مشاغل عمومی و اختصاصی دستگاه های اجرایی

آیین‌نامه تغییر گروه مستخدمین رسمی و ثابت

آیین‌نامه تغییر گروه مستخدمین رسمی و ثابت موضوع تبصره‌های ۱ و ۵ ماده ۳ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت

ماده ۱- ارتقای گروه در این آیین‌نامه عبارتست از انتصاب مستخدم به پست یا شغل مستمری که طبقه شغلی آن در گروه بالاتر قرار دارد یا بر اساس طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل به سبب احراز شرایط تجربی و یا سایر شرایط مقرر در طرح‌های مزبور در طبقه شغلی که گروه آن بالاتر است قرار گیرد.

ماده ۲- ارتقای گروه بر اساس نتایج حاصله از امتحانات و ارزشیابی مستخدم با تأیید کمیته موضوع ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل از تاریخ استحقاق خواهد بود.

تبصره ۱- امتحانات ارتقای گروه توسط دستگاه متبوع مستخدم به عمل می‌آید.

تبصره ۲- امتحانات ارتقای گروه باید مرتبط با وظایف شغل باشد و ممکن است به صورت کتبی یا شفاهی و یا ترکیبی از آنها انجام گیرد.

تبصره ۳- ضوابط مربوط به ارزشیابی موضوع این ماده توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه خواهد شد.

تبصره ۴- در مورد مستخدمین متوفی، از کار افتاده و بازنشسته در صورتی که قبل از فوت، از کارافتادگی و یا بازنشستگی واجد شرایط لازم بوده باشند با موافقت دستگاه متبوع مستخدم، ارتقای گروه آنان از تاریخ استحقاق خواهد بود.

تبصره ۵- ارتقای گروه مستخدمینی که به علت شرکت در جبهه‌های جنگ بنا به عللی با اعلام مقامات صلاحیتدار مفقودالاثر یا اسر جنگی تلقی شده یا بشوند با تصویب کمیته موضوع ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل از تاریخ استحقاق محاسبه می‌شود.

ماده ۳- در صورت ضرورت و با رضایت مستخدم می‌توان شغلی در گروه پایین‌تر به او ارجاع کرد. در این صورت مستخدم مابه‌التفاوت حقوق مبنای گروه قبلی یا گروه جدید به اضافه مجموع افزایش‌های سنواتی قبلی را با رعایت قسمت ذیل تبصره ۵ ماده ۳ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت دریافت خواهد کرد و در تعیین حقوق بازنشستگی و وظیفه مبنای محاسبه قرار می‌گیرد. در صورتی که ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ حکم گروه پایین‌تر، مستخدم عدم رضایت خود را اعلام نماید، از تاریخ اعلام آماده به خدمت خواهد شد.

تبصره- ارتقای مستخدمین موضوع این ماده که به پست یا شغل مستمری در گروه پایین‌تر منصوب می‌شوند تا بالاترین گروهی که قبلاً دارا بوده‌اند به شرط وجود پست یا شغل مستمر و دارا بودن شرایط احراز شغل، بدون گذراندن امتحان مقرر در این آیین‌نامه صورت خواهد گرفت.

ماده ۴- هر گاه برحسب ضرورت و اقتضا برای تغییر گروه بعضی از رشته‌های شغلی ضوابط خاصی با پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب شورای امور اداری و استخدامی کشور برسد، تغییر گروه متصدیان مشاغل رشته‌های شغلی مذکور تابع آن ضوابط نیز خواهد بود.

ماده ۵- از تاریخ اجرای این آیین‌نامه (۱/۱/۱۳۷۰) آیین‌نامه قبلی تغییر گروه مستخدمین رسمی مصوب ۲۰/۶/۱۳۵۳ شورای امور اداری و استخدامی کشور و اصلاحات بعدی آن لغو می‌گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام