریت و کنترل پروژه در بخش کشاورزی

 

عنوان شغل: کارشناس اقتصاد کشاورزی

شماره تشخیص: ۳-۷

تعریف: این شغل در برگیرنده وظایفی است که متصدیان آن عهده دار مطالعه و بررسی اثرات سیاست‌های اقتصادی بر تولید محصولات کشاورزی‌، برنامه ریزی و تهیه ‌طرح‌های اقتصاد کشاورزی‌، ارزیابی اقتصادی ‌طرح‌های کشاورزی‌، بررسی بازار محصولات کشاورزی وکنترل و تعیین نرخ محصولات کشاورزی می‌باشند‌.‌فعالیت‌های موجود در این شغل از نظر پیچیدگی و اهمیت وظایف و مسئولیت‌ها ممکن است بر حسب پست مورد تصدی متضمن نظارت‌، مدیریت و سرپرستی تمام یا بخشی از ‌فعالیت‌های فوق نیز باشد‌.

نمونه وظایف و مسئولیت‌ها:

– مطالعه و بررسی شیوه‌های ارزیابی اقتصادی ‌فعالیت‌های بخش کشاورزی و نقش و اثرات توسعه کشاورزی در توسعه اقتصادی کشور در حوزه ‌فعالیت‌های مربوطه- جمع آوری اطلاعات و آمار شاخص‌های اقتصادی در زمینه میزان تولیدات مختلف کشاورزی و منابع طبیعی و نیازکل کشور به محصولات کشاورزی و بررسی تحلیلی منابع اقتصادی و امکانات بالقوه تولید بخش کشاورزی.- مطالعه و بررسی میزان صادرات و واردات محصولات کشاورزی ومنابع طبیعی و محاسبه نرخ رشد و ارزش افزوده تولیدات کشاورزی کشور و تحلیل اثرات آن براقتصاد کشاورزی.- بررسی عوامل تعیین کننده نوسانات سطح قیمت محصولات کشاورزی و منابع طبیعی در بازار‌های داخلی و خارجی و تعیین قیمتهای تضمینی- بررسی توجیه فنی و اقتصادی ‌طرح‌های کشاورزی و انتخاب مناسب ترین روش‌های سرمایه گذاری در زمینه‌های مختلف کشاورزی و منابع طبیعی و راهنمایی افراد و موسسات خصوصی داخلی و خارجی برای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی. – مطالعه و شناخت منابع و عوامل اقتصادی موثر بر تولید و بهره وری و تعیین محدودیتها‌، نیازها و اولویتهای توسعه کشاورزی و منابع طبیعی. – مطالعه و بررسی خط مشی‌ها و سیاست‌های توسعه پایدار کشاورزی هماهنگ با برنامه توسعه در سایر بخشهای اقتصادی کشور به منظور ارائه راه حلهای اقتصادی در جهت تدوین برنامه کلان توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی.- اتخاذ تدابیر لازم به منظور حمایت از بخش کشاورزی و بررسی اثرات سیاست‌های حمایتی‌، تغییر ( افزایش ) نرخ نهاده‌ها تولید‌، دستمزدها و ماشین آلات، سیاست‌های قیمت گذاری و برقراری نرخهای متناسب برای انواع محصولات کشاورزی ومنابع طبیعی واجرای نرخ‌های تضمین خرید محصولات بر اقتصاد محصولات- مطالعه و بررسی مسائل و مشکلات و تنگناها و عوامل بازدارنده توسعه کشاورزی و تجزیه و تحلیل آنها و ارائه راهکارها و پیشنهادهای لازم برای توسعه تولیدات کشاورزی- مطالعه و بررسی و ارزیابی تاثیر عوامل اقتصادی بر کاهش یا افزایش تولید محصولات کشاورزی و منابع طبیعی.- مطالعه و بررسی تاثیر تحولات ‌بین‌المللی و وضعیت اقتصادی جهان و تعیین عملکرد بازار محصولات کشاورزی در سطوح مختلف محلی‌، منطقه ای‌، ملی‌، یا ‌بین‌المللی و چگونگی بهره گیری از نتایج مطالعات در توسعه بخش کشاورزی و ارزیابی تحولات بازار محصولات کشاورزی ناشی از سیاست‌های جاری اقتصادی. – مطالعه و بررسی پیرامون تجارت ‌بین‌الملل به ویژه سیاست‌های تجاری ‌بین‌المللی‌، ضوابط و مقررات سازمان جهانی تجارت، آثار عضویت ایران در سازمانهای تجاری ‌بین‌المللی و منطقه ای بر اقتصاد بخش کشاورزی کشور. – مطالعه و بررسی چالشهای اساسی بخش تجارت خارجی کشور در امور کشاورزی و منابع طبیعی و ارائه راهکارهای مناسب در حوزه ‌فعالیت‌های مربوطه- مطالعه و بررسی مسائل اقتصادی مرتبط با امور خصوصی سازی و واگذاری ‌طرح‌ها ی مختلف کشاورزی و منابع طبیعی به بخش خصوصی با هماهنگی وهمکاری بنگاه‌های ذیصلاح مالی و حقوقی وارائه گزارش‌های لازم برحسب ضرورت- بررسی و تجزیه تحلیل اثرات اقتصادی بهره برداری از ‌طرح‌ها ی مختلف کشاورزی درهریک از زیربخشهای کشاورزی و محاسبه ارزش افزوده آنها- بررسی و تعیین شاخص‌های فنی، اجتماعی و اقتصادی برای ارزیابی اثربخشی ‌طرح‌های زیربنایی آب و خاک وامور اراضی‌، امور باغی‌، امور زراعی ومنابع طبیعی و ارائه دستورالعمل‌های اجرایی ذیربط و پیگیری عملیاتی شدن آنها در راستای تحقق مدیریت توسعه کشاورزی- تعیین و بررسی ارزش اقتصادی آب کشاورزی برای تعیین الگوی کشت بهینه محصولات کشاورزی و منابع طبیعی در کشور و پیگیریهای لازم جهت تحقق مفاد قانون توزیع عادلانه آب و سایر قوانین ذیربط

شرایط احراز (تصدی ) شغل: کارشناس اقتصاد کشاورزی

۱- تحصیلات و معلومات: گواهی نامه کارشناسی یاکارشناسی ارشد یا دکتری و یا همتراز در یکی از رشته‌های تحصیلی ذیل: الف-کارشناسی: اقتصاد کشاورزی- علوم اقتصادی با ‌گرایش‌های( اقتصاد نظری- اقتصاد بازرگانی– اقتصاد مالی )- مسا یل اقتصادی و اجتماعی جنگل ب- کارشناسی ارشد: مدیریت کشاورزی-اقتصاد کشاورزی- برنامه ریزی سیستم‌های اقتصادی- توسعه اقتصادی و برنامه ریزی- علوم اقتصادی با کلیه ‌گرایش‌ها- اقتصاد و تجارت الکترونیک- مسا یل اقتصادی و اجتماعی جنگل ج- دکتری: اقتصاد کشاورزی با ‌گرایش‌های (مدیریت مزرعه- اقتصاد منابع طبیعی- سیاست وتوسعه کشاورزی- بازاریابی محصولات کشاورزی)- اقتصاد سلامت- اقتصاد ریاضی- علوم اقتصادی با کلیه ‌گرایش‌ها- مسایل اقتصادی و اجتماعی جنگل

۲- مهارت: – توانایی کار با نرم افزارهای کاربردی رایانه در زمینه‌های تخصصی- توانایی تعیین شاخص‌های فنی، اجتماعی و اقتصادی برای ارزیابی اثربخشی ‌طرح‌های زیربنایی آب و خاک وامور اراضی‌، باغی و زراعی- توانایی تجزیه و تحلیل تاثیر ضوابط و مقررات سازمان جهانی تجارت‌، تحولات ‌بین‌المللی و وضعیت اقتصادی بازار بر اقتصاد کشاورزی- توانایی بررسی و شناسایی مشکلات و موانع توسعه در بخش کشاورزی و ارائه راهکار‌های اجرایی- توانایی محاسبه نرخ رشد و ارزش افزوده محصولات کشاورزی

۳- دوره‌های آموزشی: ۱‌- اقتصاد تولید کاربردی در کشاورزی ۲‌- آشنایی با سیاست‌ها و خط مشی‌های توسعه پایدار در بخش کشاورزی ۳‌- آشنایی با روش‌های محاسبه نرخ رشد و هزینه‌های تولید و قیمت تمام شده تولیدات کشاورزی

 

عنوان شغل: کارشناس صنایع کشاورزی

شماره تشخیص: ۴-۷

تعریف: این شغل در برگیرنده وظایفی است که متصدیان آن عهده دار مطالعه‌، بررسی‌، برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر راهبردها و خطمشی‌های صنایع کشاورزی‌، دامی‌، غذایی و یا انجام ‌فعالیت‌های مربوط به تهیه طرح توسعه وایجاد صنایع کشاورزی و غذایی‌، صنایع بسته بندی فرآورده‌های کشاورزی‌، دامی و توسعه کشتارگاهها‌، سردخانه ها‌، ایجاد تاسیسات نگهداری محصولات کشاورزی و دامی می‌باشند. ‌فعالیت‌های موجود در این شغل از نظر پیچیدگی و اهمیت وظایف و مسئولیت‌ها ممکن است بر حسب پست مورد تصدی متضمن نظارت‌، مدیریت و سرپرستی تمام یا بخشی از ‌فعالیت‌های فوق نیز باشد‌.

نمونه وظایف و مسئولیت‌ها:

– برنامه ریزی و بررسیهای لازم به منظور شناخت استعدادها، توانمندیها، نارسائیها، فرصتها و تهدیدهای مربوط به توسعه و حمایت از صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و دامی

– مطالعه و تهیه ‌طرح‌ها ی توسعه و ایجاد صنایع غذایی یا تبدیلی کشاورزی و دامی و توسعه فن آوریهای نوین در صنایع و تاسیسات آماده سازی و نگهداری فنی محصولات کشاورزی در قالب برنامه‌های جامع اقتصادی 

– تهیه و تنظیم برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت مربوط به توسعه و حمایت از صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی ودامی و نظارت و پیگیری تصویب آن در مراجع ذیربط

– تهیه و تدوین ضوابط، استانداردها، معیارهای فنی و دستورالعملهای مربوط به ایجاد، توسعه و بهره برداری از صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش ‌کشاورزی و دامی

– برنامه ریزی وانجام امور مربوط به صدور مجوزهای ایجاد و توسعه واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخشکشاورزی در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه

– برنامه ریزی به منظور ارتقاء مدیریت و بهبود ساختار صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی با هماهنگی مراجع ذیربط- ارزیابی و نظارت بر اجرای برنامه‌های بکارگیری کارشناسان و مدیران فنی در واحدهای تولیدی و ‌فعالیت‌های مرتبط با صنایع غذایی کشاورزی و دامی- بررسی و تهیه برنامه‌ها، ‌طرح‌ها، پروژهها و ‌فعالیت‌های مرتبط با توسعه و حمایت از صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و کاهش ضایعات محصولات کشاورزی و مطابقت نتایج حاصل از آن با سیاست‌ها و اهداف تعیین شده و ارائه گزارشهای تحلیلی به مراجع ذیربط به منظور انجام اصلاحات لازم

.- ایجاد ارتباط و هماهنگی با مراکز تحقیقاتی، دانشگاهی، مجامع، سازمانهای تخصصی داخلی و خارجی، ستادها، کمیتهها و شوراهای مرتبط با ‌فعالیت‌های صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و دامی- برنامه ریزی و ساماندهی امور به منظور آماده سازی محصولات کشاورزی مورد نیاز در فرآوری و صنایع تبدیلی کشور- مطالعه و انجام بررسیهای لازم به منظور توسعه فن آوریهای نوین و بکارگیری یافته‌های جدید و استفاده از تجارب سایر کشورها در صنایع تبدیلی و تکمیلی محصولات کشاورزی‌،منابع طبیعی‌،دامی و شیلاتی از جمله بیوتکنولوژی و نانو تکنولوژی- مطالعه و بررسی نحوه تبدیل فرآورده‌های غذایی دامی به مواد نیمه خام قابل مصرف در بازار و ارائه تکنیکها و روش‌های جدید جهت بهبود وضعیت کیفی محصولات تولیدی. – مطالعه و بررسی ‌طرح‌های ایجاد و توسعه کشتارگاهها‌، سردخانه‌ها و سایر صنایع مرتبط غذایی دامی در سراسر کشور با توجه به احتیاجات هر منطقه- تهیه و تنظیم آمار و اطلاعات مربوط به وضعیت و تعداد کارخانجات فعال و غیر فعال درزمینه تولید محصولات دامی و تعیین ظرفیت و بازدهی صنایع مذکور در سراسر کشور- تنظیم گزارش‌های تحلیلی از وضعیت صنایع کشاورزی و دامی بصورت دوره ای- مطالعه و بررسی و شناسایی روش‌های نوین بهداشتی کشتاردام جهت ارائه به کشتارگاهها و صنایع مربوطه

شرایط احراز (تصدی) شغل: کارشناس صنایع کشاورزی

۱- تحصیلات و معلومات: گواهی نامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکتری و یا همتراز در یکی از رشته‌ها ی تحصیلی ذیل: الف:کارشناسی: علوم وصنایع غذایی با ‌گرایش‌های( تبدیل مواد غذایی- بهداشت وکنترل مواد غذایی)- مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی- مهندسی علوم و صنایع غذایی- شیر و فرآورده‌های لبنی- گوشت و فرآورده‌های گوشتی– علوم تغذیه- تغذیه- علوم بهداشتی در تغذیه- مهندسی کشاورزی گرایش علوم و صنایع غذایی- صنایع کشاورزی ب: کارشناسی ارشد: مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی- علوم و صنایع غذایی با ‌گرایش‌های (بیو تکنولوژی صنایع غذایی- شیمی مواد غذایی- میکروبیو لوژی مواد غذایی- صنایع لبنیات- صنایع گوشت و شیلات- صنایع فرآوری میوه وسبزی- صنایع آشامیدنی- کنترل کیفی مواد غذایی- طراحی فرآیند- کنترل فرآیند- تبدیل مواد غذایی- بهداشت وکنترل مواد غذایی )- فناوری تبدیل مواد غذایی ج: دکتری: علوم و صنایع غذایی

۲- مهارت:

– توانایی کار با نرم افزارهای کاربردی رایانه در زمینه‌های تخصصی- توانایی شناسایی و بکار گیری فن آوریهای نوین در صنایع کشاورزی- توانایی شناسایی و بازاریابی در راستای توسعه صادرات محصولات صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی- توانایی تهیه و تنظیم برنامه‌های کوتاه مدت‌، میان مدت و بلند مدت در بخش صنایع کشاورزی- توانایی تهیه و تدوین ضوابط و دستورالعملهای مرتبط با صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی

۳- دوره‌های آموزشی: ۱- اصول نگهداری محصولات کشاورزی ۲‌- تکنولوژی‌های نوین بسته بندی مواد غذایی کشاورزی ۳‌- بازار یابی و توسعه صادرات محصولات صنایع تبدیلی و تکمیلی در بخش کشاورزی

 

عنوان شغل: کارشناس امور ‌تشکل‌های تولیدی و کشاورزی

کد تشخیص: ۴-۶

تعریف: این شغل در برگیرنده وظایفی است که متصدیان آن عهده دار مطالعه‌، بررسی‌، برنامه ریزی‌، هماهنگی‌، کنترل و نظارت و اجرای راهبردها و خطمشی‌های کشاورزی و یا انجام ‌فعالیت‌های مربوط به تهیه طرح توسعه وایجاد تعاونیهای تولیدی و کشاورزی (زراعی‌، باغی) و آموزش خدمات وعملیات فنی زراعی‌، باغی‌،آبیاری‌، مکانیزاسیون وصنایع کشاورزی اعضای تعاونیها و ‌تشکل‌ها می‌باشند‌.‌ فعالیت‌های موجود در این شغل از نظر پیچیدگی و اهمیت وظایف و مسئولیت‌ها ممکن است بر حسب پست مورد تصدی متضمن نظارت‌، مدیریت و سرپرستی تمام یا بخشی از ‌فعالیت‌های فوق نیز باشد.

نمونه وظایف و مسئولیت‌ها:

– هدایت و راهنمایی و ساماندهی شرکت‌ها واتحادیه‌های تعاونی روستایی به منظور استفاده بهینه از انواع نهاده‌های کشاورزی- بررسی ‌طرح‌های کشاورزی در رابطه با کشت‌های مشارکتی وطرح افزایش محصولات کشاورزی وراهنمایی وهدایت اتحادیه‌ها در جهت ‌طرح‌های زراعی. – زمینه سازی در جهت تشکیل نهادها و ‌تشکل‌های غیردولتی در قالب شرکت‌های تعاونی روستایی وکشاورزی به منظور واگذاری امور اجرایی و تصدی گری به آنها- انجام مطالعات در امور آبرسانی‌، پوشش انهار‌، آب پخشها و خاک شناسی مزارع روستائیان عضو شرکت‌های تعاونی روستایی وکشاورزی- بررسی و انجام اقدامات لازم به منظور بهبود صادرات و بسته بندی محصولات کشاورزی و باغی توسط اتحادیه‌ها وشرکت‌های تعاونی روستایی وانجام آموزشهای مربوط به اعضاء. – تجزیه وتحلیل آمار واطلاعات وتهیه جداول ونمودارهای شاخص در مورد وضعیت شرکت‌های تعاونی روستایی‌، شرکت‌های سهامی زراعی‌، شرکت‌های تعاونی تولید و کشاورزی و سطح زیر کشت وازدیاد محصولات کشاورزی وباغی اعضاء شبکه تعاونیهای روستایی در سراسر کشور- اظهار نظر کارشناسی در خصوص تعیین ضوابط و شرایط وام واعتبارات مورد نیاز شرکت‌ها واتحادیه‌های تعاونی روستایی وکشاورزی وفراهم نمودن مقدمات لازم برای تحصیل اعتبارات مختلف طبق ضوابط و مقررات- نظارت بر اجرای ‌طرح‌های زراعی‌، باغی‌، حفظ مزارع‌، مبارزه با بیماریهای گیاهی و نهاده‌های کشاورزی اتحادیه‌ها وشرکت‌های تعاونی روستایی وکشاورزی در قالب اعتبارات.- تحقیق و بررسی نسبت به محصولات کشاورزی ودامی‌، محصولات تبدیلی کشاورزی در بازارهای داخلی وخارجی و تهیه‌، تنظیم واجرای برنامه‌های آموزشی بازاریابی جهت شرکت‌های تعاونی روستایی. – تدوین و اجرای ‌طرح‌های اجرایی، دستورالعملها و تفاهم نامههای همکاری مرتبط به ‌فعالیت‌های اتحادیهها و شرکت‌های تعاونی تولید روستایی- امکان سنجی فنی شرکت‌های سهامی زراعی و شرکت‌های تعاونی تولیدی و روستایی و پیگیری در خصوص مسائل و مراحل صدور مجوز تاسیس و ثبت شرکت‌ها- بررسی و فراهم آوردن موجبات تهیه وسائل و ادوات ماشین آلات کشاورزی برای تامین شرایط بهتر جهت اجرای برنامه‌های فنی شرکت‌های سهامی زراعی- فراهم نمودن زمینه لازم برای برگزاری نمایشگاههای ثابت وسیار برای عرضه وفروش محصولات کشاورزی به خارج از کشور با همکاری سایر ارگانهای مرتبط.- شناسایی نیازهای آموزشی وتنظیم برنامه‌های مختلف آموزشی ارکان‌، اعضا وکارکنان شرکت‌های تعاونی روستایی زنان‌، شرکت‌های سهامی زراعی‌، شرکت‌های تعاونی تولید و کشاورزی به منظور ارتقاء سطح دانش اعضا- بررسی و نظارت بر تاسیس و تجهیز‌، و راه اندازی ویا انحلال شرکت‌های تعاونی روستائی‌، شرکت‌های سهامی زراعی‌، شرکت‌های تعاونی تولید و کشاورزی- بررسی وشناخت استعدادها‌، توانائیها ونیازمندیهای شرکت‌های تعاونی روستائی زنان‌، شرکت‌های سهامی زراعی‌، شرکت‌های تعاونی تولید و کشاورزی به منظور بهبود امور اجتماعی آنها و ارائه روش‌های لازم جهت بهبود نقش وتاثیر آنان در جامعه روستایی- ارتباط مستمر با سازمانهای فعال در امور زنان روستایی و مراکز و موسسات آموزشی وتحقیقاتی به منظور دستیابی به یافته‌های نوین در زمینه بهبود وضعیت اجتماعی زنان روستایی وکاربرد یافته‌های مذکور در سطح روستاها- نظارت بر اقدامات مربوط به فراهم آوردن امکانات استفاده از وسایل تبلیغاتی وآموزشی ووسایل ارتباط جمعی برای پیشرفت زنان روستایی در امور اجتماعی- تعیین اهداف , سیاست‌ها یا خط مشی‌های نظام بهره برداری کشور و تلاش در جهت توانمندسازی شرکت‌های خدمات مشاوره ای فنی و کشاورزی- اطلاع رسانی برای افزایش آگاهیها و مهارتهای فنی کشاورزی با استفاده از فن آوریها و نتایج تحقیقاتی مناسب و کاربردی- تشویق و ترغیب کشاورزان در راستای توسعه تعاونیهای تولید در اصلاح نظام بهره برداری و توسعه مکانیزاسیون کشاورزی

شرایط احراز (تصدی ) شغل: کارشناس امور ‌تشکل‌های تولیدی و کشاورزی

۱- تحصیلات و معلومات: گواهی نامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکتری و یا همتراز در یکی از رشته‌ها ی تحصیلی ذیل: الف‌- کارشناسی: علوم باغبانی- زراعت و اصلاح نباتات با گرایش( زراعت- اصلاح نباتات)- مهندسی تولیدات گیاهی- مهندسی کشاورزی- مکانیک ‌ماشین‌های کشاورزی- مهندسی کشاورزی- مکانیزاسیون کشاورزی- مهندسی ‌ماشین‌های کشاورزی- تولید و بهره برداری گیاهان داروئی و معطر- زراعت برنج- تولید وفرآوری چای- مهندسی آبیاری- مهندسی کشاورزی،آب- انتقال آب گرایش مهندسی بهره برداری و نگهداری- اقتصاد کشاورزی- گیاه پزشکی- علوم خاک- ترویج وآموزش کشاورزی- علوم وصنایع غذایی با ‌گرایش‌های( تبدیل مواد غذایی- بهداشت وکنترل مواد غذایی)- مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی- مهندسی علوم و صنایع غذایی- علوم تغذیه- تغذیه- علوم بهداشتی در تغذیه- مهندسی کشاورزی گرایش علوم و صنایع غذایی- صنایع کشاورزی ج-کارشناسی ارشد: علوم باغبانی با کلیه گرایش ها- مهندسی تولیدات گیاهی با ‌گرایش‌های ( اصلاح گیاهان باغبانی- تولید محصولات باغبانی)- زراعت- علوم و تکنولوژی بذر- اصلاح نباتات- مکانیزاسیون کشاورزی- مکانیک ‌ماشین‌های کشاورزی- مهندسی زراعی- سازه‌های آبی- مهندسی منابع آب- آبیاری و زهکشی- مدیریت کشاورزی-اقتصاد کشاورزی- بیماری شناسی گیاهی- علوم خاک در‌گرایش‌های (شیمی و حاصلخیزی خاک-فیزیک و حفاظت- پیدایش و رده بندی و ارزیابی خاک- بیو لوژی وبیوتکنولوژی خاک)- ترویج کشاورزی-آموزش کشاورزی-توسعه روستایی- ترویج وآموزش کشاورزی- بیوتکنولوژی کشاورزی- حشره شناسی کشاورزی- مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی- علوم و صنایع غذایی با ‌گرایش‌های (بیو تکنولوژی صنایع غذایی- شیمی مواد غذایی- میکروبیو لوژی مواد غذایی– صنایع فرآوری میوه وسبزی- صنایع آشامیدنی- کنترل کیفی مواد غذایی- طراحی فرآیند- کنترل فرآیند- تبدیل مواد غذایی- بهداشت وکنترل مواد غذایی )- فناوری تبدیل مواد غذایی د- دکتری: زراعت- اصلاح نباتات- علوم باغبانی با کلیه ‌گرایش‌ها- مکانیزاسیون کشاورزی- مکانیک ‌ماشین‌های کشاورزی- آبیاری و زهکشی- سازه‌های آبی- مهندسی منابع آب- اقتصاد کشاورزی با ‌گرایش‌های (مدیریت مزرعه-اقتصاد منابع طبیعی-سیاست وتوسعه کشاورزی-بازاریابی محصولات کشاورزی)- بیماری شناسی گیاهی- علوم خاک- ترویج کشاورزی-توسعه کشاورزی- ترویج وآموزش کشاورزی-آموزش کشاورزی- حشره شناسی کشاورزی- علوم علفهای هرز- بیوتکنولوژی کشاورزی،گیاهی- علوم و صنایع غذایی

۲- مهارت: – توانایی کار با نرم افزارهای کاربردی رایانه در زمینه‌های تخصصی- توانایی طراحی و اجرای ‌فعالیت‌های شرکت‌های سهامی زراعی و شرکت‌های تعاونی تولید- توانایی شناسایی و امکان سنجی فنی شرکت‌های سهامی زراعی و شرکت‌های تعاونی تولید- مهارت در شناسایی نیازها و تدوین برنامه‌های آموزشی اعضای شرکت‌های تعاونی

۳- دوره‌های آموزشی: ۱‌- اشنایی با انواع ‌تشکل‌ها ونقش و کارکرد آنها در توسعه کشاورزی ۲‌- نظام‌های بهره برداری کشاورزی ۳‌- ضوابط و مقررات مربوط به ایجاد شرکت‌های تعاونی

 

عنوان شغل: کاردان امور ‌تشکل‌های تولیدی و کشاورزی

کد تشخیص: ۵-۶

تعریف: این شغل در برگیرنده وظایفی است که متصدیان آن عهده دار انجام ‌فعالیت‌های مربوط به جمع آوری آمار واطلاعات وتهیه جداول و نمودارها و شاخص‌های وضعیت شرکت‌های تعاونی‌، آموزش خدمات وعملیات فنی زراعی‌، باغی‌،آبیاری‌، مکانیزاسیون وصنایع کشاورزی اعضای تعاونیها و ‌تشکل‌ها می‌باشند.

نمونه وظایف و مسئولیت‌ها:

– همکاری با شرکت‌ها واتحادیه‌های تعاونی روستایی به منظور استفاده بهینه از انواع نهاده‌های کشاورزی- کمک در بررسی ‌طرح‌های کشاورزی در رابطه با کشت‌های مشارکتی وطرح افزایش محصولات کشاورزی- همکاری در ایجاد ‌تشکل‌های مختلف زراعی وباغی در قالب شرکت‌های تعاونی روستایی وکشاورزی. – کمک درانجام امور آبرسانی‌، پوشش انهار‌، آب پخشها و خاک شناسی مزارع روستائیان عضو شرکت‌های تعاونی روستایی وکشاورزی- همکاری در تهیه ‌طرح‌های استقرار روش‌های جدید آبیاری‌، تسطیح ویکپارچه کردن اراضی اعضای شرکت‌های تعاونی تولید وکشاورزی‌، تعاونی روستایی وسهامی زراعی جهت بهبود وافزایش تولیدات کشاورزی وباغی وکاهش هزینه تولید در سراسر کشور در جهت نیل به اهداف وسیاست‌های بخش کشاورزی. – انجام آموزشهای مربوط به بسته بندی محصولات کشاورزی وباغی توسط اتحادیه‌های و شرکت‌های تعاونی روستایی- جمع آوری آمار واطلاعات وتهیه جداول ونمودارهای و شاخص‌های وضعیت شرکت‌های تعاونی روستایی زنان‌،شرکت‌های سهامی زراعی‌، شرکت‌های تعاونی تولید و کشاورزی- کمک در رسیدگی به امور ‌‌طرح‌ها و انجام واجراء ‌‌طرح‌ها ی زراعی‌، باغی‌، حفظ مزارع‌، مبارزه با بیماریهای گیاهی- همکاری و بررسی در مورد بازارهای محصولات کشاورزی‌، محصولات تبدیلی کشاورزی در بازارهای داخلی وخارجی و تهیه‌، تنظیم واجرای برنامه‌های آموزشی بازاریابی جهت شرکت‌های تعاونی روستایی. – همکاری در تدوین و اجرای ‌طرح‌ها طبق دستورالعملها و تفاهم نامههای همکاری مرتبط به ‌فعالیت‌های اتحادیهها و شرکت‌های تعاونی تولید روستایی- همکاری در فراهم آوردن موجبات تهیه وسائل و ادوات ماشین آلات کشاورزی‌، وسایل تبلیغاتی وآموزشی و وسایل ارتباط جمعی جهت اجرای برنامه‌های فنی شرکت‌های سهامی زراعی- کمک در ایجاد نمایشگاههای ثابت وسیار برای عرضه وفروش محصولات کشاورزی به خارج از کشور با همکاری سایر ارگانها- همکاری در تنظیم برنامه‌های مختلف آموزشی ارکان‌، اعضا وکارکنان شرکت‌های تعاونی روستایی زنان‌، شرکت‌های سهامی زراعی‌، شرکت‌های تعاونی تولید و کشاورزی به منظور ارتقاء سطح دانش اعضا- اطلاع رسانی در جهت افزایش آگاهیها و مهارتهای فنی کشاورزی با استفاده از فن آوریها و نتایج تحقیقاتی مناسب و کاربردی- همکاری در جهت تشکیل نهادها و ‌تشکل‌های غیردولتی به منظور واگذاری امور اجرایی و تصدی گری به آنها- همکاری در توسعه تعاونیهای تولید و تشویق و ترغیب کشاورزان در اصلاح نظام بهره برداری و توسعه مکانیزاسیون کشاورزی

شرایط احراز (تصدی ) شغل: کاردان امور ‌تشکل‌های تولیدی و کشاورزی

۱- تحصیلات و معلومات: گواهی نامه کاردانی یا کارشناسی و یا همتراز در یکی از رشته‌ها ی تحصیلی ذیل: الف- کاردانی: تکنولوژی تولیدات گیاهی– تولید و بهره برداری گیاهان داروئی- تولید و فرآوری خرما- کشت و آماده سازی توتون- تولید وفرآوری انگور- میوه‌های سرد سیری- تولید و فرآوری زیتون- تولید نهال- تولید سبزی و صیفی- تولید دانه‌های روغنی- تولید غلات- امور زراعی و باغی با ‌‌گرایش‌های ( تکنولوژی گیاهپزشکی- تکنولوژی تولیدات باغی- تکنولوژی تولیدات زراعی- تولید وفرآوری چای- تولید قارچهای خوراکی- گل و گیاهان زینتی- تولید وفرآوری پسته- فرآورده‌های بیولوزیک- تکنولوژی ‌ماشین‌های کشاورزی– ‌ماشین‌های کشاورزی با ‌گرایش‌های (مکانیزاسیون‌، مکانیسین )- تکنولوژی آبیاری- انتقال آب- عمران اراضی کشاورزی ب-کارشناسی: علوم باغبانی- زراعت و اصلاح نباتات با گرایش( زراعت- اصلاح نباتات)- مهندسی تولیدات گیاهی- مهندسی کشاورزی- مکانیک ‌‌ماشین‌های کشاورزی- مهندسی کشاورزی- مکانیزاسیون کشاورزی- مهندسی ‌ماشین‌های کشاورزی- تولید و بهره برداری گیاهان داروئی و معطر- زراعت برنج- تولید وفرآوری چای- مهندسی آبیاری- مهندسی کشاورزی،آب- انتقال آب گرایش مهندسی بهره برداری و نگهداری- اقتصاد کشاورزی- گیاه پزشکی- علوم خاک- ترویج وآموزش کشاورزی- علوم وصنایع غذایی با ‌گرایش‌های( تبدیل مواد غذایی- بهداشت وکنترل مواد غذایی)- مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی- مهندسی علوم و صنایع غذایی- علوم تغذیه- تغذیه- علوم بهداشتی در تغذیه- مهندسی کشاورزی گرایش علوم و صنایع غذایی- صنایع کشاورزی

۲- مهارت: – توانایی کار با نرم افزارهای کاربردی رایانه در زمینه‌های تخصصی- توانایی شناسایی و بررسی مسائل زراعی و فنی شرکت‌های سهامی زراعی و واحدهای بزرگ- توانایی ارائه خدمات مشاوره ای فنی به تولیدکنندگان و بهره برداران در مزرعه

۳- دوره‌های آموزشی: ۱‌- اشنایی با انواع ‌تشکل‌ها ونقش و کارکرد آنها در توسعه کشاورزی ۲‌- نظام‌های بهره برداری کشاورزی ۳‌- ضوابط و مقررات مربوط ایجاد شرکت‌های تعاونی

 

عنوان شغل: کارشناس ترویج کشاورزی

کد تشخیص: ۶‌- ۶

تعریف: این شغل در برگیرنده وظایفی است که متصدیان آن عهده دار مطالعه‌، بررسی‌، برنامه ریزی‌، هماهنگی‌، کنترل و اجرای خط مشی‌های ترویج کشاورزی و یا انجام ‌فعالیت‌های مربوط به بررسی و اعمال قوانین و مقررات و آئین نامه‌ها ترویجی‌، تهیه ‌طرح‌ها و پروژه‌های ترویجی‌، تعیین شاخص‌ها و استاندارد‌های ترویجی می‌باشند‌. فعالیت‌های موجود در این شغل از نظر پیچیدگی و اهمیت وظایف و مسئولیت‌ها ممکن است بر حسب پست مورد تصدی متضمن نظارت‌، مدیریت و سرپرستی تمام یا بخشی از ‌فعالیت‌های فوق نیز باشد‌.

نمونه وظایف و مسئولیت‌ها:

‌- اجرای خط مشی‌ها و ایجاد هماهنگی درکلیه برنامه‌ها و ‌فعالیت‌های فنی ترویج و نظارت بر نحوه اجرای آنها با توجه به برنامه کلان کشاورزی

– جمع آوری آمار و اطلاعات و تنظیم گزارش‌ها و نمودارهای مربوط به ‌طرح‌ها‌، برنامه‌ها و ‌فعالیت‌های امور ترویج

– بررسی میزان بازده اقتصادی و تأثیرات اجتماعی ‌طرح‌ها و برنامه‌های امور ترویج- فراهم نمودن تمهیدات لازم برای اجرای برنامه ها‌، ‌طرح‌ها و ‌فعالیت‌های زیر بخش ترویج و سنجش نتایج حاصل از اجرا با نتایج مورد انتظار به منظور رفع نارسائیهای آنها و اشکالات موجود و انجام تعلیمات و راهنمایی‌های لازم در ضمن خدمت

– تشویق و ترغیب کشاورزان در پیروی از اصول جدید کشاورزی و استفاده از ماشین آلات نوین کشاورزی و بهره برداری صحیح از آب و خاک و سایر منابع طبیعی 

– بازدید مستمر از روستاها و مزارع نمونه احداث شده توسط مروجان و صدور دستورات لازم

– برنامه ریزی جهت بکارگیری و حمایت از مربیان و مددکاران ترویجی و آموزشی و ساماندهی مروجین و مربیان و ساماندهی و توانمندسازی شرکت‌های خدمات مشاوره ای فنی و کشاورزی

– برنامه ریزی ‌فعالیت‌های آموزشی ترویجی بهره برداران و مخاطبان بخش کشاورزی در زمینه‌های مختلف زیر بخش کشاورزی و انجام آموزش و ترویج آنها از طریق برگزاری کلاس‌های اموزشی ترویجی و کارگاههای آموزشی و مزرعه ای کوتاه مدت‌، ایجاد مزارع الگویی و گردهمایی و جشنواره‌ها و نمایشگاههای ترویجی استان

– بررسی، طراحی و بکارگیری روش‌ها و الگوهای ترویجی و اطلاع رسانی ترویجی به منظور توانمند نمودن بهره برداران بخش کشاورزی و نظارت بر برنامه‌های ترویجی- تهیه و تنظیم شاخص‌ها و استانداردها، دستورالعملها و آیین نامه‌های اجرایی مورد نیاز برنامه‌های ترویجی بخش کشاورزی- تهیه و تدوین ‌طرح‌های جامع ترویج کشاورزی با مشارکت سایر بخشهای اجرایی- ایجاد تعامل و همکاری با موسسات تحقیقاتی به منظور بهره برداری از یافته‌های تحقیقاتی و ترویجی

شرایط احراز (تصدی ) شغل: کارشناس ترویج کشاورزی

۱- تحصیلات و معلومات: گواهی نامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکتری و یا همتراز در یکی از رشته‌ها ی تحصیلی ذیل: الف‌- کارشناسی: ترویج وآموزش کشاورزی- علوم باغبانی- زراعت و اصلاح نباتات با ‌گرایش‌های ( زراعت- اصلاح نباتات)- مهندسی تولیدات گیاهی- تولید و بهره برداری گیاهان داروئی و معطر- زراعت برنج- تولید وفرآوری چای- مهندسی کشاورزی با ‌گرایش‌های ( مکانیک ‌ماشین‌های کشاورزی- مکانیزاسیون کشاورزی)- مهندسی ‌ماشین‌های کشاورزی- مهندسی آبیاری- مهندسی کشاورزی،آب- انتقال آب گرایش مهندسی بهره برداری و نگهداری- اقتصاد کشاورزی- گیاه پزشکی- علوم خاک ج-کارشناسی ارشد: ترویج کشاورزی- آموزش کشاورزی- توسعه روستایی- ترویج وآموزش کشاورزی- علوم باغبانی با کلیه گرایش ها- مهندسی تولیدات گیاهی با ‌گرایش‌های ( اصلاح گیاهان باغبانی- تولید محصولات باغبانی)-زراعت- علوم و تکنولوژی بذر- اصلاح نباتات- مکانیزاسیون کشاورزی- مکانیک ‌ماشین‌های کشاورزی- سازه‌های آبی- مهندسی منابع آب- آبیاری و زهکشی- مدیریت کشاورزی- اقتصاد کشاورزی- علوم خاک با‌گرایش‌های (شیمی و حاصلخیزی خاک-فیزیک و حفاظت- پیدایش و رده بندی و ارزیابی خاک- بیولوژی وبیوتکنولوژی خاک)- حشره شناسی کشاورزی- شناسایی ومبارزه باعلفهای هرز- بیوتکنولوژی کشاورزی د- دکتری: ترویج کشاورزی-توسعه کشاورزی- ترویج وآموزش کشاورزی- آموزش کشاورزی- زراعت- اصلاح نباتات- علوم باغبانی با کلیه گرایش ها- مکانیزاسیون کشاورزی- مکانیک ‌ماشین‌های کشاورزی- آبیاری و زهکشی- سازه‌های آبی- مهندسی منابع آب- علوم خاک- بیماری شناسی گیاهی- اقتصاد کشاورزی با ‌گرایش‌های (مدیریت مزرعه-اقتصاد منابع طبیعی-سیاست وتوسعه کشاورزی-بازاریابی محصولات کشاورزی)- حشره شناسی کشاورزی- علوم علفهای هرز- بیوتکنولوژی کشاورزی‌، گیاهی

۲- مهارت: – مهارت در برنامه ریزی برنامه‌های آموزشی و ترویجی- توانایی کار با نرم افزارهای کاربردی رایانه در زمینه تخصصی- توانایی طراحی و تعیین الگوها، روش‌ها و نظام‌های مناسب ترویجی- توانایی تدوین و اجرای عملیات ترویجی و گسترش انتقال یافته‌های تحقیقاتی ترویجی به کشاورزان- توانایی تهیه و تدوین شاخص ها‌، استانداردها و دستورالعمل‌های مرتبط با ‌فعالیت‌های ترویجی

۳- دوره‌های آموزشی: ۱- آشنایی با الگوها و روش‌های ترویجی ۲‌- کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در ترویج و آموزش ۳‌- اصول سیاستگذاری در نظام ترویج کشاورزی

 

عنوان شغل: کاردان ترویج کشاورزی

کد تشخیص: ۷‌- ۶

تعریف: این شغل در برگیرنده وظایفی است که متصدیان آن عهده دار جمع آوری اطلاعات و آمارهای مورد نیاز ‌طرح‌ها و پروژه‌های ترویجی‌، تعیین شاخص‌ها و استاندارد ترویجی و انجام ‌فعالیت‌های اجرایی و عملیاتی امور مربوط به ترویج کشاورزی می‌باشند.

نمونه وظایف و مسئولیت‌ها:

– جمع آوری اطلاعات و آمارهای مورد نیاز و تنظیم گزارش‌ها و نمودارهای مربوط به ‌فعالیت‌های ترویجی‌، میزان پیشرفت ‌طرح‌ها و برنامه‌های امور ترویج‌، تعداد مربیان و مددکاران ترویجی و آموزشی- همکاری در سنجش و ارزیابی نتایج حاصل از اجرای ‌طرح‌ها‌، برنامه‌ها و ‌فعالیت‌های امور ترویج با نتایج مورد انتظار- همکاری در انجام ارزیابی بازده اقتصادی و تأثیرات اجتماعی ‌طرح‌های امور ترویج و استنتاج اولویتهای مورد نیاز- اجرای برنامه‌های ترویج کشاورزی و ارزشیابی کار مروجان به منظور رفع نارسائیهای آنها و اشکالات موجود و انجام تعلیمات و راهنمایی‌های لازم در ضمن خدمت- تشویق و ترغیب کشاورزان در پیروی از اصول جدید کشاورزی و استفاده از ماشین آلات نوین کشاورزی و بهره برداری صحیح از آب و خاک و سایر منابع طبیعی. – بازدید مستمر از روستاهای و مزارع نمونه احداث شده توسط مروجان- ساماندهی مروجین و مربیان ترویج کشاورزی- همکاری در بررسی نیازهای آموزشی و ترویجی بهره برداران و مخاطبان بخش کشاورزی در زمینه‌های زراعت و باغبانی، منابع طبیعی و آبخیزداری، آب و خاک، شیلات و آبزیان،دام و طیور و دامپزشکی، بازاریابی و بازار رسانی محصولات کشاورزی مدیریت و اقتصاد کشاورزی‌، تبدیل و فرآوری محصولات کشاورزی و دامی صنایع و توسعه روستایی و مکانیزاسیون کشاورزی- همکاری در تهیه و تولید برنامه‌های ترویجی در زمینه رسانه‌های نوشتاری- همکاری در بررسی و بکارگیری مدلها و روش‌های ترویجی، تعیین الگوها‌، روش‌ها و نظام‌های مناسب آموزشی و ترویجی برای بهره وری عوامل تولید- همکاری در تهیه و تنظیم شاخص‌ها و استانداردها، دستورالعملها و آیین نامه‌های اجرایی مورد نیاز برنامه‌های آموزشی و ترویجی بخش کشاورزی- همکاری در تهیه و تدوین ‌طرح‌های جامع ترویج کشاورزی با مشارکت سایر بخشهای اجرایی

شرایط احراز (تصدی ) شغل: کاردان ترویج کشاورزی

۱- تحصیلات و معلومات: گواهی نامه کاردانی یا کارشناسی و یا همتراز در یکی از رشته‌های تحصیلی ذیل: الف: کاردانی: تکنولوژی تولیدات گیاهی– تولید و بهره برداری گیاهان داروئی- تولید و فرآوری خرما- کشت و آماده سازی توتون- تولید وفرآوری انگور- میوه‌های سرد سیری- تولید و فرآوری زیتون- تولید نهال- تولید سبزی و صیفی- تولید دانه‌های روغنی- تولید غلات- امور زراعی و باغی با ‌گرایش‌های ( تکنولوژی گیاهپزشکی- تکنولوژی تولیدات باغی- تکنولوژی تولیدات زراعی- تولید وفرآوری چای- تولید قارچهای خوراکی- گل و گیاهان زینتی- تولید وفرآوری پسته- فرآورده‌های بیولوژیک- تکنولوژی ‌ماشین‌های کشاورزی– ‌ماشین‌های کشاورزی با ‌گرایش‌های (مکانیزاسیون- مکانیسین )- تکنولوژی آبیاری- انتقال آب- عمران اراضی کشاورزی ب‌- کارشناسی: ترویج وآموزش کشاورزی- علوم باغبانی- زراعت و اصلاح نباتات با ‌گرایش‌های ( زراعت- اصلاح نباتات)- مهندسی تولیدات گیاهی- تولید و بهره برداری گیاهان داروئی و معطر- زراعت برنج- تولید وفرآوری چای- مهندسی کشاورزی‌، مکانیک ‌ماشین‌های کشاورزی- مهندسی کشاورزی‌، مکانیزاسیون کشاورزی- مهندسی ‌ماشین‌های کشاورزی- مهندسی آبیاری- مهندسی کشاورزی،آب- انتقال آب گرایش مهندسی بهره برداری و نگهداری- اقتصاد کشاورزی- گیاه پزشکی- علوم خاک

۲- مهارت: – توانایی کار با نرم افزارهای کاربردی رایانه در زمینه‌های تخصصی- توانایی اجرای برنامه‌های ترویج کشاورزی و ارزشیابی کار مروجان- توانایی اجرای عملیات ترویجی و گسترش انتقال یافته‌های تحقیقاتی ترویجی به کشاورزان

۳- دوره‌های آموزشی: ۱‌- آشنایی با الگوهاو روش‌های ترویجی ۲‌- کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در ترویج ۳‌- اشنایی با شیوه‌های مسئله یابی و جمع آوری اطلاعات ترویجی

 

عنوان شغل: کارشناس آموزش کشاورزی

کد تشخیص: ۸‌- ۶

تعریف: این شغل در برگیرنده وظایفی است که متصدیان آن عهده دار مطالعه‌، بررسی‌، برنامه ریزی‌، هماهنگی‌، کنترل و اجرای خطمشی‌های آموزش کشاورزی و یا انجام ‌فعالیت‌های مربوط در زمینه‌های مختلف آموزش کشاورزی می‌باشند. ‌فعالیت‌های موجود در این شغل از نظر پیچیدگی و اهمیت وظایف و مسئولیت‌ها ممکن است بر حسب پست مورد تصدی متضمن نظارت‌، مدیریت و سرپرستی تمام یا بخشی از ‌فعالیت‌های فوق نیز باشد‌.

نمونه وظایف و مسئولیت‌ها:

– اجرای خط مشی ها‌، برنامه ها، دستورالعملها وبخشنامه‌های آموزش کشاورزی و ایجاد هماهنگی در مورد اجرای برنامه در مراکز آموزشی با توجه به برنامه کلان کشاورزی

– جمع آوری آمار و اطلاعات و تجزیه و تحلیل آنها در زمینه عملکرد ‌طرح‌ها‌، برنامه‌ها و ‌فعالیت‌های امور آموزشی

– بررسی میزان پیشرفت ‌طرح‌ها و اولویت‌های اقتصادی و اجتماعی ‌طرح‌های آموزش کشاورزی و سنجش و ارزیابی نتایج حاصل از اجرای ‌طرح‌ها‌، برنامه و ‌فعالیت‌های امور آموزشی با نتایج مورد انتظار

– تهیه و تدوین شاخص‌های اختصاصی و ضوابط و معیارهای ارزشیابی عملکرد امور آموزشی و تهیه وسایل و تجهیزات آموزشی و ایجاد ساختمانهای آموزشی ومزارع آموزش کشاورزی

– شرکت در جلسات و کمیسیونهای ذیربط و ارائه نظر پیرامون مسائل مطروحه.

– تهیه گزارش‌های تفصیلی از ‌فعالیت‌های انجام شده از قبیل وضع کلاس‌ها‌، مشخصات و تعداد فراگیران و میزان پیشرفت و موفقیت آنها و نحوه برگزاری کلاس‌ها

– نظارت بر تهیه وتنظیم برنامه‌های ارزشیابی و نحوه اجرای آن

– بررسی وشناسایی نیازهای آموزشی بخشهای مختلف کشاورزی به منظور برنامه ریزی‌، طراحی واجرای برنامه‌های آموزشی‌، تهیه متون و مواد آموزشی مناسب ونظام آموزشی از طریق نظرسنجی مستقیم و بررسی عملکرد‌ها وگزارش ها- بررسی چگونگی استفاده از فناوری اطلاعات در امر آموزش به منظور ارائه روش‌های نوین آموزشی

– تهیه بانک اطلاعاتی آموزشی‌، دوره‌های تخصصی آموزشی، اساتید‌، فراگیران و موسسات آموزش کشاورزی

– بررسی مشکلات‌، موانع و کاستی‌های آموزشی و ارائه راهکارها و پیشنهادهای لازم

– بررسی ‌طرح‌های آموزشی ارائه شده توسط بخشهای مختلف تخصصی وجمع بندی نظرات کارشناسی و ارائه راهکار به منظور نهایی شدن آنها از طریق برگزاری جلسات مشترک با واحدهای مربوطه

– همکاری در بررسی محتوی نظام‌های آموزشی به منظور بهینه سازی نظام آموزشی کشاورزی

– بررسی و برآورد اعتبارات مورد نیاز امور آموزش کارکنان- ایجاد ارتباط و هماهنگی با سازمان‌ها و مراکز آموزشی در داخل و خارج جهت تسهیل در اجرای برنامه‌های آموزشی و شناسایی محققین و پژوهشگران امور آموزشی در زمینه‌های تحقیق‌، تألیف و ترجمه و انتشار منابع آموزش کشاورزی

شرایط احراز (تصدی ) شغل: کارشناس آموزش کشاورزی

۱- معلومات و تحصیلات: گواهی نامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکتری و یا همتراز در یکی از رشته‌ها ی تحصیلی ذیل: الف: کارشناسی:ترویج وآموزش کشاورزی- مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی- علوم تربیتی- تکنولوژی آموزشی ب:کارشناسی ارشد: ترویج کشاورزی-آموزش کشاورزی‌- ترویج وآموزش کشاورزی- علوم تربیتی با ‌گرایش‌های ( برنامه ریزی آموزشی- بر نامه ریزی درسی- تحقیقات آموزشی- تکنولوژی آموزشی) ج:دکتری: ترویج کشاورزی- توسعه کشاورزی- ترویج وآموزش کشاورزی-آموزش کشاورزی- برنامه ریزی درسی- سنجش واندازه گیری- آموزش عالی با کلیه گرایش

۲- مهارت: – توانایی کار با نرم افزارهای کاربردی رایانه در زمینه‌های تخصصی- توانایی بکار گیری روش‌های نوین آموزشی- توانایی تدوین شاخص‌ها و اختصاصی و معیارهای ارزیابی برنامه‌های آموزشی- توانایی شناسایی و بررسی محتوی نظام‌های آموزشی به منظور بهینه سازی نظام آموزش کشاورزی- مهارت در نیاز سنجی و طراحی برنامه‌های آموزشی- توانایی ایجاد بانک اطلاعات آموزشی

۳- دوره‌های آموزشی: ۱-نیاز سنجی وطراحی برنامه‌های آموزشی ۲‌- ارزشیابی آموزشی ۳‌- آموزش الکترونیکی

 

عنوان شغل: کاردان آموزش کشاورزی

کد تشخیص: ۹-۶

تعریف: این شغل در بر گیرنده وظایفی است که متصدیان آن عهده دار تهیه وجمع آوری آمار واطلاعات و انجام ‌فعالیت‌های مختلف آموزش کشاورزی از قبیل تهیه بانک اطلاعاتی اساتید و موسسات آموزشی‌، پیگیری امور صدور گواهیهای آموزشی و برگزاری دوره اموزشی می‌باشند.

نمونه وظایف و مسئولیت‌ها:

– جمع آوری آمار و اطلاعات مورد نیاز در زمینه ‌طرح‌ها‌، برنامه‌ها و ‌فعالیت‌های امور آموزشی- همکاری در بررسی میزان پیشرفت ‌طرح‌ها و اولویت‌های اقتصادی و اجتماعی ‌طرح‌های آموزش کشاورزی- سنجش و ارزیابی نتایج حاصل از اجرای ‌طرح‌ها‌، برنامه و ‌فعالیت‌های امور آموزشی با نتایج مورد انتظار- همکاری در تهیه و تدوین شاخص‌های اختصاصی و معیارهای ارزیابی عملکرد امور آموزشی و تهیه وسایل و تجهیزات آموزشی و ایجاد ساختمانهای آموزشی ومزارع آموزش کشاورزی- همکاری در تهیه گزارش‌های تفصیلی از ‌فعالیت‌های انجام شده از قبیل وضع کلاس‌ها‌، مشخصات و تعداد فراگیران و میزان پیشرفت و موفقیت آنها و نحوه برگزاری کلاس‌ها- همکاری در تهیه وتنظیم برنامه‌های ارزشیابی و نحوه اجرای آن- همکاری در تهیه وتنظیم مواد آموزشی‌، تدوین دوره‌های تخصصی و آموزشی جهت ارتقاء کیفی کارکنان- همکاری در تهیه بانک اطلاعاتی درباره اساتید وموسسات آموزشی به منظور تسریع در دعوت از اساتید مورد نیاز جهت برگزاری دوره‌های تخصصی آموزش کشاورزی- همکاری در ارزیابی نتایج حاصل از اجرای برنامه‌های آموزشی وارائه پیشنهادهای لازم در جهت بهبود کمی وکیفی برنامه‌های آموزشی- همکاری در بررسی کاستی‌های آموزشی به منظور تهیه وفراهم سازی تجهیزات‌، وسایل ولوازم مورد نیاز دوره‌های آموزشی- همکاری در جهت ارتقاء کیفیت دوره‌های آموزشی از طریق نظر سنجی از شرکت کنندگان و بررسی اثر بخشی و تاثیرات دوره‌ها بر عملکرد کارکنان- همکاری در اجرای دوره‌های آموزشی کارکنان وپیگیری امورمربوط- همکاری در تهیه وتنظیم قرارداد‌های حق التدریسی‌، مشاوره ای به منظور تسریع در اجرای برنامه‌های آموزشی- همکاری در بررسی و برآورد اعتبارات مورد نیاز امور آموزش کارکنان

شرایط احراز (تصدی ) شغل: کاردان آموزش کشاورزی

۱- تحصیلات و معلومات: گواهی نامه کاردانی یا کارشناسی و یا همتراز در یکی از رشته‌ها ی تحصیلی ذیل: الف: کاردانی: آموزش حرفه وفن- متصدی امور آموزشی ب: کارشناسی: ترویج وآموزش کشاورزی- مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی- علوم تربیتی- تکنولوژی آموزشی

۲- مهارت: – توانایی کار با نرم افزارهای کاربردی رایانه در زمینه‌های تخصصی- توانایی برنامه ربزی اجرای دوره‌های آموزشی- توانایی تهیه و تدوین گزارش- توانایی ایجاد بانک اطلاعات آموزشی

۳- دوره‌های آموزشی: ۱- ارزشیابی آموزشی ۲- نیاز سنجی وطراحی برنامه‌های آموزشی ۳‌- آموزش الکترونیکی

 

عنوان شغل: کارشناس توسعه روستایی

کد تشخیص: ۱۰-۶

تعریف: این شغل در بر گیرنده وظایفی است که متصدیان آن عهده دار مطالعه‌، بررسی‌، برنامه ریزی‌، هماهنگی و یا انجام ‌فعالیت‌های مربوط به تعیین الگوها‌، آموزش روستائیان‌، اجرای برنامه‌های توسعه و عمران روستایی، حمایت از روستائیان کارآفرین و تعاونی‌های روستایی می‌باشند‌. ‌فعالیت‌های موجود در این شغل از نظر پیچیدگی و اهمیت وظایف و مسئولیت‌ها ممکن است بر حسب پست مورد تصدی متضمن نظارت‌، مدیریت و سرپرستی تمام یا بخشی از ‌فعالیت‌های فوق نیز باشد‌.

نمونه وظایف و مسئولیت‌ها:

– اجرای سیاست‌ها‌، خط مشی‌ها و آئین نامه‌ها و دستورالعملهای مورد نیاز برنامه‌های توسعه روستایی- شناسایی‌، تهیه و تدوین پروژههای قابل اجرا در بخش توسعه روستایی و کشاورزی با شیوههای مشارکتی و بکارگیری روستائیان- هماهنگی و همکاری با سازمانهای مرتبط با توسعه روستایی به منظور حمایت، تقویت و گسترش ‌فعالیت‌های روستایی

– شناسایی‌، جمع آوری و مستند سازی تجارب جهانی و ارائه طرح‌ها و پروژه‌های مشارکتی با توجه به ویژگی‌های ملی‌، اسلامی و ایرانی

– تهیه وتنظیم شاخص‌ها و استانداردها‌، دستورالعملها و آیین نامه‌های اجرایی مورد نیاز برنامه‌های توسعه روستایی

– برنامه ریزی در زمینه بکارگیری دانش بومی دربخش توسعه روستایی

– انجام اقدامات لازم به منظور بسیج نیروها و امکانات مردمی در اجرای برنامه‌های عمرانی توسعه روستایی

– اتخاذ تدابیر و سیاست‌های لازم جهت تقویت مدیریت روستا و هدایت تعاونی‌های تولیدی روستایی به منظور جلب مشارکت مردم در بخش کشاورزی

– بررسی و شناسایی روش‌های نوین فنآوری اطلاعات ترویجی برای مخاطبان روستایی و کشاورزی برحسب ویژگیهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی هر منطقه

– بررسی و شناسایی تجربیات سایر کشورها در زمینه انتقال دانش و اطلاعات ترویجی به کشاورزان و روستائیان- توسعه و ارتقاء دانش فنی زنان روستایی از طریق برگزاری دوره‌های ترویجی و مهارتی و شناسایی و معرفی روستاییان موفق و کارآفرین در عرصه تولید- نیاز سنجی،جذب و سازماندهی سربازان سازندگی،مددکاران ترویجی و تعیین محل استقرار آنان- بررسی و تدوین برنامه‌های اجرایی برای بهبود کیفیت ‌فعالیت‌های روستاییان و عشایر- بررسی قوانین و مقررات موجود در بخش کشاورزی و شناخت نقاط قوت و ضعف برنامه‌ها و تلاش در جهت رفع چالشهای موجود برای افزایش امکان دسترسی روستائیان به اعتبارات، تسهیلات و منابع و نهاده‌های تولید- برنامه ریزی در جهت ارتباط با مجامع ملی و ‌بین‌المللی و اجرای پروژه مشترک و خاص روستاییان

شرایط احراز (تصدی ) شغل: کارشناس توسعه روستایی

۱- تحصیلات و معلومات: گواهی نامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکتری و یا همتراز در یکی از رشته‌ها ی تحصیلی ذیل: الف: کارشناسی: علوم اجتماعی- مردم شناسی- مطالعات اجتماعی- روابط عمومی- علوم اجتماعی با ‌گرایش‌های(روابط عمومی-ارتباطات اجتماعی-برنامه ریزی اجتماعی)- مطالعات خانواده- ترویج وآموزش کشاورزی- تعاون و رفاه علوم اجتماعی- مدیریت جهانگردی- مددکاری اجتماعی- اقتصاد و تعاون روستایی- آبادانی روستاها- عمران روستایی- مدیریت توسعه روستایی- خدمات اجتماعی- پژوهشگری علوم اجتماعی ب-کارشناسی ارشد: علوم ارتباطات اجتماعی-علوم اجتماعی-جامعه شناسی- مطالعات جوانان- مطالعات زنان- توسعه روستایی- تبلیغ و ارتباطات فرهنگی- علوم اجتماعی- مطالعات فرهنگی- ترویج کشاورزی-آموزش کشاورزی- توسعه روستایی-ترویج وآموزش کشاورزی- مدیریت فرهنگی ج: دکتری: فرهنگ و ارتباطات-علوم ارتباطات-جامعه شناسی با کلیه گرایش ها- جمعیت شناسی- ترویج کشاورزی- توسعه کشاورزی- ترویج وآموزش کشاورزی-آموزش کشاورزی

۲- مهارت: – توانایی کار با نرم افزارهای کاربردی رایانه در زمینه‌های تخصصی- توانایی برنامه ریزی و تدوین پروژه‌های اشتغال زا به منظور حمایت از روستائیان کارآفرین و تعاونی‌های روستایی- توانایی شناسایی و بسیج نیروها و امکانات مردمی در اجرای برنامه‌های عمرانی توسعه روستایی- توانایی تهیه و تدوین ضوابط و دستورالعملهای مرتبط با توسعه روستایی

۳- دوره‌های آموزشی: ۱‌- نظام بهره برداری تعاونی تولید روستایی ۲- الگو‌های توسعه روستایی ۳‌- آشنایی با برنامه‌های توسعه روستایی ۴‌- آشنایی با قوانین و مقررات موجود در بخش کشاورزی

 

عنوان شغل: کارشناس آزمایشگاه و دفع آفات کشاورزی و منابع طبیعی

تشخیص: ۱۱-۶

تعریف: این شغل در برگیرنده وظایفی است که متصدیان آن عهده دار مطالعه‌، بررسی‌، تحقیق و اجرای خطمشی‌ها و انجام ‌فعالیت‌های آزمایشگاهی مرتبط با دفع آفات و بیماریهای کشاورزی و منابع طبیعی از قبیل آزمایش‌های شیمیایی‌، فیزیکی‌، میکروسکوپی و تجزیه وتحلیل کمی وکیفی در مورد بذور کشاورزی‌، درختان جنگلی‌، آب‌، خاک‌، تکثیر وتولید گیاهان و بیماریهای انگلی‌، قارچی‌، میکروبی و ویروسی نباتات و همچنین در مورد تغذیه گیاه وفرآورده‌های گیاهی می‌باشند. ‌فعالیت‌های موجود در این شغل از نظر پیچیدگی و اهمیت وظایف و مسئولیت‌ها ممکن است بر حسب پست مورد تصدی متضمن نظارت‌، مدیریت و سرپرستی تمام یا بخشی از ‌فعالیت‌های فوق نیز باشد‌.

نمونه وظایف و مسئولیت‌ها:

– ارائه پیشنهاد و اجرای خط مشی‌های مبارزه با بیماریهای کشاورزی منطبق با سیاست‌های کلی کشور- مطالعه , بررسی و مبارزه با آفات و بیماریهای کشاورزی‌، درختان و گیاهان جنگلی و طبقه بندی آنها برحسب اهمیت- مطالعه و انجام آزمایشهای مربوط به آفات وبیماریهای کشاورزی و منابع طبیعی و پیاده کردن نتایج آزمایشها وکنترل شرایط مربوط در صحرا، گلخانه و آزمایشگاه- برنامه ریزی درجهت ارتقاء سطح علمی وفنی کارشناسان مبارزه با بیماریهای کشاورزی و منابع طبیعی- تهیه ‌طرح‌های مطالعاتی در زمینه‌های مربوط به بررسی آفات وبیماریهای کشاورزی و منابع طبیعی- تهیه وتنظیم دستورالعملها و روش‌های فنی مبارزه با آفات وبیماریهای گیاهی‌، باغی‌، زراعی ونباتات و علفهای هرز، جنگل و مرتع بر اساس مطالعات ونتایج حاصل از اجرای ‌طرح‌های تحقیقاتی- جمع آوری فهرست آفات وبیماریها کشاورزی و منابع طبیعی و تهیه بروشور آموزشی جهت مبارزه باعوامل فوق در سطح کشور- بررسی و تجزیه وتحلیل گزارشات واصله از مناطق مختلف و واحد‌های کشاورزی وعملیاتی و انجام اقدامات لازم- ایجاد هماهنگی بین ‌فعالیت‌های آزمایشگاهی مختلف درزمینه آفات وبیماریهای کشاورزی و منابع طبیعی و بررسی مسایل ومشکلات و تلاش جهت رفع آنها- انجام آزمایشهای مربوط به سموم و بررسی آفات وبیماریها به منظور شناسایی دشمنان طبیعی آفات و بیماری‌ها گیاهی‌، باغی، زراعی، جنگل و مرتع و تهیه فرمول سموم جدید و لیست سموم مجاز و استفاده مناسب و به موقع از آنها در امر مبارزه- انجام آزمایشهای مربوط به آب و خاک و محصولات غذایی کشاورزی، ژنتیک گیاهی‌، تهیه محیط‌های کشت اختصاصی، بذور مختلف کشاورزی و تجزیه وتحلیل کمی وکیفی آنها از نظر مواد تشکیل دهند ه- نظارت مستمر برکارکرد دستگاه‌های حرارتی ورطوبتی آزمایشگاه و تنظیم آنها در موارد لازم. – بررسی و تهیه و تنظیم نمودارها و گزارش‌های لازم در خصوص نتایج حاصل از آزمایشهای انجام شده. – برقراری ارتباط مستمر با آزمایشگاههای مرتبط با حوزه کاری درداخل کشور ودرصورت لزوم خارج ازکشور برای مبادله نتایج آزمایشات و بالابردن کیفیت فعالیت‌ها.- همکاری با کمیته استاندارد به منظور استاندارد کردن روش‌های مختلف آزمایشگاهی- بررسی و کنترل روش‌های آزمایشی در آزمایشگاههای مربوط به آفات‌، بیماریها و سموم کشاورزی و منابع طبیعی

شرایط احراز (تصدی ) شغل: کارشناس آزمایشگاه و دفع آفات کشاورزی و منابع طبیعی

۱- معلومات و تحصیلات: گواهی نامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکتری و یا همتراز در یکی از رشته‌ها ی تحصیلی ذیل: الف- کارشناسی: علوم آزمایشگاهی با کلیه ‌گرایش‌ها- بیو تکنولوژی- زیست شناسی گیاهی- زیست شناسی عمومی- زیست شناسی سلولی و مولکولی- شیمی گرایش صنایع غذایی- گیاه پزشکی ب-کارشناسی ارشد: علوم آزمایشگاهی با کلیه ‌گرایش‌ها- علوم فناوری نانو(نانو شیمی)- زیست فناوری(بیوتکنولوژی)- زیست شناسی ‌گرایش‌های ( میکروبی- علوم سلولی و مولکولی- میکرو بیو لوژی- بیوشیمی- بیو فیزیک- ژنتیک- سلولی و مولکولی)- حشره شناسی کشاورزی- شناسایی ومبارزه باعلفهای هرز- بیوتکنولوژی کشاورزی- علوم گیاهی با ‌گرایش‌های (زیست شناسی تکوینی- سیستماتیک اکولوژی- فیزیولوژی گیاهی)- بیوشیمی با ‌گرایش‌های( بیو شیمی- بیو شیمی گیاهی ) ج-دکتری: علوم آزمایشگاهی با کلیه ‌گرایش‌ها- زیست شناسی با ‌گرایش‌های ( سلولی و مولکولی- گیاه شناسی- ریز زیست فناوری(نانو بیو تکنولوژی )- بیو فیزیک- زیست شناسی ژنتیک مولکولی- زیست شناسی دریا،گیاهان دریایی- بیو شیمی- زیست شناسی، سیسماتیک گیاهی- زیست شناسی، فیزیولوژی گیاهی- زیست شناسی سلولی تکوینی گیاهی-زیست شناسی، میکروبیولوژی)- بیماری شناسی گیاهی- حشره شناسی کشاورزی- علوم علفهای هرز- بیوتکنولوژی کشاورزی،گیاهی

۲- مهارت: – توانایی کار با نرم افزارهای کاربردی رایانه در زمینه‌های تخصصی- توانایی تدوین روش‌های فنی مبارزه با آفات وبیماریهای کشاورزی و منابع طبیعی- توانایی شناسایی دشمنان طبیعی آفات وبیماری‌ها کشاورزی و منابع طبیعی- توانایی انجام آزمایشهای مختلف با شیوه‌های نوین مربوط به آفات وبیماریهای منابع طبیعی و محصولات کشاورزی- توانایی شناسایی و استاندارد کردن روش‌های مختلف آزمایشگاهی

۳- دوره‌های آموزشی: ۱-اصول مبارزه با آفات و بیماریهای گیاهی ۲‌- روش‌های کنترل جمعیت عوامل بیماری زایی گیاهی ۳‌- کنترل کیفی محصولات کشاورزی ۴‌- طرح آزمایشات کشاورزی ۵- روش‌های جمع آوری عوامل زنده زیان آور منابع طبیعی 

 

عنوان شغل: کاردان آزمایشگاه و دفع آفات کشاورزی و منابع طبیعی

کد تشخیص: ۱۲‌- ۶

تعریف: این شغل در برگیرنده وظایفی است که متصدیان آن عهده دار امور فنی‌، عملی و اجرایی آزمایشگاهی از قبیل آزمایش‌های شیمیایی‌، فیزیکی‌، میکروسکوپی و آزمایش دفع آفات وبیماریهای گیاهی‌، باغی‌، زراعی و نباتات وعلفهای هرز،جنگل و مرتع می‌باشند.

نمونه وظایف و مسئولیت‌ها:

– جمع آوری آمار واطلاعات لازم در زمینه بررسی و دفع آفات وبیماری‌های کشاورزی و منابع طبیعی و ارائه آن به کار شناسان

– همکاری در انجام آزمایشهای مربوط به آفات وبیماریهای کشاورزی ومنابع طبیعی و کمک به کادر فنی در پیاده کردن آزمایشها وکنترل شرایط مربوط در صحرا، گلخانه و آزمایشگاه

– بررسی و تعیین مناسب ترین روش برای مبارزه با آفات باغی‌، زراعی و نباتات‌، بیماریهای گیاهی‌، انگل‌های نباتی و علفهای هرز‌، درختان جنگلی و مراتع- شناسایی انواع آفات وبیماریهای گیاهی‌، باغی‌، زراعی‌، نباتات‌، علفهای هرز و درختان جنگلی و مراتع حوزه فعالیت واعلام وضعیت آنها به کارشناسان- همکاری در جمع آوری فهرست آفات و بیماریها کشاورزی و منابع طبیعی- جمع آوری گزارش‌های واصله از مناطق مختلف و واحد‌های کشاورزی و انجام اقدامات لازم طبق دستورالعملهای صادره- همکاری در انجام آزمایشها وبررسیهای لازم به منظور شناسایی دشمنان طبیعی آفات وبیماری‌های گیاهی‌، باغی، زراعی و استفاده مناسب و به موقع از آنها در امر مبارزه

– همکاری در انجام آزمایشهای مربوط به سموم و سایر آزمایشهای مربوط به بررسی آفات وبیماریها به منظور تهیه فرمول سموم جدید و لیست سموم مجاز

– انجام آزمایشهای ساده استاندارد آزمایشگاهی و نگهداری سوابق مربوط

– بررسی و تنظیم گزارش کارهای جاری آزمایشگاهی و ارائه آن به مسئولین مربوط

– انجام آزمایشهای مربوط به آب و خاک و محصولات غذایی کشاورزی‌، بذور مختلف کشاورزی‌، ژنتیک گیاهی و تهیه محیط‌های کشت اختصاصی

شرایط احراز (تصدی ) شغل: کاردان آزمایشگاه و دفع آفات کشاورزی و منابع طبیعی

۱- تحصیلات و معلومات: گواهی نامه کاردانی یا کارشناسی و یا همتراز در یکی از رشته‌ها ی تحصیلی ذیل: الف- کاردانی: آموزش علوم تجربی- شیمی آزمایشگاهی با کلیه ‌گرایش‌ها- علوم آزمایشگاهی با کلیه ‌گرایش‌ها- تکنولوژی تولیدات گیاهی- تکنولوژی تولیدات زراعی –تکنولوژی گیاه پزشکی ب- کارشناسی: علوم آزمایشگاهی با کلیه ‌گرایش‌ها- بیو تکنولوژی- زیست شناسی گیاهی- زیست شناسی عمومی- زیست شناسی سلولی و مولکولی- شیمی گرایش صنایع غذایی- گیاه پزشکی

۲- مهارت: – توانایی کار با نرم افزارهای کاربردی رایانه در زمینه‌های تخصصی- توانایی شناسایی انواع آفات وبیماریهای کشاورزی و منابع طبیعی- توانایی انجام آزمایشهای مربوط به آفات وبیماریهای کشاورزی و منابع طبیعی- توانایی تهیه محیط‌های کشت اختصاصی مربوط به آزمایشات منابع طبیعی ومحصولات کشاورزی

۳- دوره‌های آموزشی: ۱‌- اصول مبارزه با آفات و بیماریهای گیاهی ۲‌- اکولوژی ۳‌- تکنولوژی مبارزه شیمیایی ۴‌- کنترل کیفی محصولات کشاورزی ۵‌- طرح آزمایشات کشاورزی

 

عنوان شغل: کارشناس تحقیقات گیاه پزشکی

کد تشخیص: ۱۳‌- ۶

تعریف: این شغل در برگیرنده وظایفی است که متصدیان آن عهده دار مطالعه‌، تحقیق‌، برنامه ریزی‌، هماهنگی‌، نظارت و اجرای خطمشی‌های گیاه پزشکی در قالب سیاست کلی کشور و انجام تحقیقات کاربردی مرتبط با گیاهپزشکی می‌باشند‌.‌فعالیت‌های موجود در این شغل از نظر پیچیدگی و اهمیت وظایف و مسئولیت‌ها ممکن است بر حسب پست مورد تصدی متضمن نظارت‌، مدیریت و سرپرستی تمام یا بخشی از ‌فعالیت‌های فوق نیز باشد‌.

نمونه وظایف و مسئولیت‌ها:

– اجرای خطمشی‌های تحقیقات گیاهپزشکی در چارچوب راهبردها و سیاست‌های کلان کشاورزی کشور- تهیه و انعکاس دستاوردهای حاصل از ‌فعالیت‌های تحقیقاتی گیاه پزشکی به نهادهای اجرایی، تحقیقاتی و آموزشی کشور.- هماهنگی و ارتباط با بخشهای اجرایی دولتی و خصوصی در راستای بررسی مسائل و مشکلات و نیازهای تحقیقاتی- توسعه ارتباطات علمی تحقیقاتی با دانشگاهها و مراکز علمی تحقیقاتی داخل و خارج از کشور.

– همکاری با بخش‌های تحقیقاتی در برآورد خسارت اقتصادی آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرز

– برنامه‌ریزی و هدایت روند تجاریسازی و انتقال دانش فنی، ثبت مالکیت معنوی و حقوقی یافته‌های تحقیقاتی

– شناسایی عوامل زیان رسان گیاهی و عوامل بیماری زا و مطالعه در زمینه بیولوژی و فیزیولوژی آنها

– مطالعه و تحقیق در زمینه چگونگی کنترل و کاهش خسارت عوامل زیان رسان گیاهی- مطالعه و بررسی و تعیین روش‌های مناسب پیشگیری و کنترل آفات و عوامل بیماریزا و علفهای هرز محصولات کشاورزی- مطالعه وتحقیق به منظور کاهش مصرف سموم برای جلوگیری از خسارت عوامل بیولوژیک زیان آور به محصولات کشاورزی- جمع آوری فون و فلور آفات، عوامل بیماریزا و علفهای هرز محصولات کشاورزی به منظور شناسائی آنها.- مطالعه و تهیه ‌طرح‌ها و برنامه‌های تحقیقاتی بخشهای گیاهپزشکی و نظارت بر اجرای برنامه‌های تحقیقاتی مصوب- جلوگیری از تخریب منابع آب، خاک و گیاهان و پیدایش عوامل زیان آور جدید یا مقاوم نسبت به آفت کشها با بکار گیری علوم زیستی پیشرفته و فناوری‌های روزآمد، وبهره گیری از آخرین دستاوردهای دانش گیاه پزشکی- مطالعه‌، بررسی و تحقیق در زمینه بکار گیری روش‌های جدید اصول زراعی و باغبانی از جمله بهداشت گیاهان، به کارگیری واریته‌ها (ارقام) مقاوم، روش پیش آگاهی، کنترل غیرشیمیایی (بیولوژیک استفاده (M.P.I (و…) و شیمیایی به ویژه در قالب مبارزه مدیریت تلفیقی آفات و بیماری‌های گیاهی- مسئله یابی گیا هپزشکی وعلوم وابسته از طریق مطالعه میدانی از مزارع، باغ ها، انبار و سیلوهای کشور- مطالعه و پژوهش در زمینه زیست شناسی و فیزیولوژی عوامل زیانآور محصولات‌، بوم شناسی (Ecology (کشاورزی (زراعی، باغی، جنگلی و مرتعی) در سطوح آزمایشگاهی،استانی، منطقه ای و ملی.‌- پیگیری اجرای پژوهش‌های بنیادین گیاه پزشکی کشور با تأکید بر بهرهگیری از روش‌های نوین (بیوتکنولوژی)- مطالعه وتحقیق در زمینه زیست شناسی، بوم شناسی و عصاره گیری از گیاهان برای استفاده در زمینه کنترل عوامل زیان آور.- مطالعه و تحقیق در زمینه امکان ساخت فرمول‌های مواد شیمیایی پخش شده از حشرات ماده در محیط جهت اختلال در اعمال فیزیولوژیک و بیولوژیک بندپایان زیان آور کشاورزی (حشرات، کنه ها، عنکبوت‌ها و…)

شرایط احراز (تصدی ) شغل: کارشناس تحقیقات گیاه پزشکی

۱- تحصیلات و معلومات: گواهی نامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکتری و یا همتراز در یکی از رشته‌های تحصیلی ذیل: الف- کارشناسی: علوم آزمایشگاهی با کلیه ‌گرایش‌ها- بیو تکنولوژی- زیست شناسی گیاهی- زیست شناسی عمومی- زیست شناسی سلولی و مولکولی- شیمی گرایش صنایع غذایی- گیاه پزشکی ب-کارشناسی ارشد: علوم آزمایشگاهی با کلیه ‌گرایش‌ها- علوم فناوری نانو(نانو شیمی)- زیست فناوری(بیوتکنولوژی)-زیست شناسی با ‌گرایش‌های ( میکروبی- علوم سلولی و مولکولی- میکرو بیولوژی- ژنتیک- بیو فیزیک- سلولی و مولکولی)- علوم گیاهی با ‌گرایش‌های (زیست شناسی تکوینی- سیستماتیک اکولوژی- فیزیولوژی گیاهی)– بیوشیمی با ‌گرایش‌های( بیو شیمی- بیو شیمی گیاهی )- حشره شناسی کشاورزی- شناسایی ومبارزه باعلفهای هرز- بیوتکنولوژی کشاورزی ج-دکتری: علوم آزمایشگاهی با کلیه ‌گرایش‌ها- زیست شناسی با ‌گرایش‌های ( سلولی و مولکولی- گیاه شناسی- ریز زیست فناوری(نانو بیو تکنولوژی )- بیو فیزیک- زیست شناسی ژنتیک مولکولی- زیست شناسی دریا،گیاهان دریایی- بیو شیمی- زیست شناسی، سیسماتیک گیاهی- زیست شناسی، فیزیولوژی گیاهی- زیست شناسی سلولی تکوینی گیاهی-زیست شناسی، میکروبیولوژی )- بیماری شناسی گیاهی- حشره شناسی کشاورزی- علوم علفهای هرز- بیوتکنولوژی کشاورزی،گیاهی

۲- مهارت: – توانایی کار با نرم افزارهای کاربردی رایانه در زمینه‌های تخصصی- توانایی مسئله یابی گیاه پزشکی وعلوم وابسته- توانایی به کارگیری علوم زیستی پیشرفته و فناوری نوین گیاه پزشکی- توانایی اجرای پژوهش‌های بنیادین گیاه پزشکی

۳- دوره‌های آموزشی: ۱-روش‌های تحقیق پیشرفته در بخش گیاه پزشکی ۲‌- برنامه ریزی و کنترل اجرای پروژه‌های تحقیقاتی ۳- طرح آزمایشات کشاورزی ۴‌- متدلوژی تجهیزات گیاه پزشکی

 

عنوان شغل: کارشناس تحقیقات گیاه شناسی

کد تشخیص: ۱۴‌- ۶

تعریف: این شغل در برگیرنده وظایفی است که متصدیان آن عهده دار مطالعه‌، تحقیق‌، برنامه ریزی‌، هماهنگی‌، نظارت واجرای خطمشی‌های گیاه شناسی در قالب سیاست کلی کشور و انجام ‌فعالیت‌های مربوط به شناسایی گونه‌های گیاهی‌، ایجاد باغهای گیاه شناسی و معرفی گونه‌های مناسب برای مناطق مختلف می‌باشند‌.‌فعالیت‌های موجود در این شغل از نظر پیچیدگی و اهمیت وظایف و مسئولیت‌ها ممکن است بر حسب پست مورد تصدی متضمن نظارت‌، مدیریت و سرپرستی تمام یا بخشی از ‌فعالیت‌های فوق نیز باشد‌.

نمونه وظایف و مسئولیت‌ها:

– مطالعه و تحقیقات کاربردی در زمینه مرفولوژی‌، فنولوژی، اکولوژی‌، بیولوژی،، فیزیولوژی، رفتارشناسی، نوسانات جمعیت، خسارت، تراکم و آستانه اقتصادی محصولات کشاورزی

– مطالعه و شناسایی پراکنش رویشگاه‌های مجموعه گونه‌های گیاهی ایران و دیگر کشورها

– مطالعات اکولوژیکی‌، شناسایی جوامع گیاهی کشور و تهیه نقشه‌های جوامع و پوشش گیاهی

– انجام مطالعات جغرافیایی گیاهی در جهت مرزبندی و تعیین تقسیمات فلورستیک- تحقیق و مطالعه در مورد پرورش گونه‌های بومی و خارجی در باغ گیاه شناسی و معرفی گونه‌های مناسب جهت بهره برداران- مطالعه و شناسایی گیاهان نادر و در معرض خطر کشور و پیگیری حفظ ذخایر توارثی از طریق ایجاد قرق‌، کاشت‌، ایجاد بانک بذر و منابع ژنتیکی- مبادله بذر و نمونه‌های گیاهی با باغهای گیاه شناسی دنیا- تشخیص و تعیین سازگاری گونه‌های وحشی با شرایط زراعی و بررسی تاثیر فاکتورهای مختلف بر روی مواد موجود در گیاه- احداث کلکسیون گیاهان مختلف دارویی و غیر داروئی در نقاط مختلف اکولوژیکی کشور- همکاری در تهیه، تدوین و انعکاس دستاوردهای حاصل از ‌فعالیت‌های تحقیقاتی گیاه پزشکی به نهادهای اجرایی،تحقیقاتی و آموزشی کشور.- ارتباط با بخشهای اجرایی دولتی و خصوصی در راستای بررسی مسائل و مشکلات و نیازهای تحقیقاتی گیاه شناسی- برنامه ریزی و هماهنگی جهت اجرای تحقیقات گیاه شناسی به منظور ایجاد و توسعه باغهای گیاه شناسی در سطح کشور

شرایط احراز (تصدی ) شغل: کارشناس تحقیقات گیاه شناسی

۱- تحصیلات و معلومات: گواهی نامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یادکتری و یا همتراز در یکی از رشته‌های تحصیلی ذیل: الف- کارشناسی: بیوتکنولوژی- زیست شناسی گیاهی- زیست شناسی عمومی- زیست شناسی سلولی و مولکولی- گیاه پزشکی- علوم باغبانی- زراعت و اصلاح نباتات با‌گرایش‌های ( زراعت- اصلاح نباتات)- مهندسی تولیدات گیاهی- تولید و بهره برداری گیاهان داروئی و معطر ب-کارشناسی ارشد: علوم فناوری نانو(نانو شیمی)- زیست فناوری(بیوتکنولوژی)- علوم گیاهی با ‌گرایش‌های (زیست شناسی تکوینی- سیستماتیک اکولوژی- فیزیولوژی گیاهی)- زیست شناسی ‌گرایش‌های (میکروبی- علوم سلولی و مولکولی- میکرو بیو لوژی- بیوشیمی- بیو شیمی گیاهی- ژنتیک- سلولی و مولکولی)- حشره شناسی کشاورزی- شناسایی ومبارزه باعلفهای هرز- بیوتکنولوژی کشاورزی- علوم باغبانی با کلیه گرایش ها- مهندسی تولیدات گیاهی با ‌گرایش‌های ( اصلاح گیاهان باغبانی- تولید محصولات باغبانی)- زراعت- علوم و تکنولوژی بذر- اصلاح نباتات- بیماری شناسی گیاهی ج-دکتری: زیست شناسی با ‌گرایش‌های (سلولی و مولکولی- گیاه شناسی- ژنتیک مولکولی- بیو فیزیک– زیست شناسی دریا،گیاهان دریایی- بیو شیمی- سیسماتیک گیاهی- فیزیولوژی گیاهی- سلولی تکوینی گیاهی- میکروبیولوژی )- ریز زیست فناوری(نانو بیو تکنولوژی )- بیماری شناسی گیاهی- حشره شناسی کشاورزی- علوم علفهای هرز- بیوتکنولوژی کشاورزی،گیاهی- زراعت- اصلاح نباتات- علوم باغبانی با کلیه گرایش‌ها

۲- مهارت: – توانایی کار با نرم افزارهای کاربردی رایانه در زمینه‌های تخصصی- توانایی شناسایی پراکنش رویشگاههای مجموعه گونه‌های گیاهی- توانایی انجام تحقیقات کاربردی در زمینه گیاه شناسی

۳- دوره‌های آموزشی: ۱‌- گیاه شناسی کاربردی ۲ –رفتار شناسی گیاهی ۳- روش تحقیق پیشرفته در بخش گیاه شناسی

 

عنوان شغل: کارشناس خاک شناسی و حاصل خیزی خاک

شماره تشخیص: ۱۵‌- ۶

تعریف: این شغل در برگیرنده وظایفی است که متصدیان آن عهده دار مطالعه‌، تحقیق‌، برنامه ریزی‌، هماهنگی‌، نظارت و اجرای خطمشی‌های خاک شناسی و حاصل خیزی خاک در قالب سیاست کلی کشور و انجام ‌فعالیت‌های مربوط به طبقه بندی اراضی‌، تشخیص علل فرسایش خاک‌، حفاظت خاک‌، تهیه و تدوین ‌طرح‌های و پروژه‌های خاک کشاورزی و انجام آزمایشهای خاک می‌باشند‌.‌فعالیت‌های موجود در این شغل از نظر پیچیدگی و اهمیت وظایف و مسئولیت‌ها ممکن است بر حسب پست مورد تصدی متضمن نظارت‌، مدیریت و سرپرستی تمام یا بخشی از ‌فعالیت‌های فوق نیز باشد‌.

نمونه وظایف و مسئولیت‌ها:

– هماهنگی و تبادل اطلاعات فنی و تخصصی با سایرکشورها و بهره مندی از تجارب آنها در زمینه بهره برداری مطلوب از خاک کشور در راستای افزایش تولید محصولات کشاورزی و توسعه پایدار.- تهیه و تدوین ضوابط و معیارهای فنی خاک شناسی و حاصل خیزی خاک- مطالعه‌، بررسی و شناسایی نیازهای تحقیقاتی، آموزشی و ترویجی در زمینه احیا واصلاح خاک کشاورزی- برقراری ارتباط و تعامل با مراکز تحقیقاتی کشور در زمینه اجرای طرح پایش کیفیت خاک‌های زراعی‌- نظارت و ارزیابی برنامه ها‌، طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با خاک کشاورزی- تهیه و تدوین برنامه‌های مناسب در قالب سیاست‌های کلان حفاظت از خاک به منظور مشخص ساختن نقش دستگاه‌های اجرایی جهت جلوگیری و برخورد با عوامل تخریب خاک کشاورزی- برآورد اعتبارات لازم جهت اجرایی نمودن ‌طرح‌های حفاظت از خاک کشاورزی- جمع آوری آمار و اطلاعات مربوط به تخریب و عوامل آن جهت تشخیص مناطق بحرانی و برنامه ریزی و مقابله با عوامل تخریب خاک کشاورزی- بررسی و شناسایی علل فرآیندها و مکانیزم فرسایش خاک در اقالیم مختلف.- بررسی ارزش اقتصادی خاک با توجه به مقادیر تخریب تحت اثر فرسایش و ارائه راهکارهای عملی مدیریتی و سازهای جهت جلوگیری از روند فرسایش.- بررسی اصلاح ساختار خاکهای زراعی با روش‌های مختلف مدیریتی.- برآورد و تحلیل خسارت ناشی از فرسایشهای مخرب انسانی در مزارع کشاورزی و مراتع- نظارت بر شیوه‌های نمونه برداری از خاک روی نقشه و مکانهای نمونه برداری و تنظیم کارت مشخصات زمین درجهت افزایش راندمان خاک کشاورزی- نظارت بر اجرای عملیات فیزیکی روی نمونه‌های برداشت شده ازقبیل خشک کردن‌، کوبیدن و غربال کردن با وسایل علمی- نظارت بر اجرای برنامه‌های مطالعات صحرایی درانواع خاک‌ها و نباتات زراعی مناطق و طبقه بندی اراضی- تفسیر و ارزیابی نتایج آزمایشهای مربوط به نمونه‌های خاک به منظور تعیین نحوه استفاده از خاک در امرکشاورزی و منابع طبیعی- بررسی توان تولید خاک در فرآیندهای فیزیکی و شیمیایی و بیولوژیکی خاک و سلامت کیفیت خاک از لحاظ کشاورزی‌، مرتعداری و جنگل کاری- مطالعه و بررسی میزان مواد غذایی موجود در خاک و نقش مواد آلی در حاصل خیزی و باروری خاک. – انجام آزمایشات مربوط به خاک مانند EC خاک و PH خاک، میزان کاتیون و آنیونهای محلول در خاک، اندازهگیری تمام عناصر موجود غذایی (فسفر-پتاسیم-کلسیم)- بررسی برآورد نیاز کودی محصولات در سطوح محدود و تعیین قابلیت کشت گیاه و مدیریت بهینه مصرف کودهای شیمیایی در محصولات زراعی و تعیین نیاز آبی گیاه.- بررسی و شناسایی روش‌های مؤثر و پیشرفته برای حفاظت از خاک کشاورزی و ارزیابی برنامه ها‌، طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط- نظارت و تحلیل آزمایشات مکانیک خاکهای مختلف از قبیل واگرا، رمبنده و. ..- بررسی رفتارهای متفاوت خاکهای ریزدانه غیر مسلح در بارگذاریهای دینامیکی- تعیین مناسبترین سویه دیفروبیوم خاک در تعیین نیاز آبی گیاهان.- بررسی میزان گونه‌ها و واریتههای مختلف میکروارگانیزمهای موجود در خاک منطقه جهت شناخت و بکارگیری در کیفیت و باروری و حاصلخیزی جهت تولید هورمون خاک.- ایجاد بانک اطلاعاتی رایانهای در نتایج تجزیه خاک- بررسی و پژوهش در زمینه نقش میکرو ارگانیزمهای خاک مناطق مختلف در مطالعات خاکشناسی انجام شده در راستای رسیدن به اهداف کشاورزی پایدار از طریق ریز مغزیها و میکروارگانیزمها.- بررسی و شناسایی روش‌های مؤثر و پیشرفته زراعی از قبیل آماده نمودن زمین‌، شخم، بذرپاشی‌، نحوه و زمان مصرف کود‌های شیمیایی برای حفاظت از خاک کشاورزی و ارزیابی برنامه ها‌، طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط- تعیین مشخصات زمین مانند شیب زمین‌، عمق آب‌، کوهستانی بودن و یا جلگه ای بودن آن- تهیه نقشه‌های خاکشناسی مناطق غیر مزروعی(جنگلی و غیره) و نهالستان‌ها و همکاری در تعیین گونه‌های درختی سازگار با شرایط

شرایط احراز (تصدی ) شغل: کارشناس خاک شناسی و حاصل خیزی خاک

۱- تحصیلات و معلومات: گواهی نامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکتری و یا همتراز در یکی از رشته‌های تحصیلی ذیل: الف: کارشناسی: علوم خاک- زمین شناسی- خاک شناسی ب:کارشناسی ارشد: علوم خاک با ‌گرایش‌های (شیمی و حاصلخیزی خاک- فیزیک و حفاظت خاک- پیدایش‌، رده بندی و ارزیابی خاک- بیو لوژی وبیوتکنولوژی خاک)- اقلیم شناسی- زمین شناسی با ‌گرایش‌های( زیست محیطی- کاربری)- خاک شناسی ج:دکتری: علوم خاک- علوم زمین

۲- مهارت: – توانایی کار با نرم افزارهای کاربردی رایانه در زمینه‌های تخصصی- توانایی تجزیه و تحلیل خاک‌های کشاورزی- توانایی شناسایی علل فرآیندها و مکانیزم فرسایش خاک- توانایی شناسایی وبررسی میکروارگانیزمهای خاک- توانایی ارزیابی ‌طرح‌ها، برنامه‌ها و پروژه‌های مرتبط با خاک کشاورزی

۳- دوره‌های آموزشی: ۱-پیدایش و شناسایی خاک ۲‌- نمونه برداری خاک‌،آب و گیاه ۳‌- بیولوژی خاک ۴‌- مدیریت و کنترل پروژه‌های کشاورزی

 

عنوان شغل: کارشناس مهندسی زراعی

شماره تشخیص: ۱۶‌- ۶

تعریف: این شغل در برگیرنده وظایفی است که متصدیان آن عهده دار مطالعه‌، تحقیق‌، برنامه ریزی‌، هماهنگی‌، نظارت‌، اجرای خطمشی‌های مهندسی زراعی در قالب سیاست کلی و انجام ‌فعالیت‌های مربوط به آبیاری‌، زهکشی اراضی‌، تجهیز و نوسازی اراضی، ‌طرح‌های آبیاری وحفاظت آب و خاک می‌باشند‌.‌فعالیت‌های موجود در این شغل از نظر پیچیدگی و اهمیت وظایف و مسئولیت‌ها ممکن است بر حسب پست مورد تصدی متضمن نظارت‌، مدیریت و سرپرستی تمام یا بخشی از ‌فعالیت‌های فوق نیز باشد‌.

نمونه وظایف و مسئولیت‌ها:

– اجرای خط مشی‌های تجهیز و نوسازی اراضی‌، زهکشی اراضی‌، تامین آب کشاورزی‌، روش‌های آبیاری‌، نحوه بهره برداری از آب هماهنگ با برنامه‌های توسعه پایدار کشاورزی- تهیه و تدوین برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در خصوص تجهیز و نوسازی، احیا و زهکشی اراضی کشاورزی‌،تامین آب کشاورزی‌، روش‌های آبیاری‌، نحوه بهره برداری از آب- تهیه و تدوین ضوابط و معیارهای فنی طراحی، اجرا و بهره برداری از پروژههای تجهیز و نوسازی، احیاء و زهکشی اراضی‌، پروژه‌های کوچک تامین آب و ‌طرح‌های بهره برداری از آب‌، تقاضا و مصرف آب کشاورزی با رعایت اصول توسعه پایدار- بررسی و تعیین نیازهای تحقیقاتی، آموزشی و ترویجی در زمینه تجهیز و نوسازی، احیا و زهکشی اراضی کشاورزی و سیستم‌های آبیاری و اعلام به واحدهای ذیربط.- کاربرد روش‌های مختلف آبیاری وانتقال تکنولوژی هماهنگ باشرایط محلی و منطقه ای وآشنا نمودن کشاورزان از محاسن استفاده از سیستمهای جدید آبیاری- ایجاد هماهنگی وکنترل چگونگی اجرای قراردادهای مربوط به ‌طرح‌های آبیاری و زهکشی و تجهیز و نوسازی اراضی- مطالعه و بررسی و تعیین میزان آب مورد لزوم و انواع آن برای شستشوی خاکهای شور و قلیائی و تعیین اثر فیزیکی مواد اصلاحی آن ومطالعه روی قابلیت نفوذ خاک و اثر خشک کردن و شروع مجدد- انجام مطالعه و بررسیهای لازم به منظور شناخت وضعیت موجود تاسیسات و سازههای انتقال و توزیع آب، وضع موجود آبیاری، وضعیت اراضی کشاورزی و نحوه بهره‌برداری از شبکههای توزیع آب داخل مزرعه- نظارت بر اجرای ‌طرح‌ها و پروژههای آبیاری‌، تامین آب کشاورزی‌، روش‌های آبیاری‌، نحوه بهره برداری از آب‌،طراحی شبکههای آبیاری، پروژههای الگویی‌، اصلاح سیستم کنترل و تصفیه- بررسی و نظارت بر اجرای عملیات و مراحل مختلف کاشت، داشت، برداشت‌، قطعه بندی زمین‌، اصلاح مسیر‌، تسطیح اراضی‌، شخم زنی و تهیه مزارع نمایشی‌، خاکشناسی و طبقه بندی اراضی‌، پوشش انهار سنتی‌، پروژه‌های آبرسانی‌، نهر سازی‌، آب پخش ها، آبریزها‌، مرمت و نگهداری قنوات و چشمه سارها‌، لایروبی و احداث زهکشی‌های انتقال آب مازاد سطحی‌، تهیه مقسم‌، سیل گیر‌، سدهای خاکی‌، استخرهای ذخیره- تبادل اطلاعات فنی و تخصصی و بهرهمندی از تجارب دیگر ارگانها، دستگاه‌ها و دانشمندان و استاتید داخلی و خارجی در زمینه آب و خاک- بررسی و تعیین ارزش اقتصادی آب کشاورزی برای تعیین الگوی کشت بهینه محصولات کشاورزی در کشور و پیگیری‌های لازم جهت تحقق مفاد قانونی توزیع عادلانه آب و سایر قوانین ذیربط- تهیه وتنظیم برنامه‌های ارتقاء مدیریت بهرهوری آب کشاورزی و تعیین نرخ گذاری معقول آب کشاورزی در شرایط مختلف خشکسالی، ترسالی وسالهای نرمال و تهیه بانک اطلاعاتی شاخص بهرهوری آب کشاورزی- تهیه و تدوین دستورالعملهای نظام‌های بهره‌برداری، طراحی وایجاد‌، نگهداری و تعمیرات و اصلاح و بازسازی تأسیسات و سازه‌های سنتی آبی‌، حفاظت و مهندسی رودخانهها، سواحل و تعیین بستر و حریم.- جمع آوری آمار و اطلاعات مورد نیاز در زمینه‌ها ی آب و خاک و تهیه گزارشهای لازم

شرایط احراز (تصدی ) شغل: کارشناس مهندسی زراعی

۱- تحصیلات و معلومات: گواهی نامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکتری و یا همتراز در یکی از رشته‌های تحصیلی ذیل: الف: کارشناسی: مهندسی زراعی- آبیاری و زهکشی- مهندسی آبیاری- مهندسی کشاورزی،آب- انتقال آب گرایش مهندسی بهره برداری و نگهداری- مهندسی آب- مهندسی آب با ‌گرایش‌های (علمی کاربردی آبهای سطحی- علمی کاربردی آبهای زیرزمینی)- مهندسی کشاورزی و آب- عمران با ‌گرایش‌های ( علمی کاربردی نقشه برداری- آبادنی و توسعه روستاها- نقشه برداری- عمران- علمی کاربردی ساختمان- مهندسی مدیریت پروژه- علمی کاربردی آب وفاضلاب- علمی کاربردی نگهداری وبهره برداری سد وشبکه- علمی کاربردی سد وشبکه- امور پیمانها- سد و شبکه- آب- فاضلاب- سازه‌های آبی)- عمران آب شناسی- علوم خاک- زراعت و اصلاح نباتات- زراعت- اصلاح نباتات- آبخیزداری ب-کارشناسی ارشد:: سازه‌های آبی- مهندسی منابع آب- آبیاری و زهکشی- مهندسی عمران با ‌گرایش‌های ( فتوگرافی- مهندسی آب- سنجش از دور Gis‌- سازهای هیدورلیکی- مکانیک خاک و پی- سیستمهای اطلاعات جغرافیایی- تاسیسات آبی- مهندسی محیط زیست- آب و فاضلاب- سازه- زلزله- مهندسی راه و ترابری– برنامه ریزی حمل و نقل- مهندسی مدیریت ساخت- مهندسی سازه‌های دریایی- ژئودزی- رودخانه)- علوم خاک با ‌گرایش‌های (شیمی و حاصلخیزی خاک-فیزیک و حفاظت‌، پیدایش و رده بندی و ارزیابی خاک، بیو لوژی وبیوتکنولوژی خاک)- فیزیک و فرسایش خاک- آبخیزداری- زراعت و اصلاح نباتات- زراعت- اصلاح نباتات ج:دکتری: آبیاری و زهکشی-سازه‌های آبی-مهندسی منابع آب- مهندسی عمران- عمران با گرایش های( مهندسی آب- مهندسی خاک-مهندسی سازه- مهندسی مدیریت ساخت-مهندسی زلزله)-مهندسی عمران، نقشه برداری-علوم خاک- آبخیزداری- زراعت و اصلاح نباتات- زراعت- اصلاح نباتات

۲- مهارت: – توانایی کار با نرم افزارهای کاربردی رایانه در زمینه‌های تخصصی- توانایی تدوین ضوابط و معیارهای فنی طراحی، اجرا و بهره برداری از ‌طرح‌ها و پروژههای آب وخاک- توانایی بررسی وتدوین ‌طرح‌ها و پروژههای آب و خاک

۳- دوره‌های آموزشی: ۱‌- منابع آب کشور و روش‌های مختلف تامین و انتقال آب ۲‌- نقشه برداری و تفسیر عکسهای هوایی و ماهواره ای ۳- زراعت گیاهان علوفه ای و صنعتی ۴‌- عملیات زراعی

 

عنوان شغل: کاردان فنی زراعی

شماره تشخیص: ۱۷‌- ۶

تعریف: این شغل در برگیرنده وظایفی است که متصدیان آن عهده دار انجام وظایف فنی و اجرایی ‌فعالیت‌های مربوط به آبیاری‌، زهکشی اراضی‌، تجهیز ونوسازی اراضی‌، ‌طرح‌های آبیاری، حفاظت خاک می‌باشند‌.

نمونه وظایف و مسئولیت‌ها:

– پیگیری اجرای برنامه‌های تجهیز و نوسازی اراضی‌، زهکشی اراضی‌، تامین آب کشاورزی‌، روش‌های آبیاری‌، نحوه بهره برداری از آب‌، مکانیزاسیون کشاورزی و نحوه بهره برداری از ماشین آلات کشاورزی با هماهنگی کارشناسان- همکاری در تهیه و تدوین ضوابط و معیارهای فنی مطالعه، طراحی، اجرا و بهره برداری از پروژههای تجهیز و نوسازی، احیاء و زهکشی اراضی‌، پروژه‌های کوچک تامین آب و ‌طرح‌های بهره برداری از آب‌، تقاضا و مصرف آب کشاورزی با رعایت اصول توسعه پایدار- همکاری در بررسی و تعیین نیازهای تحقیقاتی، آموزشی و ترویجی در زمینه تجهیز و نوسازی، احیا و زهکشی اراضی کشاورزی‌، سیستم‌های آبیاری و اعلام به واحدهای ذیربط.- ترغیب و تشویق کشاورزان به بکارگیری روش‌های مختلف آبیاری وانتقال تکنولوژی هماهنگ باشرایط محلی و منطقه ای وآشنا نمودن کشاورزان از محاسن استفاده از سیستمهای جدید آبیاری- جمع آوری آمار و اطلاعات مربوط به آب و خاک کشاورزی- کمک در شناخت وضعیت موجود تاسیسات و سازه‌های انتقال و توزیع آب، وضع موجود آبیاری، وضعیت اراضی کشاورزی و نحوه بهره‌برداری از شبکههای توزیع آب داخل مزرعه- پیگیری اجرای عملیات و مراحل مختلف کاشت‌، داشت، برداشت‌، قطعه بندی زمین‌، اصلاح مسیر‌، سیل گیر‌، سدهای خاکی‌، استخرهای ذخیره‌، پوشش انهار سنتی‌، پروژه‌های آبرسانی‌، آب رسانی‌، نهر سازی‌، آبریز ها‌، مرمت و نگهداری قنوات و چشمه سارها‌، لایروبی و احداث زهکشی‌های انتقال آب مازاد سطحی با نظارت کارشناسان- تعیین و بررسی ارزش اقتصادی آب کشاورزی برای تعیین الگوی کشت بهینه محصولات کشاورزی در کشور و پیگیریهای لازم جهت تحقق مفاد قانونی توزیع عادلانه آب و سایر قوانین ذیربط- همکاری در تهیه وتنظیم برنامه‌های ارتقاء مدیریت بهرهوری آب کشاورزی و تعیین نرخ گذاری معقول آب کشاورزی در شرایط مختلف خشکسالی، ترسالی وسالهای نرمال و تهیه بانک اطلاعاتی شاخص بهرهوری آب کشاورزی- کمک در اجرای ‌طرح‌ها وپروژه‌های خاکشناسی و طبقه بندی اراضی و ‌طرح‌های انتقال آب و تسطیح اراضی‌، شخم زنی و تهیه مزارع نمایشی- اجرا و بکارگیری دستورالعملهای اجرائی طراحی وایجاد‌، نگهداری و تعمیرات و اصلاح و بازسازی تأسیسات و سازه‌های سنتی آبی‌، حفاظت و مهندسی رودخانهها، سواحل و تعیین بستر و حریم.

شرایط احراز (تصدی ) شغل: کاردان فنی زراعی

۱- تحصیلات و معلومات: گواهی نامه کاردانی یا کارشناسی و یا همتراز در یکی از رشته‌های تحصیلی ذیل: الف:کاردانی: تکنولوژی آبیاری- انتقال آب- عمران اراضی کشاورزی- نقشه برداری- فنی عمران با ‌گرایش‌های (آب شناسی- ساختمانهای آبی- بهره برداری از منابع آب- عمران روستایی- آب- کارتوگرافی- پل سازی و ابنیه فنی- نقشه برداری- ژئودزی-‌- فتوگرامتری)- عمران ( امور پیمانها )- تکنولوزی مرتع و آبخیزداری ب: کارشناسی: مهندسی زراعی- آبیاری و زهکشی- مهندسی آبیاری- مهندسی کشاورزی،آب- انتقال آب گرایش مهندسی بهره برداری و نگهداری- مهندسی آب- مهندسی آب با ‌گرایش‌های (علمی کاربردی آبهای سطحی- علمی کاربردی آبهای زیرزمینی)- مهندسی کشاورزی و آب- عمران با ‌گرایش‌های ( علمی کاربردی نقشه برداری- آبادنی و توسعه روستاها- نقشه برداری- عمران- علمی کاربردی ساختمان- مهندسی مدیریت پروژه- علمی کاربردی آب وفاضلاب- علمی کاربردی نگهداری وبهره برداری سد وشبکه- علمی کاربردی سد وشبکه- امور پیمانها- سد و شبکه- آب- فاضلاب- سازه‌های آبی) عمران آب شناسی- علوم خاک- زراعت و اصلاح نباتات- زراعت- اصلاح نباتات- آبخیزداری

۲- مهارت: – توانایی کار با نرم افزارهای کاربردی رایانه در زمینه‌های تخصصی- توانایی اجرای ‌طرح‌ها وپروژه‌های آب و خاک- توانایی شناسایی و جمع آوری اطلاعات در زمینه آب و خاک

۳- دوره‌های آموزشی: ۱‌- منابع آب کشور و روش‌های مختلف تامین و انتقال آب ۲‌- نقشه برداری و تفسیر عکسهای هوایی و ماهواره ای ۳- زراعت گیاهان علوفه ای و صنعتی ۴‌- عملیات زراعی

 

عنوان شغل: کارشناس ماشین آلات کشاورزی

شماره تشخیص: ۱۸‌- ۶

تعریف: این شغل در برگیرنده وظایفی است که متصدیان آن عهده دار مطالعه‌، تحقیق‌، برنامه ریزی‌، هماهنگی‌، نظارت بر امور مریوط به ماشین آلات کشاورزی در قالب سیاست کلی و انجام ‌فعالیت‌های مربوط به توسعه مکانیزاسیون‌، طراحی و ساخت نمونههای اولیه ‌ماشین‌ها، ادوات و تجهیزات کشاورزی‌، انجام آزمونهای فنی‌، انتخاب ماشین آلات و ادوات کشاورزی‌، تعیین مشخصات فنی ‌ماشین‌های کشاورزی‌، بکارگیری ماشین الات کشاورزی و تدوین استاندارد ملی ماشین آلات کشاورزی می‌باشند‌.‌فعالیت‌های موجود در این شغل از نظر پیچیدگی و اهمیت وظایف و مسئولیت‌ها ممکن است بر حسب پست مورد تصدی متضمن نظارت‌، مدیریت و سرپرستی تمام یا بخشی از ‌فعالیت‌های فوق نیز باشد‌.

نمونه وظایف و مسئولیت‌ها:

– برنامه ریزی به منظور توسعه مکانیزاسیون و ماشین آلات کشاورزی در راستای سیاست‌های کلی دولت- مطالعه وضعیت موجود مکانیزاسیون در کلیه زیربخش‌های کشاورزی و تعیین وضعیت مطلوب و شاخص‌های قابل دسترسی به منظور افزایش بهره وری و توسعه پایدار کشاورزی- تهیه و تدوینشاخص‌ها‌، ضوابط و معیارها و دستورالعملهای فنی مربوط به ساخت‌، نگهداری وتعمیرات و آزمون ‌ماشین‌ها، ادوات و تجهیزات کشاورزی و کاربرد صحیح آنها و نظارت بر فرآیند تولید آنها به منظور بهبود کیفیت تولید. – برآورد کمی و کیفی ‌ماشین‌ها، ادوات و تجهیزات مورد نیاز بخش کشاورزی برای خدمات مکانیزه در قالب برنامه‌های مصوب و تدوین آیین نامه اجرایی خدمات فروش، پس از فروش ‌ماشین‌های کشاورزی و ساماندهی نظام تأمین، توزیع و خدمات فراگیر فروش ‌ماشین‌ها. – حمایت و هدایت از تولیدکنندگان و صنعتگران ‌ماشین‌ها، ادوات و تجهیزات کشاورزی بخش غیر دولتی در طراحی‌، ساخت و تهیه انواع ماشین آلات و ابزار مورد نیاز بخش‌های آب و خاک‌، امور زراعی‌، امور باغی‌، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی- نظارت برانجام آزمونهای فنی لازم و صدور گواهینامه آزمون برای ‌ماشین‌ها، ادوات و تجهیزات کشاورزی جهت تولید یا بهره‌برداری از آنها- مطالعه‌، طراحی و ساخت نمونههای اولیه ‌ماشین‌ها، ادوات و تجهیزات کشاورزی به منظور بومی سازی فناوری و حمایت و هدایت جهت تولید انبوه. – انجام مطالعات لازم در جهت بررسی و شناخت ‌ماشین‌ها وادوات کشاورزی مورد نیاز ومناسب برای بخش کشاورزی- نظارت بر نحوه انجام آزمایشات کاربردی بر روی نمونه ماشین آلات و ادوات کشاورزی داخلی و خارجی دررابطه با سازواری ماشین آلات وادوات کشاورزی با شرایط اقلیمی‌، اجتماعی و فرهنگی کشور- مطالعه و شناسایی روش‌ها و فناوریهای نوین و انتخاب مناسبترین آنها در قالب ‌ماشین‌های الگویی جهت معرفی به کشاورزان و تهیه گزارش از عملکرد آنها- بررسی نیازها و تعیین اولویتهای تحقیقاتی مرتبط با ماشین آلات کشاورزی و اعلام به سازمانهاو موسسات تحقیقاتی، پژوهشی و دانشگاهی جهت تحقیق- بررسی و تعیین مشخصات و الزامات فنی ‌ماشین‌های کشاورزی مورد نیاز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی مطابق با برنامه‌های واحد‌های تخصصی و اعلام نظرات فنی و تخصصی و اطلاع رسانی لازم به منظور تامین ‌ماشین‌های مذکور- مطالعه و بررسی برنامه‌های تامین و توزیع و خدمات مکانیزاسیون- نظارت برجمع آوری و اعلام عناوین و شماره استانداردهای ملی و ‌بین‌المللی مرتبط با نظام‌های بهره‌برداری از ماشین، آزمون و ویژگیهای ‌ماشین‌های کشاورزی به مراجع ذیربط- شناسایی استانداردها و آیین نامهها و دستورالعملهای اجرایی در خصوص بهره‌برداری از ‌ماشین‌های کشاورزی مورد نیاز و پیشنهاد آنها به سازمان استاندارد به منظور تدوین استاندارد ملی

شرایط احراز (تصدی ) شغل: کارشناس ماشین آلات کشاورزی

۱- تحصیلات و معلومات: گواهی نامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکتری و یا همتراز در یکی از رشته‌های تحصیلی ذیل: الف: کارشناسی: مهندسی کشاورزی با ‌گرایش‌های ( مکانیک ‌ماشین‌های کشاورزی- مکانیزاسیون کشاورزی)- مهندسی ‌ماشین‌های کشاورزی- مهندسی مکانیک با ‌گرایش‌های ( حرارت و سیالات- مکانیک- اتومکانیک- طراحی جامدات- مکانیک ماشین آلات- ساخت وتولید)- دینامیک ب: کارشناسی ارشد: مکانیزاسیون کشاورزی- مکانیک ‌ماشین‌های کشاورزی- مهندسی مکانیک طراحی کاربردی- مهندسی مکانیک- مکاترونیک- مهندسی مکانیک تکنولوژی میکروماشین- ساخت و تولید- تبدیل انرژی د:دکتری: مکانیزاسیون کشاورزی- مکانیک ‌ماشین‌های کشاورزی- مهندسی مکانیک

۲- مهارت: – توانایی کار با نرم افزارهای کاربردی رایانه در زمینه‌های تخصصی- توانایی به کارگیری فناوریهای نوین طراحی و ساخت نمونههای ‌ماشین‌ها، ادوات و تجهیزات کشاورزی- توانایی شناسایی و تعیین مشخصات و الزامات فنی ماشین الات کشاورزی- توانایی تدوین ضوابط و معیارهای فنی مربوط به انجام آزمونهای فنی ‌ماشین‌ها، ادوات و تجهیزات کشاورزی

۳- دوره‌های آموزشی: ۱‌- ‌ماشین‌های آماده سازی زمین ۲- مدیریت ‌ماشین‌های کشاورزی ۳- اصول مکانیزاسیون کشاورزی ۴‌- عملیات کشاورزی

 

عنوان شغل: کاردان ماشین آلات کشاورزی

شماره تشخیص: ۱۹‌- ۶

تعریف: این شغل در برگیرنده وظایفی است که متصدیان آن عهده دار انجام وظایف فنی و اجرایی ‌فعالیت‌های مربوط به ماشین آلات کشاورزی و توسعه مکانیزاسیون در زمینه‌های انجام آزمونهای فنی‌، انتخاب ماشین آلات و ادوات کشاورزی‌، تعیین مشخصات فنی ‌ماشین‌های کشاورزی‌، بکارگیری ماشین الات کشاورزی می‌باشند‌.

نمونه وظایف و مسئولیت‌ها:

– همکاری در بررسی وضعیت موجود مکانیزاسیون در کلیه زیربخش‌های کشاورزی و تعیین وضعیت مطلوب و شاخص‌های قابل دسترسی به منظور افزایش بهره وری و توسعه پایدار کشاورزی- کمک در تهیه و تدوین شاخص‌ها‌، ضوابط و معیارهای فنی مربوط به ساخت و آزمون ‌ماشین‌ها، ادوات و تجهیزات کشاورزی- کمک در برآورد کمی و کیفی ‌ماشین‌ها، ادوات و تجهیزات مورد نیاز بخش کشاورزی برای خدمات مکانیزه- انجام امور اجرایی خدمات فروش، پس از فروش ‌ماشین‌های کشاورزی و همکاری در ساماندهی نظام تأمین، توزیع و خدمات فراگیر فروش ‌ماشین‌ها. – همکاری در انجام آزمونهای فنی لازم و صدور گواهینامه آزمون برای ‌ماشین‌ها، ادوات و تجهیزات کشاورزی- کمک در بررسی و شناخت ‌ماشین‌ها وادوات کشاورزی مورد نیاز ومناسب برای بخش کشاورزی- انتخاب ‌ماشین‌ها و ادوات کشاورزی مناسب برای بخش‌های آب و خاک‌، امور زراعی‌، امور باغی‌، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و اظهار نظر و توصیه تدارک آنها- انجام آزمایشات کاربردی بر روی نمونه ماشین آلات و ادوات کشاورزی داخلی و خارجی- کمک به بهره برداران در آزمون وانتخاب نوع ماشین آلات‌، کاربرد صحیح آنها و نگهداری وتعمیرات مورد نیاز- همکاری در بررسی نیازها و تعیین اولویتهای تحقیقاتی مرتبط با ماشین آلات کشاورزی و اعلام به سازمانهاو موسسات تحقیقاتی، پژوهشی و دانشگاهی جهت تحقیق- بررسی و تعیین مشخصات و الزامات فنی ‌ماشین‌های کشاورزی مورد نیاز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی مطابق با برنامه‌های واحد‌های تخصصی و اطلاع رسانی لازم به منظور تامین ‌ماشین‌های مذکور- انجام برنامه‌های تامین و توزیع و خدمات مکانیزاسیون- جمع آوری و اعلام عناوین و شماره استانداردهای ملی و ‌بین‌المللی مرتبط با نظام‌های بهره‌برداری از ماشین، آزمون و ویژگیهای ‌ماشین‌های کشاورزی به مراجع ذیربط

شرایط احراز (تصدی ) شغل: کاردان ماشین آلات کشاورزی

۱- تحصیلات و معلومات: گواهی نامه کاردانی یاکارشناسی و یا همتراز در یکی از رشته‌های تحصیلی ذیل: الف: کاردانی: تکنولوژی ‌ماشین‌های کشاورزی– ‌ماشین‌های کشاورزی با ‌گرایش‌های (مکانیزاسیون- مکانیسین )- مکانیک صنایع اتومبیل- مکانیک جوشکاری- مکانیک ساخت وتولید- مکانیک عملیات حرارتی- مکانیک ماشین آلات ب: کارشناسی: مهندسی کشاورزی با ‌گرایش‌های ( مکانیک ‌ماشین‌های کشاورزی- مکانیزاسیون کشاورزی)- مهندسی ‌ماشین‌های کشاورزی- مهندسی مکانیک با ‌گرایش‌های (حرارت و سیالات- طراحی جامدات- ماشین آلات- ساخت وتولید- مکانیک اتومکانیک- دینامیک)

۲- مهارت: – توانایی کار با نرم افزارهای کاربردی رایانه در زمینه تخصصی- توانایی شناخت ماشین آلات کشاورزی و کاربرد صحیح آنها- توانایی شناسایی و انتخاب ‌ماشین‌ها و ادوات کشاورزی مناسب برای بخش‌های مختلف کشاورزی- توانایی آموزش کشاورزان جهت بهره برداری از ماشین آلات کشاورزی

۳- دوره‌های آموزشی: ۱-‌ماشین‌های آماده سازی زمین ۲- مدیریت ‌ماشین‌های کشاورزی ۳- اصول مکانیزاسیون کشاورزی ۴‌- عملیات کشاورزی

 

عنوان شغل: کارشناس امور پنبه

شماره تشخیص: ۲۰‌- ۶

تعریف: این شغل در برگیرنده وظایفی است که متصدیان آن عهده دار مطالعه‌، تحقیق‌، برنامه ریزی‌، هماهنگی‌، نظارت و اجرای خط مشی‌های امور پنبه در قالب سیاست کلی و انجام ‌فعالیت‌های مربوط به تصفیه‌، تکنولوژی‌، عدل بندی‌، تولید‌، فراوری و بازاریابی پنبه و تجهیز وتوسعه کارخانجات پنبه می‌باشند‌.‌ فعالیت‌های موجود در این شغل از نظر پیچیدگی و اهمیت وظایف و مسئولیت‌ها ممکن است بر حسب پست مورد تصدی متضمن نظارت‌، مدیریت و سرپرستی تمام یا بخشی از ‌فعالیت‌های فوق نیز باشد‌.

نمونه وظایف و مسئولیت‌ها:

– اجرای خطمشی‌های تولید پنبه‌،گیاهان لیفی و صنعتی و دانه‌های روغنی درقالب سیاست کلی کشور- برنامه‌ریزی به منظور افزایش بهرهوری از عوامل مختلف تولید پنبه و دستیابی به تولید پایدار متناسب با ظرفیتهای تولید و شرایط اقلیمی مناطق مختلف کشور.- تهیه و تنظیم شاخص ها‌، ضوابط‌، استاندارد‌ها و دستورالعمل‌های فنی و بهداشتی پنبه و دانه‌های روغنی مطابق با استانداردهای جهانی در مراحل مختلف قبل‌، حین و پس از تولید.- تعیین نیازهای ترویجی، تحقیقاتی و آموزشی در زمینه تولید پنبه و گیاهان لیفی و صنعتی و دانه‌های روغنی- بررسی موانع و مشکلات موجود در مسیر تولید‌، فراوری و بازاریابی پنبه و دانه‌های روغنی در مناطقمختلف کشور- ایجاد هماهنگی و ارتباط موثر با نهادهای علمی و تحقیقاتی داخلی و خارجی و متخصصین بخش کشاورزی به منظور دستیابی به آخرین یافتههای علمی و تحقیقاتی جدید مربوط به تولید پنبه. – انجام بررسیهای لازم در زمینه تاسیس‌، انتقال‌، تجهیز و توسعه کارخانجات پنبه پاک کنی و کارخانجات کرک گیری از بذر پنبه- تدوین برنامه‌های نظارتی مربوط به کارخانجات پنبه پاک کنی و کرک گیری‌- نظارت بر اجرای ‌طرح‌های ملی مرتبط با تولید و بهبود کمی و کیفی پنبه‌،گیاهان لیفی و صنعتی و دانه‌های روغنی- تمهیدات لازم به منظور طبقه بندی وش پنبه قبل از تصفیه درجهت تعیین مشخصات کیفی پنبه از طریق نمونه برداری از عدلهای پنبه وتصفیه و عدلبندی پنبه و رقم بندی عدل‌های پنبه و مطابقت آن با معیارها‌، ضوابط واستانداردهای موجود.- تهیه و تنظیم و تعیین مشخصات و تایید اوراق گواهینامه عدل‌های پنبه از نظر طول الیاف‌،رقم‌،واریته‌،تاریخ تصفیه، نوع پنبه و درجه رطوبت- نظارت بر کار ماشین آلات کارخانه‌های پنبه پاک کنی به منظور تامین روند تصفیه مناسب و استاندارد.- مطالعه، بررسی لازم در امور مربوط به طبقه بندی و استاندارد سازی پنبه‌.-نظارت بر انجام امور آزمایشگاهی و کنترل کیفی پنبه و تعیین کیفیت الیاف- نظارت بر ارسال نمونه‌های الیاف پنبه به آزمایشگاه تکنولوژی الیاف و بررسی خواص پنبه مناطق مختلف کشور.- نظارت بر صدور پروانه بهره برداری کارخانجات پنبه پاک کنی و کرک گیری‌، نحوه تصفیه وش در کارخانجات پنبه، کنترل کمی و کیفی پنبه‌های استحصالی- تجزیه و تحلیل و بررسی آزمایشات مربوط به نمونه‌های ارسال شده از کمیته مشورتی جهانی پنبه

شرایط احراز (تصدی ) شغل: کارشناس امور پنبه

۱- تحصیلات و معلومات: گواهی نامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکتری و یا همتراز در یکی از رشته‌های تحصیلی ذیل: الف: کارشناسی: علوم باغبانی- زراعت و اصلاح نباتات با ‌گرایش‌های ( زراعت- اصلاح نباتات)- مهندسی تولیدات گیاهی- تولید و بهره برداری گیاهان داروئی و معطر- ترویج وآموزش کشاورزی- مهندسی کشاورزی با ‌گرایش‌های ( مکانیک ‌ماشین‌های کشاورزی- مکانیزاسیون کشاورزی)- مهندسی ‌ماشین‌های کشاورزی- گیاه پزشکی- اقتصاد کشاورزی ب: کارشناسی ارشد: علوم باغبانی با کلیه گرایش ها- مهندسی تولیدات گیاهی با ‌گرایش‌های ( اصلاح گیاهان باغبانی- تولید محصولات باغبانی)-زراعت- علوم و تکنولوژی بذر- اصلاح نباتات- مکانیزاسیون کشاورزی- مکانیک ‌ماشین‌های کشاورزی- مدیریت کشاورزی- اقتصاد کشاورزی- بیماری شناسی گیاهی- ترویج کشاورزی-آموزش کشاورزی- توسعه روستایی- ترویج وآموزش کشاورزی- شناسایی ومبارزه باعلفهای هرز- بیوتکنولوژی کشاورزی- حشره شناسی کشاورزی ج: دکتری: زراعت- اصلاح نباتات- علوم باغبانی با کلیه گرایش ها- مکانیزاسیون کشاورزی- مکانیک ‌ماشین‌های کشاورزی- اقتصاد کشاورزی با ‌گرایش‌های (مدیریت مزرعه-اقتصاد منابع طبیعی-سیاست وتوسعه کشاورزی-بازاریابی محصولات کشاورزی)- بیماری شناسی گیاهی- ترویج کشاورزی- توسعه کشاورزی- ترویج وآموزش کشاورزی-آموزش کشاورزی- حشره شناسی کشاورزی- علوم علفهای هرز- بیوتکنولوژی کشاورزی، گیاهی

۲- مهارت: – توانایی کار با نرم افزارهای کاربردی رایانه در زمینه‌های تخصصی- توانایی تدوین روش‌ها و استانداردهای فنی و بهداشتی پنبه- توانایی شناسایی و طبقه بندی و بررسی خواص پنبه از نظر کمیت وکیفیت- توانایی تجزیه و تحلیل و بررسی آزمایشات مربوط به نمونه‌های پنبه

۳- دوره‌های آموزشی: ۱-تکنولوژی تولید بذر و مدیریت آن در کشاورزی ۲‌- اصول اصلاح نباتات ۳‌- اکولوژی گیاهان زراعی پنبه

 

عنوان شغل: کاردان امور پنبه

شماره تشخیص: ۲۱‌- ۶

تعریف: این شغل در برگیرنده وظایفی است که متصدیان آن عهده دار انجام وظایف فنی و عملیاتی ‌فعالیت‌های مربوط به امورپنبه و دانه‌های روغنی‌، تصفیه، تکنولوژی عدل بندی‌،بازاریابی و ترویج و آموزش کشت پنبه می‌باشند.

نمونه وظایف و مسئولیت‌ها:

– همکاری در تهیه و تنظیم شاخص ها‌، ضوابط‌، استاندارد‌ها و دستورالعمل‌های فنی و بهداشتی مربوط به امور پنبه مطابق با استانداردهای جهانی در مراحل مختلف قبل‌، حین و پس از تولید- همکاری در تعیین نیازهای ترویجی، تحقیقاتی و آموزشی در زمینه تولید پنبه و گیاهان لیفی و صنعتی و دانه‌های روغنی اعلام آن به واحد ذیربط و پیگیری تا حصول نتیجه.- همکاری در بررسی موانع و مشکلات موجود در مسیر تولید‌، فراوری و بازاریابی پنبه گیاهان لیفی و صنعتی و دانه‌های روغنی در مناطق مختلف کشور- همکاری در انجام بررسیهای لازم درزمینه تاسیس‌، انتقال‌، تجهیز و توسعه کارخانجات پنبه پاک کنی و کارخانجات کرک گیری از بذر پنبه و تدوین برنامه‌های نظارتی مربوط به کارخانجات پنبه پاک کنی و کرک گیری- پیگیری امور طبقه بندی وش پنبه قبل از تصفیه درجهت تعیین مشخصات کیفی پنبه از طریق نمونه برداری از عدلهای پنبه وتصفیه و عدلبندی پنبه و رقم بندی عدل‌های پنبه- تهیه و تنظیم و تعیین مشخصات و تایید اوراق گواهینامه عدل‌های پنبه از نظر طول الیاف‌،رقم‌،واریته‌،تاریخ تصفیه، نوع پنبه و درجه رطوبت- کار با ماشین آلات کارخانه‌های پنبه پاک کنی به منظور تامین روند تصفیه مناسب و استاندارد.- پیش بینی و برآورد نهاده ها، تامین ماشین آلات، تجهیزات و وسایل مورد نیاز کشت پنبه جهت تامین اعتبارات به منظور تامین و توزیع بموقع آنها.- جمع آوری آمار و اطلاعات در زمینه کاشت‌، داشت و برداشت پنبه و دانه‌های روغنی- انجام امور آزمایشگاهی و کنترل کیفی پنبه و تعیین کیفیت الیافت و تهیه گزارش‌های آماری.- کنترل نمونه‌های واصله از استانهای پنبه خیز و بخش غیر دولتی قبل و بعد از آزمایش- جمع آوری و ارسال نمونه‌های الیاف پنبه به آزمایشگاه تکنولوژی الیاف و بررسی خواص پنبه مناطق مختلف کشور.

شرایط احراز (تصدی ) شغل: کاردان امور پنبه

۱- تحصیلات و معلومات: گواهی نامه کاردانی یا کارشناسی و یا همتراز در یکی از رشته‌های تحصیلی ذیل: الف: کاردانی: تکنولوی تولید و فرآوری پنبه- تکنولوژی تولیدات گیاهی– تولید و بهره برداری گیاهان داروئی- تولید و فرآوری پنبه- علوم و تکنولوژی بذر- تولید نهال– تولید دانه‌های روغنی- امور زراعی و باغی با ‌گرایش‌های ( تکنولوژی گیاهپزشکی- تکنولوژی تولیدات باغی- تکنولوژی تولیدات زراعی )- گل و گیاهان زینتی- فرآورده‌های بیولوژیک- تکنولوژی ‌ماشین‌های کشاورزی– ‌ماشین‌های کشاورزی با ‌گرایش‌های (مکانیزاسیون- مکانیسین ) ب: کارشناسی: علوم باغبانی- زراعت و اصلاح نباتات با ‌گرایش‌های ( زراعت- اصلاح نباتات)- مهندسی تولیدات گیاهی- تولید و بهره برداری گیاهان داروئی و معطر- ترویج وآموزش کشاورزی- مهندسی کشاورزی‌، مکانیک ‌ماشین‌های کشاورزی- مهندسی کشاورزی‌، مکانیزاسیون کشاورزی- مهندسی ‌ماشین‌های کشاورزی- گیاه پزشکی

۲- مهارت: – توانایی کار با نرم افزارهای کاربردی رایانه در زمینه‌های تخصصی- توانایی تولید‌، نگهداری‌، حمل و نقل‌، فرآوری و بسته بندی پنبه- توانایی شناسایی و تعیین مشخصات کیفی پنبه از طریق نمونه برداری از عدلهای پنبه- توانایی تصفیه و عدل بندی پنبه و رقم بندی عدل‌های پنبه و مطابقت آن با معیارها‌، ضوابط واستانداردها

۳- دوره‌های آموزشی: ۱-زراعت عمومی ۲‌- گیاه شناسی کاربردی ۳- حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاهی محصولات زراعی

 

عنوان شغل: کارشناس اصلاح نباتات وزراعت

شماره تشخیص: ۲۲‌- ۶

تعریف: این شغل در برگیرنده وظایفی است که متصدیان آن عهده دار مطالعه‌، تحقیق‌، برنامه ریزی‌، هماهنگی‌، نظارت و اجرای خط- مشی‌های اصلاح نباتات وزراعت در قالب سیاست کلی و انجام ‌فعالیت‌های مربوط به اصلاح وبهینه سازی بذور‌، تهیه انواع بذر مطلوب‌، روش‌های نوین زراعت و بررسی خصوصیات زراعی می‌باشند‌.‌فعالیت‌های موجود در این شغل از نظر پیچیدگی و اهمیت وظایف و مسئولیت‌ها ممکن است بر حسب پست مورد تصدی متضمن نظارت‌، مدیریت و سرپرستی تمام یا بخشی از ‌فعالیت‌های فوق نیز باشد‌.

نمونه وظایف و مسئولیت‌ها:

– اجرای خطمشیهای تولید محصولات زراعی در قالب سیاست کلی کشور. – برنامه‌ریزی تولید محصولات زراعی با توجه به برنامه‌های توسعه بخش کشاورزی و نیازهای غذائی دربازارهای داخل و خارج از کشور با رویکرد تولید محصولات دارای مزیت نسبی تولید. – انجام مطالعات در زمینه به کار گیری و توسعه روش‌های نوین کاشت، داشت وبرداشت محصولات زراعی و توسعه کشت در محیط‌های کنترل شده با هدف اصلاح و بهبود روند توسعه کشاورزی کشور- اتخاذ تدابیر لازم به منظور افزایش بهرهوری از عوامل مختلف تولید محصولات زراعی و دستیابی به تولید پایدار متناسب با ظرفیتهای تولید و شرایط اقلیمی مناطق مختلف کشور. – استقرار نظام کیفیت و سلامت محصولات کشاورزی و غذائی با رعایت استانداردها و شاخص‌های کدکس ‌بین‌المللی در تولید‌، فراوری ومصرف محصولات کشاورزی و تهیه وتدوین استاندارد‌های بذور زراعی- نظارت بر تهیه و تدوین شاخص ها‌، ضوابط و دستورالعملهای فنی در مورد مسائل مختلف کاشت، داشت، برداشت و افزایش کمی و کیفی تولید محصولات زراعی به منظور ارائه به واحدهای متولی ترویج کشاورزی. – تعیین نیازهای ترویجی، تحقیقاتی و آموزشی در زمینه محصولات زراعی- مطالعه و کنترل شرایط کاشت‌، داشت وبرداشت در مزارع تهیه وتولید نهال و بذر اعم از خصوصی ویا دولتی و اجرای برنامه‌های تکثیر ویا کنترل و کواهی بذوز مادری- مطالعه و بررسی خصوصیات و ارقام مناسب بذور محصولات زراعی به منظور تطبیق محیطی کشت در مناطق مختلف کشور- مطالعه وبررسی روند تولید و مصرف محصولات زراعی در کشور و ارائه پیشنهادهای لازم در جهت بهینه سازی و کنترل تولید و مصرف در راستای تامین امنیت تولید.‌- ایجاد هماهنگی وارتباط موثر با نهادهای علمی و تحقیقاتی داخلی و خارجی و متخصصین بخش کشاورزی به منظور دستیابی به آخرین یافتههای علمی و تحقیقاتی جدید مربوط به تولید محصولات زراعی- تهیه و تدوین و اجرای ‌طرح‌های ملی مرتبط با تولید و بهبود کمی و کیفی محصولات زراعی- مطالعه وتعیین میزان نیاز بذور مناطق مختلف کشور و ارائه گزارشهای لازم- بررسی وارزیابی وضعیت ‌طرح‌های زراعی اجرا شده و پیشنهاد برنامه‌های اصلاحی لازم به منظور بهینهسازی ‌طرح‌های آتی

شرایط احراز (تصدی ) شغل: کارشناس اصلاح نباتات و زراعت

۱- تحصیلات و معلومات: گواهی نامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکتری و یا همتراز در یکی از رشته‌های تحصیلی ذیل: الف: کارشناسی: علوم باغبانی- زراعت و اصلاح نباتات با ‌گرایش‌های ( زراعت- اصلاح نباتات)- مهندسی تولیدات گیاهی- تولید و بهره برداری گیاهان داروئی و معطر- ترویج وآموزش کشاورزی- گیاه پزشکی- اقتصاد کشاورزی- علوم خاک ب: کارشناسی ارشد: علوم باغبانی با کلیه گرایش ها- مهندسی تولیدات گیاهی با ‌گرایش‌های ( اصلاح گیاهان باغبانی- تولید محصولات باغبانی)- زراعت- علوم و تکنولوژی بذر- اصلاح نباتات- مدیریت کشاورزی- اقتصاد کشاورزی- بیماری شناسی گیاهی- ترویج کشاورزی-آموزش کشاورزی-توسعه روستایی- ترویج وآموزش کشاورزی- شناسایی ومبارزه باعلفهای هرز- بیوتکنولوژی کشاورزی- حشره شناسی کشاورزی- علوم خاک با‌گرایش‌های (شیمی و حاصلخیزی خاک- فیزیک و حفاظت خاک- پیدایش و رده بندی و ارزیابی خاک- بیو لوژی وبیوتکنولوژی خاک) ج: دکتری: زراعت- اصلاح نباتات- علوم باغبانی با کلیه گرایش ها- مکانیزاسیون کشاورزی- مکانیک ‌ماشین‌های کشاورزی- اقتصاد کشاورزی با ‌گرایش‌های (مدیریت مزرعه-اقتصاد منابع طبیعی-سیاست وتوسعه کشاورزی- بازاریابی محصولات کشاورزی)- بیماری شناسی گیاهی- ترویج کشاورزی- توسعه کشاورزی- ترویج وآموزش کشاورزی-آموزش کشاورزی- حشره شناسی کشاورزی- علوم علفهای هرز- بیوتکنولوژی کشاورزی، گیاهی- علوم خاک

۲- مهارت: – توانایی کار با نرم افزارهای کاربردی رایانه در زمینه‌های تخصصی- توانایی به کارگیری و توسعه روش‌های نوین کشاورزی در امور زراعی- توانایی کنترل شرایط کاشت‌، داشت و برداشت محصولات زراعی- توانایی تدوین شاخص‌ها‌، ضوابط کاشت‌، داشت و برداشت محصولات زراعی- توانایی تشخیص و شناسایی ارقام مختلف بذور غلات‌، حبوبات و دانه‌های روغنی

۳- دوره‌های آموزشی: ۱- اصول اصلاح نباتات ۲‌- مدیریت مزرعه ۳‌- تولید محصولات زراعی

 

عنوان شغل: کاردان اصلاح نباتات وزراعت

شماره تشخیص: ۲۳‌- ۶

تعریف: این شغل در برگیرنده وظایفی است که متصدیان آن عهده دار جمع آوری آمار و اطلاعات و انجام فنی و عملی ‌فعالیت‌های مربوط به اصلاح وبهینه سازی بذور‌، تهیه انواع بذر مطلوب‌، بررسی خصوصیات زراعی و سایر امور اصلاح نباتات و زراعت می‌باشند‌.

نمونه وظایف و مسئولیت‌ها:

– پیگیری اجرای برنامه‌های مختلف تکثیر وتولید محصولات زراعی به منظورر کنترل آنها و بازدید مستمر از مزارع تکثیر بذور- کمک در برنامه‌ریزی تولید محصولات زراعی و توسعه گلخانه‌ها با توجه به برنامه‌های توسعه بخش کشاورزی- همکاری در کنترل شرایط کاشت‌، داشت وبرداشت در مزارع تهیه وتولید نهال و بذر اعم از خصوصی ویا دولتی و اجرای برنامه‌های تکثیر ویا کنترل و کواهی بذوز مادری- همکاری در اجرای برنامه‌های مربوط به خصوصیات زراعی و ارقام مناسب بذور محصولات زراعی به منظور کشت در مناطق مختلف کشور- کمک در تطبیق محیطی انواع بذور توزیعی در منطقه مورد عمل و مشارکت در انجام آزمایش‌های ناحیه ای به منظور انتخاب مناسبترین و مطلوبترین بذر برای هر منطقه- همکاری در تهیه و تدوین و اجرای ‌طرح‌های ملی مرتبط با تولید و بهبود کمی و کیفی محصولات زراعی- همکاری در تعیین میزان نیاز بذور مناطق مختلف کشور و ارائه گزارشهای لازم- کمک در تدوین روش‌های نوین تولید محصولات زراعی- همکاری در ترویج زارعین به استفاده از روش‌های نوین زراعی و موثر در جهت بهینه سازی تولید محصولات زراعی- جمع آوری آمار و اطلاعات لازم در زمینه‌های امور زراعی- کمک در تهیه و تدوین دستورالعملهای فنی‌، روش‌ها و استانداردهای فنی و بهداشتی مراحل مختلف کاشت، داشت، برداشت- همکاری درجمع بندی نیازهای ترویجی، تحقیقاتی و آموزشی در زمینه تولید محصولات زراعی و اعلام آن به واحد‌های ذیربط. – همکاری در برآورد نیازهای مربوط به نهادهها، ماشین آلات، وسایل وتجهیزات واعتبارات مورد نیاز بخشهای اجرائی. – پیگیری وجمع آوری گزارشات ازاستانها در خصوص موانع و مشکلات موجود در مسیرتولید، فراوری محصولات زراعی- همکاری در جمع بندی گزارش‌ها و ارزیابی وضعیت ‌طرح‌های اجرا شده جهت تهیه گزارش‌های لازم

شرایط احراز (تصدی ) شغل: کاردان اصلاح نباتات و زراعت

۱- تحصیلات و معلومات: گواهی نامه کاردانی یا کارشناسی و یا همتراز در یکی از رشته‌های تحصیلی ذیل: الف: کاردانی: تکنولوی تولید و فرآوری پنبه- تکنولوژی تولیدات گیاهی- تولید و بهره برداری گیاهان داروئی- تولید و فرآوری پنبه- تولید و فرآوری خرما- کشت و آماده سازی توتون- تولید وفرآوری انگور- میوه‌های سرد سیری- علوم و تکنولوژی بذر- تولید و فرآوری زیتون- تولید نهال- تولید سبزی و صیفی- تولید دانه‌های روغنی- تولید غلات- امور زراعی و باغی با ‌گرایش‌های ( تکنولوژی گیاه پزشکی- تکنولوژی تولیدات باغی- تکنولوژی تولیدات زراعی )- تولید وفرآوری چای- تولید قارچهای خوراکی- گل و گیاهان زینتی- تولید وفرآوری پسته- فرآورده‌های بیولوژیک ب: کارشناسی: علوم باغبانی- زراعت و اصلاح نباتات با ‌گرایش‌های ( زراعت- اصلاح نباتات)- مهندسی تولیدات گیاهی- تولید و بهره برداری گیاهان داروئی و معطر- ترویج وآموزش کشاورزی- گیاه پزشکی- اقتصاد کشاورزی- علوم خاک 

۲- مهارت: – توانایی کار با نرم افزارهای کاربردی رایانه در زمینه‌های تخصصی- توانایی تشخیص و شناسایی ارقام مختلف بذور زراعی- توانایی انتقال استفاده از روش‌های نوین زراعی به کشاورزان

۳- دوره‌های آموزشی: ۱-زراعت عمومی ۲‌- اصول مدیریت مزرعه ۳‌- کشاورزی پایدار و کشت ارگانیک

 

عنوان شغل: کارشناس حفظ نباتات

شماره تشخیص: ۲۴-۶

تعریف: این شغل در برگیرنده وظایفی است که متصدیان آن عهده دار مطالعه‌، بررسی و اجرای خط مشی‌ها و انجام ‌فعالیت‌های مربوط به حفظ نباتات از قبیل مبارزه با آفات‌، تشخیص آفات‌، امراض و انگل‌های نباتی‌، تدوین دستورالعملها‌، بررسی قوانین و مقررات و آئین نامه‌ها ی حفظ نباتات‌، تهیه ‌طرح‌های مبارزه با آفات و تعیین مناطق آلوده‌، تجهیز سموم مناسب جهت جلوگیری از آفات و اجرای مقررات قرنطینه می‌باشند‌.‌فعالیت‌های موجود در این شغل از نظر پیچیدگی و اهمیت وظایف و مسئولیت‌ها ممکن است بر حسب پست مورد تصدی متضمن نظارت‌، مدیریت و سرپرستی تمام یا بخشی از ‌فعالیت‌های فوق نیز باشد‌.

نمونه وظایف و مسئولیت‌ها:

– برنامه ریزی و اجرای خط مشی‌های مبارزه با آفات برای حفظ محصولات کشاورزی از گزند آفات و بیماریها.

– اجرای ضوابط و مقررات مبارزه با آفات و بیماریهای عمومی نباتات و آفات و بیماریهای قرنطینه ای داخلی و خارجی به منظور جلوگیری از حمل و نقل محصولات و نهاده‌های کشاورزی آلوده و مریض به سایر نقاط

– تهیه و تدوین دستورالعمل‌ها ی فنی سمپاش آفات و روش‌های مبارزه با انواع آفات و بیماریهای زراعی و باغی و علفهای هرز‌، مبارزه با آفات غیر عمومی و عمومی‌، همگانی‌، انگل‌ها و امراض نباتی و راهنمایی کشاورزان و باغداران در این زمینه.

– تعیین نوع و ترکیب سموم دفع آفات گیاهی، نحوه و زمان مبارزه و روش حفاظت سلامت انسان و دام در هنگام سمپاشی و دستورات بهداشتی مربوط به آن و اعلام مراتب به طرق مقتضی برای اطلاع عموم.

– صدور پروانه ورود‌، ترخیص‌، ساخت‌، تبدیل‌، بسته بندی و توزیع سموم و سایر مواد دفع آفات نباتی

– صدور پروانه تشکیل مؤسسه‌ها و شرکت‌های خصوصی دفع آفات نباتی و آزمایشگاه‌ها و کلینیک‌ها و انسکتاریوم‌های خصوصی و نظارت به کار آنها.

– جلوگیری از ورود آفات و بیماریهای قرنطینه ای از طریق بازرسی محصولات و فرآورده‌های کشاورزی وارداتی و صدور اجازه ورود محصولات کشاورزی و اندام‌های گیاهی مجاز به کشور و محدود ساختن آفات و بیماریهای قرنطینه داخلی در مناطقی که شیوع یافته است و در صورت لزوم انجام مبارزه برای دفع آنها.

– بازرسی محصولات و فرآورده‌های کشاورزی صادراتی و صدور گواهی بهداشت برای آنها.

– تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده مربوط به آفات‌، بیماریها زراعی و باغی‌، انگل‌ها و امراض نباتی و علفهای هرز به منظور تنظیم ‌طرح‌ها و برنامه‌های لازم حفظ نباتات

– تهیه و تدوین برنامه کوتاه مدت‌، میان مدت و بلند مدت حفظ نباتات در راستای سیاست‌های کلی کشور

– شناسائی آفات‌، امراض و بیماریهای گیاهان زراعی و باغبانی مناطق مختلف و تعیین حدود مناطق آلوده به آفت‌، محل مبارزه‌، مشخص کردن مناطق آلوده و نحوه مبارزه با آنها

– فراهم آوردن موجبات اجرای برنامه‌های مبارزه با آفات عمومی و خصوصی و امور قرنطینه.

– تعیین نیازمندیها و امکانات و تجهیزات و تشخیص اولویتهای مبارزه با آفات عمومی و خصوصی.

– هدایت و راهنمائی کشاورزان و باغداران در در خصوص نحوه استفاده صحیح از دستگاه‌ها و سیستمهای سمپاشی و مبارزه با آفات و بیماریهای گیاهی و علف‌های هرز با تأکید بر استفاده از روش‌های غیرشیمیائی و حفظ محیط زیست.

– تاسیس ایستگاههای مراقبت و مبارزه با آفات و بیماریها گیاهان زراعی و باغی‌، آفات‌، انگل‌ها و امراض نباتی در مناطق آلوده و تهیه برنامه‌های لازم

شرایط احراز (تصدی ) شغل: کارشناس حفظ نباتات

۱- تحصیلات و معلومات: گواهی نامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکتری و یا همتراز در یکی از رشته‌های تحصیلی ذیل: الف: کارشناسی: علوم باغبانی- زراعت و اصلاح نباتات با ‌گرایش‌های ( زراعت- اصلاح نباتات)- مهندسی تولیدات گیاهی- تولید و بهره برداری گیاهان داروئی و معطر- ترویج وآموزش کشاورزی- گیاه پزشکی- بیو تکنولوژی- زیست شناسی با ‌گرایش‌های (عمومی- گیاهی-ژنتیک- میکرو بیولوژی)- زیست شناسی سلولی و مولکولی ب: کارشناسی ارشد: علوم باغبانی با کلیه گرایش ها- مهندسی تولیدات گیاهی با ‌گرایش‌های ( اصلاح گیاهان باغبانی- تولید محصولات باغبانی)- زراعت- علوم و تکنولوژی بذر- اصلاح نباتات- بیماری شناسی گیاهی- ترویج کشاورزی- آموزش کشاورزی- ترویج وآموزش کشاورزی- شناسایی ومبارزه باعلفهای هرز- بیوتکنولوژی کشاورزی- حشره شناسی کشاورزی- علوم محیط زیست- زیست فناوری (بیوتکنولوژی)‌،گرایش میکروبی- زیست شناسی با ‌گرایش‌ها ی ( زیست شناسی تکوینی- سیستماتیک اکولوژی- فیزیولوژی گیاهی- علوم سلولی وملکولی- میکروبیولوژی- بیوشیمی- بیوشیمی گیاهی- ژنتیک ) ج: دکتری: زراعت- اصلاح نباتات- علوم باغبانی با کلیه گرایش ها- بیماری شناسی گیاهی- ترویج کشاورزی- ترویج وآموزش کشاورزی- آموزش کشاورزی- حشره شناسی کشاورزی- علوم علفهای هرز- بیوتکنولوژی کشاورزی، گیاهی- ریز زیست فناوری(نانو بیوتکنولوژی )- زیست شناسی با ‌گرایش‌های ( ژنتیک مولکولی- گیاهان دریایی- بیو شیمی- سیستماتیک گیاهی- فیزیولوژی گیاهی- سلولی تکوینی گیاهی- میکروبیولوژی- گیاه شناسی- سلولی و مولکولی

۲- مهارت: – توانایی کار با نرم افزارهای کاربردی رایانه در زمینه‌های تخصصی- توانایی به کارگیری روش‌های نوین ساخت‌، تبدیل‌، بسته بندی و توزیع سموم- توانایی شناسایی آفات‌، امراض و بیماریهای زراعی و باغی- توانایی به کارگیری روش‌های غیرشیمیائی در دفع آفات وبیماریها و حفظ محیط زیست.

۳- دوره‌های آموزشی: ۱-روش‌های جمع آوری عوامل زنده زیان آور گیاهی و گلکسیون آنها ۲‌- روش‌های کنترل جمعیت عوامل بیماری زای گیاهی ۳‌- اصول مبارزه با آفات و بیماریهای گیاهی ۴‌- سیستماتیک و و رده بندی حشرات

 

عنوان شغل: کاردان حفظ نباتات

شماره تشخیص: ۲۵‌- ۶

تعریف: این شغل در برگیرنده وظایفی است که متصدیان آن عهده دار بررسی یا انجام ‌فعالیت‌های مربوط به حفظ نباتات از قبیل مبارزه با آفات‌، تعیین مناطق آلوده‌، راهنمائی کشاورزان و باغداران در مبارزه با آفات و بیماریهای گیاهی‌، جمع آوری اطلاعات آفات و بیماریها می‌باشند‌.

نمونه وظایف و مسئولیت‌ها:

– همکاری در اجرای مقررات مبارزه با آفات و بیماریهای عمومی نباتات و آفات و بیماریهای قرنطینه ای داخلی و خارجی به منظور جلوگیری از حمل و نقل محصولات و نهاده‌های کشاورزی آلوده و مریض به سایر نقاط- جمع آوری اطلاعات مربوط به آفات‌، بیماریها و انگل‌ها ویا امراض نباتی، انواع سموم و انجام بررسی‌های مقدماتی- تهیه گزارش و همکاری در تهیه و تدوین دستورالعملهای فنی سمپاش آفات و روش‌های مبارزه با انواع آفات و بیماریهای زراعی و باغی و علفهای هرز- همکاری در تعیین نوع و ترکیب سموم دفع آفات گیاهی، نحوه و زمان مبارزه و روش حفاظت سلامت انسان و دام در هنگام سمپاشی و دستورات بهداشتی مربوط به آن و اعلام مراتب به طرق مقتضی برای اطلاع عموم.- همکاری در جلوگیری از ورود آفات و بیماریهای قرنطینه ای از طریق بازرسی محصولات و فرآورده‌های کشاورزی وارداتی و صدور اجازه ورود محصولات کشاورزی و اندام‌های گیاهی مجاز به کشور و محدود ساختن آفات و بیماریهای قرنطینه داخلی در مناطقی که شیوع یافته است و در صورت لزوم انجام مبارزه برای دفع آنها.- همکاری در ایجاد پستهای قرنطینه و بازرسی محصولات و فرآورده‌های کشاورزی صادراتی و صدور گواهی بهداشت به آفت‌، محل مبارزه‌، مشخص کردن مناطق آلوده و نحوه مبارزه با آنهاکمک در شناسائی آفات‌، امراض و بیماریهای گیاهان زراعی و باغبانی مناطق مختلف و تعیین حدود مناطق آلوده- راهنمائی کشاورزان و باغداران در مبارزه با آفات و بیماریهای گیاهی و علف‌های هرز با تأکید بر استفاده صحیح از دستگاه‌ها و سیستمهای سمپاشی و روش‌های غیرشیمیائی و حفظ محیط زیست- همکاری در تاسیس ایستگاههای مراقبت و مبارزه با آفات و بیماریها گیاهان زراعی و باغی‌، آفات‌، انگل‌ها و امراض نباتی در مناطق آلوده و تهیه برنامه‌های لازم- تهیه گزارشهای لازم از مبارزه‌های قبلی و نتایج حاصله جهت ارائه به کارشناسان به منظور تعیین بهترین روش مبارزه

شرایط احراز (تصدی ) شغل: کاردان حفظ نباتات

۱- تحصیلات و معلومات: گواهی نامه کاردانی یا کارشناسی و یا همتراز در یکی از رشته‌های تحصیلی ذیل: الف: کاردانی: تکنولوی تولید و فرآوری پنبه- تکنولوژی تولیدات گیاهی- تولید و بهره برداری گیاهان داروئی- تولید و فرآوری پنبه- تولید و فرآوری خرما- کشت و آماده سازی توتون- تولید وفرآوری انگور- میوه‌های سرد سیری- علوم و تکنولوژی بذر- تولید و فرآوری زیتون- تولید نهال- تولید سبزی و صیفی- تولید دانه‌های روغنی- تولید غلات- امور زراعی و باغی با ‌گرایش‌های ( تکنولوژی گیاه پزشکی- تکنولوژی تولیدات باغی- تکنولوژی تولیدات زراعی )- تولید وفرآوری چای- تولید قارچهای خوراکی- گل و گیاهان زینتی- تولید وفرآوری پسته- فرآورده‌های بیولوژیک ب: کارشناسی: علوم باغبانی- زراعت و اصلاح نباتات با ‌گرایش‌های ( زراعت- اصلاح نباتات)- مهندسی تولیدات گیاهی- تولید و بهره برداری گیاهان داروئی و معطر- ترویج وآموزش کشاورزی- گیاه پزشکی- بیو تکنولوژی- زیست شناسی با ‌گرایش‌های (عمومی- گیاهی)- زیست شناسی سلولی و مولکولی

۲- مهارت: – توانایی کار با با نرم افزارهای کاربردی رایانه در زمینه‌های تخصصی- توانایی شناسایی آفات و بیماریهای گیاهان زراعی- توانایی جمع آوری آمار و اطلاعات انواع آفات‌، بیماریها وسموم نباتات

۳- دوره‌های آموزشی: ۱-روش‌های جمع آوری عوامل زنده زیان آور گیاهی و گلکسیون آنها ۲‌- روش‌های کنترل جمعیت عوامل بیماری زای گیاهی ۳‌- اصول مبارزه با آفات و بیماریهای گیاهی ۴- سیستماتیک و رده بندی حشرات

 

عنوان شغل: کارشناس امور باغبانی

شماره تشخیص: ۲۶‌- ۶

تعریف: این شغل در برگیرنده وظایفی است که متصدیان آن عهده دار مطالعه‌، بررسی‌، اجرای خط مشی‌ها و انجام ‌فعالیت‌های مربوط به تهیه طرح جامع تولید انواع محصولات باغی‌، تدوین دستورالعملها ی فنی‌، روش‌ها و استاندارد‌های فرآوری و نگهداری محصولات باغی‌، تهیه ‌طرح‌های احیاء‌، توسعه‌، اصلاح باغات، گلخانه ها‌، نهالستانها می‌باشند‌.‌ فعالیت‌های موجود در این شغل از نظر پیچیدگی و اهمیت وظایف و مسئولیت‌ها ممکن است بر حسب پست مورد تصدی متضمن نظارت‌، مدیریت و سرپرستی تمام یا بخشی از ‌فعالیت‌های فوق نیز باشد‌.

نمونه وظایف و مسئولیت‌ها:

– برنامه ریزی و اجرای خطمشیهای تولید انواع میوه‌، نخیلات و محصولات باغی در قالب سیاست کلی کشور- برنامه‌ریزی جامع تولید انواع میوه با توجه به برنامه‌های توسعه بخش کشاورزی و نیازهای غذائی در بازارهای داخل و خارج از کشور با رویکرد تولید محصولات دارای مزیت نسبی تولید- به کار گیری روش‌های نوین کشاورزی در امور باغی- اتخاذ تدابیر لازم به منظور افزایش بهرهوری از عوامل مختلف تولید انواع میوه و دستیابی به تولید پایدار متناسب با ظرفیتهای تولید و شرایط اقلیمی مناطق مختلف کشور- انجام امور استقرار نظام کیفیت و سلامت محصولات باغی با رعایت استانداردها و شاخص‌های کدکس ‌بین‌المللی و اجرای استانداردهای ملی در تولید، فرآوری، برچسب زنی و حمل و نقل میوه- تهیه و تدوین روش‌ها و استانداردهای فنی و بهداشتی‌، شاخص‌ها‌، ضوابط و دستورالعملهای فنی در مراحل مختلف کاشت، داشت، برداشت مطابق با استانداردهای جهانی با هماهنگی واحد‌های ذیربط- تعیین نیازهای ترویجی، تحقیقاتی و آموزشی و برآورد نیازهای مربوط به نهادهها، ماشین آلات‌، وسایل و تجهیزات و اعتبارات مورد نیاز در زمینه تولید انواع میوه و اعلام آن به واحد ذیربط و پیگیری تا حصول نتیجه.- شناسایی موانع و مشکلات موجود در مسیر تولید‌، فرآوری و بازاریابی انواع میوه‌، گل و گیاهان زینتی در مناطق مختلف کشور و تعیین مناسبترین روش رفع آنها.- ایجاد ارتباط موثر با نهادهای علمی و تحقیقاتی داخلی و خارجی و متخصصین بخش کشاورزی به منظور دستیابی به آخرین یافتههای علمی و تحقیقاتی جدید مربوط به تولید محصولات باغی- ایجاد ارتباط موثر با واحدهای ذیربط تعیین قیمت تضمینی و بیمه، تعیین استاندارد تولید و مصرف انواع میوه- تهیه و تدوین ‌طرح‌ها و پروژه‌های امور باغبانی و اجرای ‌طرح‌های ملی مرتبط با تولید بر حسب مورد- بررسی و تدوین آیین نامه اجرایی تایید شرکت‌های گواهی دهنده HACCP محصولات باغی و گردش کار اجرایی استقرار سیستم HACCP در واحدهای فرآوری محصولات باغی با هماهنگی مراجع ذیربط- اصلاح استانداردهای ملی محصولات باغی بر اساس نتایج طرح HACCP بویژه استاندارد‌های ملی و کاهش حد مجاز محصولات باغی نارس‌، آفت زده‌،کپک زده و تعیین حد مجاز برای محصولات باغی و بررسی عیار قابل قبول- جمع آوری آمار و اطلاعات لازم مورد نیاز در زمینه شناسایی ارقام مختلف درختان میوه و انواع نهال مثمر و غیر مثمر‌، انواع گل و گیاهان زینتی‌، ارزیابی گلخانه‌ها و تعیین میزان تولید در سطح کشور و تجزیه و تحلیل اطلاعات

شرایط احراز (تصدی ) شغل: کارشناس امور باغبانی

۱- تحصیلات و معلومات: گواهی نامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکتری و یا همتراز در یکی از رشته‌های تحصیلی ذیل: الف: کارشناسی: علوم باغبانی- زراعت و اصلاح نباتات با ‌گرایش‌های ( زراعت- اصلاح نباتات)- مهندسی تولیدات گیاهی- تولید و بهره برداری گیاهان داروئی و معطر- ترویج وآموزش کشاورزی- گیاه پزشکی- علوم خاک ب: کارشناسی ارشد: علوم باغبانی با کلیه گرایش ها- مهندسی تولیدات گیاهی با ‌گرایش‌های ( اصلاح گیاهان باغبانی- تولید محصولات باغبانی)-زراعت- علوم و تکنولوژی بذر- اصلاح نباتات- مدیریت کشاورزی- بیماری شناسی گیاهی- ترویج کشاورزی-آموزش کشاورزی- ترویج وآموزش کشاورزی- شناسایی ومبارزه باعلفهای هرز- بیوتکنولوژی کشاورزی- حشره شناسی کشاورزی- علوم خاک با‌گرایش‌های (شیمی و حاصلخیزی خاک- فیزیک و حفاظت خاک- پیدایش و رده بندی و ارزیابی خاک- بیو لوژی وبیوتکنولوژی خاک) ج: دکتری: زراعت- اصلاح نباتات- علوم باغبانی با کلیه گرایش ها- بیماری شناسی گیاهی- ترویج کشاورزی- توسعه کشاورزی- ترویج وآموزش کشاورزی-آموزش کشاورزی- حشره شناسی کشاورزی- علوم علفهای هرز- بیوتکنولوژی کشاورزی، گیاهی- علوم خاک

۲- مهارت: – توانایی کار با نرم افزارهای کاربردی رایانه در زمینه‌های تخصصی- توانایی شناسایی وبه کارگیری روش‌های نوین کشاورزی در امور باغی- توانایی تدوین روش‌ها و استانداردهای ملی باغبانی مطابق با استاندارد‌های جهانی- توانایی تشخیص و شناسایی ارقام مختلف درختان- توانایی شناسایی موانع و مشکلات موجود در مسیر تولید محصولات باغی

۳- دوره‌های آموزشی: ۱-طراحی احداث باغ ۲‌- پایه درختان میوه ۳- آشنایی با روش‌های کاشت و داشت و برداشت میوه ۴‌- آشنایی با روش‌های نوین کشاورزی در امور باغبانی

 

عنوان شغل: کاردان امور باغبانی

شماره تشخیص: ۲۷‌- ۶

تعریف: این شغل در برگیرنده وظایفی است که متصدیان آن عهده دار انجام ‌فعالیت‌های مربوط به جمع آوری اطلاعات تولید انواع محصولات باغی‌، شناسایی ارقام مختلف درختان و اصلاح باغات می‌باشند‌.

نمونه وظایف و مسئولیت‌ها:

– همکاری در تهیه برنامه‌های بهره برداری بهینه از سرمایه‌، زمین و منابع انسانی و سایر امکانات در زمینه باغبانی و باغداری.

– همکاری در تعیین نیازهای مربوط به نهاد ه ها‌، ماشین آلات‌، وسایل و تجهیزات امور باغبانی و پیگیری در جهت تامین و توزیع بموقع آنها.

– راهنمایی باغداران در به کارگیری روش‌های مناسب کاشت‌، داشت و برداشت و نگهداری محصولات باغبانی.

– پیگیری تغییر و تبدیل و اصلاح باغات قدیمی و سنتی به باغات احداث شده با سیستمهای جدید باغبانی و باغداری. – همکاری در تهیه و تدوین و ارائه روش‌های مناسب برای نگهداری‌، تبدیل- بسته بندی و حمل و نقل تولیدات باغبانی. – همکاری در بررسی مستمر روند چگونگی تولید و فرآوری محصولات باغی و مصرف آن- شناسایی مشکلات تولید محصولات باغی و تعیین ارقام مناسب در مناطق مختلف کشور

– تهیه و جمع آوری اطلاعات و شناسایی ارقام مختلف درختان میوه و انواع نهال مثمر و غیر مثمر‌، انواع گل و گیاهان زینتی‌، ارزیابی گلخانه‌ها و تعیین میزان تولید در سطح کشور- بررسی روش‌های مناسب در خصوص تضمین خرید و بیمه محصولات باغی- بررسی واعلام روش‌های مناسب جهت توسعه مکانیزاسیون در باغات میوه‌، نهالستانها و گلخانه‌ها

شرایط احراز (تصدی ) شغل: کاردان امور باغبانی

۱- تحصیلات و معلومات: گواهی نامه کاردانی یاکارشناسی و یا همتراز در یکی از رشته‌های تحصیلی ذیل: الف: کاردانی: تکنولوی تولید و فرآوری پنبه- تکنولوژی تولیدات گیاهی- تولید و بهره برداری گیاهان داروئی- تولید و فرآوری پنبه- تولید و فرآوری خرما- کشت و آماده سازی توتون- تولید وفرآوری انگور- میوه‌های سرد سیری- علوم و تکنولوژی بذر- تولید و فرآوری زیتون- تولید نهال- تولید سبزی و صیفی- تولید دانه‌های روغنی- تولید غلات- امور زراعی و باغی با ‌گرایش‌های ( تکنولوژی گیاهپزشکی- تکنولوژی تولیدات باغی- تکنولوژی تولیدات زراعی )- تولید وفرآوری چای- تولید قارچهای خوراکی- گل و گیاهان زینتی- تولید وفرآوری پسته- فرآورده‌های بیولوژیک ب: کارشناسی: علوم باغبانی- زراعت و اصلاح نباتات با ‌گرایش‌های ( زراعت- اصلاح نباتات)- مهندسی تولیدات گیاهی- تولید و بهره برداری گیاهان داروئی و معطر- ترویج وآموزش کشاورزی- گیاه پزشکی- علوم خاک

۲- مهارت: – توانایی کار با نرم افزارهای کاربردی رایانه در زمینه‌های تخصصی- توانایی به کار گیری روش‌های نوین برای نگهداری‌، تبدیل‌، بسته بندی و حمل و نقل تولیدات باغی- توانایی تشخیص و شناسایی ارقام مختلف درختان- توانایی استفاده از ماشین آلات‌، وسایل و تجهیزات امور باغبانی

۳- دوره‌های آموزشی: ۱-باغبانی عمومی ۲‌- خاکشناسی و تغذیه درختان ۳‌- مبانی آفات و بیماریها

 

عنوان شغل: کارشناس امور زمین

شماره تشخیص: ۲۸-۶

تعریف: این شغل در برگیرنده وظایفی است که متصدیان آن عهده دار مطالعه و بررسی قوانین و مقررات و آئین نامه‌های اصلاحات اراضی‌، تهیه ‌طرح‌های واگذاری زمین‌، تعیین تکلیف اراضی اختلافی و تقسیم یا فروش املاک دولتی مزروعی یا غیر مزروعی‌، موقوفات و اراضی بایر می‌باشند‌.‌فعالیت‌های موجود در این شغل از نظر پیچیدگی و اهمیت وظایف و مسئولیت‌ها ممکن است بر حسب پست مورد تصدی متضمن نظارت‌، مدیریت و سرپرستی تمام یا بخشی از ‌فعالیت‌های فوق نیز باشد‌.

نمونه وظایف و مسئولیت‌ها:

– شناسایی‌، استعداد یابی و تعیین کاربری اراضی ملی و دولتی‌، منابع ملی کشور اعم از جنگل‌، مرتع‌، بیابان و اراضی مستحدث و ساحلی اراضی موات‌، بایر و سایر اراضی دولتی جهت تثبیت مالکیت دولت بر این عرصه ها- انجام ضوابط‌، مقررات و تکالیف قانونی مرتبط با املاک دولتی و خرید‌، فروش و تقسیم اراضی- تمهیدات لازم به منظور حفظ حقوق دولت در امور مربوط اراضی و املاک مزروعی و غیر مزروعی خالصه، موقوفات و مستثنیات آنها- فراهم نمودن مقدمات لازم برای تثبیت مالکیتهای شرعی و قانونی‌، حفظ یکپارچگی و کاربری اراضی کشاورزی با رعایت حقوق متقابل مردم و دولت.- رسیدگی به اعتراضات و شکایات مربوط به اجرای قوانین و مقررات مربوط به اصلاحات ارضی و رفع اشتباهات ناشی از واگذاری و مطالعه به منظور حل اختلاف موجود و ارائه راه حل‌های مربوط- جمع آوری اطلاعات مربوط به اراضی کشاورزی کشور به منظور تهیه و تنظیم شناسنامه آنها- مطالعه در زمینه توسعه سطح زیر کشت از طریق تملک واگذاری اراضی مشمول قوانین مربوط- نظارت بر امور واگذاری زمین برای ‌طرح‌های زراعی‌، باغبانی و نظایر آنها- نظارت بر اجرای قانون ملی شدن جنگلها و مراتع شامل شناسایی و تشخیص نقشه‌، انتشار آگهی‌، اخذ سند مالکیت- مطالعه و بررسی قوانین و بخشنامه‌های موجود در خصوص تعیین تکلیف اراضی اختلافی‌، اصلاح و بازنگری سوابق- بررسی و نظارت بر آراء صادره از هیأتهای تعیین تکلیف اراضی اختلافی‌، اصلاح و بازنگری سوابق سنواتی- نظارت براجرای ‌طرح‌ها در اراضی ملی ودولتی تخصیص داده شده وارزیابی عملکرد کمیته‌های استعدادیابی وتخصیص اراضی

– مطالعه و بررسی اثرات اجتماعی‌، فرهنگی و اقتصادی واگذاری اراضی در اجرای مقررات و ضوا بط قانونی- برنامه ریزی و پیگیری لازم به منظور انعقاد قرارداد اجاره ‌طرح‌ها‌، واریز وجوه مورد اجاره و انتقال قطعی اسناد اراضی مورد واگذاری با توجه به دستورالعملهای موجود- مطالعه و بررسی قوانین موجود ودرخواستهای متقاضیان واگذاری زمین ووضعیت حقوقی و ثبتی اراضی مورد درخواست- رسیدگی به آراء صادره کمیسیونهای ماده واحده موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی حسب مورد- بررسی وکنترل نقشه‌های اراضی ملی وتفکیک انفال وثبت ودرج نتایج عملکرد ممیزی اراضی دردفاتر ثبت اراضی ملی ودولتی‌- انجام امورمربوط به اراضی موات وبایر متعلق به دولت ومراتع واقع درمحدوده روستاها

شرایط احراز (تصدی ) شغل: کارشناس امور زمین

۱- تحصیلات و معلومات: گواهی نامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکتری و یا همتراز در یکی از رشته‌های تحصیلی ذیل: الف: کارشناسی: جنگل داری-مهندسی منابع طبیعی-جنگل داری با‌گرایش‌های (-جنگل داری-جنگل شناسی و اکولوژی جنگل- مهندسی جنگل- جنگل داری مناطق خشک- مدیریت جنگلهای غرب- مدیریت جنگل داری درپارکهای جنگلی- جنگل داری عمومی- جنگل داری شهری- مسائل اقتصادی اجتماعی جنگل)- جنگل داری و پارکهای جنگلی- جنگل داری جامع- مرتع وآبخیزداری- مهندسی منابع طبیعی- مرتع وآبخیزداری- مرتع داری- احیا و بهره برداری از مناطق بیابانی- محیط زیست- علوم باغبانی- زراعت و اصلاح نباتات با ‌گرایش‌های ( زراعت- اصلاح نباتات) ب: کارشناسی ارشد: مهندسی منابع طبیعی-جنگل شناسی واکولوژی جنگل- مهندسی منابع طبیعی- مسائل اقتصادی اجتماعی جنگل- مهندسی منابع طبیعی- مهندسی جنگل- مهندسی منابع طبیعی- جنگل داری- مهندسی منابع طبیعی-مرتعداری- مهندسی منابع طبیعی-آبخیزداری- علوم باغبانی با کلیه گرایش ها- زراعت- اصلاح نباتات ج:دکتری: جنگل داری- علوم جنگل با ‌گرایش‌های (جنگل داری- جنگل شناسی و اکو لوژی جنگل- مهندسی جنگل- مسائل اقتصادی اجتماعی جنگل)- علوم ومهندسی آبخیزداری- علوم مرتع- زراعت- اصلاح نباتات- علوم باغبانی با کلیه گرایش‌ها

۲- مهارت: – توانایی کار با نرم افزارهای رایانه در زمینه‌های تخصصی- توانایی ارزیابی ‌فعالیت‌های تثبیت مالکیتهای شرعی و قانونی‌، حفظ یکپارچگی و کاربری اراضی کشاورزی- توانایی بکار گیری قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک در امور زمین

۳- دوره‌های آموزشی: ۱-قانون واگذاری و احیاء اراضی ۲‌- مالکیت اراضی مزروعی در دوران انقلاب اسلامی ۳‌- نظام‌های بهره برداری و توسعه کشاورزی ۴‌- قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک 

 

عنوان شغل: کارشناس دامپروری

شماره تشخیص: ۲۹‌- ۶

تعریف: این شغل در برگیرنده وظایفی است که متصدیان آن عهده دار مطالعه‌، بررسی‌، اجرای خط مشی‌ها و انجام ‌فعالیت‌های مربوط به تولید‌، پرورش‌، اصلاح نژاد دام و طیور و زنبور عسل‌، تعیین‌، طراحی و توسعه الگوهای فنی دامپروری‌، تدوین ضوابط و استانداردهای ساختار اماکن دامی‌، تعیین صلاحیت و شرایط فنی متقاضیان صدور پروانه و تهیه برنامه‌های دامپروری می‌باشند‌.‌فعالیت‌های موجود در این شغل از نظر پیچیدگی و اهمیت وظایف و مسئولیت‌ها ممکن است بر حسب پست مورد تصدی متضمن نظارت‌، مدیریت و سرپرستی تمام یا بخشی از ‌فعالیت‌های فوق نیز باشد‌.

نمونه وظایف و مسئولیت‌ها:

– برنامه ریزی و اجرای خط مشی‌های زیر بخش امور دامپروری در زمینه توسعه و بهبود تولید محصولات دام‌، طیور و زنبور عسل در چارچوب اهداف وبرنامه‌های مصوب.

– تهیه و تدوین و اجرای صحیح نظام دامپروری جهت توسعه ‌فعالیت‌های پرورش انواع دام‌، طیور و زنبور عسل با هدف افزایش میزان تولید- بررسی و شناخت موانع و مشکلات موجود در مسیر توسعه تولید محصولات دامی.

– تهیه و تدوین شاخص ها‌، الگوها‌، ضوابط و دستورالعمل‌های فنی در امور دامپروری- برآورد و پیشنهاد کمیت ماشین آلات و ادوات مورد نیاز جهت مکانیزه نمودن ‌فعالیت‌های دامپروری و انعکاس به اداره فناوری‌های مکانیزه کشاورزی جهت تامین آنها.

– بررسی صلاحیت و شرایط فنی متقاضیان صدور پروانه و مجوز دامپروری و صدور پروانه دامداریها و مرغداریها وشترداری صنعتی وتهیه نقشه وکروکی زمین ونظارت براحداث و بهره برداری آنها.

– شناسایی و معرفی نژادهای داخلی و خارجی و دورگه دام به دامداران با تشریح خصوصیات دامها- نظارت بر رکوردگیری میزان تولیدات دامی شامل گوشت‌، شیر‌، پشم‌، تخم مرغ‌، عسل و….- بررسی ‌طرح‌های انتقال دامداریها به خارج از شهرها و ایجاد و راه اندازی مجتمع‌های دامداری صنعتی ومیادین عرضه دام وغیره. ..

– تهیه برنامه‌های مربوط به ساماندهی ساختار اماکن دامی بر اساس اصول مهندسی دامپروری و تعیین ظرفیتهای لازم به منظور تأمین امنیت غذایی جامعه

– برنامه ریزی جهت حفظ و توسعه سرمایه گذاریهای و تعیین مناطق مختلف سرمایه گذاری در بخش دام با توجه به مزیتهای نسبی در راستای سیاست کلان زیر بخش و تکمیل ظرفیتهای موجود دامداریها و ایجاد ظرفیتهای جدید در جهت جذب سرمایه گذاریها

– نظارت براجرای برنامه‌های مربوط به حفظ منابع و ذخایر ژنتیکی دام و اصلاح نژاد آنها و نظارت بر عملیات ثبت مشخصات تهیه و انجام اسپرم‌، رکوردگیری و…

– نظارت براجرای برنامه‌های ساماندهی شاغلین زیربخش امور دام‌، هدایت و حمایت لازم در زمینه حفظ اشتغال

– نظارت بر اجرای ‌طرح‌های دامداری روستایی و عشایری

– ایجاد گله‌های نمونه جهت اصلاح روش‌های معمول گله داری و روش‌های تولید فرآورده‌های دامی

– برنامه ریزی و تقویت فرهنگ بیمه در دامداران و گسترش حمایتی بیمه در کلیه سطوح بهره برداران با حل مشکلات تولید و ایجاد ثبات در تولید محصولات دامی

– بررسی و پیگیری لازم جهت ایجاد و احداث مجتمع‌های کشتارگاهی‌، میادین دام‌، صنایع وابسته و صنایع تبدیلی مناسب با حجم تولیدات فراورده‌های دامی مناطق مختلف و پرداخت تسهیلات جهت احداث تأسیسات وتجهیزات لازم

– ایجاد سیستم‌های اطلاعاتی دامپروری‌، قیمت نهاده‌ها و فراورده‌های دامی‌، تهیه و اجرای ‌طرح‌های آماری لازم

– آموزش و ترویج دامدارن برای افزایش سطح آگاهی و اطلاعات دامداران

– تعیین نیازهای تحقیقاتی و آموزشی در زمینه دام‌، طیور و زنبورعسل

– برقراری ارتباط و تعامل با مؤسسات تحقیقاتی، مطالعاتی، ترویجی به منظور بهرهگیری از فناوری نوین و توسعه الگوهای مناسب و عملی نمودن یافتههای تحقیقاتی در زمینه دامپروری

– حمایت و تقویت ‌تشکل‌های مردمی در زیر بخش امور دام‌، طیور و زنبور عسل و حمایت حقوقی از دامداران

شرایط احراز (تصدی ) شغل: کارشناس دامپروری

۱- تحصیلات و معلومات: گواهی نامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکتری و یا همتراز در یکی از رشته‌های تحصیلی ذیل: الف: کارشناسی: علوم دامی( دام- طیور)-مهندسی تولیدات دامی- پرورش طیور- پرورش گاو و گاو میش- پرورش اسب- پرورش گوسفند و بز- پرورش زنبور عسل- دامپزشکی با گرایش علوم اسب و اسبداری- علوم وصنایع غذایی-مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی- مهندسی علوم و صنایع غذایی- شیر و فرآورده‌های لبنی- گوشت و فرآورده‌های گوشتی ب: کارشناسی ارشد: پرورش و مدیریت تولید طیور-علوم دامی( اصلاح نژاد دام-تغذیه دام- فیزیولوژی)- مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی- علوم و صنایع غذایی با ‌گرایش‌های (تکنولوژی صنایع غذایی- شیمی مواد غذایی- میکروبیو لوژی مواد غذایی)- دامپزشکی گرایش پیشگیری بیماریهای دامی د: دکتری: تغذیه دام- دامپروری- اصلاح نژاد دام- فیزیو لوژی دام- علوم و صنایع غذایی- دامپزشکی با کلیه ‌گرایش‌ها

۲- مهارت: – توانایی کار با نرم افزارهای رایانه در زمینه‌های تخصصی- توانایی تهیه و تدوین الگوها و دستورالعمل‌ها ی فنی مرتبط با دامپروری- توانایی طراحی و اجرای ‌طرح‌هاو پروژه‌های دامپروری- توانایی شناسایی نژادهای مختلف دامهای داخلی و خارجی

۳- دوره‌های آموزشی: ۱-سیاست‌ها و خط مشی‌های کلان زیر بخش دامپروری ۲‌- سیاست تنظیم بازار محصولات دامی ۳‌- اصول ژنتیک دام و طیور ۴‌- نقش فرآورده‌های دامی در بهبود الگوی تغذیه

 

عنوان شغل: کاردان دامپروری

شماره تشخیص: ۳۰‌- ۶

تعریف: این شغل در برگیرنده وظایفی است که متصدیان آن عهده دار بررسی و یا انجام ‌فعالیت‌های مربوط به جمع آوری اطلاعات‌، رکورد گیری میزان تولیدات دامی‌، ساماندهی ساختار اماکن دامی‌، اجرای پروار بندی و تولید‌، پرورش‌، اصلاح نژاد دام و طیور و زنبور عسل می‌باشند‌.

نمونه وظایف و مسئولیت‌ها:

– همکاری در تهیه و تدوین الگوها و دستورالعمل‌های فنی امور مختلف دامپروری- کمک در بررسی صلاحیت و شرایط فنی متقاضیان صدور پروانه و مجوز دامپروری و صدور پروانه دامداریها و مرغداریها وشترداری صنعتی وتهیه نقشه وکروکی زمین ونظارت براحداث و بهره برداری آنها.- شناسایی و معرفی نژادهای داخلی و خارجی و دو رگه دام به دامداران با تشریح خصوصیات دامها- رکوردگیری میزان تولیدات دامی شامل گوشت‌، شیر‌، پشم‌، تخم مرغ‌، عسل و….‌

– پیگیری اجرای طرح انتقال دامداریها به خارج از شهرها و ایجاد و راه اندازی مجتمع‌های دامداری صنعتی ومیدان عرضه دام- ساماندهی شاغلین زیربخش امور دام و نظارت برسکونت وکوچ وتهیه آمار وتولید سالانه زنبورداران سیار‌- پیگیری اجرای برنامه‌های مربوط به ساماندهی ساختار اماکن دامی زیر نظر کارشناسان دامپروری و تکمیل ظرفیتهای موجود دامداریها و ایجاد ظرفیتهای جدید در جهت جذب سرمایه گذاریها.- پیگیری اجرای ‌طرح‌های حفظ منابع و ذخایر ژنتیکی دام‌، اصلاح نژاد‌، عملیات ثبت مشخصات‌، انجام اسپرم ورکوردگیری- همکاری در تهیه و تدوین و اجرای ‌طرح‌های دامداری روستایی و عشایری‌، ایجاد گله‌های نمونه جهت اصلاح روش‌های معمول گله داری و روش‌های تولید فرآورده‌های دامی- پروار بندی با در نظر گرفتن روش‌های جدید وکنترل پارازیت‌، تشخیص وجدا کردن دامهای بیمار با نظرکارشناسان- همکاری در ایجاد و احداث مجتمع‌های کشتارگاهی‌، میادین دام‌، صنایع وابسته و صنایع تبدیلی مناسب با حجم تولیدات فراورده‌های دامی مناطق مختلف و پرداخت تسهیلات جهت احداث تأسیسات وتجهیزات لازم- ایجاد سیستم‌های اطلاعاتی دامپروری‌، قیمت نهاده‌ها و فراورده‌های دامی‌، تهیه و اجرای ‌طرح‌های آماری لازم- همکاری در آموزش و ترویج دامدارن در جهت افزایش دانش و آگاهی دامداران – بازدید از ایستگاههای دامپروری حوزه مربوطه وهمکاری در اجرای ‌طرح‌های دامپروری وتامین وسایل و تجهیزات مورد نیاز ایستگاههای دامپروری

شرایط احراز (تصدی ) شغل: کاردان دامپروری

۱- تحصیلات و معلومات: گواهی نامه کاردانی یاکارشناسی و یا همتراز در یکی از رشته‌های تحصیلی ذیل: الف: کاردانی: تکنولوژی تولیدات دامی- پرورش اسب- پرورش زنبور عسل- نوغانداری- بهداشت فرآورده‌های دامی- فرآوری خوراک دام- پرورش طیور- پرورش گاو- پرورش گوسفند و بز- امور دامی با ‌گرایش‌های ( تکنولوژی دام- تکنولوژی پرورش طیور- تکنولوژی پرورش گاو و گاو میش- تکنولوژی دامداری در مراتع- تکنولوژی مواد غذایی- شیر و فرآورده‌های لبنی- گوشت و فرآورده‌های گوشتی- دامپزشکی- علمی کاربردی بهداشتیار دامپزشکی- بهداشت و بیماریهای طیور- بهداشت و بیماریهای اسب- بهداشت و بیماریهای گاو- بهداشت و بیماریهای دامهای کوچک ب: کارشناسی: علوم دامی( دام- طیور)-مهندسی تولیدات دامی- پرورش طیور- پرورش گاو و گاو میش- پرورش اسب- پرورش گوسفند و بز- پرورش زنبور عسل- دامپزشکی با گرایش علوم اسب و اسبداری- علوم وصنایع غذایی-مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی- مهندسی علوم و صنایع غذایی- شیر و فرآورده‌های لبنی- گوشت و فرآورده‌های گوشتی

۲- مهارت: – توانایی کار با نرم افزارهای رایانه در زمینه‌های تخصصی- توانایی رکوردگیری میزان تولیدات دامی- توانایی اجرای ‌طرح‌های دامپروری- توانایی شناسایی و معرفی نژاد برتر دام

۳- دوره‌های آموزشی: ۱-جیره نویسی در تغذیه دام وطیور ۲‌- اصول محاسبه قیمت تمام شده محصولات دامی ۳‌- اصول ژنتیک دام و طیور ۴‌- نقش فرآورده‌های دامی در بهبود الگوی تغذیه

 

عنوان شغل: کارشناس تغذیه دام

شماره تشخیص: ۳۱‌- ۶

تعریف: این شغل در برگیرنده وظایفی است که متصدیان آن عهده دار مطالعه‌، بررسی‌،اجرای خط مشی‌ها و یا انجام ‌فعالیت‌های مربوط به تعیین‌، طراحی و توسعه الگوهای جایگاه دام‌، تدوین ضوابط و استانداردهای منابع خوراک و روش‌های آزمایشگاهی تغذیه، آنالیز مواد غذایی‌، ارتقاء سطح کمی و کیفی تغذیه دام و عمل آوری منابع خوراکی دام می‌باشند. ‌فعالیت‌های موجود در این شغل از نظر پیچیدگی و اهمیت وظایف و مسئولیت‌ها ممکن است بر حسب پست مورد تصدی متضمن نظارت‌، مدیریت و سرپرستی تمام یا بخشی از ‌فعالیت‌های فوق نیز باشد‌.

نمونه وظایف و مسئولیت‌ها:

– تهیه و تدوین برنامه‌های کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت در خصوص بهینهسازی جایگاه دام و ارتقاء سطح کمی و کیفی تغذیه دام

– انجام مطالعات و بررسیهای لازم به منظور شناخت وضعیت تغذیه و جایگاه دام – شناسایی و معرفی منابع علوفهای خوراک دام با همکاری مراجع مرتبط در تهیه، تولید و فرآوری آنها – برآورد ظرفیتها، نیازها و نارساییها در رابطه با تغذیه وبهداشت جایگاه دام – تهیه و تدوین دستورالعملها‌، ضوابط و استانداردهای مربوط به تهیه، تولید و نگهداری، توزیع، مصرف‌، روش‌های آزمایشگاهی تغذیه، آنالیز مواد غذایی و احداث آزمایشگاههای آنالیز خوراک دام‌، کیفیت خوراکها، مکملها و افزودنیهای خوراکی دام منطبق با مقررات غذایی بینالمللی کدکس – نظارت بر اجرای ‌طرح‌های خروج دام از محدوده شهری و احداث مجتمعهای دامداری براساس سیاست‌های بهداشتی تعیین شده – انجام بررسیها و حمایت لازم در ارتقاء سطح کمی و کیفی تولیدات کارخانجات خوراک دام و طیور و صنایع وابسته – همکاری با مراجع ذیصلاح در خصوص صادرات و واردات خوراک دام، مواد اولیه مورد مصرف و تجهیزات مورد نیاز – بررسی و اظهارنظر در خصوص صدور مجوزهای مربوط به احداث مجتمعهای دامپروری، کارخانجات خوراک دام و صنایع وابسته، دامداریهای کوچک روستایی، آزمایشگاههای آنالیز مواد غذایی و صنایع جانبی – تعیین نیازهای تحقیقاتی و آموزشی در زمینه تغذیه و جایگاه دام و همکاری با مؤسسات تحقیقاتی، مطالعاتی، ترویجی جهت استفاده از یافتههای علمی و تحقیقاتی جدید در زمینه تغذیه و جایگاه دام – مطالعه، شناسایی و به کارگیری روش‌های مختلف فرآوری و عمل آوری منابع خوراکی دام با تکیه بر پسماندها و زائدات کشاورزی و صنعتی – آموزش فناوریهای جدید تغذیهای به همکاران استانی و برگزاری دورههای آموزشی و پایلوتهای تخصصی مربوط به فرآوری و استفاده بهینه از پسماندها و بقایای کشاورزی با هماهنگی واحد‌های ذیربط – توسعه و ترویج ماشینآلات و بستهبندی انواع علوفه به منظور حداکثر بهرهوری از منابع خوراکی – مطالعه و بررسی چگونگی استفاده از منابع جدید علوفهای در تغذیه دام و طیور با تأکید بر توسعه کشت اقلام علوفهای سازگار با شرایط اقلیمی کشور

شرایط احراز (تصدی ) شغل: کارشناس تغذیه دام

۱- تحصیلات و معلومات: گواهی نامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکتری و یا همتراز در یکی از رشته‌های تحصیلی ذیل: الف: کارشناسی: علوم دامی( دام- طیور)-مهندسی تولیدات دامی- پرورش طیور- پرورش گاو و گاو میش- پرورش اسب- پرورش گوسفند و بز- پرورش زنبور عسل- دامپزشکی با گرایش علوم اسب و اسبداری- علوم وصنایع غذایی-مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی- مهندسی علوم و صنایع غذایی- شیر و فرآورده‌های لبنی- گوشت و فرآورده‌های گوشتی ب: کارشناسی ارشد: پرورش و مدیریت تولید طیور-علوم دامی( اصلاح نژاد دام-تغذیه دام- فیزیولوژی)- مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی- علوم و صنایع غذایی با ‌گرایش‌های (تکنولوژی صنایع غذایی- شیمی مواد غذایی- میکروبیو لوژی مواد غذایی) د: دکتری: تغذیه دام- دامپروری- اصلاح نژاد دام- فیزیو لوژی دام- علوم و صنایع غذایی- دامپزشکی با کلیه گرایش‌ها

۲- مهارت: – توانایی کار با نرم افزارهای رایانه در زمینه‌های تخصصی- توانایی تهیه و تدوین ضوابط و استانداردهای تغذیه دام- توانایی بهرهگیری از فناوری نوین و مقررات غذایی بینالمللی در زمینه تغذیه دام- توانایی شناسایی و به کارگیری روش‌های مختلف فرآوری و عمل آوری منابع خوراکی دام

۳- دوره‌های آموزشی: ۱‌- نقش فرآورده‌های دامی در بهبود الگوی تغذیه ۲‌- تکنیک‌های تولید خوراک دام و طیور ۳‌- نقش فرآورده‌های دامی در بهبود الگوی تغذیه۴-جیره نویسی در تغذیه دام وطیور ۵- آشنایی با اصول تغذیه دام و طیور

 

عنوان شغل: کاردان تغذیه دام

شماره تشخیص: ۳۲-۶

تعریف: این شغل در برگیرنده وظایفی است که متصدیان آن عهده دار بررسی و انجام ‌فعالیت‌های مربوط به جمع آوری اطلاعات‌، وضعیت تغذیه دام‌، منابع جدید تغذیه‌، اجرای ‌طرح‌های خروج و ارتقاء سطح کمی و کیفی تغذیه دام و عمل آوری منابع خوراکی دام می‌باشند.

نمونه وظایف و مسئولیت‌ها:  

– جمع آوری آمار واطلاعات لازم از وضعیت تغذیه و جایگاه دام – شناسایی و معرفی منابع علوفهای خوراک دام با همکاری مراجع مرتبط در تهیه، تولید و فرآوری آنها – همکاری در برآورد ظرفیتها، نیازها و نارساییها در رابطه با تغذیه وبهداشت جایگاه دام – همکاری در تهیه و تدوین دستورالعملها‌، ضوابط و استانداردهای مربوط به تهیه، تولید و نگهداری، توزیع، مصرف، کیفیت خوراکی دام‌، روش‌های آزمایشگاهی تغذیه، آنالیز مواد غذایی و احداث آزمایشگاههای آنالیز منطبق با مقررات غذایی بینالمللی (کدکس ) و نظارت بر حسن اجرای آنها – پیگیری اجرای ‌طرح‌های خروج دام از محدوده شهری و احداث مجتمعهای دامداری براساس سیاست‌های بهداشتی تعیین شده توسط کارشناسان- انجام پیگیریهای لازم به منظور تامین خدمات بهداشتی و تغذیه ای مورد نیاز ایستگاههای اصلاح نژاد طیور و زنبور عسل زیر نظر کارشناسان – همکاری در صدور مجوزهای مربوط به احداث مجتمعهای دامپروری، کارخانجات خوراک دام و صنایع وابسته، دامداریهای کوچک روستایی، آزمایشگاههای آنالیز مواد غذایی و صنایع جانبی – جمع آوری اطلاعات لازم از نیازهای تحقیقاتی و آموزشی در زمینه تغذیه و جایگاه دام – همکاری در شناسایی و به کارگیری روش‌های مختلف فرآوری و عمل آوری منابع خوراکی دام با تکیه بر پسماندها و زائدات کشاورزی و صنعتی – همکاری در آموزش و ترویج ماشینآلات و بستهبندی انواع علوفه به منظور حداکثر بهرهوری از منابع خوراکی – پیگیری اجرای پروژههای جمعآوری و ذخیرهسازی مناسب خوراک براساس روش‌های نوین جهت به حداقل رسانیدن ضایعات و اتلاف (خشککن – هیلاژ – سیلاژ)- همکاری در بررسی و تهیه فرمول جیره‌های مختلف غذایی متناسب با سن‌، وزن‌، نژاد و نوع دام و نیز در رابطه با مواد غذایی موجود درمنطقه

شرایط احراز (تصدی ) شغل: کاردان تغذیه دام

۱- تحصیلات و معلومات: گواهی نامه کاردانی یا کارشناسی و یا همتراز در یکی از رشته‌های تحصیلی ذیل: الف: کاردانی: تکنولوژی تولیدات دامی- پرورش اسب- پرورش زنبور عسل- نوغانداری- بهداشت فرآورده‌های دامی- فرآوری خوراک دام- پرورش طیور- پرورش گاو- پرورش گوسفند و بز- امور دامی با ‌گرایش‌های ( تکنولوژی دام- تکنولوژی پرورش طیور- تکنولوژی پرورش گاو و گاو میش- تکنولوژی دامداری در مراتع- تکنولوژی مواد غذایی- شیر و فرآورده‌های لبنی- گوشت و فرآورده‌های گوشتی- دامپزشکی- علمی کاربردی بهداشتیار دامپزشکی- بهداشت و بیماریهای طیور- بهداشت و بیماریهای اسب- بهداشت و بیماریهای گاو- بهداشت و بیماریهای دامهای کوچک ب: کارشناسی: علوم دامی( دام- طیور)-مهندسی تولیدات دامی- پرورش طیور- پرورش گاو و گاو میش- پرورش اسب- پرورش گوسفند و بز- پرورش زنبور عسل- دامپزشکی با گرایش علوم اسب و اسبداری- علوم وصنایع غذایی-مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی- مهندسی علوم و صنایع غذایی- شیر و فرآورده‌های لبنی- گوشت و فرآورده‌های گوشتی

۲- مهارت: – توانایی کار با نرم افزارهای رایانه در زمینه‌های تخصصی- توانایی شناسایی و معرفی منابع علوفهای خوراک دام- توانایی تهیه فرمول جیره‌های مختلف غذایی دام- توانایی شناسایی و به کارگیری روش‌های مختلف فرآوری و عمل آوری منابع خوراکی دام

۳- دوره‌های آموزشی: ۱‌- نقش فرآورده‌های دامی در بهبود الگوی تغذیه ۲‌- تکنیک‌های تولید خوراک دام و طیور ۳‌- نقش فرآورده‌های دامی در بهبود الگوی تغذیه۴-جیره نویسی در تغذیه دام وطیور ۵- آشنایی با اصول تغذیه دام و طیور

 

عنوان شغل: کارشناس تولید، تکثیر وپرورش آبزیان

شماره تشخیص: ۳۳-۶

تعریف: این شغل در برگیرنده وظایفی است که متصدیان آن عهده دار مطالعه‌، تحقیق‌، بررسی‌، اجرای خط مشی‌ها و انجام ‌فعالیت‌های مربوط در یکی از زمینه‌های آموزش، بهداشت، نحوه نگهداری‌، تغذیه آبزیان‌، زمان تکثیر و پرورش‌، تهیه طرح جامع تولید انواع آبزیان‌، تدوین دستورالعملها ی فنی‌، روش‌ها و استاندارد‌های تولید‌، تهیه و تدوین پروژه‌ها و ‌طرح‌های عمرانی مزارع پرورش ماهی می‌باشند‌.‌فعالیت‌های موجود در این شغل از نظر پیچیدگی و اهمیت وظایف و مسئولیت‌ها ممکن است بر حسب پست مورد تصدی متضمن نظارت‌، مدیریت و سرپرستی تمام یا بخشی از ‌فعالیت‌های فوق نیز باشد‌.نمونه وظایف و مسئولیت‌ها: – برنامه ریزی و اجرای خط مشی‌های تولید وتکثیر و پرورش آبزیان وتهیه طر ح جامع آبزی پروری هماهنگ با برنامه‌های توسعه در قالب سیاست کلی کشور- انجام اقدام فنی عمل لقاح مصنوعی وتقسیمات بعدی سلولی تا خروج لارو از انکوباتور- مطالعه و بررسی در زمینه‌های بهبود و بهینه سازی روش‌های تولید، تکثیر وپرورش آبزیان- ارائه خدمات فنی و تخصصی و مشاوره‌های لازم به مزارع پرورش ماهی و مراکز تکثیر وپرورش آبزیان- تمهیدات لازم جهت پروژه‌ها و ‌طرح‌های عمرانی مزارع پرورش آبزیان و تهیه نقشه‌ها اصولی مربوط به احداث استخر‌های پرورش ماهی ومیگو- تشکیل هسته‌های شناسایی‌، مطالعاتی و برنامه ریزی منابع آبی و اتخاذ تدابیر در زمینه حفظ دامهای آن ونظارت بر تهیه مولدین‌، تکثیر وپرورش و رها سازی در منابع آبهای طبیعی و غیر طبیعی- نظارت بر رعایت اصول بهداشتی و کنترل کیفیت انجام امور در مزارع تکثیر و پرورش آبزیان- نظارت بر انجام و استفاده بهینه از منابع آبی، پرورش گونه‌های جدید و روش‌های نوین تولید آبزیان- تهیه آمار و اطلاعات مربوط به عملکرد مزارع تکثیر و پرورش آبزیان و ارائه گزارش‌های لازم- انتقال آخرین اطلاعات مربوط به تکثیر و پرورش ماهی و سایر آبزیان دریایی به پرورش دهندگان و مراکز تکثیر در راستای افزایش تولید، کاهش هزینه‌های و توسعه پایدار- شناسایی و بهره برداری بهینه و اصولی از مناطق مستعد و امکانات بالقوه جهت آبزی پروری- بررسی و فراهم آوردن امکانات تولید گله ای آبزیان در محیط‌های محصور تا رسیدن به مرحله بلوغ- تحقیق و بررسی بر روی محیط‌های کشت دافنی وآرتمیا سالینا برای افزایش میزان تولید- تهیه وتدوین گزارشات فنی وتخصصی لازم مربوط به ‌فعالیت‌های تولید‌، تکثیر و پرورش آبزیان- تهیه و تدوین ضوابط و معیارهای فنی مطالعه، طراحی، اجرا و بهره برداری از پروژههای تولید‌، تکثیر و پرورش آبزیان با رعایت اصول توسعه پایدار- بررسی و تعیین نیازهای آموزشی و ترویجی در زمینه تولید‌، تکثیر و پرورش آبزیان و اعلام به واحدهای ذیربط- مطالعه‌، بررسی و ایجاد ارتباط موثر با نهادهای علمی و تحقیقاتی داخلی و خارجی و متخصصین بخش آبزی پروری به منظور دستیابی به آخرین یافتههای علمی و تحقیقاتی جدید مربوط به تولید‌، تکثیر و پرورش آبزیان

شرایط احراز (تصدی ) شغل: کارشناس تولید‌، تکثیر و پرورش آبزیان

۱- تحصیلات و معلومات: گواهی نامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکتری و یا همتراز در یکی از رشته‌های تحصیلی ذیل: الف: کارشناسی: شیلات- مهندسی منابع طبیعی، شیلات- تکثیر و پرورش آبزیان- صید وبهره برداری آبزیان- فرآوری محصولات شیلاتی- زیست شناسی با ‌گرایش‌های (عمومی‌- جانوری- زیست دریا- سلولی و مولکولی)- ارزیابی ذخایر آبزی ب:کارشناسی ارشد: مهندسی منابع طبیعی با ‌گرایش‌های ( فرآوری محصولات شیلاتی- تکثیر وپرورش آبزیان- شیلات)- بوم شناسی آبزیان شیلاتی- صیدو بهره برداری آبزیان- زیست دریا- علوم جانوری با ‌گرایش‌های بافت شناسی وجنین شناسی- بافت شناسی آبزیان)- بیوتکنولوژی- زیست فناوری (بیوتکنولوژی )گرایش میکروبی- علوم جانوری با ‌گرایش‌های( زیست شناسی سلولی تکوینی- بیو سیستماتیک جانوری- فیزیولوژی جانوری)- علوم سلولی و مولکولی- میکروبیولوژی- بیوشیمی- ژنتیک- بیوفیزیک- زیست شناسی دریا‌، جانوران دریا- علوم زیستی بیولوژیک علوم دریایی و اقیانوسی با گرایش( فیزیولوژی ماهیان- بیولوژی ماهیان ) ج:دکتری: شیلات- تکثیر وپرورش آبزیان- زیست شناسی با ‌گرایش‌های ( سلولی و مولکولی-گیاه شناسی-ریز زیست فناوری- زیست شناسی دریا- جانوران دریا- بیو فیزیک- فیزیولوژی جانوری- علوم جانوری گرایش تکوینی- علوم جانوری- فیزیولوژِی جانوری- ژنتیک مولکولی- بیو شیمی- بوم شناسی دریا- میکروبیولوژی- بیو سیستماتیک جانوری)

۲- مهارت: – توانایی کار با نرم افزارهای رایانه در زمینه‌های تخصصی- توانایی بکار گیری و بهینه سازی روش‌های تولید، تکثیر وپرورش آبزیان- توانایی بکار گیری فناوری‌های نوین در تولید و پرورش آبزیان- توانایی بررسی‌، طراحی و اجرای پروژه‌ها و ‌طرح‌های آبزی پروری

۳- دوره‌های آموزشی: ۱-رفتار شناسی ماهی ۲-ارزیابی محصولات شیلاتی ۳‌- آشنایی با روش‌های نوین تولید‌، تکثیر و پرورش آبزیان

 

عنوان شغل: کاردان تولید، تکثیر وپرورش آبزیان

شماره تشخیص: ۳۴-۶

تعریف: این شغل در برگیرنده وظایفی است که متصدیان آن عهده دار بررسی و یا انجام ‌فعالیت‌های مربوط به جمع آوری اطلاعات در زمینه‌های آموزش، بهداشت، نحوه نگهداری‌، تغذیه آبزیان‌، تکثیر‌،پرورش وتولید انواع آبزیان‌، آماده سازی استخر‌های پرورش ماهی و رها سازی لاروها می‌باشند‌.

نمونه وظایف و مسئولیت‌ها:

– همکاری در زمینه تولید، تکثیر وپرورش آبزیان- انجام اقدام فنی عمل لقاح مصنوعی وتقسیمات بعدی سلولی تا خروج لارو از انکوباتور- همکاری در ارائه خدمات فنی و تخصصی و مشاوره‌های لازم به مزارع پرورش ماهی و مراکز تکثیر وپرورش آبزیان- همکاری در تهیه و اجرای پروژه‌ها و ‌طرح‌های عمرانی مزارع پرورش آبزیان و پرورش ماهیانی انواع ماهیان و تهیه نقشه‌ها اصولی مربوط به احداث استخر‌های پرورش ماهی ومیگو –تهیه مولدین‌، تکثیر وپرورش و رها سازی در منابع آبهای طبیعی و غیر طبیعی- کنترل مراکز پرورش و نمونه برداری از لحاظ رعایت اصول بهداشتی وکیفیت انجام اموردرمزارع تکثیر و پرورش آبزیان- همکاری در تخم گیری دافنی وآرتمیا سالینا و بر رسی محیط‌های کشت دافنی وارتمیا سالینا برای افزایش میزان تولید- انجام و استفاده بهینه از منابع آبی، پرورش گونه‌های جدید و روش‌های نوین تولید آبزیان- تهیه آمار و اطلاعات مربوط به عملکرد مزارع تکثیر و پرورش آبزیان و ارائه گزارش‌های لازم- همکاری در بررسی و تعیین نیازهای آموزشی و ترویجی در زمینه تولید‌، تکثیر و پرورش آبزیان- کنترل میزان تکثیر و نحوه پرورش لاروها و بچه ماهیان در کارگاههای تکثیر- آماده سازی استخر‌های پرورش ماهی و برآورد میزان رشد بچه ماهیان در استخر‌ها و رها سازی لاروها دراستخر وکنترل درجه حرات آب حاوی لارو- نظارت بر جدا سازی غذای زنده آبزیان از محیط‌های کشت‌، تعیین بیوماس استخر‌ها و برآورد تراکم غذایی زنده- تهیه وجمع آوری نمونه‌های خاک و گیاهان آبزی و منابع آبی- ثبت اطلاعات مربوط به ضریب رشد‌، تغذیه‌، مرگ ومیر‌، تشخیص جنسی آبزیان- تخلیه تخمها واسپرمها و انجام عملیات لقاح مصنوعی‌، برآورد تعدادتخمها در آبزیان ماده وفکنده شده- برآورد میزان بچه ماهی‌ها مورد نیاز برای کشت در استخر‌ها و تعیین انواع قابل کشت

شرایط احراز (تصدی ) شغل: کاردان تولید‌، تکثیر و پرورش آبزیان

۱- تحصیلات و معلومات: گواهی نامه کاردانی یا کارشناسی و یا همتراز در یکی از رشته‌های تحصیلی ذیل: الف: کاردانی: تکنولوزی شیلات- تکنولوزی صید و بهره برداری- عمل آوری فرآورده‌های شیلاتی- تکثیر و پرورش آبزیان- بهداشت شیلات- بهداشت آبزیان- فرآورده‌های بیولوژیک ب:کارشناسی: شیلات- مهندسی منابع طبیعی، شیلات- تکثیر و پرورش آبزیان- صید وبهره برداری آبزیان- فرآوری محصولات شیلاتی- زیست شناسی با ‌گرایش‌های (عمومی‌- جانوری- زیست دریا- سلولی و مولکولی)- ارزیابی ذخایر آبزی

۲- مهارت: – توانایی کار با نرم افزارهای رایانه در زمینه‌های تخصصی- توانایی اجرای پروژه‌ها و ‌طرح‌های آبزی پروری- توانایی شناسایی و به کار گیری روش‌های نوین تولید‌، تکثیر و پرورش آبزیان

۳- دوره‌های آموزشی: ۱-رفتار شناسی ماهی ۲-ارزیابی محصولات شیلاتی ۳‌- آشنایی با روش‌های نوین تولید‌، تکثیر و پرورش آبزیان

 

عنوان شغل: کارشناس امور صید و صیادی

شماره تشخیص: ۳۵‌- ۶

تعریف: این شغل در برگیرنده وظایفی است که متصدیان آن عهده دار مطالعه‌، تحقیق‌، بررسی‌، اجرای خط مشی‌ها و یا انجام ‌فعالیت‌های مربوط به اجرای قوانین و مقررات و آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌های صید‌، روش‌های صید و انتقال و ارتقاء شیوه‌های صید‌، اصلاح روش‌های قدیمی و بکارگیری فن آوری جدید صید‌، کنترل آلات و ادوات و تجهیزات صید‌، نوع صید، میزان صید،‌، شناسایی و مشخص نمودن صیادان و صدور پروانه‌ها و جواز صید و شناور صیادی می‌باشند‌.‌فعالیت‌های موجود در این شغل از نظر پیچیدگی و اهمیت وظایف و مسئولیت‌ها ممکن است بر حسب پست مورد تصدی متضمن نظارت‌، مدیریت و سرپرستی تمام یا بخشی از ‌فعالیت‌های فوق نیز باشد‌.

نمونه وظایف و مسئولیت‌ها:

– برنامه ریزی و اجرای خط مشی‌های مربوط به امور صید وبهره برداری آبزیان وتهیه طرح جامع صیادی هماهنگ با برنامه‌های توسعه در قالب سیاست کلی کشور

– مطالعه و بررسی در زمینه‌های بهبود و بهینه سازی روش‌های صید وصیادی

– مطالعه و بررسی علل انقراض یا کمبود گونه‌های آبزیان، عوامل نابود کننده صید وبهره برداری و تاثیر آن برمیزان صید- نظارت بر انجام امور مربوط به عملیات صیدماهیان دریایی‌، جلوگیری از صید ماهیان غیر استاندارد‌، تعیین زمان کاربرد دامهای ماهیان

– تجزیه وتحلیل اطلاعات و آمار‌های طبقه بندی شده در زمینه صید و استحصال بر مبنای موارد کمی و کیفی تولید وتهیه نمودار وگزارشات لازم

– تهیه و تدوین ‌طرح‌ها و برنامه‌ها در زمینه صید و بهره برداری سالانه و استحصال و عمل آوری و ساخت آلات وادوات صید و ارزیابی اجرای برنامه ها- مطالعه وبررسی در خصوص روش‌های نوین صید و تکنولوژی‌های مدرن صید

– بررسی و شناسایی و برآورد نیازهای آموزشی تخصصی و کاربردی برای تقویت ‌تشکل‌های صید وصیادی و انجام اقدامات لازم جهت انتقال آخرین دانش فنی و دستاوردهای علمی روز به ‌تشکل‌ها و اتحادیه‌ها و تعاونی‌های صیادی

– انجام آزمایشی بعضی پروژه‌ها با همکاری مراکز تحقیقاتی به منظور دستیابی به روش‌های جدید صید

– نظارت و کنترل آلات و ادوات و تجهیزات صید به منظور رعایت استانداردهای موجود و رعایت قوانین و مقررات

– همکاری با سازمانهای مرتبط جهت رعایت استانداردهای ایمنی در شناورها و نیز تمدید پروانه بهره برداری شناورهای صیادی

– تنظیم برنامه‌های اجرایی به منظور ایجاد تعادل بین میزان ذخایر و سطح پایدار بهره برداری از آنها

– سازماندهی گروههای مختلف شناورهای بهره بردار براساس میزان صید مجاز ذخایر مختلف آبزی

– نظارت بر حسن اجرای مقررات مربوط به فصول ممنوعیت و آزادی صید برای حفظ ذخایر و گونه‌های مختلف آبزی

– انجام اقدامات لازم به منظور اجرای دستورالعمل‌ها و آئین نامه مربوط به نوسازی و بهینه سازی ناوگان صیادی در راستای افزایش ایمنی بهره برداری برابر استاندار‌های تعیین شده و حفظ کیفیت صید و نظارت بر حسن اجرای آن

– نظارت بر اخذ دقیق و به موقع تعرفه‌های صید از صیادان وشرکت‌های تعاونی صیادی

– انجام اقدامات لازم به منظور تشکیل کمیسیون‌های تخلفات صیادی

– بررسی، نظارت بر کلیه امور مربوطه به خدمات رسانی و پشتیبانی شناورهای صیادی از قبیل پهلوگیری، پارکینگ، تخلیه و بارگیری و ارتباطات مخابراتی با شناورها

– ایجاد هماهنگی با پیمانکاران فعال در کارهای عمرانی بندر با مسئول مربوطه

– انجام و نظارت بر کلیه امور مربوطه به صدور مجوزهای صیادی، قبوض دریافت عوارض، جمع آوری آمار و اطلاعات صید شناورها

– انجام بازدیدهای مستمر از وضعیت تجهیزات، اداوات و ابزار صید شناورها و تطبیق آن با وضعیت استاندارد همچنین حصول اطمینان از بکارگیری خدمه با صلاحیت و مجرب

– همکاری با نیروی انتظامی، حفاظت منابع و سایر مراجع برای تأمین امنیت، حفاظت و حراست از بندر صیادی

– نظارت بر امور مربوط به رعایت اصول بهداشتی و کیفی در بندر اعم از تخلیه، جابجایی، نگهداری و توزیع و جعبه گذاری و همچنین امور بهداشتی محدوده تجهیزات و فضاهای موجود در بندر صیادی

– نظارت بر انجام اقدامات مرتبط با نگهداری در استفاده صحیح و مناسب از تأسیسات، تجهیزات بندر و پیگیری و تعمیر و بازسازی آنها

– اجرای استاندارهای فنی وبهداشتی و رعایت دستورالعملهای مربوط در کلیه مراحل صید وبهره برداری وتولید فرآوردهای و نگهداری آن

– تهیه وتدوین گزارش‌های فنی وتخصصی در ارتباط با‌فعالیت‌های صید وصیادی

شرایط احراز (تصدی ) شغل: کارشناس امور صید وصیادی

۱- تحصیلات و معلومات: گواهی نامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکتری و یا همتراز در یکی از رشته‌های تحصیلی ذیل: الف: کارشناسی: شیلات- مهندسی منابع طبیعی گرایش شیلات- تکثیر و پرورش آبزیان- صید وبهره برداری آبزیان- فرآوری محصولات شیلاتی- ارزیابی ذخایر آبزی-دریانوردی- ناوبری- دریانوردی- مخابرات والکترونیک دریایی(تجاری)- مهندسی کشتی- مهندسی کشتی،موتور- مهندسی دریا با ‌گرایش‌های ( مخابرات و الکترونیک دریایی- ناوبری وفرماندهی کشتی- مهندسی کشتی سازی- دریانوردی)- مهندسی آلات و ادوات صید ب:کارشناسی ارشد: مهندسی منابع طبیعی با ‌گرایش‌های ( فرآوری محصولات شیلاتی- تکثیر وپرورش آبزیان- شیلات)- بوم شناسی آبزیان شیلاتی- صیدو بهره برداری آبزیان- زیست دریا- زیست شناسی دریا‌، جانوران دریا- علوم زیستی بیولوژیک علوم دریایی و اقیانوسی با گرایش( فیزیولوژی ماهیان- بیولوژی ماهیان )- مهندسی معماری کشتی با ‌گرایش‌های ( هیدرو مکانیک کشتی-سازه کشتی)- مهندسی دریا گرایش سازه کشتی- ج:دکتری: شیلات- تکثیر وپرورش آبزیان- زیست شناسی با ‌گرایش‌های ( سلولی و مولکولی-گیاه شناسی-ریز زیست فناوری-زیست شناسی دریا- جانوران دریا- زیست شناسی دریا- بوم شناسی دریا

۲- مهارت: – توانایی کار با نرم افزارهای رایانه در زمینه‌های تخصصی- توانایی بکار گیری و بهینه سازی روش‌ها و تکنولوژی‌های نوین صید- توانایی برنامه ریزی‌، طراحی و اجرای ‌طرح‌ها و برنامه‌ها ی صید و بهره برداری- توانایی استحصال و عمل آوری و ساخت آلات وادوات صید- توانایی ارائه خدمات فنی و تخصصی به صیادان

۳- دوره‌های آموزشی: ۱-اصول و روش‌های صید انواع آبزیان ۲‌- هدایت صید و بهره برداری ۳‌- جامعه شناسی صید ۴‌- شناسایی آلات و ادوات صید ۵‌- آشنایی با سیاست‌ها‌، قوانین و مقررات مرتبط با صید و صیادی

 

عنوان شغل: کاردان امور صید و صیادی

شماره تشخیص: ۳۶-۶

تعریف: این شغل در برگیرنده وظایفی است که متصدیان آن عهده دار جمع آوری اطلاعات‌، آموزش و ترویج روش‌های صید‌، بکارگیری فن آوری جدید صید‌، کنترل آلات و ادوات و تجهیزات صید‌، نوع صید، میزان صید،‌، شناسایی و مشخص نمودن صیادان می‌باشند‌.

نمونه وظایف و مسئولیت‌ها:

– انجام امور مربوط به عملیات صیدماهیان دریایی‌، جلوگیری از صید ماهیان غیر استاندارد‌، تعیین زمان کاربرد دامهای ماهیان- جمع آوری کلیه اطلاعات و آمار‌های لازم در زمینه صید و صیادی وتهیه نمودار وگزارشات لازم- انجام عملیات فیزیکی در شناسایی مناطق صیادی‌، صورت برداری صید‌، شناسایی آب رو ها- انجام آزمایشات و نمونه گیری از بکارگیری روش‌های صید و صیادی- همکاری در تهیه و تدوین ‌طرح‌ها و برنامه‌ها ی صید و بهره برداری و استحصال و عمل آوری- ترویج شیوه‌ها و روش‌های نوین صید و تکنولوژی‌های مدرن صید- همکاری در ساخت‌، تعمیر و مرمت آلات وادوات صید و وسایل مورد نیاز صید وبهره برداری برابر استاندارد ها- اجرای استاندارهای فنی وبهداشتی و رعایت دستورالعمل‌های مربوط در کلیه مراحل صید وبهره برداری وتولید فرآوردهای و نگهداری آن- همکاری در تنظیم برنامه‌های اجرایی به منظور ایجاد تعادل بین میزان ذخایر و سطح پایدار بهره برداری از آنها- سازماندهی گروههای مختلف شناورهای بهره بردار براساس میزان صید مجاز ذخایر مختلف آبزی- اجرای مقررات مربوط به فصول ممنوعیت و آزادی صید برای حفظ ذخایر و گونه‌های مختلف آبزی بانظرکارشناسان- انجام امور مربوط به خدمات رسانی و پشتیبانی شناورهای صیادی از قبیل پهلوگیری، پارکینگ، تخلیه و بارگیری و ارتباطات مخابراتی با شناورها- انجام کلیه امور مربوطه به صدور مجوزهای صیادی، قبوض دریافت عوارض، جمع آوری آمار و اطلاعات صید شناورها- همکاری با نیروی انتظامی، حفاظت منابع و سایر مراجع برای تأمین امنیت، حفاظت و حراست از بندر صیادی- انجام امور مربوطه به رعایت اصول بهداشتی و کیفی در بندر اعم از تخلیه، جابجایی، نگهداری و توزیع و جعبه گذاری و همچنین امور بهداشتی محدوده تجهیزات و فضاهای موجود در بندر صیادی- انجام اقدامات مرتبط با نگهداری و استفاده صحیح از تأسیسات، تجهیزات بندر و پیگیری و تعمیر و بازسازی آنها- تهیه وتدوین گزارش‌های لازم در ارتباط با ‌فعالیت‌های صید وصیادی

شرایط احراز (تصدی ) شغل: کاردان امور صید وصیادی

۱- تحصیلات و معلومات: گواهی نامه کاردانی یا کارشناسی و یا همتراز در یکی از رشته‌های تحصیلی ذیل: الف: کاردانی: تکنولوزی شیلات- تکنولوزی صید و بهره برداری- عمل آوری فرآورده‌های شیلاتی- تکثیر و پرورش آبزیان- بهداشت شیلات- بهداشت آبزیان- فرآورده‌های بیولوژیک- عمل آوری فرآورده‌های شیلاتی- ناو بری- دریا نوردی- کاردانی فنی دریا( کشتی)- تکنولوژی فن آوری صید- تکنولوژی صید ب: کارشناسی: شیلات- مهندسی منابع طبیعی، شیلات- تکثیر و پرورش آبزیان- صید وبهره برداری آبزیان- فرآوری محصولات شیلاتی- ارزیابی ذخایر آبزی-دریانوردی با کلیه ‌گرایش‌ها- ناوبری- مخابرات والکترونیک دریایی(تجاری)- مهندسی کشتی- مهندسی کشتی،موتور- مهندسی دریا با ‌گرایش‌های ( مخابرات و الکترونیک دریایی- ناوبری وفرماندهی کشتی- مهندسی کشتی سازی- دریانوردی)- مهندسی آلات و ادوات صید

۲- مهارت: – توانایی کار با نرم افزارهای رایانه در زمینه‌های تخصصی- توانایی به کارگیری‌، ساخت و تعمیر آلات وادوات صید- توانایی انتقال شیوه‌ها و روش‌های نوین صید به صیادان

۳- دوره‌های آموزشی: ۱-اصول و روش‌های صید انواع آبزیان ۲‌- هدایت صید و بهره برداری ۳‌- جامعه شناسی صید ۴‌- شناسایی آلات و ادوات صیادی ۵‌- آشنایی با سیاست‌ها‌، قوانین و مقررات مرتبط با صید و صیادی

 

عنوان شغل: کارشناس مطالعات وتحقیقات فرآورده‌های شیلاتی

شماره تشخیص: ۳۷‌- ۶

تعریف: این شغل در برگیرنده وظایفی است که متصدیان آن عهده دار مطالعه و تحقیقات برروی گونه‌های مختلف آبزی، فرآوری آبزیان‌، بازار عرضه محصولات آبزیان، عمل آوری، علل انقراض یا کمبود گونه‌های آبزیان‌، برآورد هزینه‌ها و روش‌های عمل لقاح مصنوعی می‌باشند‌.‌فعالیت‌های موجود در این شغل از نظر پیچیدگی و اهمیت وظایف و مسئولیت‌ها ممکن است بر حسب پست مورد تصدی متضمن نظارت‌، مدیریت و سرپرستی تمام یا بخشی از ‌فعالیت‌های فوق نیز باشد‌.

نمونه وظایف و مسئولیت‌ها:

– برنامه ریزی و اجرای خط مشی‌های تحقیقاتی فرآورده‌های شیلاتی آبزیان در قالب سیاست کلی کشور- مطالعه و تحقیق در مورد علل انقراض یا کمبود گونه‌های آبزیان و عوامل نابود کننده صید و بهره برداری و تاثیر آن برمیزان صید- مطالعه و بررسی به منظور تولید فرآورده‌های متنوع از پروتئین آبزیان از طریق تحقیق روی گونه‌های مختلف آبزیان، بازار عرضه و میزان استقبال مصرف کنندگان و همچنین برآورد هزینه‌های وارد شده

– تهیه و تنظیم آمار و اطلاعات مورد نیاز و ارائه گزارش‌های مربوطه

– مطالعه‌، تحقیق و شناسایی تاثیر روش‌های پرورش ماهی و خصوصیات بیولوژیک آنها در کیفیت محصولات شیلاتی وروش‌های کنترل میکروبیولوژیک- تهیه وتدوین واجرای پروژه‌های تحقیقاتی جهت بهینه سازی روش‌های صید وصیادی‌، روش‌های فرآوری محصولات شیلاتی و انتخاب مناسبترین تکنولوژی و ارائه فن آوری‌های نوین جهت تهیه فرآورده‌های شیلاتی- ارتباط با مراکز تحقیقاتی‌، مطالعاتی‌، علمی و صنعتی داخل و خارج کشور جهت استفاده از دستاوردهای آنها در عمل آوری محصولات آبزیان- تحقیق بر روی نحوه عمل لقاح مصنوعی وتقسیمات بعدی سلولی تا خروج لارو از انکوباتور- مطالعه وتحقیق در مورد نحوه بکار گیری مواد افزودنی در فرآورده‌های شیلاتی- مطالعه، تحقیق و تجزیه وتحلیل اطلاعات در مورد خصوصیات غذایی آبزیان و تدوین روش‌های مناسب بسته بندی فرآورده‌های شیلاتی‌، حمل ونقل ونگهداری محصولات شیلاتی در جهت حفظ سلامت وامنیت غذایی- مطالعه وتحقیق در زمینه استفاده از آبزیان غیر ماکول در مصارف پزشکی‌، صنعتی وبهداشتی- بررسی و ارائه نقطه نظرات اصلاحی روی گزارشهای مختلف علوم غذایی مربوط به فرآورده‌های شیلاتی- مطالعه‌، پژوهش در زمینه کشف عوامل آلوده کننده محصولات شیلاتی از هنگام صید تا زمان مصرف- مطالعه‌، تحقیق در شیوه‌های مختلف عمل آوری محصولات شیلاتی‌، نحوه بسته بندی‌، نگهداری و مقایسه آن با پیشرفته ترین نمونه‌های موجود در سایرکشورها

شرایط احراز (تصدی ) شغل: کارشناس مطالعات و تحقیقات فرآورده‌های شیلاتی

۱- تحصیلات و معلومات: گواهی نامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکتری و یا همتراز در یکی از رشته‌های تحصیلی ذیل: الف: کارشناسی: شیلات- مهندسی منابع طبیعی، شیلات- تکثیر و پرورش آبزیان- صید وبهره برداری آبزیان- فرآوری محصولات شیلاتی- زیست شناسی با ‌گرایش‌های (عمومی‌- جانوری- زیست دریا- سلولی و مولکولی)- ارزیابی ذخایر آبزی- علوم آزمایشگاهی با کلیه ‌گرایش‌ها ب:کارشناسی ارشد: مهندسی منابع طبیعی با ‌گرایش‌های ( فرآوری محصولات شیلاتی- تکثیر وپرورش آبزیان- شیلات)- بوم شناسی آبزیان شیلاتی- صیدو بهره برداری آبزیان– زیست دریا- علوم جانوری گرایش بافت شناسی وجنین شناسی- بیوتکنولوژی- زیست فناوری (بیوتکنولوژی )گرایش میکروبی- علوم جانوری گرایش بافت شناسی آبزیان-زیست شناسی علوم جانوری با ‌گرایش‌های( زیست شناسی سلولی تکوینی- بیو سیستماتیک جانوری- فیزیولوژی جانوری)- علوم سلولی و مولکولی- میکروبیولوژی- بیوشیمی- ژنتیک- بیوفیزیک- زیست شناسی دریا‌، جانوران دریا- علوم زیستی بیولوژیک علوم دریایی و اقیانوسی با گرایش( فیزیولوژی ماهیان- بیولوژی ماهیان )- علوم آزمایشگاهی با کلیه ‌گرایش‌ها ج:دکتری: شیلات- تکثیر وپرورش آبزیان- زیست شناسی با ‌گرایش‌های ( سلولی و مولکولی-گیاه شناسی-ریز زیست فناوری-زیست شناسی دریا- جانوران دریا- بیو فیزیک- فیزیولوژی جانوری-علوم جانوری گرایش تکوینی-علوم جانوری –فیزیولوژِی جانوری- ژنتیک مولکولی-زیست شناسی دریا- بیو شیمی- بوم شناسی دریا- میکروبیولوژی- علوم جانوری- بیو سیستماتیک جانوری )- علوم آزمایشگاهی با کلیه ‌گرایش‌ها

۲- مهارت: – توانایی کار با نرم افزارهای رایانه در زمینه‌های تخصصی- توانایی اجرای پروژه‌های تحقیقاتی شیلات- توانایی ارائه برنامه‌ها و‌طرح‌های تحقیقاتی و مطالعاتی کاربردی در زمینه‌های مختلف شیلاتی- توانایی تدوین روش‌های مناسب بسته بندی فرآورده‌های شیلاتی‌، حمل ونقل ونگهداری محصولات شیلاتی- توانایی به کار گیری مواد افزودنی در فرآورده‌های شیلاتی

۳- دوره‌های آموزشی: ۱-کنترل کیفیت فرآورده‌های آبزیان ۲‌- اکولوژی و رفتار شناسی آبزیان ۳‌- اقتصاد و بازاریابی آبزیان

 

عنوان شغل: کارشناس ارزیابی ذخایر و حفاظت از منابع آبزیان

شماره تشخیص: ۳۸-۶

تعریف: این شغل در برگیرنده وظایفی است که متصدیان آن عهده دار مطالعه‌، تحقیق یا انجام ‌فعالیت‌های مربوط به بررسی قوانین و مقررات و آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌های حفاظت از منابع آبزیان، بازسازی و رهاسازی ذخایر، بازسازی گونه‌های در حال انقراض آبزیان، تعیین میزان صید و رعایت قوانین آن، منابع آبزی، محیط اطراف آبزی، شناخت آبزی، بومی و غیربومی بودن آبزی، ظرفیت صید می‌باشند‌.‌فعالیت‌های موجود در این شغل از نظر پیچیدگی و اهمیت وظایف و مسئولیت‌ها ممکن است بر حسب پست مورد تصدی متضمن نظارت‌، مدیریت و سرپرستی تمام یا بخشی از ‌فعالیت‌های فوق نیز باشد‌.

نمونه وظایف و مسئولیت‌ها:

– برنامه ریزی و اجرای خط مشی‌های ارزیابی ذخایر وحفاظت از منابع آبزیان در قالب سیاست کلی کشور- تهیه وتدوین استانداردها و معیار‌های مختلف برای حفاظت از منابع آبزیان- مطالعه و بررسی در زمینه‌های بهبود و بهینه سازی روش‌های حفاظت از منابع آبزیان- مطالعه و بررسی علل انقراض یا کمبود گونه‌های آبزیان و عوامل نابود کننده ذخایر آبزیان و تاثیر آن برمیزان صید- پیشنهاد ‌طرح‌ها و پروژه‌های مربوط به تکثیر و بازسازی ذخایر میگو و سایر آبزیان در چارچوب قوانین و مقررات و برنامه‌های مصوب- نظارت برحسن اجرای طرح‌ها و پروژه‌های مربوط به تکثیر و بازسازی ذخایر آبزیان بویژه میگو و رهاسازی آنها- انجام اقدامات لازم جهت برآورد لارو بچه ماهیان و سایر آبزیان موردنیاز جهت تکثیر و بازسازی ذخایر آبزیان- مطالعه‌، پژوهش در زمینه‌های بهبود و بهینه سازی ذخایر آبزیان‌، انجام مطالعات ‌طرح‌های بیولوژیکی و اکولوژیکی منابع ماهیان‌، نحوه غنی سازی محیط‌های آبی‌، شیوه‌های هسته گذاری صدفها و نرم تنان‌، روش‌های آدابته کردن ماهیان خاویاری و میگو در آبهای داخلی‌، ضریب رشد آبزیان و هیبرید گیری واصلاح نژاد آبزیان و رها سازی به منظورر حفاظت از منابع وذخایر آبزیان- ایجاد ارتباط موثر با نهادهای علمی و تحقیقاتی داخلی و خارجی و متخصصین بخش حفاظت از منابع وذخایر آبزیان به منظور دستیابی به آخرین یافتههای علمی و تحقیقاتی جدید- بررسی مسائل و مشکلات و تنگناهای بخش تکثیر و بازسازی ذخایر و ارائه راه حل‌های مناسب جهت کاهش نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت- بررسی و تجزیه و تحلیل در خصوص محل افزایش صید غیرمجاز و ارائه پیشنهاد و راهکار مناسب جهت حفاظت از منابع وذخایر آبزیان- مطالعه و بررسی پیرامون محیط و زندگی آبزیان‌، بازسازی و رهاسازی ذخایر، بازسازی گونه‌های در حال انقراض آبزیان، تعیین میزان صید و رعایت قوانین آن، منابع آبزی و میزان آن- ارائه آمار و اطلاعات و گزارش‌های لازم درخصوص ارزیابی ذخایر آبزیان

شرایط احراز (تصدی ) شغل: کارشناس ارزیابی دخایر و حفاظت از منابع آبزیان

۱- تحصیلات و معلومات: گواهی نامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکتری و یا همتراز در یکی از رشته‌های تحصیلی ذیل: الف: کارشناسی: شیلات- مهندسی منابع طبیعی، شیلات- تکثیر و پرورش آبزیان- صید وبهره برداری آبزیان- فرآوری محصولات شیلاتی- زیست شناسی با ‌گرایش‌های (عمومی‌- جانوری- زیست دریا- سلولی و مولکولی)- ارزیابی ذخایر آبزی ب:کارشناسی ارشد: مهندسی منابع طبیعی با ‌گرایش‌های ( فرآوری محصولات شیلاتی- تکثیر وپرورش آبزیان- شیلات)- بوم شناسی آبزیان شیلاتی-صیدو بهره برداری آبزیان- زیست دریا- علوم جانوری گرایش بافت شناسی وجنین شناسی- بیوتکنولوژی- زیست فناوری (بیوتکنولوژی )گرایش میکروبی- علوم جانوری گرایش بافت شناسی آبزیان-زیست شناسی علوم جانوری با ‌گرایش‌های( زیست شناسی سلولی تکوینی- بیو سیستماتیک جانوری- فیزیولوژی جانوری)- علوم سلولی و مولکولی- میکروبیولوژی- بیوشیمی- ژنتیک- بیوفیزیک- زیست شناسی دریا‌، جانوران دریا- علوم زیستی بیولوژیک علوم دریایی و اقیانوسی با گرایش( فیزیولوژی ماهیان- بیولوژی ماهیان ) ج:دکتری: شیلات- تکثیر وپرورش آبزیان- زیست شناسی با ‌گرایش‌های ( سلولی و مولکولی-گیاه شناسی-ریز زیست فناوری-زیست شناسی دریا- جانوران دریا- بیو فیزیک- فیزیولوژی جانوری-علوم جانوری گرایش تکوینی-علوم جانوری –فیزیولوژِی جانوری- ژنتیک مولکولی-زیست شناسی دریا- بیو شیمی- بوم شناسی دریا- میکروبیولوژی- علوم جانوری- بیو سیستماتیک جانوری)

۲- مهارت: – توانایی کار با نرم افزارهای رایانه در زمینه‌های تخصصی- توانایی به کار گیری و بهینه سازی روش‌های حفاظت از منابع آبزیان- توانایی بررسی‌، طراحی و اجرای پروژه‌ها و ‌طرح‌های حفاظت از منابع آبزیان- توانایی تدوین استانداردهاو معیار‌های مختلف برای حفاظت از منابع آبزیان

۳- دوره‌های آموزشی: ۱-ثبت اطلاعات صید و زیست سنجی ماهیان خاویاری ۲‌- روش‌های تعیین سن ماهیان ۳‌- روش‌های تدوین ‌طرح‌ها ی عملیاتی حفاظت از منابع آبزیان ۴‌- ارزیابی ذخایر آبزیان

 

عنوان شغل: کارشناس آزمایشگاه وکنترل کیفی آبزیان

شماره تشخیص: ۳۹-۶

تعریف: این شغل در برگیرنده وظایفی است که متصدیان آن عهده دار مطالعه‌، تحقیق یا انجام ‌فعالیت‌های مربوط به آزمایشهای فیزیکی و شیمیایی آب، نوع خاک، غذای ماهی و مشخص کردن گونه‌های ماهیان‌، کنترل کیفی محصولات‌، تولیدات و فرآورده‌های شیلاتی‌، عرضه بهداشتی آبزیان، نظارت بر فعالیت مراکز تخلیه صید، بازار و محیط کار اسکله‌های صیادی‌، جلوگیری از توزیع و عرضه محصولات غیربهداشتی می‌باشند‌.‌فعالیت‌های موجود در این شغل از نظر پیچیدگی و اهمیت وظایف و مسئولیت‌ها ممکن است بر حسب پست مورد تصدی متضمن نظارت‌، مدیریت و سرپرستی تمام یا بخشی از ‌فعالیت‌های فوق نیز باشد.

نمونه وظایف و مسئولیت‌ها:

– برنامه ریزی و اجرای خط مشی‌های کنترل کیفی و آزمایشگاه آبزیان در قالب سیاست کلان کشور- تهیه وتدوین استانداردها و معیار‌های مختلف برای کنترل کیفی آبزیان- تهیه و تدوین و اجرای ‌طرح‌ها و پروژه‌های آزمایشگاهی وکنترل کیفی آبزیان در چارچوب قوانین و مقررات و برنامه‌های مصوب- ایجاد ارتباط موثر با نهادهای علمی و تحقیقاتی و آزمایشگاهی داخلی و خارجی و متخصصین کنترل کیفی و آزمایشگاهی آبزیان بمنظور دستیابی به آخرین یافتههای علمی و تحقیقاتی جدید و تبادل اطلاعات- نظارت بر اجرای کلیه دستورالعمل‌ها و استانداردهای تعیین شده و طرح‌ها و پروژه‌های مصوب در رابطه با کنترل کیفیت کلیه ‌فعالیت‌های عمل آوری و تولید محصولات و فرآورده‌های شیلاتی‌، مراحل مختلف شستشو و مواد مصرفی ‌فعالیت‌های عمل آوری‌، حمل ونقل آبزیان صید شده‌، محل نگهداری از لحاظ رعایت استانداردهای بهداشتی وکنترل کیفی- انجام نمونه گیری و آزمایشهای لازم برروی انواع محصولات صید شده‌، محصولات کنسرو شده و سایر فرآورده‌های شیلاتی از نظر مواد تشکیل دهنده و اطمینان از عدم بروز فساد در آنها و انطباق آنها با استاندارهای مربوطه- نظارت و کنترل بر گونه‌های مختلف آبزیان صید شده از زمان خروج از آب تا رسیدن به کرپی صید از نظر رعایت استاندارد‌ها و دستورالعملهای کنترل کیفی- نظارت مستمر بر فعالیت مراکز تخلیه صید، بازار و محیط کار اسکله‌های صیادی به منظور رعایت اصول بهداشتی- انجام بازدیدهای مستمر از شناورهای صیادی به منظور رعایت بهداشت- نظارت بر صدور گواهی و مجوزهای لازم جهت خروج صید از اسکله به منظور رعایت کیفیت صید- بررسی و اظهارنظر درخصوص کیفیت تولیدات آبزیان و محصولات شیلاتی- تعیین مشخصات و شرایط نگهداری آبزیان در شناورهای صیادی، مراکز تخلیه، اسکله‌های صیادی و کارخانجات فرآوری- تنظیم و ارائه گزارش‌های مستمر از وضعیت کیفی و بهداشتی واحدهای فرآوری و محصولات تولیدی شیلات- مطالعه‌، بررسی هیدروبیولوژیکی وانجام آزمایشهای لازم برای محاسبه زئوپلانکتونها و پنتوز در استخرها- بررسی و انجام آزمایشهای فیزیکی، شیمیایی و زیستی مربوط به نوع خاک و مواد معدنی موجود آن‌، آب و املاح موجود در آن ومحیط‌های زندگی آبزیان- مطالعه و بررسی در زمینه بیماریها و کنترل میکروبی آبزیان و کشف راههای درمان و پیشگیری بیماری‌ها در محیط‌های کنترل شده- انجام آزمایش بر روی نمونه‌های تشخیص نوع بیماری و علل ناهنجاری مختلف دربافتهای ناسالم آبزیان‌، بررسی اختصاصات مورفولوژیکی و اندامهای داخلی نمونه ها- نمونه برداری از محیطهای آبی مختلف‌، بررسی کیفیت فتوسنتز در سیستمهای آبی و اسید‌های امینه محلول در آب وشناسایی انواع دشمنان طبیعی و عوامل بیماریزا و آلوده کننده بهداشت محیط پرورش آبزیان- انجام آزمایش و تشخیص میزان پروتئین و چربی مواد موجود غذای آبزیان‌، میگو و ماهی در مزارع تکثیر- انجام آزمایش میزان توانایی مولدین در باروری و تکثیر ماهی و میگو- برآورد نیازهای اعتباری‌، تجهیزاتی و تاسیساتی مورد نیاز آزمایشگاههای مختلف

شرایط احراز (تصدی ) شغل: کارشناس آزمایشگاه و کنترل کیفی آبزیان

۱- تحصیلات و معلومات: گواهی نامه کارشناسی یاکارشناسی ارشد یا دکتری و یا همتراز در یکی از رشته‌های تحصیلی ذیل: الف: کارشناسی: شیلات- مهندسی منابع طبیعی، شیلات- تکثیر و پرورش آبزیان- صید وبهره برداری آبزیان- فرآوری محصولات شیلاتی- زیست شناسی با ‌گرایش‌های (عمومی‌- جانوری- زیست دریا- سلولی و مولکولی)- ارزیابی ذخایر آبزی- علوم آزمایشگاهی با کلیه ‌گرایش‌ها ب:کارشناسی ارشد: مهندسی منابع طبیعی با ‌گرایش‌های ( فرآوری محصولات شیلاتی- تکثیر وپرورش آبزیان- شیلات)- بوم شناسی آبزیان شیلاتی-صیدو بهره برداری آبزیان- زیست دریا- علوم جانوری با ‌گرایش‌های ( بافت شناسی وجنین شناسی- بافت شناسی آبزیان)- بیوتکنولوژی- زیست فناوری (بیوتکنولوژی )گرایش میکروبی- زیست شناسی علوم جانوری با ‌گرایش‌های( زیست شناسی سلولی تکوینی- بیو سیستماتیک جانوری- فیزیولوژی جانوری)- علوم سلولی و مولکولی- میکروبیولوژی- بیوشیمی- ژنتیک- بیوفیزیک- زیست شناسی دریا‌، جانوران دریا- علوم زیستی بیولوژیک علوم دریایی و اقیانوسی با گرایش( فیزیولوژی ماهیان- بیولوژی ماهیان )- علوم آزمایشگاهی با کلیه ‌گرایش‌ها ج:دکتری: شیلات- تکثیر وپرورش آبزیان- زیست شناسی با ‌گرایش‌های ( سلولی و مولکولی- گیاه شناسی- ریز زیست فناوری- زیست شناسی دریا- جانوران دریا- بیوفیزیک- فیزیولوژی جانوری- علوم جانوری گرایش تکوینی- علوم جانوری- فیزیولوژِی جانوری- ژنتیک مولکولی- بیو شیمی)- بوم شناسی دریا- میکروبیولوژی- علوم جانوری- بیوسیستماتیک جانوری- علوم آزمایشگاهی با کلیه ‌گرایش‌ها

۲- مهارت: – توانایی کار با نرم افزارهای رایانه در زمینه‌های تخصصی- توانایی به کارگیری روش‌های کنترل کیفی و انجام آزمایشهای مربوط به آبزیان- توانایی بهرهگیری از فناوری نوین در انجام ازمایشات مربوط به آبزیان- توانایی طراحی و اجرای پروژه‌ها و ‌طرح‌های آزمایشگاهی آبزی پروری

۳- دوره‌های آموزشی: ۱-سیستم تضمین کیفیت haccp ۲‌- کنترل کیفت فرآورده‌های شیلاتی ۳‌- آسیب شناسی آبزیان

 

عنوان شغل: کاردان آزمایشگاه آبزیان

شماره تشخیص: ۴۰-۶

تعریف: این شغل در برگیرنده وظایفی است که متصدیان آن عهده دار انجام نمونه برداری از ماهیان‌، رده بندی انواع ماهیان و انجام آزمایشهای لازم‌، اجرای دستورالعمل‌های آزمایشگاهی آبزیان و جلوگیری از توزیع و عرضه محصولات غیربهداشتی می‌باشند‌.

نمونه وظایف و مسئولیت‌ها:

– همکاری در اجرای دستورالعمل‌ها و استانداردهای تعیین شده در رابطه با کنترل کیفیت کلیه ‌فعالیت‌های عمل آوری و تولید محصولات و فرآورده‌های شیلاتی‌، مراحل مختلف شستشو و مواد مصرفی ‌فعالیت‌های عمل آوری‌، حمل ونقل آبزیان صید شده‌، محل نگهداری از لحاظ رعایت استانداردهای بهداشتی وکنترل کیفی- بررسی بیولوژیکی ماهی‌ها و انجام طرح آدابته کردن ماهی‌ها جهت رهاسازی در آب- نظارت بر آماده سازی و شناسایی و شمارش وتوزین نمونه‌ها و فراهم آوردن موجبات آزمایشهای لازم در آزمایشگاه- نظارت ومراقبت در جمع آوری نمونه‌های مختلف آب از اعماق مختلف و فیکس کردن آنها جهت تجزیه شیمیایی و فیزیکی- نمونه برداری از ماهیان سطح زی درمناطق مختلف و شناسایی و رده بندی آنها- همکاری در انجام نمونه گیری و آزمایشهای لازم و تجزیه وتحلیل کمی وکیفی گوشت انواع آبزیان از نظر مواد تشکیل دهنده ومورد مصرف در ساخت محصولات کنسرو شده- همکاری در انجام نمونه گیری و آزمایشهای لازم برروی انواع محصولات صید شده جهت اطمینان از عدم بروز فساد در آنها و انطباق آنها با استانداردهای مربوطه- کنترل بر گونه‌های مختلف آبزیان صید شده از زمان خروج از آب تا رسیدن به کرپی صید از نظر رعایت استاندارد‌ها و دستورالعملهای کنترل کیفی- انجام بازدیدهای مستمر از شناورهای صیادی به منظور رعایت بهداشت- همکاری در تعیین مشخصات و شرایط نگهداری آبزیان در شناورهای صیادی، مراکز تخلیه، اسکله‌های صیادی وکارخانجات فرآوری- تنظیم و ارائه گزارش‌های مستمر از وضعیت کیفی و بهداشتی واحدهای فرآوری و محصولات تولیدی شیلات- همکاری در مطالعه‌، بررسی هیدروبیولوژیکی وانجام آزمایشهای لازم برای محاسبه زئوپلانکتونها و پنتوز در استخرها- همکاری در بررسی و انجام آزمایشهای فیزیکی، شیمیایی و زیستی مربوط به نوع خاک و مواد معدنی موجود آن‌، آب و املاح موجود در آن ومحیط‌های زندگی آبزیان- همکاری در انجام آزمایش تشخیص نوع بیماری و نمونه برداری وشناسایی انواع دشمنان طبیعی و عوامل بیماریزا و آلوده کننده بهداشت محیط پرورش آبزیان- آزمایش میزان توانایی مولدین در باروری و تکثیر ماهی و میگو

شرایط احراز (تصدی ) شغل: کاردان آزمایشگاه آبزیان

۱- تحصیلات و معلومات: گواهی نامه کاردانی یا کارشناسی و یا همتراز در یکی از رشته‌های تحصیلی ذیل: الف: کاردانی: تکنولوزی شیلات- تکنولوزی صید و بهره برداری- عمل آوری فرآورده‌های شیلاتی- تکثیر و پرورش آبزیان- بهداشت شیلات- بهداشت آبزیان- فرآورده‌های بیولوژیک- عمل آوری فرآورده‌های شیلاتی- تکنولوژی علوم آزمایشگاهی ب: کارشناسی: شیلات- مهندسی منابع طبیعی، شیلات- تکثیر و پرورش آبزیان- صید وبهره برداری آبزیان- فرآوری محصولات شیلاتی- زیست شناسی با ‌گرایش‌های (عمومی‌- جانوری- زیست دریا- سلولی و مولکولی)- ارزیابی ذخایر آبزی- علوم آزمایشگاهی با کلیه ‌گرایش‌ها

۲- مهارت: – توانایی کار با نرم افزارهای رایانه در زمینه‌های تخصصی- توانایی انجام آزمایشهای فیزیکی، شیمیایی و زیستی مربوط به آبزیان- توانایی اجرای پروژه‌ها و ‌طرح‌های آزمایشگاهی آبزی پروری- توانایی تهیه و تدوین گزارش‌های تخصصی

۳- دوره‌های آموزشی: ۱-سیستم تضمین کیفیت haccp ۲‌- کنترل کیفت فرآورده‌های شیلاتی ۳‌- آسیب شناسی آبزیان

 

عنوان شغل: کارشناس اکولوژی دریا

کد تشخیص: ۴۱-۶

تعریف: این شغل در برگیرنده وظایفی است که متصدیان آن عهده دار مطالعه‌، تحقیق یا انجام ‌فعالیت‌های مربوط به بررسی دستورالعمل ها‌، بررسی اکوسیستمهای مختلف آبی و شناسایی انواع آلاینده‌های فیزیکی وشیمیایی دریاها، نقش آن بر زیست آبزیان و اجرای طرح‌ها و پروژه‌های اکولوژیکی و زیستگاه آبزیان می‌باشند‌.‌فعالیت‌های موجود در این شغل از نظر پیچیدگی و اهمیت وظایف و مسئولیت‌ها ممکن است بر حسب پست مورد تصدی متضمن نظارت‌، مدیریت و سرپرستی تمام یا بخشی از ‌فعالیت‌های فوق نیز باشد‌.

نمونه وظایف و مسئولیت‌ها:

– برنامه ریزی و تدوین دستورالعملهای لازم اکولوژی دریا و امور زیستی آبزیان- تهیه وتدوین استانداردها و معیار‌های مختلف برای کنترل ‌فعالیت‌های صید وصیادی به منظور حفاظت از محیط دریاها و اقیانوسها- مطالعه و بررسی اکوسیستمهای مختلف آبی شامل صید گاهها و آبگیرها- مطالعه و بررسی تاثیر آلاینده‌ها بر ذخایر آبزیان و زیست دریا ها- مطالعه و بررسی از طریق تحقیق میدانی و گشتهای دریایی به منظور شناخت و تعیین نقش منابع غیر زیستی بر زیست آبزیان از قبیل اندازه گیری پارامترهای فیزیکی و شیمیایی‌، فیزیک دریا‌، شیمی دریا و آلودگیهای زیست محیطی دریا- بررسی و شناسایی انواع آلاینده‌های فیزیکی وشیمیایی دریاها مانند درجه حرارت‌، فاضلابها ی شهری و صنعتی و سایر آلاینده‌ها و تاثیر آن بر زیستگاه‌های آبزیان- تهیه و تدوین ‌طرح‌ها و پروژه‌های تحقیقاتی در زمینه شناخت ومطالعه منابع زیستی دریایی در چارچوب قوانین و مقررات و برنامه‌های مصوب- نظارت برحسن اجرای طرح‌ها و پروژه‌های مربوط به اکولوژی و اکوسیستم دریا و تهیه گزارشهای لازم- برقراری ارتباط و تعامل موثر با نهادهای علمی و تحقیقاتی و آزمایشگاهی داخلی و خارجی و متخصصین اکولوژیکی به منظور دستیابی به آخرین یافتههای علمی و تحقیقاتی جدید و تبادل اطلاعات- نظارت بر اجرای دستورالعمل‌ها و استانداردهای تعیین شده و طرح‌ها و پروژه‌های مصوب در رابطه با کنترل زیست محیطی دریا ها- انجام نمونه گیری و آزمایشهای لازم و تجزیه وتحلیل کمی وکیفی نمونه به منظور بدست آوردن اطلاعات لازم از آبهای مناطق مختلف- بررسی زیستگاه‌های جانداران دریا زی و تفاوت بین زیستگاههای سطحی و عمقی- بررسی محیط‌های دریایی بر اساس محیط زندگی آبزیان و تراکم و تنوع آبزیان در آبهای گرم و سرد

شرایط احراز (تصدی ) شغل: کارشناس اکولوژی دریا

۱- تحصیلات و معلومات: گواهی نامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکتری و یا همتراز در یکی از رشته‌های تحصیلی ذیل: الف: کارشناسی ارزیابی ذخایر آبزی- مهندسی آلات و ادوات صید- مدیریت محیط زیست- زیست شناسی با ‌گرایش‌های (عمومی‌- جانوری- زیست دریا- سلولی و مولکولی) ب:کارشناسی ارشد: صیدو بهره برداری آبزیان- زیست دریا- زیست شناسی دریا‌، جانوران دریا- علوم ریستی بیولوژیک علوم دریایی و اقیانوسی با گرایش( فیزیولوژی ماهیان- بیولوژی ماهیان )- آلودگی دریا- مدیریت محیط زیست- برنامه ریزی محیط زیست ج:دکتری: زیست شناسی با ‌گرایش‌های ( سلولی و مولکولی- ریز زیست فناوری- زیست شناسی دریا- جانوران دریا- فیزیولوژی جانوری- بوم شناسی دریا- میکروبیولوژی- بیو سیستماتیک جانوری- مدیریت محیط زیست- برنامه ریزی محیط زیست

۲- مهارت: – توانایی کار با نرم افزارهای رایانه در زمینه‌های تخصصی- توانایی بررسی تاثیرآلاینده‌ها بر ذخایر آبزیان- توانایی بررسی و اجرای پروژه‌ها و ‌طرح‌های اکولوژی و اکوسیستمهای دریایی

۳- دوره‌های آموزشی: ۱-نقشه خوانی دریایی ۲‌- سنجش از دور ۳‌- آلودگی‌های منابع آبی ۴-شناخت اکوسیستم‌های آبی

 

عنوان شغل: کارشناس صنایع و فرآوری محصولات آبزیان

شماره تشخیص: ۴۲-۶

تعریف: این شغل در برگیرنده وظایفی است که متصدیان آن عهده دار مطالعه و انجام ‌فعالیت‌های مربوط به بررسی امور مربوط به قوانین، مقررات، آئین نامه‌ها و دستورالعملهای فرآوری محصولات آبزیان و بهبود کیفیت‌، ایجاد و توسعه فن آوریهای نوین در صنایع تبدیلی و تکمیلی فرآوری محصولات آّبزیان و تهیه و تدوین ‌طرح‌های توسعه و ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی غذایی آبزیان می‌باشند‌.‌فعالیت‌های موجود در این شغل از نظر پیچیدگی و اهمیت وظایف و مسئولیت‌ها ممکن است بر حسب پست مورد تصدی متضمن نظارت‌، مدیریت و سرپرستی تمام یا بخشی از ‌فعالیت‌های فوق نیز باشد‌.

نمونه وظایف و مسئولیت‌ها:

– مطالعه و شناخت سیاست‌ها و خط مشی توسعه و حمایت ازصنایع و فرآوری محصولات آبزیان- تهیه و تدوین ‌طرح‌های توسعه و ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی غذایی آبزیان در قالب برنامه‌های جامع اقتصادی- مطالعه وتحقیق به منظور دستیابی و توسعه فن آوریهای نوین در صنایع تبدیلی و تکمیلی فرآوری محصولات آّبزیان از جمله بیوتکنولوژی و نانو تکنولوژی بخصوص در امور بسته بندی فرآورده‌های صنایع غذایی آبزیان و عمل آوری آن- انجام اقدامات لازم به منظور افزایش کیفیت و استاندارد محصولات تولیدی صنایع فرآوری محصولات آبزیان- بررسی وضعیت ضایعات پس از تولید محصولات شیلاتی و پیشنهاد راهکارهای لازم به منظور کاهش و استفاده بهینه از ضایعات در فرآیند صنایع تبدیلی و تکمیلی محصولات شیلاتی- بررسی، مطالعه و شناسایی راه‌های افزایش بهره وری در زمینه‌های حمل و نقل، جابجایی، نگهداری، فرآوری و تضمین کیفیت و عرضه آبزیان اعم از دریایی و پرورش و فرآورده‌های آن- فراهم نمودن زمینه‌های لازم جهت حمایت از بخش خصوصی و سرمایه گذاران ‌تشکل‌های صیادی، تولیدی، صنعتی و توزیع کنندگان و دست اندرکاران صنعت شیلات- همکاری و هماهنگی با مراکز آموزشی و تحقیقاتی، ستادها و کمیتهها و. .. مرتبط از جمله شورای غذا و تغذیه در زمینه صنایع تبدیلی و تکمیلی محصولات شیلاتی- نظارت بر اجرای طرح‌ها وبرنامه‌های مرتبط با صنایع فرآوری محصولات آبزیان و بررسی ‌طرح‌های پیشنهادی به منظور صدور جواز تاسیس، پروانه بهره‌برداری صنایع و فرآوری محصولات آبزیان و تهیه و تنظیم دستورالعمل‌های مربوطه. – مطالعه و بررسی نحوه تبدیل فرآورده‌های دریایی به مواد نیمه خام قابل مصرف در بازار و ارائه تکنیکها و روش‌های جدید جهت بهبود وضعیت کیفی فرآوری محصولات آبزیان- مطالعه و بررسی ‌طرح‌های ایجاد و توسعه صیدگاهها‌، سردخانه‌ها و سایر صنایع مرتبط شیلاتی در سراسر کشور با توجه به احتیاجات هر منطقه. – نظارت بر تهیه و تنظیم آمار و اطلاعات مربوط به وضعیت و تعداد کارخانجات فعال و غیره فعال درزمینه تولید محصولات شیلاتی و تعیین ظرفیت و بازدهی صنایع مذکور در سراسر کشور و تنظیم گزارش تحلیلی از وضعیت صنایع شیلاتی- مطالعه و بررسی وتدوین روش‌های نوین بهداشتی صید آبزیان جهت ارائه به کارگاهها فرآوری و صنایع مربوطه‌.

شرایط احراز (تصدی ) شغل: کارشناس صنایع و فرآوری محصولات آبزیان

۱- تحصیلات و معلومات: گواهی نامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکتری و یا همتراز در یکی از رشته‌های تحصیلی ذیل: الف: کارشناسی: فرآوری محصولات شیلاتی- علوم وصنایع غذایی-مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی)- مهندسی علوم و صنایع غذایی- مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی- کنترل کیفی مواد غذایی- تبدیل مواد غذایی- بهداشت وکنترل مواد غذایی ب-کارشناسی ارشد: فرآوری محصولات شیلاتی- مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی-علوم و صنایع غذایی با ‌گرایش‌های ( تکنولوژی صنایع غذایی- شیمی مواد غذایی- میکروبیو لوژی مواد غذایی) ج-دکتری: مهندسی صنایع-مهندسی صنایع با گرایش های(برنامه ریزی و مدیریت تولید- علوم و صنایع غذایی

۲- مهارت: – توانایی کار با نرم افزارهای کاربردی رایانه در زمینه‌های تخصصی- توانایی توسعه و بکار گیری فن آوریهای نوین در صنایع فرآوری محصولات آّبزیان- توانایی شناسایی و تدوین شیوه‌های تبدیل فرآورده‌های دریایی

۳- دوره‌های آموزشی: ۱‌- آشنایی با ghp , gmp در فرآوری آبزیان ۲‌- آشنایی با صنایع شیلاتی ۳‌- فرآوری محصولات شیلاتی

 

عنوان شغل: کارشناس تغذیه و بهداشت آبزیان

شماره تشخیص: ۴۳-۶

تعریف: این شغل در برگیرنده وظایفی است که متصدیان آن عهده دار مطالعه و انجام ‌فعالیت‌های مربوط به بررسی قوانین و مقررات و آئین نامه‌ها و دستورالعملهای تغذیه و بهداشت آبزیان‌، برآورد و تولید غذای آبزیان، آماده سازی استخرهای آبگیری به منظور تولید پلانکتون جانوری و گیاهی، انجام آزمایشات لازم درخصوص نوع غذای آبزیان و نمونه برداری و اندازه گیری شاخص‌های رشد و ضدعفونی استخرها قبل از آبگیری و نظارت بر رعایت بهداشت در تغذیه آبزیان می‌باشند‌.‌فعالیت‌های موجود در این شغل از نظر پیچیدگی و اهمیت وظایف و مسئولیت‌ها ممکن است بر حسب پست مورد تصدی متضمن نظارت‌، مدیریت و سرپرستی تمام یا بخشی از ‌فعالیت‌های فوق نیز باشد‌.

نمونه وظایف و مسئولیت‌ها:

– تهیه و تدوین برنامه‌های کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت در خصوص بهینهسازی استخرها و ارتقاء سطح کمی و کیفی بهداشتی مراکز تولید وتکثیر وپرورش آبزیان و مواد پروتئینی و ویتامینه تغذیه آبزیان – طراحی و توسعه الگوهای بهداشتی آبزیان‌، مجتمعهای تکثیر و پرورش‌، آزمایشگاه‌های آنالیز مواد غذایی آبزیان – مطالعه و بررسی دستورالعملها و بخشنامهها و تهیه و تدوین ضوابط و استانداردهای مربوط به تهیه، تولید و نگهداری، توزیع، مصرف و کیفیت خوراکها، مکملها و افزودنیهای خوراکی آبزیان‌، منابع خوراک و روش‌های آزمایشگاهی تغذیه آبزیان‌، آنالیز مواد غذایی و احداث آزمایشگاه‌های آنالیز خوراک آبزیان‌، تعیین نسبت‌های مواد غذایی مورد تغذیه غذای زنده آبزیان‌، بهداشت تجهیزات و تأسیسات صید وصیادی و همکاری با مراجع ذیصلاح- نظارت بر انجام مراحل تولید غذای آبزیان وبررسی رژیم‌های تغذیه آبزیان در مراحل مختلف رشد- انجام آزمایشات لازم درخصوص غذای تولید شده جهت مصرف آبزیان- نظارت بر ضدعفونی کردن محیط‌های صید صیادی‌، استخرها از آلودگی‌های میکروبی به منظور تولید پلانکتون‌های جانوری و گیاهی- نظارت بر رعایت بهداشت در انجام غذا دهی و انجام آزمایشات لازم پس از تغذیه آبزیان و اندازه گیری میزان رشد آنها- بررسی و انجام آزمایشات لازم جهت رسیدن به فرمولاسیون غذایی که بیشترین تولید را در واحد سطح دارا باشد.- نظارت بر انجام نمونه گیری و آزمایش‌های لازم و تجزیه وتحلیل کمی وکیفی نمونه به منظور بدست آوردن اطلاعات لازم از آبهای مناطق مختلف- مطالعه‌، شناسایی و معرفی منابع خوراک آبزیان و برآورد میزان غذای هر وعده و روزانه آبزیان مختلف در پرورشهای کنترل شده با غذای زنده با همکاری مراجع مرتبط در تهیه، تولید و فرآوری آنها – برآورد و تعیین نیازهای تحقیقاتی و آموزشی‌، ظرفیتها و نارساییها در رابطه با تغذیه وبهداشت آبزیان – آموزش فناوریهای جدید تغذیهای به پرورش دهندگان ماهی و برگزاری دورههای آموزشی و پایلوتهای تخصصی مربوط به تغذیه وبهداشت آبزیان برای واحد‌های تکثیر وپرورش آبزیان

 

شرایط احراز (تصدی ) شغل: کارشناس تغذیه و بهداشت آبزیان

۱- تحصیلات و معلومات: گواهی نامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکتری و یا همتراز در یکی از رشته‌های تحصیلی ذیل: الف: کارشناسی: علوم تغذیه- تغذیه- علوم بهداشتی در تغذیه- شیلات- مهندسی منابع طبیعی، شیلات- تکثیر و پرورش آبزیان- صید وبهره برداری آبزیان- فرآوری محصولات شیلاتی- مهندسی صنایع با‌گرایش‌های (علوم وصنایع غذایی-مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی)- مهندسی علوم و صنایع غذایی- مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی- کنترل کیفی مواد غذایی- تبدیل مواد غذایی- بهداشت وکنترل مواد غذایی ب-کارشناسی ارشد: مهندسی منابع طبیعی-فرآوری محصولات شیلاتی-بوم شناسی آبزیان شیلاتی-صیدو بهره برداری آبزیان- مهندسی منابع طبیعی-تکثیر وپرورش آبزیان-شیلات- مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی-علوم و صنایع غذایی با ‌گرایش‌های ( تکنولوژی صنایع غذایی- شیمی مواد غذایی- میکروبیو لوژی مواد غذایی) ج-دکتری: شیلات- تکثیر وپرورش آبزیان- مهندسی صنایع غذایی- علوم و صنایع غذایی

۲- مهارت: – توانایی کار با نرم افزارهای کاربردی رایانه در زمینه تخصصی- توانایی تدوین ضوابط و استانداردهای تغذیه- توانایی شناسایی و معرفی منابع خوراک آبزیان- توانایی شناسایی فناوری‌های جدید تغذیه و آموزش آن به آبزی پروران

۳- دوره‌های آموزشی: ۱-اصول تولید خوراک آبزیان ۲‌- آشنایی با HACCP در تولید غذایی آبزیان ۳‌- پلانگتون شناسی ۴- بهداشت و بیماریهای آبزیان

 

عنوان شغل: کاردان تغذیه و بهداشت آبزیان

شماره تشخیص: ۴۴-۶

تعریف: این شغل در برگیرنده وظایفی است که متصدیان آن عهده دار جمع آوری آمار و اطلاعات در حوزه تغذیه و بهداشت آبزیان برآورد و تولید غذای آبزیان، آماده سازی استخرهای آبگیری به منظور تولید پلانکتون جانوری و گیاهی، انجام آزمایشات لازم درخصوص نوع غذای آبزیان و نمونه برداری و اندازه گیری شاخص‌های رشد و ضدعفونی استخرها قبل از آبگیری می‌باشند‌.

نمونه وظایف و مسئولیت‌ها:

– جمع آوری آمار واطلاعات لازم از وضعیت تغذیه و بهداشت آبزیان – مطالعه، شناسایی و معرفی منابع خوراک آبزیان با همکاری مراجع مرتبط در تهیه، تولید و فرآوری آنها – همکاری در برآورد ظرفیتها، نیازها و نارساییها در رابطه با تغذیه وبهداشت آبزیان – جمع آوری اطلاعات لازم از نیازهای تحقیقاتی و آموزشی در زمینه تغذیه و بهداشت آبزیان

– همکاری در تهیه و تدوین ضوابط و دستورالعملهای مربوط به تهیه، تولید و نگهداری، توزیع، مصرف و کیفیت خوراکها، مکملها و افزودنیهای خوراکی آبزیان با همکاری واحدهای تکثیر وپرورش – همکاری در بررسی و آنالیز مواد غذایی‌، تعیین نسبتهای مواد غذایی مورد تغذیه غذای زنده آبزیان‌، بهداشت تجهیزات و تأسیسات صید وصیادی و همکاری با مراجع ذیصلاح- همکاری در انجام مراحل تولید غذای آبزیان- همکاری در انجام آزمایشات لازم درخصوص غذای تولید شده جهت مصرف آبزیان- پیگیری ضدعفونی محیط‌های صید صیادی‌، استخرها از آلودگیهای میکروبی به منظور تولید پلانکتونهای جانوری و گیاهی- پیگیری رعایت بهداشت در انجام غذا دهی و انجام آزمایشات لازم پس از تغذیه آبزیان و اندازه گیری میزان رشد آنها- همکاری در انجام آزمایشات لازم جهت رسیدن به فرمولاسیون غذایی که بیشترین تولید را در واحد سطح دارا باشد.- انجام نمونه گیری و آزمایشهای لازم به منظور بدست آوردن اطلاعات لازم از بهداشت آبهای مناطق مختلف – همکاری در بررسی رژیمهای تغذیه آبزیان در مراحل مختلف رشد- همکاری در شناسایی و معرفی منابع خوراک آبزیان و برآورد میزان غذای هر وعده وروزانه آبزیان مختلف در پرورشهای کنترل شده با غذای زنده با همکاری مراجع مرتبط در تهیه، تولید و فرآوری آنها – همکاری در برآورد تعیین نیازهای تحقیقاتی و آموزشی‌،ظرفیتها و نارساییها در رابطه با تغذیه وبهداشت آبزیان – مشارکت در برگزاری دورههای آموزشی و پایلوتهای تخصصی مربوط به تغذیه وبهداشت آبزیان برای واحد‌های تکثیر وپرورش آبزیان

شرایط احراز (تصدی ) شغل: کاردان تغذیه و بهداشت آبزیان

۱- تحصیلات و معلومات: گواهی نامه کاردانی یا کارشناسی و یا همتراز در یکی از رشته‌ها ی تحصیلی ذیل: الف: کاردانی: تکنولوزی شیلات- تکنولوزی صید و بهره برداری- عمل آوری فرآورده‌های شیلاتی- تکثیر و پرورش آبزیان- بهداشت شیلات- صنایع غذایی ب: کارشناسی: علوم تغذیه- تغذیه- علوم بهداشتی در تغذیه- شیلات- مهندسی منابع طبیعی، شیلات- تکثیر و پرورش آبزیان- صید وبهره برداری آبزیان- فرآوری محصولات شیلاتی- مهندسی صنایع با‌گرایش‌های (علوم وصنایع غذایی-مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی)- مهندسی علوم و صنایع غذایی- مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی- کنترل کیفی مواد غذایی- تبدیل مواد غذایی- بهداشت وکنترل مواد غذایی

۲- مهارت: – توانایی کار با نرم افزارهای کاربردی رایانه در زمینه‌های تخصصی- توانایی انجام آزمایشات تغذیه ای- توانایی شناسایی و معرفی منابع خوراک و برآورد میزان غذای آبزیان

۳- دوره‌های آموزشی: ۱-اصول تولید خوراک آبزیان ۲‌- آشنایی با HACCP در تولید غذایی آبزیان ۳‌- پلانگتون شناسی ۴‌- بهداشت و بیماریهای آبزیان

 

عنوان شغل: کارشناس آموزش و ترویج آبزیان

شماره تشخیص: ۴۵-۶

تعریف: این شغل در برگیرنده وظایفی است که متصدیان آن عهده دار مطالعه‌، بررسی واجرای خط مشی‌های ترویجی یا انجام ‌فعالیت‌های مربوط به بررسی قوانین و مقررات و آئین نامه‌ها و دستورالعملهای آموزشی و ترویجی، تهیه ‌طرح‌ها و پروژه‌های ترویجی‌، تعیین شاخص‌ها و استاندارد ترویجی و آموزش و ترویج در زمینه‌های تولید، تکثیر و پرورش و صید آبزیان‌، تکنولوژی صید، ارزیابی ذخایر آبزیان‌، صنایع و فرآوری محصولات آبزیان‌، کنترل کیفی آبزیان، صید و صیادی‌، تولید فرآورده‌های شیلاتی‌، تغذیه آبزیان، بکارگیری ادوات و آلات صید می‌باشند‌.‌فعالیت‌های موجود در این شغل از نظر پیچیدگی و اهمیت وظایف و مسئولیت‌ها ممکن است بر حسب پست مورد تصدی متضمن نظارت‌، مدیریت و سرپرستی تمام یا بخشی از ‌فعالیت‌های فوق نیز باشد‌.نمونه وظایف و مسئولیت‌ها: – تهیه و تدوین برنامه زمانبندی اجرای ‌فعالیت‌های آموزشی و ترویجی و همچنین برآورد و شناسایی نیازهای آموزشی آبزی پروران و صیادان- همکاری با رسانه‌های ارتباط جمعی به منظور ترویج آبزی پروری و صیادی- انجام اقدامات لازم و برگزاری کلاس‌های آموزشی ترویجی به منظور ارتقاء سطح دانش و آگاهی آبزی پروران و صیادان- ایجاد هماهنگی و همکاری با مراکز تحقیقاتی به منظور انتقال آخرین دانش فنی و روش‌های نوین آبزی پروری وصیادی به ‌تشکل‌ها و اتحادیه‌ها و تعاونی‌های صیادی، آبزی پروران و صیادان از طریق برگزاری دوره‌های آموزشی و ترویجی- ارائه گزارش‌های لازم درخصوص برگزاری کلاس‌های آموزشی ترویجی و تغییرات حاصله در آبزی پروری و صیادی پس از برگزاری دوره کلاس‌های آموزشی و ترویجی- تهیه و تدوین دستورالعمهای واگذاری پروژه‌های ترویجی و امور اجرایی به ‌تشکل‌های آبزی پروری- بررسی و شناسایی و برآورد نیازهای آموزشی تخصصی و کاربردی برای تقویت بهره برداران و مخاطبان بخش شیلات- ایجاد الگوهای مناسب و انتقال تجربه‌های موفق آبزی پروری به ‌تشکل‌ها و تعاونی‌های تکثیر و پرورش و صید آبزیان- بررسی و تجزیه وتحلیل خط مشی‌های ترویج به منظور تعیین دستورالعملهای ارزیابی فنی امور ترویج و آموزش آبزی پروران وصیادان- نظارت بر جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل اطلاعات و آمار مورد نیاز در زمینه ‌طرح‌ها‌، برنامه‌ها و ‌فعالیت‌های ترویج و آموزش آبزی پروران وصیادان- بررسی میزان پیشرفت ‌طرح‌ها و برنامه‌های امور ترویج و آموزش آبزی پروران وصیادان درحین اجرا به منظور تطبیق آنها با ضوابط مورد نظر در ‌طرح‌ها.- نظارت بر اجرای برنامه‌های ترویج آبزی پروری و ارزشیابی کار مروجان و انجام تعلیمات و راهنمایی‌های لازم در ضمن خدمت- نظارت بر جمع آوری و مطالعه گزارش‌های مروجان و تنظیم گزارش‌ها و نمودارهای مربوط به ‌فعالیت‌های ترویجی آبزی پروری- تشویق و ترغیب آبزی پروران وصیادان در پیروی از اصول و فن آوری‌های جدید صید، تولید، تکثیر و پرورش آبزیان‌، صنایع وفرآوری محصولات و استفاده از آلات‌، ادوات وتجهیزات پیشرفته و بهره برداری صحیح از آن- بازدید مستمر از صیدگاهها و مزارع نمونه تکثیر وپرورش احداث شده توسط مروجان و صدور دستورات لازم- برنامه ریزی جهت بکارگیری و حمایت از مربیان و مددکاران ترویجی و آموزشی و ساماندهی مروجین و مربیان ترویج آبزی پروری و توانمندسازی شرکت‌های خدمات مشاوره ای شیلاتی- تهیه و تولید برنامه‌های ترویجی در زمینه رسانه‌های نوشتاری شامل نشریات ترویجی-تولید هندبوک‌های آموزشی‌،پوستر‌های آموزشی- بررسی و تعیین الگوها، رهیافتها، روش‌ها و نظام‌های مناسب آموزشی و ترویجی برای بهره وری عوامل تولید، تکثیرو پرورش آبزیان وصیادان وبهره برداران- بررسی و بهره برداری از نتایج مطالعات آموزشی‌، ترویجی شیلاتی انجام شده داخل و خارج کشور به منظور اجرای آزمایشی الگوها و روش‌ها جدید طراحی شده- تهیه و تدوین ‌طرح‌ها، پروژه ها، استانداردها، و آیین نامه‌های مورد نیاز ترویجی صنایع و فرآوری محصولات آبزیان‌، کنترل کیفی آبزیان، صید و صیادی‌، تولید فرآورده‌های شیلاتی‌، تغذیه آبزیان، تولید‌، تکثیر وپرورش آبزیان‌، بکارگیری ادوات و آلات صید

شرایط احراز (تصدی ) شغل: کارشناس آموزش و ترویج آبزیان

۱- تحصیلات و معلومات: گواهی نامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکتری و یا همتراز در یکی از رشته‌ها ی تحصیلی ذیل: الف: کارشناسی: شیلات- مهندسی منابع طبیعی، شیلات- تکثیر و پرورش آبزیان- صید وبهره برداری آبزیان- فرآوری محصولات شیلاتی- زیست شناسی با ‌گرایش‌های (عمومی- جانوری- زیست دریا- سلولی و مولکولی)- ارزیابی ذخایر آبزی- مهندسی آلات و ادوات صید- علوم آزمایشگاهی با کلیه ‌گرایش‌ها- علوم تغذیه- تغذیه- علوم بهداشتی در تغذیه- شیلات- مهندسی صنایع با‌گرایش‌های (علوم وصنایع غذایی- مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی)- مهندسی علوم و صنایع غذایی- مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی- کنترل کیفی مواد غذایی- تبدیل مواد غذایی- بهداشت وکنترل مواد غذایی ب:کارشناسی ارشد: مهندسی منابع طبیعی با ‌گرایش‌های ( فرآوری محصولات شیلاتی- تکثیر وپرورش آبزیان- شیلات)- بوم شناسی آبزیان شیلاتی- صیدو بهره برداری آبزیان– زیست دریا- علوم جانوری گرایش بافت شناسی وجنین شناسی- بیوتکنولوژی-زیست فناوری (بیوتکنولوژی )گرایش میکروبی- علوم جانوری گرایش بافت شناسی آبزیان-زیست شناسی علوم جانوری با ‌گرایش‌های( زیست شناسی سلولی تکوینی- بیو سیستماتیک جانوری- فیزیولوژی جانوری)- علوم سلولی و مولکولی- میکروبیولوژی- بیوشیمی- ژنتیک- بیوفیزیک- زیست شناسی دریا‌، جانوران دریا- علوم زیستی بیولوژیک علوم دریایی و اقیانوسی با گرایش( فیزیولوژی ماهیان- بیولوژی ماهیان )- علوم آزمایشگاهی با کلیه ‌گرایش‌ها- مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی- علوم و صنایع غذایی با ‌گرایش‌های ( تکنولوژی صنایع غذایی- شیمی مواد غذایی- میکروبیو لوژی مواد غذایی) ج:دکتری: شیلات- تکثیر وپرورش آبزیان- زیست شناسی با ‌گرایش‌های ( سلولی و مولکولی-گیاه شناسی- ریز زیست فناوری- زیست شناسی دریا- جانوران دریا- بیو فیزیک- فیزیولوژی جانوری-علوم جانوری گرایش تکوینی- علوم جانوری- فیزیولوژِی جانوری- ژنتیک مولکولی- زیست شناسی دریا- بیو شیمی- بوم شناسی دریا- میکروبیولوژی- علوم جانوری- بیو سیستماتیک جانوری )- علوم آزمایشگاهی با کلیه ‌گرایش‌ها- مهندسی صنایع غذایی- علوم و صنایع غذایی

۲- مهارت: – توانایی کار با نرم افزارهای کاربردی رایانه در زمینه‌های تخصصی- توانایی به کارگیری شیوه‌ها و روش‌های نوین آبزی پروری و صیادی به آبزی پروران و صیادان- توانایی شناسایی نیازهای آموزشی تخصصی و کاربردی آبزی پروران و صیادان- توانایی برگزاری دوره‌های آموزشی و ترویجی

۳- دوره‌های آموزشی: ۱-روش‌های ترویج و انتقال فناوری در علوم شیلاتی ۲‌- روش‌ها و دیدگاههای نوین در ترویج آبزی پروری ۳‌- نیاز سنجی‌، طراحی و اجرای برنامه‌های آموزشی

 

عنوان شغل: کارشناس فنی آبزیان

شماره تشخیص: ۴۶-۶

تعریف: این شغل در برگیرنده وظایفی است که متصدیان آن عهده دار مطالعه‌، بررسی و شناسایی اراضی مستعد آبزی پروری، بازدید‌های فنی و اجرای ‌طرح‌های احداث مزارع آبزی پروری‌، تهیه نقشه‌ها و ‌طرح‌های متقاضیان احداث مزارع تکثیر و پرورش، انجام آزمایشات مربوط‌، مطالعه و بررسی روش‌های نوین ساخت و ساز مزارع و امور فنی و نقشه کشی و نقشه برداری ساخت مزارع و ارائه گزارش‌های فنی می‌باشند‌.‌فعالیت‌های موجود در این شغل از نظر پیچیدگی و اهمیت وظایف و مسئولیت‌ها ممکن است بر حسب پست مورد تصدی متضمن نظارت‌، مدیریت و سرپرستی تمام یا بخشی از ‌فعالیت‌های فوق نیز باشد‌.

نمونه وظایف و مسئولیت‌ها:

– مطالعه‌، بررسی و اظهارنظر کارشناسی درخصوص شناسایی مزارع مستعد جهت احداث مزارع تکثیر و پرورش آبزیان- انجام آزمایش‌های فیزیکی، شیمیایی و مکانیکی لازم از اراضی شناسایی شده از نظر نوع وکیفیت خاک- بررسی و اظهارنظر درخصوص نقشه‌های ارائه شده از سوی پیمانکاران ساخت و ساز مزارع تکثیر و پرورش آبزیان- راهنمایی و هدایت صاحبان مزارع در جهت ساخت و ساز و اداره صحیح مزارع تکثیر و پرورش آبزیان- تهیه آمار و اطلاعات و گزارش‌های لازم درخصوص عملکرد پیمانکاران و مهندسین مشاور در امور فنی ساخت و ساز و رعایت آن منطبق با قوانین و مقررات‌- انجام بازدید‌های صحرایی از محل‌های پیشنهادی متقاضیان احداث مزارع آبزی پروری و تهیه گزارشهای فنی کارشناسی- مطالعه‌، بررسی و شناسایی اراضی مناسب برای احداث مجتمع‌های پرورش آبزیان- انجام بررسی‌های توپوگرافی‌، مطالعات منابع آب‌، نحوه تامین آب‌، مطالعات منابع خاک و نقشه برداری و تهیه نقشه‌های لازم و جانمایی مقدماتی مجتمع آبزی پروری- بررسی و تایید نقشه‌های ‌طرح‌های آبزی پروری متقاضیان بخشهای خصوصی ودولتی در مرحله صدور پروانه تاسیس- بازدید مستمر از مراحل مختلف احداث مزارع آبزی پروری به منظورر کنترل عملیات اجرایی و نقشه‌های مصوب- انجام مطالعات منابع آب و خاک و امکانات طبیعی کشور به منظور بهره برداری در زمینه توسعه و گسترش آبزی پروری- تهیه وتدوین ضوابط واستاندارد‌های و دستورالعملهای فنی و شیوه‌ها و روش‌های مختلف طراحی برای ساخت واحداث مزارع و مجتمع‌های پرورش آبزیان‌، سازه‌های خاکی‌، بتنی‌، تجهیزات تصفیه و عمل آوری آب- تحقیق و بررسی میزان پیشرفت ‌طرح‌ها و برنامه‌های مهندسی آبزی پروی درحین اجرا به منظور تطبیق آنها با ضوابط مورد نظر در ‌طرح‌ها.- اجرای خط مشی‌ها و ایجاد هماهنگی در برنامه‌ها و ‌فعالیت‌های فنی مربوط به مهندسی آبزیان و نظارت بر نحوه اجرای برنامه‌ها وپیشنهاد جهت تصویب مراجع ذیصلاح- بررسی و مطالعه تمام موارد فنی قراردادها و عقد پیمانها با پیمانکاران ومشاوران

شرایط احراز (تصدی ) شغل: کارشناس فنی آبزیان

۱- تحصیلات و معلومات: گواهی نامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکتری و یا همتراز در یکی از رشته‌های تحصیلی ذیل: الف: کارشناسی: عمران با ‌گرایش‌های ( علمی کاربردی نقشه برداری- آبادانی و توسعه روستاها- نقشه برداری- عمران- علمی کاربردی ساختمان)- مهندسی مدیریت پروژه- مهندسی آبیاری- مهندسی کشاورزی،آب- انتقال آب گرایش مهندسی بهره برداری و نگهداری- مهندسی دریا- مهندسی بندر سازی ج-کارشناسی ارشد: مهندسی عمران با ‌گرایش‌های ( فتوگرافی- مهندسی آب- سنجش از دور Gis- سازهای هیدورلیکی- مکانیک خاک و پی- سیستمهای اطلاعات جغرافیایی- مهندسی محیط زیست- آب و فاضلاب- سازه- مهندسی مدیریت ساخت- مهندسی سازه‌های دریایی- ژئودزی- رودخانه)- سازه‌های آبی- مهندسی منابع آب- آبیاری و زهکشی د:دکتری: مهندسی عمران با ‌گرایش‌های ( عمران- مهندسی آب- مهندسی خاک- مهندسی سازه- مهندسی مدیریت ساخت- مهندسی زلزله- نقشه برداری )- آبیاری و زهکشی- سازه‌های آبی- مهندسی منابع آب

۲- مهارت: ‌- توانایی کار با نرم افزارهای کاربردی رایانه در زمینه‌های تخصصی‌- توانایی شناسایی زمین‌های مستعد جهت احداث مزارع تکثیر و پرورش آبزیان- توانایی تهیه وتدوین ضوابط واستاندارد‌ها و دستورالعمل‌های فنی آبزیان

۳- دوره‌های آموزشی: ۱-رسوب شناسی ۲‌- خاکشناسی با تاکید بر استخر سازی ۳‌- محاسبه و نقشه برداری مقدماتی

 

عنوان شغل: کارشناس سازه‌های دریایی

شماره تشخیص: ۴۷-۶

تعریف: این شغل در برگیرنده وظایفی است که متصدیان آن عهده دار مطالعه‌، بررسی و انجام امور مربوط به بررسی نقشه‌ها و تهیه پروژه‌ها و ‌طرح‌های سازه‌های دریایی در مورد عملیات دریاها‌، بازدید‌های فنی و پیگیری اجرای ‌طرح‌های عملیات ساخت سازه‌های دریایی‌، مطالعه و بررسی روش‌های نوین ساخت سازه‌های دریایی و ارائه گزارش‌های فنی می‌باشند. ‌فعالیت‌های موجود در این شغل از نظر پیچیدگی و اهمیت وظایف و مسئولیت‌ها ممکن است بر حسب پست مورد تصدی متضمن نظارت‌، مدیریت و سرپرستی تمام یا بخشی از ‌فعالیت‌های فوق نیز باشد‌.

نمونه وظایف و مسئولیت‌ها:

– بررسی و تائید قرارداد مهندسین مشاور و تصویب شرح خدمات پایه، هیدروگرافی، ژئوتکنیک و اندازه گیری میدانی و سایر موارد مربوط به احداث و بهسازی بنادر صیادی و لایروبی آنها

– تهیه و تدوین اسناد مناقصه و پیگیری امور مربوط به برگزاری جریان مناقصه

– تهیه و تنظیم قراردادها و زمان بندی اجرای تعهدات، همراه با مشخص نمودن میزان اعتبار لازم برای هر پروژه

– انجام اقدامات لازم به منظور تهیه و تدوین ‌طرح‌های بهینه بنادر صیادی با هماهنگی واحدهای ذیربط

– بازدید و نظارت‌های دوره ای از ‌طرح‌های عمرانی بنادر صیادی و بررسی کنترل پیشرفت پروژه ها- برنامه ریزی‌، مطالعه نقشه‌ها و ‌طرح‌های سازه‌های دریایی در مورد عملیات دریاها‌، عملیات در خشکی‌، تاسیسات دریایی- مطالعه و بررسی و نظارت بر نحوه عملیات اجرایی و ارائه برنامه زمانبندی برای هریک از مراحل عملیاتی- برنامه ریزی و نظارت بر تجهیز نمودن کارگاه‌های عملیاتی بر مبنای برنامه‌های عملیاتی و امکانات مورد نیاز- برنامه ریزی و نظارت بر عملیات ساخت سازه‌های دریایی نظیر اسکله‌های سبک و سنگین شامل شمع کوبی دریا‌، ساختن شمع‌های بتونی‌، آرماتور گذاری‌، بتون ریزی- نظارت بر لایروبی کف دریا به نسبت حجم پروژه ها- برنامه ریزی ریختن مصالح در دریا و سنگ چینی دور مصالح و نظارت بر اجرای آن- مطالعه بر انتخاب شناورها برای حمل و نقل و ریختن سنگ در دریا‌ها و انتخاب دستگاه‌های عملیاتی دیگر- برنامه ریزی و نظارت بر ساخت تاسیسات جانبی و تجهیزات لازم در ساحل- کنترل و نظارت بر نحوه انجام فعالیت نیروها‌، نوع مصالح مصرفی‌، پیشرفت فیزیکی و کیفیت فنی پروژه‌های دریایی- مطالعه و برنامه ریزی عملیات ساخت سازه‌های دریایی و تطبیق آن با نقشه ها- اجرای خط مشی‌ها و ایجاد هماهنگی درکلیه برنامه‌ها و ‌فعالیت‌های فنی مربوط به سازه‌های دریایی و نظارت بر نحوه اجرای برنامه‌ها وپیشنهاد جهت تصویب مراجع ذیصلاح- بررسی و مطالعه تمام موارد فنی قراردادها و عقد پیمانها با پیمانکاران ومشاوران- بررسی ‌طرح‌ها و پروژه‌های حفظ و بهسازی منابع دریایی و مشکلات ارتباطات رادیویی و ارائه نظرات کارشناسی- انجام امور پشتیبانی و تامین تجهیزات مخابراتی پروژه‌های مصوب- نظارت بر ساخت و ساز تجهیزات مخابراتی و تحویل و تحول آن- تهیه وتنظیم گزارشهای لازم از ‌فعالیت‌های سازه‌های دریایی

شرایط احراز (تصدی ) شغل: کارشناس سازه‌های دریایی

۱- تحصیلات و معلومات: گواهی نامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکتری و یا همتراز در یکی از رشته‌های تحصیلی ذیل: الف: کارشناسی: عمران با ‌گرایش‌های ( علمی کاربردی نقشه برداری- آبادنی و توسعه روستاها- نقشه برداری- عمران- علمی کاربردی ساختمان)- مهندسی مدیریت پروژه- مهندسی مکانیک ماشین آلات- مهندسی مکانیک ساخت وتولید- مهندسی آبیاری- مهندسی کشاورزی،آب- انتقال آب گرایش مهندسی بهره برداری و نگهداری– مهندسی دریا- مهندسی بندر سازی- مهندسی دریا با گرایش مخابرات و الکترونیک دریایی ج-کارشناسی ارشد: مهندسی عمران با ‌گرایش‌های ( فتوگرافی- مهندسی آب- سنجش از دور Gis- سازهای هیدورلیکی- مکانیک خاک و پی- سیستمهای اطلاعات جغرافیایی- مهندسی محیط زیست- آب و فاضلاب- سازه- مهندسی مدیریت ساخت- مهندسی سازه‌های دریایی- ژئودزی- رودخانه)- سازه‌های آبی- مهندسی منابع آب- آبیاری و زهکشی د:دکتری: مهندسی عمران با ‌گرایش‌های ( عمران- مهندسی آب- مهندسی خاک- مهندسی سازه- مهندسی مدیریت ساخت- نقشه برداری)- مهندسی مکانیک- مهندسی مکانیک طراحی کاربردی-مهندسی مکانیک ساخت و تولید- آبیاری و زهکشی-سازه‌های آبی- مهندسی منابع آب

۲- مهارت: – توانایی کار با نرم افزارهای کاربردی رایانه در زمینه‌های تخصصی- توانایی طراحی سازه و اجرای عملیات ساخت سازه‌های دریایی- توانایی تهیه وتدوین ضوابط واستاندارد‌های ساخت سازه‌های دریایی

۳- دوره‌های آموزشی: ۱-رسوب شناسی ۲‌- خاکشناسی با تاکید بر ساخت سازه ۳‌- محاسبه و نقشه برداری مقدماتی

 

عنوان شغل: کارشناس جنگل و مرتع

کد تشخیص: ۴۸-۶

تعریف: این شغل در برگیرنده وظایفی است که متصدیان آن عهده دار مطالعه‌، بررسی‌، اجرای خط مشی‌های منابع طبیعی و انجام ‌فعالیت‌های مربوط در زمینه‌های مختلف بهره برداری،حفاظت از ارا ضی و مهندسی جنگل، جنگلکاری، جنگل داری، مرتعداری‌،ایجاد تفرجگاهها،پارک‌های جنگلی و اجرای عملیات مربوط به حفاظت و حمایت می‌باشند. ‌فعالیت‌های موجود در این شغل از نظر پیچیدگی و اهمیت وظایف و مسئولیت‌ها ممکن است بر حسب پست مورد تصدی متضمن نظارت‌، مدیریت و سرپرستی تمام یا بخشی از ‌فعالیت‌های فوق نیز باشد‌.

نمونه وظایف و مسئولیت‌ها:

– بررسی و شناسایی منابع جنگلی و مرتعی وتعیین استعدادهای بالقوه آن- تهیه و تدوین آمار و اطلاعات مورد نیاز جهت تهیه بانک اطلاعات جنگلی و مرتعی- تهیه ‌طرح‌های جنگل داری،جنگل شناسی و اقتصادی اجتماعی(طرح خروج دام،جنگل نشینان پراکنده، تعاونی‌ها و. ……) و ارائه به شورایعالی جنگل،مرتع و خاک- همکاری و هماهنگی در تهیه و تدوین شرح خدمات و دستورالعمل‌های فنی و نظارتی در رابطه با منابع طبیعی- نشانه گذاری درختان از لحاظ رعایت اصول جنگل داری و جنگل شناسی و بررسی سهمیه سالانه طرح‌ها و قطع درختان در ‌طرح‌های جنگل داری- تهیه جداول حجم درختان و فرمهای مربوط به تجدید حجم درختان‌، استحصال چوب آلات‌، پروانه قطع و پروانه حمل- نظارت در زمینه جمع آوری بذور جنگلی و نحوه استحصال و نگهداری در انجام آزمایشات مختلف جوانه زنی و تجزیه بذر بر اساس استانداردهای ‌بین‌المللی و صدور شناسنامه بذر- شناسایی منابع تولید و مصرف چوب جنگلی، رویشگاه‌های محصولات فرعی جنگلی و مرتعی و سایر منابع سلولزی و لیگنو سلولزی- تهیه ‌طرح‌های بهره برداری از جنگل‌ها و محصولات فرعی جنگلی و مرتعی به منظور کاهش ضایعات و خسارات هزینه‌های تولید- پیش بینی در آمد‌ها از قبیل بهره برداری از جنگل،محصولات فرعی جنگلی و مرتعی- همکاری در زمینه تهیه و تنظیم برنامه‌ها و ‌طرح‌های مربوط به اصلاح‌، احیاء‌، توسعه و بهره برداری بهینه از عرصه‌های مرتعی- تعیین و کنترل شاخص‌های و معیارهای بیایان زدائی‌، بررسی، شناخت و ارائه برنامه لازم جهت کنترل و مدیریت پدیده بیابان زدائی و فرسایش بادی در کشور- آموزش پرسنل و اجرای ‌طرح‌های مشترک مقابله با بیابان زدائی،تبادل فن آوری، تجارب و ظرفیت سازی در سطوح منطقه ای و ‌بین‌المللی- تهیه و اجرای ‌طرح‌های مدیریت پایدار جنگل،جنگل کاری و پارک ها،،توسعه و بهره برداری از گیاهان داروئی و صنعتی در عرصه‌های منابع طبیعی- بررسی عوامل تخریب منابع طبیعی و سهم بندی هر یک از عوامل و برنامه ریزی جامع در خصوص کاهش اثرات و متوقف نمودن روند آن- همکاری در برنامه ریزی و تنظیم طرح‌ها و برنامه‌ها و دستورالعمل‌های حفاظتی و حمایتی- تعیین بانک اطلاعات اراضی ملی و دولتی مستعد جهت اجرای ‌طرح‌های کشاورزی و غیر کشاورزی عملتعیین خصوصیات جنگل و مرتع از نظر موجودی انواع درخت‌ها و سایر رستنی‌ها و نسبت تراکم آنها در منطقه مورد جهت احداث نهالستان هاانجام مطالعات به منظورتعیین محل‌های مناسب جهت احداث پارک‌های جنگلی و تفرج گاه‌های عمومی و تهیه برنامه- انجام ‌طرح‌های مرتع داری و بررسی وتهیه طرح جهت احیاءمراتع موجود وایجاد مراتع جدید- هدایت فنی ‌طرح‌های جنگل کاری وجنگل داری‌، مرتع داری و تدوین شیوه‌های مرتع داری با رعایت دستورالعمل‌ها , مقررات , ضوابط و استانداردهای محیط زیست و توسعه پایدار منابع طبیعی- ترویج فرهنگ توجه به منابع طبیعی تجدید شونده در بین بهره برداران و آحاد جامعه- پیگیری و اجرای عملیات بیابان زدائی و مقابله با فرسایش بادی در راستای حفاظت از محیط زیست- تجزیه وتحلیل آمار و اطلاعات مربوط به ‌فعالیت‌های جنگل کاری‌،جنگل داری‌،مرتع داری وبیابان زدائی- برنامه ریزی و انجام اقدامات اجرائی در زمینه جلوگیری از فرسایش بادی‌،بیابان زدائی و پیشروی کویر- مطالعه‌،نظارت بر امور نشانه گذاری‌، جاده سازی‌،اجرای ‌طرح‌های پرورشی و. … در ‌طرح‌های جنگل دا

شرایط احراز (تصدی ) شغل: کارشناس جنگل ومرتع

۱- تحصیلات و معلومات: گواهی نامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکتری و یا همتراز در یکی از رشته‌های تحصیلی ذیل: الف: کارشناسی: جنگل داری- مهندسی منابع طبیعی- جنگل داری با‌گرایش‌های (جنگل داری- جنگل شناسی و اکولوژی جنگل- مهندسی جنگل- جنگل داری مناطق خشک- مدیریت جنگلهای غرب- مدیریت جنگل داری درپارک‌های جنگلی- جنگل داری عمومی- جنگل داری شهری- مسائل اقتصادی اجتماعی جنگل)- جنگل داری و پارک‌های جنگلی- جنگل داری جامع- مرتع وآبخیزداری- مهندسی منابع طبیعی- مرتع وآبخیزداری- مرتع داری- احیا و بهره برداری از مناطق بیابانی- محیط زیست ب: کارشناسی ارشد: مهندسی منابع طبیعی با ‌گرایش‌های ( جنگل شناسی واکولوژی جنگل- مسائل اقتصادی اجتماعی جنگل- مهندسی جنگل- جنگل داری- مرتع داری- آبخیزداری)- مهندسی محیط زیست( بیوشیمی- مدیریت در سوانح طبیعی- مهندسی طراحی و محیط زیست- مهندسی محیط زیست )- مدیریت محیط زیست- آموزش محیط زیست- برنامه ریزی محیط زیست- بیابان زدایی- مدیریت مناطق بیابانی ج:دکتری: جنگل داری- علوم جنگل با ‌گرایش‌های (جنگل داری- جنگل شناسی و اکو لوژی جنگل- مهندسی جنگل- مسائل اقتصادی اجتماعی جنگل)- علوم ومهندسی آبخیزداری- علوم مرتع- مهندسی محیط زیست- برنامه ریزی محیط زیست

۲- مهارت: – توانایی تدوین شاخص‌های و معیارهای بیابان زدایی توانایی مدیریت و بهره برداری بهینه از منابع طبیعی تجدید شونده توانایی کار با نرم افزارهای کاربردی رایانه در زمینه‌های تخصصی

۳- دوره‌های آموزشی: ۱-قوانین و مقررات منابع طبیعی ۲‌- اصول جنگل داری و جنگل شناسی ۳-آشنایی با سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری ۴‌- کلیات هوا و اقلیم شناس

 

عنوان شغل: کاردان جنگل و مرتع

شماره تشخیص: ۴۹-۶

تعریف: این شغل در برگیرنده وظایفی است که متصدیان آن عهده دار بررسی و جمع آوری اطلاعات مربوط به ‌طرح‌های جنگل و مرتع‌، بررسی وضعیت جنگلها‌،مراتع و بیابانها و اجرای ‌طرح‌های جنگل کاری‌، جنگل داری‌، مرتع داری وبیابان زدائی می‌باشند‌.

نمونه وظایف و مسئولیت‌ها:

– مطالعه و جمع آوری اطلاعات در زمینه شناسایی، حفاظت، احیاء، بهره برداری و مدیریت پایدار منابع طبیعی تجدید شونده شامل کلیه عرصه جنگل ها، مراتع و بیابان‌های کشور.- همکاری دراجرای ‌طرح‌های مصوب در زمینه‌های جنگل‌،مرتع و بیابان- همکاری در پیگیری و اجرای عملیات ممیزی مراتع‌،تنسیق مراتع و ‌طرح‌های مرتعداری- اجرای دستورالعملهای لازم در زمینه جنگل کاری‌،جنگل داری، بیابان زدائی وبهره برداری از محصولات فرعی جنگل و مرتع- همکاری در ترویج فرهنگ توجه به منابع طبیعی تجدید شونده در بین بهره برداران و آحاد جامعه- همکاری در پیگیری و اجرای عملیات بیابان زدائی و مقابله با فرسایش بادی در راستای حفاظت از محیط زیست- جمع آوری آمار و اطلاعات مربوط به ‌فعالیت‌های جنگل کاری‌،جنگل داری‌،مرتع داری وبیابان زدائی- انجام اقدامات اجرائی در زمینه جلوگیری از فرسایش بادی‌،بیابانزائی و پیشروی کویر- انجام عملیات امور نشانه گذاری‌، جاده سازی‌،اجرای ‌طرح‌های پرورشی و. … در ‌طرح‌های جنگل داری- نظارت بر آمار برداری از درختان و نهال‌ها و نباتات جنگلی و نیز انجام قطعه بندی جنگل‌ها جهت ‌طرح‌های منابع طبیعی- نظارت بر فروش محصولات بدست آمده از بهره برداری مستقیم از جنگل‌ها و مراتع- همکاری در بررسی و مطالعه به منظور تهیه ‌طرح‌های منابع طبیعی و اجرای ‌طرح‌های تهیه شده- جمع آوری آمار و اطلاعات مورد نیاز جهت تهیه ‌طرح‌های مورد نیاز منابع طبیعی- احیاء جنگل‌های مخروبه و جلوگیری از چیره شدن درخت‌های غیر صنعتی از طریق نهال کاری قطع درختان غیر صنعتی- همکاری در تهیه دستورالعمل‌های فنی،اجرائی در مورد منابع طبیعی- همکاری در نظارت و کنترل بر اجرای طرح‌ها و برنامه‌های حفاظت از عرصه‌های منابع طبیعی- همکاری در بررسی کیفیت رشد و استقرار گیاهان کاشته شده به منظور انتخاب گونه مناسب- همکاری در بررسی نیاز آبی گیاهان کاشته شده در عرصه ها- تهیه اطلاعات مربوط به طرح احداث نهالستان‌ها و بذرگیری و طرح احداث ایستگاه تولید بذر مناطق بیابانی- همکاری در اجرای عملیات تولید نهال گلدانی و ریشه ای نهالستان- همکاری در تهیه و تنظیم برنامه‌های لازم به منظور پیشرفت اهداف پروژه تعیین تکلیف اراضی‌- همکاری در تهیه و تدوین ‌طرح‌های تحقیقاتی و اجرائی بخش ممیزی اراضی و غیره

شرایط احراز (تصدی ) شغل: کاردان جنگل ومرتع

۱- تحصیلات و معلومات: گواهی نامه کاردانی یا کارشناسی و یا همتراز در یکی از رشته‌ها ی تحصیلی ذیل: الف: کاردانی: تکنولوژی جنگل داری- تکنولوژی جنگل داری- جنگل- آبخیزداری- حفاظت وحمایت منابع طبیعی- جنگل داری- تکنولوزی مرتع و آبخیزداری- مرتع- احیاء و بهره برداری بیابان- کاردانی محیط زیست ب:کارشناسی: جنگل داری-مهندسی منابع طبیعی-جنگل داری با‌گرایش‌های (-جنگل داری-جنگل شناسی و اکولوژی جنگل- مهندسی جنگل- جنگل داری مناطق خشک- مدیریت جنگل‌های غرب- مدیریت جنگل داری درپارک‌های جنگلی- جنگل داری عمومی- جنگل داری شهری- مسائل اقتصادی اجتماعی جنگل)- جنگل داری و پارک‌های جنگلی- جنگل داری جامع- مرتع وآبخیزداری- مهندسی منابع طبیعی- مرتع وآبخیزداری– مرتع داری- احیا و بهره برداری از مناطق بیابانی- محیط زیست

۲- مهارت: – توانایی اجرای عملیات ممیزی مراتع‌،تنسیق مراتع و ‌طرح‌های مرتعداری توانایی اجرای ‌طرح‌های منابع طبیعی تجدید شونده توانایی کار با نرم افزارهای کاربردی رایانه در زمینه‌های تخصصی

۳- دوره‌های آموزشی: ۱-آشنایی با سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری ۲‌- کلیات هوا و اقلیم شناسی

 

عنوان شغل: کارشناس مطالعات و تحقیقات جنگل و مرتع

شماره تشخیص: ۵۰-۶

تعریف: این شغل در برگیرنده وظایفی است که متصدیان آن عهده دار مطالعه‌، بررسی‌، اجرای خط مشی‌های تحقیقات منابع طبیعی و یا انجام امور مربوط به تهیه و تدوین دستورالعملهای تحقیقاتی منابع طبیعی‌، بررسی وضعیت جنگلها‌،مراتع و بیابانها و تحقیقات بنیادی و کاربردی مربوط به شناسایی، حفاظت، احیاء، بهره برداری و مدیریت پایدار منابع طبیعی تجدید شونده شامل کلیه عرصه جنگلها، مراتع و بیابانهای کشور می‌باشند‌.‌فعالیت‌های موجود در این شغل از نظر پیچیدگی و اهمیت وظایف و مسئولیت‌ها ممکن است بر حسب پست مورد تصدی متضمن نظارت‌، مدیریت و سرپرستی تمام یا بخشی از ‌فعالیت‌های فوق نیز باشد‌.

نمونه وظایف و مسئولیت‌ها:

– برنامه ریزی‌، اجرای خط مشی‌های منابع طبیعی در جهت مدیریت جامع و پایدار منابع طبیعی تجدید شونده‌، مدیریت زیست محیطی و توسعه پایدار کشاورزی.- انجام تحقیقات بنیادی و کاربردی مربوط به شناسایی، حفاظت، احیاء، بهره برداری و مدیریت پایدار منابع طبیعی تجدید شونده شامل کلیه عرصه جنگلها، مراتع و بیابانهای کشور.- تعیین اولویتهای تحقیقات منابع طبیعی با توجه به گستره آن در سراسر کشور.- نظارت علمی بر ‌طرح‌ها و برنامه‌های کلان اجرایی مدیریت منابع طبیعی کشور.- جمعآوری نتایج تحقیقات و مطالعات انجام شده در بخشها و مراکز تحقیقاتی به منظور اجرایی نمودن آنها- ایجاد ارتباط و هماهنگی لازم با مؤسسات و سازمانهای علمی و مراکز تحقیقاتی‌، آموزشی به منظور نیازسنجی و پشتیبانی علمی- فنی برنامه‌های کلان اجرایی مدیریت جنگلها، مراتع و بیابانهای کشور- نظارت بر اجرای برنامه‌های تحقیقاتی مربوط به بخشهای تابعه و مراکز تحقیقاتی و ارزشیابی پروژههای تحقیقاتی. – بررسی‌،مطالعه وتحقیق در رابطه با وضعیت جنگلها‌،مراتع و بیابانها- تهیه‌،تدوین ‌طرح‌های پژوهشی جنگل کاری‌،جنگل داری‌،مرتع داری وبیابان زدائی با رعایت دستورالعملها , مقررات , ضوابط و استانداردهای محیط زیست و توسعه پایدار منابع طبیعی- تعیین رویش در تیپهای مختلف جنگلی- مطالعه ژنتیکی گونه‌های جنگلی و مرتعی- تحقیق در زمینه روش‌های احیاء جنگلهای مخروبه و دانگهای تجدید نسل ناموفق به طریق طبیعی و مصنوعی- بررسی کاربرد زیست فناوری در اصلاح و تگثیر گیاهان جنگلی و مرتعی- شناسائی و اعمال مدیریت در رویشگاههای طبیعی و ذخائر جنگلی- تحقیق در زمینه کاربرد روش‌های جنگل شناسی و پرورش جنگل در مناطق مختلف جنگلی کشور با توجه به شرایط اکولوژیک، عوارض طبیعی و جوامع جنگلی موجود- ارائه ‌طرح‌ها و پیشنهادهای علمی و جدید جهت اتخاذ اهداف و سیاست‌های مناسب بخش‌های مرتع‌،جنگل و بیابان- انجام مطالعات کاربردی در زمینه‌های مرتع‌،جنگل و بیابان، شناسایی ژئوتیپها و اکوتیپهای جنگلی- مطالعه روش‌های تولید و نگهداری بذور اصلاح شده‌، انتخاب مناطق بذرگیری و اصلاح نژاد درختان در جنگل‌های طبیعی و دست کاشت- مطالعه روش‌های جنگل کاری و معرفی گونه‌های غیر بومی سازگار در مناطق اکولوژیک مختلف- تحقیق در مورد بیولوژی خاک‌های جنگلی‌، میکوریزها و ریزوبیومها‌، اکولوژی و زیست شناسی جنگل- انجام مطالعات مربوط به مسایل اقتصادی و اجتماعی جنگل- تحقیق در مورد علل تخریب عرصه‌های مرتعی و نحوه جلوگیری از آن- مطالعات فنولوژی گونه‌های مرغوب به منظور تعیین زمان مناسب بهره برداری از مراتع- تحقیق در مورد اصلاح و احیاء عرصه‌های مرتعی تخریب یافته و بررسی مقاومت به شوری‌، خشکی و سرما

شرایط احراز (تصدی) شغل: کارشناس مطالعات وتحقیقات جنگل ومرتع

۱- تحصیلات و معلومات: گواهی نامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکتری و یا همتراز در یکی از رشته‌ها ی تحصیلی ذیل: الف: کارشناسی: جنگل داری-مهندسی منابع طبیعی-جنگل داری با‌گرایش‌های (-جنگل داری-جنگل شناسی و اکولوژی جنگل- مهندسی جنگل- جنگل داری مناطق خشک- مدیریت جنگلهای غرب- مدیریت جنگل داری درپارکهای جنگلی- جنگل داری عمومی- جنگل داری شهری- مسائل اقتصادی اجتماعی جنگل)- جنگل داری و پارکهای جنگلی- جنگل داری جامع- مرتع وآبخیزداری- مهندسی منابع طبیعی- مرتع وآبخیزداری-– مرتع داری- احیا و بهره برداری از مناطق بیابانی- محیط زیست ب: کارشناسی ارشد: مهندسی منابع طبیعی-جنگل شناسی واکولوژی جنگل- مهندسی منابع طبیعی- مسائل اقتصادی اجتماعی جنگل- مهندسی منابع طبیعی- مهندسی جنگل- مهندسی منابع طبیعی- جنگل داری- مهندسی منابع طبیعی-مرتعداری- مهندسی منابع طبیعی-آبخیزداری- مهندسی محیط زیست( بیوشیمی- مدیریت در سوانح طبیعی- مهندسی طراحی و محیط زیست –مهندسی محیط زیست )- مدیریت محیط زیست- آموزش محیط زیست- برنامه ریزی محیط زیست- بیابان زدایی- مدیریت مناطق بیابانی ج:دکتری: جنگل داری-علوم جنگل با ‌گرایش‌های (جنگل داری- جنگل شناسی و اکو لوژی جنگل- مهندسی جنگل- مسائل اقتصادی اجتماعی جنگل)- علوم ومهندسی آبخیزداری- علوم مرتع- مهندسی محیط زیست- برنامه ریزی محیط زیست

۲- مهارت: ‌- توانایی مدیریت و بهره برداری بهینه از منابع طبیعی تجدید شوندهتوانایی کار با نرم افزارهای کاربردی رایانه در زمینه‌های تخصصی- توانایی تدوین دستورالعملها، مقررات , ضوابط و استانداردهای محیط زیست و توسعه پایدار منابع طبیعی- توانایی تدوین ‌طرح‌های پژوهشی منابع طبیعی

۳- دوره‌های آموزشی: ۱-قوانین و مقررات منابع طبیعی ۲‌- اصول جنگلداری و جنگل شناسی ۳‌- روش تحقیق پیشرفته جنگل شناسی

 

عنوان شغل: کارشناس آبخیزداری

شماره تشخیص: ۵۱‌- ۶

تعریف: این شغل در برگیرنده وظایفی است که متصدیان آن عهده دار مطالعه‌، بررسی‌، اجرای خط مشی‌های آبخیز داری و یا انجام ‌فعالیت‌های مربوط به تهیه و تدوین دستورالعملهای آبخیزداری، بررسی وضعیت حوزه‌های آبخیز و اجرای عملیات سازه ای و بیولوژیکی آبخیزداری‌، تدوین ‌طرح‌های آبخیزداری و ارائه گزارش‌های فنی می‌باشند‌.‌فعالیت‌های موجود در این شغل از نظر پیچیدگی و اهمیت وظایف و مسئولیت‌ها ممکن است بر حسب پست مورد تصدی متضمن نظارت‌، مدیریت و سرپرستی تمام یا بخشی از ‌فعالیت‌های فوق نیز باشد‌.

نمونه وظایف و مسئولیت‌ها:

– اعمال نظارت مداوم و مستمر بر پروژه‌های اجرائی تحت نظارت از نظر کمی و کیفی حین و بعد از اجرا- بررسی نقشه‌های اجرایی زیر پروژه‌های ارائه شده و گزارش‌های مطالعاتی- تهیه ‌طرح‌های مورد نیاز آبخیزداری- پیگیری امور مربوط به حوزه‌های آبخیز و بهنگام نمودن اطلاعات مربوط به مساحت و سهم هریک از استان‌ها از حوزه ها- جمع آوری آمار و اطلاعات داده‌های حوزه‌های آبخیز و ساماندهی آنها در قالب بانک اطلاعات حوزه‌های آبخیز و بهنگام نمودن آنها- تهیه شرح خدمات پروژ ه‌های لازم الاجرا همچون شرح خدمات مطالعات اجرایی و بخش سیلاب- تهیه آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌های فنی،اجرائی مورد نیاز در حوزه آبخیزداری- مطالعه و تحقیق و پژوهش در زمینه علوم آبخیزداری به منظور بهینه سازی و ارتقاء کیفی ‌فعالیت‌های سازمانی- اقدام در جهت ایجاد،توسعه و بهره برداری بهینه از سامانه اطلاعات جغرافیاییGISو سنجش از دور در راستای تحقق اهداف ‌طرح‌های آبخیزداری و بهنگام سازی ان- نظارت و هدایت کمی و کیفی پروژه‌های آبخیزداری در مناطق سیل خیز و بحرانی و رودخانه‌های مرزی، و بررسی کنترل نقشه‌های اجرایی و مشخصات فنی طرح ها- پیگیری اجرای عملیات سازه ای و بیولوژیکی آبخیزداری- نظارت و ارزشیابی ‌فعالیت‌های مختلف آبخیزداری- هدایت فنی ‌طرح‌های مصوب در زمینه‌های آبخیزداری- تجزیه وتحلیل آمار و اطلاعات مربوط به حوزه‌های آبخیز- برنامه ریزی و انجام اقدامات اجرائی در رابطه با مدیریت جامع حوزه‌های آبخیز- مطالعه‌،نظارت بر امور اجرائی در ‌طرح‌های آبخیزداری- انجام مطالعات کاربردی در زمینه‌های مختلف آبخیزداری- پیگیری و تعامل با مراکز علمی و مجامع ‌بین‌المللی در رابطه با امور آبخیزداری

شرایط احراز (تصدی) شغل: کارشناس آبخیزداری

۱- تحصیلات و معلومات: گواهی نامه کارشناسی یاکارشناسی ارشد یا دکتری و یا همتراز در یکی از رشته‌های تحصیلی ذیل: الف: کارشناسی:مرتع وآبخیزداری- مهندسی منابع طبیعی- مرتع وآبخیزداری- مرتع داری- احیا و بهره برداری از مناطق بیابانی- عمران‌، علمی کاربردی نقشه برداری- عمران‌، آبادنی و توسعه روستاها- مهندسی عمران، نقشه برداری- مهندسی عمران‌، عمران– مهندسی مدیریت پروژه-‌- مهندسی آبیاری- مهندسی کشاورزی،آب- انتقال آب گرایش مهندسی بهره برداری و نگهداری– علوم خاک- جنگل داری-مهندسی منابع طبیعی-جنگل داری با‌گرایش‌های (-جنگل داری-جنگل شناسی و اکولوژی جنگل- مهندسی جنگل- جنگل داری مناطق خشک- مدیریت جنگل‌های غرب- مدیریت جنگل داری درپارک‌های جنگلی- جنگل داری عمومی- جنگل داری شهری- مسائل اقتصادی اجتماعی جنگل)- جنگل داری و پارک‌های جنگلی- جنگل داری جامع- احیا و بهره برداری از مناطق بیابانی ب: کارشناسی ارشد: مهندسی منابع طبیعی-مرتعداری- مهندسی منابع طبیعی-آبخیزداری- مهندسی عمران با ‌گرایش‌های ( فتوگرافی- مهندسی آب- سنجش از دور Gis‌- سازهای هیدورلیکی- مکانیک خاک و پی- سیستمهای اطلاعات جغرافیایی- مهندسی محیط زیست- آب و فاضلاب- سازه- مهندسی سازه‌های دریایی- ژئودزی- رودخانه)- سازه‌های آبی- مهندسی منابع آب- آبیاری و زهکشی- علوم خاک با‌گرایش‌های (شیمی و حاصلخیزی خاک-فیزیک و حفاظت‌، پیدایش و رده بندی و ارزیابی خاک، بیو لوژی وبیوتکنولوژی خاک)- مهندسی منابع طبیعی-جنگل شناسی واکولوژی جنگل- مهندسی منابع طبیعی- مسائل اقتصادی اجتماعی جنگل- مهندسی منابع طبیعی- مهندسی جنگل- مهندسی منابع طبیعی- جنگل داری- بیابان زدایی- مدیریت مناطق بیابانی ج:دکتری:علوم ومهندسی آبخیزداری- علوم مرتع- مهندسی عمران- عمران با ‌گرایش‌های ( مهندسی آب- مهندسی خاک- مهندسی سازه- مهندسی مدیریت ساخت- مهندسی زلزله)-مهندسی عمران، نقشه برداری- آبیاری و زهکشی-سازه‌های آبی- مهندسی منابع آب- علوم خاک- جنگل داری-علوم جنگل با ‌گرایش‌های (جنگل داری- جنگل شناسی و اکو لوژی جنگل- مهندسی جنگل- مسائل اقتصادی اجتماعی جنگل)

۲- مهارت: – توانایی کار با نرم افزارهای کاربردی رایانه در زمینه‌های تخصصی- توانایی تدوین دستورالعملهای لازم جهت ‌فعالیت‌های مختلف آبخیزداری- توانایی اجرای عملیات سازه ای و بیولوژیکی آبخیزداری

۳- دوره‌های آموزشی: ۱‌- هیدرولوژی کاربردی ۲‌- اصول و مبانی سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی ۳‌- مدیریت حوزه‌های آبخیز

 

عنوان شغل: کاردان آبخیزداری

شماره تشخیص: ۵۲-۶

تعریف: این شغل در برگیرنده وظایفی است که متصدیان آن عهده دار جمع آوری آمار و اطلاعات مورد نیاز، ذخیره سازی اطلاعات حوزه‌های آبخیز‌، بررسی وضعیت حوزه‌های آبخیز و اجرای عملیات سازه ای و بیولوژیکی آبخیزداری و ارائه گزارشات فنی می‌باشند‌.

نمونه وظایف و مسئولیت‌ها:

– بررسی و جمع آوری اطلاعات از وضعیت حوزه‌های آبخیز- جمع آوری اطلاعات در زمینه تهیه‌،تدوین و تنظیم ‌طرح‌های آبخیزداری- همکاری در اجرای ‌طرح‌های مصوب در زمینه‌های آبخیزداری- همکاری در تهیه‌،تدوین دستورالعملهای لازم جهت ‌فعالیت‌های مختلف آبخیزداری- همکاری در پیگیری و اجرای عملیات سازه ای و بیولوژیکی آبخیزداری- همکاری فنی در زمینه اجرایی کردن ‌طرح‌های مصوب در زمینه‌های آبخیزداری- انجام اقدامات اجرائی در رابطه با مدیریت جامع حوزه‌های آبخیز- تهیه و ارائه گزارش‌های در رابطه با ‌فعالیت‌های آبخیزداری- اقدام در جهت ایجاد و توسعه ایستگاه‌های اندازه گیری در حوزه‌های آبخیز جهت تهیه آمار و اطلاعات پایه فرسایش خاک و سیلاب- جمع آوری کلیه مدارک مطالعاتی ‌طرح‌ها و پروژه‌های مصوب در بخش آرشیو فنی- ذخیره سازی اطلاعات حوزه‌های آبخیز در سیستم ماشینی- نگهداری و آمار برداری مستمر از ایستگاه‌های معرف و زوجی و انجام رسیدگی‌های لازم به ایستگاه‌های مذکور- پردازش اولیه آمارهای استخراج شده و ارائه آن در قالب فرم‌های تیپ به بخشهای مربوطه- انجام مطالعات رفتارسنجی و پایدارسازی زمین لغزش‌ها بصورت امانی یا پیمانی- همکاری در بررسی و مطالعه به منظور تهیه ‌طرح‌های ابخیزداری و اجرای ‌طرح‌های تهیه شده- جمع آوری آمار و اطلاعات مورد نیاز جهت تهیه ‌طرح‌های مورد نیاز آبخیزداری- همکاری در تهیه دستورالعمل‌های فنی و اجرائی- به هنگام سازی بانک اطلاعاتی آبخیزداری

شرایط احراز (تصدی ) شغل: کاردان آبخیزداری

۱- تحصیلات و معلومات: گواهی نامه کاردانی یا کارشناسی و یا همتراز در یکی از رشته‌های تحصیلی ذیل: الف: کاردانی: تکنولوزی مرتع و آبخیزداری- مرتع- احیاء و بهره برداری بیابان- تکنولوژی جنگل داری- تکنولوژی جنگل کاری- جنگل- آبخیزداری- حفاظت وحمایت منابع طبیعی- جنگل داری- کاردانی محیط زیست- تکنولوژی آبیاری- انتقال آب- عمران اراضی کشاورزی نقشه برداری- فنی عمران با ‌گرایش‌های (آب شناسی- بهره برداری از منابع آب- عمران روستایی-آب-کارتوگرافی- پل سازی و ابنیه فنی- نقشه برداری ژئودزی- زیر سازی راه- ساختمانهای بتنی) ب:کارشناسی:مرتع وآبخیزداری- مهندسی منابع طبیعی- مرتع وآبخیزداری- مرتع داری- احیا و بهره برداری از مناطق بیابانی- عمران ( علمی کاربردی نقشه برداری- آبادنی و توسعه روستاها- نقشه برداری- عمران)- مهندسی مدیریت پروژه- مهندسی آبیاری- مهندسی کشاورزی،آب- انتقال آب گرایش مهندسی بهره برداری و نگهداری– علوم خاک- جنگل داری- مهندسی منابع طبیعی- جنگل داری با‌گرایش‌های (جنگل داری- جنگل شناسی و اکولوژی جنگل- مهندسی جنگل- جنگل داری مناطق خشک- مدیریت جنگل‌های غرب- مدیریت جنگل داری درپارکهای جنگلی- جنگل داری عمومی- جنگل داری شهری- مسائل اقتصادی اجتماعی جنگل)- جنگل داری و پارکهای جنگلی- جنگل داری جامع- احیا و بهره برداری از مناطق بیابانی

۲- مهارت: ‌- توانایی کار با نرم افزارهای کاربردی رایانه در زمینه‌های تخصصی- توانایی جمع آوری اطلاعات در حوزه‌های آبخیز و حفاظت از آب و خاک- توانایی اجرای پروژ ه‌ها و‌طرح‌های امور آبخیزداری

۳- دوره‌های آموزشی: ۱-کلیات هوا و اقلیم شناسی ۲‌- مسایل اقتصادی و اجتماعی حوزه‌های آبخیز

 

عنوان شغل: کارشناس صنایع چوب و کاغذ

شماره تشخیص: ۵۳-۶

تعریف: این شغل در برگیرنده وظایفی است که متصدیان آن عهده دار مطالعه‌، بررسی و یا انجام ‌فعالیت‌های مربوط به تهیه و تدوین دستورالعملهای بهره برداری اصولی و صحیح از جنگل‌، بررسی وضعیت صنایع چوب و اجرای عملیات بهره برداری از محصولات جنگلی و بهینه سازی تولیدات و ارائه گزارش‌های فنی می‌باشند‌.‌فعالیت‌های موجود در این شغل از نظر پیچیدگی و اهمیت وظایف و مسئولیت‌ها ممکن است بر حسب پست مورد تصدی متضمن نظارت‌، مدیریت و سرپرستی تمام یا بخشی از ‌فعالیت‌های فوق نیز باشد‌.

نمونه وظایف و مسئولیت‌ها:

– برنامه ریزی در جهت بهره برداری اصولی و صحیح از جنگلهای کشور- بررسی‌،مطالعه ونظارت دائم در رابطه با آمار میزان تولید چوبهای جنگلی- مطالعات کاربردی در خصوص چوب و فرآورده‌های چوبی- تهیه‌،تدوین دستورالعملهای لازم جهت بهره برداری اصولی و صحیح از جنگلهای کشور- پیگیری و هماهنگی جهت استقرار واحدهای صنایع چوب- بررسی‌، مطالعه و نظارت بر ‌فعالیت‌های چوب خشک کنی و حفاظت چوب در ‌طرح‌های جنگل داری- هدایت فنی ‌طرح‌های جنگل داری در رابطه با بهره برداری و صنایع چوب- نظارت و ارزشیابی ‌فعالیت‌های بهره برداری و صنایع چوب- ترویج فرهنگ توجه به منابع طبیعی تجدید شونده در بین بهره برداران و آحاد جامعه- تجزیه وتحلیل آمار و اطلاعات مربوط به میزان تولید چوبهای جنگلی و مقایسه با نیازهای سالانه کشور- مطالعه‌،نظارت بر عملیات بهره برداری از محصولات جنگلی و بهینه سازی تولیدات از نظر کمی و کیفی- ارائه ‌طرح‌ها و پیشنهادهای علمی و جدید جهت اتخاذ اهداف و سیاست‌های مناسب در زمینه بهره برداری از جنگلها و صنایع چوب و کاغذ- انجام مطالعات و تحقیقات کاربردی در زمینه‌های صنایع چوب و کاغذ- بررسی و تحقیق و نظارت در کاربرد ماشین آلات و تجهیزات مورد استفاده در امر بهره برداری- شناسایی بهترین روش استحصال فراورده هابا توجه به امکانات و عوامل موجود- بررسی و مطالعه درجه بندی فراورده‌های جنگلی و آموزش به منظور دسته بندی صحیح فراورده ها- بررسی و مطالعه و ارائه طرح جهت اقتصادی ترین روش قطع و تبدیل و خروج در راستای بهبود کیفیت و کاهش ضایعات و خسارت بر عرصه و عناصر جنگلی

شرایط احراز (تصدی ) شغل: کارشناس صنایع چوب وکاغذ

۱- معلومات و تحصیلات: گواهی نامه کارشناسی یاکارشناسی ارشد یا دکتری و یا همتراز در یکی از رشته‌ها ی تحصیلی ذیل: الف: کارشناسی: مهندسی منابع طبیعی-علوم وصنایع چوب وکاغذ-چوب شناسی و صنایع چوب- مهندسی منابع طبیعی- علوم و صنایع چوب و کاغذ با ‌گرایش‌های (حفاظت و اصلاح چوب- صنایع فرآورده‌های مرکب چوب- طراحی سازه‌های چوبی- صنایع خمیر و کاغذ- صنایع مبلمان) ب: کارشناسی ارشد: چوب شناسی و صنایع چوب- فرآورده چند سازه چوب- صنایع خمیروکاغذ- صنایع چوب- بیولوژی وآناتومی چوب- حفاظت واصلاح چوب- طراحی ومهندسی چوب ج: دکتری: علوم وصنایع چوب- بیولوژی وآناتومی چوب- صنایع خمیر و کاغذ-طراحی ومهندسی چوب- مدیریت صنایع چوب وکاغذ- فرآورده‌های چند سازه چوب- حفاظت واصلاح چوب

۲- مهارت: – توانایی کار با نرم افزارهای رایانه در زمینه‌های تخصصی- توانایی به کار گیری و کاربرد صحیح ماشین آلات و تجهیزات- توانایی به کار گیری روش‌های نوین چوب خشک کنی و استحصال فراورده‌های جنگلی

۳- دوره‌های آموزشی: ‌- چوب خشک کنی در هوای آزاد و کورهاستاندارد و درجه بندی چوب آلات استحصال شده جنگل

 

عنوان شغل: کارشناس اطلاعات جغرافیا و سنجش از دور

شماره تشخیص: ۵۴-۶

تعریف: این شغل در برگیرنده وظایفی است که متصدیان آن عهده دار مطالعه‌، بررسی‌، و یا انجام ‌فعالیت‌های مربوط به امور سنجش از دور، اندازه گیری، ثبت، تحلیل و ارائه داده‌های جغرافیایی‌، سیستم اطلاعاتی جغرافیایی‌، تدوین دستورالعملها ی فنی‌، تدوین روش‌ها و استاندارد‌های تهیه عکسهای ماهواره ای می‌باشند‌.‌فعالیت‌های موجود در این شغل از نظر پیچیدگی و اهمیت وظایف و مسئولیت‌ها ممکن است بر حسب پست مورد تصدی متضمن نظارت‌، مدیریت و سرپرستی تمام یا بخشی از ‌فعالیت‌های فوق نیز باشد‌.

نمونه وظایف و مسئولیت‌ها:

– بررسی و مطالعه قوانین و مقررات و دستورالعملهای سیستم اطلاعاتی جغرافیایی در چارچوب سیاست‌های کلی کشور- نظارت بر طراحی پروژه‌های کاربردی سنجش از دور و GIS جهت تامین نیازهای اطلاعاتی بخش کشاورزی و منابع طبیعی- بررسی و مطالعه پروژه‌های سنجش از دور GIS اجرا شده درسایر کشورها جهت بررسی امکان استفاده از آنها در داخل کشور- بررسی نرم افزار و سخت افزارهای مورد استفاده در پروژه‌های سنجش از دور GIS در واحد‌های کشاورزی ومنابع طبیعی و تعیین کمبودها ومشکلات- بررسی وتجزیه و تحلیل نتایج حاصله از اجرای پروژه‌های سنجش از دور و GIS واظهار نظر روی آنها

– نظارت بر انجام مطالعات و بررسی و تفسیر اطلاعات ماهواره ای در زمینه منابع آب وخاک نیروی انسانی‌، بذر وکود و سایر عوامل مربوط به بخش کشاورزی و منابع طبیعی- استقرار و کاربری سیستم سنجش از دور (GIS) جهت استفاده در کلیه حوزه‌های وظیفه ای زیر بخش کشاورزی با هماهنگی ارگانها ذیربط در چارچوب مقررات و ضوابط مربوطه

– نظارت بر جهت جمع آوری اطلاعات مورد نیاز درسیستمهای GIS- مطالعه و بررسی و کنترل اطلاعات جمع آوری شده جهت استفاده در سیستمهای GIS واتخاذ تصمیمات لازم- مطالعه و اقدام جهت فراهم آوردن امکان تبادل اطلاعاتی مداوم بین سیستمهای سنجش از دور و GIS- مطالعه و بررسی نرم افزارهای GIS وایجاد تغییرات لازم روی آنها با توجه به درخواست استفاده کننده ها- تجزیه و تحلیل اطلاعات ذخیره شده در پایه‌های اطلاعاتی ومدارک خروجی سیستمهای GIS

– مطالعه‌، بررسی و تلفیق و تجزیه و تحلیل اطلاعات ذخیره شده در پایه اطلاعاتی واستفاده از آنها در پروژه‌های بخش کشاورزی و منابع طبیعی- گردآوری‌، اندازه گیری، ثبت، تحلیل و ارائه داده‌های جغرافیایی با استفاده از تکنولوژی‌های GPS, GIS و RS- نقشه برداری زمین و نقشه برداری خسارات ناشی از حوادث و… با بهره گیری از ترکیب GIS و GPS- نظارت بر تهیه و جمع آوری اطلاعات مربوط به خسارات سیل و تهیه گزارش سیل به هنگام وقوع سیلاب- جمع آوری و تکمیل و تجزیه وتحلیل اطلاعات رقومی- تهیه و پردازش تصاویر ماهواره ای و تهیه فتومپ استان با استفاده از تصاویر ماهواره ای و نقشه‌های توپوگرافی- تهیه و تدوین روش‌ها و استاندارد‌های تهیه عکسهای ماهواره ای‌، آموزش کاربردهای سنجش ازدور,نرم افزارهای GISوکاربرد GPS و…..به سایرکارکنان. – انجام امور مربوط عملیات صحرایی جهت تولید عکس نقشه (Photomap (و تصاویر ماهواره ای همراه با یادداشت‌های حاشیه ای (اطلاعات فیلد) در تحقیقات زیست محیطی- تجزیه وتحلیل و سازماندهی اطلاعات مربوط به پروژه‌های اجرا شده به منظور تهیه بانک اطلاعات پروژه‌های ۲T ۲T۳ اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور- ارزیابی اقتصادی ,اجتماعی و فنی ‌طرح‌های ۲T ۲T۳ اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور- نظارت بر ‌طرح‌های ارزیابی واگذار شده به مهندسین مشاور- نظارت بر برداشت اطلاعات اجرایی از عرصه و ورود اطلاعات به بانک اطلاعات ارزیابی- همکاری در تهیه نقشه‌های موضوعی منابع طبیعی و آبخیز در مقیاس شناسایی- توجیهی و تفضیلی با استفاده از اطلاعات ماهواره ای (رقومی و تصویری) و بازبینی ادواری آن- همکاری در تهیه و خرید داده‌های ماهواره ای و پردازش هندسی و رادیوی هر یک داده‌های مذکور و بکارگیری آنها در پروژهای مرتبط با موضوع منابع طبیعی و آبخیز- استفاده از انواع داده‌های ماهواره ای (رقومی و تصویری) در راستای تولید و استخراج اطلاعات موضوعی منابع طبیعی- تحقیق و بررسی پیرامون انواع داده‌های ماهواره ای و معرفی داده‌های مناسب برای اجرای پروژه‌های مرتبط با موضوع منابع طبیعی- نظارت و انجام امور مربوط به سنجش از دور و سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی( GIS (وتغییرعکس‌های هوایی در درزمینه منابع طبیعی- ترویج وتوسعه کاربرد فن آوری‌های به سنجش از دور و سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی( GIS (درسطح واحدهای سازمان وتجهیزات سایت‌های انسانی- تحقیق و بررسی در خصوص نرم افزارها و سخت افزاری مورد نیاز سازمان در زمینه سنجش از دور و سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی GIS- نظارت بر واحدهای سنجش از دور سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی GIS استانی به منظور توسعه و تجهیز و آموزش و کنترل پیشرفت پروژهای در دست اجرا- برنامه ریزی در جهت بررسی و ارزیابی تاثیر حوادث غیرمترقبه طبیعی بر عرصه‌های منابع طبیعی با استفاده از اطلاعات ماهواره ای و سامانه اطلاعات جغرافیاییGIS- بررسی در خصوص سیستم‌های موقعیت یابی مکانی GPS در سطح کشور و پیشنهاد انواع مناسب و نظارت بر خرید دستگاه مذکور و ارائه آموزشهای لازم به منظور بکارگیری آن در عملیات اجرایی مرتبط با منابع طبیعی و آبخیز- انجام بازدیدهای صحرائی به منظور ارتقا کیفی و توفیق اطلاعات استخراج شده از داده‌های ماهواره ای پیرامون موضوعات منابع طبیعی واستفاده از دستگاه موقیعت یاب مکانی GPS

شرایط احراز (تصدی ) شغل: کارشناس اطلاعات جغرافیا و سنجش از دور

۱- تحصیلات و معلومات: گواهی نامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکتری و یا همتراز در یکی از رشته‌های تحصیلی ذیل: الف: کارشناسی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری- جغرافیای سیاسی نظامی( ناحیه ای- کارتوگرافی- سیاسی)- جغرافیای انسانی- طبیعی- نقشه بردار هوائی- عکسبرداری هوائی- مهندسی آبخیزداری- عکسبرداری هوایی- نقشه برداری هوایی و کارتوگرافی ب‌- کارشناسی ارشد: سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی- جغرافیای طبیعی گرایش اقلیم شناسی در برنامه ریزی- جغرافیا و برنامه ریزی روستایی- جغرافیا و برنامه ریزی شهری- جغرافیای سیاسی- جغرافیا گرایش برنامه ریزی توریسم- جغرافیای طبیعی گرایش ژئومورفولوژی دربرنامه ریزی- جغرافیای نظامی- مهندسی عمران با ‌گرایش‌های ( فتوگرافی- سنجش از دور Gis‌- سیستمهای اطلاعات جغرافیایی- ژئودزی)- آبخیزداری ج:دکتری: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی- جغرافیای طبیعی انسانی- جغرافیای سیاسی- جغرافیا و برنامه ریزی شهری- مهندسی عمران، نقشه برداری

۲- مهارت: ‌- توانایی کار با نرم افزار‌های رایانه ای در زمینه‌های تخصصی- توانایی اندازه گیری، ثبت، تحلیل داده‌های جغرافیایی با استفاده از تکنولوژی‌های GPS, GIS و RS- توانایی طراحی و تدوین پروژه‌های GIS

۳- دوره‌های آموزشی: ۱-سنجش از راه دور ۲‌- نقشه برداری و تفسیر عکس‌های هوایی و ماهواره ای

 

عنوان شغل: کارشناس سازه‌ها و راه‌های جنگلی

شماره تشخیص: ۵۵-۶

تعریف: این شغل در برگیرنده وظایفی است که متصدیان آن عهده دار مطالعه‌، بررسی‌، برنامه ریزی و یا انجام ‌فعالیت‌های مربوط به تهیه سازه‌ها و راههای جنگلی مورد نیاز منابع طبیعی و آبخیزداری کشور می‌باشند. ‌فعالیت‌های موجود در این شغل از نظر پیچیدگی و اهمیت وظایف و مسئولیت‌ها ممکن است بر حسب پست مورد تصدی متضمن نظارت‌، مدیریت و سرپرستی تمام یا بخشی از ‌فعالیت‌های فوق نیز باشد‌.

نمونه وظایف و مسئولیت‌ها:

– مطالعه و بررسی از لحاظ تعیین مشخصات اولیه و تاسیساتی احداث راههای جنگلی- همکاری در تهیه طرح‌ها و نقشه‌ها و نقشه‌های اجرایی مورد نیاز- نظارت بر عملیات ساختمان و مرمت یا ایجاد راه‌های جنگلی مورد نیاز- نظارت بر اجرای کارهای فنی و تاسیساتی که توسط پیمانکار انجام می‌شود- تهیه ‌طرح‌های ساختمانی و تاسیساتی و راه‌های جنگلی مورد نیاز براساس ضوابط و مقررات مربوط- اظهار نظر در مورد اولویت انجام ‌طرح‌های مورد نیاز- شرکت در کمیسیون‌های تحویل و تحول موقت و قطعی سازه‌ها و یا راه‌های جنگلی مورد نظر طبق دستور مافوق- نظارت بر اجرای دستورالعمل‌های صادره در مورد حفاظت و بهره برداری از تاسیسات ساختمان‌ها و راه‌های جنگلی- نظارت برانجام محاسبات فنی پروژه‌ها براساس مشخصات وضوابط ومعیارهای مربوط- نظارت بر انجام کلیه امور مربوط به نقشه برداری و نقشه کشی مورد نیاز پروژه ها- انطباق نقشه‌های تیپ با شرایط اقلیمی منطقه- انجام امور مناقصات و صدور دستور کار به پیمانکاران با توجه به دستورالعمل‌های ابلاغ شده- بررسی کار پیمانکاران و تطبیق عملیات با نقشه‌های مصوب- مطالعه قوانین و مقررات و دستور العمل مربوط به منظور اجرای صحیح و به موقع آنها

شرایط احراز (تصدی ) شغل: کارشناس سازه‌ها و راه‌های جنگلی

۱- تحصیلات و معلومات: گواهی نامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکتری ویا همتراز در یکی از رشته‌ها ی تحصیلی ذیل: الف: کارشناسی: عمران با ‌گرایش‌های ( علمی کاربردی نقشه برداری- آبادنی و توسعه روستاها- نقشه برداری- عمران- علمی کاربردی ساختمان)- مهندسی مدیریت پروژه ج-کارشناسی ارشد: مهندسی عمران با ‌گرایش‌های ( فتوگرافی- مهندسی آب- سنجش از دور Gis‌- سازهای هیدورلیکی- مکانیک خاک و پی- سیستمهای اطلاعات جغرافیایی- مهندسی محیط زیست- سازه- زلزله- مهندسی راه و ترابری- برنامه ریزی حمل و نقل- مهندسی مدیریت ساخت- ژئودزی )- معماری د:دکتری: مهندسی عمران با ‌گرایش‌های ( عمران- مهندسی آب- مهندسی خاک- مهندسی سازه- مهندسی مدیریت ساخت- مهندسی زلزله- نقشه برداری)- مهندسی مکانیک- مهندسی مکانیک طراحی کاربردی-مهندسی مکانیک ساخت و تولید- معماری

۲- مهارت: – توانایی کار با نرم افزارهای رایانه در زمینه‌های تخصصی- توانایی انجام محاسبات فنی پروژه ها- توانایی تهیه ‌طرح‌های ساختمانی و تاسیساتی و راه‌های جنگلی

۳- دوره‌های آموزشی: ۱-را ه سازی و پروژه ۲‌- خاکشناسی با تاکید بر راه سازی ۳‌- محاسبه و نقشه برداری

 

عنوان شغل: کارشناس پیشگیری و مقابله با مخاطرات کشاورزی و منابع طبیعی

شماره تشخیص: ۵۶-۶

تعریف: این شغل در برگیرنده وظایفی است که متصدیان آن عهده دار مطالعه‌، برنامه ریزی‌، سازماندهی و یا انجام ‌فعالیت‌های مربوط به بررسی علل و عوامل خسارت زای غیر قابل کنترل در شرایط طبیعی‌، جلوگیری از بروز حوادث‌، تقلیل حوادث وکاهش آثار مخاطرات‌، عملیات مقابله و بازگرداندن وضعیت عادی به مناطق آسیب دیده می‌باشند‌.‌فعالیت‌های موجود در این شغل از نظر پیچیدگی و اهمیت وظایف و مسئولیت‌ها ممکن است بر حسب پست مورد تصدی متضمن نظارت‌، مدیریت و سرپرستی تمام یا بخشی از ‌فعالیت‌های فوق نیز باشد‌.

نمونه وظایف و مسئولیت‌ها:

– مطالعه و جمع آوری اطلاعات مخاطرات کشاورزی و منابع طبیعی و تجزیه و تحلیل آنها به منظور برنامه ریزی لازم جهت پیشگیری و مقابله با آنها در عرصه‌های کشاورزی و منابع طبیعی

– توسعه برنامه‌های ترویجی به منظور جلب مشارکت مردم و آموزشهای توجیهی به منظور استفاده صحیح از منابع طبیعی در جهت پیشگیری از مخاطرات

– همکاری با کمیته‌ها و شبکه‌های موظف و مردمی جهت اطلاع رسانی خطر مخاطرات در بخش کشاورزی و منابع طبیعی

– مطالعه و تحقیق و تهیه ‌طرح‌های مورد نیاز در خصوص پیشگیری از مخاطرات کشاورزی

– همکاری در تهیه و تنظیم دستورالعمل‌های فنی و اضطراری در خصوص پیشگیری و مقابله با بحران در بخش کشاورزی و منابع طبیعی

– تبادل اطلاعات علمی و عملی در خصوص پیشگیری و مقابله بحران با مجامع پژوهشی و علمی داخلی و خارجی

– بهره گیری از یافته‌های علمی و اقدامات کشورهای صاحب تکنولوژی در امر مدیریت بحران در زمینه‌های پیشگیری و مقابله با بحرانهای خشکسالی‌، کم آبی‌، حریق‌، سیل و….. و بکارگیری آنها در راستای ارتقاء سطح کیفی کار در داخل

– مطالعه و بررسی پیشنهاد روش‌های موثر و پیشرفته فنی برای پیشگیری و مقابله با مخاطرات در بخش کشاورزی و منابع طبیعی

– جمع آوری آمار و اطلاعات از مناطق خسارت دیده جهت برآوردخسارات

– نظارت در اجرای مانور‌ها و تمرین‌های لازم در جهت کسب آمادگی و مهارت برای انجام عملیات مقابله با مخاطرات کشاورزی

– برنامه ریزی جهت تامین منابع مورد نیاز اجرای برنامه‌های سالانه مدیریت مخاطرات و بحران بخش کشاورزی

– تهیه و تدوین برنامه‌های کوتاه مدت‌، میان مدت و بلند مدت متناسب با نظام برنامه ریزی کشور در زمینه مدیریت بحران در بخش کشاورزی

– نظارت بر رعایت قوانین ومقررات مدیریت بحران در موقع بروز حوادث طبیعی درعرصه‌های منابع طبیعی وکشاورزی

– برنامه ریزی لازم جهت شناسایی ظرفیت‌های و استعداد‌های کشور جهت مدیریت مخاطرات و بحران در بخش کشاورزی

– راهبری و نظارت بر اجرای ‌طرح‌ها و پروژه‌های کاریردی در زمینه مدیریت مخاطرات کشاورزی

شرایط احراز (تصدی ) شغل: کارشناس پیشگیری و مقابله با مخاطرات کشاورزی

۱- تحصیلات و معلومات: گواهی نامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکتری و یا همتراز در یکی از رشته‌های تحصیلی ذیل: الف: کارشناسی: مهندسی عمران با ‌گرایش‌های( علمی کاربردی نقشه برداری- آبادانی و توسعه روستاها- نقشه برداری- عمران- مدیریت پروژه)- محیط زیست- جنگل داری-مهندسی منابع طبیعی-جنگل داری با‌گرایش‌های (-جنگل داری- جنگل شناسی و اکولوژی جنگل- مهندسی جنگل- جنگل داری مناطق خشک- مدیریت جنگلهای غرب- مدیریت جنگل داری درپارکهای جنگلی- جنگل داری عمومی- جنگل داری شهری- مسائل اقتصادی اجتماعی جنگل)- جنگل داری و پارکهای جنگلی- جنگل داری جامع- مرتع وآبخیزداری- مهندسی منابع طبیعی- مرتع وآبخیزداری- مرتع داری- احیا و بهره برداری از مناطق بیابانی- بیابان زدایی- مدیریت مناطق بیابانی- ترویج وآموزش کشاورزی- علوم باغبانی- زراعت و اصلاح نباتات با ‌گرایش‌های ( زراعت- اصلاح نباتات)- مهندسی تولیدات گیاهی- تولید و بهره برداری گیاهان داروئی و معطر- زراعت برنج- تولید وفرآوری چای- مهندسی آبیاری- مهندسی کشاورزی،آب- انتقال آب گرایش مهندسی بهره برداری و نگهداری- گیاه پزشکی- علوم خاک- آتش نشانی- آتش نشانی محیط زیست- حفاظت و بهداشت کار- مدیریت امداد و سوانح- هواشناسی ب: کارشناسی ارشد: مهندسی عمران با ‌گرایش‌های ( فتوگرامتری- مهندسی آب- سنجش از دور gis –سازه‌های هیدرولیکی- مهندسی سازه- مکانیک خاک و پی- سیستمهای اطلاعات جغرافیایی- مهندسی محیط زیست- آب و فاضلاب- مهندسی مدیریت ساخت- مهندسی زلزله– مهندسی سازه‌های دریایی- ژئودزی- رودخانه )- مهندسی محیط زیست با ‌گرایش‌های (مدیریت در سوانح طبیعی- مهندسی طراحی و محیط زیست- مهندسی محیط زیست )- مدیریت محیط زیست- آموزش محیط زیست- برنامه ریزی محیط زیست- بیابان زدایی- مدیریت مناطق بیابانی- مهندسی منابع طبیعی با ‌گرایش‌های ( جنگل شناسی واکولوژی جنگل- مسائل اقتصادی اجتماعی جنگل- مهندسی جنگل- جنگل داری- مرتعداری- آبخیزداری)- ترویج کشاورزی-آموزش کشاورزی-توسعه روستایی- ترویج وآموزش کشاورزی- علوم باغبانی با کلیه گرایش ها- مهندسی تولیدات گیاهی با ‌گرایش‌های ( اصلاح گیاهان باغبانی- تولید محصولات باغبانی)-زراعت- علوم و تکنولوژی بذر- اصلاح نباتات- سازه‌های آبی- مهندسی منابع آب- آبیاری و زهکشی- علوم خاک با ‌گرایش‌های (شیمی و حاصلخیزی خاک-فیزیک و حفاظت‌، پیدایش و رده بندی و ارزیابی خاک، بیو لوژی وبیوتکنولوژی خاک)- حشره شناسی کشاورزی- شناسایی ومبارزه باعلفهای هرز- بیوتکنولوژی کشاورزی- آتش نشانی- آتش نشانی محیط زیست- حفاظت و بهداشت کار- مدیریت امداد و سوانح- هواشناسی ج: دکتری: مهندسی عمران با ‌گرایش‌های (مهندسی آب- نقشه برداری- مهندسی خاک- مهندسی سازه- مهندسی مدیریت ساخت- مهندسی زلزله )- مهندسی محیط زیست- برنامه ریزی محیط زیست- جنگل داری-علوم جنگل با ‌گرایش‌های (جنگل داری- جنگل شناسی و اکو لوژی جنگل- مهندسی جنگل- مسائل اقتصادی اجتماعی جنگل)- علوم ومهندسی آبخیزداری- علوم مرتع- ترویج کشاورزی-توسعه کشاورزی- ترویج وآموزش کشاورزی-آموزش کشاورزی- زراعت- اصلاح نباتات- علوم باغبانی با کلیه گرایش ها- آبیاری و زهکشی-سازه‌های آبی- مهندسی منابع آب- علوم خاک- بیماری شناسی گیاهی- حشره شناسی کشاورزی- علوم علفهای هرز- بیوتکنولوژی کشاورزی‌، گیاهی- آتش نشانی- آتش نشانی محیط زیست- حفاظت و بهداشت کار- مدیریت امداد و سوانح- هواشناسی

۲- مهارت: – توانایی کار با نرم افزارهای رایانه در زمینه تخصصی- توانایی به کار گیری شیوه‌های پیشگیری و مقابله با مخاطرات کشاورزی و منابع طبیعی- توانایی تهیه ‌طرح‌های پیشگیری و مقابله با بحران در عرصه‌های منابع طبیعی و کشاورزی

۳- دوره‌های آموزشی: ۱-روش‌های پیشگیری از مخاطرات طبیعی ۲‌- مدیریت بحران