کتاب استخدامی اداری ها
مقررات کار

آیین نامه انضباط کار

مقررات اصلاحی تعیین موارد قصور و نقض دستورالعمل ها و آیین نامه های انضباط کار در کارگاه‌ها (بخشنامه شماره ۱۰۵۲۰۰ مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۸۸ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)

مدیران کل محترم کار و امور اجتماعی سراسر کشور

به پیوست مقررات اصلاحی تعیین موارد قصور و نقض دستورالعمل ها و آیین نامه های انضباط کار در کارگاه ها، موضوع تبصره (۲) ماده (۲۷) قانون کار در (۱۰) ماده و (۱۰) تبصره که در تاریخ ۱۵/۱۰/۱۳۸۸ به تصویب مقام محترم وزارت رسیده است برای آگاهی و اجرا ارسال می گردد.

شکور ابراهیمی- مدیر کل دفتر تنظیم و نظارت بر روابط کار

تعیین موارد قصور و نقض دستورالعمل ها و آیین نامه های انضباط کار در کارگاه ها، موضوع تبصره (۲) ماده (۲۷) قانون کار

ماده ۱- آیین نامه انضباطی مجموعه مقرراتی است که در چهارچوب قانون کار و مقررات مربوط متناسب با شرایط و اوضاع و احوال کارگاه، توسط کارفرما با کسب نظر تشکل کارگری کارگاه (در صورت وجود) تهیه و توسط کمیته انضباط کار به مورد اجرا گذاشته می شود.

تبصره- مفاد آیین نامه انضباطی باید به طریق مقتضی به آگاهی کارگران کارگاه برسد.

ماده۲-هرگونه فعل یا ترک فعل که موجب نقض آیین نامه انضباطی کارگاه شود قصور نامیده می شود.

ماده۳-تشکل های کارفرمایی صرفا در ارتباط با حرفه یا صنعت خاص و در محدوده فعالیت خود میتوانند اقدام به تهیه آیین نامه انضباطی واحدی برای آن حرفه یا صنعت خاص نماینذ. آیین نامه انضباطی تهیه شده مطابق مقررات مواد (۴) و (۵) این آیین نامه پس از کسب نظر تشکل کارگری ذی ربط،حسب مورد به تایید اداره کل کار و امور اجتماعی استان یا اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار خواهد رسید.

تبصره-کارگاه های موضوع این ماده چنانچه بخواهند آیین نامه انضباطی مستقل داشته باشند،میتوانند نسبت به تهیه و تایید آن بر طبق مواد آتی این آییین نامه اقدام نمایند که در این صورت صرفا آیین نامه انضباطی اخیر برای همان کارگاه قابل اجرا خواهد بود.

ماده ۴- مرجع تایید آیین نامه انضباطی اداره کل کار و امور اجتماعی می باشد که می تواند اختبار تایید آن را به اداره کار و امور اجتماعی محل تفویض نماید.

تبصره ۱- مرجع تایید آیین نامه انضباطی موظف است حداکثر ظرف ۳۰ روز از تاریخ وصول،آیین نامه را برسی نمود و در صورت مغایرت آن با قانون کار و مقررات مرتبط،مراتب تایید را کتبا به کارفرما اعلام نماید.

تبصره ۲- در صورت مغایرت آیین نامه انضباطی با قانون کار و مقررات مرتبط، موارد به طور مشخص و با ذکر مستندات کتبا به کارفرما اعلام می‌شود. مهلت بررسی مجدد همانند تبصره (۱) خواهد بود.

تبصره ۳- در صورت بروز اختلاف بین اداره کل کار و امور اجتماعی و کارفرما،نظر اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار لازم الاتباع می باشد.

ماده ۵- کارگاه هایی که داری شعب متعدد بوده و یا اشخاص حقوقی متعدد که در مجموعه عایی نظیر سازمان مادر(هلدینگ)، شرکت مادر تخصصیی، گروه و مانند آن فعالیت دارند می توانند آیین نامه انضباطی واحدی داشته باشند.

چنانچه این کارگاه ها در سطح یک استان فعال باشند،مرجع بررسی و تایید آیین نامه انضباطی آنها اداره کل کار و امور اجتماعی در سطح بیش از یک استان اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط خواهد بود.

ماده ۶- کمیته انضباط کارمرکب از نمایندگان کارگران،سرپرستان و کارفرما بوده و تعداد،مدت و موارد خاتمه عضویت اعضا و نحوه فعالیت آن در آیین نامه انضباطی تعیین می شود.

تبصره ۱- تعداد نمایندگان کارگران و کارفرما در کمیته انضباط کار مساوی می باشد و یک نفر نیز به انتخاب سرپرستان در کمیته عضویت خواهد داشت.تصمیمات کمیته با اکثریت آرا اتخاد می‌شود.

تبصره ۲- سرپرست به کارگری اطلاق میشود که حداقل یک کارگر دیگر تحت نظر وی در کارگاه اشتغال دارد.انتخاب نماینده سرپرستان با مشارکت اکثریت مطلق آنها و یا اکثریت نسبی خواهد بود.در صورت عدم وجود سرپرست در کارگاه ،یک نفر به انتخاب نمایندگان کارفرما و کارگران به عضویت کمیته انضباطی در خواهد آمد.

ماده ۷- مرجع انتخاب نمایندگان کارگران در کمیته انضباط کار،تشکل کارگری کارگاه می باشد.

تبصره- در کارگاه هایی که فاقد تشکل کارگری باشند،نماینده کارگران در کمیته انضباطی به طور مستقیم با مشارکت اکثریت مطلق کارگاه و با اکثریت نسبی انتخاب می شود.

انتخاب حدالامکان با نظارت نمایندهاداره کار و امور اجتماعی محل انجام خواهد شد و در غیر این صورت صحت انتخاب باید به نحو مقتضی به تایید واحد کار و امور اجتماعی محل برسد.

ماده ۸- در کارگاه های موضوع ماده (۵) که به ترتیب پیش بینی شده از یک آیین نامه پیروی می نمایند،حتی الامکان هر یک از واحد ها باید به طور مجزا کمیته انضباطی داشته باشد.در صورت عدم امکان تشکیل در هر کارگاه کمیته انضباطی در سطح شهرستان یا استان (به تشخیص کارفرما) تشکیل خواهد شد.

ماده ۹- هرگاه کارگاهی فاقد کمیته انضباطی بوده و یا کمیته انضباطی ظرف مهلت تعیین شهد در آیین نامه در مورد موضوع تصمیم گیری ننماید،مراجع حل اختلاف براساس آیین نامه انضباطی همان کارگاه و سایر مقررات مربوط  رسیدگی و صدور رای می نماید.

ماده ۱۰- هرگاه قصور کارگر موجب اخراج وی شود،رعایت مفاد ماده(۲۷) قانون کار الزامی است.

تبصره- نظر مثبت کارگری موجود کارگاه در مورد اخراج باید کتبا و قبل از اخراج کارگر اخذ شود.

این آیین نامه شامل ۱۰ ماده و ۱۰ تبصره با پیشنهاد شورای عالی کار در تاریخ ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ به تصوب وزیر کار و امور اجتماعی رسید و جایگرین آیین نامه مصوب ۱۳۷۰/۲/۸ می گردد.

عبدالرضا شیخ الاسلامی- وزیر کار و امور اجتماعی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام