کتاب استخدامی اداری ها
وزارت نفت و نیرو

ضوابط تعدیل مدرک تحصیلی رسمی دانشگاهی اخذ شده حین خدمت (بهمن ۱۴۰۱)

ضوابط تعدیل مدرک تحصیلی رسمی دانشگاهی اخذ شده حین خدمت (بخشنامه شماره ت ه م/ ۵۴۱۲۱۸ مورخ ۴/۱۱/۱۴۰۱ وزارت نفت)

مدیر محترم توسعه منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران

مدیر محترم توسعه منابع انسانی شرکت ملی گاز ایران

مدیر محترم توسعه منابع انسانی شرکت ملی صنایع پتروشیمی

مدیر کل محترم منابع انسانی ستاد

با سلام؛

احتراماً، با عنایت به طرح سؤالات/ ابهامات اجرائی شرکت ها/ مدیریت ها در ارتباط با مفاد اطلاعیه شماره ت‌ه‌م/ ۳۳۹۹۸۷ مورخ ۲۰/۷/۱۴۰۱ موارد ذیل جهت اجرا (صرفاً برای مشمولین اطلاعیه مذکور) ابلاغ می‌گردد:

ضوابط تعدیل مدرک تحصیلی رسمی دانشگاهی اخذ شده حین خدمت

۱- برای کارمندانی که قبل از تاریخ ۱/۲/۱۳۹۷ موفق به اخذ مدرک تحصیلی شده یا اینکه شروع به تحصیل نموده اند، چنانچه در تاریخ اخذ مدرک در برابر سمت مرتبط/ نیمه مرتبط (با تشخیص برنامه ریزی نیروی انسانی/ شورای بررسی و تعیین سوابق) انتصاب داشته، تعدیل مدرک از تاریخ اخذ مدرک (بدون تغییر رسته شغلی) بلامانع است. لیکن چنانچه کارمند در زمان اخذ مدرک در برابر سمت مرتبط/ نیمه مرتبط (با تشخیص برنامه ریزی نیروی انسانی/ شورای بررسی و تعیین سوابق) انتصاب باشد، تعدیل مدرک از زمان انتصاب در برابر سمت مرتبط/ نیمه مرتبط (بدون تغییر رسته شغلی) میسر می‌باشد.

تبصره ۱- چنانچه تغییر رسته منجر به انتصاب در برابر سمت مرتبط/ نیمه مرتبط با مدرک تحصیلی مأخوذه گردیده/ می‌گردد، پذیرش و تعدیل مدرک تحصیلی از زمان انتساب در برابر سمت مرتبط/ نیمه مرتبط بلامانع است.

تبصره ۲- کارمندان دارای مدرک تحصیلی دکتری چنانچه در زمان اخذ مدرک تحصیلی در برابر سمت‌های مطالعاتی/ تحقیقاتی/ پژوهشی مرتبط/ نیمه مرتبط انتصاب داشته باشند، تعدیل از تاریخ اخذ مدرک (بدون تغییر رسته شغلی) بلامانع و در غیر این صورت از تاریخ انتصاب در برابر سمت تحت تصدی فعلی/ پیشنهادی (سمت‌های مطالعاتی/ تحقیقاتی/ پژوهشی) مرتبط (با حداکثر ۱۰ درصد آخرین حقوق پایه/ نیمه مرتبط (دو سوم) اقدام می‌گردد. در موارد تغییر رسته منجر به انتصاب در برابر سمت مطالعاتی/ پژوهشی/ تحقیقاتی مرتبط/ نیمه مرتبط، تعدیل از زمان انتصاب با لحاظ درصد ذکر شده فوق، بلامانع است. تعدیل مدرک کارمندان دارای مدرک تحصیلی دکتری در برابر سمت‌های مدیریتی که واحدهای تحت تصدی دارای سمت مطالعاتی/ تحقیقاتی/ پژوهشی است نیز مشمول مفاد این تبصره می‌باشد.

۲- در ارتباط با مدرک تحصیلی مأخوذه هم‌عرض و هم‌مقطع در حین خدمت، اقدام لازم کماکان مطابق اطلاعیه شماره ق‌ع/۷۹۹/ت‌ه‎م/۴۰۲ مورخ ۱۷/۴/۱۳۸۱، در صورت انتصاب به سمت‌های مرتبط/ نیمه مرتبط (مأخوذه قبل از ۱/۲/۱۳۹۷)، مرتبط (مأخوذه بعد از ۱/۲/۱۳۹۲) بدون تغییر رسته شغلی بلامانع است.

۳- تعدیل حقوق کارمندان پزشک که به اخذ درجه تخصص یا فوق تخصص نائل می گردند، از تاریخ انتصاب در سمت مرتبط با مدرک تحصیلی مأخوذه به میزان ۱۲/۵% صورت می‌پذیرد. سایر کارمندان شاغل در سمت‌های غیر از رسته پزشکی که موفق به اخذ مدرک دکتری پزشکی می‌شوند، مطاب با درصدهای ابلاغی ذیل بند (۵) اطلاعیه شماره ت‌ه‌م/۶۴۸۲۹ مورخ ۱۷/۲/۱۳۹۷ برای مدرک دکتری تا حداکثر (۱۰) درصد قابل تعدیل می‌باشد. مدرک دوره‌های فلوشیپ و یا پسا دکتری به عنوان یک مقطع تحصیلی بالاتر در مقررات اداری و استخدامی (جدول حقوق) وجود نداشته و قابل پذیرش نمی‌باشد.

۴- مستند به مفاد بند (۲) اطلاعیه شماره ت‌ه‌م/۳۳۹۹۸۷ مورخ ۲۰/۷/۱۴۰۱ و بند (۱۱) اطلاعیه شماره ت ه م /۶۴۸۳۹ مورخ ۱۷/۲/۳۹۷ ارزیابی نیمه مرتبط مدرک تحصیلی با سمت مورد نظر برای کارمندانی که بعد از تاریخ ۱/۲/۱۳۹۷ شروع به تحصیل نموده/ می نمایند، به دلیل ابلاغ ضوابط لزوم تحصیل در رسته شغلی (با تأیید واحدهای آموزش/ برنامه ریزی نیروی انسانی) فاقد موضوعیت است.

۵- تعدیل مدرک ایثارگران وفق مفاد بند (۸) اطلاعیه شماره ت‌ه‌م/۶۴۸۳۹ مورخ ۱۷/۲/۱۳۹۷ و در چارچوب ضوابط و مقررات اشاره شده بخش (۰۷-۴) فصل چهارم مقررات اداری و استخدامی کارمندان صنعت نفت برای کلیه مدارک مأخوذه قبل از ۱/۲/۱۳۹۷ بر اساس ضوابط مجری قبل از تاریخ مذکور از جمله تعدیل حقوق امکان پذیر می باشد.

۶- با توجه به استعلام بعمل آمده از اداره کل تشکیلات، روش ها و تعالی سازمانی در ارتباط با “رعایت سقف شرایط احراز تحصیلی سمت” مبنی بر اینکه حسب رویه های جاری و اصول موضوعه، ملاک تعیین مقطع تحصیلی در مجموعه شرایط احراز، “حداقل” نیاز تحصیلی برای تصدی سمت‌های سازمانی می‌باشد، فلذا در صورت بکارگیری شاغلین دارای رشته تحصیلی مرتبط/ نیمه مرتبط با شرایط احراز سمت لیکن با مقطع بالاتر، امکان پذیرش و تعدیل مدرک تحصیلی مأخوذه بلامانع است.

۷- مفاد اطلاعیه شماره ت‌ه‌م/۳۲۹۹۸۷ مورخ ۲۰/۷/۱۴۰۱ و ضوابط پیش گفته به شرح بندهای فوق در خصوص کارمندانی است که قبلاً سابقه تعدیل مدرک داشته و تعدیل مدرک دوم یا بیشتر ایشان (بابت مدرک اخذ شده قبل از ۱/۲/۱۳۹۷ و یا شروع به تحصیل از ۱/۲/۱۳۹۷ تحت اقدام قرار می‌گیرد که مراتب بدون انجام مصاحبه فنی تخصصی (کمافی‌السابق) صورت می‌پذیرد و در این خصوص وفق مفاد بند (۲) اطلاعیه شماره ت‌ه‌م/۱۷۳۰۷۹ مورخ ۶/۹/۱۴۰۰، در مواردی که پس از تعدیل مدرک تحصیلی و انجام محاسبات، افزایش در حقوق پایه ایجاد نگردد و یا میزان افزایش حقوق به ازاء ارائه مدرک تحصیلی کمتر از درصدهای ذیل بند (۵) اطلاعیه شماره ت‌ه‌م/۶۴۸۳۹ مورخ ۱۷/۲/۱۳۹۷ گردد، حقوق تا میزان درصد مربوطه، افزایش می‌یابد.

۸- اطلاعیه شماره ت‌ه‌م/۳۶۲۷۹۷ مورخ ۱۰/۹/۱۴۰۰ که مستند به مفاد بندهای (۱) و (۲) اطلاعیه شماره ت‌ه‌م/۲۵۰۱۲۳ مورخ ۱/۷/۱۴۰۰ صادر گردیده ناظر بر پرداخت فوق‌العاده تخصصی به کارمندانی که با سابقه تعدیل مدرک تحصیلی یک مقطع بالاتر از مدرک بدو استخدام قبل از تاریخ ۱/۲/۱۳۹۷، موفق به اخذ مدرک تحصیلی گردیده/ شروع به تحصیل نموده‌اند، می‌باشد. لذا مستند به فراز انتهایی بند (۲) اطلاعیه شماره ت‌ه‎م/۳۲۹۹۸۷ مورخ ۲۰/۷/۱۴۰۱ برای کارمندانی که بعد از تاریخ ۱/۲/۱۳۹۷ شروع به تحصیل نموده‌اند و دارای سابقه تعدیل مدرک تحصیلی می‌باشند، در صورت پرداخت لازم است از تاریخ ابلاغ این اطلاعیه لازم است نسبت به اصلاح درصد ضریب مدرک تحصیلی در فوق‌العاده مذکور طبق مدرک تعدیل شده اقدام گردد. بدیهی است تعدیل فوق العاده تخصصی شغل کارمندانی ه بعد از تاریخ ۱/۲/۱۳۹۷ شروع به تحصیل نموده اند، منحصراً با رعایت ضوابط ابلاغی طی اطلاعیه شماره ت‌ه‎م/۶۴۸۳۹ مورخ ۱۷/۲/۱۳۹۷ و پس از انجام فرایند تعدیل مدرک تحصیلی با طرح و تأیید در شورای بررسی و تعیین سوابق امکان پذیر می باشد.

۹- در خصوص کارمندانی که قبل از ۱/۲/۱۳۹۷ فارغ التحصیل شده چنانچه تعدیل بابت یک مقطع تحصیلی بالاتر از مدرک بدو استخدام آنها با رعایت مقررات مربوطه تحت اقدام قرار می گیرد، ضوابط و درصدهای قبل از ابلاغیه شماره ت‌ه‌م/۶۴۸۳۹ مورخ ۱۷/۲/۱۳۹۷ (مستند به مفاد بند (۶) اطلاعیه مزبور) ملاک عمل خواهد بود. در ارتباط با چگونگی تعدیل مدرک تحصیلی بیش از یک مقطع تحصیلی بالاتر از مدرک بدو استخدام کارمندانی که مدرک/ مدارک تحصیلی بالاتر از مدرک بدو استخدام ارائه و به دلیل غیرمرتبط بودن، تا کنون سابقه تعدیل مدرک تحصیلی پس از استخدام ندارند، چنانچه مدرک تحصیلی بالاتر به صورت مرتبط ارائه نموده اند، مراتب در چهارچوب قسمت دوم بند (۳) نامه شماره ت‌ه‌م/۱۸۱۸۹۴ مورخ ۲۲/۴/۱۴۰۱ (با رعایت مفاد این بند) قابل اقدام می‌باشد.

سایر ضوابط از جمله ممنوعیت اعطای (۲/۵ درصد) جهت افزایش حقوق بابت پذیرش مدرک/ مدارک تحصیلی اخذ شده حین خدمت کماکان به قوت خود باقی می‌باشد.

حمید حسین نژاد- مدیر کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام