کتاب استخدامی اداری ها
اخبار اداری و استخدامی

رييس سازمان اداري و استخدامي كشور در جشنواره شهيد رجايي: توسعه دولت الكترونيك دغدغه و مشكل اصلي ما است

معاون رييس جمهور و رييس سازمان اداري و استخدامي كشور در گزارشي كه به مناسبت برگزاري پانزدهمين جشنواره شهيد رجايي ارائه داد ضمن عرض خير مقدم به رياست محترم جمهوري اسلامي ايران، اعضاي هيأت دولت، مديران، كارشناسان و اصحاب رسانه و كليه كساني كه در اين مراسم حضور يافته بودند با تبريك هفته دولت و گراميداشت ياد و خاطره كارمندان و دولتمردان شهيد به ويژه شهيدان رجايي و باهنر كه نمونه و اسوه براي همه مديران و خدمتگزاران دولت هستند هفته دولت را به عنوان يك فرصت براي ارائه گزارش عملكرد دستگاههاي اجرايي و تبيين خدمات دولت به مردم و تقدير از مديران و كاركنان خدمتگزار دولت قلمداد كرد و در ابتداي صحبت خود گزارشي اجمالي  از برنامه هاي اصلاح نظام اداري در دولت هاي يازدهم و دوازدهم ارائه داد.

شناسنامه قانون | ansari samane

وي با اشاره به تهيه و تصويب «نقشه راه اصلاح نظام اداري» مبتني بر اصول قانون اساسي و سياستهاي كلّي ابلاغي مقام معظم رهبري در فروردين ماه ۱۳۹۳ و ابلاغ برنامه جامع اصلاح نظام اداري در محورهاي (۸) گانه مشتمل بر مجموعه اقدامات، راهبردها و پيامدها و دستاوردهاي مورد انتظار در ديماه ۱۳۹۳ توسط دولت ، دوره سه ساله از ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶را به عنوان مرحله اول اجراي برنامه اصلاح نظام اداري اعلام كرد كه نتايج و دستاوردهاي قابل توجهي را به همراه داشته است.

مهندس انصاري در ادامه تدوين برنامه جامع اصلاح نظام اداري – دوره دوّم براساس جمع بندي و ارزيابي عملكرد دوره اوّل، احكام قانوني برنامه ششم توسعه و جهت گيري ها و اولويت هاي عمومي و تخصصي ابلاغي رييس جمهور و سياستهاي دولت دوازدهم و تصويب و ابلاغ آن در شهريور ماه ۱۳۹۷ براي اجرا در يك دوره سه ساله تا پايان دولت دوازدهم را ادامه همان راه طي شده مرحله اول اجراي برنامه اعلام كرد و گفت : برنامه جامع اصلاح نظام اداري – دوره دوّم مشتمل بر ۱۰ برنامه است كه دو برنامه جديد در محورهاي «ارتقاء پاسخگويي، شفافيت و مقابله با فساد در نظام اداري» و «مديريت بهره وري نظام اداري و اجرائي كشور» به آن افزوده شده اند و براي هر يك از برنامه هاي ۱۰ گانه، اهداف كمي به تفكيك سالهاي اجرا، اقدامات اساسي و پيامدها و دستاوردهاي مورد انتظار تبيين شده است. همچنين براساس تكليف مقرر از سوي دولت كليه دستگاههاي اجرايي مكلف شده اند در چارچوب اهداف كمي و اقدامات پيش بيني شده براي هر برنامه، برنامه عملياتي خود را با سازمان اداري و استخدامي كشور تفاهم نمايند كه اين كار انجام شده و مجموعه برنامه هاي عملياتي دستگاه ها به صورت يك كتاب منتشر شده است.

معاون رييس جمهور ضمن اشاره به برخي خط مشي هاي ابلاغي از سوي رييس جمهور به سازمان اداري و استخدامي و دستگاههاي اجرايي در طول دوسال گذشته به اقدامات انجام يافته در راستاي اين سياستها اشاره كرد و گفت :  با توجه به تاكيد رييس جمهور كه ” بايد زمان خدمت رساني را كوتاه و دقيق كنيم. بايد در زمينه ارائه خدمات بين استان ها رقابت ايجاد كرد. برخي از خدمات در ۳۱ استان تقريبا مشابه هم است. اگر در يك استان اين خدمت سه روزه انجام شد و در يك استان ديگر ظرف دو روز، اين موضوع را در همان زمان اعلام كنيد. وزير، استاندار، فرماندار و ساير مسئولين ذيربط را مورد تشويق قرار دهيد ” اجراي برنامه سنجش رضايتمندي مردم ار دستگاههاي اجرايي در ۳۱ استان و نيمي از شهرستانها را در راستهاي اين تكليف اداري از سوي رييس جمهور بيان كرد و اعلام كرد كه از استانهاي برتر در همين جشنواره تقدير خواهد شد.  

مهندس انصاري با اشاره به اينكه رييس جمهور همواره دغدغه و مشكل اصلي را عدم توسعه دولت الكترونيك اعلام كرده اند و همواره بر تلاش وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و ساير دستگاهها در زمينه تحقق دولت الكترونيك تاكيد نموده اند گفت : اين موضوع دغدغه اصلي ما نيز هست و در همين رابطه در زمينه استقرار ميز خدمت و پنجره واحد براي ارائه خدمات دستگاهها، امروز از ۷۶ دستگاه اجرايي كه قابليت استقرار ميز خدمت دارند، در ۶۶ دستگاه ميز خدمت به صورت حضوري و الكترونيكي مستقر گرديده است كه سهم ميز خدمت الكترونيكي ۲۵% نسبت به ۷۵% مي باشد. همچنين اشاره كرد در زمينه دولت الكترونيك، جايگاه كشور در گزارش منتشره از سوي سازمان ملل، از ۱۰۶ به ۸۶ ارتقاء يافته و در اجراي ۲۳ پروژه اساسي دولت الكترونيك شاهد پيشرفت هاي خوبي هستيم و برنامه ريزي لازم براي استقرار كامل اين پروژه ها تا پايان سال ۱۳۹۹ بعمل آمده است.

رييس سازمان اداري و استخدامي كشور ادامه داد : با احصاء و شناسه دار كردن ۱۳۲۰ خدمت كلان و ۳۹۵۰ زير خدمت براي ۱۳۹ دستگاه اجرايي كشور و استقرار سامانه مديريت خدمات دولت توسط سازمان اداري و استخدامي كشور، امكان دسترسي به عناوين و اصلاح فرايندهاي ارائه خدمات براي همه مردم فراهم گرديده و با توسعه اين سامانه امكان دسترسي آحاد ايرانيان به خدمات دولت از يك سامانه واحد فراهم خواهد شد.

معاون رئيس جمهور در ادامه به تشريح فرايند ارزيابي عملكرد دستگاههاي اجرايي در جشنواره شهيد رجايي پرداخت و گفت : ارزيابي عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي بر اساس دو دسته شاخص‌هاي عمومي و شاخص‌هاي اختصاصي صورت مي‌گيرد. شاخص‌هاي عمومي در برگيرنده مواد قانون مديريت خدمات كشوري، آيين‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و محورهاي برنامه اصلاح نظام اداري مي‌باشد كه در سال ۱۳۹۷ در قالب هفت محور كلي؛ اصلاح ساختار سازماني، توسعه دولت الكترونيك، مديريت سرمايه انساني، شفافيت و مديريت مالي، بهبود فضاي كسب و كار و ارتقاي بهره وري، ارتقاِء سلامت اداري، مسئوليت پذيري و پاسخگويي و استقرار نظام جامع مديريت عملكرد تنظيم و در ابتداي دوره ارزيابي به دستگاههاي اجرايي ابلاغ شده است. هر كدام از اين محورها داراي شاخص‌ها و فعاليت‌هاي قابل سنجش مي‌باشند. شاخص‌هاي اختصاصي دستگاه‌هاي اجرايي عمدتاً برگرفته از برنامه ششم توسعه، مصوبات مجلس و هيئت وزيران و مأموريت ها و وظايف قانوني دستگاههاي اجرايي مي باشد كه طي جلسات كارشناسي با امور بخشي سازمان برنامه و بودجه نهايي و به دستگاه هاي اجرايي ابلاغ گرديده است.

مهندس انصاري در مورد نحوه امتياز دهي شاخص ها گفت : امتيازدهي شاخص‌هاي عمومي براساس نمره خودارزيابي دستگاه‌ها و نظرات و امتيازات ارائه شده از سوي دفاتر تخصصي سازمان اداري و استخدامي صورت گرفته است. به اين صورت كه گزارش خودارزيابي دستگاه‌ها به صورت تفكيك شده در سامانه جامع نظام مديريت عملكرد دولت تنظيم و به همراه مستندات مرتبط در اختيار امور تخصصي سازمان قرار داده شده است و امور تخصصي با استفاده از مستندات و بررسي‌هاي انجام شده، اقدام به راستي آزمايي و امتيازدهي كرده‌اند . امتيازدهي شاخص‌هاي اختصاصي نيز براساس نمره خودارزيابي دستگاه‌ها و نظرات ارائه شده از سوي امور بخشي مرتبط در سازمان برنامه و بودجه صورت گرفته است. به اين صورت كه گزارش خودارزيابي دستگاه‌ها در بعد شاخص‌هاي اختصاصي در قالب فرم‌هاي مربوط در سامانه جامع نظام مديريت عملكرد دولت تنظيم و به همراه مستندات در اختيار امور بخشي مرتبط در سازمان برنامه و بودجه قرار داده شده است و امور مذكور با استفاده از مستندات و بررسي‌هاي انجام شده، اقدام به امتيازدهي كرده‌اند.  

مهندس انصاري در ادامه به اقدام جديد سازمان اداري و استخدامي كشور در جشنواره امسال پرداخت و اعلام كرد در ارزيابي امسال با هدف دسترسي مردم، محققان و ساير ذينفعان به داده هاي در اختيار دستگاههاي دولتي و ارتقاء ظرفيت نظارت مردمي و نهادهاي مدني بر عملكرد دستگاههاي اجرايي نسبت به انتشار مستندات ارزيابي عملكرد در پايگاه اطلاع رساني سازمان اقدام شده است كه همه مردم مي توانند به آن دسترسي داشته و دلايل انتخاب دستگاهها و عملكرد شاخص هاي عمومي و اختصاصي آنها را مشاهده نمايند.

معاون رييس جمهور در پايان ضمن تشكر از همه مديران و كارشناساني كه در ارزيابي عملكرد، شاخص هاي عمومي و اختصاصي با سازمان همكاري داشتند، به ويژه همكاران سازمان برنامه و بودجه و مركز آمار ايران،  به همه مديران و كاركنان دستگاههايي كه در ارزيابي شاخص هاي عمومي و اختصاصي عملكرد، رتبه هاي برتر را بين دستگاهها بدست آورده اند، اين موفقيت را تبريك گفت و ابراز اميدواري كرد برگزاري جشنواره شهيد رجايي زمينه ساز شتاب گرفتن اجراي برنامه هاي اصلاح نظام اداري و تحقق بخش سياستهاي كلي ابلاغي مقام معظم رهبري باشد و دستگاههاي اجرايي در تحقق شعار جشنواره امسال كه همان : «افزايش اعتماد عمومي از طريق ارتقاي فرهنگ سازماني، شفافيت، ارتقاي سلامت نظام اداري و توسعه دولت الكترونيك است» موفق باشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام