کتاب استخدامی اداری ها
آزمون سردفتری

سؤالات آزمون سردفتری ۱۴۰۱ (دفترچه سوالات و کلید پاسخنامه)

سؤالات آزمون سردفتری ۱۴۰۱ (دفترچه سوالات و کلید پاسخنامه)

شناسنامه قانون- آزمون سردفتری سال ۱۴۰۱ روز جمعه ۲۵  آذر با شرکت حدود ۵۲ هزار داوطلب برگزار شد و نتایج این آزمون قرار است اوایل بهمن‌ماه اعلام شود.

با وجود گذشت یک ماه از برگزاری آزمون سردفتری ۱۴۰۱، تاکنون دفترچه سوالات و کلید آن به شکل رسمی (نه از سوی سازمان سنجش آموزش کشور و نه از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) منتشر نشده اما یک نسخه از دفترچه سوالات از سوی مجاری غیررسمی انتشار یافته است.

متن کامل این سوالات را در ادامه ملاحظه می‌کنید.

تذکر: گزینه پیشنهادی به عنوان گزینه صحیح به صورت پررنگ (Bold) مشخص شده است.

سؤالات آزمون سردفتری ۱۴۰۱ + پاسخنامه

سؤالات آزمون سردفتری ۱۴۰۱ (ادبیات فارسی):

۱– معنی واژه های «مهیب – طاعن-غزا»به ترتیب کدام است؟

۱) سهمگین -ملامتگر -مبارز

۲) ترس آور- عیب جو- پیکار

۳) خشمگین- فرمان بری- رزم

۴) عصبانی- فرمانبردار -نبرد

۲- معنی کدام واژه ها؛ «نادرست» است؟

۱) (قفا: پشت سر) -(منغص: تیره)

۲) (تعرض: تجاوز) -(طیره: خفت)

۳) (مأمون: در امنیت)-(عقوبت:عذاب)

۴) (درج:یاقوت)-( حشم: سرور)

۳– در کدام گروه واژه، «غلط املایی »وجود دارد؟

۱) تهیه استشهادنامه- وجه التزام- مالیات مستقلات

۲) توابع و لواحق -پرداخت بیعانه -حق توکیل غیر

۳) انعقاد قرارداد. ترخیص کالا -گرفتن غرامت

۴) تقلب و غش در معامله -ممنوع التصرف- صحت معامله

۴– در متن ز یر، چند غلط املایی یافت می شود؟

«چنانچه بعد از انغضای مدتی یا بعد از فسخ، مستأجر مورد اجاره را سالم تخلیه کرده، بخواهد تحویل موجر بدهد؛لیکن موجر از تحویل گرفتن آن خودداری ورزد،مستأجر حق دارد با ارائه مفاسا حساب های برق و آب و گاز منسوبه برای تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر به دادگاه صالح رجوع نمایند.»

۱) سه

۲) دو

۳) یک

۴) چهار

۵– انتساب کدام اثر به پدید آورنده آن،«نادرست» است؟

۱) خانه ای برای شب: نادر ابراهیمی

۲) تنگسیر: صادق چوب ک

۳) تلخ و شیرین:علی اکبر دهخدا

۴) آخر شاهنامه: اخوان ثالث

۶– در بیت زیر، کدام واژه، «ایهام تناسب» دارد؟

«ز ابروی شوخ تو پیوسته همین دارم چشم/ که دل ریش مرا یک سر مو دارد گوش»

۱) شوخ

۲) یک سر مو

۳) ریش

۴) پیوسته

۷– کدام مصراع، فاقد «مجاز» است؟

۱) خروشی برآمد ز دشت و ز شهر

۲) چه خیال ها گذر کرد و گذر نکرد خوابی

۳) به یاد روی شیرین بیت می گفت

۴) برآشفت ایران برخاست گرد

۸– مفهوم کدام مصراع،با سا یر مصراع ها تفاوت دارد؟

۱) آن را که صبر نیست محبت نه کار اوست

۲) ما را نظر به قدرت پروردگار اوست

۳) یار من آن که لطف خداوند یار اوست

۴) عقل من آن ببرد که صورت نگار اوست

۹– مفهوم بیت زیر، کدام مورد را نفی میکند؟

«ز یزدان دان نه از ارکان که کوته دیدگی باشد / که خطی کز خرد خیزد تو آن را از بنان بینی»

۱) گزینش آگاهانۀ دنیا به جای آخرت

۲) تبعیض میان عناصر هستی و نفی ارزش آنها

۳بی تمییزی و گزینش فرع به جای اصل

۴) بیدقتی و بی توجه بودن به پدیدهها

۱۰– کدام بیت، با «دو صد گفته چون نیم کردار نیست»، تقابل مفهومی دارد؟

۱) سخن کان گذشت از زبان دو تن / پراکنده شد بر سرانجم ن

۲) چو خواهی که گویی نفس بر نفس / حلاوت نیایی و گفتار کس

۳) تأمل کنان در خطا و صواب /به از ژاژخایان حاضر جوا ب

۴) به گفتار شیرین جهان دیده مرد / کند آنچه نتوان به شمشیر کر د

۱۱– مفهوم بیت زیر، کدام است؟

«ز مال و جاه ندارد تمتعی هرگز/ کسی که بازوی ظلم و سر ستم دارد»

۱) ستمگر محکوم به شکست است.

۲) ظالم بی نصیب می ماند و بهره نمیبرد.

۳) ظالم را فریاد رسی نیست.

۴) انسان ستمگر به سزای اعمالش میرسد.

۱۲– مفهوم کدام بیت، با سایر ابیات متفاوت است؟

۱) مکن تا توانی دل خلق ریش/ وگرنه میکُنُی میکنی بیخ خویش

۲) مینداز سنگ گران از برت / که چون بازگردد فتد بر سرت

۳) نگه کن در همه روزی به فردات / مکن بد تا نبینی بد مکافات

۴) خبر ده به درویش سلطا نپرست/ که سلطان ز درویش مسکین تراست

۱۳– پیش از بیان تفصیلی مطلبی که به اجمال بدان اشاره شده است، کدام نشانه گذاری کاربرد دارد؟

۱) نقطه ویرگول (؛)

۲) ویرگول  (،)

۳) دو نقطه (:)

۴) سه نقطه (…)

۱۴– کدام عبارت، بدون نشانه گذاری، دارای دو مفهوم است؟

۱) برو درس بخوان مثل پدرت بی سواد مباش.

۲) در زادبوم خویش غریب است و ناشناخت.

۳) زندگی در اصل به معنای زیستن و حیات است.

۴) وی دانش آموز سال اول دبستان است.

۱۵.نقش واژههای مشخص شده در بیت زیر، به ترتیب کدام است؟

«ای عقل مرا کفایت از تو / جستن ز من و هدایت از تو»

۱) مقبول – مسند – متمم

۲) مضاف الیه ـ نهاد ـ مسند

۳) مضاف الیه – مسند – نهاد

۴) مفعول – نهاد – مسند

سؤالات آزمون سردفتری ۱۴۰۱ (عربی):

(یا أیها الذین آمنوا إذا تداینتم بدین إلى أجل مُسمى فاکتبوه ولیکتب بینکم کاتبٌ بالعدل) : ای کسانی که ایمان آورده اید!…

۱) اگر به یکدیگر قرضی با سررسیدی معین دادید بر شماست که آن را مکتوب کنید، و کاتبی عمل آن را بین شما بنویسد!

۲) اگر وامی به یکدیگر دادید که زمان معینی داشت آن را بنویسید، و نویسند های عادل از بین شما آن را بنویسد!

۳) هرگاه به یکدیگر قرضی مد تدار دادید آن را مکتوب کنید، و کاتبی که عادل باشد آن را بنویسد!

۴) هرگاه وامی به یکدیگر دادید که سررسید معینی داشت آن را بنویسید، و باید نویسند های از روی عدالت آن را میان شما بنویسد!

۱۷– « مسکینٌ ابن آدم؛ مکتوم الأجل، مکنون العلل، محفوظ العمل ؛ تؤلمه البقه، وتقتله الشرقه، و تنتنه العرقه»

۱) بینواست آدمیزاده؛ اجل او پنهان است، بیماریهایش پوشیده است، اعمال او به ثبت رسیده؛ یک پشه او را به درد میآور د، قطر های آب در گلو او را میکشد، یک عرق کردناو را بدبو میسازد!

۲) آدمیزاده بیچاره است؛ اجل او مخفی است، بیماریش پوشیده است، نامۀ اعمال او محفوظ است، پشه ای او را میگزد، قطر های آب در گلوی او میجهد، عرق کردنی او رامتعفن میکند!

۳) مسکین است فرزند آدم؛ مرگ او نهان است، مرضهایش پوشیده است، کردارهای او محفوظ است؛ پشه ها او را آزار میدهند، جرعهای آب او را میکشد، عرق بدن وی رابدبو میسازد!

۴) فرزند آدم مسکین است؛ سررسید مرگ او نامشخص است، معلولیتهایش ناپیداست، نام ههای اعمال او به ثبت رسیده است، پش های او را آزار میدهد، جرعۀ آبی او را گلوگیر کند، عرق کردنی او را میگنداند!

۱‍۸– «حسام إذا ما قمت منتصرا به کفى العود منه البدء، لیس بمِعضدِ!»

۱) قسم به شمشیری برنده که اگر با آن جنگ را برای انتقام از دشمنان شروع کنم، ضربۀ اول آن مرا از وارد کردن ضربۀ دوم مستغنی میسازد!

۲) شمشیری که اگر با آن بجنگم پیروز خواهم شد، و با زدن ضربۀ اول نیازی به برگشتن نیست، چه آن شمشیری برنده است!

۳) شمشیری که اگر منتقمانه با آن برخیزم، شروع کردن به آن بینیاز میکند از بازگشتن و زدن ضربۀ دوم، که آن شمشیر کند نیست!

۴) چه بسا مبارزی که با شمشیر خود پیروزمندانه میجنگد، و با اولین ضربه دشمن را از پای درم یآورد بطوری که لازم نیست دیگر بار ضربهای بر او وارد سازد!

۱۹ – «إن اللغه الفارسیه فی صدر الإسلام ترجع أهمیتها إلى أنها کانت وسیطا مهما فی نقل کثیر من آثار الهند و الیونان العلمیه و فلسفتهما إلى العربیه!»

۱) اهمیت زبان فارسی در دورۀ صدر اسلام به این برم یگردد که میانجی مهمی در انتقال بیشتر آثار علمی و فلسفی هند و یونان به عربی بوده است!

۲) همانا فارسی و اهمیتی که در دورۀ صدر اسلام داشت به این مربوط میشود که مهمترین واسطه بود برای نقل اکثر آثار علمی و فلسفۀ هندیان و یونانیها به زبان عربی!

۳) همانا زبان فارسی و اهمیت آن در صدر اسلام به این موضوع باز میگردد که مهمترین واسطه برای انتقال اکثر آثار علمی و فلسفی هندوان و یونانیان به زبان عربی بوده است!

۴) اهمیت زبان فارسی در صدر اسلام به این مربوط میشود که واسط های مهم بود در نقل بسیاری از آثار علمی و فلسفۀ هند و یونان به عربی!

۲۰– «بلغت النفقه لبناء هذا الجامع أحد عشر ألف ألف دینار و مائتی ألف دینار»

۱) مخارج ایجاد این جامع بر مبلغ یازده هزار هزار و بیست هزار دینار بالغ گشت!

۲) هزینه ساختن این مسجد جامع بالغ بر یازده میلیون و دویست هزار دینار شد!

۳) هزینه ساختمان این جامع از مبلغ یازده هزار هزار و دویست دینار افزون شد!

۴) مخارج بنای یک مسجد جامع بیش از یک میلیون و دویست هزار دینار گشت!

۲۱ – «أعطیت القوس باریها، و أسکنت الدار بانیها!»- کنایه عن….

۱) ستر عیوب الناس!

۲) وضع الشیء فی ما وضع له!

۳) الامور بعواقبها!

۴) وضع الشیء فی غیرما وضع له! 

۲۲ – «هیئت مدیره نمایندۀ قانونی و تا مالاختیار شرکت بوده و میتواند در کلیه امور مداخله و اقدام نماید»

۱) یعتبر مجلس الإداره الممثل الشرعی ذا مطلق الصلاحیات للشرکه و یمکنه التدخل و التصرف فی کافه الشؤون.

۲) مجلس الإداره یکون ممثلا قانونیا مع صلاحیات مطلقه فی الشرکه و یمکن له أن یتدخل و یتصرف فی کل الامور.

۳) إن الهیئه المدیریه تکون الممثل القانونی الذی له مطلق الصلاحیات فی الشرکه و یستطیع التصرف التدخل فی جمیع الامور.

۴) تعتبر الهیئه المدیریه ممثلا شرعیا و صاحب الصلاحیات المطلقه للشرکه و تستطیع أن تدخل فی جمیع الشؤون.

عین المناسب للجواب عن التشکیل  (۲۳-۲۴)

۲۳ – «ان استجاب لنا ربنا تبیض وجوهنا ولاتقسو قلوبنا»- عین الخطأ:

۱) ربنا – وجوهنا – تقسو – قلوب

۲) إنِ- استجاب – وجوهنا – تقسو

۳) اِستجاب – ربنا – تبِیض – وجو ه

۴) لنا – ربنا – تبیض ـ قلوبنا

۲۴– عین الخطأ:

۱) و لن تکون کذلک إلا إذا جاء بیانها وِفق مقتضیاتِ العقلِ والمنطق!

۲) لأن المقصود من الالتزام بالتسبیب هو الإقناع، و هذا لن یتحقق؛

۳) تسبیب القاضی للحکمِ یجب أن یخاطِِب العقل والمنطق؛

۴) إلا إذا کانتِ الأسباب التی یسطرها القاضی بحکمهِ تؤدی إلى الإقناع ؛

عین الخطأ عن الإعراب و التحلیل الصرفی( ۲۵ و ۲۶) :

۲۵– (مِن أهل الکتاب من إن تأمنه بقنطارٍ یؤده إلیک(

۱) یؤد: فعل جواب لفعل الشرط «تأمن» و مجزوم بحذف حرف العله، م مصدره «تأدیه»، و متعلق للجار والمجرور «إلیک»

۲) من : اسم غیرمتصرف من أدوات الشرط الجازمۀ / مبتدأ و مرفوع محلا و خبره جملۀ «إن تأمنه …»

۳) بقنطار : الباء حرف جر للاستعلاء أی بمعنى «على قنطار»، و الجار والمجرور متعلقهما فعل «تأمن»

۴) تأمن: مضارع، صحیح و مهموز الفاء / فعل شرط و مجزوم و متعلق للجار والمجرور «بقنطار» و جواب الشرط: فعل «یؤد»

۲۶– «خلیلی؛ ما أحرى بذی اللب أن یرى صبورا»

۱) ما: اسم غیرمتصرف للتعجب – نکره – مبنی على السکون / مبتدأ و مرفوع محلا والجمله اسمیه، و خبره جمله «أحرى» و الرابط ضمیر «هو» المستتر

۲) أحرى: فعل جامد على وزن الماضی لإنشاء التعجب – معتل و ناقص ( له إعلال القلب) / فعل و فاعله ضمیر «هو» المستتر فیه وجوبا على خلاف الأصل

۳) یرى: مضارع – للغائب- مجرد ثلاثی – معتل و ناقص کذلک مهموز العین – مبنی للمجهول/ فعل منصوب تقدیرا بحرف «أن» و مع نائب فاعله مصدر مؤول و متعجب منه

۴) ذی: من الأسماء الخمسه أو السته – مفرد مذکر ـ نکره مخصصه – معرب – منقوص / مجرور بالباء ؛ بذی: جار ومجرور و متعلقهما فعل «أحرى»

عین الصحیح للجواب عن الأسئله التالیه ( ۲۷- ۳۰ )

۲۷– عین الخطأ للفراغین: «… یدعون کل الأصدقاء، و… لم تدعوا أحدا

۱) هن / أنتما

۲) هم / أنتما

۳) هن / أنتن

۴) هم / أنتم

۲۸– عین ما یدل على مهنه « زید :»

۱) زید یبیع السمک.

۲) زید بائع السمک.

۳) زید بائع السمک.

۴) زید باع السمک.

۲۹– «ألا و إنی قد دعوتکم إلى الحکمیه فی هذه المسأله!»- عین الصحیح فی المبنی للمجهول:

۱) ألا و إِنی قد دعیت إلى…

۲) ألا و إنکم قد دعوتم إلى…

۳) ألا و إنکم قد دعیتم إلى …

۴) ألا و إنی قد دعیت إلى…

۳۰– عین الخطأ فی الترجمه بالنسبه إلى قواعد الحال و النعت:

۱) شاهدت خبرا فی الصحیفه الرسمیه: خبری که در روزنامۀ رسمی بود دیدم!

۲) لااشاهد خبرا فی الصحیفه الرسمیه: خبرى که در روزنامۀ رسمی باشد نمیبینم!

۳) لااشاهد الخبر فی الصحیفه الرسمیه: خبر را که در روزنامۀ رسمی است نمیبینم!

۴) شاهدت الخبر فی الصحیفه الرسمیه: خبرى را در روزنامۀ رسمی دیدم!

سؤالات آزمون سردفتری ۱۴۰۱ (احکام شرعی):

۳۱– به ترتیب، تجزی در اجتهاد و تبعیض در تقلید به کدام معناست؟

۱) در برخی ابواب دارای اجتهاد است- از مجتهدی که دارای مقام مرجعیت است، تقلید کند.

۲) بعد از فتوای احتیاط، به مرجع دیگر مراجعه کند – در هر قسمت از مجتهد اعلم آن تقلید کند.

۳) بعد از فتوای احتیاط، به مرجع دیگر مراجعه کند – از مجتهدی که دارای مقام مرجعیت است، تقلید کند.

۴) در برخی ابواب دارای اجتهاد است- در هر قسمت از مجتهد اعلم آن تقلید کند.

۳۲– هرگاه مهمان یکی از وسایل میزبانش را نجس،کند در کدام مورد لازم است به میزبان اطلاع دهد؟

۱) لباس

۲) ظرف غذا

۳) سجاده نما ز

۴) فرش

۳۳– کدام مورد، شرایطی از وضو که به کیفیت وضو مربوط است را بیان میکند؟

۱) موالات- مباشرت  

۲) مطلق بودن – مباشرت

۳) مطلق بودن – مباح بودن

۴) موالات – مباح بودن

۳۴– در صورت نجس بودن یکی از اعضای بدن وظیفه فرد در زمان غسل کدام است؟

۱) پاک بودن تمام اعضای بدن قبل از شروع غسل لازم است.

۲) میتواند با یک، شستن هم عضو را شست وشو دهد و هم آن را آب بکشد.

۳) اگر قسمتی را که میخواهد شست و شو بدهد نجس است قبلا آن را آب بکشد.

۴) نمی تواند هر عضو را قبل از غسل آن تطهیر کند.

۳۵– در کدام،مورد عدول از نیت در نماز واجب است؟

۱) از نماز عصر به نماز ظهر، قبل از وقت مخصوص عصر وقتی متوجه شود نماز ظهر را نخوانده است.

۲) از نماز واجب به نماز مستحب، در صورتی که نماز واجب درحین نماز او اقامه شده باشد.

۳) از نماز ادای واجب به نماز قضای واجب در صورتی که زمان نماز ادا محدود نباشد.

۴) از نماز نافله در ظهر روز جمعه به نماز واجب وقتی قرائت سوره جمعه را فراموش کرده است.

۳۶– فرد مکلف برای نیت در روزه های مستحبی تا چه زمانی فرصت دارد؟

۱) قبل از طلوع فجر

۲) قبل از مغرب  

۳) قبل از طلوع آفتاب

۴) قبل از زوا ل

۳۷– کدام یک در مسئله خمس، از موارد عدم انطباق مؤونه است و متعلق خمس قرار میگیرد؟

۱) حقوق شرعی

۲) ابزار کار

۳) مال مخمس

۴) هزینه درآمد

۳۸– معنای عمل محرم «تدلیس» چیست و معیار در تشخیص آن کدام است؟

۱) پوشاندن عیب یا اظهار کمالی که فاقد است – رغبت

۲) کم فروشی بدون اینکه مشتری از آن مطلع باشد ـ عرف

۳) کم فروشی بدون اینکه مشتری از آن مطلع باشد ـ رغبت

۴) پوشاندن عیب یا اظهار کمالی که فاقد است ـ عرف

۳۹– در رابطه با افرادی که از تخلفات قانونی مثل اختلاس و تقلب مطلع میشون د، کدام حکم زیر، صحیح است؟

۱) توسل به راههای غیرقانونی، هرچند به منظور جلوگیری از فساد، جایز نیست.

۲) درصورت وجود حرمت شدید، نهی از منکر و در غیر آن، تجاهل کند.

۳) در هر شرایطی امر به معروف و نهی از منکر بر آنها واجب است.

۴) اطلاع دادن به مسئولین کافی است و نیازی به پیگیری برای حصول نتیجه نیست.

۴۰– گذاشتن علامت ورود ممنوع در ابتدای کوچه ای که از طرف پلیس منعی برای آ ن نباشد، با کدام استدلال زیر، مصداق کذب و حرام است؟

۱) تعبیرات مبالغه آمیز، مشمول حرمت کذب است.

۲) استعمالات لوازم، مشمول کذب نیست.

۳) قوام کذب، به قول و لفظ نیست.

۴) لوازم خبرهم، مانند خود خب ر، موصوف به کذب است.

۴۱– با توجه به اینکه فی الجمله، حرمت رشوه از واضحات دین اسلام می باش د، کدام مورد در باب رشوه جایز است؟

۱) رشوه بر امری که مرتشی، موظف به انجام دادن آن کار است.

۲) راشی به فروشنده ای رشوه دهد تا او را به عنوان مشتری انتخاب کند.

۳) برای به تأخیر انداختن اجرای یک حکم با استفاده از یک مستمسک قانونی رشوه بدهد.

۴) برای فعالیت های قبل از صدور و انشای حکم رشوه بدهد.

۴۲– در حرمت ربای معامله ای، به ترتیب کدام شرط در مورد جنس وجود دارد و ملاک آ ن، کدام است؟

۱) مرغوب و ارزشمند بودن – عرف شهر معامله

۲) مکیل و موزون بودن – اصل هر جنس

۳) مرغوب و ارزشمند بودن – اصل هر جنس

۴) مکیل و موزون بودن – عرف شهر معامله

۴۳– اموالی که به کودکان نابالغ هدیه می دهند، در کدام صورت، شرعا وارد ملک آنان شده و کدام مورد از تصرفات در اموال صغیر، حرام است؟

۱) هدیه به دست کسی که حق حضانت دارد، رسیده باشد – مصرف ارثیه او در هزینه مجلس ترحیم پدرش

۲) ولی یا قیم شرعی او، هدیه را برای او قبول کند.- تجارت با اموال کودک صغیر در زمان حضانت او

۳) ولی یا قیم شرعی او، هدیه را برای او قبول کند. – مصرف ارثیه او در هزینه مجلس ترحیم پدرش

۴) هدیه به دست کسی که حق حضانت دارد، رسیده باشد. – تجارت با اموال کودک صغیر در زمان حضانت او

۴۴– قوام نجش در معاملات چیست و کدام مورد، مثالی برای آن بیان کرده است؟

۱) خداع و تغریر – بالا بردن قیمت کالا از طرف کسی که قصد خرید ندارد، برای اینکه دیگری تحریک شود آگاه است و با وجود اینکه ماهیت شیء را تغییر به قیمت بالاتر بخرد.

۲) کذب و عیب – معامله بر جنسی که بایع به عیب آن مبیع آگاه است و با وجود اینکه ماهیت شیء را تغییر نداده، در خود مبیع مؤثر است.

۳) خداع و تغریر – معامله بر جنسی که بایع به عیب آن مبیع آگاه است و با وجود اینکه ماهیت شیء را تغییر نداده، در خود مبیع مؤثر است.

۴) کذب و عیب – بالا بردن قیمت کالا از طرف کسی که قصد خرید ندارد، برای اینکه دیگری تحریک شود به قیمت بالاتر بخرد.

۴۵– کدام یک از انواع خیارات، می تواند در عقد اجاره وجود داشته باشد؟

۱) تأخیر – شرکت

۲) تأخیر – مجلس

۳) عیب ـ مجلس

۴) عیب- شرکت

سؤالات آزمون سردفتری ۱۴۰۱ (اطلاعات عمومی):

۴۶– غار کرفتو که محل زندگی سلوکیان بوده و روی کتیبه ای در ورودی غار نوشته شده «اینجا محل زندگی هراکلس است.» از جاذبه های طبیعی گردشگری کدام استان است؟

۱) زنجان

۲) کردستان

۳) زاهدان

۴) همدان

۴۷– با تصویب کدام،قانون تأسیس کانون سردفتران برای اولین بار پیش بینی شده بود؟

۱) تأسیس و فعالیت سازمانهای غیر دولتی ۱۳۸۴

۲) ثبت احوال ۱۳۵۵

۳) دفاتر اسناد رسمی۱۳۱۶

۴) ثبت اسناد و املاک ۱۳۱۰

۴۸- کتاب « ایران بینِ دو انقلاب» اثر کدام نویسنده زیر است؟

۱) یرواند آبراهامیان

۲) محمود دولت آبادی

۳) احسان طبری

۴) رضا علی قلی

۴۹– نخستین قانون اساسی ایران توسط چه کسی به امضا رسید؟

۱) مظفرالدین شاه

۲) فتحعلی شاه

۳) نادر شاه

۴) ناصرالدین شاه

۵۰– اولین دبیر کل آفریقایی و عرب سازمان ملل متحد، که بود؟

۱) تریگوه لی

۲) پطرس غالی  

۳) کوفی عنان

۴) او تانت

۵۱– دریای سفید، به طور کامل در حاکمیت کدام کشور قرار دارد؟

۱) انگلیس

۲) نروژ

۳) ترکیه

۴) روسیه

۵۲– با امضای کدام موافقت نامه، جنگ بوسنی و هرزگوین پایان یافت؟

۱) واشنگتن

۲) پاریس

۳) دیتون  

۴) ورسای

۵۳– «ام ابیها»، لقب کدام بانوی اسلام است؟

۱) آمنه (س(

۲) حضرت خدیجه (س(

۳) سمیه

۴) حضرت زهرا (س)

۵۴– از نظر امام خمینی(ره)، وحدت واقعی نشانه کدام مورد زیر است؟

۱) عدل و عدالت اسلامی  

۲) نفوذ دین در مردم

۳) صداقت اسلامی

۴) استقرار دین در جامعه

۵۵– کدام مورد، از اعضای شورای بازنگری قانون اساسی نیست؟

۱) فرمانده ستاد کل نیروهای مسلح  

۲) سه نفر از قوه قضائیه

۳) سه نفر از دانشگاهیا ن

۴) ده نفر به انتخاب مقام رهبری

۵۶– در اوایل جنگ تحمیلی ، خبر محاصره و خطر اشغال کدام شهر زیر، باعث شد تا امام خمینی(ره) فرمانی مبنی بر مهلت یک روزه برای آزادسازی آن را صادر کند؟

۱) بستان

۲) دزفو ل

۳) سوسنگرد

۴) آبادان

۵۷– تابلوی معروف «تخت جمشید» که به همراه تابلوی دیگر از همین نقاش، برنده مدال طلای نمایشگاه بین المللی بروکسل شد، اثر کیست؟

۱) بهزاد

۲) مصورالملکی

۳) کمال الملک

۴) آشتیانی

۵۸– به کدام جهت از ساختمان، به اصطلاح «نسار» می گویند؟

۱) شمال

۲) رو به آفتاب

۳) غرب

۴) رو به قبله

۵۹– کدام مورد از مصادیق بارز جرایم یقه سفیدها محسوب میشود؟

۱) قتل غیر مستقیم

۲) خیانت در امانت

۳) سرقت هویت

۴) صدور چک بلامحل

۶۰– ارائه طرح قانونی در مجلس شورای اسلامی، باید به پیشنهاد حداقل چند نماینده باشد؟

۱) ۱۵

۲) ۶

۳) ۴/۳ نمایندگان

۴) ۱۸

سؤالات آزمون سردفتری ۱۴۰۱ (حقوق ثبت شامل آیین نامه ها قانون حدنگار و کاداستر و مجموعه بخشنامه های ثبتی):

۶۱– در صورتی که یکی از وراث متوفی صغیر باشد و قبل از صدور گواهی حصر وراثت، برای دریافت درآمد یا پرداخت دیون یا هزینه های ضروری، اقدام فوری لازم باشد، تنظیم سند موکول به موافقت کدام مرجع است؟

۱) رئیس دادگستری محل

۲) دادستان محل یا دادستان مرکز استان

۳) رئیس کل دادگستری استان مربوط

۴) شورای حل اختلاف شهرستان مربوط

۶۲– نسبت به ملک ی، سند مالکیت معارض مقدم الصدور صادر شده است.برای تنظیم سند انتقال چنین ملکی،سردفتر اسناد رسمی چه مواردی را باید رعایتکند؟

۱) تنظیم سند انتقال، موکول به موافقت رسمی دارنده سند مالکیت مؤخر الصدور است.

۲) قبل از تعیین تکلیف نهایی از طریق مراجع قضائی، مجاز به تنظیم سند نیست.

۳) قبل از صدور رأی شورای عالی ثبت، مجاز به تنظیم هیچگونه سندی نیست.

۴) مجاز به تنظیم سند انتقال است و در نهایت، باید مراتب صدور سند مالکیت معارض را در سند تنظیمی قید کند.

۶۳– با توجه به مقررات تملک آپارتمان ها، سهم هر یک از مالکین واحدها از قسمتهای مشاعی، به چه نسبت است؟

۱) براساس ارزش روز مساحتهای اختصاصی آن واحد تعیین می شود.

۲) سهم هر آپارتمان از مشاعات، به نسبت مساحت قسمتهای اختصاصی آپارتمان خریداری شده است.

۳) منحصرا به نسبت مساحت آپارتمان خریداری شده است، هرچند در سند انتقال قید نشده باشد.

۴) مطابق مصوبات هیئت مدیره ساختمان است.

۶۴– شخصی قبل از سال ۱۳۴۶ فوت کرده است. وراث وی قصد انتقال مال غیرمنقول مورث خود را دارند. کدام مورد در خصوص اخذ گواهی مالیات بر ار ث، صحیح است؟

۱) سردفتر اسناد رسمی موظف است قبل از تنظیم سند، مراتب را از اداره کل ثبت استان مربوط کسب تکلیف کند.

۲) مطابق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم، اخذ گواهی واریز مالیات بر ارث الزامی است.

۳) نیاز به اخذ گواهی واریز مالیات بر ارث نیست.

۴) چنانچه حوزه مالیاتی مربوط گواهی کند که نیاز به پرداخت مالیات بر ارث نیست، ثبت سند بلامانع است.

۶۵– هنگام ثبت اقرار نامه زوجیت در دفاتر اسناد رسمی، رعایت چه مواردی ضروری است؟

۱) اصولا سردفتر اسناد رسمی، حق تنظیم این گونه اسناد را ندارد.

۲) در هر سنی، با موافقت ولی زوجه، امکان تنظیم اقرارنامه زوجیت وجود دارد.

۳) سن زوج کمتر از بیست سال و زوجه کمتر از هجده سال نباشد و احراز اینکه در قید زوجیت دیگری نباشند.

۴) زوجین به سن بلوغ شرعی رسیده باشند.

۶۶– چنانچه حق کسب و پیشه و تجارت محل کار، قهرا به ورثه منتقل شود و بعضی از ورثه، قصد انتقال حق مزبور را به یک یا چند نفر از ورثه داشته باشند، تکلیف سردفتر اسناد رسمی در رعایت حق موج ر، چگونه است؟

۱) نیاز به موافقت موجر نیست.

۲) چنانچه موجر بیش از یک نفر باشد، موافقت آنان الزامی است.

۳) چنانچه متصالح بیش از یک نفر باشد، نیاز به موافقت موجر است.

۴) موافقت موجر الزامی است.

۶۷– اگر ملکی بین دو نف ر، مشاع و مشترک باشد و یکی از شرکا، قصد فروش رسمی قدر السهم مالکیت خود ر ا به غیر داشته باشد، تکلیف سردفتر اسناد رسمی در خصوص رعایت حق اخذ به شفعه چیست؟

۱) حضور شریک ملک و موافقت او الزامی است.

۲) اصولا در این گونه موارد، حق شفعه وجود ندارد.

۳) موافقت عادی شریک ملک برای انتقال کافی است.

۴) نیاز به کسب موافقت شریک دیگر نیست.

۶۸– چنانچه در مبایعه نامه تنظیمی بین فروشنده و خریدار، روز مراجعه به دفتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند انتقال مصادف با روز تعطیل باشد، تکلیف سردفتر اسناد رسمی برای ثبت حضور هر یک از طرفین جهت انجام معامله چیست؟

۱) تکلیفی در این مورد ندارد.

۲) آخرین روز قبل از تعطیل

۳) اولین روز بعد از تعطیل

۴) موکول به کسب اجازه از اداره کل ثبت اسناد و املاک استان مربوط است.

۶۹– چنانچه در عملیا ت تفکیکی، اشتباهی رخ داده باشد و این اشتباه، منتج به انتقال رسمی یا ثبت در دفتر املاک یا دفتر الکترونیک شده باشد، رفع اشکال و اشتباه، در صلاحیت کدام یک از موارد زیر است؟

۱) شورای عالی ثبت

۲) هیئت نظارت ثبت استان مربوط

۳) دیوان عدالت اداری

۴) مراجع ذی صلاح قضائی

۷۰– در انتشار کدام یک از آگهی های ثبتی زیر، تقاضاکنندگان و مجاورین احضار میشوند؟

۱) نوبتی

۲) فقدان سند مالکیت

۳) مزایده اموال غیر منقو ل

۴) تحدید حدو د

۷۱– اعضای هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند به املاک واقع در محدوده قانونی شهرها، چه اشخاصی هستند؟

۱) یک قاضی منتخب رئیس قوه قضائیه – رئیس اداره ثبت یا قائم مقام وی – رئیس اداره راه و شهرسازی یا قائم مقام وی

۲) یک قاضی منتخب رئیس قوه قضائیه – رئیس اداره ثبت یا قائم مقام وی – رئیس اداره جهاد کشاورزی یا قائم مقام وی

۳) دو نفر قاضی منتخب رئیس قوه قضائیه – رئیس اداره ثبت محل یا قائم مقام وی

۴) یک نفر قاضی منتخب رئیس قوه قضائیه – رئیس اداره ثبت محل یا قائم مقام وی – یک نفر کارشناس ارشد ثبت منتخب مدیرکل ثبت استان

۷۲– ملک مجهول المالک از نظر مقررات ثبت چه ملکی است و سردفتر اسناد رسمی مجاز به تنظیم و ثبت سند انتقال این گونه املاک می باشد یا خیر؟

۱) اظهارنامه ثبتی آن، در موعِد مقرر برگشت نشده است – خی ر، نسبت به آن، نمی توان سند رسمی تنظیم کرد.

۲) با اذن حاکم یا مأذون از قبل او به مصرف فقرا میرسد رسد – بلی، تنظیم سند رسمی نسبت به آن بلااشکال است.

۳) نسبت به اصل و حدود آن در موعد مقرر قانونی اعتراض شده است – خیر، تنظیم سند رسمی نسبت به آن مقدور نیست.

۴) اولین آگهی نوبتی آن منتشر شده است.– خیر، انجام معامله نسبت به آن مقدور نیست.

۷۳– در خصوص ملکی، اداره ثبت اسناد و املاک، آگهی فقدان سند مالکیت منتشر کرده است.اگر شخصی نسبت به آگهی مزبور معترض باشد، به ترتیب،ظرف چه مدت پس از انتشار آگهی و با ارائه چه مستنداتی می تواند مانع صدور سند مالکیت المثنی شود؟

۱) بیست روز – تسلیم اعتراض کتبی

۲) یک ماه – اصل سند مالکیت یا سند معامله

۳) ده روز – اصل سند مالکیت یا سند معامله  

۴) پانزده روز – تسلیم اعتراض کتبی

۷۴– در مواردی که سند مالکیت موجود، با اطلاعات و نقشه های حدنگار (کاداستر) مغایرت داشته باشد و این امر ناشی از اشتباهات ثبتی باشد و خللی به حقوق مجاورین وارد نکند، تعیین تکلیف با کدام مرجع است؟

۱) شورای عالی ثبت در قسمت املاک

۲) مدیرکل ثبت استان

۳) رئیس واحد ثبتی

۴) هیئت نظارت ثبت استان

۷۵– در اجرای قانون حدنگار (کاداستر)، هرگاه بین مالکین مجاور در مورد مساحت و حدود و حقوق املاک اختلاف باشد و با یکدیگر به توافق نرسند، صدورسند مالکیت حدنگا ر، موکول به کدام مورد است؟

۱) صدور رأی قطعی از دیوان عدالت اداری

۲) وصول حکم قطعی مرجع صالح

۳) صدور رأی هیئت نظارت

۴) صدور رأی شورای عالی ثبت در قسمت املاک

سؤالات آزمون سردفتری ۱۴۰۱ حقوق مدنی (به جز مباحث نکاح و طلاق):

۷۶– آیا طرفین قرارداد میتوانند با توافق یکدیگر عقد را ابطال کنند به گونه ای که عقد کان لم یکن شود؟

۱) مطلقا نمی توانند.

۲) فقط در عقود آنی میتوانند.

۳) فقط در عقود مستمر میتوانن د.

۴) مطلقا می توانند.

۷۷– مورد عقد پس از فسخ قرارداد و پیش از اینکه به مالک پیش از عقد برگردانده شود،بدون تعدی و تفریط گیرنده تلف میشود. آیا میتوان گیرنده رامسئول دانست؟

۱) مسئول است.

۲) مسئول است، اگر فسخ کننده عقد باشد.

۳) مسئول است، اگر عقد فسخ شده امانی نباشد.

۴) مسئول نیست.

۷۸– در کدام مور د، وقف باطل است؟

۱) وقفی که در آن، شرط به سود واقف بر عهده موقوف علیهم شده باشد.

۲) وقفی که در آن، واقف خود را جزو موقوف علیهم نماید.

۳) وقف بر غیر محصور که واقف از مصداق های آن باشد.

۴) وقف بر مصالح عامه که خود واقف نیز مصداق موقوف علیهم واقع شود

۷۹– در کدام مورد، جعاله باطل است؟

۱) مبهم بودن اجرت

۲) عدم تعیین عامل

۳) نامعلوم بودن کیفیات عمل

۴) مردد بودن عمل

۸۰– در کدام مورد، مضاربه باطل است؟

۱) اگر شرط شود که مضارب، ضامن سرمایه باشد.

۲) اگر در مضاربه برای تجارت، مدت تعیین نشده باشد.

۳) اگر قرار گذاشته شود که تمام منافع، مال مالک باشد.

۴) در صورتی که مضاربه، مطلق باشد.

۸۱– بعد ا ز انعقاد عقد مساقات معلوم می شود که عقد به جهتی باطل بوده است.ثمره به چه کسی تعلق دارد؟

۱) عامل

۲) مالک و عامل، به طور مساوی

۳) عامل، اگر بطلان مساقات بعد از ظهور ثمره معلوم شود و مالک، اگر بطلان مساقات قبل از ظهور ثمره معلوم شود.

۴) مالک

۸۲– بعد از اجاره یک واحد آپارتمان معلوم می شود که عین مستأجره در حین اجاره، دارای عیبی بوده که موجب صعوبت در انتفاع از آن است.اجاره مزبورچه حکمی دارد؟

۱) صحیح است، ولی مستأجر فقط می تواند ارش بگیرد.

 ۲) صحیح است، ولی مستأجر فقط می تواند اجاره را فسخ کند.

۳) صحیح است، ولی مستأجر میتواند اجاره را فسخ کند یا ارش بگیرد.

۴) اجاره اساسا باطل است.

۸۳– ضمن قرارداد ی، یکی از طرفین تعهدی به سود ثالث کرده است.آیا ثالث میتواند برای اجرای تعهد، به طور مستقیم به متعهد مراجعه کند؟

۱) خیر

۲) بلی، هرچند ثالث صرفا قابلیت انتفاع از شرایط قرارداد را داشته باشد.

۳) بلی، مشروط به اینکه دو طرف عقد، قصد ایجاد تعهد به سود او را کرده باشند.

۴) بلی

۸۴– در خصوص اجاره به شرط تملیک، کدام مورد صحیح است؟

۱) عقدی غیرمعین است و از نظر تحلیلی بیع است.

 ۲) عقدی معین است و از نظر تحلیلی، اجاره است همراه با وعده بیع

۳) عقدی غیرمعین است و از نظر تحلیلی، اجاره است همراه با وعده بیع.

۴) عقدی معین است و از نظر تحلیلی بیع است.

۸۵– «الف»، دو دین به «ب» مدیون است.«ج» از یکی از دو دین، به صورت مردد ضمانت میکند. ضمانت مزبور چه حکمی دارد؟

۱) صحیح است و اختیار تعیین آن، با ضامن است.

۲) صحیح است و اختیار تعیین آن، با مضمون له است.

۳) صحیح است و اختیار تعیین آن، با مضمون عنه است.

۴) باطل است.

۸۶– علی یک تخته قالی ابریشم را به حسین، در ازای دو تابلوفرش به صورت عین معین میفروشد. چنانچه بعد از تحویل قالی و پیش از تسلیم دو تابلوفرش،حسین مفلس شود، علی چه اقدامی میتواند انجام دهد؟

۱) فقط میتواند دو تابلوفرش را از حسین مطالبه کند.

۲) حق فسخ قرارداد را ندارد و داخل در بستانکاران حسین میشود.

۳) بین فسخ قرارداد و داخل شدن در بستانکاران حسین، مخیر است.

۴) فقط میتواند قرارداد را فسخ کند.

۸۷– هرگاه ثابت شود که مالک در هنگام انشای عقد رقبی گمان میکرده که رقبی صرفا موجب اباحه انتفاع برای منتفع است نه حق انتفاع، عقد مزبور چه حکمی دارد؟

۱) غیر نافذ است.

 ۲) غیر قابل فسخ است.

۳) قابل فسخ است.

۴) باطل است.

۸۸– در خصوص رهن، کدام مورد صحیح است؟

۱) تبدیل رهن به مال دیگر، هر چند به تراضی، جایز نیست.

 ۲) وثیقه دادن برای دین آینده، ممکن نیست.

۳) رهن در برابر اعیان، صحیح نیست.

۴) اگر مرتهن، مدیون را فقط نسبت به بخشی از دین ابراء کند، این اقدام وثیقه را آزاد میکند.

۸۹– از عقود زیر، کدام یک نسبت به یک طر ف، جایز و نسبت به طرف دیگر، لازم است؟

۱) کفالت

۲) مضاربه

۳) مزارعه

۴) جعاله

۹۰– کدام عقد، محکوم به بطلان است؟

۱) یکی از طرفین، نسبت به جهت معامله دچار اشتباه شود.

۲) یکی از طرفین، نسبت به یکی از آثار ذات عقد جاهل باشد.

۳) یکی از طرفین، نسبت به یکی از اوصاف مهم مورد معامله دچار اشتباه شود.

۴) یکی از طرفین، نسبت به یکی از آثار عقد جاهل باشد.

سؤالات آزمون سردفتری ۱۴۰۱ حقوق جزا (جزای عمومی و اختصاصی) :

۹۱– «الف»، مرتکب شروع به جرمی با مجازات یک میلیارد ریال جزای نقدی میشود. مجازات وی، کدام است؟

۱) مجازاتی ندارد

۲) جزای نقدی یک تا دو درجه پایین تر

۳) مجازات تعزیری یک تا دو درجه پایین تر

۴) جزای نقدی یک درجه پایین تر

۹۲– کدام مورد،صحیح است؟

۱) معاونت در جرایم درجه ۸، مجازات جایگزین حبس دارد.

۲) معاونت در شروع به جرم محقق نمی شود.

۳) شروع به معاونت، قابل مجازات نیست.

۴) در جرایم علیه امنیت ملی، وحدت قصد در معاونت شرط نیست.

۹۳– «الف»، تبعه ایران در آلمان، علیه یک فرانسوی مرتکب جرم سرقت میشود. محاکم ایران با توجه به کدام نوع صلاحیت، میتوانند او را محاکمه کنند؟

۱) جهانی

۲) شخصی منفعل

۳) محاکم ایران، صالح به رسیدگی نیستند.

۴) شخصی فعال

۹۴–  «الف» ۱۴  ساله، مرتکب جرم سرقت تعزیری با مجازات ۳ ماه تا یک سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق میشود. چه اقدامی نسبت به وی میتواند اعمال شود؟

۱) نگهداری در کانون اصلاح و تربیت

۲) اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم

۳) جزای نقدی هم درجه جرم ارتکابی

۴) خدمات عمومی رایگان

۹۵– «الف»، مرتکب جرمی با مجازات شش ماه تا دو سال حبس میشود. دادگاه در مقام تخفیف، مایل است مجازات حبس را دو درجه تخفیف دهد. در اینصورت، چه مجازاتی برای وی تعیین میشود؟

۱) شلاق یا جزای نقدی درجه ۸

۲) حبس درجه ۸

۳) این مجازات، قابل تخفیف نیست.

۴) مجازات جایگزین حبس

۹۶– کدام مورد، به صورت غیابی قابل صدور نیست؟

۱) حکم به محکومیت در جرایم قابل گذشت

۲) حکم به برائت در جرایم غیرقابل گذشت

۳) قرار تعویق صدور حکم  

۴) حکم به محکومیت در جرایم تعزیری درجه ۶ و بالاتر

۹۷– تعلیق اجرای مجازات در کدام جرایم زیر، مطلقا ممنوع است؟

۱) قاچاق عمده مواد مخدر

۲) جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور

۳) کلاهبرداری و جرایم در حکم کلاهبرداری

۴) جرایم علیه عفت عمومی

۹۸– در تعدد جرم، در صورت وجود جهات تخفیف، حکم قضیه چیست؟

۱) مجازات تا نصف حداقل، قابل تخفیف است.

۲) مجازات تا میانگین حداقل و حداکثر، تخفیف داده میشود.

۳) طبق قواعد کلی تخفیف در قانون مجازات اسلامی، قابل تخفیف است.

۴) در تعدد جرم، مجازات قابل تخفیف نیست.

۹۹– کدام مورد، ا ز مصادیق تقصیر در قانون مجازات اسلامی محسوب نمیشود؟

۱) عدم رعایت نظامات دولتی

۲) قصد تبعی  

۳) مسامحه

۴) عدم مهارت

۱۰۰– جهل به نوع یا میزان مجازات،چه حکمی دارد؟

۱) تنها در جرایم شرعی، مانع مجازات نیست.

۲) تنها در جرایم شرعی و تعزیری درجه ۵ و بالاتر، مانع مجازات نیست.

۳) تنها در صورتی که تقصیری باشد و مجازات شرعی باشد، مانع مجازات است.

۴) مانع مجازات نیست.

۱۰۱– «الف» از روگرفت از تمامی فایل عک سهای «ب»، عکسهای موجود در رایانه او را حذف میکند. «ب» با انجام برنامه ریکاوری (بازگشت)، تمامی عکسها را مجددا میتواند به سامانه بازگرداند. «الف»، مرتکب چه جرمی (جرایمی) شده است؟

۱) سرقت و تخریب داده

۲) سرقت و جاسوسی رایانه ای

۳) دسترسی غیر مجاز و جاسوسی رایانه ای

۴) تنها سرقت داده

۱۰۲– مسئول دفتر اسناد رسمی، سندی را بدون حضور اشخاصی که مطابق قانون باید حضور داشته باشند، ثبت میکند. وی تحت چه عنوانی قابل تعقیب است؟

۱) تخریب کننده اسناد رسمی

۲) کلاهبردار

۳) مختلس

 ۴) جاعل در اسناد رسمی

۱۰۳– «الف»، ملکی را به «ب» منتقل کرده است و با علم به این انتقال، تقاضای ثبت ملک را میکند. وی تحت چه عنوانی، قابل تعقیب است؟

۱) جاعل

 ۲) کلاهبردار  

۳) خائن در امانت

۴) مختلس

۱۰۴– «الف»، به عنوان اجاره نسبت به ملکی، امین محسوب میشود و لیکن به عنوان مالک، تقاضای ثبت آن را میکند. وی به مجازات چه شخصی محکوم میشود؟

۱) کلاهبردار  

۲) جاعل

۳) مختلس

۴) خائن در امانت

۱۰۵– یکی از مستخدمین ثبت اسناد و املا ک، قسمتی از دفتر ثبت را معدوم میکند. وی تحت کدام عنوان، قابل تعقیب است؟

۱) کلاهبردار

۲) تخریب کننده اسناد رسمی

۳) جاعل دراسناد رسمی

۴) مختلس

سؤالات آزمون سردفتری ۱۴۰۱ (حقوق تجارت):

۱۰۶– درخصوص سهام شرکتهای سهامی خاص، کدام مورد صحیح است؟

۱) مبلغ اسمی هر سهم، نباید از ده هزار ریال بیشتر باشد.

۲) هر سهم لزوما یک رأی دارد و اساسنامه شرکت نمیتواند خلاف آن را مقرر کند.

۳) در صورتی که تمامی مبلغ اسمی هر سهم پرداخت نشده باشد،صدور ورقه سهام ممنوع است.

۴) مبلغ اسمی سهام همه شرکا باید متساوی باشد.

۱۰۷– در صورتی که دارنده برات نکول شده، ظرف مهلت قانونی اعتراض نکول نکند، ضمانت اجرای قانونی آن چیست؟

۱) فقط حق رجوع به ظهرنویسان را از دست میدهد.

۲) حق رجوع به برات دهنده و ظهرنویسها را از دست میدهد.

۳) حق الزام برات دهنده به دادن ضامن یا تأدیه پیش از موعد مبلغ برات را از دست میدهد.

۴) فقط حق رجوع به برا تدهنده را از دست میدهد.

۱۰۸– در پایان سال مالی معلوم میشود شرکت تضامنی، ضرر قابلِ توجهی در آن سال داشته است.حکم قضیه کدام است؟

۱) سرمایه شرکت، باید به میزان آن تقلیل یابد.

۲) شرکای شرکت، متضامنا ملزم به جبران آن هستند.

۳) شرکای شرکت، مشترکا و به نسبت سهم الشرکه، خود ملزم به جبران آن هستند.

۴) باید از سود سالهای بعد جبران شود.

۱۰۹ «الف»، به عنوان مدیر عامل شرکت سهامی خاص، سفت های را در وجه «ب» صادر میکند و «ب» نیز آن را در وجه «ج» ظهرنویسی میکند. در سررسید دارنده فعلی، چند بار وجه سفته را از شرکت و مدیر آن مطالبه میکند، اما پس از یک ماه و سپری شدن مهلت واخواست، مجبور به طرح دعوی میشود. دعوی دارنده علیه چه اشخاصی پذیرفته است؟

۱) شرکت و«الف»

۲) فقط شرکت  

۳) «الف» و «ب»

۴) شرکت و «ب»

۱۱۰– حداکثر مهلت قانونی مطالبه وجه سفته عندالمطالبه و چک به تاریخ روز، به ترتیب چقدر است؟

۱) یک سال از تاریخ صدور – ۴۵ روز پس از صدور

۲) یک سال از تاریخ صدور – یک سال از تاریخ صدور

۳) پنج سال از تاریخ صدور – پنج سال از تاریخ صدور

۴) ده روز از تاریخ صدور – ۱۵ روز از تاریخ صدور

۱۱۱– اکثریت لازم برای تصمیم گیری و اعتبار تصمیمات مجمع عمومی عادی و جلسه هیئت مدیره شرکت سهامی عام،به ترتیب، کدام است؟

۱) اکثریت مطلق (نصف به علاوه یک) حاضرین در جلسه – اکثریت مطلق حاضرین در جلسه

۲) اکثریت مطلق (نصف به علاوه یک) سهامداران شرکت – اکثریت مطلق اعضای هیئت مدیره

۳) اکثریت مطلق (نصف به علاوه یک) سهامداران شرکت – اکثریت مطلق حاضرین در جلسه

۴) اکثریت مطلق (نصف به علاوه یک) حاضرین در جلسه – اکثریت مطلق اعضای هیئت مدیره.

۱۱۲– در خصوص نقش صغیر غیرممیز در شرکت با مسئولیت محدود،کدام مورد صحیح است؟

۱) حتی با اذن ولی یا قیم، خود نمیتواند شریک شرکت با مسئولیت محدود یا عضو هیئت مدیره آن شود.

۲) با اذن ولی یا قیم خود، میتواند شریک شرکت یا عضو هیئتمدیره شرکت با مسئولیت محدود شود.

۳) با اذن ولی یا قیم خود، میتواند شریک شرکت با مسئولیت محدود شود.

۴) میتواند شریک شرکت با مسئولیت محدود شود اما عضویت وی در هیئت مدیره منوط به اجازه ولی یا قیم اوست.

۱۱۳– در یک شرکت سهامی عا م، یکی از اعضای هیئت مدیره، شخص حقوقی است که یک شخص حقیقی را به عنوان نماینده خود معرفی کرده است.عزل شخص حقیقی مزبور، در اختیار چه مرجعی و چگونه است؟

۱) به پیشنهاد شخص حقوقی عضو هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی شرکت

۲) شخص حقوقی عضو هیئت مدیره و با اعلام کتبی جانشین به شرکت

۳) مجمع عمومی عادی شرکت و با اکثریت آرای حاضرین

۴) به پیشنهاد مجمع عمومی عادی شرکت و تصویب شخص حقوقی عضو هیئت مدیره

۱۱۴– در کدام یک از شرکتهای زیر مدیر عامل باید سهامدار یا شریک شرکت باشد؟

۱) سهامی عام و خاص و تعاونی

۲) سهامی عام و تضامنی

۳) سهامی عام و با مسئولیت محدود

۴) سهامی عام و خاص

۱۱۵– بطلان یک شرکت سهامی خاص پس از تأسیس و ثبت، از سوی دادگاه اعلام میشود. کدام مورد در خصوص آثار و احکام بطلان شرکت، صحیح است؟

۱) مسئولین بطلان در برابر صاحبان سهام و اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند، اما تمامی معاملات شرکت تا آن زمان معتبر است.

۲) مسئولین بطلان در برابر صاحبان سهام و اشخاص ثالث مسئولیت مشترک دارند، اما تمامی معاملات شرکت تا آن زمان معتبر است.

۳) قابل استناد نبودن بطلان معاملات شرکت در برا بر اشخاص ثالث، مسئولیت تضامنی مسئولین بطلان در برابر صاحبان سهام و اشخاص ثالث

۴) آثار بطلان شرکت صرفا از زمان قطعی شدن حکم بطلان است.

۱۱۶– کدام مورد در فعالیت دلالی، مطلقا ممنوع است؟

۱) در نفس معامله، منتفع یا سهیم باشد.

۲) در زمان واحد، برای چند آمر در یک رشته دلالی کند.

۳) برخلاف وظیفه خود نسبت به کسی که به او مأموریت داده، به نفع طرف دیگر معامله اقدام کند.  

۴) از یک طرف معامله ضمانت کند.

۱۱۷– یکی از مدیران شرکت با مسئولیت محدود که فاقد حق امضا بوده است، از طرف شرکت، سند تجاری صادر میکند. ایراد فقدان سمت وی در برابر چه دارند ه ای، قابل استماع است؟

۱) دارنده سند تجاری، اگرچه دارنده با حسن نیت باشد.

۲) چنین ایرادی، قابل استماع نیست.

۳) فقط دارنده با سوءنیت تجاری

۴) فقط در برابر کسی که سند تجاری در وجه او صادر شده است.

۱۱۸– کامیون حاوی محموله تجاری به دلیل لغزندگی جاده، واژگون و کالاها تلف میشوند. مالک کالاها برای مطالبه قیمت آنه ا، علیه چه کسی میتواند برمبنایمسئولیت قراردادی طرح دعوی کند؟

۱) متصدی حمل ونقل و راننده کامیون

۲) متصدی حمل و نقل  

۳) راننده کامیون

۴) متصدی حمل و نقل، اگر تقصیر او ثابت شود.

۱۱۹– کدام یک از معاملات تاجر پس از توقف و قبل از صدور حکم ورشکستگی، باطل نیست؟

۱) رهن مال غیر منقول بابت بدهی خود

۲) معامله صوری و مبتنی بر تبانی

۳) صلح محاباتی

۴) فروش کالا به قیمت ۲۵ درصد کمتر از قیمت متعارف

۱۲۰– دفاتر تاجر، مطابق مقررات قانونی تنظیم نشده است.ارزش اثباتی و سندیت آ ن، چگونه است؟

۱) فقط علیه خود تاجر، دلیل محسوب میشود.

۲) فقط در دعاوی میان تجار و معاملات تجاری سندیت دارد.

۳) در دعوی علیه خود تاج ر، دلیل و علیه دیگران، اماره محسوب میشود.

۴) هیچگونه سندیتی ندارد.

سؤالات آزمون سردفتری ۱۴۰۱ (قانون دفاتر اسناد رسمی و آیین نامه مربوط):

۱۲۱– در مواردی که محاکم دادگستری رأی بر بی اعتباری سند رسمی صادر میکنند و مراتب به طریق مقتضی به دفترخانه تنظیم کننده سند اعلام میشود،به ترتیب سردفتر پس از وصول کدام حکم، باید مراتب را در سوابق ثبت سند منعکس و امضا نماید؟

۱) بدوی

۲) نهایی  

۳) صادره توسط ثبت محل

۴) قطعی

۱۲۲– در سیستم ثبت آنی در دفاتر اسناد رسم ی، هنگام امضای سند معامل ه، چه جمل های باید از طرف متعاملین در زیر نسخه پشتیبان قید شود؟

۱) برای افراد باسواد، فقط امضای سند کافی است.

۲) ثبت با سند برابر است.

۳) از مفاد سند مطلع شد. 

۴) اصولا پس از شناسایی اثر انگشت طرفین معامله توسط سیستم نیازی به اقدام خاصی نیست.

۱۲۳– چه اشخاصی را میتوان به سردفتری دفتر اسناد رسمی تعیین کرد؟

۱) دارا بودن هر مدرک کارشناسی، به شرط داشتن سه سال سابقه دفتریاری اول

۲) دفتریارانی که دارای مدرک کاردانی باشند، به شرط داشتن ۷ سال سابقه دفتریاری دو م

۳) دفتریارانی که دارای دیپلم کامل متوسطه باشند، به شرط داشتن ۵ سال سابقه دفتریاری اول

۴) دارا بودن هر مدرک کارشناسی، به شرط داشتن سه سال سابقه دفتریاری

۱۲۴– کدام یک از مشاغل زی ر، منافی شغل سردفتری و دفتریاری دفترخانه اسناد رسمی است؟

۱) نمایندگی مجلس

 ۲) عضویت در هیئت مدیره شرکتهای تجاری

۳) تدریس در دانشگا هها و مؤسسات آموزش عالی با اجازه قوه قضائیه

۴) شهرداری انتخابی

۱۲۵– کدام یک از اقدامات زیر توسط سردفتر، جعل در اسناد رسمی محسوب میشود؟

۱) بدون اخذ حقوق دولتی، مبادرت به تنظیم ثبت و امضای سند کرده باشد.

۲) اسناد انتقالی را با علم به عدم مالکیت انتقال دهنده ثبت کند.

۳) پس از ثبت سند از امضای سند انتقال خودداری کند.

۴) پس از امضای متعاملین و سردفتر، سند معامله به امضای دفتریار نرسیده باشد.

۱۲۶– سردفتر اسناد رسمی در هنگام تصدیق صحت امض ا، موظف به رعایت کدام مورد زیر است؟

۱) امضاکننده متن بیسواد نباشد و همراه خود، یک نفر معتمد داشته باشد.

۲) امضاکننده متن کور یا کر یا گنگ نباشد و سواد خواندن و نوشتن داشته باشد.

۳) تصویر متن گواهی شده را در سامانه ثبت الکترونیک اسنا د، اسکن و در سامانه مز بور نگهداری کند

۴) امضاکننده متن، ممنو ع المعامله نباشد.

۱۲۷– آرای وحدت رویه کانون سردفتران و دفتریاران در جهت اجرای مقررات و نظامات در دفاتر اسناد رسمی، با تأیید کدام مرجع زیر، قابل اجراست؟

۱) سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

۲) شورای عالی ثبت در قسمت اسناد

۳) اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

۴) رئیس قوه قضائیه

۱۲۸در کدام مورد، سردفتر و دفتریار موظف است از تنظیم و ثبت اسناد مراجعین خودداری کند؟

۱) در پاسخ استعلام صادره از ثبت محل، قید شده باشد که به تقاضای ثبت ملک، اعتراض شده است.

۲) مفاد و مدلول سند، مخالف با قوانین و مقررات موضوعه و نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد.

۳) مدت اعتبار پایان کار صارده برای ملک موردِمِعامله، منقضی شده باشد.

۴) در پاسخ استعلام صادره از ثبت قید شده باشد که نسبت به ملک فروشنده، سندمالکیت معارض مؤخرالصدور صادر شده است.

۱۲۹– ملکی در جریان ثبت است.در موقع تنظیم سند انتقال، سردفتر اسناد رسمی مکلف به قید کدام مورد زیر، در سند تنظیمی است؟

۱) باید شماره پلاک، حدود و فواصل ملک موردِِمعامله را در سند قید کند.

۲) در سند تنظیمی قید کند که پرداخت ح قالثبت تنظیم سند، با خریدار است.

۳) باید در سند قید کندکه مسئولیت انجام معامله ازهرجهت، فقط به عهده خریدار است.

۴) الزاما باید شماره پلا کهای مجاور را در سند قید کند.

۱۳۰– آیا میتوان سند انتقال غیرمنقول به عنوان خریدار، برای تبعه ای ایرانی که ترک تابعیت کرده است، تنظیم کرد؟

۱) بلی، تنظیم سند با کسب موافقت وزارت امور خارجه بلامانع است.

۲) بلی، تنظیم سند با کسب موافقت از وزارت کشور بلااشکال است.

۳) خیر، اساسا وی حق خریداری اموال غیرمنقول در ایران را ندارد.

۴) بلی، تنظیم سند با کسب موافقت از دولتی که به تابعیت آن دولت درآمده است، بلامانع است.

۱۳۱– درصورتی که شخص بیمار، قصد تنظیم سند داشته باشد و قادر به حضور در محل دفترخانه نباشد، سردفتر اسناد رسمی با مجوز کدام مرجع ق انونی،مجاز به تنظیم سند در خار از محل دفترخانه است؟

۱) با ارائه گواهی پزشکی معتبر و دو نفر معرف

۲) با حضور نماینده دادستان عمومی و انقلاب محل

۳) با ارائه گواهی پزشکی معتبر و با حضور نماینده ثبت محل

۴) باحضور نماینده رئیس دادگستری محل

۱۳۲– مرجع رفع مشکلات دفاتر اسناد رسمی قبل از تنظیم سند، کدام مرجع است؟

۱) معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشو ر

۲) هیئت نظارت ثبت استان مربوط

۳) رئیس ثبت محل

۴) اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشو ر

۱۳۳– مسئول دفتر اسناد رسمی در هویت متعاملین یا طرفی که تعهد می کند، تردید دارد. وی برای ثبت سند، باید چگونه عمل کند؟

۱) متعاملین، هویت یکدیگر را تصدیق کنند.

۲) هر یک از متعاملین، شخصی را به عنوان معتمد خود، معرفی کند.

۳) دو نفر از اشخاص معروف و معتمد، حضورا هویت آنان را تصدیق کنند.

۴) از ثبت سند خودداری کند.

۱۳۴– سردفتر اسناد رسمی، پس از تنظیم سند نسبت به املاک در چه مواردی، مکلف به ارسال خلاصه معامله به اداره ثبت محل است؟

۱) فقط برای تنظیم اسناد هبه و صلح با حفظ منافع و وجود حق فسخ برای مصال ح

۲) منحصرا برلای انتقال تمام یا قسمتی از ملک

۳) منحصرا برای معاملات با حق استرداد

۴) در موفع انتقال تمام یا قسمتی از ملک یا واگذاری حقی نسبت به عین یا منافع برای مدتی بیش از ۳ سا ل

۱۳۵– هرگاه در طرز تنظیم سند و تطبیق مفاد آن با قوانین، اشکال یا اشتباهی پیش آید، رفع اشکال و اشتباه و صدور دستور لازم، با کدام مرجع است؟

۱) هیئت نظارت

۲) اداره کل ثبت استان مربو ط

۳) اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت

۴) رئیس ثبت محل

شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام