کتاب استخدامی اداری ها
وزارت کشور

آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی (مصوب ۱۴۰۲)

آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی (تصویب‌نامه شماره ۱۴۳۵۲۱/ت۶۱۷۵۲هـ مورخ ۱۳/۰۸/۱۴۰۲ هیئت وزیران)

وزارت کشور

هیئت وزیران در جلسه های ۱۴۰۲/۷/۵ و ۱۴۰۲/۷/۱۲ به پیشنهاد شماره ۱۲۵۵۷۰ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۹ وزارت کشور و به استناد مواد (۷۴) و (۱۱۵) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸ با اصلاحات بعدی آن، آیین نامه اجرایی قانون مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

ماده ۱- در این آیین ‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱- قانون: قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸ مجلس شورای اسلامی با اصلاحات بعدی آن.
۲- سامانه: سامانه جامع انتخابات وزارت کشور که در آن کلیه فرآیندهای انتخابات به صورت الکترونیکی انجام می‌شود.
۳- بارگذاری داده ‌ها: ارسال، دریافت، اعلام، صدور، ابلاغ و استعلام در بستر سامانه.
۴- امضای الکترونیک: هر نوع علامت منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به «داده پیام» است که برای شناسایی امضاکننده «داده پیام» مورد استفاده قرار می‌گیرد.
۵- قانون نظارت: قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی با اصلاحات بعدی آن.
۶- قانون رسیدگی: قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف مصوب ۱۳۷۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام.
۷- دستگاه‌ های اجرایی: کلیه دستگاه ‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری اعم از کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ها و بیمه های دولتی و واحدهای زیرمجموعه آنها.
۸- نهادها: کلیه سازمان ‌ها، دستگاه‌ ها و مؤسساتی که جزو دستگاه‌ های اجرایی محسوب نمی ‌شوند ولی با اجازه قانون به ‌منظور انجام وظایف و‌ خدماتی که جنبه عمومی دارد، تشکیل شده و یا می‌شود و عرفاً دارای امکانات و تسهیلاتی هستند که در حوزه اطلاع‌ رسانی و تبلیغاتی قابل استفاده می‌‌باشند.
۹- امکانات و تسهیلات: سالن‌ های اجتماعات، سالن ‌های چندمنظوره، سالن ‌های ورزشی و ورزشگاه‌ ها، محوطه‌ های مسقف یا بدون سقف که قابلیت اجتماع داشته باشند، محل‌ های مناسب جهت نصب آثار تبلیغاتی نامزدها، آگهی ‌نماهای الکترونیکی و تبلیغاتی، رسانه‌ های صوتی و تصویری، سامانه‌ های ارسال پیامک و سایر برنامه ‌ها و درگاه‌ های فضای مجازی، سکوها و سایر ظرفیت ‌های تبلیغاتی و اطلاع ‌رسانی و بهره‌ مندی از تسهیلات ‌بانکی مجاز با رعایت قوانین و مقررات مربوط و تخفیف خدمات تبلیغاتی متعلق به نهادها و دستگاه‌ های اجرایی.
۱۰- برنامه زمان بندی: جدول زمانی فرصت‌ های بهره ‌مندی از امکانات و تسهیلات.
۱۱- هیئت استانی بررسی تبلیغات: هیئت موضوع ماده (۸۱) قانون.

ماده ۲- فرمانداران و بخشداران در اجرای ماده (۳) قانون موظفند از آغاز انتخابات و پس از دریافت احکام اعضای هیئت های نظارت شورای نگهبان با دعوت از آنان موجبات نظارت کامل ایشان را در کلیه مراحل اجرایی انتخابات فراهم نمایند و کلیه صورتجلساتی که به امضای هیئت اجرایی رسیده است به امضای هیئت نـظارت مـربـوط نیـز بـرسـد و یک نسخه از هر یک از صورتجلسات تنظیمی، به هیئت مذکور تسلیم و یا ارسال شود.

ماده ۳- ستاد انتخابات استان پس از وصول اسامی هیئت نظارت استان از ستاد انتخابات کشور، ضمن اعلام اسامی نامبردگان به فرمانداری های مراکز حوزه های انتخابیه، از آنان برای تشکیل جلسه دعوت به عمل می‌آورد.

تبصره ۱- هیئت مرکزی نظارت منتخب شورای نگهبان باید یک نسخه از رونوشت احکام ناظران و بازرسان خود در استان، شهرستان و بخش را به ستاد انتخابات کشور ارسال نماید.

تبصره ۲- در استان هایی که به استناد تبصره ی ذیل ماده (۶) قانون نظارت، انـتخابـات تنـها در یـک حوزه برگزار می‌شود و هیئت نظارت استان تشکیل نمی گردد، هیئت مرکزی نظارت کلیه وظایف هیئت مذکور را به عهده خواهد داشت، در این صورت فرماندار مرکز حوزه انتخابیه در تمام مواردی که به موجب قانون مـلزم بـه مکـاتبـه و ارتـباط با هیئت نظارت استان می‌باشد با هیئت مرکزی نظارت در ارتباط خواهد بود.

ماده ۴- دعوت از نماینده شورای نگهبان در جلسات هیئت اجرایی مرکزی و اعضای هیئت نظارت شورای نگهبان در جلسات هیئت اجرایی حوزه های انتخابیه بدون حق رأی ضروری است این اقدام به منظور نظارت بر صحت اجرای قانون می‌باشد و عدم حضور آنان در جلسات و یا خودداری آنان از امضای صورتجلسات مانع از ادامه کار انتخابات نخواهد بود.

ماده ۵- چنانچه اعضای هیئت های نظارت ذی ربط نتوانند در جلسه ی هیئت اجرایی مربوط شرکت نمایند، ضمن تنظیم صورتجلسه، نماینده ای از بین خود انتخاب می‌کنند. نماینده منتخب با در دست داشتن نسخه ای از صورتجلسه تنظیمی در جلسه متشکله شرکت نموده و صورتجلسه تنظیمی را به منظور ضبط در سوابق انتخاباتی به فرماندار مرکز حوزه انتخابیه یا حوزه های فرعی تسلیم می‌نماید. امضای نماینده مزبور در ذیل صورتجلسات به منزله امضای هیئت نظارت می‌باشد.

ماده ۶- چگونگی محاسبه حق الزحمه مستخدمان دولت که در اجرای ماده (۱۳) قانون و تبصره ذیل آن و تبصره ذیل ماده (۴) قانون نظارت، از زمان صدور دستور آغاز انتخابات تا انتهای برگزاری انتخابات، با وزارت کشور، استانداری ها، فرمانداری ها، بخشداری ها، هیئت های اجرایی، شورای نگهبان و هیئت های منصوب از جانب آن همکاری می‌نمایند به شرح زیر می‌باشد:

۱- آن دسته از کارکنان دولت که در هر مرحله از انتخابات از سوی یکی از دسـتگاه ها به مراجع یاد شده تا شش ماه مأمور می‌شوند، حقـوق و مـزایـای مـاهانه خود را بر اساس بند (۷) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) قانون مذکور از دسـتگاه متبوع دریافت می‌دارند. حقوق و مزایای کارمندانی که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند، بر اساس قانون دستگاه متبوع خود محاسبه خواهد شد.

۲- میزان حق الزحمه برای آن دسته از کارکنان دولت یا نیروهای مردمی که به صورت داوطلبانه برای رأی گیری، قرائت و شمارش آراء با هیئت های اجرایی یا هیئت های نظارت بر انتخابات همکاری می‌کنند، مطابق آیین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه مجریان و ناظران انتخابات موضوع تصویب نامه شماره ۱۳۷۱۹۶ /ت۴۰۰۱۳هـ مورخ ۸ /۸ /۱۳۸۷ با اصلاحات بعدی آن خواهد بود. پرداخت هرگونه وجهی خارج از چهارچوب این بند تحت هر عنوان ممنوع است.

۳- دسـتگاه هـای مـربوطه مـوظف بـه تـأمین اعتبـار لازم و پرداخت حق الزحمه مستخدمان مشمول این ماده از محل اعتبارات مصوب مربوط می‌باشند.

۴- فرماندار یا بخشدار یا رییس هیئت نظارت می‌تواند برای قدردانی از تلاش های مجریان یا ناظران انتخابات، تقدیرنامه کتبی صادر نماید.

۵- تقدیرنامه ‌های صادرشده از سوی رؤسای هیئت‌ های نظارت استان و شهرستان از نظر برخـورداری از مزایای اداری به ترتیـب معادل تشویق‌ نامه استاندار و فرماندار می‌باشد.

تبصره- در مأموریت‌ های بیش از شش ماه، وزارت کشور موظف به پرداخت حقوق و مزایا تا انتهای دوره مأموریت است.

ماده ۷- به منظور جلوگیری از وقفه در امر انتخابات و تسریع در ارسال پیام های انتخاباتی، فرمانداران مراکز حوزه های انتخابیه موظفند متن نامه ها و مکاتبات غیرطبقه ‌بندی خود را با سریعترین وسیله ممکن به مراجع ذی ربط اعلام و بـلافاصله تأییدیه آن را دریافت نمایند.

ماده ۸- به جز مواردی که در این آیین نامه مستثنی شده است، اقدامات فرمانداران تهران و اصفهان به عنوان فرمانداران مراکز حوزه های انتخابیه اقلیت های دینی، عیناً مطابق اقدامات کلیه فرمانداران مراکز حوزه های انتخابیه خواهد بود.

ماده ۹- در صورت همزمانی دو یا چند انتخابات، تمهیدات لازم جهت اخذ رأی از رأی دهندگان به صورت همزمان و در یک شعبه صورت می‌پذیرد.

ماده ۱۰- استانداران و فرمانداران به عنوان رؤسای شورای تأمین استان و شهرستان موظفند در جلسات شورای تأمین با موضوع انتخابات به ترتیب از رؤسای دفاتر شورای نگهبان در استان و شهرستان جهت حضور در جلسات دعوت به عمل آورند. رؤسای دفاتر استانی و شهرستانی شورای نگهبان موظفند شخصاً در جلسه حضور یابند و در صورت ضرورت می‌توانند درخواست تشکیل جلسه شورای تأمین با موضوع انتخابات را به صورت مکتوب به استانداران و فرمانداران ارائه نمایند. درخواست تشکیل جلسات در شهرستان ها باید منضم به تأییدیه رییس هیئت نظارت استان باشد. رؤسای شورای تأمین موظف به تشکیل جلسه درخواستی در اسرع وقت می‌باشند.

ماده ۱۱- وزیر کشور موظف است، با رعایت ماده (۴۱) قانون، حداقل (۲۰) روز قبل از ثبت نام نهایی موضوع ماده (۵۳) قانون بـرای تعیین معتـمدان اصلی و علی البدل عضو هیئت اجرایی مرکزی، (۳۰) نـفر از شخصیت های دینی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، علمی، اقتصادی و حقوقی کشور را به عنوان معتمد مردمی به منظور تأیید صلاحیت به صورت مکتوب و رسمی به هیئت مرکزی نظارت معرفی نماید. مجموع فرآیند انتخاب معتمدین هیئت اجرایی مرکزی (۷) روز می‌باشد.

ماده ۱۲- هیئت مرکزی نظارت موظف است پس از وصول فهرست اسامی معتمدان پیشنهادی وزیر کشور، به طور کتبی نظر خود را در خـصوص تـأییـد صلاحـیت آنـان حداکثر ظرف (۲) روز به وزیر کشور اعلام نماید.

تبصره ۱- در صورت عدم تأیید صلاحیت کل یا تعدادی از معتمدان، وزیر کشور موظف است بلافاصله به تعداد دو برابر مـعتمدان تـأییـد نشـده، به صورت مکتوب افـراد واجد شـرایط دیگری را بـرای تـأمین کسری معتمدان به هیئت نظارت معرفی کند.

تبصره ۲- هیئت مرکزی نظارت موظف است حداکثر ظرف (۴۸) ساعت پس از وصول اسامی افراد جدید، در خصوص تأیید یا عدم تأیید صلاحیت معتمدان پیشنهادی به طور کتبی اعلام نظر نماید.

تبصره ۳- چنانچه پس از طی مراحل یاد شده، تعداد معتمدان تأیید شده به حداقل (۲۰) نفر برسد، وزیر کشور موظف است بلافاصله طی جلسه ای با حضور نماینده هیئت مرکزی نظارت و معتمدین برای انتخاب (۶) نفر عضو اصلی و (۳) نفر عضو علی البدل با رأی مخفی و اکثریت نسبی اقدام نماید.

ماده ۱۳- وزیر کشور به استناد ماده (۵۴) قانون حداقل (۷۰) روز قبل از شروع ثبت نام نهایی از داوطلبان، دستور شروع انتخابات را به فرمانداران و بخشداران ابلاغ می‌نماید. فرمانداران و بخشداران موظفند بلافاصله پس از دریافت دستور شروع انتخابات، وصول آن را به ستاد انتخابات کشور اعلام کنند. صدور و اعلام وصول دستور مذکور از طریق سامانه انجام خواهد شد.

ماده ۱۴- جلسات هیئت اجرایی با حضور حداقل (۸) نفر از اعضا رسمیت یافته و اخذ تصمیمات بر اساس آراء اکثریت مطلق حاضرین است و رأی ممتنع در حکم رأی مخالف می‌باشد.

ماده ۱۵- فرمانداران و بخشداران موظفند در اجرای ماده (۳۹) قانون و با رعایت تبصره های ذیـل آن، حداکثر (۴۸) ساعت پس از صدور دستور تشکیل هیئت های اجرایی، (۳۰) نـفر از شخصیت های دینی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، علمی، اقتصادی و حقوقی همان حوزه‌ انتخابیه را از بین اقشار واجد شرایط در ماده (۴۱) قانون به منظور تأیید صلاحیت به هیئت نظارت مربوط معرفی نمایند.
ماده ۱۶- هیئت های نظارت موظفند پس از وصول فهرست اسامی معتمدان پیشنهادی فرمانداران یا بخشداران، بر اساس تبصره های ذیل ماده (۳۹) قانون و با اخذ نظر مراجع ذی‌ صلاح به طور مکتوب نظر خود را در خـصوص تـأییـد صلاحـیت آنان حداکثر ظرف (۴۸) ساعت به فرماندار یا بخشدار ذی ربط اعلام نمایند.
تبصره ۱- در صورت عدم تأیید صلاحیت کل یا تعدادی از معتمدان، فرمانداران و بخشداران موظفند ظرف (۲۴) ساعت ضمن تشکیل جلسه با اعضای حقوقی هیئت اجرایی و مشورت با آنها افراد جدید را شناسایی نموده و با اخذ استعلام از مراجع ذی ‌صلاح، به تعداد دو برابر مـعتمدان تـأییـد نشـده، افـراد واجد شـرایط مذکور را بـرای تـأمین کسری معتمدان به هیئت نظارت مربوط معرفی کنند.
تبصره ۲- هیئت نظارت مربوط موظف است حداکثر ظرف (۴۸) ساعت پس از وصول اسامی افراد جدید، در خصوص تأیید یا عدم تأیید صلاحیت معتمدان پیشنهادی به طور کتبی اعلام نظر نماید.
تبصره ۳- چنانچه پس از طی مراحل یاد شده که حداکثر متجاوز از (۷) روز نخواهد بود، تعداد معتمدان تأیید شده به حداقل (۲۰) نفر برسد، فرماندار یا بخشدار موظف است بلافاصله با حضور هیئت نظارت مربوط، از معتمدین مذکور برای انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت اجرایی دعوت به عمل آورد.
تبصره ۴- چنانچه معتمدان تأیید شده بـه (۲۰) نفر نرسند و فرماندار یا بخشدار با هیئت نظارت مربوط به توافق نرسند، فرماندار یا بخشدار موظف است حداکثر در پایان روز هفتم از مهلت یک هفته ای، مراتب را با شرح ماوقع به منظور تأمین کسری معتمدان تا (۳۰) نـفر، به استاندار مربوطه اعـلام و رونـوشت آن را به هیئت نظارت استان و سـتاد انتخابات کشور ارسال نماید.
تبصره ۵- استاندار با هماهنگی هیئت نظارت استان حداکثر ظرف (۲۴) ساعت پس از اعلام فرماندار یا بخشدار، از معتمدان واجد شرایط به تعداد مورد نیاز اعلام شده توسط فرماندار یا بخشدار، برای تأمین کسری، انتخاب و بلافاصله اسامی آنان را برای دعوت از معتمدان به فرماندار و بخشدار ذی ربط اعلام می‌نماید.
ماده ۱۷- فرمانداران و بخشدارانی که انتـخابـات اقلیت های دینی را برگزار می‌نمایند، موظفند برای تعیین معتمدان هیئت اجرایی اقلیت ها از (۳۰) نفر معتمدان همان اقلیت دعوت نمایند.
ماده ۱۸- فرمانداران و بخشداران ظـرف (۴۸) ساعت از تـاریخ ارسال دعوت نامه، جلسه انتخاب معتمدان هیئت اجرایی را با حضور اعضای هیئت نظارت مربوطه تشکیل داده و پس از حضور حداقل (۲۰) نفر از معتمدان دعوت شده، رسمیت جلسه را اعلام می‌نمایند، سپس معتمدان حاضر در جلسه از بین خود (۸) نفر را به عنوان معتمدان اصلی و (۵) نفر را به عنوان معتمدان علی البدل هیئت اجرایی با رأی مخفی و اکثریت نسبی آراء انتخاب می‌نمایند.
تبصره- چنانچه معتمدان مطابق تبصره (۵) ماده (۱۶) این آیین نامه توسط استاندار انتخاب شوند، جلسه انتخاب معتمدان اصلی و علی البدل هیئت اجرایی در اسرع وقت پس از تصمیم نهایی استاندار و هیئت نظارت استان تشکیل خواهد شد.
ماده ۱۹- فرمانداران مراکز حوزه های انتخابیه موظفند بلافاصله پس از انتخاب معتمدان اصلی و علی البدل هیئت اجرایی، مراتب را از طریق سامانه به ستاد انتخابات کشور اعلام نمایند.
ماده ۲۰- فرمانداران حوزه های فرعی موظفند بلافاصله پـس از انتخاب معتمدان اصلی و علی البدل هیـئت اجرایی فرعی، مراتب را از طریق سامانه به فرماندار مرکز حوزه انتخابیه اعلام نمایند.
تبصره- بخشداران حـوزه هـای فـرعی مـوظف اند بـلافاصله پــس از انتخاب معتـمدان اصـلی و عـلی البـدل هیـأت اجرائی فرعی، مراتب را به فرماندار حوزه ی انتخابیه مربوطه، از طریق سامانه اعلام نمایند.
ماده ۲۱- در صورت تحقق شرایط مندرج در مواد (۴۳) و (۶۶) قانون، فرماندار مرکز حوزه انتخابیه موظف است ضمن اجرای وظایف قانونی، مراتب را به ستاد انتخابات استان اعلام و رونوشت آن را به ستاد انتخابات کشور و به هیئت نظارت مربوط ارسال نماید.
تبصره- فرمانداران یا بخشداران حوزه های فرعی ضمن طی مراحل مذکور مراتب را به فرماندار مرکز حوزه انتخابیه اعلام می‌کنند.
ماده ۲۲- فرمانداران و بخشداران مکلفند همزمان با وزارت کشور بلافاصله پس از اعلام ستاد انتخابات کشور، تاریخ شروع و خاتمه پیش ‌ثبت نام موضوع ماده (۵۴) قانون و شرایط قانونی لازم را با وسایل مقتضی به اطلاع کلیه اهالی حوزه انتخابیه برسانند. پیش ثبت نام از متقاضیان طی (۷) روز انجام می‌پذیرد.
تبصره ۱- پیش ثبت نام از متقاضیان از طریق درگاه واحد وزارت کشور و به صورت الکترونیکی انجام می‌پذیرد. درخواست و دریافت استعلام گواهی و مدارک متقاضیان منحصراً توسط ستاد انتخابات کشور صورت می‌پذیرد و باید یک نسخه از آن در اختیار شورای نگهبان قرار گیرد.
تبصره ۲- به استناد تبصره (۲) ماده (۵۴) قانون لازمه ثبت نام نهایی از داوطلبان اخذ شناسه پیگیری معتبر از وزارت کشور می‌باشد. بنابراین متقاضیانی که نسبت به پیش‌ ثبت نام اقدام نکرده باشند و یا گواهی تأیید مدارک آنها از طریق مراجع ذی صلاح صادر نشده باشد نمی توانند به عنوان داوطلب ثبت نام نمایند.
تبصره ۳- چنانچه در زمان پیش ثبت نام، سامانه یکپارچه وزارت کشور قطع و یا دچار اختلال گردد ستاد انتخابات کشور باید با هماهنگی هیأت مرکزی نظارت و با همکاری فرمانداران مراکز حوزه های انتخابیه قطع یا اختلال سامانه را از طریق وسایل مقتضی به اطلاع عموم برساند.
ماده ۲۳- مراجع ذی صلاح موضوع ماده (۵۴) قانون موظفند ظرف مدت یک ماه پس از پایان پیش ثبت نام نظر خود را در خصوص تأیید یا رد گواهی ها و مدارک داوطلبان به ستاد انتخابات کشور اعلام نمایند.
تبصره ۱- ستاد انتخابات کشور پس از دریافت پاسخ استعلامات در زمان تعیین شده ضمن ارسال یک نسخه از آن به شورای نگهبان، از طریق سرشماره واحد وزارت کشور نظر مراجع ذی صلاح موضوع ماده (۵۴) قانون در خصوص تأیید یا رد گواهی ها و مدارک متقاضیان را به آنها اعلام می‌دارد.
تبصره ۲- ستاد انتخابات کشور برای متقاضیانی که مدارک و گواهی آنها مورد تأیید مراجع ذی صلاح موضوع ماده (۵۴) قانون قرار گرفته است شناسه پیگیری تخصیص داده و به شماره های اعلامی آنها ارسال می‌نماید.
تبصره ۳- ستاد انتخابات کشور از طرق مقتضی از جمله پیامک و سامانه به متقاضیان تأیید نشده دلایل عدم تأیید و نام مرجعی که مدارک و گواهی های آنان را رد کرده است، اعلام می‌دارد.
تبصره ۴- عدم صدور گواهی‌ در موعد مقرر یا عدم رسیدگی به اعتراض متقاضیان مستوجب مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی برای مقام یا شخصی است که فعل یا ترک فعل، به او مستند است. این امر به منزله تأیید مدارک و گواهی متقاضی نبوده ولی مانع ثبت نام نهایی متقاضی نیز نمی باشد.
ماده ۲۴- متقاضیانی که مدارک آنها مورد تأیید مراجع ذی‌ صلاح موضوع ماده (۵۴) قانون قرار نگرفته است می‌توانند بلافاصله پس از دریافت پیامک ستاد انتخابات کشور به مدت (۷) روز اعتراض خود را در سامانه وزارت کشور ثبت نموده و حسب مورد اقدام به اصلاح مدارک و گواهی های خود نمایند.
تبصره ۱- مراجع ذی‌ صلاح موضوع ماده (۵۴) قانون، حداکثر تا (۲۴) ساعت قبل از شروع ثبت نام پاسخ اعتراض متقاضیان را به وزارت کشور اعلام نمایند.
تبصره ۲- سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است پاسخ استعلامات و اعتراض مشمولین موضوع ماده (۳۲) قانون را ظرف مدت یک ماه پس از پایان پیش ثبت نام ارسال نماید.
تبصره ۳- ملاک بندهای (۵)، (۸) و (۱۰) ماده (۳۱) قانون، زمان ثبت نام نهایی در سامانه وزارت کشور است.
ماده ۲۵- وزارت کشور موظف است بلافاصله پس از دریافت پاسخ اعتراضات از دستگاه های مربوط برای متقاضیانی که گواهی و مدارک آنها مورد تأیید قرار گرفته است شناسه پیگیری صادر نموده و با سرشماره وزارت کشور از طریق پیامک به اطلاع متقاضی برساند.
ماده ۲۶- فرمانداران و بخشداران مکلفند در اجرای ماده (۵۳) قانون بلافاصله پس از صدور دستور شروع ثبت نام توسط وزارت کشور، تاریخ شروع و خاتمه ثبت نام نهایی از داوطلبان و شرایط انتخاب شوندگان و مدارک مورد نیاز را با وسایل مقتضی به اطلاع کلیه اهالی حوزه انتخابیه برسانند. ثبت نام از داوطلبان طی (۷) روز به صورت الکترونیکی در سامانه وزارت کشور صورت می‌پذیرد و در صورت ضرورت با تشخیص ستاد انتخابات کشور، ستاد مزبور و فرمانداری های مراکز حوزه انتخابیه ثبت نام حضوری را انجام می‌دهند. ثبت نام حضوری از داوطلبان در (۷) روز از ساعت (۸) تا (۱۶) انجام می‌پذیرد و تا ساعت (۲۴) قابل تمدید است.
تبصره ۱- چنانچه در مدت زمان مجاز ثبت نام، سامانه الکترونیکی وزارت کشور دچار اختلال یا قطعی گردد ثبت نام به صورت حضوری انجام خواهد شد.
تبصره ۲- ملاک ثبت نام نهایی، دریافت شناسه رهگیری از سامانه الکترونیکی وزارت کشور می‌باشد.
ماده ۲۷- داوطلبان به هنگام ثبت نام باید گواهی معتبر و مورد تأیید بالاترین مقام نهاد یا مؤسسات مربوط مبنی بر داشتن حداقل (۵) سال سابقه فعالیت اجرایی یا آموزشی یا پژوهشی یا قضایی در یک یا همه آنها در بخش دولتی، عمومی یا غیرعمومی مذکور در بند (۹) ماده (۳۱) قانون را ارائه و ثبت نمایند.
تبصره ۱- ضوابط سوابق مذکور در هر بخش بر اساس دستورالعمل‌ های اجرایی موضوع ماده (۶۹) قانون مشخص خواهد شد.
تبصره ۲- سوابق ارائه شده توسط داوطلبان می‌تواند متوالی یا متناوب باشد و باید طی گواهی معتبر ممهور در سربرگ نهاد یا مؤسسه و شامل تاریخ ابتدا و پایان فعالیت داوطلب به همراه درج نوع همکاری باشد.
تبصره ۳- در مشاغل آزاد تأییدیه رییس صنف به عنوان بالاترین مرجع رسمی آن شغل درصورت داشتن پروانه یا مجوز قانونی از آن صنف، مورد پذیرش است.
تبصره ۴- اشخاص حقوقی صنفی یا مشاغل حرفه ای تنها برای داوطلبانی می‌توانند گواهی صادر کنند که از سوی آنها دارای پروانه یا مجوز رسمی فعالیت هستند.
تبصره ۵- ستاد انتخابات کشور و هیئت های اجرایی و نظارت، می‌توانند در مواردی که شمول ضوابط اجرای بند (۹) ماده (۳۱) قانون، مانند فعالیت مستمر و فعال مؤسسه یا نهاد، فعالیت داوطلب، شمول مؤسسه یا نهاد، صحت گواهی معتبر محل تردید باشد، موضوع را از نهادهای ذی صلاح قانونی مانند نهادهای نظارتی، اطلاعاتی، بیمه ای و مجوزدهنده استعلام کنند.
تبصره ۶- صدور و یا استفاده از گواهی خلاف واقع، حسب قوانین، موجب پیگیری قضایی علیه صادرکننده و داوطلب استفاده‌ کننده خواهد بود.
ماده ۲۸- وزارت امور خارجه موظف است ترتیبات لازم به منظور تسریع در اجرای تبصره (۴) ذیل ماده (۵۳) قانون را به نـحوی فـراهم نمایـد تـا پـرسشنامه تکمیل شده و مشخصات کامل داوطلبان در پایان هر روز به صورت دستی یا الکترونیکی به ستاد انتخابات کشور ارسال گردد.
تبصره- اسامی و مدارک داوطلبان ثبت نام شده در خارج از کشور بلافاصله پس از وصول، توسط وزارت کشور در سامانه ثبت و به فرماندار مرکز حوزه ی انتخابیه مربوط ارسال خواهد شد.
ماده ۲۹- فرمانداران مراکز حوزه های انتخابیه موظفند حسب مورد با تشخیص ستاد انتخابات کشور در مدت تعیین شده نسبت به پذیرش پرسشنامه اعلام داوطلبی و ثبت در سامانه اقدام نمایند.
ماده ۳۰- ستاد انتخابات کشور موظف است روزانه مشخصات کامل داوطلبان را از طریق سامانه به هیئت مرکزی نظارت ارسال نماید.
ماده ۳۱- وزارت کشور و شورای نگهبان به‌ منظور بررسی سوابق داوطلبان در رابطه با شرایط مندرج در این قانون، روزانه اطلاعات کامل ثبت ‌نام داوطلبان را حسب مورد به مراجع ذی ‌صلاح از جمله وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان ثبت احوال کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) و قوه قضاییه ارسال می‌‌کنند. مراجع مزبور مکلفند ظرف مهلت (۱۰) روز نسبت به ارسال پاسخ در خصوص هر یک از افراد اعلام ‌شده به صورت مکتوب و مستدل به ‌همراه اسناد و مدارک اقدام نمایند. پاسخ مراجع مزبور باید تنها ناظر به وجود سوابق درخصوص شرایط مذکور در قانون باشد.
تبصره ۱- مهلت بررسی و ارسال پاسخ استعلامات از مراجع ذی صلاح از جمله مراجع پنج گانه مذکور در ماده (۵۸) قانون (۱۰) روز از تاریخ ارسال هر استعلام می‌باشد و عدم پاسخ مراجع مذکور در مهلت تعیین شده یا پاسخ غیرمستند یا خلاف واقع، جرم است و مرتکب محکوم به انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال می‌شود.
تبصره ۲- عدم پاسخ مراجع ذی ‌صلاح موضوع ماده (۵۸) قانون در مدت زمان قانونی به منزله عدم وجود سابقه داوطلب در آن مرجع تلقی می‌گردد. لذا دستگاه های استعلامی موظفند در صورت عدم وجود سابقه داوطلب در پاسخ استعلام به این موضوع تصریح نمایند.
ماده ۳۲- دلایل و مدارک معتبر مربوط به غیرقانونی بودن احزاب، سازمان ها و گروه های موضوع بند (۳) ماده (۳۳) قانون، باید توسط مقامات صالحه به مراجع اجرایی و نظارتی ارسال شود.
ماده ۳۳- فرمانداران مراکز حوزه های انتخابیه موظفند پس از پایان مهلت ثبت نام، با دعوت از اعضای هیئت های اجرایی و نظارت مرکز حوزه انتخابیه به منظور رسیدگی به صلاحیت داوطلبان، تشکیل جلسه داده و با توجه به نتایج به دست آمده از بررسی های لازم در محل و با استفاده از نتایج اعلام شده توسط وزارت کشور، نامزدهای واجد شرایط را حداکثر ظرف مدت (۱۵) روز تعیین و مراتب را صورتجلسه و ضمن درج در سامانه، نتایج را به هیئت های نظارت اعلام نمایند.
تبصره ۱- به منظور جلوگیری از وقفـه در امـر رسیـدگی بـه صلاحیت داوطلبان و اتمام کار در مـوعـد مـقرر، ضروری است هیئت های اجرایی از روز اول ثبت نام، مـقدمات این کار را فراهم نمایند.
تبصره ۲- چنانچه هیئت اجرایی بعضی از داوطلبان را بر اساس نتایج به دست آمده از بررسی های لازم در محل و با استفاده از نتایج اعلام شده توسط وزارت کشور و با رعایت شرایط مقرر در مواد (۳۱)، (۳۲) و (۳۳) قانون، واجد صلاحیت نداند و در نتیجه، صلاحیت آنان را تأیید یا احراز نکند، موظف است مراتب را با ذکر اسناد و مدارک مذکور و اشاره به مواد قانونی و بندها و تبصره های آنها در صورتجلسه درج نماید.
تبصره ۳- عدم تأیید یا عدم احراز صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی در مورد شرط اعتقاد و التزام عملی به اسلام و التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران باید مستند به قانون و بر اساس مدارک و اسناد معتبر باشد که توسط مراکز مسئول قانونی به مراجع اجرایی و نظارتی ارسال شده است.
تبصره ۴- مناط ابراز وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصل مترقی ولایت مطـلقه فقـیه، اظهار، اعلام یا هر طریق دیگری است که به صورت مستند توسط داوطلب اظهار شده باشد.
ماده ۳۴- فرمانداران مراکز حوزه های انتخابیه موظفند بلافاصله پس از دریافت صورتجلسه رسیدگی بـه صلاحـیت داوطلـبان، ضمن ثبت صـورتجلسه مذکـور در سامانه، نـتیجـه آن را بـه هیأت نـظارت استان و ستاد انتخابات کشور اعلام نمایند.
ماده ۳۵ ـ فرمانداران مراکز حوزه های انتخابیه مکلف اند عدم تایید یا عدم احراز صلاحیت داوطلبان را ظرف مدت (۴۸) ساعت با ذکر مواد قانونی مورد استناد، به صورت کتبی و محرمانه به داوطلب ذی ربط ابلاغ نمایند. در صورت درخواست داوطلب، باید دلایل و مدارک عدم تأیید یا عدم احراز صلاحیت وی نیز توسط مرجع رسیدگی کننده با لحاظ قانون رسیدگی به اطلاع وی رسانده شود. دلایل عدم تأیید یا عدم احراز صلاحیت داوطلب در تمامی مراحل بررسی صلاحیت فقط به شخص داوطلب اعلام می‌شود.
ماده ۳۶- داوطلبانی که صلاحیتشان در هیئت اجرایی تأیید یا احراز نشده است می‌توانند به استناد تبصره ذیل ماده (۶۱) قانون ظرف مدت (۴) روز از ابلاغ مراتب عدم تأیید یا عدم احراز صلاحیت، شکایت خود را مستدلاً به هیئت نظارت استان اعلام نمایند و در صورت تمایل، حسب قانون رسیدگی، توضیـحات و دفـاعیات خـود را حضوری به سمع اعضای هیئت نظارت استـان یا کارشناسان آن برسانند و هـیئت های نظارت مـوظف به رسیدگی می‌باشند.
ماده ۳۷- هیئت نظارت استان در اجرای ماده (۶۲) قانون، تحت نظارت هیئت مرکزی نظارت ظرف مدت (۵۰) روز مکلف به بررسی صلاحیت تمامی داوطلبان و رسیدگی به شکایات دریافتی از داوطلبان تأیید یا احراز صلاحیت نشده در هیئت اجرایی می‌باشد و نتیجه را صورتجلسه می‌نماید.
تبصره ۱- چنانچه هیئت نظارت استان پیشنهاد عدم تأیید یا عدم احراز صلاحیت بعضی از داوطلبان را داشته باشد که از نظر هیئت اجرایی واجد صـلاحیت های قانونی شناخته شده بودند، مکلف است علت عدم تأیید یا عدم احراز صلاحیت را با ذکر مواد قانونی مورد استناد و دلایل و مدارک مربوط، با رعایت قانون رسیدگی، در صورتجلسه درج نماید.
تبصره ۲- هیئت نظارت استان به منظور تسریع در کار می‌تواند بلافاصله پس از دریافت صورتجلسات از حوزه های انتخابیه مربوط، مقدمات رسیدگی به صلاحیت داوطلبان را آغاز نماید.
تبصره ۳- هیئت نظارت استان موظف است بلافاصله نتایج رسیدگی به شکایات داوطلبان تأیید یا احراز صلاحیت نشده و همچنین اظهار نظر خود در خـصوص داوطلبانی که توسط هیئت اجرایی واجد شرایط قانونی تشخیص داده شده اند را با رعایت قانون رسیدگی به هیئت مرکزی نظارت ارسال نماید.
ماده ۳۸- هیئت نظارت استان بلافاصله پس از اعلام مراتب به هیئت مرکزی نظارت، موظف است در خـصوص دریافت نظریه هیئت مرکزی نظارت، پیگیری های لازم را به عمل آورد و پس از کسب نظریه هیئت مرکزی نظارت، مراتب را در اجرای بند (الف) ماده (۶۳) قانون صورتجلسه کرده و بلافاصله یک نسخه آن را به فرماندار مرکز حوزه انـتخابیه ذی ربط ارسال نماید.
تبصره- هیئت نظارت استان باید به گونه ای برنامه ریزی و اقدام نماید که حداکثر تا پایان مهلت (۵۰) روزه، به شکایات داوطلبانی که صلاحیتشان در هیئت اجرایی تأیید یا احراز نشده است رسیدگی نماید.
ماده ۳۹- فرمانداران مراکز حوزه های انتخابیه موظفند حداکثر ظرف مدت (۴۸) ساعت پس از وصول صورتجلسه رسیدگی به شکایات داوطلبانی که صلاحیتشان در هیـئت اجـرایی تأیید یا احراز نشـده اسـت و همچنین اظهار نظر در خصوص سایر داوطـلبان از هیئت نظارت استان، ابتدا مراتب عدم تأیید یا عدم احراز صلاحیت داوطلبان را با ذکر مواد قانـونی مـورد استـناد و دلایـل و مدارک مربوط با لحاظ قانون رسیدگی به داوطلـبان ذی ربـط ابـلاغ و مـتن صـورتجلـسه مـذکـور را پس از ثبت در سامانه، بـه فرمانداران مراکز حوزه ‌های انتخابیه ارسال نمایند. تأیید صلاحیت نیز به داوطلبان ذی ربط ابلاغ خواهد شد.
ماده ۴۰- کلیه داوطلبانی که صلاحیتشان تأیید یا احراز نشده، در اجرای بند (ب) ماده (۶۳) قانون می‌توانند اعتراض خود را ظرف (۷۲) ساعت پس از ابلاغ مراتب عدم تأیید یا عدم احراز صلاحیت، به شورای نگهبان به صورت مستقیم یا از طریق هیئت نظارت استان اعلام نمایند. مدت زمان رسیدگی به شکایات داوطلبان در شورای نگهبان (۳۰) روز می‌باشد.
تبصره- داوطلبانی که صلاحیت آنان در هیئت اجرایی تأیید شده است ولی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات بر اساس شرایط قانونی و مستند به دلایل و مدارک معتبر و با توجه به قانون رسیدگی، صلاحیت ایشان را تأیید یا احراز نکرده است، می‌توانند با رعایت تبصره (۱) ماده (۶۴) قانون، علاوه بر اعتراض کتبی، به طور حضوری توضیحات و دفاعیات خود را به اعضای شورای نگهبان نیز ارایه نمایند.
ماده ۴۱- ستاد انتخابات کشور موظف است پس از دریافت نظریه شورای نگهبان در خصوص صلاحیت کلیه داوطلبان سراسر کشور، حداکثر ظرف مدت (۲۴) ساعت مراتب را حسب مورد به هر یک از مراکز حوزه های انتخابیه ذی ربط ابلاغ نماید.
تبصره ۱- چنانچه نظر شورای نگهبان مبنی بر عدم تأیید یا عدم احراز صلاحیت داوطلبانی باشد که صلاحیت ایشان در مراحل قبلی (در هیئت اجرایی و هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات) تأیید شده است، مراتب عدم تأیید یا عدم احراز صلاحیت با ذکر مواد قانونی مورد استناد و با توجه به قانون رسیدگی، از طریق هیئت نظارت استان بـه ستـاد انتخابات کشور اعـلام می‌گردد تا ستاد انتخابات کشور از طریق فرماندار مرکز حوزه انتخابیه، مراتب را به داوطلب ذی ربط ابلاغ نماید.
تبصره ۲- داوطلبان مشمول تبصره (۱) این ماده می‌توانند حداکثر ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ مراتب عدم تأیید یا عدم احراز صلاحیت، از شورای نگهبان با ادای توضیحات و دفاعیات لازم با رعایت تبصره (۱) ماده (۶۴) قانون، از طریق هیئت نظارت استان درخواست رسیدگی مجدد نمایند.
تبصره ۳- شورای نگهبان ظرف حداکثر (۷) روز از دریافت هر یک از درخواست های رسیدگی مجدد به عدم تأیید یا عدم احراز صلاحیت داوطلبان، به درخواست رسیدگی و نتیجه را به ستاد انتخابات کشور اعلام می‌نماید.
ماده ۴۲- فرمانداران مراکز حوزه های انتخابیه موظفند پیرو ارسال نتایج از شورای نگهبان به ستاد انتخابات کشور، پیرامون موضوع بند (ج) ماده (۶۳) قانون ضمن ابلاغ نتایج اخذ شده، حداکثر ظرف مدت (۲۴) ساعت آگهی اسامی نامزدهای تأیید شده توسط هیئت مـرکزی نـظارت و یـا شـورای نگهـبان را در سـراسر حـوزه انتخابیـه منتشر نمایند.
تبصره ۱- فرمانداران مراکز حوزه های انتخابیه موظفند بلافاصله پس از انتشار آگهی اسامی نامزدهای انتخاباتی، نسخه ای از آن را در سامانه ثبت نمایند.
تبصره ۲- در اجرای تبصره (۳) ذیل ماده (۲۳) قانون برای جلوگیری از تضییع حقوق داوطلبان نمایندگی، چنانچه به تشخیص هیئت اجرایی یا هیئت نظارت مرکز حوزه انتخابیه، نامزدی در حـوزه انتـخابـیه بـرای عامه مردم ناشناخـته و گمـنام باشد ولی نام خانوادگی و یا نام و نام خانوادگی او مشابه نام خانوادگی و یا نام و نام خانوادگی یکی از داوطلبان سرشناس و معروف آن حوزه باشد، هیئت های اجرایی و نظارت مربوطه موظفند با هماهنگی یکدیگر مشخصه ای را برای وی تـعیین و مـراتب را بـرای قید در تـبلیغات انتخـابـاتی بـه داوطلـب مزبور و درج در آگهـی انتشار اسـامی نامزدها به فرماندار مرکز حوزه انتخابیه اعلام نمایند.
تبصره ۳- چنانچه داوطلب به غیر از «نام و نام خانوادگی مندرج در شناسنامه» به نام دیگری نـیز مـشهور بـاشد کـه آن را در پـرسشـنامـه اعلام داوطلـبی قید کرده است و مورد تأیید هیئت اجرایی نیز باشد، فرماندار مرکز حوزه انتخابیه موظف است یک نام دیگر از داوطلب را نیز به عنوان اشتهار در آگهی اسامی نامزدها قید نماید. ملاک احتساب رأی به هر یک از نامزدها، نام خانوادگی یا اشتهار آنان که در آگهی اسامی نامزدها آمده است، می‌باشد و در صورت تشابه اسمی، تبصره (۳) ذیل ماده (۲۳) قانون اجرا خواهد شد.
ماده ۴۳- فرمانداران تهران و اصفهان موظفند پس از دریافت نظریه شورای نگهبان در خصوص صلاحیت داوطلبان اقلیت های دینی از وزارت کـشور، ضـمن ابـلاغ نظر شورای نگهبان درخصوص عدم تأیید یا عدم احراز صلاحیت به داوطلبان ذی ربط حداکثر ظرف مدت (۲۴) ساعت آگهی اسامی کلیه نامزدهای انتخاباتی اقلیت های دینی تأیید شده توسط هیئت مرکزی نظارت و یا شورای نگهبان را به تفکیک هر یک از اقلیت های دینی در مرکز حوزه انتخابیه منتشر نمایند و سپس بـه منظور جلوگیری از وقفه در انتشار آگهی در حوزه های فرعی، اسامی نامزدهای انتخابات را از طریق سامانه به فرمانداری ها و بخشداری های حوزه های فرعی انتخابات اقلیت های دینی اعلام کنند تا فرمانداران و بخشداران مذکور رأساً و به طور جداگانه برای هر یک از اقلیت های دینی، نسبت به چاپ و انتشار آگهی اقدام نمایند.
ماده ۴۴- هر یک از داوطلبان نمایندگی مجلس می‌تواند در هر مرحله از فرایند انتخابات و تا حداکثر (۷۲ ساعت) قبل از ساعت شروع اخذ رأی از طریق سامانه الکترونیکی وزارت کشور انصراف خود را ثبت نماید. ستاد انتخابات کشور موظف است مراتب انصراف داوطلب را سریعاً به هیئت مرکزی نـظارت و فرماندار مرکز حوزه انتخابیه اعلام دارد.
تبصره- عدول از انصراف پذیرفته نیست و نام داوطلب از آگهی اسامی نامزدها حذف می‌گردد.
ماده ۴۵- از زمان ثبت نام داوطلبان تا هنگام شروع تبلیغات رسمی، انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی تحت عنوان نامزد نمایندگی مجلس ممنوع می‌باشد.
ماده ۴۶- چنانچه نامزدهای انتخاباتی بخواهند در آثار تبلیغاتی خود از اعلام نظر، نام، تصویر یا نماد شخصیت ها، مقامات، اشخاص حقیقی و حقوقی (به استثنای مقامات مشمول ماده (۷۵) قانون)، احزاب و گروه ها در تأیید خود استفاده کنند، لازم است اعلام رضایت کتبی و امضاشده ایشان تسلیم هیئت استانی بررسی تبلیغات شده باشد.
تبصره ۱- اعلام نظر شخصیت‌ ها به شرطی مجاز است که بدون ذکر عنوان و مسئولیت آنها باشد.
تبصره ۲- استفاده از نظر یا تصویر مدیران و مقامات موضوع ماده (۷۵) قانون که قبلاً جنبه عمومی پیدا کرده است بلامانع می‌باشد. تشخیص این امر بر عهده هیئت استانی بررسی تبلیغات می‌باشد.
ماده ۴۷- پس از اعلام رسمی حمایت گروه هـا و مـجامع و اقـشار مختلـف بـه نامـزد مورد نظر، وی می‌تواند حمایت آنان را در آثار تبلیغاتی مجاز خود درج و منتشر نماید.
ماده ۴۸- نصب هرگونه تابلو که نشان دهنده مکان ستاد تبلیغات انتخاباتی نامزدها باشد، بلامانع است.
تبصره- نامزدها می‌توانند همزمان ستاد تبلیغات بانوان به صورت متناظر تشکیل دهند. مکان این ستاد می‌تواند در داخل یا خارج از ساختمان ستاد اصلی و فرعی باشد.
ماده ۴۹- کلیه آثار تبلیغاتی نامزدها و طرفداران آنها اعم از کاغذی، پارچه ای، مقوایی، فلزی یا هر جنس دیگر حداکثر در اندازه (۷۰ *۱۰۰) سانتیمتر مجاز می‌باشد.
ماده ۵۰- نصب هرگونه آثار تبلیغاتی به صورت شعار نوشته (پلاکارد) توسط اقشار، گروه ها، احزاب و جمعیت ها به شرطی مجاز است که فقط در جهت تبلیغات عمومی و ترویجی مشارکت در انتخابات و تشویق و ترغیب شرکت مردم در انتخابات باشد و ذکری از اسامی نامزد یا نامزدهای خاصی نداشته باشد.
ماده ۵۱- نامزدهای انتخاباتی می‌توانند با استفاده از آثار تبلیغاتی مجاز به صورت مشترک نیز تبلیغات انتخاباتی داشته باشند.
ماده ۵۲- نامزدها می‌‌توانند در محل ستاد تبلیغاتی خود در صورت تأیید هیئت استانی بررسی تبلیغات و دیگر محل ‌های تأیید شده توسط این هیئت سخنرانی عمومی و تجمع قانونی داشته باشند.
تبصره- نصب و استفاده از بلندگو صرفاً در محل ستاد تبلیغاتی نامزدها و محل سخنرانی ایشان مجاز است. استفاده از بلندگو در خارج از محیط سخنرانی و ستاد تبلیغاتی ممنوع می‌باشد.
ماده ۵۳- هر نامزد انتخاباتی می‌تواند یک ستاد تبلیغاتی به صورت تارنمای مجازی داشته باشد. نامزدها باید ضمن رعایت مفاد دستورالعمل فعالیت های تبلیغی انتخابات در فضای مجازی، نشانی و مشخصات درگاه و مسئول آن را به هیئت استانی بررسی تبلیغات و فرماندار مرکز حوزه انتخابیه اعلام نموده و پیوند (لینک) آن را در سامانه معرفی شده توسط ستاد انتخابات کشور ثبت نمایند.
تبصره ۱- آدرس سایر پیام رسان های مجاز و برنامک های قانونی باید در درگاه معرفی شده توسط نامزد ثبت گردد.
تبصره ۲- مسئولیت بررسی و تأیید تارنما، پیام ‌رسان ها و برنامک های معرفی شده از سوی نامزدها، با هیئت استانی بررسی تبلیغات است و این هیئت موظف است ایرادات را در اسرع وقت به اطلاع نامزد برساند.
ماده ۵۴- در اجرای ماده (۷۸) قانون، الزامات تبلیغات باید توسط نامزد به مسئولان ستاد تبلیغات اعلام شود. در صورت ارتکاب جرائم انتخاباتی در ستادها علاوه بر مجازات مرتکب، نامزد نیز برای جرائم انتخاباتی ارتکابی در ستاد اصلی و مجازی و همچنین مسئول ستاد برای جرائم خاص انتخاباتی ارتکابی در ستادهای فرعی و درگاه های دیگر، به مجازات درجه هفت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.
ماده ۵۵- صرفاً احزاب و جبهه های دارای مجوز از کمیسیون موضوع ماده (۱۰) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی مصوب ۱۳۹۴، پس از تأیید صلاحیت داوطلبان، می‌‌توانند با رعایت شرایط زیر و ماده (۸) قانون، فهرست انتخاباتی ارائه نمایند:
۱- دبیر کل یا مقامات مسئول احزاب و جبهه ها موظفند قبل از ارائه فهرست انتخاباتی، موافقت کتبی نامزد را اخذ و طی معرفی نامه ای رسمی با مهر و امضای دبیر کل حزب یا جبهه به ستاد انتخابات کشور یا فرمانداری ها ارائه نمایند.
۲- فهرست های انتخاباتی هر حوزه انتخابیه باید مجزا باشد و پیش از انتشار به منظور تأیید باید به صورت رسمی و مکتوب توسط دبیر کل کشوری یا نماینده قانونی ایشان جهت تأیید در اختیار ستاد انتخابات کشور و در استان توسط دبیر کل احزاب استانی یا نماینده قانونی ایشان در اختیار فرمانداری ها قرار گیرد.
۳- عنوان انتخاباتی باید بر اساس عنوان احزاب و جبهه های ارائه کننده فهرست باشد و انتخاب عنوان متفاوت مستلزم درخواست و تأیید کتبی کمیسیون موضوع ماده (۱۰) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی می‌باشد.
۴- شعارهای انتخاباتی درج شده در فهرست های انتخاباتی احزاب و جبهه ‌های سیاسی در هر حوزه انتخابیه می‌تواند متفاوت با حوزه های دیگر باشد.
ماده ۵۶- اعلام رسانه ای انصراف نامزدها پس از طی مراحل مذکور در ماده (۵۶) قانون و تأیید هیئت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه مجاز است.
ماده ۵۷- استانداران موظفند بر اساس ماده (۸۱) قانون، (۷) روز پس از پایان ثبت نام از داوطلبان، با دستور وزیر کشور، هیئت استانی بررسی تبلیغات انتخاباتی را به ریاست خود زیر نظر هیئت اجرایی مرکزی و به ترتیب ذکرشده در ماده فوق الذکر و بندها و تبصره های ذیل آن تشکیل دهند.
تبصره ۱- استانداران مکلفند ضمن دعوت مکتوب و رسمی از اعضای ذکر شده در ماده (۸۱) قانون، از نماینده هیئت نظارت استان نیز جهت شرکت در جلسات دعوت به عمل آورند. حضور نماینده هیئت نظارت استان بدون حق رأی است و به منظور نظارت بر عملکرد و رعایت قوانین تبلیغات انتخابات در هیئت استانی بررسی تبلیغات می‌باشد. عدم حضور نماینده هیئت نظارت استان مانع ادامه کار و تشکیل جلسات هیئت مذکور نمی باشد.
تبصره ۲- جلسات هیئت استانی بررسی تبلیغات با حضور حداقل (۵) نفر از اعضای دارای حق رأی رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با رأی حداقل (۴) نفر معتبر است.
ماده ۵۸- هر نامزد می‌تواند یک ستاد اصلی در حوزه انتخابیه داشته باشد. همچنین در هر شهر یا روستا یا منطقه شهرداری حوزه انتخابیه می‌تواند فقط یک ستاد انتخابات به عنوان ستاد فرعی داشته باشد.
ماده ۵۹- نـامزدهـای نـمایندگی موظفند مسئولین ستادهای تبلیغات و طرفداران خـود را بـه نحو مقتضی نسبت به مفاد ماده (۸۲) قانون و تبصره های آن توجیه نموده و نسبت به رعایت مرّ قانون تأکید نمایند.
ماده ۶۰- فرمانداری ها و بخشداری ها مکلفند با استفاده از امکانات محلی، مکان های مناسبی را برای الصاق و یا ارائه آثار تبلیغاتی نامزدها تعیین کنند.
تبصره- نصب تبلیغات صرفاً در مکان های مشخص شده توسط فرمانداری ها و بخشداری ها ( اعم از امکانات دستگاه های اجرایی، شهرداری ها و دهیاری ها) مجاز است و هیئت استانی بررسی تبلیغات ناظر بر این مسأله است.
ماده ۶۱- کلیه نهادها و دستگاه‌ های اجرایی از جمله سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شهرداری ‌ها و دهیاری ‌های سراسر کشور مکلفند یک ماه قبل از شروع دوره مجاز فعالیت تبلیغات انتخاباتی نامزدها (موضوع ماده (۷۰) قانون)، فهرست و مشخصات کامل امکانات و تسهیلات و برنامه زمان بندی ارائه آنها و همچنین هزینه استفاده از آنها را نزد هیئت استانی بررسی تبلیغات مربوط ارسال نمایند.
تبصره ۱- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و زیرمجموعه‌ های استانی و شهرستانی آن می‌توانند بستر استفاده نامزدها از شبکه‌ های رادیویی، تلویزیونی و مجازی متعلق به خود را در قالب‌ های مختلف اعم از زیرنویس، برنامه‌ های تلویزیونی، برنامه ‌های رادیویی، رادیونما، بسترهای مجازی و غیره، با رعایت اصل برابری فرصت تبلیغاتی و عدالت انتخاباتی فراهم نمایند و برنامه زمان بندی آن را در اختیار هیئت استانی بررسی تبلیغات قرار دهند.
تبصره ۲- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداقل یک ماه پیش از آغاز تبلیغات انتخاباتی، ضوابط فنی و محتوایی تولید و پخش آثار و تبلیغات انتخاباتی با استفاده از آن سازمان را از طریق هیئت استانی بررسی تبلیغات در اختیار نامزدها و مراجع ذیربط قرار دهد. ضوابط فنی و محتوایی باید به تأیید هیئت اجرایی مرکزی برسد. نظارت بر حسن اجرای ضوابط قانونی مربوط بر عهده سازمان یاد شده است.
تبصره ۳- شهرداری ‌ها و دهیاری‌ های سراسر کشور (در صورت امکان) مکلفند نسبت به ارائه امکانات خود شامل سالن‌ های سینما، تئاتر، پردیس ‌ها، فرهنگسراها و نظایر آن و همچنین جایگاه‌ های نصب اقلام تبلیغاتی نامزدها با رعایت مساوات و عدالت انتخاباتی زیر نظر هیئت استانی بررسی تبلیغات از طریق هیئت‌ های اجرایی شهرستان اقدام کنند.
تبصره ۴- استفاده از امکانات و تسهیلات از سوی نامزدها منوط به امکان رعایت برابری و عدالت انتخاباتی در بهره‌ برداری از این موارد به تشخیص هیئت استانی بررسی تبلیغات می‌‌باشد.
تبصره ۵- استفاده از امکانات و تسهیلات با لحاظ مقررات طبقه بندی امنیتی در موارد مرتبط نظیر استفاده از درگاه ها و سکوهای فضای مجازی دستگاه ها، انجام خواهد شد.
ماده ۶۲- هیئت ‌های استانی بررسی تبلیغات مکلفند حداقل سه هفته قبل از آغاز دوره مجاز فعالیت تبلیغات انتخاباتی با رعایت اصل برابری فرصت تبلیغاتی و عدالت انتخاباتی، فهرست نهایی امکانات و تسهیلات به همراه برنامه زمان بندی، هزینه استفاده از آنها و نحوه مراجعه نامزدها به تفکیک هر حوزه انتخابیه را تهیه کرده و آن را به فرمانداری‌ های حوزه‌ های انتخابیه اعلام نمایند تا مطابق ترتیبات ماده (۶۳) این آیین نامه تا دو هفته قبل از شروع تبلیغات به اطلاع نامزدها برسد.
ماده ۶۳- فرمانداران و بخشداران حوزه‌ های انتخابیه تا دو هفته قبل از آغاز فرآیند تبلیغات انتخاباتی، با دعوت از هیئت نظارت مربوط، نامزدها یا نمایندگان قانونی یا رؤسای ستاد انتخاباتی آنها، امکانات مجاز تبلیغی نهادها و دستگاه‌ های اجرایی و برنامه زمان بندی استفاده از آنها را ارائه و معرفی می‌‌کنند.
ماده ۶۴- نهادها و دستگاه‌ های اجرایی پس از دریافت فهرست نهایی امکانات، تسهیلات و برنامه زمان بندی، مکلفند در دوره مجاز فعالیت تبلیغات انتخاباتی برابر برنامه زمان بندی، امکانات و تسهیلات مزبور را در اختیار نامزدهای انتخاباتی قرار دهند. در صورت استنکاف، مراتب به صورت مستند به هیئت‌ های رسیدگی به تخلفات اداری مربوط اعلام می‌شود.
تبصره ۱- در صورت درخواست دریافت هزینه از سوی نهاد و دستگاه ارائه کننده امکانات و خدمات، تعیین و اعلام میزان هزینه‌ های تمام شده خدمات از سوی نهاد و دستگاه و همچنین زمان استفاده از امکانات مذکور صرفاً بر عهده هیئت استانی بررسی تبلیغات است و نهادها و دستگاه‌ های اجرایی و نامزدها مکلف به رعایت آن هستند.
تبصره ۲- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران می‌‌تواند در چهارچوب امکانات در حوزه زیرساخت‌ های تولید این سازمان (از قبیل تجهیزات تصویربرداری، صدابرداری و استودیو)، به صورت مساوی به همه نامزدها در تولید محتوا کمک کند. این امر با نظارت و مطابق با برنامه زمان بندی هیئت استانی بررسی تبلیغات انجام می‌‌شود.
ماده ۶۵- هیئت اجرایی مرکزی انتخابات و هیئت استانی بررسی تبلیغات، مسئول نظارت بر حسن اجرای مفاد ماده (۷۴) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و احکام مربوط به اجرای ماده مذکور در این آیین نامه، به ترتیب در سطوح ملی و استانی می‌باشند.
تبصره ۱- مسئولیت اجرای احکام یاد شده بر عهده بالاترین مقام هر نهاد و دستگاه اجرایی در استان است. عدم ‌همکاری نهادها و دستگاه ‌های اجرایی مشمول، با نامزدهای انتخابات و عدم رعایت برنامه زمان بندی توسط آن نهادها و دستگاه‌ ها، تخلف محسوب شده و در این صورت نامزدها می‌‌توانند شکایت خود را به هیئت استانی بررسی تبلیغات اعلام کنند. هیئت استانی بررسی تبلیغات موظف است ظرف (۲۴) ساعت از زمان دریافت شکایت به آن رسیدگی و نتیجه را به نامزد و نهاد و دستگاه اجرایی مورد نظر اعلام کند.
تبصره ۲- نامزدهای انتخابات در صورت اعتراض به عملکرد هیئت استانی بررسی تبلیغات می‌توانند شکایت خود را به هیئت اجرایی مرکزی انتخابات اعلام کنند. این هیئت مکلف است ظرف (۲۴) ساعت به آن شکایت رسیدگی و نتیجه را جهت اقدامات بعدی به هیئت استانی بررسی تبلیغات و نامزد اعلام کند.
تبصره ۳- تخطی از شرایط و موارد مجاز استفاده از امکانات و تسهیلات نهادها و دستگاه ‌های اجرایی جرم محسوب شده و مرتکب (اعم از کارکنان، نامزدها و یا هر شخص دیگری) به مجازات جرم سوء استفاده از اموال و امکانات دولتی محکوم می‌‌شود.
ماده ۶۶- فرمانداران و بخشداران موظفند از طریق فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا)، شهرداری، دهیاری و سایر مراجع محلی نسبت به امحای آثار تبلیغاتی که در محل های ممنوع نصب شده اند، اقدام نمایند.
ماده ۶۷- بلافاصله پس از انتخاب معتمدان اصلی و علی البدل و تشکیل هیئت اجرایی، هیئت های اجرایی حوزه های فرعی موظفند در اجرای ماده (۴۴) قانون به منظور تعیین تعداد و محـل استـقرار شعب اخذ رأی تشکیل جلسه داده و مراتب را صورتجلسه نمایند. فرماندار یا بخشدار حـوزه فـرعی پس از ثبت اطلاعات و موقعیت جغرافیایی شعب در سامانه، صورتجلسه یاد شده را به فـرماندار مـرکـز حوزه انتخابیه ارسال می‌دارد.
هیئت های اجرایی می‌بایست حتی المقدور مکان هایی را که دارای پوشش مخابراتی است به عنوان مکان شعبه انتخاب نمایند.
ماده ۶۸- هیئت های اجرایی فرعی به استناد ماده (۵۲) قانون می‌توانند برای مناطق صعب العبور، کوهستانی و مسافت های دور و نقاطی که تأسیس شعب ثابت اخذ رأی مقدور نیست، با اطلاع هیئت نظارت و تصویب هیئت اجرایی مرکز حوزه، شعب اخذ رأی سیار در نظر بگیرند.
تبصره ۱- هیئت اجرایی مربوط، به جز شرایطی نظیر بحران، اضطرار و موارد امنیتی (به تشخیص هیئت‌ های اجرایی و نظارت مربوطه)، باید مسیر تردد شعب اخذ رأی سیار (اعم از بیمارستان ها، پادگان ها، روستاها و …) را تعیین نماید و اعضای شعب، حق خروج از مسیر تعیین شده را ندارند.
تبصره ۲- مسیر حرکت شعب اخذ رأی در صورتجلسه نتایج آرای شعبه در پایان اخذ رأی توسط نماینده هیئت نظارت قید و تأیید می‌گردد.
تبصره ۳- شعب اخذ رأی سیار جهت شمارش و تنظیم صورتجلسه آرای صندوق پس از انقضای مهلت اخذ رأی باید به محل فرمانداری یا بخشداری (حسب مورد) یا مکانی که از قبل توسط فرمانداری یا بخشداری تعیین گردیده است، مراجعه نمایند.
ماده ۶۹- هیئت های اجرایی مراکز حوزه های انتخابیه موظفند پس از دریافت صورتجلسات تعیین شعب اخـذ رأی حـوزه های فـرعی ضمن بررسی و تصویـب آنها، شعب اخذ رأی مرکز حوزه انتخابیه را نیز تعیین و مراتب را صورتجلسه و در سامانه ثبت نمایند.
تبصره ۱- استقرار شعب اخذ رأی در محل ابنیه تاریخی، ممنوع می‌باشد.
تبصره ۲- تعیین تعداد و محل استقرار شعب اخذ رأی مرحله دوم انتخابات، به تشخیص هیئت اجرایی و نظارت مربوط می‌باشد.
ماده ۷۰- فرمانداران مراکـز حـوزه های انتخابیه به محض تنظیم صورتجلسه تعیین شعب اخذ رأی از سوی هیئت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه، نسبت به انتشار آگهی انتخابات به ترتیبی اقدام می‌نمایند که موعد مقرر در ماده (۴۶) قانون دقیقاً رعایت شده و (۹) روز قبل از روز اخذ رأی، آگهی انتخابات در سراسر حوزه انتخابیه منتشر شده باشد.
تبصره- فرمانداران تهران و اصفهان به عنوان فرمانداران مراکز حوزه های انتخابیه اقلیت های دینی می‌توانند وظیـفه انـتشار آگهی انـتخابات را به فرمانداران و بخشداران حوزه های فرعی اقلیت های دینی محول نمایند.
ماده ۷۱- فرمانداران و بخشداران برای الصاق آگهی انتخابـات در معابر عمومی و گذرگاه ها در سراسر حوزه انتخابیه با استفاده از امکانات فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا)، شهرداری ها و دهیاری ها و سایر منابع محلی اقدام خواهند نمود.
تبصره- فرمانداران و بخشداران جهت اطلاع رسانی آگهی انتخابات در فضای مجازی می‌توانند از امکانات دستگاه های مذکور در ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری استفاده نمایند.
ماده ۷۲- فرمانداران مراکز حوزه های انتخابیه موظفند در اجرای ماده (۴۷) قـانـون نسـخـه ای از آگهی های منتشر شـده را از طریق سامانه بـه سـتاد انتـخابـات کشور ارسـال دارنـد. ستاد انتخابات کـشور یک نسخه از این آگهی ها را به هـیئت مـرکزی نظارت بر انتخابات ارسال می‌کند.
ماده ۷۳- هیئت های اجرایی مراکز حوزه های انتخابیه و حوزه های فرعی موظفند در اجرای ماده (۴۸) قانون با مد نظر قرار دادن شرایط مندرج در ماده (۴۱) قانون نسبت به تنظیم صورتجلسه تعیین (۳) تا (۵) نفر عضو برای هر شعبه اخذ رأی و در شعب پرتراکم (۷) تا (۹) نفر اقدام و مشخصات ایشان را در سامانه ثبت نمایند. در تهران می‌توان حداکثر تا (۱۱) نفر را به عنوان عضو شعبه تعیین کرد.
ماده ۷۴- فرمانداران و بخشداران موظفند با توجه به صورتجلسه هیئت اجرایی مبنی بر تعیین اعضای شعب اخذ رأی نسبت به صـدور ابلاغ آنان اقدام و از ایشان یا نماینده فرماندار برای تحویل گرفتن صندوق و ملزومات شعب اخذ رأی و تجهیزات الکترونیکی دعوت به عمل آورده و مراتب را صورتجلسه نمایند.
ماده ۷۵- فرمانداران و بخشداران پس از دعوت و حضور اعضای شعب اخذ رأی در جلسه توجیهی، ضمن ارائه آموزش های لازم نسبت به فرایند برگزاری انتخابات در شعبه، ترتیبی اتخاذ خواهند نمود که یک روز قبل از روز اخذ رأی، اعضای شعب اخذ رأی در محـل شـعب حاضر و بـا انتـخاب هـیئت ریـیسـه، مـحل شـعـبه را آمـاده برای اخذ رأی نمایند.
ماده ۷۶- فرمانداران و بخشداران موظفند با اطلاع هیئت نظارت به گونه ای برنامه ریزی نمایند که در مناطق دورافتاده و صعب العبور حتی الامکان یک روز قبل از روز اخذ رأی، تعرفه و برگ های رأی و مهر انتخابات و سایر وسایل و لوازم انتخاباتی و تجهیزات الکترونیکی در اختیار اعضای شعبه قرار گیرد. تحویل موارد فوق به اعضای شعب اخذ رأی در شهرها باید در همان روز اخذ رأی و چند ساعت قبل از آغاز رأی گیری انجام شود.
ماده ۷۷- فرمانداران مراکز حوزه های انتخابیه موظفند در اجرای ماده (۴۹) قانون نسبت به تعیین و صدور حکم نماینده خود اقدام و مشخصات آنان را در سامانه ثبت نمایند.
تبصره ۱- فرماندار مرکز حوزه انتخابیه می‌تواند اختیار تعیین نماینده را به فرماندار یا بخشدار حوزه های فرعی تفویض نماید.
تبصره ۲- فرمانداران و بخشداران موظفند حداقل (۵) روز قبل از روز اخذ رأی، وظایف نمایندگان را به نحو مقتضی به نامبردگان یادآوری کنند و آموزش های لازم را به آنان بدهند.
تبصره ۳- فـرمانداران و بخشداران برای تعیین نماینده خود در شعب اخذ رأی، حتی الامکان از کارمندان فرمانداری یا بخشداری و یا سایر ادارات دولتی استفاده خواهند کرد.
تبصره ۴- پس از تعیین و معرفی کتبی ناظر یا ناظران برای هر یک از شعب اخذ رأی حوزه انتخابیه از طرف هیئت نظارت مرکز حوزه انتخابیه، فرمانداران و بخشداران نسبت به اعزام آنان به محل شعبه اخذ رأی اقدام می‌نمایند.
ماده ۷۸- فـرمـانـداران و بخـشداران مـوظفنـد بـرای حفاظت شعب اخذ رأی با همکاری فرماندهی انتظامی (فراجا)، به تعداد لازم از مأموران انتخاب و ضمن صدور ابلاغ نامبردگان، آنان را در معیت اعضای شعبه و نماینده فرماندار یا بخشدار به محل اعزام نمایند.
تبصره- فرماندهی انتظامی (فراجا) می‌تواند در صورت نیاز با تصویب شورای تأمین ذی ربط از نیروهای نظامی نیز برای حفاظت از شعب اخذ رأی استفاده نماید.
ماده ۷۹- نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی با لحاظ ماده (۶۸) قانون، می‌توانند نماینده یا نمایندگان خود را جهت حضور در شعب اخذ رأی با ارائه فهرست مشخصات سجلی و یک قطعه عکس (۴*۳) به هیئت نظارت مرکز حوزه انتخابیه معرفی نمایند. هیئت های مزبور موظفند ضمن صدور کارت ورود به شعبه برای نمایندگان نامزدها، لیست اسامی آنان را حداکثر تا (۲۴) ساعت قبل از اخذ رأی به هیئت های اجرایی مربوطه ارسال نمایند.
تبصره ۱- نماینده نامزد در شعبه اخذ رأی حداقل پنج روز قبل از شروع اخذ رأی باید معرفی گردد.
تبصره ۲- تأمین نیازهای نماینده نامزد در روز اخذ رأی بر عهده ی نامزد مربوط است.
تبصره ۳- کارت نمایندگان نامزدها حداکثر (۲۴) ساعت قبل از اخذ رأی باید تحویل نامزد یا نماینده قانونی وی گردد.
ماده ۸۰- نمایندگان نامزدها می‌توانند مستند به تبصره (۲) ماده (۶۸) قانون، بدون دخالت در انجام وظایف سایر مسئولان شعبه، قبل از مهر و موم (پلمب) صندوق تا پایان زمان اخذ رأی، شمارش آراء و تنظیم صورتجلسه در شعبه حضور داشته باشند.
تبصره- نمایندگان نامزدها در صورت مشاهده تخلف شخصاً یا از طریق نامزد مربوط باید مراتب را به صورت کتبی به نماینده فرماندار یا بخشدار و یا ناظر شعبه و یا هیئت های اجرایی و نظارت اعلام نمایند.
ماده ۸۱- پیش از شروع برنامه اخذ رأی و قراِئت آراء، اقدامات زیر انجام می‌پذیرد:
۱- هرگونه نماد، آگهی و آثار تبلیغاتی باید قبل از شروع اخذ رأی، از محل شعبه ثبت نام و اخذ رأی و محیط پیرامون آن امحاء گردد و در طول ساعات رأی گیری نیز این موارد در محل یا پیرامون شعبه نصب نشود. مسئولیت این امر بر عهده رییس شعبه با همکاری اعضای شعبه و عوامل انتظامی شعبه است. سپس اسامی هیئت رییسه، ناظران، نماینده فرماندار، بازرس وزارت کشور (در صورت حضور) در صدر کاربرگ (فرم) صورتجلسه نتیجه اخذ رأی شعبه ثبت می‌شود و حاضران آن را امضا می‌کنند. مشخصات افراد مذکور در سامانه نیز تکمیل می‌شود.
۲- آگهی اسامی نامزدها بررسی شده و در صورت لزوم ، تغییرات احتمالی با هماهنگی رؤسای هیئت های اجرایی و نظارت مربوط، در صورتجلسه و سامانه ثبت می‌شود.
۳- صندوق اخذ رأی، باید در حضور نماینده هیئت نظارت و نماینده فرماندار یا بـخشـدار و بـازرس وزارت کـشور (در صورت حضور) باز شود و پس از حصول اطمینان از خالی بودن صندوق، آن را با بست های انتخاباتی مخصوص اجرایی و نظارت (با همکاری ناظران) در محل های مشخص مهروموم (پلمب) نموده و نماینده هیئت نظارت موضوع را در صورتجلسه گواهی نماید.
تبصره ۱- در صورت برگزاری انتخابات الکترونیکی، اعضای شعب اخذ رأی مراحل زیر را به ترتیب انجام می‌دهند:
۱- راه اندازی دستگاه احراز هویت و صندوق اخذ رأی الکترونیکی از سوی مجری و ناظر شعبه.
۲- بازبینی (کنترل) اطلاعات اعضای شعب و ثبت و ویرایش اطلاعات (در صورت نیاز) در دستگاه احراز هویت.
۳- ثبت شماره بست های انتخاباتی مهر و موم (پلمب) جهت تنظیم صورتجلسه در دستگاه احراز هویت.
۴- تنظیم مرحله اول صورتجلسه شروع اخذ رأی و امضای الکترونیکی آن توسط نماینده فرماندار و نماینده هیئت نظارت.
۵- حذف و اضافه نمودن نامزدها با رعایت گام دوم.
۶- مهر و موم (پلمب) دستگاه احراز هویت و صندوق اخذ رأی الکترونیکی از سوی مجری و ناظر شعبه.
۷- راه اندازی صندوق اخذ رأی الکترونیکی.
تبصره ۲- بر اساس تبصره (۸) ماده (۱۰) قانون، در انتخابات الکترونیکی، مجریان و ناظران برای تأیید ارسال داده ها اعم از صورتجلسات، مکاتبات و سایر موارد مشابه ملزم به استفاده از امضای الکترونیکی می‌باشند.
تبصره ۳- فرآیند ثبت مشخصات رأی دهندگان در شعب اخذ رأی و احراز هویت آنان در کلیه حوزه های انتخابیه سراسر کشور الکترونیکی خواهد بود.
ماده ۸۲- برنامه اخذ رأی و قرائت آراء در شش مرحله به شرح زیر انجام می‌پذیرد:
۱- مرحله مراجعه رأی دهندگان.
۲- مرحله بازبینی (کنترل).
۳- مرحله ثبت نام (ثبت مشخصات رأی دهنده)؛
۴- مرحله اخذ رأی.
۵- مرحله قرائت و شمارش آراء.
۶- مرحله تنظیم و تکمیل صورتجلسه.
ماده ۸۳- برای انجام مرحله اول (مراجعه رأی دهندگان)، حتی الامکان محل اخذ رأی در محوطه و مکانی استقرار می‌یابد که دارای یک درب برای ورود و یک درب برای خروج رأی دهندگان باشد.
ماده ۸۴- برای انجام مرحله دوم بازبینی (کنترل)، نمـاینـده فرماندار یا بخشدار یا رییس شعبه یا هر یک از منشی های شعبه اخذ رأی با اخذ شناسنامه، کارت ملی، گذرنامه، گواهینامه رانندگی یا کارت نظام وظیفه مراجعه کننده، موارد زیر را مورد توجه قرار می‌دهند:
۱- در حوزه های انتخابیه ای که انتخابات به صورت کاملاً برون خط (آفلاین) برگزار می‌گردد شناسنامه به مهر انتخابات جاری مجلس شورای اسلامی ممهور نشده باشد.
۲- احراز هویت به نحوی که شناسنامه، کارت ملی، گذرنامه، گواهینامه رانندگی یا کارت نظام وظیفه ارائه شده، متـعلق بـه شخـص مـراجعـه کننـده بوده و صاحب آن در روز اخذ رأی (۱۸) سال تمام داشته باشد.
۳- بر اساس تبصره (۴) ماده (۱۱) قانون، ملاک اخذ رأی از رأی دهندگان، احراز عدم ثبت شماره ملی رأی دهنده در دستگاه احراز هویت است.
ماده ۸۵- نحوه اجرای مرحله سوم (ثبت مشخصات رأی دهنده) به شرح زیر است:
۱- شیوه دستی: پس از انجام بازبینی (کنترل) و حصول اطمینان از اینکه شناسنامه، کارت ملی، گذرنامه، گواهینامه رانندگی یا کارت نظام وظیفه متعلق به مراجعه کننده است، نسبت به استعلام از سامانه (دریافت شناسه (کد) استعلام) و تطبیق مشخصات و اطلاعات رأی دهنده با مندرجات مدرک شناسایی وی اقدام و یک نفر از منشی ها بر اساس مندرجات مدرک هویتی، مشخصات و اطلاعات رأی دهنده و شناسه (کد) استعلام از سامانه را روی برگ تعرفه ثبت نموده و آن را بـا قید تـاریخ، با مهر انتخابات مجلس شورای اسلامی ممهور و امضا می‌نماید.
۲- شیوه الکترونیکی: پس از انجام بازبینی (کنترل) و حصول اطمینان از اینکه شناسنامه، کارت ملی، گذرنامه، گواهینامه رانندگی یا کارت نظام وظیفه متعلق به مراجعه کننده است، نسبت به استعلام از سامانه (دریافت شناسه (کد) استعلام) و تطبیق مشخصات و اطلاعات رأی دهنده با مندرجات مدرک شناسایی وی اقدام و پس از صدور امضای الکترونیکی نماینده فرماندار و نماینده هیئت نظارت، کارتِ مجوز الکترونیکی رأی صادر و تحویل رأی دهنده می‌گردد.
ماده ۸۶- نحوه اجرای مرحله چهارم (اخذ رأی) به شرح زیر است:
۱- نماینده فرماندار یا بخشدار و اعضای شعب اخذ رأی باید ترتیبی اتخاذ نمایند که رأی دادن و انتخاب نامزد یا نامزدها مخفی و به صورت کاملاً آزاد و بدون اعمال نفوذ شخص دیگری انجام گیرد و هیچ یـک از اعـضای شعب و نماینده فرماندار یا بخشدار و مأموران انتظامی و نماینده هیئت نظارت و اصولاً کلیه افرادی که به نحوی از انحا در شعبه وظیفه ای به عهده دارند، حق نوشتن برگ رأی یا علامت زدن در مقابل نام نامزد یا نامزدها برای اشخاص را ندارند. در صورتی که برای نوشتن یا علامت زدن در مقابل نام نامزد یا نامزدهای مورد نظر بر روی برگ رأی نیاز به فرد دیگری باشد، رأی دهنده باید از وجود افراد خارج از شعبه که مورد اعتماد وی هستند استفاده نماید و اعضای شعبه نیز کنترل نمایند تا عمل خلاف قانون انجام نگیرد.
۲- نماینده هیئت نظارت در صورت مشاهده تخلف یا اعمال نفوذ موظف است مراتب را به اعضای شعبه و نماینده فرماندار یا بخشدار تذکر دهد و آنان ضمن بررسی موضوع باید فرد یا افراد خاطی را توسط مأموران انتظامی حاضر در شعبه، جلب و مراتب را صورتجلسه نمایند و همراه خاطی تحویل مقامات قضایی دهند.
۳- نماینده ی فرماندار یا بخشدار و یا رییس شعبه اخذ رأی مراقبت خواهند نمود هیچ فرد مسلحی وارد شعبه اخذ رأی نشود. کنترل این امر تـوسط مأموران فرماندهی نیروی انتظامی (فراجا) در جلوی درب ورودی شعبه انجام می‌گیرد.
۴- به استناد تبصره (۵) ماده (۶۸) قانون، به جز اعضای هیئت های اجرایی و شعب اخذ رأی و اعضای هیئت های نظارت و بازرسان و ناظران شورای نگهبان، نمایندگان فرماندار و بخشدار، بازرسان وزارت کشور و نمایندگان نامزدها، حضور دیگر افراد در شعب اخذ رأی ممـنوع و جـرم اسـت و بـه جـز مسـئولان یاد شده، افراد دیگر فقط می‌توانند به عنوان رأی دهنده در محل شعبه حضور یابند و می‌بایست بلافاصله پس از دادن رأی، محل شعبه را ترک نمایند. رییس شعبه یا نماینده فرماندار یا بخشدار با همکاری مـأمـوران انتظامی موظفند از حضور افراد غیرمسئول در محل شعبه جلوگیری به عمل آورند.
تبصره- در صورت تأیید رییس شعبه و نماینده هیئت نظارت یک نفر کارشناس فنی می‌تواند به منظور رفع اشکالات فنی در شعبه حضور داشته باشد.
۵- پس از پایان ساعت رأی گیری (اعلامی توسط وزیر کشور)، تمام افرادی که جهت دادن رأی، در محل شعبه اخذ رأی حضور دارند، به داخل شعبه هدایت شده و درب شعبه توسط عوامل انتظامی شعبه بسته می‌گردد و مسئولان شعبه موظفند پس از بستن درب شعبه، رأی افراد مذکور را اخذ و از ورود سایر اشخاص به شعبه برای رأی گیری ممانعت به عمل آورند.
الف- شیوه دستی: پس از ثبت نام رأی دهنده، برگ رأی توسط متصدی ثبت نام و نماینده هیئت نظارت به مهر انتخابات و مهر نـظارت ممهور و پس از جدا شدن به رأی دهنده تحویل می‌گردد. رأی دهـنده پس از اخذ برگ رأی، نام و نام خانوادگی و سایر مشخصه های نامزد یا نامزدهای مورد نظر خود را بر روی آن می‌نویسد و در صورتی که نام و نام خانوادگی نامزدها قبلاً در برگ رأی چاپ شده باشد، در مقابل اسم نامزد یا نامزدهای مورد نظر خود، علامت می‌زند و پس از انداختن برگ رأی در صندوق اخذ رأی، مدرک شناسایی خود را دریافت و از درب خروجی شعبه خارج می‌گردد. بدیهی است تعرفه انتخاباتی پس از ممهورشدن تحت نظر مشترک اعضای شعبه و ناظرین شورای نگهبان نگهداری خواهد شد.
ب- شیوه الکترونیکی: پس از ثبت مشخصات رأی دهنده، کارت الکترونیکی مجوز رأی با امضای الکترونیکی نماینده فرماندار یا بخشدار و نماینده هیئت نظارت صادر و تحویل رأی دهنده می‌شود. رأی دهنده در کنار صندوق الکترونیکی حاضر شده و کارت الکترونیکی مجوز رأی را در محل مخصوص روی صندوق الکترونیکی قرار می‌دهد و بعد از وارد کردن شماره نامزد یا نامزدهای مورد نظر خود و مشاهده عکس و مشخصات آنها، رأی خود را ثبت می‌نماید. دستگاه (صندوق اخذ رأی الکترونیکی) علاوه بر ثبت رأی در حافظه، نسخه چاپی رأی را نمایش می‌دهد. سپس این نسخه چاپی درون صندوق قرار می‌گیرد. بعد از پایان عملیات، رأی دهنده کارت الکترونیکی مجوز رأی را به متصدی شعبه عودت و مدرک شناسایی خود را اخذ و از درب خروجی خارج می‌گردد.
تبصره ۱- مشخصات رأی دهنده پس از تأیید نماینده فرماندار و نماینده هیئت نظارت در دستگاه احراز هویت ذخیره می‌شود.
تبصره ۲- در صورتی که رأی دهنده قادر به رأی دادن به صورت الکترونیکی نباشد می‌تواند از یک نفر همراه مورد اعتماد خود برای رأی دادن استفاده نماید.
ماده ۸۷- نحوه اجرای مرحله پنجم (قرائت و شمارش آراء) به شرح زیر است:
الف- شیوه دستی:
۱- اعضای شعبه پـس از انقضای مدت اخذ رأی در صورت حـصول اطمینان از اینکه کلیه مراجعه کنندگان رأی خود را در صندوق های رأی انداخته اند، بلافاصله پس از شمارش تعرفه های مصرف شده و تعرفه و برگ رأی مصرف نشده باقی مانده، مراتب را در صورتجلسه درج خواهند کرد.
۲- اعضای شعبه با حضور نماینده هیئت نظارت و نماینده فرماندار یا بخشدار و بازرس وزارت کشور (در صورت حضور) شمارش و قرائت آراء را آغاز می‌نمایند و موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند که کار قرائت و شمارش آراء همواره توسط حداقل دو نفر انجام شود تا در این باره مراقبت های لازم به عمل آید.
تبصره ۱- ترتیب شمارش و قرائت آراء به این صورت است که ابتدا رییس یا نائب رییس شعبه اخذ رأی با همکاری منشی ها، تعداد تعرفه های مصرف شده را شمارش می‌کنند و ضمن تطبیق تعداد آن با تعداد تعرفه های مصرف نشده، تـعداد هـر دو قـسمت را به تفکیک در صورتجلسه درج می‌نمایند. سپس بست های مهر و موم (پلمب) شده صندوق اخذ رأی را باز کـرده و آرای داخـل صنـدوق را بدون آنکه خوانده شوند، برگ شمـاری و به شرح زیر اقدام می‌نمایند:
۱- چنانچه «تعداد آرای داخل صندوق» نسبت به تعداد تعرفه های صادر شـده یـعنی قسمت «ثبت مشخصات رأی دهنده» بیشتر باشد، به تعداد اضافی از مجموع برگ های آراء بدون آنکه خـوانـده شـود، به قید قرعه برداشته و با رنگ قرمز، جمله «باطل شد» بـر روی آن درج و آن را باطل کرده و در صورتجلسه اخذ رأی نیز ثبت و در پایان، ضمیمه صورتجلسه می‌نمایند.
۲- چنانچه تعداد «برگ های رأی داخل صندوق» مساوی یا کمتر از تعداد «تعرفه مصرف شده یعنی قسمت ثبت مشخصات رأی دهنده» باشد، اقدام خاصی صورت نمی گیرد و فقط تعداد برگ های رأی داخل صندوق شمارش و در صورتجلسه درج می‌شود.
تبصره ۲- پس از اینکه برگ های رأی به ترتیب مذکور شمارش شد، قرائت آراء با رعایت مواد (۲۲)، (۲۳) و (۲۴) قانون و بندها و تبصره های ذیل آنها و ماده (۲) الحاقی به قانـون نظارت انـجام می‌شود.
ب- شیوه الکترونیکی: اعضای شعبه پس از پایان مدت اخذ رأی با حضور نماینده هیئت نظارت و نماینده فرماندار یا بخشدار و بازرس وزارت کشور (در صورت حضور) کار شمارش آراء را به شرح زیر انجام می‌دهند:
نماینده فرماندار یا بخشدار و نماینده هیئت نظارت، مجوز الکترونیکی تخلیه و شمارش مکانیزه صندوق را با امضای الکترونیکی خود صادر می‌کنند. شمارش صندوق اخذ رأی الکترونیکی به صورت خودکار انجام می‌شود و بر روی حافظه انتقال اطلاعات، انتقال می‌یابد و پس از آن که به امضای الکترونیکی نماینده فرماندار یا بخشدار و نماینده هیئت نظارت رسید به دستگاه احراز هویت انتقال می‌یابد.
ماده ۸۸- نحوه اجرای مرحله ششم (تنظیم صورتجلسه قرائت و شمارش آراء) به شرح زیر است:
الف- شیوه دستی:
پس از خاتمه شمارش و قرائت آراء، صورتجلسه اخذ رأی شعبه تکمیل و ضمن ثبت نتیجه آراء در سامانه، (۳) نسخه از آن تنظیم و تعداد رأی هر یک از دارندگان رأی حتی اگر صفر باشد در صورتجلسه نوشته می‌شود. آنگاه صورتجلسه به امضای نماینده فرمـاندار یـا بخـشدار و اعـضای شعبه اخذ رأی و نماینده هیئت نظارت و بازرس وزارت کشور می‌رسد. سپس اقدامات زیر انجام می‌گردد:
نسخه الکترونیک صورتجلسه با امضای مشترک نماینده فرماندار یا بخشدار و نماینده هیئت نظارت از طریق سامانه به فرماندار و یا بخشدار حوزه انتخابیه مربوط ارسال می‌گردد.
پس از دریافت شناسه (کد) تأیید از سامانه و درج در همه نسخه های صورتجلسه، یک نسخه از صورتجلسه همراه با کلیه تعرفه های مصرف شده و برگ های رأی قـرائت شـده داخـل صنـدوق رأی قـرار داده می‌شود. علاوه بر آنها، کلیه تعرفه ها و برگ های رأی مصرف نشده به وسیله دستگاه سوراخ کن (پانچ)، سوراخ و باطل شده و درون صندوق رأی قرار می‌گیرد.
صندوق دوباره به وسیله بست های اجرایی و نظارت مهر و موم (پلمب) می‌شود. قبل از مهر و موم (پلمب)، شماره بست ها باید در صورتجلسه درج گردد.
یک نسخه از صورتجلسه به نماینده فرماندار یا بخشدار تحویل می‌شود. ایشان همراه با اعضای شعبه اخذ رأی در معـیت مأموران انتظامی، صندوق رأی را به همراه صورتجلسه و سایر لوازم و مدارک رسماً تحویل هـیئت اجـرایـی یـا نـماینده آن می‌دهد.
یک نسخه از صورتجلسه نیز به نماینده هیئت نظارت تحویل می‌گردد.
اگر در روز اخذ رأی اشکالات و ایراداتی پدید آمده باشد، باید در صورتجلسه ذکر گردد و به امضای اعضای شعبه و نماینده فرمانـدار یا بخشدار و نماینده هیئت نـظارت و بازرس وزارت کشور (در صورت حضور) برسد.
ب- شیوه الکترونیکی: پس از خاتمه شمارش ماشینی (مکانیزه) آرای صندوق الکترونیکی، صورتجلسه الکترونیکی نتیجه آرای شعبه شامل تعداد رأی هر یک از دارندگان رأی، حتی اگر صفر باشد تنظیم و به امضای الکترونیکی نماینده فرماندار یا بخشدار و نماینده هیئت نظارت می‌رسد و بلافاصله به ستاد انتخابات کشور و هیئت مرکزی نظارت به صورت برخط (آنلاین) ارسال می‌گردد.
صورتجلسه در (۳) نسخه تهیه و توسط نماینده فرماندار یا بخشدار و نماینده هیئت نظارت، اعضای شعبه و بازرس وزارت کشور (در صورت حضور) امضای الکترونیک می‌شود. سپس برگه های رأی داخل صندوق های رأی الکترونیک (نسخه های چاپی)، در پاکت مخصوص قرار داده شده و همراه با (۱) نسخه از صورتجلسه در داخل جعبه صندوق الکترونیکی رأی قرار داده می‌شود و مهر و موم (پلمب) می‌گردد، علاوه بر آن، یک نسخه به نماینده فرماندار یا بخشدار جهت ارائه به هیئت اجرایی و یک نسخه به نماینده هیئت نظارت جهت ارائه به هیئت نظارت تحویل می‌شود.
پس از مهر و موم (پلمب) مجدد صندوق اخذ رأی الکترونیکی و دستگاه های احراز هویت توسط بست های اجرایی و نظارت، نماینده فرماندار یا بخشدار به اتفاق اعضای شعبه اخذ رأی و در معیت مأموران فرماندهی نیروی انتظامی (فراجا)، صندوق رأی الکترونیکی و دستگاه های احراز هویت را به همراه یک نسخه از صورتجلسه شعبه اخذ رأی و سایر لوازم و مدارک رسماً تحویل هیئت اجرایی یا نماینده آن می‌دهند.
ماده ۸۹- مراحل ثبت مشخصات رأی دهنده، اخذ رأی و قرائت و شمارش آراء در مرحله‌ دوم انتخابات، مشابه‌ مرحله‌ اول انتخابات در خصوص ثبت نام، اخذ رأی، قرائت و شمارش آراء با رعایت موارد زیر است:
۱- پاسخ استعلام الکترونیکی رأی دهنده باید مربوط به همان حوزه‌ انتخابیه ای باشد که در مرحله‌ دوم مراجعه کرده است.
۲- چنانچه رأی دهـنده در مرحـله‌ اول بـه هیچ یک از حوزه های انتخابیه مراجعه نکرده باشد و پاسخ استعلام الکترونیکی آن نیز تأییدکننده‌ عدم مراجعه‌ وی در مرحله‌ اول به هیچ یک از حوزه‌ های انتخابیه باشد، می‌تواند در انتخابات شرکت کند.
۳- با رعایت مفاد بندهای یاد شده در صورتی که شعبه کاملاً برون خط (آفلاین) باشد، شناسنامه‌ رأی دهنده به مهر مرحله‌ دوم انتخابات جاری ممهور گردد.
ماده ۹۰- هیئت های اجرایی بخش ها (به استثنای بخش های مرکزی) پس از دریافت کلیه صندوق های رأی و مدارک و صورتجلسات شعب (الکترونیکی یا چاپی) بخش، نسبت به تنظیم صورتجلسه تجمیع آرای شعب بخش در حضور اعضای هیئت نظارت اقدام می‌نماید و مدارک، لوازم و صندوق ها را برای ارسال به مرکز حوزه انتخابیه تحویل بخشدار می‌دهند. برای تسریع در تجمیع نتایج، با امضای الکترونیکی بخشدار، صورتجلسه مذکور در سامانه انتخابات ثبت می‌شود.
ماده ۹۱- بخـشداران سراسر کـشور (به استثنای بخش‌ های مرکزی) موظفند بلافاصله پس از دریافت «صورتجلسه‌ تجمیع نتایج اخذ آرای بخش از هیئت اجرایی» و نیز «فرم‌ های نتایج آرای هر یک از شعبه‌ های اخذ رأی از طریق سامانه‌ انتخابات یا به صورت دستی»، کلیه‌ مدارک و لوازم و نیز دستگاه‌ های اخذ رأی الکترونیکی و صندوق‌ های اخذ رأی، به انضمام یک نسخه از صورتجلسه‌ نتایج اخذ رأی بخش را بـه فـرمـانـدار مـتبـوع خـود ارسـال کنند تـا از آن طـریق بـه هیئت اجـرایی مرکز حوزه‌ انتخابیه تحویل شود.
تبصره- در بخش هایی که تابعیت تقسیماتی و تابعیت انتخاباتی آنها متفاوت است، بخشداران موظفند صورتجلسه‌ مربوط و سایر مدارک انتخاباتی را مستقیماً به مرکز حوزه‌ انتخابیه‌ ذی ربط ارسال نمایند.
ماده ۹۲- فرمانداران حوزه های فرعی موظفند بلافاصله پس از دریافت کلیه مدارک، لوازم، دستگاه های اخذ رأی الکترونیکی و صندوق های اخذ رأی و صورتجلسات بخش های تابعه، نـسبت بـه تشکیل جلسه هیئت اجرایی فرعی در حضور هیئت نظارت اقدام و نتیجه کلی انتخابات مرکز شهرستان و بخش های تابعه را در قالب صورتجلسه، تنظیم و برای تسریع در تجمیع نتایج، با امضای الکترونیکی در سامانه انتخابات ثبت نمایند.
ماده ۹۳- فرمانداران حوزه های فرعی موظفند بلافاصله کـلیه مدارک و لوازم و دستگاه های اخذ رأی الکترونیکی و صندوق های اخذ رأی، به انضمام یک نسخه از صورتجلسه هیئت اجرایی فرعی شـهرستان را جهت تحویل به هیئت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه، به فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه ارسال نمایند.
ماده ۹۴- فرمانداران مراکز حوزه های انتخابیه پس از دریافت صورتجلسات نتایج آرای همه حوزه های فرعی، کلیه مدارک و لوازم و دستگاه های اخذ رأی الکترونیکی و صندوق های مربوط به آنها را در اسرع وقت به هیئت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه تحویل نموده و هیئت اجرایی مرکز حوزه با حضور هیئت نظارت پس از تطبیق نتایج، سریعاً نسبت به تنظیم صورتجلسه مشترک نتیجه انتخابات حوزه انتخابیه اقدام می‌نماید. پس از پایان انتخابات، بلافاصله صورتجلسه الکترونیکی نتیجه انتخابات با امضای الکترونیکی هیئت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه و هیئت نظارت بر انتخابات مربوطه تهیه و پنج نسخه از آن چاپ می‌شود که یک نسخه نزد هیئت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه نگهداری می‌شود و بقیه برای هیئت نظارت بر انتخابات مزبور و وزارت کشور (دو نسخه) و هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات ارسال می‌شود.
تبصره- فرمانداران مراکز حوزه های انتخابیه موظفند کلیه تعرفه و برگهای رأی مصرف نشده باقی مانده را که از حوزه های فرعی تحویل گرفته اند، همراه با آنچه که در مرکز حوزه انتخابیه باقی مانده است، تا زمان صدور دستور امحا از طرف وزارت کشور در محل امن نگهداری و حفاظت نمایند.
ماده ۹۵- فرمانداران مراکز حوزه های انتخابیه پس از دریافت صورتجلسه نتیجه انتخابات موضوع ماده (۹۴) این آیین نامه، برای تسریع در اعلام نتایج، آن را با امضای الکترونیکی در سامانه انتخابات ثبت و سـپس نـسبت بـه انتـشار آگهـی نتـیجه انـتخابات در سراسر حوزه انتخابیه اقدام می‌نمایند.
ماده ۹۶- هیئت های اجرایی حوزه های فرعی انتخابات اقلیت های دینی، بلافاصله پس از دریافت صنـدوق های آراء و مـدارک و صـورتجـلسات شـعب اخذ رأی، با حـضور اعضای هیئت نظارت نسبت به تنظیم صورتجلسه تجمیع آرای شعب فرمانداری یا بخشداری مربوط در سامانه اقدام نموده و مدارک، لوازم، دستگاه های اخذ رأی الکترونیک و صندوق ها و صورتجلسه تنـظیمـی و تعرفه و برگ های رأی مصرف نشده باقی مانده را جهت اعلام نتیجه به فـرماندار مرکز حوزه انتخابیه تحویل فرماندار یا بخشدار مربوط می‌نمایند.
ماده ۹۷- فرمانداران و بخشدارانی که انتخابات اقلیت های دینی را به عنوان حوزه فرعی برگزار می‌کنند، موظفند بلافاصله پس از دریافت صورتجـلسه نتیـجه اخـذ رأی از هـیئت اجـرایی فـرعی اقـلیت دینی مربوط، صورتجلسات مذکور را به فرماندار مرکز حوزه انتـخابیه مربوطه (تهران یا اصفهان) ارسال نمایند.
تبصره- ارسـال دستگاه های اخذ رأی الکترونیک و صـندوق های رأی و سـایر مـدارک انـتخـابـاتی مـربـوط به اقلیت های دیـنی بـه مـرکـز حوزه انتخابیه (تهران یا اصفهان) لـزومی نـدارد و در فرمـانداری ها یا بـخشـداری های حوزه فـرعی بـاقی می‌ماند. بـدیهی است در صورت نیازِ هیئت های اجرایی مراکز حوزه های انتخابیه اقلیت های دینی به صندوق های اخذ رأی و سایر مدارک، فرمانداران و بخشداران حوزه های فرعی اقلیت های دینی موظفند سریعاً با اعزام پیک ویژه، موارد درخواستی را در اختیار هیئت های مذکور قرار دهند.
ماده ۹۸- فرمانداران تهران و اصفهان (مراکز حوزه های انتخابیه اقلیت های دینی کشور) بلافاصله پس از وصول نتایج اخذ رأی انتخابات حوزه های فرعی اقلیت های دینی، برای این حوزه ها نیز عیناً مواد (۹۴) و (۹۵) این آیین نامه را به اجرا می‌گذارند.
ماده ۹۹- فرمانداران تهران و اصفهان (مراکز حوزه های انتخابیه اقلیت های دینی کشور) پس از تـنظیم آگهی نتیجه انتخابات مربوط به اقلیت های دینی، بلافاصله ضمن انتشار آگهی مزبور در مرکز حوزه انتخابیه، متن آن را به مـنظور انـتشـار در حـوزه هـای فـرعی به فرمانداران و بخشداران حـوزه های فرعی اقلیت مربوط ارسال می‌نمایند.
ماده ۱۰۰- فرمانداران و بخشداران حوزه های فرعی اقلیت های دینی، بلافاصله پس از وصول متن آگهی نتیجه انتخابات از فرمانداران مراکز حوزه های انتخابیه اقلیت های دینی، به منظور اطلاع اقلیت دینی مربوطه نسبت به انتشار آن در مهلت مقرر در حوزه های فرعی شهرستان یا بخش اقدام خواهند نمود.
ماده ۱۰۱- در صـورتی که در پایان مـهلت قانونی ((۲) روز پس از اعلام نتیجه اخذ رأی) هیچ گونه شکایتی واصل نگردید، هـیئت اجـرایی مرکز حوزه انتخابیه با حضور اعضای هیئت نظارت تشکیل جلسه داده و مراتب عدم وصول شـکایـت و اظـهار نـظر در خـصوص چگونگی بـرگزاری انتـخابات را صورتجلسه و در سامانه ثبت می‌نمایند.
ماده ۱۰۲- در صورت وصول شکایت در مهلت قانونی ((۲) روز پس از اعلام نتیجه اخذ رأی) به هیئت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه، حداکثر ظرف (۷) روز از تاریخ دریافت شکایات واصل شده با توجه به مواد (۸۶) و (۸۸) قانون، مورد رسیدگی قرار گرفته و نتیجه صورتجلسه و در سامانه ثبت می‌گردد.
تبصره- هیئت اجرایی پس از بررسی شکایات و گزارش ها، چنانچه تشخیص دهد که امور انتخابات در یک یا چند شعبه از جریان عادی خارج شده و صحیح انجام نگرفته است، بر اساس ماده (۸۸) قانون و با تأیید هیئت نظارت، انتخابات یک یا چند شعبه مزبور را در صورتی که در سرنوشت انتخابات مؤثر نباشد، باطل اعلام و در سامانه ثبت می‌نماید.
ماده ۱۰۳- فرمانداران مراکز حوزه های انتخابیه بلافاصله صورتجلسه رسیدگی به شـکایـات دریافتـی از هـیئت اجـرایی مـرکز حـوزه انتخابیه را به صورت الکترونیکی یک نسخه به ستاد انتخابات کشور و یک نسخه به هیئت نظارت مرکز حوزه انتخابیه ارسال می‌کنند.
ماده ۱۰۴- ستاد انتخابات کشور نسخه ای از صورتجلسات واصل شده را به هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات جهت بررسی و اعلام نظر شورای نگهبان ارسال می‌دارد.
ماده ۱۰۵- شورای نگهبان نظر خود را در مورد انتخابات هر یک از حوزه‌ های انتخابیه با رعایت تبصره‌ ذیل ماده‌ (۹۰) قانون به ستاد انتخابات کشور اعلام می‌نماید.
ماده ۱۰۶- ستاد انتخابات کشور موظف است نظر شورای نگهبان را پس از وصول، بلافاصله به منظور اقدام قانونی به فرماندار مرکز حوزه انتخابیه ابلاغ نماید.
ماده ۱۰۷- فرمانداران مراکز حوزه های انتخابیه موظفند پس از وصول نظر شورای نگهبان در خصوص برگزاری مرحله اول انتخابات که از طریق ستاد انتخابات کشور به آنان ابلاغ شده است، حداکثر ظرف مدت (۴۸) ساعت نسبت به تـشکیل جـلسه مشـترک هـیئت اجرایی و هیئت نظارت مرکز حوزه انتخابیه اقدام و نتیجه نهایی و پایان برنامه مرحله اول انتخابات را صورتجلسه و در سامانه ثبت نمایند. در صورت داشتن منتخب یا منتخبان در این مـرحله از انتخابات، با هماهنگی و دستور ستاد انتخابات کشور نسبت به صدور اعتبارنامه آنان اقدام می‌نمایند.
تبصره- ستاد انتخابات کشور می‌تواند نمونه یکسانی از اعتبارنامه را تهیه و برای دسترسی فرمانداران مراکز حوزه های انتخابیه در سامانه بارگذاری کند.
ماده ۱۰۸- فرمانداران مراکز حوزه های انتخابیه موظفند بلافاصله پس از دریافت صورتجلسه مربوطه از هیئت اجرایی و بر اساس تبصره (۲) ماده (۹) و ماده (۹۱) قانون، برای منتخبان مرحله اول انتخابات در هر حوزه انتخابیه، (۵) نسخه اعتبارنامه با امضای اعضای هیئت اجرایی و هیئت نظارت صـادر و به ترتیب زیر اقدام نمایند:
۱- یک نسخه از اعتبارنامه تکمیل شده را به شخص منتخب یا نماینده وی که به طور کتبی معرفی شده باشد تسلیم می‌نماید.
۲- سـه نسخـه از اعتبارنامه تکمیل شده را بـه ستاد انتخابات کشور ارسال می‌کند. ستاد انتخابات کشور یک نسخه از اعتبارنامه را به شورای نگهبان و یک نسخه از اعتبارنامه را به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌دارد. علاوه بر آن، متعاقباً نتیجه نهایی انتخابات را نیز به ستاد انتخابات کشور اعلام می‌نماید.
۳- نسخه باقی مانده از اعتبارنامه و یک نسخه از صورتجلسه در پرونده حوزه ی انتخابیه نگهداری می‌شود.
۴- یک نسخه از صـورتجلسـه به هیئت نظارت مرکز حوزه انتخابیه، ستاد انتخابات کشور و شورای نگهبان ارسال می‌شود.
تبصره ۱- عکس منتخب باید در کلـیه نـسخ اعتـبارنـامه الـصاق و به مهر فـرمانداری مرکز حوزه انتخابیه ممهور گردد.
تبصره ۲- در اجرای تبصره ذیل ماده (۹۲) قانون، در صورتی که اعضای هیئت های اجرایی و نظارت پس از اعلام نظر شورای نگهبان از امضای اعتبارنامه خودداری کنند، فرماندار مرکز حوزه انتخابیه موظف است به وسیله پیک مطمئن کلیه نسخ اعتبارنامه را برای امضای وزیر کشور و رییس هیئت مرکزی نظارت سریعاً به ستاد انتخابات کشور تحویل نماید.
تبصره ۳- کلیه مراحل اجرایی پس از اظهار نظر شورای نگهبان در مرحله اول، عیناً در مرحله دوم تکرار خواهد شد.
ماده ۱۰۹- در حوزه های انتخابیه ای که اعتبارنامه ای برای هیچ یک از نامزدهای انتخاباتی مرحله اول صادر نمی گردد، فرمانداران مراکز این حوزه های انتخابیه موظفند بلافاصله پس از وصول هر یک از صورتجلسات نتایج قطعی مرحله اول انتخابات، نسخه ای از آن را به هیئت نظارت مرکز حوزه انتخابیه و ستـاد انـتخـابات کشور ارسال و نسخه باقی مانده را در پرونده حوزه انتخابیه نگهداری نمایند.
ماده ۱۱۰- ستاد انتخابات کشور موظف است پس از اتمام رسیدگی به اعتبارنامه های نمایندگی کلیه منتخبان در مجلس شورای اسلامی و اخذ موافقت شورای نگهبان، دستور امحای تعرفه و برگ های رأی مصرف شده و مصرف نشده و اطلاعات و داده‌ های داخل صندوق های رأی و تمامی مهرهای انتخاباتی کـلیه حوزه های انتخابیه را به فرمانداران مراکز حوزه های انتخابیه صادر نماید.
ماده ۱۱۱- فرمانداران مراکز حوزه های انتخابیه موظفند پس از وصول دستور وزارت کشور مبنـی بـر امحای تعرفـه و برگ های رأی مصرف شده و مصرف نشده و اطلاعات و داده‌ های انتخابات مجلس شورای اسلامی، با حضور نمایندگان هیئت اجرایی و هیئت نظارت مرکز حوزه انتخابیه نسبت به امحای تعرفه و برگ های رأی مصرف شده و مصرف نشده و اطلاعات و داده های انتخابات سراسر حوزه انتخابیه به نحو مقتضی اقدام و مراتب را صورتجلسه و در سامانه ثبت نمایند.
تبصره ۱- در انتخابات الکترونیکی، تخلیه الکترونیکی صندوق اخذ رأی و امحا آرای داخل محفظه آن، مطابق دستورالعملی است که وزارت کشور ابلاغ می‌نماید.
تبصره ۲- نظر به اینکه بر اساس تبصره ماده (۹۷) این آیین نامه، صندوق های رأی حـوزه های فرعی انتخابات اقلیت های دینی در محل حوزه فرعی نگهداری شده و به مرکز حوزه انـتخابیـه ارسال نمی گردد، فرمانداران تهران و اصفهان به عنوان مراکز حوزه های انتخابیه اقلیت های دینی موظفند پس از وصول دستور وزارت کشور، مراتب را به حوزه های فرعی ذی ربط ابلاغ نمایند تا حوزه های فرعی رأساً در این خصوص اقـدام و نسخه ای از صورتجـلسه مربوط را به مرکز حوزه انتخابیه ارسال نمایند. ایـن صـورتجلسه همراه بـا یـک نسـخه از صـورتجلسه مربوط به مرکز حوزه انتخابیه توسط فرمـانداران تهران و اصفهان به ستاد انتخابات کشور از طریق سامانه ارسال خواهد شد.
ماده ۱۱۲- دستورالعمل و کاربرگ (فرم) های مربوط به مواد بخش اجرایی این آیین نامه با تصویب وزیر کشور قابل اجرا می‌باشد.

ماده ۱۱۳- تصویب نامه شماره ۵۱۱۴۳ /ت۲۲۲۲۰هـ مورخ ۲۳ /۹ /۱۳۷۸ و اصلاحات بعدی آن لغو می‌‌شود.

محمد مخبر- معاون اول رییس جمهور

آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام