کتاب استخدامی اداری ها
وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری

‌آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه تأمین هیأت علمی مورد نیاز دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور

‌آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه تأمین هیأت علمی مورد نیاز دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور (تصویبنامه شماره ۶۹۳۲۶ مورخ ۳۰/۹/۱۳۶۵ هیئت وزیران)

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۵.۹.۲۳ بنا به پیشنهاد شماره ۶۱۳۱ مورخ ۱۳۶۵.۹.۱۷ وزارت‌خانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- فرهنگ و‌آموزش عالی- دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه تأمین هیأت علمی مورد نیاز دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی‌کشور را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه تأمین هیأت علمی مورد نیاز دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور

ماده ۱- افرادی که در اجرای قانون نحوه تأمین هیأت علمی مورد نیاز دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور مصوب ۶۵.۳.۱ (‌در این آیین‌نامه‌قانون نامیده می‌شود) به عنوان عضو هیأت علمی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور بکار گمارده خواهند شد و یا برای کسب تخصص‌در یکی از رشته‌های مورد نیاز دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی ادامه تحصیل خواهند داد موظف می‌باشند در مهلت مقرره در تبصره ۱ ماده ۳۴ قانون‌خدمت وظیفه عمومی و ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی بخش معافیت تحصیلی قانون خدمت وظیفه عمومی (‌برای فارغ‌التحصیلان داخل کشور حداکثر ظرف۶  ماه‌از تاریخ فراغت از تحصیل) خود را به حوزه وظیفه مربوطه معرفی تا دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غیبت اخذ نمایند.

تبصره- برای رزیدنت‌هایی که با استفاده از این قانون دوره تخصصی را طی می‌کنند و فارغ‌التحصیل می‌شوند کسب موافقت مجدد شورای عالی دفاع لازم نیست‌ و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در صورت نیاز می‌توانند براساس ماده ۳ قانون آنها را به استخدام خود درآورند.

ماده ۲- فارغ‌التحصیلان داخل و خارج مشمول این قانون حداکثر ظرف یک سال از تاریخ فراغت از تحصیل می‌باید به عنوان عضو هیأت علمی جذب یکی از‌دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور گردیده و یا جهت تخصص در یکی از رشته‌های مورد نیاز دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی ادامه‌تحصیل دهند.

‌تبصره- فارغ‌التحصیلان و فوق لیسانس و دکتری مشمول داخل کشور به منظور جذب شدن در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور از شمول‌مقررات ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی بخش معافیت تحصیلی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۳.۷.۲۹ مستثنی می‌گردند.

ماده ۳- در صورتی که ظرف مدت مندرج در ماده ۲ بکارگیری اعضای هیأت علمی انجام نشود و یا جهت کسب تخصص در یکی از رشته‌های مورد نیاز‌دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی پذیرفته نگردند این قبیل فارغ‌التحصیلان موظف می‌باشند خدمت دوره ضرورت خود را برابر مقررات خدمت وظیفه‌عمومی و آیین‌نامه‌های اجرایی آن مانند سایر مشمولان فارغ‌التحصیل انجام دهند.

ماده ۴- وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صورت اسامی (متضمن مشخصات کامل، نشانی، رشته تحصیلی و تاریخ فراغت ‌از تحصیل) آن تعداد از افرادی را که در اجرای قانون به عنوان عضو هیأت علمی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور بکار گمارده می‌شوند‌و یا در اجرای ماده ۲ قانون برای کسب تخصص در یکی از رشته‌های مورد نیاز دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور ادامه تحصیل خواهند داد‌برای تعیین وضعیت خدمتی به اداره وظیفه عمومی ارسال و اداره مذکور مکلف است حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز بررسی‌های لازم معمول و نتیجه را به‌وزارت‌خانه‌های مذکور اعلام دارد.

‌ماده ۵- اداره وظیفه عمومی همزمان با اعلام نتایج بررسی مربوطه درباره افراد مذکور در ماده ۴ به وزارت‌خانه‌های ذیربط آمار کلیه فارغ‌التحصیلان بلامانع جهت‌اعزام به خدمت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی که به حوزه‌های وظیفه عمومی مراجعه و دفترچه آماده به خدمت اخذ نموده‌اند به تفکیک رشته‌های گروه‌پزشکی و لیسانس به بالا و به ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران (‌اداره یکم) ارسال نماید.

‌ماده ۶- پس از وصول نظریه اداره وظیفه عمومی هر یک از وزارت‌خانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صورت اسامی‌منتخبین عضویت در هیأت علمی و همچنین کسانی که در اجرای ماده ۲ قانون برای کسب تخصص در یکی از رشته‌های مورد نیاز دانشگاه‌ها و مؤسسات‌آموزش عالی کشور ادامه تحصیل خواهد داد به ترتیب اولویت به انضمام آمار کلیه فارغ‌التحصیلان همان سال با تعیین مقاطع و رشته‌های تحصیلی مربوطه را(‌فقط جهت اجرای مقررات ماده ۲ قانون) به ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران (‌ اداره یکم) ارسال خواهد نمود.

‌ماده ۷- ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران (‌اداره یکم) براساس آمار فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی واصله اداره وظیفه عمومی و‌صورت اسامی واصله از وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نیازمندی‌های سازمانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران‌به فارغ‌التحصیلان هر یک از رشته‌های تحصیلی، مراتب را ضمن هماهنگی با مبادی ذیربط تجزیه و تحلیل قرار داده و گزارش نهایی را حداقل مدت زمان ممکن‌تهیه و جهت اتخاذ تصمیم به شورای عالی دفاع تقدیم می‌نماید.

‌تبصره- چنانچه اداره وظیفه عمومی یا ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران موظف است مهلت‌های مقرر در مواد ۴ و ۷ این آیین‌نامه مبادرت به پاسخ ‌ننماید این امر به عنوان موافقت آنان با پیشنهادات وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تلقی خواهد شد و هر یک از‌وزارت‌خانه‌های مذکور رأساً با ذکر این مطالب موضوع را به شورای عالی دفاع جهت اخذ تصمیم نهایی منعکس خواهد نمود.

‌ماده ۸- مدت آموزش نظامی داوطلبان کار در هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور مشمول این آیین‌نامه، حداکثر ۸ هفته برای‌رشته‌های گروه پزشکی و ۱۲ هفته برای رشته‌های غیر گروه پزشکی تعیین می‌گردد که به صورت پیوسته در یک تابستان در یکی از مراکز آموزشی سپاه پاسداران‌انقلاب اسلامی به مورد اجرا گذاشته خواهد شد مگر آن این که به تشخیص کمیسیونی با شرکت وزرا یا نمایندگان فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و‌آموزش پزشکی و نمایندگان شورای عالی دفاع و ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آموزش نظامی آنان قبل از شروع به‌خدمت به عللی امکان‌پذیر نباشد که در این صورت آموزش یاد شده در اولین تابستان پایان سال تحصیلی دانشگاه‌ها انجام خواهد شد.

‌تبصره ۱- در صورتی که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به نحوی قادر، به اجرای آموزش نظامی نباشد با هماهنگی قبلی ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ‌ایران به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.

تبصره ۲- برنامه تفصیلی آموزش نظامی (‌مقدماتی و تخصصی) داوطلبان عضویت در کادر هیأت علمی حسب مورد توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و‌نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهیه خواهد شد.

‌ماده ۹- کلیه افرادی که به عنوان عضو هیأت علمی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور پذیرفته می‌شوند موظفند بین سه تا چهار سال‌خدمت نمایند.

‌تبصره ۱- مدت خدمت دوره ضرورت اعضای هیأت علمی از تاریخ شروع دوره آموزشی در مراکز آموزش نظامی محاسبه می‌گردد.

‌تبصره ۲- در صورتی که تاریخ شروع آموزش نظامی داوطلبان عضویت در کادر هیأت علمی بعد از تاریخ مندرج در دفترچه آماده به خدمت باشد فرد داوطلب ‌ضمن اخذ گواهی از وزارت‌خانه ذیربط جهت تخصیص تاریخ اعزام به حوزه صادرکننده دفترچه آماده به خدمت مراجعه می‌نماید.

ماده ۱۰- فارغ‌التحصیلان موضوع قانون در زمان اشتغال در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور می‌توانند در ساعات فراغت با توجه به‌مقررات جاری دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در مراکزی که به وسیله دانشگاه مربوطه تعیین می‌شود فعالیت نمایند.

ماده ۱۱- حقوق و مزایای اعضای هیأت علمی در طول خدمت دوره ضرورت از اعتبار دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور پرداخت خواهد‌شد.

ماده ۱۲- دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور موظفند موارد غیبت و یا هرگونه تخلف دیگر مشمولین شاغل را در زمان خدمت دوره ‌ضرورت از طریق وزارت‌خانه ذیربط به قرارگاه ستاد نیروی آموزش‌دهنده اعلام نمایند.

ماده ۱۳- رشته‌های مورد نیاز و ظرفیت پذیرش در هر رشته با پیشنهاد دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و تصویب نهایی دبیرخانه شورای آموزش‌پزشکی و تخصصی تأمین می‌شود.

تبصره- فهرست مراکز آموزش‌دهنده رشته‌های مورد نظر باید قبلاً به نحو مقتضی به اطلاع فارغ‌التحصیلان برسد.

ماده ۱۴- استخدام اعضای هیأت علمی از طریق قانون نحوه تأمین هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی بعد از پایان خدمت دوره ضرورت به‌صورت رسمی آزمایشی بلامانع می‌باشد.

‌ماده ۱۵- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اسامی آن دسته از دستیاران مشمول خدمت دوره ضرورت را که براساس آیین‌نامه مصوب دستیاری در‌امتحانات هر دوره موفق به احراز صلاحیت علمی و اخلاقی می‌شوند بر مبنای درصد فارغ‌التحصیلان مورد تصویب شورای عالی دفاع برای همان سال تحصیلی‌جهت اخذ مجوز به ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران (‌اداره یکم) ارسال می‌دارد تا براساس مقررات ماده ۷ این آیین‌نامه اقدامات بعدی را به عمل‌آورد.

‌تبصره- برای داوطلبان رشته‌های هوشبری و علوم پایه پزشکی مقررات بالا ملحوظ نخواهد شد.

‌ماده ۱۶- کسانی که با استفاده از مقررات قانون نحوه تأمین هیأت علمی مورد نیاز در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی به کار گرفته شوند و یا به تحصیل ادامه‌دهند مکلفند کلیه ضوابط و مقررات مصوب آموزش عالی مربوط به خود را رعایت نمایند.

‌ماده ۱۷- خروج برای کلیه اعضای هیأت علمی و دستیاران موضوع قانون در غیر از موارد حج و بیماری صعب‌العلاج ممنوع می‌باشد.

‌ماده ۱۸- در صورتی که داوطلبان موضوع این آیین‌نامه پس از شروع به کار در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور به نحوی از انحا از مواد‌مندرج در این آیین‌نامه تخلف نمایند و تخلف مذکور پس از طی آموزش نظامی باشد متخلف بقیه خدمت دوره ضرورت را در نیروی آموزش‌دهنده طی خواهد‌نمود. چنانچه متخلف دوره آموزش نظامی را طی ننموده باشد مانند سایر مشمولان مشابه از طریق اداره وظیفه عمومی در صورت بلامانع بودن به خدمت اعزام‌خواهد شد.

‌ماده ۱۹- گواهی انجام خدمت دوره ضرورت مربوط به پرسنل مذکور که حسب مورد به تأیید وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و یا بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی رسیده باشد به قرارگاه ستاد نیروی آموزش‌دهنده ارسال و قرارگاه مذکور کارت پایان خدمت دوره ضرورت را برابر مقررات صادر و به وزارت‌خانه ذیربط ‌ارسال خواهد نمود.

میرحسین موسوی- نخست‌وزیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام