کتاب استخدامی اداری ها
اخبار اداری و استخدامی

اصلاحات جدید طرح ساماندهی کارکنان دولت برای رفع ابهامات طرح شده در صحن علنی

اصلاحات جدید طرح ساماندهی کارکنان دولت برای رفع ابهامات طرح شده در صحن علنی

شناسنامه قانون- از سوی کمیسیون اجتماعی مجلس، اصلاحات جدید طرح ساماندهی کارکنان دولت برای رفع ابهامات طرح شده در صحن علنی ارائه شده است.

گفتنی است، اصلاحات جدید طرح ساماندهی کارکنان دولت برای بررسی و تصویب هفته آینده در صحن علنی مجلس مطرح خواهند شد.

اصلاحات جدید طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه

گزارش جدید
(تاریخ ۱۶/۱۱/۱۴۰۱)
متن قبلی
(تاریخ ۰۷/۰۸/۱۴۰۱)
ماده واحده- از زمان لازم الاجرا شدن این قانون، به کارگیری هرنوع نیروی انسانی تحت هر عنوان به صورت مستمر و تمام وقت در تمامی دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی)، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها، صرفاً از طریق انتشار آگهی عمومی، برگزاری آزمون به صورت متمرکز در کل کشور و با طی مراحل گزینش می‌باشد. ‌ماده واحده- ‌‌از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون، به کارگیری نیروی انسانی برای انجام وظایفی که قبل از تصویب این قانون در قالب شرکتی، حجمی، طرح‌های عمرانی و سایر عناوین مشابه به کارگیری می‌شده‌اند، در تمامی دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی)، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها، صرفاً از طریق انتشار آگهی عمومی، برگزاری آزمون و طی مراحل گزینش به صورت متمرکز در کل کشور و در قالب قرارداد کار معین با دستگاه مربوطه بدون محدودیت مقرر در تبصره ذیل ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی) و سایر محدودیت‌های مشابه در قوانین و مقررات دیگر دستگاه‌ها، بر اساس آیین‌نامه‌ای که ظرف مدت سه ماه به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، خواهد بود.
تبصره ۱- از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، انعقاد هر نوع قرارداد توسط دستگاه‌های موضوع این قانون به منظور تامین نیروی انسانی با شرکت‌ها و اشخاص حقوقی غیردولتی ممنوع می‌باشد.

—-

حذف شده است

‌تبصره ۱- سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است استانداردهای کمی و کیفی مشاغل و نیروی انسانی مورد نیاز موضوع این قانون را ظرف مدت سه ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند.
تبصره ۲- دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظفند ظرف حداکثر شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، با نیروهای شاغلی که  در دستگاه‌های مربوطه به صورت تمام‌وقت و پاره‌وقت مشغول به کار بوده و دارای حداقل دو سال سابقه خدمت مستمر و بیمه‌پردازی می‌باشند، قرارداد کار معین منعقد نمایند.

آئین‌نامه اجرای این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد و توسط آن سازمان به کلیه دستگاه‌ها و سازمان‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ می‌گردد.

‌‌تبصره ۲- دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظفند ظرف حداکثر شش‌ماه از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون، با نیروهای شاغل در دستگاه‌های مربوطه که در قالب طرح‌های عمرانی، حجمی، شرکتی و سایر عناوین مشابه که مشغول به کار بوده و دارای حداقل دو سال سابقه خدمت می‌باشند، از طریق سنجش صلاحیت‌های شغلی، قرارداد کارمعین منعقد نمایند.
تبصره ۳- منظور از قراردادکار معین در این قانون، قراردادی است که به صورت سالانه توسط دستگاه یا سازمان مربوطه برای انجام کار معینی با مستخدم منعقد می‌شود و تابع ضوابط و مقررات قانون کار می‌باشد. تمدید قرارداد مذکور برای سنوات آتی بلامانع است.

—-

تبصره ۴- ‌سوابق تمام وقت اعم از دولتی و غیردولتی آن دسته از کارکنانی که در دستگاه‌های موضوع این قانون استخدام یا به‌کارگیری می‌شوند، مشروط به پرداخت کسور مربوط، براساس دستورالعملی که ظرف مدت شش‌ماه توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، به عنوان سابقه جهت بازنشستگی لحاظ می‌گردد. ‌تبصره ۳- ‌سوابق تمام وقت اعم از دولتی و غیردولتی آن دسته از کارکنانی که در دستگاه‌های موضوع این قانون استخدام یا به‌کارگیری می‌شوند، مشروط به پرداخت کسور مربوط، براساس دستورالعملی که ظرف مدت شش‌ماه توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، به عنوان سابقه جهت بازنشستگی لحاظ می‌گردد.
تبصره ۵- ‌تخلف از مفاد این قانون جرم بوده و مسئول ذی‌ربط به مجازات مصرح در ماده (۵۹۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی) و انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. تبصره ۴- ‌تخلف از مفاد این قانون جرم بوده و مسئول ذی‌ربط به مجازات مصرح در ماده (۵۹۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی) و انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
تبصره ۶- اجرای احکام این قانون در خصوص دستگاه‌هایی که مستقیماً زیر نظر مقام معظم رهبری است منوط به اذن معظم‌له می‌باشد. ‌تبصره ۵- اجرای احکام این قانون در خصوص دستگاه‌هایی که مستقیماً زیر نظر مقام معظم رهبری است منوط به اذن معظم‌له می‌باشد.
تبصره ۷- ‌ایثارگران از شمول احکام این قانون مستثنی بوده و تابع قوانین و مقررات خاص خود می‌باشند. تبصره 6- ‌ایثارگران از شمول احکام این قانون مستثنی بوده و تابع قوانین و مقررات خاص خود می‌باشند.
تبصره ۸- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش اجرای این قانون را تهیه و هر شش‌ماه یکبار به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. تبصره 7- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش اجرای این قانون را تهیه و هر شش‌ماه یکبار به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
تبصره ۹- از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، ماده (۱۷) و تبصره ذیل ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسخ می‌گردد. تبصره ۸- ‌از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، ماده (۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ذیل آن نسخ می‌گردد.
شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

72 دیدگاه

 1. با سلام لطفا کسی اگگه می تونه جواب بده.من نزدیک سه ساله مداوم در شرکتی مشغول کار هستم و بیم هم بطور مرتب پرداخت شده .یک ۷روز در این بین بیمه واریز نشده که اون هم بخاطر .تغییرحکم بوده و خود شرکت مسوله این کسری چند روزه مشکلی برام ایجاد می کنه یا ن؟؟؟

 2. سلام
  خواهش میکنم یکی پاسخ بده اگر مطمئن هست

  کسایی مثل من که مثلاً مرداد امسال مشغول به کار شدهم و توی یک اداره، زیر دو سال سابقه دارم چی میشه ؟؟؟؟؟
  البته جای دیگر هم بیمه پرداخت شده برام که در کل میشه دو سال سابقه بیمه پردازی

 3. با سلام ،
  طرح ساماندهی کارکنان دولت باید بر اساس منویات مقام معظم رهبری و بر پایه‌ی عدالت و رفع تبعیض و تاکیدات ریاست جمهوری محترم و توجه به قانون همسان سازی حقوق و مزایا باشد ، ظاهراً در این طرح وضعیت افرادی که قرار داد کارگری با عناوین مختلف دارند مورد توجه بوده و وضعیت کارکنان قرارداد کارگری به کار معین تبدیل میشوند . لطفاً بفرمایید چه اقدامی واسه افرادی که بصورت قرارداد کار معین هستند پیش بینی شده . !!؟؟ تکلیف قرارداد کار معین ها چیست ؟،؟؟ با حذف تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری ، کار معین ها نابود میشن !!!! لطفاً با کار کارشناسی ، آسیب شناسی کنید و باعث ارتقای وضعیت کارکنان قرارداد کارگری و کار معین ها باشید و انگیزه کاری ایجاد کنید .

 4. سلام، برای نیروهای که کمتراز دو سال سابقه کار در دستگاه مربوطه رو دارند، چه اتفاقی میفته??
  یعنی کسایی که کمتراز دوسال سابقه کار دارند باید اخراج بشند

 5. سلام لطفا طرحی را تایید کنید که یک نیرو شرکتی که در اداره فعالیت اداری می کند بعد از ۳سال کار پیمانی شود، یا اینکه اگر ۳ سال متوالی در دستگاه فعالیت می کند و دستگاه اجرایی هم از او رضایت دارد و از لحاظ تخصص، تجربه، تحصیل مورد تایید دستگاه اجرایی می باشد پیمانی شود و بعد از ۵ سال از پیمانی به رسمی تبدیل وضعیت شود و یا نیروی که ۵ سال در دستگاه اجرایی کار می کند در فعالیت های تخصصی ویا شاید از نیروهای رسمی هم از نظر تخصص و تعهد وتجربه موفق تر می باشد از پیمانی به رسمی تبدیل وضعیت شود. چرا باید در یک اتاق که ۳ نفر کار می کنند هر کدام با یک نوع قرارداد و هر۳ نفریک نوع کار را انجام می دهند پرداختی های متفاوت، یکی رسمی با امنیت شغلی و بدون استرس و دو نفر دیگر یا شرکتی یا حجمی با استرس شغلی و با کمترین دریافتی باید فعالیت کنند. با سپاس فروان از شما

 6. سلام تبصره ذیل ماده 32 برای کارکنانی که قرارداد معین هستند و در پست سازمانی قرار گرفته اند، چنانچه حذف شود عملا نه تنها اتفاق خوبی نمی افتد بلکه رسما حایگاه سازما بهره وری و انگیزه کارمندی که سالها به یک دستگاه خدمت کرده را از بین میبرد، یک عقب گرد کامل اتفاق می افتد، واقعا برای امثال کسانی که با مدرک تحصیلی بالا در یک شغل تخصصی سالها زحمت کشیده، چه اتفاقی قراره بیوفته؟ سالها طول کشید تا با قانون همسان سازی این تبعیض ها برداشته شود، الان که عین بی عدالتی در جریان است.

 7. با سلام این تبصره که قرارداد انجام کار معین را کارگری نموده است جای تعجب و غیرکارشناسی بویژه برای کارکنان حال حاضر دارد ، حدود ۵۰ درصد بدنه کارشناسی تخصصی دستگاه‌های اجرایی و حدود ۱۰ درصد از مقامات ، شامل معاونین وزیر ، مدیران کل ، استانداران ، فرمانداران ، بخشداران ، معاونین مدیرکل ، کارشناس مسئول و……. قرارداد انجام کار معین هستند و حدود دودهه هست که کارمند بوده اند من نمی دانم کدام فردی این تبصره اضافه کرده است توصیه مقام معظم رهبری رعایت عدالت و رفع تبعیض است اما برخی با این کارها فقط نارضایتی بوجود می آورند لطفا پیگیری شود اگر استخدام کارگری شود بدنه اجرایی از نظر مقررات اداری و عطف به ماسبق قوانین با توجه به مصوبات هیات وزیران و بخشنامه های سازمان اداری و استخدامی در تبعیت تسری امور پیمانی و اخذ پست سازمانی با مشکل مواجه می شود ضمنا نیروهای شرکتی نیز به دو طریق قرارداد مستقیم شوند کارمندی برای آنهایی که رویکرد کارشان اداری است و کارگری که عملکرد عمومی و خدماتی دارند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام