کتاب استخدامی اداری ها
قانون تنظيم مقررات مالي دولت

آيين‌نامه نحوه مصرف هدايای نقدی برای مصارف خاص

آيين‌نامه نحوه مصرف هداياي نقدي كه براي مصارف خاص به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي اهدا مي‌شود (تصویبنامه شماره ۶۰۲۷۱/ت۲۶۴۴۳هـ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۸۱ هیأت وزیران)

هيأت وزيران در جلسه مورخ 22/10/1381 بنا به پيشنهاد شماره 6484/892/56 مورخ 14/2/1381 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (5) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت -مصوب 1380- آيين‌نامه نحوه مصرف هداياي نقدي راکه براي مصارف خاص به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شرکتهاي دولتي اهدا مي‌شود، به شرح زير تصويب نمود:

ماده 1- هداياي نقدي که با رعايت ماده (4) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي -مصوب 1380- براي مصارف خاص به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شرکتهاي دولتي اهدا مي‌شود، طبق مقررات اين آيين‌نامه قابل مصرف خواهد بود.

ماده 2- براي واريز هداياي نقدي موضوع اين آيين‌نامه، حساب بانکي نزد شعب يکي از بانکهاي مجاز توسط خزانه با درخواست ذي‌حساب و در مورد دستگاههايي که طبق قانون فاقد ذي‌حساب هستند با درخواست مسئول امور مالي که توسط دستگاه ذي‌ربط به وزارت امور اقتصادي و دارائي معرفي شده و يا خواهد شد افتتاح مي‌شود و هر يک از دستگاههاي مذکور مکلفند کليه وجوه اهدايي موضوع ماده (1) اين آيين‌نامه را به حساب مذکور واريز نمايد.

ماده 3- وجوه مربوط به هدايا براي مصارف خاص پس از واريز به حساب ياد شده با حداقل دو امضاي مجاز که يکي از آنها حسب مورد امضاي ذي‌حساب يا مسؤول امور مالي مربوط خواهد بود قابل استفاده است.

ماده 4- هداياي نقدي اهدا شده موضوع اين آيين‌نامه منحصراً در موارد تعيين شده توسط اهدا کننده قابل مصرف است.

ماده 5- مسئوليت تشخيص و تعهد و تسجيل و صدور حواله به عهده وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي مربوط يا مقام‌هاي مجاز از طرف آنهاست.

ماده 6- نصاب و نحوه انجام معاملات با رعايت صرفه و صلاح، همچنين ميزان پيش پرداخت و تنخواه گردان و سپرده حسن انجام کار و نوع و ميزان تضمين پيش پرداخت و حسن انجام کار و نيز مدارک لازم براي استناد هزينه‌هاي انجام شده از محل وجوه موضوع اين آيين‌نامه مطابق مقررات پيش‌بيني شده در قانون نحوه هزينه کردن اعتباري که به موجب قانون از رعايت محاسنات عمومي ‌و ساير مقررات عمومي ‌دولت مستثنا هستند -مصوب 1364- و آيين‌نامه‌هاي اجرايي مربوط خواهد بود.

ماده 7- هداياي نقدي اهدايي به واحدهاي آموزشي و پرورشي وزارت آموزش و پرورش به حساب دولتي واحد مربوط واريز مي‌شود و مصرف آن تابع دستورالعمل موضوع ماده واحده قانون راجع به هزينه سرانه واحدهاي آموزشي وابسته به وزارت آموزش و پرورش -مصوب 1360- مي‌باشد.

تبصره- هدايا و کمکهاي مردمي ‌اهدايي در مورد دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي که تابع مصوبه تشکيل هيئت‌هاي امناي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي -مصوب 1367 و 1368- شوراي عالي انقلاب فرهنگي مي‌باشند، در چارچوب ماده (5) قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي -مصوب 1369- انجام خواهد شد.

ماده 8- اموالي که از محل هداياي نقدي موضوع اين آيين‌نامه خريداري مي‌شود در صورتي که با نيت و نظر اهداکننده آن مغايرت نداشته باشد، جزء اموال دولتي محسوب شده و مشمول مقررات آيين‌نامه امول دولتي است، در غير اين صورت با تأييد وزير يا رييس دولتي مربوط از شمول مقررات آيين‌نامه ياد شده خارج و انتقال و يا استفاده از آنها مطابق با نظر و نيت اهداکنندگان هنگام اهدا مجاز مي‌باشد.

ماده 9- هداياي اهداشده به سازمان بهزيستي و کميته امداد امام خميني (ره) هداياي خاص تلقي و مشمول اين آيين‌نامه مي‌شود و چنانچه اهدا کننده هدف خود را اعلام نکند، با نظر شوراي مشارکت‌هاي مردمي ‌بهزيستي استان و کميته امداد امام خميني (ره) به مصرف خواهد رسيد.

ماده 10- وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي موضوع ماده (1) اين آيين‌نامه موظفند حساب هداياي موضوع ماده ياد شده را هر شش ماه يک بار به طور جداگانه از حسابهاي بودجه برنامه‌اي تهيه و تنظيم و پس از تأييد بالاترين مقام دستگاه به همراه اسناد مربوط نگهداري نمايند. شرکت‌هاي دولتي حساب هداياي موضوع اين ماده را طبق اصول حسابداري در دفاتر خود ثبت خواهند نمود.

معاون اول رييس‌جمهور- محمد رضا عارف

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام