کتاب استخدامی اداری ها
سازمان برنامه و بودجه کشور

اصلاح آیین‌نامه اجرایی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان (تصویبنامه شماره 51551/ت50961هـ مورخ 24/4/1394 هیأت وزیران)

اصلاح آیین‌نامه اجرایی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان (تصویبنامه شماره 51551/ت50961هـ مورخ 24/4/1394 هیأت وزیران)

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیئت وزیران در جلسه 17/3/1394 به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد بند (هـ) ماده (178) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران -مصوب 1389- تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، موضوع تصویبنامه شماره 134880/ت47221هـ مورخ 6/7/1390 به شرح زیر اصلاح می‌شود:

1- در ماده (5)، عبارت «هشت کارگروه» به عبارت «سیزده کارگروه» اصلاح و بندهای (د) و (هـ) به شرح زیر  اصلاح و بندهای (ک)، (ل) و (م) به شرح زیر به ماده یادشده اضافه می‌شود:

د- کارگروه تخصصی آمایش سرزمین، آمار، محیط‌زیست و توسعه پایدار

هـ- کارگروه تخصصی تحول اداری و دولت الکترونیک

ک- کارگروه تخصصی توسعه روستایی و عشایری

ل- کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش، فنآوری و نوآوری

م- کارگروه تخصصی استانداردسازی و ارتقای کیفیت کالا و خدمات

2- در ماده (6)، بند (الف) به شرح زیر اصلاح و بندهای (ع) و (ف) به شرح زیر به ماده یاد شده اضافه می‌شود:

الف- استاندار (رییس)

ع- رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

ف- مدیر کل استاندارد استان

3- در ماده (8)، بندهای (ج)، (ز) و (ح) به شرح زیر اصلاح و بندهای (س)، (ع)، (ف)، (ص)، (ق)، (ر)، (ش) و (ت) به شرح زیر به ماده یادشده اضافه می‌شود:

ج- رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان

ز- مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق منطقه‌ای استان

ح- مدیر کل ارتباطات و فنآوری اطلاعات استان

س- نماینده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در استان به انتخاب وزیر

ع- مدیر کل نوسازی مدارس استان

ف- مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی استان

ص- رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مرکز استان

ق- مدیر کل استاندارد استان

ر- مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان

ش- مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان

ت- مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان

4- در ماده (10)، بندهای (ج)، (هـ) و (ی) به شرح زیر اصلاح و بندهای (ش)، (ت)، (ث) و (خ) به شرح زیر به ماده یاد شده اضافه می‌شود:

ج- رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان

هـ- مدیر کل آموزش و پرورش استان

ی- مدیر کل ورزش و جوانان استان

ش- مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان

ت- نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فنآوری

ث- مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان

خ- رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مرکز استان

5- در ماده (12)، عبارت «کارگروه تخصصی آمایش سرزمین، محیط زیست و توسعه پایدار» جایگزین عبارت «کارگروه تخصصی آمایش سرزمین، آمار، محیط زیست و توسعه پایدار» و بند (الف) به شرح زیر اصلاح و بندهای (ل)، (م)، (ن)، (س)، (ع)، (ف)، (ص)، (ق)، (ر)، (ش)، (ت) و (ث) به شرح زیر به ماده یادشده اضافه می‌شود:

الف- رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان (رییس)

ل- مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان

م- مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان

ن- مدیر کل ارتباطات و فنآوری اطلاعات استان

س- مدیر کل دفتر امور زنان و خانواده استانداری

ع- مدیر کل ثبت احوال استان

ف- رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مرکز استان

ص- مدیر کل پست استان

ق- مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان

ر- مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق منطقه‌ای استان

ش- مدیر کل منابع طبیعی استان

ت- مدیر کل استاندارد استان

ث- نماینده شبکه سازمان‌های مردم نهاد محیط‌زیست

6- در ماده (13)، عبارت «کارگروه تخصصی آمایش سرزمین، محیط زیست و توسعه پایدار» به عبارت «کارگروه تخصصی آمایش سرزمین آمار، محیط زیست و توسعه پایدار» اصلاح و بندهای (ک)، (ل)، (م) و (ن) به شرح زیر به ماده یاد شده اضافه می‌شود:

ک- هماهنگی در اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های اجرایی شورای عالی آمار در استان

ل- شاخص‌ها و اولویت‌های موضوع‌های آماری مورد نیاز برنامه‌های توسعه استانی

م- اشاعه و ارتقای فرهنگ آماری متناسب با شرایط استان

ن- هماهنگی در اجرای بهینه سرشماری‌های عمومی و طرح‌های آمارگیری ملی در استان با رعایت استانداردهای مرکز آمار ایران

7- ماده (14) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 14- اعضای کارگروه تخصصی تحول اداری و دولت الکترونیک به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف- استاندار (رییس)

ب- رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان (دبیر)

ج- معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان

د- مدیر کل ارتبااطات و فناوری اطلاعات استان

هـ- مدیر کل فنآوری اطلاعات استانداری

و- مدیر کل جهاد کشاورزی استان

ز- مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان

ح- مدیر کل آموزش و پرورش استان

ط- مدیر کل راه و شهرسازی استان

ی- مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان

ک- نماینده وزارت نیرو با معرفی وزیر نیرو

ل- رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مرکز استان

م- مدیر کل صدا و سیمای مرکز استان

ن- شهردار مرکز استان

س- رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان

ع- مدیر کل حفاظت محیط زیست استان

ف- مدیر کل استاندارد استان

ص- مدیر کل دفتر آمار و اطلاعات استانداری

ق- یک نفر از رؤسای دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی دولتی استان به انتخاب وزیر علوم، تحقیقات و فنآوری

8- در ماده (15) عبارت «کارگروه تخصصی پژوهش، فنآوری و تحول اداری» جایگزین عبارت «کارگروه تخصصی تحول اداری و دولت الکترونیک» و بندهای (ز)، (ح) و (ط) نیز به شرح زیر اصلاح و بندهای (ی) و (ک) به شرح زیر به ماده یادشده اضافه می‌شود:

ز- راهکارهای توسعه زیرساخت‌های خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی

ح- راه‌کارهای به اشتراک‌گذاری اطلاعات بین‌دستگاهی در استان

ط- راهکارهای توسعه سامانه‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری خدمات الکترونیک درون و برون دستگاهی

ی- ساز و کارهای یکسان‌سازی، استانداردسازی و بهینه کردن تارنماهای (وبسایت‌ها) دستگاه‌های استانی

ک- شناسایی، اولویت‌بندی، هماهنگی و تسهیل جهت توسعه خدمات الکترونیکی قابل ارایه بر بستر شبکه ملی اطلاعات در استان

9- در ماده (16)، عبارت «کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی» جایگزین عبارت «کارگروه تخصصی سلامت، ایمنی و امنیت غذایی» و بند (ج) نیز به شرح زیر اصلاح و بندهای (ع)، (ف) و (ص) به شرح زیر به ماده یاد شده اضافه می‌شود:

ج- رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان

ع- مدیر کل دفتر امور زنان و خانواده استانداری

ف- مدیر کل تعزیرات حکومتی استان

ص- مدیر کل استاندارد استان

10- در ماده (20)، بند (الف) به شرح زیر اصلاح و بند (م) به شرح زیر به ماده یاد شده اضافه می‌شود:

الف- معاون ذیر‌بط استانداری (رییس)

م- مدیر کل دفتر امور زنان و خانواده استانداری

11- در ماده (22)، بند (الف) به شرح زیر اصلاح و بندهای (ض) و (ظ) به شرح زیر به ماده یادشده اضافه می‌شود:

الف- معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری (رییس)

ض- مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری

ظ- مدیر کل تعزیرات حکومتی استان

12- در ماده (24)، بندهای (ب) و (ج) به شرح زیر اصلاح و بند (ظ) به شرح زیر به ماده یادشده اضافه می‌شود:

ب- مدیر کل دفتر امور زنان و خانواده استانداری (دبیر)

ج نماینده تام‌الاختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان

ظ- مدیر کل استاندارد استان

13- متن زیر به عنوان مواد (26)، (27)، (28)، (29)، (30) و (31) اضافه و شماره مواد بعدی به ترتیب اصلاح می‌شود:

ماده 26- اعضای کارگروه تخصصی توسعه روستایی و عشایری به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف- معاون برنامه‌ریزی استانداری (رییس)

ب- مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری (دبیر)

ج- مدیر کل دفتر امور زنان و خانواده استانداری

د- مدیر کل راه و شهرسازی استان

هـ- مدیر کل جهاد کشاورزی استان

و- مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان

ز- مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان

ح- مدیر کل ارتباطات و فنآوری اطلاعات استان

ط- مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان

ی- مدیر کل آموزش و پرورش استان

ک- مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان

ل- مدر کل حفاظت محیط زیست استان

م- مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان

ن- مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان

س- رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مرکز استان

ع- مدیر کل امور عشایر  استان

ف- مدیر عامل صندوق بیمه روستاییان و عشایر استان

ص- یکی از بخشداران استان به پیشنهاد رییس کارگروه و تأیید کارگروه

ق- نماینده دهیاران استان به انتخاب دهیاران

ر- یک نفر از روسای شورای اسلامی روستا با معرفی رییس شورای اسلامی استان

ماده 27- وظایف کارگروه تخصصی توسعه روستایی و عشایری، بررسی و ارایه پیشنهاد در موارد زیر تعیین می‌شود:

الف- تهیه سند توسعه روستایی استان

ب- هماهنگی در تدوین برنامه‌های توسعه و عمران روستا‌ها و توانمندسازی مناطق عشایری

ج- استخراج شاخص‌های توسعه روستایی در چارچوب شاخص‌های توسعه روستایی ملی و بررسی تغییرات شاخص‌های مربوط

د- ساز و کار هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی استان به منظور هم‌افزایی جهت کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری

هـ- ارتقای شاخص‌های فرهنگی، زیست‌محیطی، اجتماعی و اقتصادی در حوزه روستایی متناسب با بسته توسعه روستایی و شرایط منطقه‌ای

و- شناسایی و بهره‌گیری از قابلیت‌ها و مزیت‌های نسبی روستاها و مناطق عشایری استان در زمینه‌های مختلف

ز- بهبود حمل و نقل عمومی بار و مسافر در روستاها و ارتقای وضعیت ایمنی راه‌های روستایی و عشایری

ح- بسته‌های تشویقی و توسعه سرمایه‌گذاری در روستاها با رعایت سیاست‌های مرتبط

ط- تشویق و توسعه بیمه‌های اجتماعی در روستاها و مناطق عشایری

ی- تقویت و توسعه واحدها و نهادهای مردم نهاد مؤثر در امور توسعه روستایی

ک- رفع تنگناها و مشکلات موجود در زمینه افزایش درآمد و بهبود شرایط زندگی در روستاها و مناطق عشایری

ل- ساماندهی و اسکان عشایر

م- تعیین اولویت در جهت تخصیص اعتبارات توسعه روستایی از محل اعتبارات استانی

ن- تقویت و بهره‌گیری از ظرفیت دهیاری‌ها و شوراهای اسلامی روستایی در پیشبرد امور توسعه روستا

س- بررسی چالش‌ها و مسایل و مشکلات توسعه روستایی مرتبط با وظایف سایر کارگروه‌های تخصصی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و ارایه به کارگروه ذی‌ربط

ع- جلب مشارکت‌های مردمی در راستای توسعه اقتصادی روستاها و مناطق عشایری

ف- تهیه برنامه‌ها و ساز و کارهای لازم برای توانمندسازی دهیاران

ماده 28- اعضای کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش، فنآوری و نوآوری به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف- معاون ذی‌ربط استاندار (رییس)

ب- نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فنآوری در استان به انتخاب وزیر (دبیر)

ج- رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان

د- مدیر کل ارتباطات و فنآوری اطلاعات استان

هـ- نماینده معاونت علمی و فنآوری رییس‌جمهور

و- یکی از رؤسای پارک علم و فنآوری استان به انتخاب معاون پژوهشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

ز- مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان

ح- رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان

ط- مدیر کل حفاظت محیط زیست استان

ی- رییس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان

ک- رییس جهاد دانشگاهی استان

ل- مدیر کل آموزش و پرورش  استان

م- مدیر کل صدا و سیمای مرکز استان

ن- مدیر کل دفتر امور زنان و خانواده استانداری

س- نماینده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در استان به انتخاب وزیر

ع- یک نفر از رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی دولتی استان به انتخاب وزیر علوم، تحقیقات و فنآوری

ف- یک نفر از رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی دولتی استان به انتخاب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

ص- یک نفر از رؤسای واحدهای استانی دانشگاه ازاد اسلامی به انتخاب رییس دانشگاه ازاد اسلامی

ماده 29- وظایف کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش، فنآوری و نوآوری، بررسی و ارایه پیشنهاد در موارد زیر تعیین می‌شود:

الف- تدوین و به روز رسانی سند آمایش علم و فنآوری استانی

ب- برنامه‌ریزی در جهت استقرار و اصلاح نظام نوآوری منطقه در استان

ج- تدوین برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان مدت و بلندمدت آموزش، پژوهش، فنآوری و نوآوری استان بر اساس سند آمایش مصوب

د- تعیین اولویت‌های تحقیقاتی و فنآوری استان بر مبنای شناسایی نیازها، توانایی‌ها و مزیت‌های استانی

هـ- نحوه نظارت بر فعالیت‌های علمی، فنآورانه و نوآورانه استان در چارچوب مصوبات شورای علوم، تحقیقات و فناوری

و- تدوین برنامه‌های حمایت از توسعه و ارتقای مراکز رشد، پارک‌های علم و فنآوری و شهرک‌های فنآوری و شرکت‌های دانش بنیان در استان

ز- تدوین ساز و کار همسویی بین اهداف و سیاست‌های استانی در زمینه آموزش، پژوهش، فنآوری و نوآوری با اهداف و سیاست‌های ملی

ماده 30- اعضای کارگروه تخصصی استانداردسازی و ارتقای کیفیت کالا و خدمات به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف- معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری (رییس)

ب- مدیر کل استاندارد استان (دبیر)

ج- مدیر کل دفتر فنی استانداری

د- مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری

هـ- مدیر کل جهاد کشاورزی استان

و- مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان

ز- مدیر کل راه و شهرسازی استان

ح- مدیر کل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان

ط- مدیر کل آموزش و پرورش استان

ی- مدیر کل فنآوری اطلاعات و ارتباطات استان

ک- رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان

ل- مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای استان

م- مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق منطقه‌ای استان

ن- مدیر کل حفاظت محیط زیست استان

س- مدیر کل صدا و سیمای مرکز استان

ع- دادستان مرکز استان

ف- رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مرکز استان

ص- مدیر کل تعزیرات حکومتی استان

ق- مدیر کل دامپزشکی استان

ر- رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان

ش- رییس مجمع امور صنفی استان

ت- مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان

ث- مدیر کل گمرک استان

خ- شهردار مرکز استان

ماده 31- وظایف کارگروه تخصصی استاندارد سازی و ارتقای کیفیت کالا و خدمات، بررسی و ارایه پیشنهاد در موارد زیر تعیین می‌شود:

الف- تبیین راهبردها و اولویت‌های نظام استانداردسازی و تنظیم سند چشم‌انداز توسعه کیفیت کالا و خدمات متناسب با شرایط و مزیت‌های خاص استان جهت ارایه به شورا

ب- بررسی موانع و مشکلات استانداردسازی و وضعیت اجرای استانداردهای اجباری و تشویقی محصولات استان و ارایه راهکارهای اجرایی

ج- پیشنهاد نحوه بهره‌گیری از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های تخصصی سازمان‌ها به ویژه مراکز تحقیقاتی و پژوهشی و تشکل‌ها و انجمن‌هی صنفی جهت مشارکت فعال در تدوین و به روز رسانی استانداردهای ملی و توسعه استاندارد سازی در استان

د- بررسی سطح فرهنگ استاندارد در جامعه و ارایه پیشنهادات لازم در جهت آموزش و افزایش آگاهی‌های عمومی و تخصصی در راستای استاندارد و کیفیت

هـ- پیشنهاد نحوه هماهنگی بین دستگاه های مرتبط با حقوق مصرف کنندگان به منظور بهبود نظام نظارت و بارسی استاندارد و کیفیت و تقویت حقوق مصرف کننده در سطح استان و ایجاد بسترهای مناسب به منظور تسریع در روند رسیدگی به شکایات مصرف کنندگان در ارتباط با مقررات و ضوابط استاندارد

و- بررسی چگونگی تخصیص درصدی از منافع و اعتبارات پژوهشی و تملک دارایی واحدهای استانی جهت تدوین، ترویج و نظارت بر اجرای استانداردها و تجهیز آزمایشگاه های فنی و مراکز ارزیابی انطباق استان

ز- ارایه ساز و کارهای نحوه اجرای استانداردهای اجباری و پیگیری تخلفات احتمالی در زمینه مخاطرات اقتصادی، ایمنی، بهداشت و سلامت عمومی

ح- بررسی خط مشی و نحوه هماهنگی بین دستگاه های مرتبط با صادرات و واردات در سطح استان به منظور کنترل های کیفی

ط- ارایه راهکارهای لازم جهت کنترل بازار و مراکز توزیع و عرضه در سطح استان در راستای رعایت استانداردها

ی- ارایه پیشنهادهای لازم جهت کنترل صحت عملکرد اوزان و مقیاس ها و وسایل سنجش مورد استفاده در داد و ستد عمومی مشمول استاندارد اجباری و نظارت بر وضعیت عیار فلزات گرانبها با هماهنگی دستگاه های مرتبط در سطح استان

ک- کمک به تصمیم سازی در خصوص نحوه ترویج و پیاده سازی استانداردهای معیار مصرف انرژی در تولیدات و سامانه های انرژی بر در سطح استان

ل- ارایه پیشنهادهای لازم به منظور کنترل و نظارت بر نازل های سوخت مایع و گاز با هماهنگی دستگاه های مرتبط در سطح استان

م- پیگیری و اجرای مصوبات شورای استاندارد استان و تهیه گزارش از نتایج حاصله جهت ارایه به شورای برنامه ریزی و شورای استاندارد استان

ن- بررسی و تنظیم گزارش عملکرد استان ها در حوزه استاندارد سازی و ارتقای کیفیت کالا و خدمات و پیشنهاد تشویق دستگاه های برتر و معرفی دستگاه های ناموفق و ناکارآمد.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام