کتاب استخدامی اداری ها
قوه قضائيه

طرح قضازدایی و کاهش عناوین مجرمانه

قضازدایی وکاهش عناوین مجرمانه

مقدمه (دلایل توجیهی):

واقعیت این است. که حبس به نحو معمول امروزکه درنظام قضایی مااعمال می گردد اهداف اولیه این مجازات را نقض کرده. درمجموع آثار زیانبار این مجازات ازمنافع و فواید ان به مراتب بیشتر است و برای همه مجرمان و همه جرایم موثرنیست بلکه باایجاد سابقه سو به این افراد واشنایی بامحیط زندان قبح و ترس انان را ازبین می برد 

عنوان طرح: قضازدایی وکاهش عناوین مجرمانه

ماده ۱- مجازات حمل ونگهداری مواد مخدر موضوع بندهای ۱ و ۲ ماده ۴ و ۱تا ۳ماد ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر توسط فرد معتاد در صورتی که به قصد توزیع نبود و صرفا به منظور مصرف وی باشد یکی از مجازات‌های جایگزین حبس است. این مجازات ها قابل تبدیل به حبس نخواهد بود

تبصره- مواد مخدر مکشوفه در این قانون اصل بر مصرف شخصی می باشد مگراینکه خلاف آن ثابت شود.

ماده ۲- ستادمبارزه با مواد مخدر موظف است. به منظور جلوگیری ازاسیب های اجتماعی ناشی ازتهیه مواد مخدر و جلوگیری از گسترش زنجیره قاچاق این مواد نسبت به شناسایی و ساماندهی معتادین به ماده مخدر تریاک و تأمین نیاز درمانی و نظارت تحت درمان آنها اقدام نماید.

تبصره ۱- کلیه دستگاه‌های اجرای موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و نهادها و مراکزغیردولتی مکلف‌اند در راستای تأمین اردوگاه‌های بازپروری معتادین نسبت به در اختیار قرار دادن ابنیه واماکن مربوطه با دستور شورای هماهنگی مبارزه باموادمخدراستان اقدام نمایند.

تبصره ۲- آیین‌نامه اجرای این ماده حداکثر ظرف مدت ششماه به پیشنهاد ستاد تهیه وبه تصویب هییت وزیران می رسد.

ماده ۳- کلیه رفتارهایی که درقانون مستوجب مجازات تعزیری درجه هفت وهشت می باشد تخلف محسوب و مرتکب به حداکثر دو مورد از جایگزین‌های حبس موضوع فصل نهم قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.

تبصره. رسیدگی به تخلفات مزبور در صلاحیت شعب شوراهای حل اختلاف قرار می گیرد.

ماده ۳- قوه قضاییه مکلف است. ظرف ششماه پس ازتصویب این قانون نسبت به فراهم نمودن زیرساخت های دسترسی میانجگری موضوع فصل نهم قانون آیین دادرسی کیفری با تامین مالی میانجیگری‌ها اقدام نماید. وکلیه پروندهای حقوقی وکیفری مرتبط باحوادث ناشی ازکاروبی احتیاطی درامررانندگی که منجر به فوت نشده رابه میانجیگریهامحول نماید.

تبصره ۱- میانجیگر مکلف است. پس ازرسیدگی نسبت به پیش نویس رای بارعایت جایگزینهای حبس موضوع فصل نهم قانون مجازات اسلامی اقدام وبصورت برخط برای تایید به نظرقاضی وی| اعلامی توسط رییس دادگستری شهرستان برسانند.

تبصره ۲- قوه قضاییه می تواننداجرای احکام این ماده رازیرنظر دادستان دادگستری شهرستان به میانجیگری واگذار نماید.

تبصره ۳- وزارت دادگستری مکلف است. ایین نامه این ماده را ظرف ششماه پس ازلازم الاجراشدن این قانون تهیه وبه تاییدریس قوه قضاییه می رسد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام