کتاب استخدامی اداری ها
مشاغل عمومی و اختصاصی دستگاه های اجرایی

مشاغل اختصاصی سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت فرودگاه‌های کشور

مشاغل اختصاصی سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت فرودگاه‌های کشور

مشاغل اختصاصی شرکت مادرتخصصی فرودگاه های کشور (نامه شماره ۲۸۴۱۹/۹۱/۲۰۴ مورخ ۲۷/۳/۱۳۹۱ سازمان اداری و استخدامی کشور)

شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ ۳/۳/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۹۱۳۶۷/۱۰۰۰/۱۱۱۰ مورخ ۶/۹/۱۳۸۹ آن شرکت و به استناد ماده (۷۰) و ردیف های (۱) و (۲) بند «ب» ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری مشاغل زیر را با عنایت به تعریف، نمونه وظایف و مسئولیت‌ها و شرایط احراز پیوست به عنوان مشاغل اختصاصی شرکت مادر تخصصی فرودگاه های کشور تلقی نمود.

مشاغل تخصصی سازمان هواپیمایی کشور (نامه شماره ۲۸۴۲۰/۹۱/۲۰۴ مورخ ۲۷/۳/۱۳۹۱ سازمان اداری و استخدامی کشور)

شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ ۳/۳/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۳۸۲۵۹ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۸۹ آن سازمان و به استناد ماده (۷۰) و ردیف های (۱) و (۲) بند «ب» ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری مشاغل زیر را با عنایت به تعریف، نمونه وظایف و مسئولیت‌ها و شرایط احراز پیوست به عنوان مشاغل اختصاصی سازمان هواپیمایی تلقی نمود.

 

خلبان

 کاردان ارتباطات هواپیمایی

کاردان الکترونیک هواپیمایی 

 عنوان‌ شغل: کاردان‌ امور‌ عمومی‌ هواپیمایی

عنوان‌ شغل: کاردان‌ ایمنی‌ زمینی‌ هواپیما

عنوان‌ شغل: کاردان‌ عملیات‌ فرودگاهی‌

 

 

  

عنوان‌ شغل: کاردان‌ فنی‌ هواپیما

تعریف: این‌ شغل‌ در‌ برگیرنده‌ طبقات‌ مشاغلی‌ است‌ که‌ متصدیان‌ آنها‌ تحت‌ نظارت‌ کلی‌ عهده‌ دار‌ انجام‌ وظایف‌ فنی،‌ اجرایی‌ و‌ عملی‌ در‌ زمینههای‌ بررسی‌ اسنادو‌ مدارک‌ و‌ مشخصات‌ گزارشهای‌ فنی‌ هواپیما‌ و‌ بازرسی‌ فنی‌ هواپیماهای‌ کوچک‌ میبوده‌ و‌ با‌ کارشناسان‌ مربوط‌ در‌ بازرسی‌ فنی‌ موتور‌ و‌ بدنه‌ کلیه‌ هواپیماها؛‌ آموزش‌ هواپیمایی،‌ تشخیص‌ و‌ تعیین‌ علل‌ فنی‌ سوانح،‌ تعیین‌ و‌ تایید‌ صلاحیت‌ فنی‌ پرواز‌ و‌ صدور‌ اجازه‌ پرواز‌ یا‌ آموزش‌ فنی‌ هواپیمایی‌ همکاری‌ مینمایند.

نمونه‌ وظایف‌ و‌ ‌مسئولیت‌ها:

الف- کمک‌ به‌ بررسی‌ اسناد،‌ مدارک‌ و‌ مشخصات‌ گزارشهای‌ فنی‌ هواپیماهای‌ کوچک‌ تا‌ وزن‌ ۵۷۰۰ کیلوگرم‌

ب- تشخیص‌ عیوب‌ ساده‌ هواپیما‌ و‌ نظارت‌ بر‌ سرویس‌ آن‌ طبق‌ دستور‌ کارخانه‌ سازنده‌

پ- همکاری‌ با‌ کارشناسان‌ در‌ بازرسی‌های‌ فنی‌ لازم‌ از‌ موتور،‌ بدنه‌ و‌ ملخ‌ هواپیماها‌ و‌ کلیه‌ دستکاه‌های‌ رادیویی‌ و‌ رسیدگی‌ به‌ امور‌ شرکتهای‌ هواپیمایی.

ت- بررسی‌ صلاحیت‌ پرواز‌ هواپیما‌ به‌ منظور‌ بهرهبرداری‌ هوایی‌ از‌ نظر‌ فنی‌ ث‌ همکاری‌ با‌ کارشناسان‌ در‌ انجام‌ آزمایشهای‌ فنی‌ هواپیماها‌ و‌ نیز‌ اوراق‌ فنی‌ ارسالی‌ کارخانجات‌ سازنده‌ و‌ صدوردستورات‌ لازم‌ برای‌ انجام‌ آزمایشهای‌ فنی‌

ج- رسیدگی‌ به‌ دفتر‌ گزارش‌ خلبانان‌ از‌ نظر‌ اشکالات‌ فنی‌ که‌ در‌ موقع‌ پرواز‌ برای‌ آنها‌ پیش‌ آمده‌ و‌ اقدام‌ جهت‌ رفع‌ نواقص

چ- کمک‌ به‌ کارشناسان‌ مربوط‌ در‌ انجام‌ تغییرات‌ کلی‌ و‌ تشخیص‌ عیوب‌ ساده‌ هواپیما‌ و‌ رفع‌ نواقص‌ آن‌ و‌ گزارش‌ عملیاتی‌ تعمیرات‌ به‌ کارشناسان‌

خ- تهیه‌ مشخصات‌ فنی‌ قطعات‌ و‌ تهیه‌ درخواست‌ قطعات‌ یدکی‌ ح‌ تشخیص‌ صلاحیت‌ پرواز‌ هواپیما‌ به‌ منظور‌ بهره‌ برداری‌ هوایی‌ از‌ نظر‌ فنی‌ خ‌ ثبت‌ مشخصات‌ فنی‌ هواپیما‌ در‌ دفاتر‌ مربوط‌ و‌ تابلوی‌ مخصوص‌ و‌ صدور‌ کارت‌ ثبت‌ گواهینامه‌ قابلیت‌ پرواز‌ و‌ رادیو‌ طبق‌ قوانین‌ ‌بین‌المللی‌

د- همکاری‌ درآموزش‌ فنی‌ هواپیما‌ به‌ کارآموزان‌ و‌ راهنمایی‌ بازرسان‌ فنی‌ هواپیما‌ در‌ انجام‌ وظایف‌ مربوط‌

ذ- رسیدگی‌ به‌ علل‌ سوانح‌ و‌ حوادث‌ هوایی‌ و‌ مطالعه‌ گزارشهای‌ تهیه‌ شده‌

ر- رسیدگی‌ به‌ مدارک‌ و‌ فرمهای‌ مخصوص‌ و‌ اوراق‌ بازرسی‌ هواپیماها‌ جهت‌ صدور‌ تمدید‌ گواهینامه‌ قابلیت‌ پرواز‌ هواپیماها‌ ( که‌ بایستی‌ هر‌ سال‌ پس‌ از‌ بازدید‌ طبق‌ قوانین‌ مربوط‌ صادر‌ گردد) و‌ بررسی‌ گواهینامه‌ خلبانان.

ز- آموزش‌ امور‌ فنی‌ هواپیما‌ به‌ کارآموزان‌ مربوط‌

ژ- انجام‌ مکاتبات‌ لازم‌ و‌ نظارت‌ بر‌ انجام‌ امور‌ اداری‌ و‌ تقسیم‌ وظایف‌ کارکنان‌ و‌ تهیه‌ گزارش‌ عملیات‌ انجام‌ شده‌

شرایط‌ احراز:

۱- تحصیلات‌ و‌ معلومات: دارا‌ بودن‌ دانشنامه‌ لیسانس،‌ یا‌ گواهینامه‌ فوق‌ دیپلم‌ در‌ یکی‌ از‌ رشته‌های‌ تحصیلی: الف: تعمیر‌ و‌ نگهداری‌ هواپیما،‌ اویونیک‌ ب: مهندسی‌ هوا‌ فضا‌ ( مهندس‌ فضایی‌ )،‌ برق‌ ( کلیه‌ گرایش‌ها‌ )،‌ تعمیر‌ فنی‌ مکانیک‌ ( اتو‌ مکانیک‌ )،‌ مهندسی‌ پرواز‌ برای‌ دارندگان‌ مدارک‌ تحصیلی‌ مندرج‌ در‌ بند‌ (ب) گذرانده‌ و‌ اخذ‌ دوره‌ P&A یا‌ گواهینامه‌ آموزشی‌ پایه‌ الکتریک‌ و‌ الکترونیک‌ هواپیما‌ E&E از‌ مراکز‌ آموزشی‌ مورد‌ تایید‌ سازمان‌ هواپیمائی‌ کشوری‌ الزامیست.

۲- مهارت: – توانائی‌ انجام‌ آزمایشهای‌ لازم‌ در‌ کمک‌ به‌ تشخیص‌ عیوب‌ هواپیما- تسلط‌ به‌ زبان‌ انگلیسی‌ تا‌ سطح۱ هوانوردی.- توانائی‌ تکمیل‌ سریع‌ به‌ فرمهای‌ مخصوص‌ واوراق‌ بازرسی‌ هواپیما.

۳- آموزش: – دوره‌های‌ آموزشی‌ مصوب‌ سازمان‌ جهانی‌ هواپیمائی‌ کشوری‌ ( ایکائو) E&E و‌ A&P دورهای- 

 

عنوان‌ شغل: کاردان‌ مراقبت‌ پرواز

تعریف: این‌ شغل‌ در‌ برگیرنده‌ طبقات‌ مشاغلی‌ است‌ که‌ متصدیان‌ آنها‌ تحت‌ نظارت‌ کلی‌ عهده‌ دار‌ انجام‌ وظایف‌ فنی،‌ اجرایی‌ و‌ عملی‌ در‌ زمینه‌های‌ مراقبت‌ پرواز‌ فرودگاه‌های‌ ‌بین‌المللی‌ طرح‌ و‌ آموزش‌ مراقبت‌ پرواز،‌ تهیه‌ نشریات‌ و‌ دستور‌ العملهای‌ مراقبت‌ پرواز،‌ تعیین‌ سطح‌ و‌ مسیر‌ و‌ ساعت‌ پرواز،‌ کنترل‌ و‌ بررسی‌ ‌دستگاه‌های‌ برج‌ مراقبت‌ و‌ ایجاد‌ هماهنگی‌ بین‌ دوایر‌ برج‌ مراقبت،‌ آموزش‌ کارکنان،‌ تهیه‌ مقررات‌ و‌ آیین‌ نامه‌ها‌ و‌ دستورالعمل‌های‌ پرواز‌ بوده‌ و‌ یا‌ با‌ کارشناسان‌ این‌ رشته‌ در‌ زمینه‌ تهیه‌ طرحهای‌ همکاری‌ می‌ نماید.

نمونه‌ وظایف‌ و‌ ‌مسئولیت‌ها:

الف- ارائه‌ سرویس‌ ترافیک‌ هوائی‌ و‌ اعمال‌ جدائی‌های‌ استاندارد‌ ایکائو،‌ مشارکت‌ در‌ عملیات‌ مربوط‌ به‌ وقوع‌ شرایط‌ اضطراری‌ از‌ قبیل‌ مداخله‌ غیر‌ قانونی‌ در‌ هدایت‌ هواپیماها‌ و‌ یا‌ مواجهه‌ با‌ شرایط‌ مختلف‌ اضطراری‌ و‌ قطع‌ تماس‌ رادیوئی،‌ مشارکت‌ در‌ عملیات‌ تجسس‌ و‌ نجات،‌ همکاری‌ با‌ واحد‌ پدافند‌ هوائی‌ در‌ خصوص‌ شناسائی‌ پروازها‌ و‌ رهگیری‌ آنها،‌ مشارکت‌ در‌ تکمیل‌ فرم‌های‌ مخاطرات‌ پروازی‌ و‌ رویدادها.

ب- جمع‌ آوری‌ و‌ دسته‌ بندی‌ اطلاعات‌ و‌ ارائه‌ بولتن‌ هوانوردی‌ قبل‌ از‌ پرواز،جمع‌ آوری‌ و‌ دسته‌ بندی‌ اطلاعات‌ خرابی‌ و‌ چک‌ پروازی‌ سامانه‌های‌ کمک‌ ناوبری،ارتباطی،‌ نظار‌ تی‌ کشور‌ و‌ صدور‌ اطلاعیه‌های‌ هوانوردی‌ مربوطه،جمع‌ آوری‌ و‌ دسته‌ بندی‌ اطلاعات‌ دریافتی‌ از‌ سایر‌ کشورها‌ شامل‌ NOTAM,AIP و‌ به‌ روز‌ رسانی‌ اطلاعات‌ فوق‌ الذکر.

پ- مکاتبه‌ در‌ خصوص‌ کسب‌ مجوز‌ از‌ کشورهای‌ ترانزیت‌ مسیر‌ پروازی‌ جهت‌ پروازهای‌ داخلی‌ برون‌ مرزی‌ و‌ پروازهای‌ بازرسی‌ فنی،اعلام‌ هر‌ گونه‌ محدودیت‌های‌ مسیر‌ پروازی‌ و‌ نقاط‌ ورودی‌ و‌ خروجی‌ مجاز‌ به‌ فضای‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ به‌ شرکت‌های‌ هواپیمائی‌ خارجی،همکاری‌ با‌ دیسپچرهای‌ شرکت‌های‌ هواپیمائی،کنترل‌ طرح‌ پروازهای‌ دریافتی‌ از‌ خطوط‌ AFTN و‌ تطبیق‌ آنها‌ با‌ مجوز‌ پروازهای‌ صادر‌ شده،‌ تهیه‌ وانتشار‌ نشریات‌ هوانوردی‌ و‌ نوتام‌ ها،تهیه‌ صورت‌ جلسات‌ حساب‌ سالیانه‌ مشترکین،حفظ‌ و‌ نگهداری‌ آرشیو‌ صفحات‌ کتاب‌ AIP دریافت‌ و‌ کنترل‌ طرح‌های‌ پرواز‌ برنامه‌ ای‌ و‌ غیر‌ برنامه‌ ای.

ت- تکمیل‌ فرم‌ خرابی‌ سامانه‌های‌ کمک‌ ناوبری،نظارتی‌ و‌ ارتباطی‌ و‌ پیگیری‌ در‌ جهت‌ رفع‌ خرابی‌ سامانه‌های‌ مذکور،تکمیل‌ گزارشات‌ TCAS،‌ تکمیل‌ فرم‌های‌ مربوط‌ به‌ عدم‌ هماهنگی‌ فی‌ مابین‌ واحد‌های‌ مراقبت‌ پرواز.

ث- جمع‌ آوری‌ اطلاعات،‌ بررسی‌ وامکان‌ سنجی‌ ایجاد‌ سایت‌های‌ بالگرد،‌ اصلاح‌ و‌ به‌ روز‌ نمودن‌ کتاب‌ اطلاعات‌ هوانوردی‌ و‌ جپسن،کنترل‌ سیستم‌های‌ دیداری،‌ تهیه‌ مختصات‌ جغرافیائی‌ سامانه‌های‌ کمک‌ ناوبری،‌ تقرب‌ دقیق‌ و‌ آستانه‌های‌ باند،گردآوری‌ و‌ دسته‌ بندی‌ اطلاعات‌ مربوط‌ به‌ سایت‌ یابی‌ محل‌ احداث‌ فرودگاه‌ها.

ج- ارائه‌ معرفی‌ نامه‌ جهت‌ انجام‌ معاینات‌ پزشکی‌ در‌ مراکز‌ مجاز، بررسی‌ مدارک‌ معاینات‌ پزشکی‌ پرسنل‌ مراقبت‌ پرواز، دریافت‌ اصل‌ مدارک‌ معاینات‌ پزشکی،‌ بررسی‌ و‌ ارسال‌ آنها‌ به‌ معاونت‌ استاندارد‌ پرواز‌ جهت‌ تمدید‌ یا‌ تعلیق‌ گواهینامه‌ صلاحیت‌ کاری، نظارت‌ مستمر‌ بر‌ Certificate Compintency of Date Expire کلیه‌ پرسنل‌ مراقبت‌ پرواز‌ به‌ منظور‌ معتبر‌ نگهداشتن‌ گواهینامه‌ صلاحیت‌ کاری. کنترل‌ فرم‌های‌ تمدید‌ گواهینامه‌های‌ صلاحیت‌ کاری،دریافت‌ و‌ دسته‌ بندی‌ Plan Emergency

چ- دریافت‌ و‌ بررسی‌ بخش‌های‌ مرتبط‌ با‌ دستورالعمل‌ محلی‌ فرودگا‌ ههای‌ کشور،‌ صورتجلسات‌ کمیته‌های‌ آموزشی‌ ماهیانه‌ فرودگاه‌ها.

ح- کنترل‌ فرمهای‌ بازدید‌ از‌ سطوح‌ پروازی‌ فرودگاه‌ها‌ شامل‌ باند،تاکسی‌ روها،‌ بررسی‌ فرم‌های‌ بازدید‌ از‌ واحد‌های‌ برج‌ و‌ تقرب‌ پرواز،‌ جمع‌ آوری‌ گزارشات‌ واصله‌ در‌ خصوص‌ نقص‌ حریم‌ هوائی‌ مناطق‌ ممنوعه، محدود‌ شده،‌ خطر، جمع‌ آوری‌ و‌ دسته‌ بندی‌ آمار‌ رویدادهای‌ پروازی.

خ- جمع‌ آوری، ثبت،‌ تهیه،‌ تنظیم‌ و‌ ارسال‌ نشریات‌ هوانوردی‌ برای‌ مشترکین‌ داخلی‌ و‌ خارجی،پیگیری‌ عدم‌ وصول‌ مطالبات،‌ دریافت‌ اطلاعات‌ هوانوردی‌ از‌ سایر‌ کشورها،پیگیری‌ و‌ به‌ روز‌ رسانی‌ اطلاعات‌ فوق‌ الذکر.

شرایط‌ احراز:

۱- تحصیلات‌ و‌ معلومات: دارا‌ بودن‌ دانشنامه‌ لیسانس‌ یا‌ گواهینامه‌ فوق‌ دیپلم‌ در‌ یکی‌ از‌ رشته‌های‌ تحصیلی: مراقبت‌ پرواز،‌ مهندسی‌ هوا‌ فضا،‌ هوانوردی

۲- مهارت: – توانایی‌ مکالمه‌ زبان‌ انگلیسی‌ ( بدون‌ لهجه‌ و‌ لکنت) با‌ حداقل‌ سطح‌ ۳ زبان‌ انگلیسی‌ هوانوردی‌ و‌ نرخ‌ میانگین‌ ۱۰۰ کلمه‌ در‌ دقیقه‌ ( ارزیابی‌ بر‌ اساس‌ مصاحبه‌ حضوری‌ و‌ مطابق‌ با‌ آزمون‌ تعیین‌ سطح)- طی‌ دوره‌ کارآموزی‌ در‌ واحدهای‌ برج‌ کنترل،‌ تقرب‌ پرواز،‌ مرکز‌ کنترل‌ منطقه‌ ای‌ و‌ اطلاعات‌ هوانوردی‌ جهت‌ کلیه‌ فارغ‌ التحصیلان‌ به‌ استثناء‌ فارغ‌ التحصیلان‌ رشته‌ تحصیلی‌ مراقبت‌ پرواز‌ مرکز‌ آموزش‌ عالی‌ هوانوردی‌ و‌ فرودگاهی.

۳- آموزش: – طی‌ دوره‌ بدو‌ خدمت‌ مراقبت‌ پرواز‌ به‌ میزان‌ ۷۵۰ ساعت‌ جهت‌ کلیه‌ فارغ‌ التحصیلان‌ به‌ استثناء‌ فارغ‌ التحصیلان‌ رشته‌ تحصیلی‌ مراقبت‌ پرواز‌ مرکز‌ آموزش‌ عالی‌ هوانوردی‌ و‌ فرودگاهی.- دوره‌ اطلاعات‌ هوانوردی‌ PANS- ATM دوره– دوره‌ وضعیت‌ اضطراری‌ در‌ واحد‌های‌ مراقبت‌ پرواز- دوره‌ تجسس‌ و‌ نجات- دوره‌ توجیه‌ خلبان- دوره‌ سرویس‌ مراقبت‌ پرواز- سایر‌ دوره‌های‌ مرتبط‌

 

عنوان‌ شغل: کارشناس‌ ارتباطات‌ هواپیمایی

تعریف: این‌ شغل‌ در‌ برگیرنده‌ طبقات‌ مشاغلی‌ است‌ که‌ متصدیان‌ آنها‌ تحت‌ نظارت‌ کلی‌ عهده‌ دار‌ انجام‌ کارهای‌ فنی،‌ مطالعاتی،‌ برنامه‌ ریزی‌ یا‌ سرپرستی‌ فعالیتهای‌ مربوط‌ در‌ زمینه‌های‌ تهیه‌ متون‌ پیامهای‌ هواپیمایی‌ و‌ تدوین‌ برنامه‌های‌ اجرایی‌ مربوط‌ به‌ راهبری‌ ‌دستگاه‌های‌ ارتباطی‌ هواپیمایی‌ و‌ اجرای‌ مقررات‌ کنترل‌ ترافیک‌ داخلی‌ و‌ ‌بین‌المللی‌ بوده‌ و‌ پیامهای‌ ‌بین‌المللی‌ را‌ با‌ فرمتهای‌ (O.A.C.I ( و‌ با‌ توجه‌ به‌ ‌دستگاه‌های‌ ارتباطی‌ کشورهای‌ مختلف‌ دریافت‌ می‌ نماید.. انجام‌ این‌ فعالیت‌ها‌ ممکن‌ است‌ بر‌ حسب‌ مورد‌ تصدی‌ متضمن‌ نظارت‌ و‌ مدیریت‌ و‌ سرپرستی‌ تمام‌ یا‌ بخشی‌ از‌ فعالیت‌های‌ فوق‌ نیز‌ باشد.

نمونه‌ وظایف‌ و‌ ‌مسئولیت‌ها:

الف‌ دریافت‌ و‌ مبادله‌ پیامهای‌ مربوط‌ به‌ ارتباطات‌ هواپیمایی‌ بر‌ روی‌ مدارهای‌ داخلی‌ و‌ ‌بین‌المللی‌ براساس‌ مقررات. ب- بهره‌ برداری‌ از‌ ‌دستگاه‌های‌ گیرنده‌ و‌ فرستنده‌ و‌ سعی‌ در‌ حفظ‌ ارتباط‌ دائم‌ با‌ فرودگاه‌ها‌ و‌ سازمانهای‌ هواپیمایی‌ کشورهای‌ مختلف‌ و‌ ایستگاههای‌ هواشناسی.

ب- تهیه‌ بولتن‌ گزارشات‌ جوی‌ و‌ مخابره‌ آن‌ به‌ کشورهای‌ مجاور‌ در‌ فواصل‌ زمانی‌ تعیین‌ شده.

ت- نظارت‌ بر‌ تغییر‌ فرکانس‌ مدارهای‌ F.H جهت‌ برقراری‌ ارتباط‌ مرتب‌ و‌ بدون‌ وقفه.

ث- سرپرستی‌ و‌ نظارت‌ بر‌ نحوه‌ کار‌ تکنیسین‌های‌ ارتباطات‌ هواپیمایی‌ در‌ مورد‌ ارسال‌ به‌ موقع‌ و‌ دقیق‌ پیام‌های‌ مخابراتی.

ج- آموزش‌ تکنیسین‌های‌ ارتباطات‌ هواپیمایی‌ و‌ ارزشیابی‌ کار‌ آنها‌ از‌ نظر‌ سرعت‌ عمل‌ در‌ مخابره‌ پیام‌ ها.

چ- مطالعه‌ و‌ تهیه‌ طرحهای‌ مربوط‌ به‌ شبکه‌های‌ مخابراتی‌ و‌ ارائه‌ روشهای‌ مناسب‌ با‌ ‌دستگاه‌های‌ ارتباطی‌ جدید.

ح- نظارت‌ بر‌ رله‌ پیام‌های‌ مدارهایی‌ که‌ پیش‌ از‌ مهلت‌ تعیین‌ شده‌ در‌ مدارهای‌ ( O.A.C.I ( قطع‌ شده‌ اند.

خ- تهیه‌ و‌ تدوین‌ متون‌ آموزشی‌ و‌ فنی‌ دوره‌های‌ مختلف‌ مهندسی‌ مخابرات‌ و‌ برنامه‌ ریزی‌ در‌ زمینه‌ تامین‌ نیازهای‌ پرسنلی.

شرایط‌ احراز:

۱- تحصیلات‌ و‌ معلومات: – دارا‌ بودن‌ دانشنامه‌ دکترا،‌ فوق‌ لیسانس‌ یا‌ لیسانس‌ در‌ یکی‌ از‌ رشته‌های‌ تحصیلی: الف‌ ) مخابرات‌ هواپیمایی،‌ مهندسی‌ فناوری‌ اطلاعات‌ و‌ ارتباطات‌ ب) مهندسی‌ کامپیوتر(عام)،‌ فیزیک،‌ برق‌ ( گرایش‌ مخابرات)

۳- مهارت: – آشنایی‌ با‌ دستورالعمل‌های‌ مخابرات‌ هواپیمائی‌ و‌ مستندات‌ مرتبط‌ با‌ آنها‌ شامل( ۱۰ ANNEKX،‌ ۴۴۴۴ DOC،‌ ۹۶۸۶ DOC،‌ ( DOC ۷۹۱۰،‌ DOC ۸۴۰۰- آشنایی‌ با‌ طراحی‌ و‌ مهندسی‌ شبکه‌های‌ کامپیوتری- آشنایی‌ با‌ سامانه‌های‌ نرم‌ افزاری‌ و‌ سخت‌ افزاری‌ کامپیوتر- آشنایی‌ با‌ بانکهای‌ اطلاعاتی‌ و‌ برنامه‌ نویسی- آشنایی‌ با‌ زبان‌ تخصصی‌ ارتباطات‌ هواپیمائی

 ۴- آموزش: – برای‌ دارندگان‌ مدارک‌ تحصیلی‌ بند(ب) شرایط‌ احراز،‌ طی‌ دوره‌های‌ آموزشی‌ تخصصی‌ ذیل‌ الزامی‌ است: الف- دوره‌ پایه‌ بدو‌ ورود‌ مقدماتی‌ (۱ (۲۸۴ IA ب- دوره‌ پایه‌ بدو‌ ورود‌ مقدماتی‌ (۲ (۲۸۵ IA ج- دوره‌ پایه‌ بدو‌ ورود‌ میانی‌ ۲۸۶ IA

 

عنوان‌ شغل: کارشناس‌ الکترونیک‌ هواپیمایی

تعریف: این‌ شغل‌ در‌ برگیرنده‌ طبقات‌ مشاغلی‌ است‌ که‌ متصدیان‌ آنها‌ تحت‌ نظارت‌ کلی‌ عهده‌ دار‌ انجام‌ کارهای‌ فنی،‌ مطالعاتی‌ و‌ برنامه‌ ریزی‌ زمینه‌های‌ بهره‌ برداری‌ و‌ نگهداری‌ ‌دستگاه‌های‌ ناوبری،‌ ارتباطی‌ و‌ کامپیوتری‌ مربوط‌ به‌ هدایت‌ و‌ کنترل‌ هواپیماهای‌ مستقر‌ در‌ فرودگاه‌ها‌ و‌ راههای‌ هوایی‌ می‌ بوده‌ و‌ یا‌ سرپرستی،‌ طرح‌ ریزی‌ و‌ هماهنگی‌ فعالیتهای‌ مذگور‌ را‌ به‌ عهده‌ دارند. انجام‌ این‌ فعالیت‌ها‌ ممکن‌ است‌ بر‌ حسب‌ مورد‌ تصدی‌ متضمن‌ نظارت‌ و‌ مدیریت‌ و‌ سرپرستی‌ تمام‌ یا‌ بخشی‌ از‌ فعالیت‌های‌ فوق‌ نیز‌ باشد.

نمونه‌ وظایف‌ و‌ ‌مسئولیت‌ها:

الف- ایجاد‌ ترتیبات‌ لازم‌ جهت‌ تعویض‌ امواج‌ رادیویی‌ در‌ مواضع‌ غیرعادی‌ از‌ نظر‌ شرایط‌ جوی.

ب- تهیه‌ و‌ اجرای‌ امور‌ واگذاری‌ فرکانس‌ و‌ محاسبات‌ مربوط‌ با‌ توجه‌ به‌ قوانین‌ (O.A.C.I (و‌ (U.T.I (و‌ قوانین‌ منطقه‌ ای‌ و‌ داخلی.

پ- آموزش‌ کارکنان‌ در‌ نصب‌ و‌ راه‌ اندازی‌ و‌ نگهداری‌ و‌ تعمیر‌ ‌دستگاه‌ها.

ت- راهنمایی‌ و‌ همکاری‌ در‌ تعمیر‌ و‌ بازسازی‌ ‌دستگاه‌های‌ ارتباطی‌ و‌ ناوبری‌ و‌ کنترل‌ از‌ راه‌ دور‌ و‌ نگهداری‌ و‌ رفع‌ نقص‌ آنها.

ث- نظارت‌ بر‌ عملیات‌ مربوط‌ به‌ تعمیر‌ و‌ تنظیم‌ ‌دستگاه‌های‌ اندازه‌ گیری‌

ج- نظارت‌ بر‌ واگذاری‌ مدارات‌ و‌ نصب‌ ‌دستگاه‌های‌ ناوبری،‌ ارتباطی‌ و‌ کامپیوتری.

چ- مطالعات‌ و‌ تهیه‌ طرح‌ و‌ نقشه‌ جات‌ مربوط‌ به‌ نصب‌ ‌دستگاه‌های‌ ناوبری،‌ ارتباطی‌ و‌ کامپیوتری.

ح- مطالعه‌ و‌ تحقیق‌ در‌ زمینه‌ طرحهای‌ مربوط‌ به‌ گسترش‌ و‌ نوسازی‌ تاسیسات‌ و‌ تجهیزات‌ و‌ سیستم‌های‌ ناوبری،‌ ارتباطی‌ و‌ الکترونیکی‌ هواپیمایی.

خ- مطالعه‌ در‌ زمینه‌ پدیده‌های‌ نوین‌ سیستم‌های‌ ناوبری‌ و‌ ارتباطی‌ به‌ منظور‌ ارتقای‌ معلومات‌ تخصصی‌

د- نظارت‌ و‌ سرپرستی‌ بر‌ امور‌ مربوط‌ به‌ طراحی،‌ نصب،‌ راهبری‌ و‌ تامین‌ نیازمندی‌های‌ مربوط‌ به‌ کلیه‌ سیستم‌ها‌ و‌ تاسیسات‌ و‌ تجهیزات‌ ناوبری،‌ ارتباطی‌ و‌ کامپیوتری.

ذ- تهیه‌ و‌ تدوین‌ برنامه‌های‌ لازم‌ در‌ ارتباط‌ با‌ گسترش‌ سیستم‌های‌ ناوبری‌ و‌ ارتباطی‌ مناسب‌ با‌ نیازهای‌ داخلی‌ و‌ ‌بین‌المللی.

شرایط‌ احراز:

۱- تحصیلات‌ و‌ معلومات‌ دارا‌ بودن‌ دانشنامه‌ دکترا،‌ فوق‌ لیسانس‌ و‌ یا‌ لیسانس‌ در‌ یکی‌ از‌ رشته‌های‌ تحصیلی: الف: الکترونیک‌ هواپیمائی‌ ب: مهندسی‌ الکترونیک،‌ مهندسی‌ مخابرات،‌ کنترل‌ و‌ ابزار‌ دقیق،‌ مهندسی‌ کامپیوتر(کلیه‌ گرایشها)،‌ مهندسی‌ برق‌ (عام) و‌ مکاترونیک‌ تبصره: برای‌ دارندگان‌ مدارک‌ تحصیلی‌ کلیه‌ رشته‌های‌ بند(ب) گذراندن‌ موفقیت‌ آمیز‌ ۵۱۰ ساعت‌ دروس‌ تخصصی‌ و‌ فنی‌ الکترونیک‌ هواپیمائی‌ و‌ زبان‌ انگلیسی‌ فنی‌ هوانوردی‌ در‌ یکی‌ از‌ مراکز‌ آموزش‌ مصوب.

۲- مهارت: – توانائی‌ استفاده‌ از‌ علوم‌ و‌ فنون‌ پیشرفته‌ سیستم‌های‌ هوانوردی- تسلط‌ به‌ زبان‌ انگلیسی‌ متناسب‌ با‌ سطح‌ ۳ زبان‌ انگلیسی‌ هوانوردی‌ (ICDL ۱&۲&۳)کامپیوتر‌ با‌ آشنائی

۳- آموزش: – دوره‌ بدو‌ خدمت‌ ( ارتباطات‌ و‌ ناوبری‌ )- روش‌ اجرای‌ دستور‌ العمل‌های‌ SMS- آشنایی‌ با‌ ۱۰ ANNEX- شبکه‌های‌ رایانه‌ ای‌ در‌ تجهیزات‌ هوانوردی‌

 

عنوان‌ شغل: کارشناس‌ امور‌ عمومی‌ هواپیمایی

تعریف: این‌ شغل‌ در‌ برگیرنده‌ طبقات‌ مشاغلی‌ است‌ که‌ متصدیان‌ آنها‌ تحت‌ نظارت‌ کلی‌ عهده‌ دار‌ انجام‌ کارهای‌ فنی،‌ مطالعاتی‌ و‌ برنامه‌ ریزی‌ در‌ زمینه‌های‌ استاندارد‌ پرواز،‌ عملیات‌ پرواز،‌ تجسس‌ و‌ نجات‌ هواپیماها‌ و‌ مسافرین‌ و‌ خلبانان‌ آزمایشی،‌ امتحانات،‌ بررسی‌ صلاحیت‌ پرواز‌ و‌ صدور‌ گواهینامه‌ خلبانی،‌ بازرسی‌ فنی‌ هواپیماها،‌ بازرسی‌ مدارک،‌ وزن،‌ سوخت‌ و‌ بار‌ و‌ مرکزثقل‌ هواپیماها،‌ بازرسی‌ مسیر‌ پرواز،‌ بررسی‌ اجازه‌ پروازها،‌ بررسی‌ سوانح‌ و‌ تهیه‌ دستورالعمل‌های‌ مراقبت‌ پرواز‌ بوده‌ و‌ یا‌ سرپرستی،‌ طرح‌ ریزی‌ و‌ هماهنگی‌ فعالیتهای‌ مزبور‌ را‌ به‌ عهده‌ دارند. انجام‌ این‌ فعالیت‌ها‌ ممکن‌ است‌ بر‌ حسب‌ مورد‌ تصدی‌ متضمن‌ نظارت‌ و‌ مدیریت‌ و‌ سرپرستی‌ تمام‌ یا‌ بخشی‌ از‌ فعالیت‌های‌ فوق‌ نیز‌ باشد.

نمونه‌ وظایف‌ و‌ ‌مسئولیت‌ها:

الف‌- برگزاری‌ امتحانات‌ لازم‌ به‌ منظور‌ بررسی‌ و‌ تعیین‌ صلاحیت‌ پرواز‌ خلبانان‌ و‌ ثبت‌ و‌ صدور‌ گواهینامه‌های‌ خلبانی‌ و‌ تمدید‌ آنها‌ و‌ نیز‌ نظارت‌ بر‌ انجام‌ امور‌ مربوط‌ به‌ ثبت‌ و‌ صدور‌ گواهینامه‌ ها،‌ ثبت‌ هواپیما‌ و‌ بازرسی‌ آنها‌

ب- انجام‌ بازرسی‌های‌ لازم‌ از‌ کلیه‌ وسایل‌ ناوبری‌ رادیویی‌ و‌ رادار‌ و‌ ‌دستگاه‌های‌ هدایت‌ کننده‌ هواپیما‌ و‌ بازرسی‌ مستمر‌ مسیر‌ پرواز‌ هواپیما‌ از‌ لحاظ‌ رعایت‌ اصول‌ ایمنی.

ت- تعیین‌ مناطق‌ وقوع‌ سوانح‌ و‌ تهیه‌ طرح‌ و‌ برنامه‌ کار‌ عملیات‌ ضروری‌

ث- مطالعه‌ و‌ رسیدگی‌ به‌ علل‌ وقوع‌ حوادث‌ و‌ ارائه‌ طرحهای‌ لازم‌ به‌ منظور‌ پیشگیری‌ از‌ پرواز‌ سوانح‌ غیر‌ مترقبه‌ با‌ همکاری‌ واحدهای‌ ذیربط‌

ج- فراهم‌ نمودن‌ وسایل‌ و‌ تامین‌ امکانات‌ لازم‌ در‌ جهت‌ نجات‌ فوری‌ مصدومین‌ در‌ نقاط‌ حادثه‌

چ- انجام‌ بازدیدهای‌ اداری‌ از‌ تاسیسات‌ و‌ تجهیزات‌ فرودگاه‌ ها،‌ کارگاه‌ ها،‌ و‌ انجام‌ امور‌ مربوط‌ به‌ اجازه‌ پرواز‌ و‌ کنترل‌ آنها‌

ح- بررسی‌ و‌ ایجاد‌ هماهنگی‌ لازم‌ بین‌ حجم‌ ترافیک‌ در‌ مسیرهای‌ پرواز‌ هواپیما‌ و‌ اجازه‌ پروازهای‌ صادره‌

خ- بررسی‌ دستورالعمل‌ها،‌ افکس‌ها‌ و‌ مائوئلهای‌ ایکائو‌ و‌ اقدام‌ لازم،‌ با‌ هماهنگی‌ واحدهای‌ ذیربط‌ و‌ همچنین‌ دستورالعمل‌های‌ عملیاتی‌ شرکت‌ها‌ و‌ مؤسسات‌ هواپیمایی.

د- تدوین‌ برنامه‌های‌ آموزشی‌ به‌ منظور‌ تربیت‌ و‌ تامین‌ کارکنان‌ مربوط‌ و‌ ارتقای‌ سطح‌ مهارت‌های‌ علمی‌ و‌ فنی‌ آنان‌

ذ- تهیه‌ و‌ تنظیم‌ موافقت‌ نامه‌های‌ دو‌ یا‌ چند‌ جانبه‌ هوایی‌ با‌ سایر‌ کشورها‌ در‌ قالب‌ ضوابط‌ و‌ مقررات‌ موضوعه‌

ز- نظارت‌ بر‌ حسن‌ اجرای‌ ضوابط‌ و‌ مقررات‌ موجود‌ توسط‌ شرکت‌های‌ هواپیمایی‌ داخلی‌ و‌ خارجی‌ در‌ جهت‌ تامین‌ سلامت‌ و‌ بی‌ خطری‌ پروازها‌

ژ- تهیه‌ و‌ تنظیم‌ قوانین‌ و‌ مقررات‌ هواپیمایی.

شرایط‌ احراز:

۱- تحصیلات‌ و‌ معلومات: دارا‌ بودن‌ دانشنامه‌ لیسانس،‌ فوق‌ لیسانس‌ یا‌ دکتری‌ در‌ یکی‌ از‌ رشته‌های‌ تحصیلی: تعمیر‌ و‌ نگهداری‌ هواپیما،‌ مکانیک،‌ فیزیک،‌ برق،‌ کامپیوتر،‌ مهندسی‌ صنایع،‌ مهندسی‌ هوانوردی،‌ مهندسی‌ پرواز،‌ مهندسی‌ عمران‌ و‌ مهندسی‌ معماری.

۲- مهارت: – کسب‌ گواهینامه‌ صلاحیت‌ شغلی‌ از‌ سازمان‌ هواپیمائی‌ کشوری. – تهیه‌ وتنظیم‌ دستورالعمل‌های‌ مراقبت‌ پرواز‌ بر‌ اساس‌ ضوابط‌ و‌ مقررات‌ ذیربط‌ با‌ هماهنگی‌ واحدهای‌ ذیربط.- تسلط‌ به‌ زبان‌ انگلیسی‌ در‌ حد‌ استاندارد‌ پرواز. – تسلط‌ به‌ برنامه‌های‌ نرم‌ افزاری‌ مربوطه.

۳- آموزش: – دوره‌های‌ آموزشی‌ مصوب‌ سازمان‌ جهانی‌ هواپیمائی‌ کشوری‌ ( ایکائو)- طی‌ دوره‌های‌ آموزشی‌ هوانوردی‌ عمومی‌ (II,I ( Course Aviation.- دوره‌های‌ زبان‌ انگلیسی‌

 

عنوان‌ شغل: کارشناس‌ ایمنی‌ زمینی‌ هواپیما

تعریف: این‌ شغل‌ در‌ برگیرنده‌ طبقات‌ مشاغلی‌ است‌ که‌ متصدیان‌ آنها‌ تحت‌ نظارت‌ کلی‌ عهده‌ دار‌ انجام‌ کارهای‌ فنی،‌ مطالعاتی‌ و‌ برنامه‌ ریزی‌ عملی‌ در‌ زمینه‌ باندها،‌ تاکسی‌ روها‌ و‌ ساختمانها‌ از‌ نظر‌ موانع‌ پروازی‌ و‌ آسیب‌ دیدگی،‌ چراغ‌ ها،‌ علائم‌ و‌ ایجاد‌ امکانات‌ لازم‌ و‌ تهیه‌ روشها‌ و‌ دستورالعمل‌های‌ لازم‌ در‌ جهت‌ مقابله‌ با‌ حوادث‌ غیر‌ مترقبه‌ زمینی‌ و‌ یافتن‌ طرق‌ مناسب‌ به‌ منظور‌ پیشگیری‌ و‌ یا‌ تقلیل‌ سوانح‌ ؛‌ اطفاء‌ حریق‌ هواپیماها‌ ؛‌ مسافرین‌ و‌ ساختمانها‌ و‌ تجهیزات‌ مستقر‌ در‌ فرودگاه‌های‌ کشور‌ و‌ ایستگاه‌های‌ کمک‌ ناوبری‌ هوایی‌ و‌ بررسی‌ علل‌ و‌ عوامل‌ آتش‌ سوزی‌ و‌ تجهیزات‌ ایمنی‌ مورد‌ نیاز‌ می‌ باشند‌ و‌ یا‌ سرپرستی،‌ طرحریزی‌ و‌ هماهنگی‌ فعالیتهای‌ مذکور‌ را‌ به‌ عهده‌ دارندانجام‌ این‌ فعالیت‌ها‌ ممکن‌ است‌ بر‌ حسب‌ مورد‌ تصدی‌ متضمن‌ نظارت‌ و‌ مدیریت‌ و‌ سرپرستی‌ تمام‌ یا‌ بخشی‌ از‌ فعالیت‌های‌ فوق‌ نیز‌ باشد.

نمونه‌ وظایف‌ و‌ ‌مسئولیت‌ها:

الف- بازدیدهای‌ ادواری‌ از‌ قستمهای‌ آتش‌ نشانی‌ و‌ هدایت‌ زمینی‌ هواپیما‌ در‌ فرودگاه‌های‌ کشور‌ و‌ ارائه‌ پیشنهادات‌ مناسب‌ به‌ منظور‌ رفع‌ کمبود‌ و‌ نارسایی‌های‌ موجود‌ آنها.

ب- نظارت‌ بر‌ تهیه‌ و‌ تنظیم‌ طرحهای‌ ایمنی‌ به‌ منظور‌ پیشگیری‌ از‌ بروز‌ حوادث‌ اتفاقی‌ زمینی‌ در‌ مورد‌ موانع‌ و‌ خرابی‌ باندها‌ و‌ ساختمانها،‌ ترافیک،‌ تاسیسات‌ و‌ غیره‌ و‌ نظارت‌ و‌ پیگیری‌ در‌ زمینه‌ رعایت‌ دقیق‌ آنها‌ توسط‌ افراد‌ و‌ واحدهای‌ ذیربط‌ و‌ تهیه‌ گزارشات‌ لازم‌ در‌ مواقع‌ ضروری.

پ- بررسی‌ نیازهای‌ فرودگاه‌ها‌ و‌ اماکن‌ مستقر‌ در‌ محدوده‌ فرودگاه‌ها‌ به‌ وسایل‌ و‌ تجهیزات‌ ایمنی‌ زمینی‌ و‌ آتش‌ نشانی‌ و‌ اقدام‌ در‌ جهت‌ تامین‌ آنها‌ براساس‌ ضوابط‌ و‌ مقررات‌ مربوط.

ت- نظارت‌ و‌ بررسی‌ در‌ زمینه‌ علل‌ بروز‌ سوانح‌ ناشی‌ از‌ آتش‌ سوزی‌ و‌ ارائه‌ طریق‌ مناسب‌ در‌ جهت‌ پیشگیری‌ از‌ آن‌

ث- نظارت‌ بر‌ تشخیص‌ مدار‌ و‌ وسایل‌ اطفاء‌ حریق‌ به‌ منظور‌ مقابله‌ و‌ پیشگیری‌ سوانح‌ آتش‌ سوزی‌ ج‌ نظارت‌ بر‌ تدوین‌ برنامه‌های‌ آموزشی‌ و‌ نظارت‌ بر‌ حسن‌ اجرای‌ تعلیمات‌ و‌ تمرینات‌ آتش‌ نشانی‌ و‌ هدایت‌ زمینی‌ هواپیماها‌ در‌ جهت‌ کسب‌ آمادگی‌ و‌ مهارت‌ کارکنان‌ مربوط‌ به‌ منظور‌ عملیات‌ آتش‌ نشانی‌ ایمنی‌ زمینی‌

چ- آموزش‌ علمی‌ و‌ عملی‌ کارکنان‌ با‌ توجه‌ به‌ آخرین‌ پدیده‌های‌ ‌بین‌المللی‌ اطفاء‌ حریق‌ و‌ نجات‌ سرنشینان‌ هواپیماهای‌ سانحه‌ دیده‌ در‌ سطح‌ فرودگاه‌های‌ کشور‌ ح‌ نظارت‌ بر‌ تهیه‌ نشریات‌ و‌ پوسترهای‌ ایمنی‌ به‌ منظور‌ آموزش‌ کارکنان‌ واحدهای‌ تابعه‌ سازمان‌ و‌ نیز‌ همکاری‌ در‌ زمینه‌ تهیه‌ و‌ تنظیم‌ دستورالعمل‌های‌ اضطراری‌

شرایط‌ احراز:

۱- تحصیلات‌ و‌ معلومات‌ دارا‌ بودن‌ دانشنامه‌ دکترا،‌ فوق‌ لیسانس‌ و‌ یا‌ لیسانس‌ در‌ یکی‌ از‌ رشته‌های‌ تحصیلی: الف: ایمنی‌ زمینی‌ فرودگاهی‌ ب: آتش‌ نشانی‌ و‌ خدمات‌ ایمنی‌ ( عام‌ )،‌ مهندسی‌ ایمنی‌ و‌ بازرسی‌ فنی‌ ( عام‌ )،‌ فیزیک‌ ( عام‌ )،‌ شیمی‌ ( عام‌ )،‌ مهندسی‌ برق‌ ( عام‌ )،‌ مهندسی‌ صنایع‌ ( عام‌ )،‌ مهندسی‌ مکانیک‌ ( عام‌ )،‌ مهندسی‌ علمی‌ کاربردی‌ مکانیک،‌ مهندسی‌ کامپیوتر‌ ( عام‌ )،‌ اتو‌ مکانیک‌ تبصره: طی‌ دوره‌ مقدماتی‌ تخصصی‌ آتش‌ نشانی‌ و‌ نجات‌ فرودگاهی‌ (III Course (بمدت‌ ۴ ماه‌ (۴۵۰ساعت) و‌ آشنایی‌ به‌ زبان‌ انگلیسی‌ برای‌ کلیه‌ رشته‌های‌ مندرج‌ در‌ بند(ب) الزامی‌ است.

۲- مهارت: – توانائی‌ استفاده‌ از‌ فنون‌ و‌ علوم‌ پیشرفته‌ تجهیزات‌ ایرساید‌ (SIDE AIR(- دارابودن‌ حداقل‌ گواهینامه‌ پایه‌ یک‌ رانندگی- داشتن‌ آمادگی‌ جسمانی‌ و‌ واکنش‌ سریع‌ در‌ مواقع‌ لزوم‌ و‌ شرایط‌ اضطراری- تسلط‌ به‌ سطح‌ دو‌ زبان‌ انگلیسی

۳- آموزش: – طی‌ دوره‌های‌ آموزشی‌ هوانوردی‌ عمومی‌ ( I (Course Aviation.- دوره‌ آموزشی‌ شناخت‌ فرودگاه‌ ( مروری‌ بر‌ انکس‌ ۱۴(

 

عنوان‌ شغل: کارشناس‌ عملیات‌ فرودگاهی

تعریف: این‌ شغل‌ این‌ شغل‌ در‌ برگیرنده‌ طبقات‌ مشاغلی‌ است‌ که‌ متصدیان‌ آنها‌ تحت‌ نظارت‌ کلی‌ عهده‌ دار‌ مطالعه،‌ بررسی،‌ برنامه‌ ریزی‌ و‌ یا‌ سرپرستی‌ فعالیتها‌ و‌ برنامه‌های‌ مربوط‌ به‌ خدمت‌ فرودگاهی‌ نظیر: امور‌ ‌ترمینال‌ها،‌ اماکن‌ فرودگاهی،‌ هماهنگی‌ پرواز‌ و‌ امور‌ مسافرین‌ و‌ … می‌ باشند. انجام‌ این‌ فعالیت‌ها‌ ممکن‌ است‌ بر‌ حسب‌ مورد‌ تصدی‌ متضمن‌ نظارت‌ و‌ مدیریت‌ و‌ سرپرستی‌ تمام‌ یا‌ بخشی‌ از‌ فعالیت‌های‌ فوق‌ نیز‌ باشد.

نمونه‌ وظایف‌ و‌ ‌مسئولیت‌ها:

الف- تهیه‌ و‌ تنظیم‌ دستورالعمل‌های‌ لازم‌ به‌ منظور‌ ارائه‌ تسهیلات‌ و‌ خدمات‌ به‌ مسافرین‌ براساس‌ قوانین‌ و‌ مقررات‌ سازمان‌ جهانی‌ هواپیمائی‌ کشوری‌ ( ایکائو).

ب- کنترل‌ بر‌ حسن‌ اجرای‌ وظایف‌ ارگانها،‌ سازمانها‌ و‌ ادارات‌ مختلف‌ مستقر‌ در‌ ‌ترمینال‌های‌ فرودگاه‌ برابر‌ با‌ ضوابط‌ و‌ مقررات‌ مربوط‌ در‌ جهت‌ هماهنگ‌ نمودن‌ وظایف‌ آنها‌ بمنظور‌ تسریع‌ و‌ تسهیل‌ در‌ ارائه‌ خدمات‌ فرودگاهی‌ به‌ مسافرین.

پ- کنترل‌ بر‌ بهره‌ برداری‌ و‌ نگهداری‌ از‌ تجهیزات‌ و‌ سیستم‌های‌ منصوبه‌ در‌ ‌ترمینال‌ها‌ نظیر‌ سیستم‌های‌ صوتی‌ و‌ تصویری‌ و‌ مخابراتی‌ سیستم‌های‌ سخت‌ افزار‌ و‌ نرم‌ افزار‌ کامپیوتر،‌ اعلان‌ پرواز،‌ دربهای‌ اتوماتیک،‌ تسمه‌ نقاله‌ ترمینال،‌ ایکس‌ ری،‌ سیستم‌های‌ تهویه،‌ تاسیسات‌ برق‌ و‌ آب‌ و‌ سایر‌ سیستم‌های‌ فنی‌ موجود‌ در‌ ترمینال‌

ت- هماهنگی‌ و‌ همکاری‌ با‌ واحدهای‌ ذیربط‌ مستقر‌ در‌ فرودگاه‌ بهنگام‌ بروز‌ حوادث‌ غیر‌ مترقبه‌ طبیعی‌ و‌ غیر‌ طبیعی‌ از‌ قبیل‌ زلزله،‌ سیل‌ شیوع‌ بیماریهای‌ واگیردار‌ جنگ‌ فرود‌ اضطراری‌ بدلیل‌ نقص‌ فنی‌ و‌ یا‌ هواپیما‌ ربائی‌ و‌ غیره‌ و‌ ارائه‌ تسهیلات‌ و‌ خدمات‌ ویژه‌ به‌ استفاده‌ کنندگان‌ از‌ ‌ترمینال‌های‌ فرودگاه‌ بهنگام‌ حوادث‌ مذکور.

ث- بررسی،‌ مطالعه‌ و‌ ارائه‌ پیشنهادات‌ درخصوص‌ نیازهای‌ تجهیزاتی‌ ‌ترمینال‌ها‌ در‌ ارتباط‌ با‌ تامین‌ رفاه‌ و‌ آسایش‌ بیشتر‌ مسافرین‌ هواپیما‌ و‌ مکانیزه‌ کردن‌ مراحل‌ کنترل‌ بار‌ و‌ مسافر‌ و‌ همچنین‌ نظارت‌ بر‌ نحوه‌ استفاده‌ صحیح‌ از‌ وسایل‌ منقول‌ و‌ غیر‌ منقول‌ در‌ ‌ترمینال‌ها. 

ج‌- تهیه‌ و‌ تنظیم‌ برنامه‌های‌ پروازی‌ شرکتهای‌ هواپیمائی‌ داخلی‌ وخارجی‌ از‌ طریق‌ تلکس‌ و‌ ‌دستگاه‌های‌ ناوبری‌ و ارتباطی‌ برابر‌ با‌ دستورالعمل‌های‌ مربوط‌ و‌ تبدیل‌ آن‌ به‌ پیامهای‌ قابل‌ درک‌ برای‌ مسافرین‌ از‌ طریق‌ سیستم‌های‌ کامپیوتری‌ اعلان‌ پروازو‌ شبکه‌های‌ مانتیوری‌ پروازی‌ وایجاد‌ بایگانی‌ اطلاعات‌ مربوط‌ به‌ امورمسافرت‌ هوائی.

چ- شناخت‌ فنی‌ منابع‌ درآمدی‌ شرکت‌ در‌ ارتباط‌ با‌ صنعت‌ حمل‌ و‌ نقل‌ هوائی‌ و‌ برخورداری‌ از‌ دانش‌ فنی‌ لازم‌ جهت‌ اظهار‌ نظر‌ درخصوص‌ سرمایه‌ گذاری‌ در‌ زمینه‌ توسعه‌ و‌ گسترش‌ ‌ترمینال‌ها‌ توسعه‌ رمپ‌های‌ پروازی‌ تطویل‌ باندهای‌ پروازی‌ تجهیزات‌ ناوبری‌ و‌ کمک‌ ناوبری‌ تجهیزات‌ سیستم‌ روشنائی‌ فرودگاه‌ها‌ احداث‌ هتلهای‌ فرودگاهی‌ و‌ سایر‌ سرمایه‌ گذاری‌های‌ مربوطه.

ح- تهیه‌ و‌ تنظیم‌ دستورالعلمها‌ و‌ طرحهای‌ مربوط‌ به‌ تابلوهای‌ خودکار‌ شبکه‌ مانیتوری‌ پرواز‌ در‌ کلیه‌ سطوح‌ فرودگاه.

خ- زمانبندی‌ چگونگی‌ انجام‌ پروازها‌ سنجش‌ و‌ ارزیابی‌ عامل‌ تاخیر‌ پروازها‌ بمنظور‌ حصول‌ استانداردهای‌ فرودگاهی.

د- انجام‌ محاسبات‌ مربوط‌ به‌ ظرفیت‌ پذیرش‌ مسافر‌ در‌ترمینال‌ها‌ و‌ ایجاد‌ هماهنگی‌ بین‌ خطوط‌ هوائی‌ در‌ استفاده‌ از‌ ‌ترمینال‌ها.

ذ- مطالعه‌ و‌ بررسی‌ در‌ زمینه‌ مشارکت‌ و‌ واگذاری‌ اماکن‌ اقتصادی‌ تجاری‌ و‌ خدماتی‌ فرودگاهی‌ بمنظور‌ ارائه‌ بهینه‌ خدمات‌ بار‌ و‌ مسافر‌ و‌ بهره‌ برداری‌ اقتصادی‌ مناسب‌ از‌ امکان‌ فرودگاهی.

ر- تهیه‌ و‌ تنظیم‌ دستورالعلمهای‌ لازم‌ در‌ زمینه‌ نحوه‌ واگذاری‌ اماکن‌ تجاری،‌ اقتصادی‌ فرودگاه‌ها‌ نظیر‌ هتلهای‌ فرودگاهی،‌ فروشگاههای‌ آزاد‌ پارکینگ‌ ها،‌ رستورانها‌ و‌ غیره.

ز- تهیه‌ طرح‌ چگونگی‌ استقرار‌ جا‌ و‌ مکان‌ و‌ نقشه‌ چیدمان‌ دفاتر‌ مربوط‌ به‌ ارگانها‌ سازمانها‌ ادارات‌ و‌ اماکن‌ تجاری‌ اقتصادی‌ وتبلیغاتی‌ مستقر‌ در‌ ‌ترمینال‌ها‌ و‌ فرودگاه‌ها‌ با‌ توجه‌ به‌ ملاحظات‌ فنی‌ اداری‌ و‌ اقتصادی‌

ژ- بررسی‌ نحوه‌ عملکرد‌ موسسات‌ تجاری‌ و‌ اقتصادی‌ مستقر‌ در‌ فرودگاه‌ و‌ تهیه‌ گزارش‌ لازم‌ جهت‌ مقام‌ مافوق.

س- تهیه‌ گزارشهای‌ آماری‌ تخصصی‌ و‌ تحقیقی‌ از‌ وقایع‌ و‌ اتفاقاتی‌ که‌ موجب‌ اخلال‌ یا‌ تاخیر‌ در‌ روند‌ امور‌ فرودگاهی‌ و‌ نهایتا‌ باعث‌ تاخیر‌ در‌ ورود‌ و‌ خروج‌ هواپیما‌ گردیده‌ به‌ مسئولین‌ ذیربط.

ش- شناسائی‌ خطوط‌ هواپیمائی‌ و‌ مشخصه‌های‌ مربوط‌ به‌ وزن‌ تناژ‌ نوع‌ هواپیما‌ بمنظور‌ تشخیص‌ میزان‌ عوارض‌ فرودگاهی‌ و‌ تعیین‌ درآمدهای‌ حاصله‌ و‌ ارائه‌ سرویسهای‌ مربوطه‌

شرایط‌ احراز:

۱- تحصیلات‌ و‌ معلومات: دارا‌ بودن‌ دانشنامه‌ دکترا‌ فوق‌ لیسانس‌ یا‌ لیسانس‌ در‌ یکی‌ از‌ رشته‌های‌ تحصیلی: برق،‌ صنایع،‌ مکانیک،‌ فیزیک،‌ تاسیسات،‌ ساختمان،‌ کامپیوتر،‌ زبان،‌ مدیریت،‌ مهندسی‌ عمران،‌ اقتصاد،حسابداری،حقوق،‌ تعمیر‌ و‌ نگهداری‌ هواپیما،‌ معماری‌ و‌ رشته‌های‌ مربوط.

۲- مهارت: – توانائی‌ و‌ تسلط‌ بر‌ انجام‌ دستورالعمل‌های‌ تعمیرات‌ ونگهداری‌ تجهیزات‌ فرودگاهی‌ مانند‌ BRIDGE AIR،‌ RAY X- توانائی‌ بررسی‌ سایتهای‌ فرودگاهی‌ به‌ لحاظ‌ امکان‌ سنجی‌ و‌ انتخاب‌ بهترین‌ واریانت‌ از‌ حیث‌ قوانین‌ سازمان‌ ‌بین‌المللی‌ هواپیمائی.- توانائی‌ اجرای‌ طرح‌ برای‌ باند‌ و‌ عوامل‌ پروازی‌ شامل: تاکسی‌ وی‌ ها،‌ اپرون،هندلینگ‌ و…برابر‌ انکس‌های‌ ۱۴ و‌ ۱۶ سازمان‌ ‌بین‌المللی‌ هواپیمائی.- توانائی‌ وتسلط‌ در‌ اداره‌ امور‌ ‌ترمینال‌های‌ داخلی‌ و‌ خارجی‌ و‌ ایجاد‌ هماهنگی‌ در‌ واحدها‌ ونهادهای‌ مستقر‌ و‌ گیت‌های‌ موجود.

۳- آموزش: – طی‌ دوره‌های‌ ۱۶ & ۱۴ ANNEX

 

عنوان‌ شغل: کارشناس‌ فنی‌ هواپیما

تعریف: این‌ شغل‌ در‌ برگیرنده‌ طبقات‌ مشاغلی‌ است‌ که‌ متصدیان‌ آنها‌ تحت‌ نظارت‌ کلی‌ عهده‌ دار‌ انجام‌ کارهای‌ فنی،‌ مطالعاتی‌ و‌ برنامه‌ ریزی‌ بوده‌ و‌ یا‌ سرپرستی‌ فعالیتهای‌ مربوط‌ را‌ در‌ زمینه‌های‌ بررسی‌ اسناد‌ و‌ مدارک‌ و‌ مشخصات‌ گزارشهای‌ فنی‌ هواپیما،‌ بازرسی‌ فنی‌ هواپیماهای‌ کوچک‌ ؛‌ بازرسی‌ فنی‌ موتور‌ و‌ بدنه‌ کلیه‌ هواپیماها،‌ آموزش‌ هواپیمایی،‌ تشخیص‌ و‌ تعیین‌ علل‌ فنی‌ سوانح،‌ تعین‌ و‌ تایید‌ صلاحیت‌ فنی‌ پرواز‌ و‌ صدور‌ اجازه‌ پرواز‌ یا‌ آموزش‌ فنی‌ هواپیمایی‌ عهده‌ دار‌ می‌ باشند. انجام‌ این‌ فعالیت‌ها‌ ممکن‌ است‌ بر‌ حسب‌ مورد‌ تصدی‌ متضمن‌ نظارت‌ و‌ مدیریت‌ و‌ سرپرستی‌ تمام‌ یا‌ بخشی‌ از‌ فعالیت‌های‌ فوق‌ نیز‌ باشد.

نمونه‌ وظایف‌ و‌ ‌مسئولیت‌ها:

الف‌- بررسی‌ اسناد،‌ مدارک‌ و‌ مشخصات‌ گزارشهای‌ فنی‌ هواپیماهای‌ کوچک‌ تا‌ وزن‌ ۵۷۰۰ کیلوگرم.

ب- تشخیص‌ عیوب‌ ساده‌ هواپیما‌ و‌ نظارت‌ بر‌ سرویس‌ آن‌ طبق‌ دستور‌ کارخانه‌ سازنده.

پ- نظارت‌ و‌ بازرسی‌های‌ فنی‌ لازم‌ از‌ موتور،‌ بدنه‌ و‌ ملخ‌ انواع‌ هواپیماها‌ و‌ کلیه‌ ‌دستگاه‌های‌ رادیویی‌ و‌ رسیدگی‌ به‌ امور‌ فنی‌ شرکت‌های‌ هواپیمایی.

ت- انجام‌ آزمایشهای‌ فنی‌ هواپیماها‌ و‌ نیز‌ اوراق‌ فنی‌ ارسالی‌ کارخانجات‌ سازنده‌ و‌ صدور‌ دستورات‌ لازم‌ برای‌ انجام‌ آزمایشهای‌ فنی.

ث- رسیدگی‌ به‌ دفتر‌ گزارش‌ خلبانان‌ از‌ نظر‌ اشکالات‌ فنی‌ که‌ در‌ موقع‌ پرواز‌ برای‌ آنها‌ پیش‌ آمده‌ و‌ اقدام‌ جهت‌ رفع‌ نواقص.

ج- ثبت‌ مشخصات‌ فنی‌ هواپیما‌ در‌ دفاتر‌ مربوط‌ و‌ تابلوی‌ مخصوص‌ و‌ صدور‌ کارت‌ ثبت‌ گواهینامه‌ قابلیت‌ پرواز‌ و‌ رادیو‌ طبق‌ قوانین‌ بینالمللی.

چ- آموزش‌ فنی‌ هواپیما‌ به‌ کارآموزان‌ و‌ راهنمایی‌ بازرسان‌ فنی‌ هواپیما‌ در‌ انجام‌ وظایف‌ مربوط.

ح- نظارت‌ و‌ رسیدگی‌ به‌ علل‌ سوانح‌ و‌ حوادث‌ هوایی‌ و‌ مطالعه‌ گزارشهای‌ تهیه‌ شده.

خ- رسیدگی‌ به‌ مدارک‌ و‌ فرمهای‌ مخصوص‌ و‌ اوراق‌ بازرسی‌ هواپیماها‌ جهت‌ صدور‌ تمدید‌ گواهینامه‌ قابلیت‌ پرواز‌ هواپیما‌ (که‌ بایستی‌ هر‌ سال‌ پس‌ از‌ بازدید‌ طبق‌ قوانین‌ مربوط‌ صادر‌ گردد‌ ) و‌ بررسی‌ گواهینامه‌ خلبانان.

د‌- آموزش‌ مهندسی‌ هواپیما‌ به‌ کارشناسان‌ مربوط.

ذ- انجام‌ مکاتبات‌ لازم‌ و‌ نظارت‌ بر‌ انجام‌ امور‌ اداری‌ و‌ تقسیم‌ کارکنان‌ و‌ تهیه‌ گزارش‌ عملیات‌ انجام‌ شده‌ جهت‌ اطلاع‌ مقام‌ مافوق.

شرایط‌ احراز:

۱- تحصیلات‌ و‌ معلومات: دارا‌ بودن‌ دانشنامه‌ لیسانس،‌ فوق‌ لیسانس‌ یا‌ دکتری‌ در‌ یکی‌ از‌ رشته‌های‌ تحصیلی: الف: تعمیر‌ و‌ نگهداری‌ هواپیما،‌ اویونیک. ب: مهندسی‌ برق‌ (کلیه‌ گرایش‌ ها) الکترونیک‌ هواپیمائی،‌ مکانیک(کلیه‌ گرایش)،‌ مهندسی‌ مکاترونیک،‌ مهندسی‌ پرواز،‌ مهندسی‌ هوا‌ فضا. تبصره: برای‌ دارندگان‌ مدارک‌ تحصیلی‌ مندرج‌ در‌ بند‌ ( ب‌ ) دارا‌ بودن‌ گواهینامه‌ آموزشی‌ پایه‌ موتور‌ و‌ بدنه‌ ( P&A ( یا‌ گواهینامه‌ آموزشی‌ پایه‌ الکترونیک‌ و‌ الکترونیک‌ هواپیما‌ ( E&E ( از‌ مراکز‌ آموزشی‌ مورد‌ تائید‌ سازمان‌ هواپیمائی‌ کشوری‌ الزامی‌ است‌

۲- مهارت: – توانائی‌ تشخیص‌ عیوب‌ هواپیما‌ و‌ رفع‌ عیوب‌ ساده‌ .- تسلط‌ به‌ زبان‌ انگلیسی‌ تا‌ سطح‌ ۲هوانوردی. – توانائی‌ بازرسی‌های‌ فنی‌ از‌ موتور،بدنه،ملخ‌ انواع‌ هواپیما‌ و‌دستگاه‌های‌ رادیوئی

۳- آموزش: – دوره‌های‌ آموزشی‌ مصوب‌ سازمان‌ جهانی‌ هواپیمائی‌ کشوری‌ ( ایکائو) E&E و‌ A&P دورهای-

 

عنوان‌ شغل: کارشناس‌ مراقبت‌ پرواز

تعریف: این‌ شغل‌ در‌ برگیرنده‌ طبقات‌ مشاغلی‌ است‌ که‌ متصدیان‌ آنها‌ تحت‌ نظارت‌ کلی‌ عهده‌ دار‌ انجام‌ کارهای‌ فنی،‌ مطالعاتی،‌ برنامه‌ ریزی‌ یا‌ سرپرستی‌ طرح‌ ریزی‌ و‌ هماهنگی‌ در‌ زمینه‌ مراقبت‌ پرواز‌ فرودگاه‌های‌ ‌بین‌المللی،‌ طرح‌ و‌ آموزش‌ مراقبت‌ پرواز‌ ؛‌ تهیه‌ نشریات‌ و‌ دستورالعمل‌های‌ مراقبت‌ پرواز،‌ کنترل‌ و‌ بررسی‌ ‌دستگاه‌های‌ برج‌ مراقبت‌ و‌ ایجاد‌ هماهنگی‌ بین‌ دوایر‌ برج‌ مراقبت،‌ آموزش‌ کارکنان‌ و‌ تهیه‌ مقررات،‌ آیین‌ نامه‌ها‌ و‌ دستورالعمل‌های‌ پرواز‌ میباشند. انجام‌ این‌ فعالیت‌ها‌ ممکن‌ است‌ بر‌ حسب‌ مورد‌ تصدی‌ متضمن‌ نظارت‌ و‌ مدیریت‌ و‌ سرپرستی‌ تمام‌ یا‌ بخشی‌ از‌ فعالیت‌های‌ فوق‌ نیز‌ باشد.

نمونه‌ وظایف‌ و‌ ‌مسئولیت‌ها:

الف- نظارت‌ بر‌ عملیات‌ ترافیک‌ هوائی‌ و‌ اعمال‌ جدائی‌های‌ استاندارد‌ در‌ فرودگاه‌ها‌ کشور‌ و‌ فضای‌ تحت‌ کنترل‌ حسب‌ مورد‌ بر‌ اساس‌ استانداردها،‌ توصیه‌ها‌ و‌ دستورالعمل‌های‌ سازمان‌ ‌بین‌المللی‌ هواپیمائی‌ کشوری‌ (ایکائو) و‌ دستورالعمل‌های‌ سازمان‌ هواپیمائی‌ کشوری.

ب- نظارت‌ در‌ جمع‌ آوری،تهیه،‌ تنظیم‌ و‌ ارسال‌ نشریات‌ ‌بین‌المللی‌ هوانوردی،صدور‌ اطلاعیه‌های‌ هوانوردی‌ در‌ خصوص‌ خرابی‌ سامانه‌های‌ کمک‌ ناوبری،‌ ارتباطی‌ و‌ نظارتی‌ در‌ فرودگاه‌ها‌ و‌ فضای‌ تحت‌ کنترل‌ حسب‌ مورد.

ت- بررسی‌ و‌ صدور‌ مجوز‌ پروازهای‌ برنامه‌ ای‌ منظم‌ و‌ غیر‌ منظم‌ فصلی‌ شرکت‌های‌ هواپیمائی‌ برای‌ پروازهای‌ خارجی،‌ شخصیت‌های‌ مهم،‌ نظامی،‌ بازرسی‌ فنی،‌ سازمان‌ ملل،‌ کمک‌ رسان،‌ حمل‌ کالاهای‌ خطرناک(goods Dangeres،‌ (اسلحه،‌ سرباز‌ و‌ مواد‌ رادیو‌ اکتیو.

ث- نظارت‌ بر‌ ارائه‌ سرویس‌ مراقبت‌ پرواز‌ به‌ منظور‌ انجام‌ پروازهای‌ شخصیت‌ مهم(VIP،‌ (آمبولانس،‌ پروازهای‌ رهگیری‌ و‌ پروازهای‌ بررسی‌ عملکرد‌ سامانه‌های‌ کمک‌ ناوبری(Check Flight (در‌ فرودگاه‌ها‌ و‌ فضای‌ تحت‌ کنترل‌ حسب‌ مورد.

ج- نظارت‌ و‌ پیگیری‌ مراحل‌ اطمینان‌ از‌ برقراری‌ ایمنی،‌ ارتقاء‌ ایمنی،‌ اندازه‌ گیری‌ و‌ مانیتورینگ‌ کارآیی‌ ایمنی،‌ انجام‌ بازدیدهای‌ دوره‌ ای،‌ بهبود‌ مستمر‌ ایمنی‌ توسط‌ ابزارهای‌ کنترل‌ ریسک‌ ایمنی.

چ- بازدید‌ و‌ بازرسی‌ ادواری‌ از‌ کلیه‌ ادارات‌ و‌ واحدهای‌ عملیاتی‌ مراقبت‌ پرواز‌ سراسر‌ کشور‌ و‌ تهیه‌ گزارش‌ از‌ نارسائی‌ها‌ و‌ پیگیری‌ جهت‌ رفع‌ آنها.

ح- نظارت‌ بر‌ تهیه‌ گزارشات‌ واصله‌ در‌ ارتباط‌ با‌ هواپیماهای‌ ناشناس،‌ اشیاء‌ نورانی،‌ نقض‌ حریم‌ هوائی‌ مناطق‌ ممنوعه،‌ مناطق‌ محدود‌ شده،‌ مناطق‌ خطر،‌ مانورهای‌ پروازی،‌ برخورد‌ پرندگان،‌ وضعیت‌ اضطراری‌ و‌ فوق‌ العاده.

خ- طراحی‌ و‌ تهیه‌ طرح‌های‌ استاندارد‌ ورودی،‌ خروجی،‌ طرحهای‌ تقرب‌ دقیق،‌ غیر‌ دقیق‌ بر‌ اساس‌ سامانه‌های‌ کمک‌ ناوبری‌ زمینی‌ و‌ سامانه‌های‌ ماهواره‌ ای‌ GLONASS,GPS

د- موقعیت‌ یابی‌ محل‌ احداث‌ فرودگاه‌ها،‌ سایت‌های‌ بالگرد‌ (Helipad،‌ (احداث‌ باند‌های‌ پروازی‌ هواپیماهای‌ فوق‌ سبک،‌ باندهای‌ موقت‌ و‌ اضطراری‌ کنترل‌ موانع‌ فرودگاهی‌ به‌ منظور‌ جلوگیری‌ از‌ نفوذ‌ موانع‌ در‌ سطوح‌ بی‌ خطر‌ پروازی،‌ تعیین‌ مختصات‌ تجهیزات‌ کمک‌ ناوبری،‌ بررسی‌ محل‌ نصب‌ دکل‌های‌ برق‌ فشار‌ قوی،‌ دکل‌ آنتن‌های‌ صدا‌ و‌ سیما،‌ اعلام‌ نظر‌ در‌ خصوص‌ مکان‌ یابی‌ میادین‌ تیر‌ اندازی،‌ خطر‌ و‌ ممنوعه‌ جهت‌ استفاده‌ ستاد‌ کل‌ نیروهای‌ مسلح‌ و‌ ارگان‌های‌ نظامی‌ در‌ راستای‌ امنیت‌ ملی.

ذ- هماهنگی‌ با‌ واحدهای‌ مختلف‌ مراقبت‌ پرواز‌ سراسر‌ کشور‌ (نظامی‌ و‌ غیر‌ نظامی) و‌ کشورهای‌ همجوار،‌ ایستگاههای‌ هواشناسی‌ بر‌ اساس‌ توافق‌ نامه‌های‌ دو‌ جانبه‌ و‌ نظارت‌ بر‌ تکمیل‌ فرم‌های‌ مربوط‌ به‌ عدم‌ هماهنگی‌ فی‌ مابین‌ واحدهای‌ مراقبت‌ پرواز،‌ تخلفات‌ پروازی‌ خلبانان‌ و‌ کنترلرها، مخاطرات‌ پروازی‌ و‌ رویدادهای‌ پروازی.

ر- نظارت‌ و‌ هماهنگی‌ جهت‌ جلوگیری‌ از‌ ورود‌ هواپیماهای‌ فاقد‌ مجوز،‌ فاقد‌ علامت‌ ثبت‌ (Register (هویت‌ ناشناس،‌ هواپیماهای‌ مندرج‌ در،‌ List Black،‌ شناسائی‌ شرکت‌های‌ هواپیمائی‌ بدهکار‌ خارجی،‌ هماهنگی‌ با‌ ستاد‌ مشترک‌ و‌ پدافند‌ هوائی‌ ارتش‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ در‌ خصوص‌ صدور‌ مجوز‌ به‌ پروازهای‌ نظامی‌ خارجی،‌ هماهنگی‌ با‌ اداره‌ کل‌ حراست‌ سازمان‌ هواپیمائی‌ کشوری‌ در‌ خصوص‌ صدور‌ مجوز‌ خروج‌ پروازهای‌ باری،هماهنگی‌ با‌ وزارت‌ امور‌ خارجه‌ در‌ خصوص‌ صدور‌ مجوز‌ پروازهای‌ شخصیت‌های‌ مهم‌ کشوری‌ و‌ لشگری(VIP،‌ (هماهنگی‌ با‌ معاونت‌ استاندارد‌ پرواز‌ سازمان‌ هواپیمائی‌ کشوری‌ در‌ خصوص‌ صدور‌ مجوز‌ هواپیماهائی‌ که‌ محدودیت‌ پرواز‌ از‌ فضای‌ ایران‌ و‌ استفاده‌ از‌ فرودگاه‌های‌ داخلی‌ رادارند.

ز- نظارت‌ بر‌ گزارش‌های‌ خرابی‌ سامانه‌های‌ ارتباطی،کمک‌ ناوبری‌ و‌ نظارتی‌ (CNS،‌ (سامانه‌های‌ اتوماسیون‌ رادار،‌ تهیه‌ و‌ به‌ روز‌ نگهداشتن‌ بانک‌ اطلاعاتی‌ سامانه‌های‌ نرم‌ افزاری‌ طرح‌ پرواز،‌ رادار،‌ تهیه‌ SOW , Proposal‌های‌ دریافتی‌ از‌ پیمانکاران،‌ انجام‌ Freeze Design.

ژ- مطالعه‌ و‌ مشارکت‌ در‌ تهیه‌ و‌ به‌ روز‌ نمودن‌ مقررات،ائین‌ نامه‌ها‌ و‌ دستورالعمل‌های‌ اجرائی‌ بر‌ اساس‌ الزامات‌ و‌ استانداردها‌ ایکائو‌ در‌ کلیه‌ واحد‌های‌ مراقبت‌ پرواز،‌ تدوین‌ آئین‌ نامه‌های‌ آزمون‌های‌ مهارت‌ کاری،‌ آزمون‌های‌ داخلی‌ و‌ ریتینگ،‌ تهیه‌ و‌ به‌ روز‌ نمودن‌ سیلابس‌های‌ آموزشی‌ دوره‌های‌ تخصصی‌ مراقبت‌ پرواز‌ بر‌ اساس‌ الزامات‌ ایکائو،‌ تهیه‌ پودمان‌های‌ آموزشی‌ و‌ اجرای‌ دوره‌های‌ آموزشی‌ تخصصی‌ مراقبت‌ پرواز.

شرایط‌ احراز:

۱- تحصیلات‌ و‌ معلومات: دارا‌ بودن‌ دانشنامه‌ لیسانس،‌ فوق‌ لیسانس‌ و‌ یا‌ دکتری‌ در‌ یکی‌ از‌ رشته‌ های: الف: مراقبت‌ پرواز،‌ هوانوردی. ب: زبان‌ انگلیسی،‌ مهندسی‌ هوافضا. تبصره: برای‌ دارندگان‌ مدارک‌ تحصیلی‌ مندرج‌ در‌ بند‌ (ب) داشتن‌ مدرک‌ تحصیلی‌ کاردانی‌ در‌ رشته‌ مراقبت‌ پرواز‌ الزامی‌ است. ج: کامپیوتر‌ (نرم‌ افزار)،‌ فیزیک‌ (کاربردی) و‌ ریاضی‌ (کاربردی)

تبصره: برای‌ دارندگان‌ مدارک‌ تحصیلی‌ مندرج‌ در‌ بند‌ (ج) گذراندن‌ دوره‌ ۹ ماهه‌ مصوب‌ مراقبت‌ پرواز‌ در‌ مدت‌ حداکثر‌ یکسال‌ پس‌ از‌ شروع‌ به‌ کار‌ الزامی‌ است.

۲- مهارت: – توانایی‌ مکالمه‌ زبان‌ انگلیسی‌ ( بدون‌ لهجه‌ و‌ لکنت) با‌ حداقل‌ سطح‌ ۳ زبان‌ انگلیسی‌ هوانوردی‌ و‌ نرخ‌ میانگین‌ ۱۰۰ کلمه‌ در‌ دقیقه‌ ( ارزیابی‌ بر‌ اساس‌ مصاحبه‌ حضوری‌ و‌ مطابق‌ با‌ آزمون‌ تعیین‌ سطح)- طی‌ دوره‌ کارآموزی‌ در‌ واحدهای‌ برج‌ کنترل،‌ تقرب‌ پرواز،‌ مرکز‌ کنترل‌ منطقه‌ ای‌ و‌ اطلاعات‌ هوانوردی‌ جهت‌ کلیه‌ فارغ‌ التحصیلان‌ به‌ استثناء‌ فارغ‌ التحصیلان‌ رشته‌ تحصیلی‌ مراقبت‌ پرواز‌ مرکز‌ آموزش‌ عالی‌ هوانوردی‌ و‌ فرودگاهی.

۳- آموزش: – طی‌ دوره‌ بدو‌ خدمت‌ مراقبت‌ پرواز‌ به‌ میزان‌ ۷۵۰ ساعت‌ جهت‌ کلیه‌ فارغ‌ التحصیلان‌ به‌ استثناء‌ فارغ‌ التحصیلان‌ رشته‌ تحصیلی‌ مراقبت‌ پرواز‌ مرکز‌ آموزش‌ عالی‌ هوانوردی‌ و‌ فرودگاهی- دوره‌ اطلاعات‌ هوانوردی‌ PANS- ATM دوره– دوره‌ وضعیت‌ اضطراری‌ در‌ واحد‌های‌ مراقبت‌ پرواز- دوره‌ تجسس‌ و‌ نجات- دوره‌ توجیه‌ خلبان- دوره‌ سرویس‌ مراقبت‌ پرواز- سایر‌ دوره‌های‌ مرتبط‌ 

 

عنوان‌ شغل: کمک‌ کارشناس‌ عملیات‌ فرودگاهی

تعریف: این‌ شغل‌ در‌ برگیرنده‌ طبقات‌ مشاغلی‌ است‌ که‌ متصدیان‌ آنها‌ تحت‌ نظارت‌ کلی‌ عهده‌ دار‌ اجرای‌ فعالیتها‌ و‌ خدمات‌ مربوط‌ به‌ عملیات‌ فرودگاهی‌ نظیر: امور‌ عملیاتی‌ و‌ امور‌ ‌ترمینال‌ها،‌ اماکن‌ فرودگاهی،‌ هماهنگی‌ پرواز‌ و‌ امور‌ مسافرین‌ و‌ … می‌ باشند.

نمونه‌ وظایف‌ و‌ ‌مسئولیت‌ها:

الف‌ جمع‌ آوری‌ اطلاعات‌ به‌ منظور‌ تهیه‌ و‌ تنظیم‌ دستورالعمل‌های‌ چگونگی‌ ارائه‌ خدمات‌ و‌ تسهیلات‌ به‌ مسافرین‌ براساس‌ قوانین‌ و‌ مقررات‌ سازمان‌ جهانی‌ هواپیمائی‌ کشوری‌ (ایکائو).

ب- تهیه‌ گزارش‌ از‌ چگونگی‌ بهره‌ برداری‌ و‌ نگهداری‌ از‌ تجهیزات‌ و‌ سیستم‌های‌ فنی‌ منصوبه‌ در‌ ‌ترمینال‌ها‌ و‌ آگاه‌ ساختن‌ مسئولین‌ مربوط‌ از‌ نواقص‌ احتمالی.

پ- کمک‌ در‌ ارائه‌ تسهیلات‌ و‌ خدمات‌ ویژه‌ به‌ استفاده‌ کنندگان‌ از‌ ‌ترمینال‌های‌ فرودگاه‌ به‌ هنگام‌ بروز‌ حوادث‌ غیرمترقبه‌ طبیعی‌ و‌ غیرطبیعی.

ت- جمع‌ آوری‌ اطلاعات‌ به‌ منظور‌ تهیه‌ گزارش‌ از‌ وضعیت‌ ارائه‌ خدمات‌ فرودگاهی‌ توسط‌ واحدها‌ و‌ ارگانهای‌ مستقر‌ در‌ ‌ترمینال‌های‌ فرودگاه.

ث‌- همکاری‌ در‌ تهیه‌ و‌ تنظیم‌ برنامه‌های‌ پروازی‌ شرکتهای‌ هواپیمائی‌ براساس‌ سیاستهای‌ فرودگاهی.

ج- اخذ‌ برنامه‌های‌ پروازی‌ شرکتهای‌ هواپیمائی‌ داخلی‌ و‌ خارجی‌ از‌ طریق‌ تلکس‌ و‌ تجهیزات‌ ارتباطی‌ براساس‌ دستورالعمل‌های‌ مربوط‌ و‌ تبدیل‌ آن‌ به‌ پیامهای‌ قابل‌ درک‌ برای‌ مسافرین.

چ- انتقال‌ پیامهای‌ مربوط‌ به‌ پروازها‌ به‌ سیستم‌های‌ کامپیوتری‌ اعلان‌ پرواز‌ (FIDS.(

ح- ایجاد‌ بایگانی‌ اطلاعات‌ مربوط‌ به‌ امور‌ مسافرین‌ هوائی‌ و‌ نگهداری‌ سوابق‌ مربوط.

خ- جمع‌ آوری‌ اطلاعات‌ از‌ نحوه‌ عملکرد‌ واحدهای‌ مستقر‌ در‌ ترمینال‌ و‌ همچنین‌ موسسات‌ تجاری‌ – اقتصادی‌ – اداری‌ مستقر‌ در‌ فرودگاه‌ به‌ منظور‌ استفاده‌ از‌ آن‌ در‌ تهیه‌ گزارشهای‌ مربوط‌ به‌ ارزیابی‌ چگونگی‌ ارائه‌ خدمات‌ فرودگاهی.

شرایط‌ احراز:

۱- تحصیلات‌ و‌ معلومات: الف- دارا‌ بودن‌ گواهینامه‌ دیپلم‌ متوسطه‌ ب- گواهینامه‌ فوق‌ دیپلم‌ در‌ یکی‌ از‌ رشته‌های‌ تحصیلی: برق،‌ صنایع،‌ مکانیک،‌ فیزیک،‌ کامپیوتر،‌ زبان،‌ تاسیسات،‌ راه‌ و‌ ساختمان،‌ مدیریت،‌ مهندسی‌ عمران،‌ اقتصاد،‌ تعمیر‌ و‌ نگهداری،‌ معماری‌ و‌ سایر‌ رشته‌های‌ مرتبط.

۲- مهارت: – توانایی‌ بر‌ اجرای‌ تعمیرات‌ ونگهداری‌ تجهیزات‌ فرودگاهی. – توانائی‌ اجرای‌ سیستم‌های‌ عمومی‌ فرودگاهی‌ شامل: تاسیسات،‌ ایستگاههای‌ راداری‌ و‌ سیستم‌ روشنائی‌ باند‌ پروازی.- توانائی‌ جسمی‌ لازم‌ وقدرت‌ فیزیکی‌ کافی.

۳- آموزش: طی‌ دوره‌ ۱۴ ANNEX

1 دیدگاه

  1. سلام
    وقت شما بخیر
    ببشخید امکان بارگزاری و یا ارسال نسخه ای از این نامه و بخشنامه که توسط سازمان اداری و استخدامی مهر و امضا گردیده است را دارید؟
    ممنون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام