مشاغل عمومی و اختصاصی دستگاه های اجرایی

مشاغل اختصاصی وزارت راه و شهرسازی

مشاغل اختصاصی وزارت راه و شهرسازی

مشاغل زیر به استناد ماده (۷۰) و ردیف‌های (۱) و (۲) بند «ب» ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان مشاغل اختصاصی وزارت راه و شهرسازی تعیین شده‌اند.

ردیف عنوان شغل
۱ کارشناس راه، ساختمان و شهرسازی
۲ کاردان راه، ساختمان و شهرسازی
۳ کارشناس معماری
۴ کاردان معماری
۵ کارشناس تحقیقات آکوستیک
۶ کارشناس امور حمل و نقل
۷ کاردان امور حمل و نقل
۸ کارشناس تحقیقات شتاب‌نگاری
۹ کارشناس مجمتع‌های خدماتی رفاهی بین‌راهی
۱۰ کارشناس امور اقتصادی و اجتماعی حمل و نقل جاده‌ای
۱۱ کارشناس امور راهداری
۱۲ کارشناس نگهداری روسازی راه
۱۳ کارشناس نگهداری ابنیه فنی راه
۱۴ کارشناس امور ماشین‌آلات و تجهیزات راه
۱۵ کارشناس امور ایمنی و حریم راه
۱۶ کارشناس نگهداری و بهره‌برداری از آزادراه‌ها

مشاغل اختصاصی وزارت راه و شهرسازی

عنوان شغل: کارشناس راه، ساختمان و شهرسازی

تعریف: این شغل دربرگیرنده پست‌های سازمانی است که متصدیان آن‌ها تحت نظارت کلی عهده‌دار انجام کلیه فعالیت‌های عمرانی و زیرساختی و کارهای فنی و مطالعاتی و برنامه‌ریزی در زمینه طراحی، اجرا و نظارت بر اجرای ساختمان‌های با اسکلت‌های فلزی و بتنی، پل‌های سنگین اعم از قوسی یا مسطح، شاهراه‌ها، شبکه‌های آبیاری، پوشش کف خیابان‌ها یا محوطه‌ها، محاسبات مربوط به مقاومت‌ها و تعیین و تشخیص اندازه‌ها و نوع روسازی، تهیه طرح و نقشه و محاسبه کلیه ساختمان‌های متداول و یا مرتفع فلزی یا بتونی یا ساختمان‌های پیچیده اعم از مسکونی، اداری، خدماتی، درمانی، ورزشی، فرهنگی، فرودگاه و… هم‌چنین کارهای مربوط به شهرسازی، مشارکت در تهیه پروژه‌های ساده و بررسی و کنترل مسائل مطروحه و طرح‌های شهرسازی مانند شبکه، ترافیک، نحوه استفاده از اراضی تأسیسات و تجهیزات شهری، مسکن، میزان گسترش محدوده شهری و نقشه‌های مربوط در رابطه با پیش‌بینی جمعیت و مسائل اقتصادی و اجتماعی می‌باشند و یا مدیریت و سرپرستی و طرح‌ریزی و هماهنگی فعالیت‌های مذکور را به عهده دارند.

عنوان شغل: کاردان راه، ساختمان و شهرسازی

تعریف: این شغل دربرگیرنده پست‌های سازمانی است که متصدیان آن‌ها تحت نظارت کلی عهده‌دار انجام وظایف فنی و اجرایی و عملی در زمینه‌های راه و ساختمان، نقشه کشی، نقشه‌برداری، نسخه‌برداری از دیاگرام‌ها می‌باشند و با کارشناسان این شغل در زمینه طرح‌ها همکاری می‌نمایند.

عنوان شغل: کارشناس معماری

تعریف: این شغل دربرگیرنده پست‌های سازمانی است که متصدیان آن‌ها تحت نظارت کلی عهده‌دار انجام فعالیت‌هایی در زمینه طراحی تولید پروژه‌های ساده و مشکل، تعیین مشخصات فنی، نظارت بر عملیات اجرای معماری کلیه ساختمان‌ها می‌باشند و در انجام این فعالیت‌ها ممکن است بر حسب پست مورد تصدی متضمن نظارت و مدیریت و سرپرستی باشند.

عنوان شغل: کاردان معماری

تعریف: این شغل دربرگیرنده پست‌های سازمانی است که متصدیان آن‌ها تحت نظارت کلی عهده‌دار انجام وظایف فنی و اجرایی و عملی در زمینه‌های معماری داخل ساختمان و ابنیه طرح‌های تغییراتی می‌باشند و با کارشناسان این شغل در تهیه و اجرای پروژه همکاری می‌نمایند.

عنوان شغل: کارشناس تحقیقات آکوستیک

تعریف: این شغل دربرگیرنده پست‌های سازمانی است که متصدیان آن انجام کارهای تحقیقاتی، مطالعاتی و انجام آزمایشات مربوط به اندازه‌گیری ضریب جذب صوتی، کیفیت عایق‌های صوتی،‌تهیه و تدوین استانداردها، ضوابط و مقررات آکوستیکی را عهده‌دار می‌باشند و انجام این فعالیت‌ها ممکن است بر حسب پست مورد تصدی متضمن نظارت و مدیریت و سرپرستی تمام یا بخشی از فعالیت‌های فوق نیز باشد.

عنوان شغل: کارشناس امور حمل و نقل

تعریف: این شغل دربرگیرنده پست‌های سازمانی است که متصدیان آن تحت نظارت کلی عهده‌دار انجام فعالیت‌هایی در زمینه حمل و نقل کالا و مسافر، تهیه و تنظیم طرح‌های ترافیک و ایمنی و حمل و نقل، بررسی و تجزیه و تحلیل و پیش‌بینی مسائل مربوط به عبور و مرور در طرح‌های جامع شهری و ارتباط آن با حمل و نقل منطقه‌ای می‌باشند. انجام این فعالیت‌ها ممکن است بر حسب پست مورد تصدی متضمن نظارت، مدیریت و یا سرپرستی باشد.

عنوان شغل: کاردان امور حمل و نقل

تعریف: این شغل دربرگیرنده پست‌های سازمانی است که متصدیان آن‌ها به انجام امور حمل و نقل که عمدتاً شامل تهیه طرح و نقشه‌های ترمینال‌های بار و مسافر و تأسیسات رفاهی و بین راهی و سایر تأسیسات و تجهیزات مورد نیاز حمل و نقل می‌باشد می‌پردازند و هم‌چنین در بررسی و تعیین نیازهای ناوگان و پشتیبانی امور حمل و نقل، تعین نرخ خدمات حمل و نقل داخلی و بین‌المللی و سایر امور مربوط به حمل و نقل همکاری می‌نمایند.

عنوان شغل: کارشناس تحقیقات شتاب‌نگاری

تعریف: این شغل دربرگیرنده پست‌های سازمانی است که متصدیان آن انجام کارهای تحقیقاتی،‌مطالعاتی و اجرایی در زمینه زمین لرزه از قبیل بزرگی و مشخصات کانون مربوط، مقایسه با رکوردهای قبلی، نصب و بازددی، کنترل و نگهداری دستگاه‌های شتاب‌نگاری زلزله و جمع‌آوری زمین‌لرزه‌ها، تنظیم و تکمیل اطلاعات شتاب‌نگاشت‌ها، انجام مطالعات ژئوفیزیکی بر روی ایستگاه‌های شتاب‌نگاری را عهده‌دار هستند و انجام این فعالیت‌ها ممکن است برحسب پست مورد تصدی متضمن نظارت و مدیریت و سرپرستی تمام یا بخشی از فعالیت‌های فوق نیز باشد.

عنوان شغل‌: کارشناس مجتمع‌های خدماتی رفاهی بین‌راهی

تعریف:

این شغل در برگیرنده پست‌های سازمانی است که متصدیان آن انجام امور مطالعاتی، برنامه‌ریزی، نظارتی و سرپرستی در زمینه گسترش و توسعه امکانات رفاهی، رونق گردشگری و فعالیت‌های اقتصادی در حاشیه جاده‌ها از طریق اختصاص تسهیلات، صدور موافقت اصولی و انجام هماهنگی‌های لازم را عهده‌دار هستند.

نمونه وظایف و مسئولیت‌ها

– مطالعه و بررسی در زمینه توسعه و ارتقا خدمات در مجتمع‌های خدماتی رفاهی بین راهی و تیرپارک ها

– تهیه دستورالعمل های لازم در زمینه مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی در احداث مجتمع‌های خدماتی رفاهی بین راهی و تیرپارک‌ها

– تهیه و تدوین استانداردها، ضوابط و دستورالعمل‌های فنی و عمومی جهت نظارت بر امر بهره‌برداری از مجتمع‌های خدماتی رفاهی بین راهی و تیرپارک ها

– بررسی کارشناسی تقاضای احداث مجتمع‌های خدماتی رفاهی و تیرپارک‌ها و شهرک‌های حمل و نقل توسط متقاضیان بخش غیردولتی

– نیازسنجی در زمینه احداث مجتمع‌ها و تیرپارک های جدید

– مشارکت در برنامه‌ریزی‌ها و طرح‌های جانمایی مجتمع‌های خدماتی رفاهی و سایر مستحدثات و حمل و نقل بین راهی

– نظارت بر نحوه نگهداری و بهره‌برداری از مجتمع‌های خدماتی رفاهی و سایر مستحدثات حمل و نقل بین راهی

– انجام اقدامات مربوط به تشکیل جلسات کمیسیون صدور موافقت اصولی

– نظارت بر انجام اقدامات مربوط به نرخ گذاری در مورد تعیین اجاره بهای غرف و فروشگاه‌های مجتمع‌های خدماتی رفاهی بین راهی و تیرپارک ها

– بررسی و پیشنهاد اعتبارات مورد نیاز در خصوص ارائه تسهیلات به سرمایه گذاران بخش غیردولتی مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی و تیرپارک ها

– بازدیدهای ادواری و موردی از مجتمع‌های خدماتی رفاهی بین راهی و تیرپارک‌ها

شرایط احراز

1- تحصیلات و معلومات: دارا بودن گواهینامه کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری و یا همتراز در یکی از رشته‌های تحصیلی: مدیریت بازرگانی، اقتصاد با کلیه گرایش‌ها، مدیریت صنعتی، مدیریت اجرایی، مهندسی صنایع با کلیه گرایش‌ها، مهندسی عمران، مهندسی عمران با گرایش‌های (ترافیک، برنامه‌ریزی حمل و نقل، راه و ترابری) و مدیریت جهانگردی

2- مهارت‌ها

– تسلط به زبان انگلیسی

– تسلط به نرم‌افزارهای تخصصی مرتبط

3- دوره‌های آموزشی

– آشنایی با اصول بازاریابی و سرمایه‌گذاری

– آشنایی با دوره‌های آموزشی مرتبط با بازاریابی و سرمایه‌گذاری

عنوان شغل: کارشناس امور اقتصادی و اجتماعی حمل و نقل جاده‌ای

تعریف:

این شغل دربرگیرنده پست‌های سازمانی است که متصدیان آن با هدف ارتقا خدمات، ارائه برنامه‌های اجرایی مؤثر و تقویت سرپرستی و مدیریت عملیاتی در فعالیت‌های مرتبط با حمل و نقل جاده‌ای، از طریق توسعه منابع اقتصادی و شناسایی مسائل اجتماعی، انجام مطالعات و بررسی‌های اقتصادی و اجتماعی را عهده‌دار می‌باشند.

نمونه وظایف و مسئولیت‌ها

– انجام مطالعات، ارزیابی و تعیین نرخ اقتصادی و شاخص‌های اقتصادی حمل و نقل جاده‌ای

– انجام مطالعات و بررسی های اجتماعی در زمینه حمل و نقل از جمله وضعیت شغلی و رفاهی رانندگان و نقش حمل و نقل در توسعه پایدار

– انجام مطالعات اجتماعی و فرهنگی در زمینه گسترش فرهنگ ایمنی در حمل و نقل

– برنامه ریزی در خصوص بهبود وضعیت خدمت رسانی به مسافرین بین شهری

– بررسی راهکارهای اقتصادی نمودن فعالیت ناوگان، افزایش درآمد شاغلین بخش و افزایش اشتغال در بخش

– بررسی‌های لازم در خصوص ارزیابی و برآورد نرخ کارمزد شرکت‌هیا مسافری

– تهیه طرح‌های توجیهی به منظور جذب سرمایه های بخش غیردولتی در حمل و نقل

– بررسی و آنالیز قیمت خدمات حمل و نقل و ارائه پیشنهادات لازم به مراجع ذیربط به منظور ایجاد فضای رقابتی و ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری در حمل و نقل

– تهیه و ارائه طرح‌های لازم جهت ارتقاء جایگاه و منزلت اجتماعی شاغلین حمل و نقل جاده ای

– اقدامات اولیه جهت گسترش امور مربوط به بیمه بخش حمل و نقل

– انجام امور مربوط به انجمن های صنفی و دست اندرکاران حمل و نقل

– بررسی اثرات تغییر قیمت سوخت در بخش حمل و نقل جاده ای و ارائه گزارشات مورد نیاز

– بررسی موضوعات اقتصادی بخش از جمله ورود شرکت‌هیا حمل و نقل به بورس، ایجاد بانک حمل و نقل و راه‌اندازی صندوق بیمه حمل و نقل

شرایط احراز

۱- تحصیلات و معلومات: دارا بودن گواهینامه کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری و یا همتراز در یکی از رشته‌های تحصیلی: مدیریت بازرگانی، اقتصاد با کلیه گرایش‌ها، علوم اجتماعی با گرایش‌های (برنامه‌ریزی، برنامه‌ریزی توسعه منطقه‌ای، پژوهشگری، جامعه شناسی، مطالعات فرهنگی و گردشگری)، مدیریت صنعتی، مدیریت اجرایی و مهندسی صنایع با کلیه گرایش‌ها

۲- مهارت‌ها

– تسلط به زبان انگلیسی

– تسلط به نرم افزارهای تخصصی مرتبط

۳- دوره‌های آموزشی

– آشنایی با اقتصاد حمل و نقل

– آشنایی با جامعه شناسی حمل و نقل

عنوان شغل: کارشناس امور راهداری

تعریف:

این شغل دربرگیرنده پست‌های سازمانی است که متصدیان آن عهده‌دار امور مطالعاتی، برنامه‌ریزی، هماهنگی، نظارت، سرپرستی و مدیریت بر انجام فعالیت‌های عمومی و همچنین مدیریت ساخت، نگهداری و توسعه ساختمان‌های راهداری، انبارهای شن و نمک

نمونه وظایف و مسئولیت‌ها

– تهیه و تدوین دستورالعمل‌های راهداری

– برنامه ریزی و کنترل اجرای دستورالعمل‌های فنی در رابطه با راهداری جاری، دوره‌ای مستمر و متناوب، اضطراری و فوریت‌های اجرایی

– انجام مطالعات لازم و برنامه ریزی در خصوص تهیه و ابلاغ دستورالعمل‌های نوین راهداری و راهداری زمستانی

– هماهنگی و نظارت در خصوص طراحی، احداث و بهسازی ساختمان‌های راهداری شامل: (راهدارخانه‌ها، انبارهای شن و نمک و آشیانه ماشین‌آلات)

– برنامه‌ریزی، نظارت و کنترل درخواست‌های شرکت‌ها، کارخانه و ارگان‌ها در خصوص تعیین حدود فواصل شهری جهت ارائه به ادارات دارایی محل مربوط

– مطالعه، برنامه‌ریزی و هماهنگی به منظور ایجاد و نظارت بر نحوه ساخت و ارائه خدمات ایستگاه‌های هواشناسی اقدامات جاده‌ای

– نظارت بر اجرای فعالیت‌های عمومی راهداری شامل نصب و به‌کارگیری علائم و تجهیزات ایمنی، روکش‌های آسفالتی، مقاوم سازی و بهسازی پل‌ها و ابنیه فنی و تجهیز و نگهاری ماشین آلات راهداری

– نظارت بر اجرای فعالیت‌های مربوط به حفظ و حریم راه‌ها، به‌کارگیری سیستم‌های روشنایی، تهویه تونل‌ها و سیستم‌های هوشمند ترافیکی

– برنامه ریزی و هماهنگی در خصوص تأمین امکانات و مایحتاج امور مرتبط با راهداری از قبیل روش های تأمین قیر جهت نگهاری راه‌های شریانی کشور

– برنامه ریزی و هماهنگی در خصوص آموزش فناوری‌های نوین امور راهداری

– هماهنگی، برنامه ریزی و کنترل تعیین حدود مرزی جغرافیایی فی مابین استان‌ها با توجه به موقعیت جغرافیایی کشور

– هماهنگی برنامه‌ریزی، کنترل و به‌روز رسانی طول راه‌ها و راه‌های هم‌سنگ

– جمع آوری و تنظیم آمار و اطلاعات امور راه‌های شریانی کشور جهت برنامه ریزی و تأمین اعتبار مور نیاز

– برآورد توزیع اعتبارات و نظارت بر نحوه عملکرد احداث و بهسازی راهدارخانه‌ها، آشیانه ماشین‌آلات و انبار شن و نمک.

شرایط احراز

۱- تحصیلات و معلومات: دارا بون گواهینامه کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری و یا همتراز در یکی از رشته‌های تحصیلی: مهندسی عمران، مهندسی عمران با گرایش‌های (راه و ترابری، برنامه‌ریزی حمل و نقل، سازه، خاک و پی، مدیریت و ساخت، زلزله)، مهندسی برق و مهندسی مکانیک

۲- مهارت‌ها

– تسلط به زبان انگلیسی

– تسلط به زبان نرم افزاهای تخصصی مرتبط

۳- دوره‌های آموزشی

– آشنایی با اصول و مبانی راهداری

– آشنایی با علائم و تجهیزات ایمنی جاده‌ای

عنوان شغل:‌ کارشناس نگهداری روسازی راه

تعریف:

این شغل دربرگیرنده پست‌های سازمانی است که متصدیان آن انجام امور مطالعاتی، بررسی‌های میدانی، برنامه‌ریزی، تصویب و سرپرستی بر طرح‌های فنی و مطالعاتی و نظارت بر عملیات اجرایی در زمینه‌های امور نگهداری، بهسازی و ترمیم راه‌های کشور و هماهنگی جهت بازدیدهای دوره‌ای و مستمر از وضعیت پروژه‌های مربوطه را عهده‌دار هستند.

نمونه وظایف و مسئولیت‌ها

– تهیه، تدوین و ابلاغ روش‌ها، ضوابط و معیارهای فنی در خصوص نحوه نگهداری، بهسازی و مرمت شبکه راه‌ها به ادارات کل استانها

– بررسی و اولویت‌بندی طرح‌های اجرایی پیشنهادی ادارات کل استان‌ها به منظور تأیید و ابلاغ به استان

– بررسی و تصویب نهایی طرح‌های مطالعاتی ادارات کل استان‌ها در خصوص نگهداری راه

– بررسی و برآورد نیازهای پروژه‌ای و اعتباری پیشنهادی ادارات کل استان‌ها به منظور تصویب و ابلاغ

– بررسی و پیشنهاد به‌کارگیری تجهیزات و فنآوری نوین در روش‌های نگهداری، تقویت و مرمت راه

– مطالعه، طراحی و پیاده سازی سامانه مدیریت نگهداری روسازی راه (PMS)

– تهیه و تدوین شاخص‌های توزیع اعتبارات ملی نگهداری راه‌ها و بازنگری آنها در صورت لزوم

– انتخاب مشاورین ذیصلاح و به‌کارگیری آنها به منظور انجام مطالعات و نظارت بر اجرای عملیات طرح‌های بهسازی و نگهداری راه

– نظارت بر اجرای طرح‌های نگهداری، بهسازی و مرمت شبکه راه‌های کشور با اولویت راه‌های شریانی

– انجام بازدیدهای میدانی به منظور نظارت بر اجرای پروژه‌های مربوطه و ارائه راهکارهای اجرایی جهت رفع مشکلات موجود

– ظرفیت‌سازی جهت به‌کارگیری پیمانکاران و مشاوران توانمند

– ایجاد پایگاه اطلاعاتی تخصصی و به‌هنگام سازی آن جهت تهیه گزارش‌های مورد نیاز فنی- تخصصی

– شرکت در جلسات تخصصی (کمیته، کمیسیون و کارگروه) در سایر واحدهای ذیصلاح برون سازمانی و تهیه گزارش‌های مورد نیاز

شرایط احراز

۱- تحصیلات و معلومات: دارا بودن گواهینامه کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری و یا همتراز در یکی از رشته‌های تحصیلی: مهندسی عمران، مهندسی عمران با گرایش‌های (راه و ترابری، برنامه‌ریزی حمل و نقل، سازه، خاک و پی، مدیریت و ساخت)

۲- مهارت‌ها

– تسلط به زبان انگلیسی

– آشنایی با نرم‌افزارهای تخصصی مرتبط

۳- دوره‌های آموزشی

– آشنایی با ضوابط و مقررات تخصصی مرتبط

– روش‌های نگهداری روسازی راه

عنوان شغل:‌ کارشناس نگهداری ابنیه فنی راه

تعریف:

این شغل دربرگیرنده پست‌های سازمانی است که متصدیان آن انجام امور مطالعاتی، بررسی‌های میدانی، برنامه‌ریزی، تصویب، سرپرستی و نظارت بر اجرای طرح‌های فنی و مطالعاتی و عملیاتی ترمیم و تعمیرات اساسی در امور نگهداری ابنیه فنی راه و هماهنگی جهت بازدیدهای دوره‌ای و مستمر از وضعیت پروژه‌های مربوطه را عهده دارند.

نمونه وظایف و مسئولیت‌ها

– تهیه، تدوین و ابلاغ روش‌ها، ضوابط و معیارهای فنی در خصوص نحوه تعمیر و نگهداری ابنیه فنی کشور به ادارات کل استان‌ها

– بررسی و اولویت‌بندی طرح‌های اجرایی پیشنهادی ادارات کل استان‌ها به منظور تأیید و ابلاغ به استان

– بررسی و تصویب نهایی طرح‌های مطالعاتی ادارات کل استان‌ها در خصوص نگهداری ابنیه فنی

– بررسی و برآورد نیازهای پروژه‌ای و اعتباری پیشنهادی اارات کل استان‌ها به منظور تصویب و ابلاغ

– بررسی و پیشنهاد به‌کارگیری تجهیزات و فناوری نوین در روش‌های نگهداری، تقویت ابنیه فنی

– مطالعه، طراحی و پیاده سازی سامانه مدیریت نگهداری پل (BMS)

– همکاری در شناسایی و اولویت بندی نقاط و مقاطع پرحادثه شبکه راه های کشور با وحدهای ذیربط

– تهیه و تدوین شاخص‌های توزیع اعتبارات ملی نگهداری ابنیه فنی و بازنگری آنها در صورت لزوم

– نظارت بر اجرای طرح‌های نگهداری و مرمت ابنیه فنی

– انجام بازدیدهای میدانی به منظور نظارت بر اجرای پروژه‌های مربوطه و ارائه راهکارهای اجرایی جهت رفع مشکلات موجود

– هماهنگی به منظور آمادگی مقابله با وقایع و حوادث غیرمترقبه (نظیر: سیل، زلزله، آتش‌سوزی و ریزش کوه) با ادارات کل استان‌ها

– ایجاد پایگاه اطلاعاتی تخصصی و به‌هنگام سازی آن جهت تهیه گزارش‌های مورد نیاز فنی- تخصصی

– شرکت در جلسات تخصصی (کمیته، کمیسیون، کارگروه) در سایر واحدهای ذی‌صلاح برون‌سازی و تهیه گزارش‌های مورد نیاز

شرایط احراز

۱- تحصیلات و معلومات: دارا بودن گواهینامه کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری و یا همتراز در یکی از رشته‌های تحصیلی: مهندسی عمران، مهندسی عمران با گرایش‌های (راه و ترابری، برنامه‌ریزی حمل و نقل، سازه، خاک و پی، مدیریت و ساخت، زلزله، آب و سازه‌های هیدرولیک)

۲- مهارت‌ها:

– تسلط به زبان انگلیسی

– آشنایی با نرم افزارهای تخصصی مرتبط

۳- دوره‌های آموزشی

– آشنایی با ضوابط و مقررات تخصصی

– آشنایی با طراحی و نگهداری پل و تونل

عنوان شغل:‌ کارشناس امور ماشین آلات و تجهیزات راه

تعریف:

این شغل دربرگیرنده پست‌های سازمانی است که متصدیان آن عهده‌دار امور مطالعاتی، بررسی‌های میدانی، برنامه‌ریزی و نظارت بر مدیریت نگهداری، تعمیرات و بهره‌برداری از ماشین‌آلات راهی و انجام هماهنگی‌های لازم در جهت توزیع و به‌کارگیری مناسب آن‌ها و هم‌چنین ناوگان و تجهیزات و محل استقرار ماشین‌الات راهداری کشور می‌باشند.

نمونه وظایف و مسئولیت‌ها

– نظارت و کنترل اجرای دستورالعمل‌های فنی در رابطه با ماشین آلات راهداری موجود کشور

– نظارت و برنامه‌ریزی در خصوص نگهداری و تعمیرات ماشین آلات به روش‌های استاندارد شرکت‌های سازنده

– برنامه‌ریزی جهت ارتقا سطح علمی و فنی در خصوص فناوری‌های نوین سرویس و نگهداری ماشین‌آلات و تجهیزات راهداری زمستانی به کارشناسان ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها

– برنامه ریزی جهت خرید، توزیع و تجهیزات ماشین‌آلات، متناسب با طول راه‌ها و شرایط اقلیمی ادارات کل

– بررسی جدیدترین و مناسب‌ترین ماشین آلات و تجهیزات راهداری زمستانی با تکنولوژی نوین و ارائه مشاوره لازم به ادارات کل استان‌ها

– برنامه‌ریزی در مورد استفاه از نرم افزارهای علمی و فنی در تهیه گزارشات نگهداری و تعمیرات دستگاه‌ها

– برنامه ریزی جهت آموزش فنآوری های نوین بهره برداری ماشین آلات به کارشناسان و رانندگان ادارات کل

– شناسایی ماشین آلات پرهزینه و فاقد کارایی، جهت تأیید فرسودگی و خارج نمودن از سیستم برابر مقررات قانونی

– شناسایی ماشین آلات قابل بازسازی و در صورت امکان، تأمین اعتبار مورد نیاز

– بررسی وضعیت موجود بهره برداری ماشین‌آلات راهداری

– بررسی فنآوری‌های نوین سامانه مدیریت ناوگان راهداری

– نظارت و برنامه ریزی جهت توسعه سامانه مدیریت ناوگان راهداری کشور به منظور کاهش سن ماشین آلات راهداری

– جمع آوری آمار و اطلاعات مورد نیاز از ادارات کل و ارائه گزارش

– برآورد و توزیع اعتبارات و نظارت بر هزینه خرید و بازسازی ماشین آلات و تجهیزات راهداری زمستانی ادارات کل استان‌های کشور

شرایط احراز

۱- تحصیلات و معلومات: دارا بودن گواهینامه کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری و یا همتراز در یکی از رشته‌های تحصیلی: مهندسی مکانیک، مهندسی مکانیک با گرایش‌های (ماشین آلات، حرارت و سیالات، طراحی جامدات، ساخت و تولید، سیستم‌های تعلیق، ترمز و فرمان، سیستم محرکه خودرو)، مهندسی برق با گرایش‌های (الکترونیک و قدرت)

۲- مهارت‌ها

– تسلط به زبان انگلیسی

– تسلط به نرم‌افزارهای تخصصی مرتبط

۳- دوره‌های آموزشی: آشنایی با کاربرد و نحوه نگهداری ماشین‌آلات و تجهیزات راهداری

عنوان شغل:‌ کارشناس امور ایمنی و حریم راه

تعریف:

این شغل دربرگیرنده پست‌های سازمانی است که متصدیان آن عهده‌دار انجام کارهای فنی، مطالعاتی، طراحی، نظارتی، برنامه‌ریزی و سرپرستی در زمینه‌های ایمنی راه، علائم و تجهیزات و تأسیسات ایمنی راه و امور مربوط به حریم راه‌ها می‌باشد.

نمونه وظایف و مسئولیت ها

– تهیه و تنظیم سیاست‌های کلان، برنامه ریزی و نظارت در زمینه راهکارهای بهبود ایمنی راه ها و حفظ و نگهداری حریم راه‌ها

– مدیریت و ساماندهی علائم و تجهیزات ایمنی راه‌ها

– مدیریت و ساماندهی سیستم‌ها و تأسیسات ایمنی راه و تونل

– مدیریت و ساماندهی حفظ و حراست از حریم راه‌های کشور

– مدیریت و کنترل نحوه دسترسی‌های کاربری‌های مجاور راه‌ها

– مدیریت زیباسازی و منظرآرایی حریم در راستای بهبود ایمنی راه‌ها

– مدیریت و ساماندهی توسعه شبکه‌های ارتباطات رادیویی و بی‌سیم

– نظارت بر اجرای برنامه ها و فعالیت های راهداری مرتبط با ایمنی جاده ای و حفظ و نگهداری حریم راه ها

– ارزیابی و تحلیل ایمنی شبکه راه ها به منظور اولویت بندی اقدامات ایمن سازی

– برنامه ریزی و مدیریت اجرای فرایند ارزیابی، بازدید و بازرسی ایمنی راه‌ها

– به‌کارگیری روش‌ها و فنون نوین در حوزه علائم، تجهیزات و تأسیسات در جهت بهبود ایمنی جاده‌ای

– بازدید ایمنی ادواری از شبکه راه‌های کشور با اولویت راه‌های شریانی و تهیه گزارش‌ها و انجام پیگیری‌های مربوط

– تهیه و تدوین، بازنگری و نظارت بر اجرای ضوابط و دستورالعمل های فنی و اجرایی مربوط به نصب علائم و تجهیزات ایمنی، ایجاد تأسیسات و سیستم های ارتباطی و مخابراتی و چگونگی نگهداری آنها

– برگزاری جلسات کمیسیون تعیین حریم راه ها جهت راه های جدیدالاحداث و تغییر حریم راه های موجود بر اساس شرایط جدید و بررسی پیشنهادهای واصله از کمیسیون‌های حریم در ادارات کل راه و شهرسازی

– بررسی و تعیین چهارچوب‌های لازم جهت انتخاب مشاورین و پیمانکاران و تولیدکنندگان ذی صلاح و شناسایی آنها در امور مرتبط با علائم و تجهیزات و تأسیسات ایمنی

– بررسی و به روزرسانی و ارائه پیشنهادهای اصلاحی در زمینه فهرست بها و مشخصات فنی و عمومی علائم، تجهیزات، تأسیسات و حریم راه‌ها

– نظارت و ارزیابی مستمر از برنامه‌ها و عملکرد ادارات کل راه و شهرسازی و فعالیت‌های واگذار شده به استان‌ها و تحلیل گزارش‌های واصله و ارائه راهکارها و پیشنهادهای مرتبط

– برنامه‌ریزی و مدیریت بانک‌های اطلاعاتی و آماری در خصوص علائم، تجهیزات و تأسیسات ایمنی و حریم راه‌های کشور

– کسب آخرین اطلاعات از اصلاحات و تغییرات در کنوانسیون بین‌المللی علائم جاده‌ای و پیگیری در جهت قانونی شدن اصلاحات و تغییرات انجام شده در کشور

– تعیین شاخص‌ها و معیارهای توزیع اعتبارات ادارات کل راه و ترابری و تخصیص آنها

– همکاری جهت طرح و تعقیب دعاوی حقوقی و کیفری مربوط به ایمنی و حفاظ حریم راه‌ها در مراجع و محاکم ذی‌صلاح و اظهارنظر در خصوص دستورالعمل‌های تنظیمی مربوط به ایمنی، حریم و تأسیسات راه‌ها

– بررسی و تصویب طرح‌های ایمنی مربوط به جانمایی علائم و تجهیزات، روشنایی، تهویه و تأسیسات، نظارت بر حسن اجرای آنها

شرایط احراز

۱- تحصیلات و معلومات: دارا بودن گواهینامه کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری و یا همتراز در یکی از رشته‌های تحصیلی: مهندسی عمران، مهندسی عمران با گرایش های (راه و ترابری، برنامه ریزی حمل و نقل، مدیریت و ساخت)، مهندسی برق با گرایش‌های (قدرت، مخابرات، کنترل و الکترونیک)، مهندسی مکانیک

۲- مهارت‌ها

– تسلط به زبان انگلیسی

– آشنایی با نرم افزارهای تخصصی مرتبط

۳- دوره های آموزشی

– آشنایی با قوانین و مقررات ایمنی و حریم راه‌ها

– اصول بازرسی ایمنی راه

عنوان شغل: کارشناس نگهداری و بهره‌برداری از آزادراه‌ها

تعریف:

این شغل دربرگیرنده پست‌های سازمانی است که متصدیان آن امور مطالعاتی، نگهداری و نظارت بر امور بهره‌برداری آزادراه‌های کشور و همچنین ارتقا کیفیت خدمات ارائه‌شده و مدیریت برگشت سرمایه و برنامه‌ریزی جهت بهسازی و هماهنگی فعالیت‌های مذکور را به عهده دارند.

نمونه وظایف و مسئولیت‌ها

– تهیه و تدوین دستورالعمل ها و آیین نامه های نحوه نگهداری آزادراه‌ها

– تهیه و تدوین روش‌های وصول عوارض تردد

– بررسی و نظارت امور اجرایی قراردادهای مشارکتی آزادراه‌ها

– بررسی و پیشنهاد روش‌های پیشرفته و فناوری‌های نوین اجرایی وصول عوارض آزادراه‌ها به مقامات ذی‌صلاح

– ظرفیت سنجی ترافیکی آزادراه‌ها

– تهیه و تدوین دستورالعمل‌ها و مقررات بهره‌برداری از آزادراه‌ها

– اخذ اطلاعات علمی مورد لزوم آزادراه‌ها و به‌هنگام سازی دستورالعمل‌ها و روش‌های اجرایی

– تهیه و تنظیم خدمات آمار و گزارش‌های دوره‌ای از آزادراه‌ها

– برنامه ریزی در مورد استفاده از نرم افزارهای علمی و فنی و تخصصی در تهیه گزارشات فنی و اقتصادی آزادراه‌ها

– شرکت در کارگروه های کارشناسی مرتبط با امور فنی و اجرایی در دوره بهره برداری از آزادراه‌ها

– نظارت فنی بر عملکرد خدمات نگهداری آزادراه‌ها

– برنامه‌ریزی و نظارت بر عملیات راهداری زمستانی آزادراه‌ها

– برنامه‌ریزی و نظارت بر بهسازی آزادراه‌ها

– نظارت بر چگونگی اخذ و هزینه نمودن تضمین حسن انجام تعهدات بهره‌برداری آزادراه‌ها

– برنامه‌ریزی و نظارت بر توسعه کمی و کیفی تأسیسات حانبی غیرخاص آزادراه‌ها (مجتمع های خدماتی رفاهی، تابلوهای تبلیغاتی)

– ایجاد هماهنگی و تعامل بین بخشی تأثیرگذار بر عملکرد آزادراه‌ها (نظیر توسعه شهری، دسترسی‌ها و تبادل‌های ترافیکی جدید)

شرایط احراز:

۱- تحصیلات و معلومات: دارا بودن گواهینامه کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری و یا همتراز در یکی از رشته‌های تحصیلی: مهندسی عمران، مهندسی عمران با گرایش‌های (راه و ترابری، برنامه ریزی حمل و نقل، سازه، خاک و پی، مدیریت و ساخت، محیط زیست)، مدیریت بازرگانی، مدیریت مالی، مدیریت صنعتی، اقتصاد با کلیه گرایش‌ها، مهندسی صنایع با کلیه گرایش‌ها و مهندسی طراحی محیط‌زیست

۲- مهارت‌ها

– تسلط بر زبان انگلیسی

– تسلط بر نرم‌افزارهای تخصصی مرتبط

۳- دوره‌های آموزشی

– آشنایی با روش‌های نگهاری آزادراه‌ها

– آشنایی با ضوابط و مقررات تخصصی مرتبط

کتابهای منبع آزمون استخدامی

1 دیدگاه

  1. جالبه اسم وزارتخانه راه و شهرسازی است اما رشته مهندسی شهرسازی در بین مشاغل این وزارتخانه جای ندارد.جای تاسف است. در صورتی که مرتبط ترین رشته به این وزارتخانه رشته مهندسی شهرسازی است. حتی شهرداری ها هم که کارشان مدیریت شهر است مهندسان شهرساز را نمی خواهند. این همه کوشش کن آخرش جایگاه شغلی نصیبت نمی شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام