کتاب استخدامی اداری ها
مشاغل عمومی و اختصاصی دستگاه های اجرایی

مشاغل اختصاصی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

مشاغل اختصاصی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (نامه شماره ۱۵۷۸۲۷۳ مورخ ۲۷/۹/۱۳۹۶ سازمان اداری و استخدامی کشور)

شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ ۱۳/۹/۱۳۹۶ بنا به پیشنهاد شماره ۲۱۴۳۶ مورخ ۱۲/۲/۱۳۹۶ آن وزارت و به استناد ماده (۷۰) و ردیف‌های (۱) و (۲) بند «ب» ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری مشاغل زیر را با عنایت به تعریف، نمونه وظایف و مسئولیت‌ها و شرایط احراز پیوست (ممهور به مهر شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی) به عنوان مشاغل اختصاصی آن وزارت تلقی نمود.

شایان ذکر است از تاریخ ابلاغ مشاغل اختصاصی یاد شده رعایت مفاد بخش‌نامه شماره ۹۶۲۲۰۱ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۵ این سازمان الزامی می‌باشد.

عنوان شغل: کارشناس روابط کار

تعریف: این شغل دربرگیرنده فعالیتهایی است که متصدیان آن عهده‌دار انجام پژوهش، برنامه‌ریزی، نظارم و اقدام در زمینه تنظیم روابط کاری بین کارگر و کارفرما (اعم از تدوین و اصلاح ضوابط و مقررات ذی ربط، شناسایی و حل و فصل مسائل و مشکلات کاری و انجام امور مرتبط با مجامع کارگری و کارفرمایی) و حمایت از مشاغل بیکاران مشمول قانون کار می باشند. این شغل می تواند حسب پست مورد تصدی متضمن سطوح مدیریتی نیز باشد.

اهم وظایف و مسئولیت‌ها:

۱- مطالعه و پژوهش در خصوص عوامل مؤثر بر روابط کاری و نحوه تعاملات میان کارگر و کارفرما، بیمه بیکاری و راهکارهای بهبود آن ها

۲- سیاست گذاری و برنامه ریزی در خصوص تنظیم روابط کار و نحوه جبران خدمت، حمایت از مشاغل و امور بیمه بیکاری

۳- بررسی و ارزیابی مستمر قوانین و مقررات مرتبط با روابط کار و بیمه بیکاری در سطح ملی و بین المللی از نظر مطابقت با اهداف و سیاست‌های مربوطه و ارائه پیشنهادات اصلاحی لازم

۴- تدوین و پیشنهاد ضوابط، دستورالعمل و استانداردهای مرتبط با روابط کار (نظیر آیین نامه انضباطی کار) و بیمه بیکاری و ارزیابی میزان تناسب و هماهنگی آنها با یکدیگر و با سایر قوانین و برنامه های ذیربط

۵- بررسی و رسیدگی به شکایات واصله درباره روابط کارگر و کارفرما و شرکت در مراجع تشخیص و حل اختلاف

۶- نظارت بر فرآیند صدور آراء در مراجع حل اختلاف و آسیب شناسی آن و در صورت لزوم ارائه پیشنهادهای لازم به مقامات ذیربط

۷- بررسی و تأیید طرح های طبقه بندی مشاغل کارگری و گزارش های اجرایی مربوط به کارگاه ها و واحدهای کاری

۸- بررسی و نظارت بر پیمان‌های جمعی کار به منظور حصول اطمینان از انطباق با قانون کار و مقررات مربوط

۹- بررسی و ایجاد هماهنگی لازم بین کمیته های طبقه بندی مشاغل کارگری و نظارت بر فعالیت آنها

۱۰- بررسی و نظارت بر نحوه انعقاد و اجرای قراردادهای کاری از نظر انطباق با قوانین و مقررات ذیربط

۱۱- انجام اقدامات لازم برای توسعه و تقویت تشکل های کارگری و کارفرمایی و استفاده از ظرفیت های آنها در جهت بهبود روابط کاری

۱۲- بررسی شاخص هزینه های زندگی سالانه و پیشنهاد افزایش حداقل های مربوط به دستمزد و جبران خدمات کارگران

۱۳- بررسی و آسیب شناسی عملکرد بنگاه های اقتصادی مشکل دار و ارائه راهکارهای مناسب و کاربردی برای حل مشکلات آنها

۱۴- تدوین و اجرای طرح های مناسب در زمینه اشتغال مجدد مقرری بگیران بیمه بیکاری

۱۵- تنظیم و ارائه گزارش های لازم به مراجع ذیربط

شرایط احراز:

مشاغل کار 1

۲- مهارت‌ها

 • توانایی برقراری ارتباط مؤثر
 • توانایی تنظیم گزارش‌های فنی و تخصصی
 • توانایی تجزیه و تحلیل موضوعات اقتصادی و مالی نظیر حقوق و دستمزد
 • توانایی حل مسئله

۳- دوره‌های آموزشی

 • اصول و مبانی روابط کار
 • آشنایی با قوانین کار و تأمین اجتماعی
 • آشنایی با انواع روش‌ها و نظام‌های جبران خدمت
 • آشنایی با حقوق کار و آئین‌نامه انضباطی کار

۴- ویژگی‌های شخصیتی و رفتاری

تفکر تحلیلی و استنباطی، دقت نظر، ریزبینی، مشارکت‌جویی، رازداری، خطرپذیری، تعهد کاری

عنوان شغل: بازرس کار

تعریف: این شغل در برگیرنده فعالیت‌هایی است که متصدیان آن عهده‌دار برنامه‌ریزی و اقدام در زمینه نظارت بر اجرای قانون کار و مقررات ایمنی و حفاظت فنی در کارگاه‌های مشمول قانون کار می‌باشند. این شغل می‌تواند حسب پست مورد تصدی متضمن سطح مدیریتی نیز باشد.

اهم وظایف و مسئولیت‌ها:

۱- بررسی روش ها و ابزارهای گوناگون اعمال نظارت و کنترل در محیط‌های کاری سایر کشورها و ارائه پیشنهادات لازم

۲- تدوین برنامه های مناسب برای نظارت بر حسن اجرای قانون کار، آیین‌نامه‌های مصوب شورای عالی حفاظت فنی و سایر مقررات مربوطه

۳- انجام بازرسی‌های مستمر یا موردی از کارگاه‌های مشمول قانون کار و ارزیابی نحوه اجرای قانون کار و سایر مقررات مربوطه

۴- بررسی نحوه اجرای مقررات ناظر بر شرایط کار به ویژه مقررات حمایتی در زمینه کارهای سخت و زیان آور و خطرناک، مدت کار، مزد، رفاه کارگران، اشتغال زنان و کارگران نوجوان و ارائه پیشنهادات اصلاحی لازم

۵- ارزیابی میزان کارآمدی مقررات حفاظت فنی با توجه به مسائل اجرایی و تحولات تکنولوژیک و ارائه پیشنهادهای اصلاحی لازم

۶- بررسی حوادث ناشی از کار در کارگاه‌های مشمول قانون کار و شناسایی مهم‌ترین علل و عوامل مؤثر در بروز و افزایش آن‌ها

۷- ارزیابی و تحلیل عمومی و آماری حوادث ناشی از کار در راستای پیش‌گیری از وقوع مجدد این‌گونه حوادث

۸- انجام اقدامات لازم برای تشکیل و فعال نمودن کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار و به کارگیری مسئولین ایمنی تأیید صلاحیت شده در کارگاه‌ها

۹- شناسایی و ابلاغ نواقص و ایرادات ایمنی و حفاظت فنی موجود در محیط کار به مسئولان کارگاه و صدور ابلاغیه برای رفع نواقص در مدت زمان مقرر

۱۰- همکاری با مراکز تحقیقاتی وزارت و ارائه پیشنهاد جهت ارتقای سطح ایمنی در کارگاه‌های کشور

۱۱- انجام امور لازم برای ایجاد هماهنگی در روش‌های بازرسی کار و ارائه طریق به مسئولان اجرایی

۱۲- تنظیم و ارائه گزارش‌های لازم به مراجع ذی‌ربط

شرایط احراز:

مشاغل کار 2

۲- مهارت‌ها

 • توانایی تعامل و برقراری ارتباط مؤثر
 • فن بیان و مذاکره
 • توانایی تنظیم گزارشات فنی و تخصصی

۳- دوره‌های آموزشی

 • مبانی نظارت فنی و بازرسی کار
 • آشنایی با قانون کار و مقررات ایمنی و حفاظت فنی
 • آشنایی با اصول و روش‌های بازرسی کار

۴- ویژگی‌های شخصیتی و رفتاریک

تفکر تحلیلی و استنباطی، دقت نظر، ریزبینی، مشارکت جویی، اعتماد به نفس، تعهد کاری، روابط عمومی قوی، عزت نفس، جسارت، خطرپذیری

۵- سایر ویژگی‌ها

 • دارا بودن سلامت جسمانی لازم برای انجام بازدیدهای میدانی
 • توانایی حضور در محیط‌های فاقد ایمنی و سلامت مناسب

عنوان شغل: کارشناس بهداشت و حفاظت فنی کار

تعریف: این شغل دربرگیرنده فعالیت‌هایی است که متصدیان آن عهده‌دار انجام مطالعه، سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت در زمینه توسعه سیستم‌های ایمنی و حفاظت فنی و بهداشتی در محیط‌های کاری به منظور تأمین، تداوم و ارتقاء ایمنی کار و حفاظت از کارگران در برابر حوادث و عوامل زیان‌آور محیط کار می‌باشند. این شغل می‌تواند حسب پست مورد تصدی متضمن سطوح مدیریتی نیز باشد.

اهم وظایف و مسئولیت‌ها

مشاغل کار 3

۲- مهارت‌ها

 • توانایی شناسایی انواع حوادث و بیماری‌های ناشی از کار
 • توانایی تنظیم گزارش های فنی و تخصصی
 • توانایی برقراری ارتباط مؤثر

۳- دوره‌های آموزشی

 • آشنایی با فنون و روش‌های تأمین ایمنی و بهداشت در انواع محیط‌های کاری (ویژه بخش‌های گوناگون صنایع همچون معدن، صنایع سنگین، نفت، گاز و پتروشیمی، فولاد، نساجی و کشاورزی)
 • آشنایی با قوانین و مقررات ملی و بین‌المللی در زمینه بهداشت و حفاظت فنی کار
 • آشنایی با انواع استانداردها و ابزارهای ایمنی و بهداشت کار

۴- ویژگی‌های شخصیتی و رفتاری

تفکر تحلیلی و استنباطی، دقت نظر، ریزبینی، تعهدکاری، مشارکت‌جویی، قاطعیت، خطرپذیری

۵- سایر ویژگی‌ها

توانایی حضور در محیط‌های آلوده و غیرایمن

عنوان شغل: کارشناس اشتغال و کاریابی

تعریف: این شغل دربرگیرنده فعالیت‌هایی است که متصدیان آن عهده‌دار انجام مطالعه، برنامه‌ریزی، اقدام و نظارت در خصوص ایجاد اشتغال پایدار و رفع انواع بیکاری در کشور، کاریابی برای جویندگان کار با رویکرد انطباق حداکثری میان شغل و شاغل، استقرار آرامش و تعادل در بازار کار داخلی و ایجاد ساز و کارهای لازم برای اعزام نیروی کار به خارج و استفاده از نیروی کار خارجی مورد نیاز در داخل کشور می‌باشند. این شغل می‌تواند حسب پست مورد تصدی متضمن سطوح مدیریتی نیز باشد.

اهم وظایف و مسئولیت‌ها:

مشاغل کار 4

۲- مهارت‌ها

 • توانایی تحلیل عوامل مؤثر در بازار کار
 • تسلط بر قانون کار و سیاست‌های کلی اشتغال (ابلاغی مقام معظم رهبری)
 • تسلط بر فنون پژوهش و جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی

۳- دوره‌های آموزشی

 • اصول و مبانی اشتغال و کاریابی
 • آینده پژوهی در حوزه تولید و اشتغال
 • آشنایی با قوانین کار و اقامت اتباع خارجی

۴- ویژگی‌های شخصیتی و رفتاری

تفکر تحلیلی و استنباطی، تفکر سیستمی، کل نگری، مشارکت جویی، خلاقیت و ابتکار، هوشمندی

عنوان شغل: کارشناس امور تعاونی

تعریف: این شغل دربرگیرنده فعالیت‌هایی است که متصدیان آن عهده‌دار انجام مطالعه، برنامه‌ریزی و اقدام در خصوص توسعه و ترویج انواع تعاونی‌ها (نظیر تعاونی‌های تولیدی، خدماتی و توزیعی) به منظور توانمندسازی و ارتقاء قابلیت‌های همکاری جمعی در سطح جامعه و بهره‌گیری از ظرفیت مشارکت‌ای گروهی برای تأمین اهداف اقتصادی و اجتماعی می‌باشند. این شغل می‌تواند حسب پست مورد تصدی متضمن سطوح مدیریتی نیز باشد.

اهم وظایف و مسئولیت‌ها:

مشاغل کار 5

۲- مهارت‌ها

 • تسلط بر روش‌های پژوهش و جمع‌آوری اطلاعات
 • توانایی تحلیل مسائل اقتصادی و فرصت ها و تهدیدهای مربوطه
 • توانایی تعامل و برقراری ارتباط مؤثر

۳- دوره‌های آموزشی

 • آشنایی با قوانین و مقررات بخش تعاونی در اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
 • آشنایی با اصول و مبانی تعاون
 • آشنایی با روش‌ها و فنون ارزیابی تعاونی‌ها

۴- ویژگی‌های شخصیتی و رفتاری

تفکر تحلیلی و استنباطی، مشارکت‌جویی، روابط عمومی قوی، تعهد کاری، دقت نظر، درستکاری، خلاقیت و ابتکار

عنوان شغل: کارشناس امور رفاه اجتماعی

تعریف: این شغل دربرگیرنده فعالیت‌هایی است که متصدیان آن عهده دار انجام مطالعه، برنامه ریزی، اقدام و نظارت در زمینه ارائه خدمات حمایتی و رفاهی به اقشار گوناگون جامعه و ارزیابی مسائل و نیازهای خاص هر گروه به منظور ریشه کن ساختن فقر و محرومیت، تأمین عدالت اجتماعی، بهبود رفاه عمومی و تقویت بنیان های اقتصادی جوامع هدف می‌باشند. این شغل می تواند حسب پست مورد تصدی متضمن سطوح مدیریتی نیز باشد.

اهم وظایف و مسئولیت‌ها:

مشاغل کار 6

۲- مهارت‌ها

 • توانایی تحلیل مسائل کلان اقتصادی و اجتماعی
 • توانایی تنظیم گزارش‌های تخصصی
 • تسلط بر روش‌های پژوهش و جمع‌آوری اطلاعات

۳- دوره‌های آموزشی

 • آشنایی با قوانین و مقررات مرتبط با حوزه رفاه اجتماعی
 • آشنایی با روش‌های مبارزه با فقر و آسیب‌های اجتماعی
 • آشنایی با فنون شناسایی جوامع هدف

۴- ویژگی‌های شخصیتی و رفتاری

تفکر تحلیلی و استنباطی، تفکر سیستمی، کل نگری، مشارکت‌جویی، تعهد کاری، خلاقیت و ابتکار

عنوان شغل: کارشناس امور اجتماعی و فرهنگی کار

تعریف: این شغل دربرگیرنده فعالیت‌هایی است که متصدیان آن عهده‌دار مطالعه، برنامه‌ریزی و نظارت در خصوص امور اجتماعی و فرهنگی مرتبط با حوزه کار اعم از گسترش فرهنگ کار و تلاش، تقویت ارزش‌های کاری مثبت و ارتقاء فرهنگ و شأن و منزلت اجتماعی کارکنان بنگاه‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات غیردولتی می‌باشند. این شغل می‌تواند حسب پست مورد تصدی متضمن سطوح مدیریتی نیز باشند.

اهم وظایف و مسئولیت‌ها:

مشاغل کار

۲- مهارت‌ها

 • تسلط بر اصول و مبانی ارزشی کشور در حوزه امور اجتماعی و فرهنگی
 • توانایی تعامل و برقراری ارتباط مؤثر
 • توانایی تحلیل مسائل فرهنگی و اجتماعی

۳- دوره‌های آموزشی

 • آشنایی با ابعاد فرهنگی و اجتماعی کار
 • آشنایی با مبانی برنامه‌ریزی فرهنگی
 • آشنایی با اصول و روش‌های آسیب‌شناسی اجتماعی

۴- ویژگی‌های شخصیتی و رفتاری

تفکر تحلیلی و استنباطی، روابط عمومی قوی، دقت نظر، خلاقیت و ابتکار، تعهد کاری

عنوان شغل: کارشناس امور ورزشی کارگران

تعریف: این شغل دربرگیرنده فعالیت‌هایی است که متصدیان آن‌ها عهده‌دار مطالعه، سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت در زمینه گسترش ورزش در جوامع کارگری به منظور تأمین سلامت روحی و جسمی کارکنان بنگاه‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات غیردولتی می‌باشند. این شغل می‌تواند حسب پست مورد تصدی متضمن سطوح مدیریتی نیز باشد.

اهم وظایف و مسئولیت‌ها:

مشاغل کار 8

۲- مهارت‌ها

 • توانایی تعامل و برقراری ارتباط مؤثر
 • تسلط بر قوانین و استانداردهای مرتبط با حوزه کار
 • تسلط بر قابلیت‌های انواع رشته‌های ورزشی

۳- دوره های آموزشی

 • آشنایی با انواع مشاغل و آسیب های شغلی
 • آشنایی با روش های تطبیق رشته های ورزشی با مشاغل گوناگون
 • آشنایی با انواع مسابقات و رویدادهای ورزشی کارگران

۴- ویژگی‌های شخصیتی و رفتاری

تفکر تحلیلی و استنباطی، روابط عمومی قوی، مشارکت‌جویی، دقت نظر، خلاقیت و ابتکار، تعهد کاری، برونگرایی

عنوان شغل: کارشناس امور اقتصادی کار و رفاه

تعریف: این شغل در برگیرنده فعالیت هایی است که متصدیان آن عهده دار انجام مطالعه، برنامه ریزی، نظارت و اقدام در خصوص امور اقتصادی مرتبط با حوزه کار و رفاه اجتماعی (اعم از اعطاء کمک های مالی و اعتباری به مراکز ذی‌ربط، جذب منابع مالی و کمک‌های داوطلبانه مردمی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های عمومی غیردولتی، ایجاد پایداری و بهره‌وری در عملکرد صندوق‌های حمایت اجتماعی، بیمه‌ای و بازنشستگی کشوری وابسته به وزارت و شرکت‌های متعلق به آ«ها) و ارزیابی ابعاد اقتصادی تصمیمات، طرح‌ها و برنامه‌های مرتبط با حوزه کار و رفاه اجتماعی در جهت بهینه‌سازی آنها می‌باشند. این شغل می‌تواند حسب پست مورد تصدی متضمن سطوح مدیریتی نیز باشد.

اهم وظایف و مسئولیت‌ها:

مشاغل کار 9

۲- مهارت‌ها

 • توانایی ارزیابی مالی و اقتصادی شرکت ها
 • توانایی تحلیل مسائل کلان مالی و اقتصادی
 • توانایی تنظیم گزارشات تخصصی در حوزه اقتصاد

۳- دوره های آموزشی

 • آشنایی با قوانین اقتصادی و مالی مرتبط با حوزه کار و رفاه اجتماعی
 • آشنایی با روش‌های شناسایی و جذب منابع سرمایه
 • آشنایی با فنون و شاخص‌های ارزیابی عملکرد صندوق‌ها

۴- ویژگی‌های شخصیتی و رفتاری

تفکر تحلیلی و استنباطی، دقت نظر، خطرپذیری، خلاقیت و ابتکار، عزت نفس، درستکاری، مشارکت جویی، رازداری

عنوان شغل: کارشناس راهبری تعاون، کار و رفاه اجتماعی

تعریف: این شغل دربرگیرنده فعالیتهایی است که متصدیان آن عهده‌دار پژوهش، سیاستگذاری، برنامه ریزی، اقدام و نظارت در زمینه افزایش اثربخشی و کارایی در برایند کلی عملکرد حوزه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی میان آنها و ساماندهی موضوعات و امور مشترک میان حوزه‌های یاد شده می‌باشند. این شغل می‌تواند حسب پست مورد تصدی متضمن سطوح مدیریتی نیز باشد.

اهم وظایف و مسئولیت‌ها:

مشاغل کار 10

۲- مهارت‌ها

 • تسلط بر قوانین و مقررات کار، تأمین اجتماعی، قانون بیمه بیکاری و قوانین بخش تعاون
 • توانایی تحلیل مسائل کلان اقتصادی و اجتماعی
 • توانایی تعامل و برقراری ارتباط مؤثر

۳- دوره‌های آموزشی

 • اصول و مبانی تفکر استراتژیک
 • آشنایی با اصول سیاستگذاری و برنامه ریزی
 • آشنایی با فنون ایجاد هماهنگی و همکاری مؤثر

۴- ویژگی‌های شخصیتی و رفتاری

تفکر تحلیلی و استنباطی، تفکر سیستمی، کل نگری، روابط عمومی قوی، خلاقیت و ابتکار، سازگاری و انعطاف‌پذیری، خودکنترلی، قاطعیت، مشارکت‌جویی، هوشمندی

۵- سایر ویژگی‌ها

دارا بودن حداقل سه سال تجربه برای تصدی پست‌های کارشناسی

تبصره: در مورد کارمندانی که حداقل هفت سال تجربه در سایر مشاغل اختصصای وزارت داشته باشند، رشته‌های تحصیلی پیش‌بینی شده در شرایط احراز سایر مشاغل اختصاصی وزارت نیز برای تصدی این شغل قابل قبول می‌باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام