کتاب استخدامی اداری ها
قانون تنظيم مقررات مالي دولت

آیین‌نامه اجرایی ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (تصویبنامه شماره ۵۶۴۹/ت۳۲۸۵۵ن مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۸۴ هیأت وزیران)

آیین‌نامه اجرایی ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (تصویبنامه شماره ۵۶۴۹/ت۳۲۸۵۵ن مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۸۴ هیأت وزیران)

وزارت کشور- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 1384.2.11 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی کشور، موضوع نامه شماره 101.11074 مورخ 1384.2.4 سازمان یادشده و به استناد ماده‌(10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت -مصوب 1380- آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح‌زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

ماده 1- به‌منظور پیشگیری و پیش‌آگاهی و امداد رسانی و بازسازی و نوسازی مناطق آسیب‌دیده ازحوادث غیرمترقبه از جمله سیل‌، زلزله‌، سرمازدگی‌، طوفان‌، پیشروی آب دریا، آفات فراگیر محصولات‌کشاورزی‌، اپیدمی‌های دامی اعتبارات پیش‌بینی شده در قانون بودجه سالانه برای حوادث غیرمترقبه بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بین استانهای آسیب دیده توزیع می‌شود تابا تصویب
کارگروهی مرکب از استاندار به عنوان رییس‌، معاون عمرانی استاندار، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی‌، مدیرعامل جمعیت هلال احمر، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب‌، مدیرعامل شرکت برق‌منطقه‌ای‌، رییس سازمان مسکن و شهرسازی‌، مدیرکل اداره هواشناسی‌، مدیرکل راه و ترابری‌، رییس سازمان‌جهاد کشاورزی‌، رییس دانشگاه علوم پزشکی و مسئول ستاد حوادث و سوانح غیرمترقبه استان به پروژه‌های‌مشخص شده اختصاص یابد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌، برابر مقررات هزینه شود.

تبصره 1- ستاد حوادث و سوانح غیرمترقبه استان موظف است حداقل بیست درصد (20%) اعتبارسهمیه استان را به پروژه‌های پیشگیری از حوادث غیرمترقبه که دارای مطالعات با توجیهات فنی اقتصادی واجتماعی و زیست محیطی باشد اختصاص دهد.

تبصره 2- در موارد ضروری با پیشنهاد وزارت کشور و تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشوربخشی از اعتبارات حوادث غیرمترقبه را می‌توان به صورت متمرکز اختصاص داد.

ماده 2- از محل منابع اختصاص یافته به حوادث و سوانح غیرمترقبه برای اجرای طرحهای کارگروههای‌طرح جامع امداد و نجات مدیریت بحران کشور با پیشنهاد وزارت کشور و تایید سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی کشور اعتبارات لازم اختصاص می‌یابد.

ماده 3- بخشی از اعتبارات اختصاص یافته به حوادث و سوانح غیرمترقبه تا زمان برقراری پوشش کامل‌بیمه‌ای در سطح کشور به پیشنهاد وزارت کشور و تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به‌منظورپرداخت کمکهای بلاعوض به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی خسارت‌دیده از حوادث غیرمترقبه بارعایت سقفهای مندرج در جدول شماره (1)
پیوست ‌(1) بین مناطق آسیب‌دیده توزیع می‌شود تا پس ازمبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌، برابر مقررات هزینه شود.

تبصره 1- تشخیص میزان خسارت و مبلغ قابل پرداخت در مورد وسائط نقلیه با تایید کارگروهی مرکباز مسئول ستاد حوادث و سوانح غیرمترقبه استان اداره راهنمایی و رانندگی استان و فرمانداری محل خواهدبود.

تبصره 2- تشخیص میزان خسارت وارده شده به محصولات کشاورزی و دامی و مبلغ قابل پرداخت به‌هر کشاورز و دامدار خسارت دیده با تایید کارگروهی مرکب از نمایندگان فرمانداری محل‌، بانک کشاورزی وسازمان جهاد کشاورزی خواهد بود.

تبصره 3- تشخیص میزان خسارات و مبلغ قابل پرداخت در مورد واحدهای مسکونی و تجاری و لوازم‌خانگی با تایید کارگروهی مرکب از مسئول ستاد حوادث و سوانح غیرمترقبه استان‌، نمایندگان فرمانداری وبنیاد مسکن انقلاب اسلامی خواهد بود.

تبصره 4- ستاد حوادث و سوانح غیرمترقبه استان می‌تواند در صورت لزوم از نمایندگان سایر دستگاههای اجرایی برای شرکت در جلسات کارگروههای مذکور دعوت نماید.

تبصره ۵- پرداخت کمک بلاعوض به وراث متوفیان حوادث و سوانح غیرمترقبه با تایید کارگروهی‌ متشکل از نمایندگان ستاد حوادث و سوانح غیرمترقبه‌، دادگستری و جمعیت هلال احمر استان خواهد بود.

ماده 4- بخشی از اعتبارات اختصاص یافته به حوادث و سوانح غیرمترقبه به پیشنهاد وزارت کشور و تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به‌منظور بازسازی واحدهای مسکونی و تجاری آسیب‌دیده و نیزجبران خسارات بخش کشاورزی و دامی‌، کارگاههای تولیدی و صنعتی و سایر خسارتهای مردمی به صورت وجوه اداره شده در اختیار دستگاههای
اجرایی ذی‌ربط قرار می‌گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان ‌مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (یا استان‌) با تعیین بانک عامل نسبت به پرداخت تسهیلات ارزان قیمت به‌آسیب‌دیدگان با رعایت سقفهای مندرج در جدول شماره (2) پیوست‌، برابر مقررات اقدام گردد.

ماده 5- به‌منظور تأمین منابع بانکی ارزان قیمت از محل منابع داخلی بانکها جهت بازسازی مناطق‌آسیب‌دیده با پیشنهاد وزارت کشور و تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بخشی از اعتبارات‌اختصاص یافته به حوادث و سوانح غیرمترقبه می‌تواند صرف تأمین مابه‌التفاوت سود و کارمزد سیستم بانکی‌گردد تا در قبال آن بتوان از منابع داخلی بانکها نسبت به پرداخت تسهیلات بانکی ارزان قیمت به آسیب‌دیدگان اقدام نمود.

ماده 6- از محل منابع اختصاص یافته به حوادث غیرمترقبه طبق دستورالعملی که با پیشنهاد وزارت‌کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (با هماهنگی دستگاههای اجرایی ذی‌ربط‌) تهیه می‌شود اعتبارمورد نیاز برای پرداخت به صندوق کمک به تولیدکنندگان خسارت‌دیده به محصولات کشاورزی و دامی و به‌صندوق بیمه محصولات
کشاورزی و دامی و شرکتهای بیمه برای جبران خسارت ناشی از حوادث غیرمترقبه‌به نحوی اختصاص خواهد یافت که با پوشش بیمه‌ای کامل به تدریج کمکهای بلا عوض حذف شود.

تبصره- صندوق بیمه محصولات کشاورزی و دامی و صندوق کمک به تولیدکنندگان خسارت دیده ‌محصولات کشاورزی و دامی موظفند گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یک‌بار به وزارت کشور و سازمان‌مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام نمایند تعیین سهم درصد اعتبار اختصاصی سالانه منوط به نحوه عملکردصندوقهای مذکور خواهد بود.

ماده 7- در صورت وقوع حوادث غیرمترقبه طبیعی از جمله خشکسالی‌، سیل‌، زلزله و … بنا به پیشنهادمشترک وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران میزان تنخواه گردان‌خزانه تا میزان حداکثر معادل یک درصد (1%) بودجه عمومی هر سال افزایش می‌یابد.

تنخواه گردان مذکور متناسب با نوع خسارت با اطلاع سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به بودجه‌دستگاههای اجرایی ذی‌ربط اضافه شده و در چارچوب این آیین‌نامه و سایر مصوبات هیأت وزیران‌، به‌موجب ماده (78) قانون محاسبات عمومی کشور -مصوب1366- و با رعایت قانون نحوه هزینه کردناعتباراتی که به موجب قانون از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند هزینه خواهد شد.

تبصره 1- تنخواه مذکور حداکثر تا پایان همان سال از محل صرفه‌جویی در اعتبارات عمومی و یااصلاح بودجه سالانه تسویه خواهد شد.

تبصره 2- مبلغ مذکور به حساب جداگانه‌ای که خزانه تعیین می‌نماید واریز می‌گردد.

محمدرضا عارف- معاون اول رییس جمهور

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام