کتاب استخدامی اداری ها
مشاغل عمومی و اختصاصی دستگاه های اجرایی

مشاغل اختصاصی سازمان بهزیستی کشور

مشاغل اختصاصی سازمان بهزیستی کشور

عنوان شغل: کارشناس امور بهزیستی

تعریف: ابن شغل دربرگیرنده پستهائی است که متصدیان آنها انجام امور مربوط به مطالعه، بررسی، برنامه ریزی، نظارت وارزشیابی برخدمات جامع بهزیستی درکلیه ابعاد اعم از پیشگیری، اجتماعی وتوانبخشی، مشارکت، توانمندسازی درزمینه‌های مختلف (اجتماعی، آموزش حرفه‌‌ای توانبخشی، مشاوره‌‌ای ودرمانی و…) به جامعه هدف سازمان که شامل کودکان، مهدهای کودک وخانه‌های کودکان ونوجوانان، زنان سرپرست خانوار، آسیب دیدگان اجتماعی، معلولین، سالمندان و…. را عهده دار می‌باشد انجام این فعالیتها ممکن است بر حسب پست مورد تصدی متضمن نظارت وسرپرستی نیز باشد.

نمونه وظایف ومسئولیت‌ها:

– تحقیق، مطالعه و برنامه ریزی جهت ایجاد زمینه‌های مناسب و هماهنگی در ارائه خدمات جامع در کلیه ابعاد پیشگیری، اجتماعی، توانبخشی، حمایتی، مشارکت‌ها، حرفه‌‌ای و فراهم آوردن این زمینه‌ها وایجاد هماهنگی‌های لازم درسطح کلیه واحدهای تابعه

– مطالعه، بررسی، هماهنگی وهمکاری درتدوین وبازنگری واصلاح آئین نامه‌ها ودستورالعمل‌ها وشاخص‌های مرتبط با خدمات توانبخشی، اجتماعی و پیشگیری و مشارکتها و پیگیری اجرای آئین نامه‌ها، دستورالعمل‌ها بارعایت شاخص هادرسطح واحدهای تابعه

– مطالعه، بررسی و برنامه‌ریزی و بهره گیری از راهکارها و راهبردهای نوین توسعه و گسترش خدمات درحوزه‌های توانبخشی، پیشگیری، وحمایتی، مشارکتها ومشاوره در سطح کلیه واحدهای تابعه سازمان

– مطالعه، بررسی وهمکاری درارائه برنامه‌های جدید، پیشنهاد لوایح وقوانین درارتباط با خدمات جامع مورد نیاز گروه هدف (آسیب دیدگان اجتماعی، کودکان ونوجوانان، زنان خودسرپرست، مهدهای کودک، کودکان شبانه روزی، معلولین….)

– بررسی وتحقیق پیرامون منابع موجود، تعیین نیازهاواولویت‌های خدمات مورد نیاز جامعه هدف

– مطالعه، بررسی وهمکاری دربرنامه ریزی وتدارک سمینارهای علمی، همایش‌ها درجهت ارتقاء خدمات در ابعاد آموزشی، اجتماعی، حرفه‌‌ای و…

– برنامه ریزی وهماهنگی با شبکه بهداشت ودرمان، ستاد مبارزه با موادمخدر درراستای پیشگیری ودرمان اعتیاد–کاهش آسیب وارتقاء سطح سلامت درجامعه

– طراحی وتدوین نظام نظارت وارزشیابی خدمات درسطح واحدها وهمکاری دراجرای آنها .

– تعامل با مجامع علمی داخلی وبین المللی وسازمان‌ها ونهادها وارگان‌های مرتبط به منظور بهره گیری از دانش ومهارت‌های نوین وارتقاء سطوح همکاری وهماهنگی بین بخشی.

– بررسی وتجزیه وتحلیل آمار واطلاعات مربوط به جامعه هدف سازمان

– برقراری ارتباط مستمر با سازمان‌های دولتی، غیر دولتی ونهادهای انقلاب اسلامی وائمه جماعات ومقامات محلی وایجاد هماهنگی وجلب همکاری آنها دراجرای برنامه‌های سازمان

– بررسی واظهار نظر درزمینه صدور مجوز وپروانه فعالیت به منظور تاسیس، اداره و انحلال و نظارت برمراکز مرتبط با خدمات جامع بهزیستی.

– تدوین برنامه‌های منطقه‌‌ای توانمندسازی وارتقا آحاد جامعه هدف از جمله: زنان، کودکان ومعلولین، سالمندان و بیماران روانی مزمن متناسب با شرایط اقلیمی، بومی وفرهنگی.

– تدوین برنامه آموزشی وافزایش مهارت‌های روانی، فردی، اجتماعی، فنی حرفه‌‌ای ADL (فعالیت روزمره معلولین) واشتغال برای مخاطبین سازمان

– تدوین برنامه‌های ارتقاءسلامت محور برای جامعه هدف.

– برنامه ریزی درجهت تقویت بخش‌های غیردولتی وسازمان‌های مردم نهاد درراستای تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی وماده ۲۶و۲۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت والحاقیه‌های آن

– مطالعه، بررسی وتحقیق در برنامه‌های فرهنگی، هنری، اجتماعی جامعه هدف

– مطالعه، بررسی وتحقیق درخصوص پیش بینی وتامین تجهیزات و وسایل آموزشی وپرورشی وتعیین استاندارد تجهیزات وسایل مورد نیاز کودکان ونوجوانان دراجرای برنامه ارائه شده در سطح ستاد.

– مطالعه، بررسی درراستای پیش بینی ارتقای استانداردهای خدمات جامع بهزیستی وهمکاری در جهت رعایت استانداردها درسطح استانها.

– تعیین خط مشی و سیاست کلی درجهت معلولین، سالمند وروانی مزمن برنامه‌های خانواده محور وخدمات مشاوره‌ای

– نظارت برحسن جریان کلیه امور واحدهای تحت سرپرستی اعم از مراکز توانبخشی/ توانپزشکی روزانه، شبانه روزی و…، مراکز شبه خانواده، مراکز روانشناسی ومشاوره، ترک اعتیاد وکمپ‌ها

– نظارت بر فعالیتهای تیم‌های سیار ویزیت در منزل وضایعات نخاعی.

شرایط احراز:

۱- تحصیلات ومعلومات: دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا ویا همطراز دریکی از رشته‌های تحصیلی: ۱- گروه روانشناسی ۲- علوم اجتماعی(خدمات اجتماعی)، علوم اجتماعی(گرایش برنامه ریزی اجتماعی)، علوم اجتماعی (گرایش پژوهش گری علوم اجتماعی)، علوم اجتماعی (گرایش مردم شناسی)، علم اجتماعی (گرایش جمعیت شناسی)، علوم اجتماعی (گرایش جامعه شناسی)، آسیب‌های اجتماعی (گرایش پیشگیری از اعتیاد)، علوم تربیتی(آموزش وپرورش کودکان استثنایی، آموزش وپرورش دبستانی وپیش دبستانی)، علوم تربیتی (گرایش مدیر یت وبرنامه ریزی آموزشی)، رشد وپرورش کودکان پیش دبستانی (رشد وپرورش کودکان عادی – کودکان با نیازهای ویژه)، مطالعات خانواده، مددکاری اجتماعی، مدیریت توانبخشی، آموزش وپرورش کودکان عقب مانده ذهنی، روانشناسی بالینی وروانشناسی کودکان استثنایی، روانشناسی سلامت (گرایش سلامت)، مطالعات زنان (گرایش‌های وخانواده، حقوق زن دراسلام وتاریخ زنان)، مشاوره (گرایش خانواده)، برنامه ریزی رفاه اجتماعی، فیزیوتراپی وکاردرمانی وارتوپدی فنی، پزشک عمومی روانشناسی شخصیت(شخصیت)، اصلاح و تربیت.

۲- تجربه: دارا بودن ۵ سال تجربه مربوط ومشابه برای پستهای قابل تخصیص در شغل مذکور صرفاً در ستاد مرکزی

۳- مهارت: تسلط به رایانه، آشنایی با یکی از زبانهای خارجی، قدرت تشخیص، گزارش نویسی، توانایی تجزیه وتحلیل.

۴- دوره‌های آموزشی: ۱- دستورالعمل ها، ضوابط وقوانین مرتبط با سازمان بهزیستی وشرح وظایف سازمان در حوزه مربوطه ۲- اصول برنامه ریزی ومدیریت ۳- ارتباطات موثر بین فردی

 

عنوان شغل: کارشناس امور توانبخشی

تعریف: این عنوان دربرگیرنده پست‌هایی است که متصدیان آنها تحت نظارت کلی عهده دار انجام کارهای نظارتی، مطالعاتی وبرنامه ریزی درزمینه‌های خدمات توانبخشی وتوانپزشکی ونیزانجام وظایف تخصصی از قبیل معاینه، ارزیابی معلولان، تشخیص ودرمان عوارض ناشی از معلولیت، تست وارزشیابی معلولان از لحاظ جسمی وروانی، شنوایی وبینایی متناسب با موازین تست‌های استاندارد، تهیه وساخت وسایل کمکی وآموزش کاربرد آن برای معلولان ومستقل کردن بیماران درانجام کارهای روزمره درجامعه، درمان بیماری وناتوانی معلولان می‌باشند. انجام این فعالیت‌ها ممکن است بر حسب پست مورد تصدی متضمن نظارت و سرپرستی نیز باشد.

نمونه وظایف ومسئولیت‌ها:

– تحقیق، مطالعه وبرنامه ریزی جهت ایجاد زمینه‌های مناسب وهماهنگی در ارائه خدمات جامع بهزیستی درکلیه ابعاد توانبخشی وتوانپزشکی، آموزشی وحرفه‌ای

– مطالعه، بررسی وبرنامه‌ریزی وبهره‌گیری از راهکارها وراهبردهای نوین درجهت توسعه وگسترش خدمات مورد نیاز جامعه هدف سازمان

– مطالعه، بررسی، هماهنگی وهمکاری در تدوین وبازنگری واصلاح آئین‌نامه‌ها ودستورالعمل‌ها وشاخص‌های مرتبط با خدمات توانبخشی وهمکاری دراجرای آیین نامه‌ها، دستورالعمل‌ها ولحاظ شاخص‌ها در سطح واحدها.

– مطالعه، تحقیق وبررسی پیرامون منابع وامکانات موجود، تعیین نیازها و اولویت‌های خدمات موردنیاز معلولان (جسمی حرکتی، ذهنی، کم بینایان ونابینایان، کم شنوایان وناشنوایان)، سالمندان وبیماران روانی مزمن

– طراحی وتدوین نظام نظارت وارزشیابی خدمات درکلیه ابعاد (توانپزشکی، آموزشی وحرفه ای) وهمکاری دراجرای برنامه نظارت وارزشیابی در سطح واحدها.

– مطالعه، بررسی وتحقیق درخصوص پیش بینی وتامین تجهیزات و وسایل توانبخشی ولوازم مصرفی پزشکی بهداشتی وتعیین استاندارد تجهیزات، وسایل ولوازم مورد نیاز معلولین وهماهنگی درنحوه توزیع وسایل مذکور در سطح واحدها.

– مطالعه وبررسی درراستای پیش بینی وارتقاء استاندارد خدمات توانبخشی و همکاری درجهت رعایت استاندارد درسطح واحدها

– تعامل با مجامع علمی داخلی وبین المللی وسازمانها ونهادها وارگانهای مرتبط به منظور بهره گیری از دانش ومهارتهای نوین درخصوص توانبخشی وارتقاء سطوح همکاری وهماهنگی بین بخشی

– مطالعه، بررسی وهمکاری دربرنامه ریزی وتدارک همایش‌ها وسمینارهای علمی در خصوص ارائه خدمات جامع توانبخشی در کلیه ابعاد توانپزشکی، آموزشی وحرفه‌ای 

– مطالعه، بررسی وهمکاری در ارائه پیشنهاد تعرفه خدمات توانپزشکی جهت ارائه به شورای عالی بیمه

– مطالعه، تحقیق، بررسی وتجزیه وتحلیل اطلاعات مرتبط با خدمات توانپزشکی مورد نیاز جامعه هدف (اعم از معلولان، سالمندان وبیماران روانی مزمن و…) به منظور فراهم آوردن بستر مناسب جهت بهره مندی آنان از بیمه درمان وتوانبخشی (پایه ومکمل) و همکاری درتعیین تعرفه خدمات بهزیستی.

– برنامه ریزی، مطالعه واجرای برنامه‌های خدمات توانبخشی از قبیل تست وارزشیابی معلولین جسمی وروانی.

– تعیین و تشخیص ودرمان عوارض پزشکی وتوانبخشی ناشی از معلولیت (نظیر زخم بستر، مشکلات ادراری وتناسلی، قلبی وعروقی و گوارشی، تنفسی، مسائل روانشناختی و…) بویژه در معلولیت‌های پرمخاطره نظیر معلولیت‌های ناشی از بیماریهای عصبی عضلانی، آسیب‌های مغزی، نخاعی؛ ام اس وغیره.

– پیش بینی و تهیه وسایل کمک توانبخشی وآموزش کاربردی آن به معلول و نیز هماهنگی وهمکاری در انجام امور مربوط به درمان وبازتوانی معلولین از قبیل خدمات توانپزشکی، فیزیوتراپی، کاردرمانی، گفتاردرمانی، شنوایی سنجی و بینایی سنجی وارتوپدی فنی با توجه به نوع وشدت معلولیت در خانواده ومراکز.

شرایط احراز:

۱- تحصیلات ومعلومات: دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا ویا همطراز دریکی از رشته‌های تحصیلی: فیزیوتراپی، کاردرمانی (جسمانی وروانی) گفتاردرمانی، کارشناسی اعضای مصنوعی ووسایل کمکی، مدیریت توانبخشی، بینایی سنجی و شنوایی سنجی، تربیت بدنی وعلوم ورزشی(حرکات اصلاحی وآسیب شناسی)، کاردرمان روانی، فیزیوتراپی ورزش و پزشک عمومی حسب نوع فعالیت وحصول تجارب لازم طبق جدول شرایط احراز

۲- تجربه: دارابودن ۵ سال تجربه مربوط ومشابه برای پست‌های قابل تخصیص درشغل مذکور صرفآ در ستاد مرکزی

۳-مهارت: توانایی برقراری ارتباط کلامی، آشنایی به یکی از زبانهای خارجی ترجیحاً انگلیسی –تسلط به رایانه –تسلط به فن گزارش نویسی- توانایی تعامل با معلولان

۴- دوره‌های آموزشی: ۱- توانبخشی مبتنی برجامعه ۲- طبقه بندی معلولیت ۳- برنامه ریزی توانبخشی

 

عنوان شغل: کارشناس امور روانی

تعریف: این عنوان دربرگیرنده پست هایی است که متصدیان آنها تحت نظارت کلی عهده دار انجام کارهای تخصصی، مطالعاتی وبرنامه ریزی در زمینه ارائه خدمات روانشناختی به جامعه هدف، ارتقاء سطح سلامت روان و بهداشت روانی جامعه، تهیه وتنظیم طرح‌های مختلف روانشناختی و استانداردهای لازم جهت بهداشت روان، بررسی و تحقیق در مورد بیماری‌های روانی، انجام تست‌های روانی با وسایل استاندارد شده، تشخیص بیماریهای روانی وتهیه وتنظیم برنامه آموزشی مربوطه می باشند. انجام این فعالیت‌ها ممکن است بر حسب پست مورد تصدی متضمن نظارت و سرپرستی نیز باشد.

نمونه وظایف و مسئولیت‌ها:

– مطالعه وبررسی اطلاعات مرتبط با خدمات روانشناختی درکلیه زمینه‌های توانمندسازی جامعه هدف (بیماران اعصاب وروان یا روانی مزمن ومراقبین و خانواده‌ها و جامعه)

– تهیه وتنظیم برنامه‌های آموزشی به منظور آشنایی جامعه هدف با اصول بهداشت روانی

– مطالعه وبررسی درزمینه بیماری‌های اعصاب وروان وتعیین نوع، میزان شیوع، بروز این بیماری‌ها در کشور

– مطالعه وبررسی درمورد عوامل خطر درمشکلات وبیماری‌های روانشناختی

– مطالعه وپژوهش درزمینه تعیین استاندارد‌های لازم برای بهداشت وسلامت روان وتدوین واجرای شاخص‌ها والگوی سلامت روان

– معاینه، تشخیص ونظارت بر وضعیت پیشرفت درمان بیماران اعصاب وروا ن وکنترل ومراقبت وضع دارو توسط پزشکان شاغل در این رشته شغلی.

– مطالعه، بررسی هماهنگی وهمکاری درتدوین وبازنگری واصلاح دستورالعمل‌های مرتبط با خدمات روانشناختی و نیزهمکاری دراجرای دستورالعمل‌ها ورعایت شاخص‌ها درسطح واحدها

– شرکت درجلسات، کمیته‌ها وکمیسیون‌های مرتبط وارائه نظرات تخصصی ومشورتی

– نظارت وارائه مشاوره لازم به کلیه مراکز و واحدهای ارائه دهنده خدمات روانشناختی

– طراحی وتدوین برنامه نظارت وارزشیابی خدمات روانشناختی وهمکاری دراجرای برنامه در سطح واحدها

– مطالعه وبرنامه ریزی درجهت بهره گیری از شیوه‌های نوین خدمات توانبخشی وتوانمندسازی بیماران روانی مزمن وهمکاری دراجرای این شیوه‌ها به منظور گسترش وتوسعه خدمات درسطح واحدها.

– بررسی وبرنامه ریزی درخصوص نیازها واولویت‌های خدمات قابل ارائه به جامعه هدف با توجه به امکانات ومنابع موجود

– تحقیق درزمینه بومی سازی، ساخت وهنجاریابی آزمون ها، مقیاس ها، پرسشنامه ها، چک لیست‌ها و… تشخیصی روانشناختی با مقاصد تشخیصی و پژوهشی

– کمک به ارزیابی توانایی افراد دارای مشکلات روانی مزمن در تعیین شغل وحرفه

– ایجاد زمینه همکاری‌های بین بخشی وارتباط با سازمان‌ها ونهادهای داخلی وبین‌المللی به منظور ارتقاء سطح خدمات روانشناختی ارائه شده به جامعه هدف

– مطالعه وبرنامه ریزی درارتباط با خدمات روانشناختی مورد نیاز جامعه هدف

– برنامه ریزی و تدارک محتوای همایش‌ها وسمینارهای علمی مرتبط با خدمات روانشناختی

شرایط احراز:

۱- تحصیلات ومعلومات: دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همطراز دریکی از رشته‌های تحصیلی: روانشناسی عمومی، روانشناسی بالینی، روانشناسی تربیتی، مشاوره وراهنمائی (راهنمای مشاور)، کودکان استثنائی(عقب مانده ذهنی)، سنجش واندازه گیری وروانسنجی، علوم تربیتی (آموزش وپرورش کودکان عقب مانده ذهنی)، روانشناسی سلامت، روانشناسی شخصیت، روانپزشک، کاردرمانی با گرایش روانی، پزشک عمومی

۲- تجربه: دارا بودن ۵ سال تجربه مربوط ومشابه برای پست‌های قابل تخصیص درشغل مذکور صرفاً در ستاد مرکزی

۳- مهارت: داشتن قدرت بیان قوی، مهارت اجرای تستهای روانی، آشنایی به یکی اززبانهای خارجی ترجیحاً انگلیسی، تسلط به رایانه، آشنایی، توانایی بهره‌گیری از سایت‌های مختلف علمی وپزشکی، گزارش نویسی

۴- دوره‌های آموزشی: ۱- اصول توانبخشی روانی ۲- طبقه بندی معلولیت ۳- علامت شناسی بیماریهای روانی

 

عنوان شغل: کودکیار

تعریف: این شغل در برگیرنده پست هایی است که متصدیان آنها انجام امور مربوط به نگهداری، مراقبت، تغذیه، بهداشت و آموزش و پرورش کودکان قبل از دبستان را عهده دار می باشند و یا ممکن است امور مذکور را در سطح یک مهدکودک سرپرستی و نظارت نمایند.

نمونه وظایف و مسئولیت ها:

– همکاری در تهیه و تدوین برنامه‌های آموزشی و تربیتی کودکان مهد با توجه به خصوصیات فردی کودکان

– مطالعه و بررسی میزان بهره هوشی و هوش هیجانی کودکان، تنظیم برنامه‌های آموزشی متناسب با نیاز و ویژگی‌های هر کودک

– گروه بندی و شناسایی قابلیت‌های ذهنی، فکری، رفتاری کودکان و تلاش در جهت توسعه مهارت‌های ویژه افراد

– تلاش و برنامه ریزی در جهت توسعه مهارت‌های ارتباطی و اجتماعی کودکان و ارتقاء قابلیت‌های گروهی کودکان

– تلاش و برنامه ریزی در راستای پرورش مهارت‌های رفتاری کودکان

– هماهنگی و همکاری با کارشناسان با هدف اصلاح، تهیه و تنظیم برنامه‌های تغذیه ای، بهداشتی، آموزشی و سلامت و ایمنی کودکان

– تهیه بازخوردهای مناسب و دوره‌‌ای از چگونگی پیشرفت کودکان و ارایه به واحدهای مربوط با هدف اصلاح و بازنگری به برنامه‌های آموزشی و تربیتی به صورت گروهی و فردی

– توانایی و مهارت در آموزش و مراقبت کودکان خردسال و به کارگیری روش هایی جهت پیشگیری از بیماری ها

– توانایی و مهارت در انجام کمک‌های اولیه و فوریت‌های پزشکی

– به کارگیری و اجرای برنامه‌های آموزشی و تربیتی

– مهارت در اصلاح و تغییر رفتار کودک و فراهم نمودن محیطی امن جهت حفظ بهداشت روانی کودک

– توانایی آموزش مهارت‌های اجتماعی به کودکان برای آماده سازی آنها برای ورود به جامعه

– مهارت در ارتباط مناسب با کودک

– برنامه ریزی و پیگیری امور فرهنگی  تربیتی  ورزشی و مذهبی و ترویج شیوه‌های مذهبی جهت آموزش به کودک- برنامه ریزی در جهت استفاده بهینه از ایام هفته و اوقات روزانه در امور تحصیلی و اشتغال و مناسبت‌های ملی و مذهبی

– تلاش در جهت بهبود کیفیت نحوه زندگی کودکان و افزایش تعاملات در روابط فرزندان در محیط‌های اجتماعی

– همکاری و مراقبت فرزندان در برنامه ریزی‌های فرهنگی، مسافرتی و اردویی

– انجام امور استحمام  تعویض البسه  نظافت و خوابانیدن اطفال

– انجام اموری از قبیل راه بردن، تکلم، نشاندن و سایر موارد مربوط به اطفال

شرایط احراز:

۱- تحصیلات و معلومات:- دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا کارشناسی یا کاردانی و یا همتراز در یکی از رشته‌های تحصیلی گروه امور روانشناسی و مشاوره و رشتههای تحصیلی روانشناسی (کودکان استثنایی)، علوم تربیتی (پیش‌دبستانی و دبستانی)، مطالعات خانواده، تربیت مربی، کودکیاری، مربی بهداشت مدارس و کودکیاری (مربی کودک)، تربیت مربی مراکز پیش از دبستان، تربیت مربی خانه کودکان و نوجوانان، مدیریت خانواده، مربی مهدکودک، رشد و پرورش کودکان پیش دبستانی گرایشهای: پرورش کودکان عادی، کودکان با نیازهای ویژه

۲- مهارت: – تسلط به زبان و ادبیات فارسی و بیان درست و صحیح کلمات- آشنایی با حرکات ورزشی- توانایی کار با رایانه- مهارت تهیه کاردستی- کمک‌های اولیه

۳- آموزش: – اصول و مبانی رفتار با کودک- نحوه برخورد با کودکان ناسازگار مهارتهای ارتباطی با کودک

 

عنوان شغل: مربی امور آموزش معلولین

تعریف: این شغل در برگیرنده پست‌هایی است که متصدیان آنها انجام امور اجرایی مربوط به آموزش و بهزیستی افراد معلول را برعهده دارند. انجام این فعالیت‌ها ممکن است برحسب پست مورد تصدی متضمن نظارت و سرپرستی نیز باشد.

نمونه وظایف و مسئولیت‌ها:

– تهیه برنامه آموزشی با توجه به نوع و میزان عقب افتادگی مددجویان براساس مطالعه و شناسایی خصوصیات رفتاری و اخلاقی آنها

– انجام امور آموزش از ساده به دشوار و پیچیده، برحسب میزان عقب افتادگی مددجویان

– آموزش اسامی غذاها، میوه ها، بوهای مختلف (الکل، بنزین، عطر)

– همکاری و تبادل نظر با مددکار اجتماعی، روان شناس، روان پزشک (در صورت امکان) و به کارگیری رهنمودهای آنان در امور آموزشی

– تقویت حس لامسه، بویایی، شنوایی برای استفاده کامل تر از آنها به منظور استفاده از یک راهنما، گذاشتن از یک محل باریک، بالا و پایین رفتن از پلکان و موارد مشابه آن

– آموزش پوشیدن و نگهداری لباس

– آموزش رعایت بهداشت و نظافت شخصی مددجویان

– آموزش، توسعه و ارتقاء مهارت‌های ارتباطی و اجتماعی (خودآگاهی، ارزشی، شیوه‌های برقراری ارتباط فرد و جامعه، پرهیز از خشونت، مهارت دوست یابی، مهارت انتخاب و تصمیم گیری، مهارت رسیدن به هدف، مهارت چگونگی مراقبت از سلامتی خود، مهارت همسریابی و همسرداری)

– توسعه مهارت‌های حرفه ای، ارزشیابی حرفه‌‌ای و بهره گیری از توان معلول در جهت آشنایی و انتخاب مهارت مورد علاقه

– اصلاح مهارت‌های حرکتی معلول با هدف افزایش قابلیت‌های جسمی و حرکتی

– ارایه برنامه‌های آموزشی و همکاری در تهیه محتوای برنامه‌ها با هدف مدل سازی رفتاری

– آموزش مهارت‌های کلامی در قالب برنامه‌های تربیت شنیداری و زبان اشاره

– آموزش بعضی از حرکات ورزشی (یوگا و ژیمناستیک) به نابینایان جهت ایجاد تحرک بدنی و فعال نمودن آن دسته از اعضا که قبلاً بدون تحرک بوده است

– تهیه نقشه (ماکت برجسته) و آموزش لازم به مددجو از طریق آن

– آموزش جهت یابی با استفاده از عصا و تکنیک‌های آن

– آموزش بچه داری و کمک‌های اولیه

– آموزش خط بریل و آشنا نمودن نابینا با خط مزبور و تقویت توانایی وی در استفاده از خط بریل جهت مطالعه کلاسیک و قرائت کتاب- انجام سایر امور مربوط

شرایط احراز:

۱- تحصیلات و معلومات: – دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا کارشناسی یا کاردانی و یا همتراز در یکی از رشتههای تحصیلی علوم تربیتی (گرایش کودکان استثنایی)، روانشناسی (کودکان استثنایی)، فیزیوتراپی، کاردرمانی، گفتاردرمانی، روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، کودکان استثنایی نابینا و نیمه نابینا، کودکان استثنایی ناشنوا و نیمه ناشنوا، کودکان استثنایی عقب‌مانده ذهنی، تربیت بدنی جانبازان و معلولین، مربی معلولین ذهنی، مربی کودکان استثنایی کمتوان ذهنی، روانشناسی بالینی، رشد و پرورش کودکان پیش‌دبستانی با گرایش کودکان با نیازهای ویژه

۲- مهارت: – آشنایی با زبان و ادبیات فارسی، زبان انگلیسی- تسلط به خط بریل (ویژه آن دسته از مربیانی که با نابینایان ارتباط دارند)- تسلط به زبان اشاره (ویژه آن دسته از مربیانی که با ناشنوایان و اختلالات تکلمی ارتباط دارند)- توانایی تعامل با معلولان

۳- آموزش: – ورزش معلولین- انواع معلولیت‌ها و خدمات توانبخشی ناشنوایان (حرکتی، نابینایان و جسمی آشنایی با فناوری‌های نوین کمک توانبخشی)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام