کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و مقررات مالیاتی

آیین نامه اجرایی هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مدیران و بازرسان و کارکنان به خارج از ایران

آیین نامه اجرایی هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مدیران و بازرسان و کارکنان به خارج از ایران موضوع بند ب جزء ۲ ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم (تصویبنامه شماره‌ ۱۰۱۳۰/ت‌۱۲۲ مورخ ۱۳۶۸/۲/۲۵ هیئت وزیران)

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۸/۲/۱۳ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارائی، صنایع، صنایع سنگین، معادن و فلزات، بازرگانی، ‌آیین نامه اجرایی هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مدیران و بازرسان و کارکنان به خارج از ایران موضوع بند «ب» جزء ۲ ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب۱۳۶۶/۱۲/۳ را بشرح زیر تصویب نمودند:

آیین نامه اجرایی هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مدیران و بازرسان و کارکنان به خارج از ایران

ماده ۱- نصاب‌های تعیین شده در این آئین‌نامه در صورتیکه مستند به مدارک باشد تا حدودی تعیین گردیده است برای تشخیص مالیات مودیانیکه درآمد‌ مشمول مالیات آنها از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی تعیین میگردد قابل قبول خواهد بود و مازاد بر آن در محاسبه درآمد مشمول مالیات قابل پذیرش نیست.

ماده ۲ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۴ˏ۱۳۷۷)- نصاب هزینه سفر و فوق‌العاده مسافرت بشرح زیر تعیین میگردد:

۱- هزینه مسافرت مدیران و بازرسان و کارکنان اشخاص حقوقی بخارج از ایران که بمنظور حوائج مربوط بمؤسسه باشد تا حدود ذیل قبال پذیرش خواهد ‌بود.

الف- هزینه اقامت مدیران و بازرسان و کارکنان شرکت‌های تولیدی جمعاً در هر سال حداکثر چهار ماه بقرار روزی سیصد و پنجاه هزار).

ب- هزینه اقامت مدیران و بازرسان و کارکنان سایر شرکت‌ها و اشخاص حقوقی جمعاً در هر سال حداکثر دو ماه بقرار روزی سیصد و پنجاه هزار ).

۲- هزینه مسافرت اشخاص حقیقی بخارج از ایران بمنظور رفع حوائج شغلی جمعاً در هر سال حداکثر یکماه بقرار روزی سیصد و پنجاه هزار ).

تبصره ۱- نسبت بشرکتهای تولیدی علاوه بر چهار ماه مذکور در جزء«الف» بند یک ماده ۲ این آئین‌نامه، جمعاً در هر سال حداکثر دو ماه دیگر بقرار روزی ‌سیصد و پنجاه هزار نیز بابت آموزش بعنوان هزینه اقامت پذیرفته خواهد شد.

تبصره ۲- هزینه‌های مذکور در ماده ۲ و تبصره ۱ فوق شامل هزینه پذیرایی در خارج از ایران نیز میباشد و علاوه بر این مبالغ هزینه دیگری بعنوان هزینه ‌پذیرائی پذیرفته نخواهد شد.

تبصره ۳- هزینه ایاب و ذهاب با وسیله نقلیه هوائی، زمینی و دریائی و هزینه‌های مربوط بخروج از مرز و عوارض‌ها اضافه بر هزینه اقامت در خارج که بشرح فوق تعیین شده است نیز قابل پذیرش است.

تبصره ۴ (منسوخه ۲۸ˏ۰۴ˏ۱۳۷۷)- وجوهیکه بابت تأمین ارز علاوه بر نرخ رسمی طبق مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پرداخت شود اضافه بر هزینه اقامت در خارج که‌ بشرح فوق تعیین شده است نیز قابل پذیرش است.

ماده ۳- خارج از مبالغ مذکور هزینه دیگری بعنوان فوق العاده مسافرت در خارج از کشور در تشخیص درآمد مشمول مالیات قابل قبول نخواهد بود.

نخست‌وزیر- ‌میرحسین موسوی

شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام