آزمون تعیین صلاحیت
سیاست های اصل 44 قانون اساسی

آیین نامه نحوه برگزاری، اداره جلسات و اخذ تصمیم هیئت تجدید نظر، موضوع ماده (64) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی (مصوبه 58395/ت46225ك مورخ 27/3/1391 هيأت وزيران)

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ مرکز ملی رقابت

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

وزیران عضو کارگروه تصویب آیین نامه های مربوط به قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 186084/ت41633هـ  مورخ 14/10/1387 آیین نامه نحوه برگزاری، اداره جلسات و اخذ تصمیم هیئت تجدید نظر موضوع ماده (64) قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمودند:

ماده1ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

1- قانون: قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی

2- شورا: شورای رقابت موضوع ماده (53) قانون

3- هیئت: هیئت تجدیدنظر موضوع ماده (64) قانون

4- مرکز: مرکز ملی رقابت موضوع ماده (54) قانون

ماده2ـ هیئت از بین صاحب نظران اقتصادی یک نفر را به عنوان رییس تعیین می نماید. ریاست جلسات و امور اجرایی نظیر امضای مکاتبات بر عهده رییس هیئت است.

ماده3ـ دبیرخانه هیئت در مرکز مستقر است و جلسات هیئت با دعوت کتبی رییس هیئت، در محل مرکز تشکیل می شود. دعوت نامه جلسات متضمن دستور جلسه و مستندات مربوط، حداقل سه روز کاری قبل از برگزاری جلسات برای اعضا ارسال می شود.

ماده4ـ مرکز باید تمهیدات لازم برای انجام امور کارشناسی و تأمین فضای اداری مناسب برای استقرار هیئت و برگزاری جلسات آن، بودجه و نیروی انسانی برای فعالیت هیئت و پرداخت حقوق و مزایای اعضا و حسب ضرورت سایر امکانات مورد نیاز را برای اجرای وظایف هیئت فراهم نماید.

ماده5 ـ جلسـات هیئت با حضور اکثریت اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات آن منوط به تصویب اکثریت اعضای هیئت است. صدور رأی در مورد تصمیمات ماده (61) قانون باید متضمن موافقت حداقل دو قاضی عضو هیئت باشد.

ماده6 ـ خلاصه مذاکرات هر جلسه و تصمیمات اتخاذ شده از سوی هیئت متضمن نظر اقلیت، در صورتجلسه ای درج و به امضای اعضا می رسد و در دبیرخانه هیئت نگهداری خواهد شد.

ماده7ـ تصمیمات شورا به موجب ماده (63) قانون، ظرف بیست روز در داخل (برای اشخاص مقیم خارج دو ماه) از تاریخ ابلاغ به ذی نفع قابل تجدیدنظر در هیئت است.

ماده8 ـ هیئت به منظور رسیدگی به موضوعات و به استناد جزء (ب) بند (3) ماده (64) قانون، در صورت لزوم می تواند تحقیق و بازرسی را به مؤسسات تخصصی و اشخاص حقیقی و حقوقی متخصص که طبق قوانین خاص تشکیل و احراز صلاحیت شده اند، ارجاع کند.

ماده9ـ نحوه تصمیم گیری هیئت و چگونگی دادرسی، مطابق بندهای (3) و (4) ماده (64) و ماده (65) قانون خواهد بود.
تبصره ـ نماینده شورا در جلسات رسیدگی هیئت به عنوان مطلع و برای ادای توضیحات دعوت خواهد شد.

ماده10ـ ابلاغ آرای هیئت از طریق پست سفارشی و یا هر طریق مقتضی دیگر، از سوی دبیرخانه هیئت انجام می شود و اجرای آن بر عهده واحد اجرای احکام مدنی دادگستری است.

ماده11ـ در موردی که به تشخیص هیئت، تصمیم هیئت جنبه عمومی داشته باشد، انتشار آن از طریق روزنامه کثیرالانتشار انجام می شود.
این تصویب نامه در تاریخ 23/3/1391 به تأیید مقام  محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام